[4 Ιουλίου Δεκεμβρίου 2012] Το διεθνές εικαστικό πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης Terra Mediterranea In Crisis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[4 Ιουλίου 2012 30 Δεκεμβρίου 2012] Το διεθνές εικαστικό πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης Terra Mediterranea In Crisis"

Transcript

1 [4Ιουλίου Δεκεμβρίου2012] ΤοδιεθνέςεικαστικόπρόγραμμασύγχρονηςτέχνηςTerraMediterranea InCrisis διοργανώνεταιαπότοδημοτικόκέντροτεχνώνλευκωσίαςκαιτοίδρυμαπιερίδη,υπό τηναιγίδατηςκυπριακήςπροεδρίαςτουσυμβουλίουτηςεε.εκτόςαπότηνομώνυμη έκθεσηterramediterranea InCrisis,πουθαπραγματοποιηθείστοΔημοτικόΚέντρο ΤεχνώνΛευκωσίας[ΠαλιάΗλεκτρική]σεεπιμέλειατουΓιάννηΤουμαζή,τοπρόγραμμα περιλαμβάνεικαιτηνέκθεση[στηςμαρουδιάς],σεεπιμέλειατηςομάδαςρεαφροδίτη στοεθνολογικόμουσείο ΟικίαΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου.Οιεκθέσειςθα συνοδεύονταιαπόδιάφορεςεκπαιδευτικέςκαιακαδημαϊκέςδραστηριότητες.το πρόγραμμαπεριλαμβάνειεπίσηςμιαειδικήέκδοσητουπεριοδικούthecyprusdossier, μιασειράαπόμηνιαίακοινωνικάσυμπόσιακαιπαρεμβάσειςσεδημόσιουςχώρους. ΈκθεσηΣύγχρονηςΤέχνηςTerraMediterranea InCrisis ΣεεπιμέλειατουΓιάννηΤουμαζήστοΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίας[Παλιά Ηλεκτρική] ΗέκθεσηστοΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίαςέχειωςστόχοναανιχνεύσει,να διερευνήσεικαιναπαρουσιάσειτηνάποψησύγχρονωνκαλλιτεχνώνγύρωαπότο σημερινότοπίοτηςοικονομικής,πολιτικής,θρησκευτικής,κοινωνικήςαλλάκαιβαθύτατα υπαρξιακήςκρίσηςταυτότητας. ΗΜεσόγειος,πέρααπόμιακλειστήθάλασσα,είναιέναςχώροςκατ εξοχήνπολιτικός,που λειτουργείωςέναςκαλόςαγωγόςενέργειας,τόσοσεφυσικόόσοκαισεεννοιολογικό επίπεδο,μεταφέρονταςαπότηναρχαιότηταμέχρικαισήμερα,απότηνανατολήστηδύση καιαντίστροφα,ανθρώπους,καινοτόμεςιδέεςαλλάκαιιδεολογίες,σεκαιρούςειρήνηςή πολέμου. 1

2 Ησημερινήπαγκόσμιακρίσηεπηρεάζεικοινωνικοπολιτικές,οικονομικές,φυλετικέςκαι πολιτισμικέςδομές.επιπρόσθετα,οισύγχρονεςμετααποικιακέςπραγματικότητεςτης περιοχήςτηςανατολικήςμεσογείου,μετοέντονοαποικιακόπαρελθόνκαιτηνφορτισμένη γεω πολιτικήμοίρα,επιδρούνσεσημαντικόβαθμόστονκαθορισμότωνσχέσεωνανατολής καιδύσης. Στηνέκθεση,μιαδυναμικήομάδα41καλλιτεχνώναπότηνΚύπρο,τηνπεριοχήτης ΑνατολικήςΜεσογείουαλλάκαιπιοπέρααπόαυτή(Ελλάδα,Αίγυπτο,Ισραήλ,Λίβανο, Τουρκία,Βουλγαρία,ΜεγάληΒρετανία,ΗνωμένεςΠολιτείες),καταθέτουνμια «μεσογειακή»άποψητουκόσμουστουςδύσκολουςαυτούςκαιρούς,σεκριτικόκαισυνάμα ποιητικόπνεύμα. Στοπλαίσιοτηςέκθεσης,κάποιοιαπότουςσυμμετέχοντεςκαλλιτέχνεςθασυνεργαστούνμε τοκέντροέρευναςκαισυντήρησηςτωνμουσείωντηςγαλλίας,πουστεγάζεταιστοπαλάτι τουλούβρουμεστόχοτηνπαραγωγήέργωνεμπνευσμένωναπότηνέρευνατουςστο ΜουσείοτουΛούβρου. ΈκθεσηΣύγχρονηςΤέχνης[στηςΜαρουδιάς] ΣεεπιμέλειατηςομάδαςΡεΑφροδίτη(ΕύηΤσελίκα&ΧρυσταλλένηΛοϊζίδου),στο ΕθνολογικόΜουσείο ΟικίαΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου ΈναάλλομέροςτουπρογράμματοςTerraMediterranea InCrisisυλοποιείταιμέσααπότη συνεργασίατουδημοτικούκέντρουτεχνώνλευκωσίας,τουιδρύματοςπιερίδηκαιτου ΤμήματοςΑρχαιοτήτωνΚύπρουμετηνομάδαΡεΑφροδίτη,μιαεπιμελητικήκαιερευνητική ομάδαπουεπικεντρώνεταισεθέματατέχνηςκαιδιαφορετικότητας. Ηέκθεσηαυτή,στηνοποίασυμμετέχουν28καλλιτέχνες,καιοιπαράλληλεςεκδηλώσεις πουτησυνοδεύουνθαπεριλαμβάνουντόσονέαόσοκαιπαλαιότερηκαλλιτεχνικήδουλειά, μέροςτηςοποίαςθαπεριέχειστοιχείαιστορικήςκαιμουσειολογικήςέρευνας.ηέκθεση ασχολείταιμετιςάγραφεςγυναικείεςιστορίεςτηςκύπρουκαιτιςιδιωτικέςκαιδημόσιες δομέςτους.κάνειχρήσητηςπολυεπίπεδηςιστορίαςτουσπιτιούγιανααμφισβητήσει παλιούςμύθουςκαιαφηγήματακαινααναπτύξεινέα,ενώθέτειπροβληματισμούςγύρω απόδιάφορεςπραγματικέςήιδεατέςκρίσεις:τηςαπεικόνισης,τηςομορφιάς,της θνησιμότηταςκαιτηςσεξουαλικότητας,τουτετριμμένουκαιτουκιτς,τηςεπίδρασηςτου τουρισμούστηνπαράδοση,τησχέσητηςιστορίαςκαιτηςεθνικήςσυνείδησης,καθώςκαι ευρύτεραθέματαπουαφορούντηδιαφορετικότητα. Μέσασταπλαίσιατηςέκθεσηςτομουσείοθαφιλοξενήσειμιασειράαπόεκδηλώσεις, παραστάσειςκαιεργαστήρια. ΕκπαιδευτικόκαιΑκαδημαϊκόΠρόγραμμα ΑπότοΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίαςκαιτηνομάδαΡεΑφροδίτη Οιδύοεκθέσειςσυνδέονταιμέσααπόεκπαιδευτικόπρόγραμμα,τοοποίο συμπεριλαμβάνεισειράαπόεργαστήριαγιαμαθητές,καισυζητήσειςστρογγυλήςτραπέζης. 2

3 TheCyprusDossier(ειδικήέκδοση) Εκτόςαπότονεκθεσιακόκατάλογο,θαδημοσιευτείέναειδικότεύχοςτουκριτικού περιοδικούthecyprusdossierμεθέματηνκρίση,πουθαπεριλαμβάνεικείμενααπό σημαντικούςακαδημαϊκούςκαιμελετητέςαπότηνκύπροκαιτοεξωτερικό. Στοσκεπτικότους,πουκυκλοφόρησεσεανοικτήπρόσκλησηγιασυνεργασίες,οιεκδότες τουπεριοδικού(petereramian,mάριοςμενελάουκαιενταφιανόςα.ενταφιανός) αναφέρουν:ηκρίσηέχειορίσειτημετάτην11ησεπτεμβρίουεποχή.βρίσκεταιτόσοβαθιά στησκέψηκαιτηγλώσσαμαςπουτηνακούμεσχεδόνκαθημερινάσταμμε.αλλάτι σημαίνει;απότηνπολιτικήκαιτηνοικονομίαέωςτηνταυτότητακαιτησυνείδηση,ηκρίση έχειγίνειμιακαθημερινήυπαρξιακήιστορικήπραγματικότηταπουσυχνάτηθεωρούμε δεδομένη.είναιεπείγουσαανάγκηνακατανοήσουμετηνκρίσηπιοκριτικά.πότε χρησιμοποιείταιγιανακαταπιέσει,πότεείναιέναμέσονομιμοποίησηςκαιπότεμπορείνα προκαλέσειαντίσταση; SocialRide Απότηνομάδα242στοεστιατόριοτουΚέντρουΤεχνώνΛευκωσίας«ΗΠαλιάΗλεκτρική», κάθεδεύτερητρίτητουμήνα. ΜιαάλληδιάστασηστηνέκθεσηTerraMediterranea InCrisisθαδώσειησειράδράσεων υπότονγενικότίτλο«socialride»πουθαλάβειχώραστοεστιατόριοτουδημοτικού ΚέντρουΤεχνών«ΗΠαλιάΗλεκτρική»απότηνομάδα242. Ταμέλητηςομάδας,ΚωνσταντίνοςΚουννήςκαιΚώσταςΜάντζαλοςμαζίμετονεπιμελητή τηςέκθεσηςγιάννητουμαζήκαιέναεπιτελείοανθρώπωνπουπροέρχονταιαπότονχώρο τωνεικαστικώνκαιτουντιζάιν,θαμετατρέψουνμέροςτουεστιατορίουτης«παλιάς Ηλεκτρικής»σεέναχώρουποδοχήςκαιφιλοξενίας24ατόμωνπουπροέρχονταιαπό ευαίσθητακοινωνικάστρώματα,όπωςοικονομικοίπρόσφυγες,κρατούμενοισεφυλακές καιάτομαμεεξαρτήσεις.ηεπιλογήτωνφιλοξενουμένωνθαπροαποφασίζεταικαιθα γίνεταικατορθωτήμετάαπόσυνεννόησημετηνκυρίαάντρεααθανασίουτουτμήματος ΚοινωνικήςΕργασίαςτουΠανεπιστημίουFrederick,καιμέσωκυβερνητικώνυπηρεσιώνκαι μηκυβερνητικώνοργανώσεωνόπωςτοκισα,οερυθρόςσταυρός,τογραφείομέριμναςκαι άλλων.ηέναρξηκάθεδραστηριότηταςθααρχίζειμεπεριήγησηστηνέκθεσητουκέντρου καιθακαταλήγεισεδείπνοστονειδικάδιαμορφωμένοχώροτουεστιατορίου.τοδείπνοθα προσδιορίζεταικαιθαετοιμάζεταιειδικάαπότηνομάδα242καιτουςσυνεργάτεςτου «SocialRide».Κάθεμήναηπροετοιμασίατουδείπνουκαιγενικάόληςτηςδιαδικασίας φιλοξενίαςθααλλάζεικαιθαπροσαρμόζεταιανάλογα.ηόληδραστηριότηταθα υποστηρίζεταιαπότηδιεύθυνσηκαιτοπροσωπικότουεστιατορίου«ηπαλιάηλεκτρική». SomethingFeasible ΑπότονκαλλιτέχνηΦάνοΚυριάκου:1.ΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίας(Παλιάς Ηλεκτρικής19)2.ΓωνίαΛεωφ.ΣτασίνουκαιΑιγέως(απέναντιαπότονΠρομαχώναCaraffa, ΠύληΑμμοχώστου)3.ΠαλιόΓΣΠ(ΓωνίαΛεωφ.ΕυαγόρουκαιΓρηγόρηΑυξεντίου). Τρεις«αστικές»εγκαταστάσειςπουτοποθετήθηκανσεδημόσιουςχώρουςστηΛευκωσία. Όπωςλέειοκαλλιτέχνηςστόχοςτουείναιναδημιουργήσει«χώρουςκοινωνικοπολιτικού σχολίουκαιαντίδρασηςστονχώροκαιτονχρόνομαςπροτείνονταςένα ιστορικάκαι 3

4 αισθητικά αποστασιοποιημένοορόσημοτοοποίοέχειτηδυνατότηταναλειτουργήσειως πυρήναςπιθανοτήτων,συνεύρεσηςκαιεπικοινωνίας». Παράλληλεςεκδηλώσεις ΠάρτυEγκαινίων,TerraMediterranea InCrisis,4Ιουλίου2012,20:00,DjTonyCusack, ΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίας. ΞεναγήσειςΕπιμελητώνστιςΕκθέσειςTerraMediterranea ΙnCrisisκαι[στηςΜαρουδιάς], Σεπτέμβριος Δεκέμβριος2012,ΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίας,ΕθνολογικόΜουσείο ΟικίαΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου. ΕκπαιδευτικάκαιΑκαδημαϊκάΕργαστήριαγιαΜαθητέςκαιΕπαγγελματίες,Σεπτέμβριος Δεκέμβριος2012,ΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίας,ΕθνολογικόΜουσείο Οικία ΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου. ΟθωμανικέςΜνήμες ΞενάγησηκαιΠαρουσίαση,Σεπτέμβριος2012,Εθνολογικό Μουσείο ΟικίαΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου. [στηςμαρουδιάς]ομαδικήθεατρικήπαράσταση(εύακαλομοίρη,έλεναπαυλίδου,εύη Τσελίκα,ΝικολέτταΒερύκιου),Οκτώβριος2012,ΕθνολογικόΜουσείο Οικία ΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου. ΠαρουσίασηκαιΠαράστασηαπότουςΣταύροΚαραγιάννηκαιΕλλάδαΕυαγγέλου, Νοέμβριος2012,ΕθνολογικόΜουσείο ΟικίαΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου. ΣυνέδριοInCrisis,Δεκέμβριος2012,ΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίας. ΠάρτυΛήξης,TerraMediterranea InCrisis,Δεκέμβριος2012,ΕθνολογικόΜουσείο ΟικίαΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου. Οιακριβείςημερομηνίεςθαανακοινωθούναργότερα. ΩΡΕΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΤΕΧΝΩΝ,Συνεργασία:ΊδρυμαΠιερίδη[ΠΑΛΙΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗ] ΤΡIΤΗ ΣAΒΒΑΤΟ:10:00 15:00,17:00 23:00 ΚΥΡΙΑΚH:10:00 16:00 ΠαλιάςΗλεκτρικής19,1016Λευκωσία,T: ,Φ: EΘΝΟΛΟΓΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΚΙΑΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:8:30 15:30 ΤΕΤΑΡΤΗ:8:30 17:00 ΣΑΒΒΑΤΟ:9:30 15:30 ΠατριάρχουΓρηγορίου20,1016Λευκωσία,Τ: YπότηναιγίδατηςΚυπριακήςΠροεδρίαςτουΣυμβουλίουτηςΕ.Ε. Λευκωσία ΥποψήφιαΠολιτιστικήΠρωτεύουσατηςΕυρώπης2017 Σεσυνεργασίαμετο:ΤμήμαΑρχαιοτήτωνΚύπρου,ΚέντροΈρευναςκαιΣυντήρησηςΜουσείων τηςγαλλίας,γαλλικόμορφωτικόινστιτούτοκύπρου Χορηγοί:LoisBuilders,TaskTradingLtd,ΤράπεζαΚύπρου,OrbitMoving&StorageLtd, ΥπεραγορέςΑΛΦΑΜΕΓΑ,PissisLtd,KEO,LordosPlastics ΕπίσημοςΑερομεταφορέας:AegeanAirlines ΧορηγοίΕπικοινωνίας:Εφημερίδα«ΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»,ΡαδιοφωνικόΊδρυμαΚύπρου 4

5 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ: ΔημοτικόΚέντροΤεχνώνΛευκωσίας 1. ΚλίτσαΑντωνίου 2. ΚατερίναΑτταλίδου 3. PaolaYacoub 4. ΘεόδουλοςΓρηγορίου 5. PeterEramian 6. SumerErek 7. AkramZaatari 8. LamiaJoreige 9. PravdoliubIvanov 10. ΚωνσταντίνοςΚαλησπέρας 11. ΣτέλιοςΚαλλινίκου 12. GülsünKaramustafa 13. ΣτέφανοςΚαράμπαμπας 14. SusanKleinberg 15. ServetKocyigit 16. ΓλαύκοςΚουμίδης 17. ΝίκοςΚουρούσιης 18. ΓιάννηςΚυριακίδης 19. ΦάνοςΚυριάκου 20. ΚυριακήΚώστα 21. MichelLasserre 22. ΥοussefLimoud 23. ΜαρίαΛοϊζίδου 24. ΠαναγιώτηςΜηνά 25. MartinMeason 26. ΠαναγιώτηςΜιχαήλ 27. ΔημήτρηςΝεοκλέους 28. JosephDadoune 29. TomDale 30. ErkanÖzgen 31. Ομάδα ΒίκυΠερικλέους 33. ΑντρέαςΣάββα 34. ΈφηΣαββίδη 35. ΓιώργοςΣαπουντζής 36. ΣωκράτηςΣωκράτους 37. ΚωνσταντίνοςΤαλιώτης 38. BanuCennetoğlu 39. ElizabethHoak Doering 40. MustafaHulusi 41. ΣάββαςΧριστοδουλίδης 5

6 ΕθνολογικόΜουσείο ΟικίαΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου 1. ΧρίστοςΑβραάμ 2. ΑντώνηςΑντωνίου 3. ΝαταλίΓιαξή 4. ÖzgeErtanin 5. ΚατερίναΙακωβίδη 6. ΑλάναΚακογιάννη 7. ΜελίταΚούτα 8. ΟρέστηςΛάμπρου 9. ΛίαΛαπίθη 10. Latiterranean 11. SueMartin 12. PembeMentesh 13. ΜαρίαΠαπαχαραλάμπους 14. ΔέσπωΠασιά 15. ΧάρηςΠελαπαϊσσιώτης 16. ΜαίρηΠλάντ 17. RozySarkis 18. ΒάσωΣεργίου 19. ΈλεναΣτυλιανού 20. ΘεοπίστηΣτυλιανού Lambert 21. ΝίκοςΦιλίππου 22. ΆλκηςΧατζηανδρέου 23. ΓιούλαΧατζηγεωργίου 24. ΜάγιαΧατζηγεωργίου 25. ΣοφίαΧατζήπαπα Gee 26. ΧρίστοςΧατζηχρίστος 27. ΓιάννηςΧριστοφίδης 28. ΔάφνηΧριστοφόρου SocialRide >10Ιουλίου2012:ΜαρίαΑναξαγόρακαιΧριστόφοροςΧαραλάμπους >11Σεπτεμβρίου2012:ΜαρούλαΑντωνιάδουκαιΕρωτόκριτοςΑντωνιάδης >10Οκτωβρίου2012:ΈλμαΠαναγίδουκαιΈλεναΠαρούτη >13Νοεμβρίου2012:ΜαρίκαΙωάννουκαιΑνδρέαςΚούτας >11Δεκεμβρίου2012:ΜελίναΣιουκιούρογλου >18Δεκεμβρίου2012:ΜύρναΠαττίχη 6

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr 2//20 ΕΥΤΕΡΑ 2//20 ΤΡΙΤΗ 2//20 ΤΕΤΑΡΤΗ 2//20 ΠΕΜΠΤΗ 2//20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2//20 ΣΑΒΒΑΤΟ 2//20 ΚΥΡΙΑΚΗ Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν η να αναπαραχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5/2015. 9 ο ΧΙΛΜ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5/2015. 9 ο ΧΙΛΜ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 Ημερίσια λειτουργία των πρατηρίων 06:00 π.μ - 22:30 μ.μ Διανυκτέρευση 22:30-01:00 με δυνατότητα παράτασης έως 06:00 πρωϊνή ΟΝΟΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Ανά πτυξη & Διάχει ριση Ασυ ρμάτων Ευρυζωνικων κάι Οπτικων Δικτυ ων, Συστημά των Διάχει ρισης Πληροφορι άς & Ελε γχου Αυτομάτισμων στην Γεωργικη Πάράγωγη κάι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Ανά πτυξη Διάχει ριση Ασυ ρμάτων Ευρυζωνικων κάι Οπτικων Δικτυ ων, Συστημά των Διάχει ρισης Πληροφορι άς Ελε γχου Αυτομάτισμων στην Γεωργικη Πάράγωγη κάι Ηλεκτρονικο

Διαβάστε περισσότερα

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005".

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ε40/9-17.1.2005 ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005". Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 0 04 2015-2 6 04 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 0 04 2015-2 6 04 2015 Tα δρομολόγια είναι διαθέσιμα για Κρατήσεις / Εκδόσεις Εισιτηρίων έως 19/04/2015. Τα μετέπειτα δρομολόγια θα είναι διαθέσιμα για εκδόσεις από τις 5/04/2015. cke ng@12ne.gr 2 0 04 2015-2 6 04 2015 PRIDE

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Ε40/14/18-1-2007 Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Β ΟΜΑΔΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Β ΟΜΑΔΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Β ΟΜΑΔΑ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/05/2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014. α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014. α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 11/1/ ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00-16:00 FANTASIA 4.363 2 21/1/ ΤΡΙΤΗ 07:00-17:00 ROTTTERDAM 1.620 3 27/1/ ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00-14.00 COSTA neoromantica 1.905 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 1 2/2/ ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00-16:00 FANTASIA 4.363

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Παρασκευή 12/12. Κυριακή 14/12. Σάββατο 13/12. Δευτέρα 15/12

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Παρασκευή 12/12. Κυριακή 14/12. Σάββατο 13/12. Δευτέρα 15/12 Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Παρασκευή 12/12 17:00 22:00 Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Περιμένει μικρούς και μεγάλους για να. 18:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ με Μάρκο Σεφερλή και τους συντελεστές του "Mega με Μία". Θα παρευρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αναλυτικό πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΦΥΣΙΚΗ 1. 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2. 2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) 3. 3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΓΓ02-ΑΓΓΛΙΚΑ II 15:15 15:15-18:00,201

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΥΤΕΡΑ 20-5 - -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΥΤΕΡΑ 20-5 - 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 22-5 - 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5 - 2013 ΕΥΤΕΡΑ 27-5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Θα ακούσετε τον φθόγγο-αφετηρία και το μελωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Aθήνα, 18.01.2012 Αρ. Πρωτ.: 42

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Aθήνα, 18.01.2012 Αρ. Πρωτ.: 42 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Aθήνα, 18.01.2012 Αρ. Πρωτ.: 42 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 1.2.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ Το Κ.Ε.Κ. Α.Ε. σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ πρόκειται να υλοποιήσει στην Αθήνα,το παρακατω πρόγραμμα ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 20 100 τους μέχρι 28/05/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 5 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 5 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 5 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 5 2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί ΙΟΥΝΙΟΣ 1 12-14/06/15 Παρασκευή με Κυριακή 2-ήμερη (2 νύκτες / 3 μέρες) Λίβανος 2 14-19/06/15 Κυριακή με Παρασκευή 5-ήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014 ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Κύκλος Σπουδών 1ου Έτους Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 Τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές θα ανακοινώνονται στο site μας: spineworks.gr Πληροφορίες : Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1. 1. ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 10:30 το πρωί παρτυ μασκέ για τους μικρούς μας φίλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5 - 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5 - 2012 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5 - 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 17/9 Τρίτη 24/9 Ημερήσια εκδρομή στο Λαύριο. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού, στο Μουσείο Κεραμικής «Πάνου Βαλσαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΣΦΜ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ -2016 (3-7 Αυγούστου ) 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα