ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - 1 -ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθµός Μελέτης: 4 / ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Προσπελασιµότητας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ Α/Α Περιγραφή Σελίδα ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 5 ΑΡΘΡΟ 2 ο Ορισµοί Επεξηγήσεις 5-6 ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας 6 ΑΡΘΡΟ 4 ο Τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί που ισχύουν 6-8 ΑΡΘΡΟ 5 ο Υλικά εργασιών 8-9 ΑΡΘΡΟ 6 ο Ποιότητα Υλικών (Απαιτήσεις - Μέθοδοι δοκιµασίας κλπ.) 9-10 ΑΡΘΡΟ 7 ο ΑΡΘΡΟ 8 ο ΑΡΘΡΟ 9 ο Υλικά εργασιών - Εργαστηριακές δοκιµές - ποιοτικός έλεγχος έργων Φύλαξη υλικών έργων, υφισταµένων κατασκευών και µέσων προστασίας βλαστήσεως. Εγγυήσεις Προθεσµίες αποπεράτωσης Παράταση προθεσµιών ΑΡΘΡΟ 10 ο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου 14 ΑΡΘΡΟ 11 ο Ηµερολόγιο του έργου 14 ΑΡΘΡΟ 12 ο Υπέρβαση προθεσµιών - ποινικές ρήτρες ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3 ΑΡΘΡΟ 13 ο Επίβλεψη 15 ΑΡΘΡΟ 14 ο Υπολογισµός Αξίας Ασφάλτου ΑΡΘΡΟ 15 ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο ΑΡΘΡΟ 16 ο Τροποποιήσεις προϋπολογισµού 17 ΑΡΘΡΟ 17 ο Καθορισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 17 ΑΡΘΡΟ 18 ο Προκαταβολές 17 ΑΡΘΡΟ 19 ο Ισχύουσες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 20 ο Χρηµατοδότηση και κρατήσεις για τρίτους ΑΡΘΡΟ 21 ο Τεύχη καταµετρήσεως - Αφανείς εργασίες - Χαρακτηρισµοί. 19 ΑΡΘΡΟ 22 ο Πιστοποίηση αξίας εργασιών Πληρωµές 19 ΑΡΘΡΟ 23 ο Πινακίδες Έργου 20 ΑΡΘΡΟ 24 ο Μελέτες 20 ΑΡΘΡΟ 25 ο Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις Μελέτης ΑΡΘΡΟ 26 ο Αρχαιότητες 21 ΑΡΘΡΟ 27 ο Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 21 ΑΡΘΡΟ 28 ο Εγκαταστάσεις εργολάβου - Ύδωρ Φωτισµός 22 ΑΡΘΡΟ 29 ο Χωµατουργικές εργασίες ΑΡΘΡΟ 30 ο Τεχνικά έργα ΑΡΘΡΟ 31 ο Οδοστρωσία Ασφαλτικά ΑΡΘΡΟ 32 ο Σήµανση εκτελούµενων εργασιών 28 ΑΡΘΡΟ 33 ο Κλείσιµο οδών ή τµηµάτων αυτών 28 ΑΡΘΡΟ 34 ο Μελέτη των συνθηκών του έργου ΑΡΘΡΟ 35 ο Αγωγοί - Στύλοι 29 ΑΡΘΡΟ 36 ο Καθαρισµός 29 ΑΡΘΡΟ 37 ο Χρήση έργου ή τµήµατος του πριν από την αποπεράτωση 30 ΑΡΘΡΟ 38 ο Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4 ΑΡΘΡΟ 39 ο Έκπτωση Εργολάβου 30 ΑΡΘΡΟ 40 ο Τόπος διαµονής αναδόχου - ιαταγές υπηρεσίας ΑΡΘΡΟ 41 ο ιεύθυνση έργων από τον ανάδοχο και συµµόρφωσή του προς τη Σύµβαση και τις ιαταγές της Υπηρεσίας ΑΡΘΡΟ 42 ο Τελικές Επιµετρήσεις - Παραλαβή 32 ΑΡΘΡΟ 43 ο Χρόνος εγγύησης - Οριστική παραλαβή ΑΡΘΡΟ 44 ο ΑΡΘΡΟ 45 ο Περιεχόµενα κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών προϋπολογισµού Φωτογραφίες παραστατικά και στατιστικά στοιχεία του έργου ΑΡΘΡΟ 46 ο ιεύθυνση έργων - Επιλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα 33 ΑΡΘΡΟ 47 ο Ευθύνη αναδόχου έναντι ατυχηµάτων - Πρόληψη και αντιµετώπιση εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.) ΑΡΘΡΟ 48 ο Προστασία περιβάλλοντος ΑΡΘΡΟ 49 ο Φύλαξη του εργοταξίου 39 ΑΡΘΡΟ 50 ο Ευθύνη εργολάβου ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στους Ειδικούς Συµβατικούς και Τεχνικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράµµατα, τα σχέδια, τις διατοµές και τις έγγραφες εντολές της υπηρεσίας, θα εκτελεστεί το έργο: «Εφαρµογή Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων στις οδούς Γ. Παπανδρέου, Αγγελάκη, Αλ. Παπαναστασίου και στη Λεωφόρο Στρατού». δαπάνης ,00 από τις οποίες: τα απρόβλεπτα έξοδα είναι ,07 και ο Φ.Π.Α είναι ,55. Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. 468/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης το οποίο είναι στη διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από τη µελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο κατασκευής του έργου. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Ορισµοί Επεξηγήσεις Οι όροι και οι ονοµασίες που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους παρατίθενται παρακάτω: «Έργο» «Εργοτάξιο, Τόπος των Εργασιών» «Αντίκλητος ή Νόµιµος Εκπρόσωπος του Αναδόχου» «Μηχανικός (ή επί τόπου του έργου εκπρόσωπος) του Αναδόχου» «Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου» Το σύνολο των εργασιών που αφορούν στην εφαρµογή υλοποίηση των Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων στις οδούς Γ. Παπανδρέου, Αγγελάκη, Αλ. Παπαναστασίου και στη Λεωφόρο Στρατού, όπως φαίνονται στα σχέδια, στην τεχνική περιγραφή στις προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. Οι οδοί Γ. Παπανδρέου, Αγγελάκη και τµήµατα της οδού Αλ. Παπαναστασίου και της Λεωφόρο Στρατού, όπως φαίνονται στα εγκεκριµένα σχέδια της παρούσας µελέτης. Οι οδικοί άξονες, ανήκουν στις Α και Ε ηµοτικές Κοινότητες του ήµου Θεσ/νίκης. Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή του µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο. Ο Ανάδοχος µπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον Εκπρόσωπό του. Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, από την έγγραφη γνωστοποίησή της σ αυτόν. Ο διπλωµατούχος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.. 305/ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 «Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος «ηµέρες», νοούνται πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. «Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και η τελική προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές ηµέρες. Το αρχικό Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης, εξειδικεύεται µέσα σε 10 ηµέρες, συµπληρώνεται και οριστικοποιείται ως προς τα ενδιάµεσα στάδια τα οποία και εγκρίνονται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. «Κανονισµοί, Πρότυπα, Κώδικες, Προδιαγραφές» Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση που ισχύει την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας Ως συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζονται αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ιακήρυξης. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των συµβατικών στοιχείων επικρατέστερο είναι το προηγούµενο κατά σειρά στον πίνακα αυτόν του παραπάνω άρθρου της διακήρυξης, δηλαδή, η σειρά ισχύος αυτών ταυτίζεται µε την σειρά αναγραφής στο άρθρο 5 της ιακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει το εργολαβικό συµφωνητικό, όπως υπογράφεται µετά την απόφαση για κατακύρωση της ηµοπρασίας, µε την οποία είναι σύµφωνο. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί που ισχύουν Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται κατά σειρά ισχύος η Τ.Σ.Υ. του έργου, η Τ.Σ.Υ. που εγκρίθηκε µε την 17α/01/93/ΦΝ437/ απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε, οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των (πρώην) ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠΕΧΩ Ε, και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εργασίας και του υλικού, τεχνικές προδιαγραφές των (πρώην) ΥΠ.ΕΣ. και Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., όπως αυτές αναφέρονται στις αναλύσεις τιµών ή τιµολόγια. Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί : 1. Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) Έργων Οδοποιίας, έκδοσης 1966 και µετά, της τ. ιεύθυνσης Γ3/β του Υπουργείου.Ε. 2. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) που δεν έχουν καταργηθεί, της τ. ιεύθυνσης Γ3/β του Υπουργείου.Ε. 3. Το τεύχος "Πινακίδες σηµάνσεως οδών" του τµήµατος κυκλοφορίας (Α6) του Υπ..Ε έκδοσης 1974, και οι προδιαγραφές Σ310, Σ311/ΥΠΕΧΩ Ε (Φ.Ε.Κ. Β954/ ). Επιπλέον, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συνδυασµό µε τις ΠΤΠ - Σ-307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890/ ) για τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της διαγράµµισης, η Οδηγία τρόπου διαγράµµισης (ΚΕ Ε 1982), η Προσωρινή Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (µάτια γάτας) των οδών ( 3/1990), η Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώµατος ( 14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. Για τις ανάγκες οριζόντιας σήµανσης αυτοκινητοδρόµων, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79) και επιβάλλεται τουλάχιστον η χρήση των ειδικών χρωµάτων υψηλής ποιότητας ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7 4. Ειδικά όσον αφορά στην κατακόρυφη σήµανση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συνδυασµό µε τις ΠΤΠ Σ-301, Σ-302, Σ-303, Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β /74) για τις πινακίδες σήµανσης, η οδηγία 1-92 της ΓΓ Ε ( ΜΕΟ ε/οικ/720/ ) για θέµατα σήµανσης που δεν καλύπτονταν από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, η Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓ Ε (ΦΕΚ 953 Β / ) για την επιλογή αντανακλαστικών µεµβρανών, κατά περίπτωση, και τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) οι ΠΤΠ Σ-310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β / ) για τις χρωµατικές συντεταγµένες και τα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών µεµβρανών τύπων Ι και ΙΙ, οι ΠΤΠ Σ και Σ , οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά µε την ποιότητα του αλουµινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β / ), η ΠΤΠ για τους στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β / ), όπως συµπληρώθηκε µε την διάταξη ΒΜ5/ο/40229/ και η Τεχνική Προδιαγραφή Κ8 (ΕΗ 3/ο/107/ ) για τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες. 5. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών, έκδοση 1966, της τ. ιεύθυνσης 2 του Υπ..Ε όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 6. Οι τεχνικές Προδιαγραφές Προµήθειας Συρµατοπλεγµάτων και Σύρµατος Ραφής, έκδοσης 1973, της τ. ιεύθυνσης 4/δ του Υπ..Ε. 7. Στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Κανονισµούς της Υπηρεσίας, και τους κανονισµούς DIN ισχύουν για µεν τις κατασκευές οι Πρότυπες Προδιαγραφές του Bureau of Public Roads (Standard Specification for Construction of Roads and Bridges of Federal Highway Projects EP-GI (161, January 1961), για δε τις δειγµατοληψίες και τον έλεγχο των υλικών οι προδιαγραφές και οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και ελέγχου της American Association of State Highway Officials (A.A.S.H.O) και συµπληρωµατικά οι αντίστοιχες της American Society of Testing and Materials (A.S.T.M) σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 8. Το Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών και τεχνικών προδιαγραφών µελετών", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 515/ Αρ. Σχεδ. 103/1/1 Ε /60-62 " ιαµόρφωσις διατοµών Ελληνικών οδών". 10. Ο κανονισµός τεχνολογίας σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την 14/19164/ απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (Φ.Ε.Κ. 315 Β/ ). 11. Ο Νόµος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 116/ ) 12. Οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ αυτή και στην Τ.Σ.Υ. της µελέτης και στο τεύχος των «Τεχνικών Προδιαγραφών των πινακίδων σήµανσης των Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων». 13. Οι σχετικές εγκύκλιοι, ισχύοντες κανονισµοί και διατάξεις. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: Ειδικά για τον τρόπο διαχωρισµού και σήµανσης των Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων», ισχύει η υπ αριθµ. 4993/395/ Υ.Α. (ΦΕΚ 217 Β / ) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για πλάκες πεζοδροµίου Το Β (ΦΕΚ 255 Α/1959) Για χωµατουργικά και τεχνικά έργα 1. Χωµατουργικά έργα Π.Τ.Π. Χ1(ΦΕΚ 264Β/1966). 2. Εκσκαφές θεµελίων Π.Τ.Π. Τ50(ΦΕΚ 264Β/1966). Για οδοστρωσία 1. Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωµάτων µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου Π.Τ.Π. Ο150(ΦΕΚ 294Β/1966) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8 2. Κατασκευή βάσεων οδοστρωµάτων µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου Π.Τ.Π Ο155(ΦΕΚ 294Β/1966) και συγκεκριµένα η κοκκοµετρική διαβάθµιση θα είναι τύπου Β ή Γ. 3. Ανακατασκευή υφισταµένου οδοστρώµατος χρησιµοποιηθησοµένου ως υπεδάφους, υποβάσεως ή βάσεως Π.Τ.Π Ο170(ΦΕΚ 476Β/1967). 4. ιαπλάτυνση υφισταµένου οδοστρώµατος χρησιµοποιηθησοµένου ως υποβάσεως ή βάσεως Π.Τ.Π Ο174(ΦΕΚ 476Β/1967). Για ασφαλτικά έργα 1. Άσφαλτος οδοστρωσίας Π.Τ.Π. Α200 (ΦΕΚ 295Β/1966). 2. ειγµατοληψία ασφαλτικών υλικών Π.Τ.Π. Α204 (ΦΕΚ 295Β/1966). 3. Ασφαλτικό σκυρόδεµα Π.Τ.Π. Α265 (ΦΕΚ 99Β/1967). 4. Ασφαλτικά διαλύµατα Π.Τ.Π. Α210 (ΦΕΚ 99Β/1967). 5. Ασφαλτικά αλκαλικά γαλακτώµατα (ψυχρές άσφαλτοι) Π.Τ.Π. Α202 (ΦΕΚ 505Β/1966). 6. Ασφαλτικά γαλακτώµατα αντιυδροφίλου τύπου Π.Τ.Π. Α203 (ΦΕΚ 505Β/1966). 7. ιπλή ασφαλτική επάλειψη για χρήση επί παντός είδους νέων βάσεων Π.Τ.Π. Α226 (ΦΕΚ 113Β/1966). ΑΡΘΡΟ 5 ο : Υλικά εργασιών Για την εκτέλεση εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους ειδικούς όρους για αντιολισθηρούς τάπητες θα χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις αντίστοιχες Π.Τ.Π., τα κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώµατα των βραχωδών εµφανίσεων και των λατοµείων της περιοχής ή άλλου καταλλήλου λατοµείου, καθώς και κατάλληλα υλικά αµµορυχείου αλλά µε συντελεστή φθοράς σε τριβή και κρούση (Los Angeles) όχι µεγαλύτερο από τον καθοριζόµενο από τις τεχνικές προδιαγραφές. Η Υπηρεσία δεν παραδίδει στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή βραχώδη εµφάνιση (οι τιµές µονάδας των σχετικών κονδυλίων της µελέτης παραµένουν σταθερές ανεξάρτητα από το λατοµείο που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος). Τα επιχώµατα θα κατασκευαστούν από κατάλληλα προϊόντα ορυγµάτων (Π.Τ.Π. Χ-1, παρ ). Στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα προϊόντα ορυγµάτων θα χρησιµοποιηθούν δάνεια υλικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο της Π.Τ.Π. Χ-1, µε αµµοχαλικώδη σύσταση ή αµµοχάλικα ποταµού που θα βρεθούν µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 1. Ο ανάδοχος εποµένως θα µεριµνήσει να βρει, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά, τις κατάλληλες πηγές λήψης υλικών η ακόµη, για να προµηθευτεί υλικά από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων - αµµορυχείων που λειτουργούν ήδη στις παραπάνω περιοχές. Στην περίπτωση αυτή το ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για την παραγωγή υλικών που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος. 2. Πρέπει εποµένως αυτός, στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συµπεριλάβει όλες τις από οποιονδήποτε λόγο, απαιτούµενες πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια των αναγκαίων αργών υλικών από ιδιωτικά ή δηµοτικά λατοµεία ή για την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων όπου θα παράγει αργά υλικά, ή ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης στις τιµές της προσφοράς του θα πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση στις πηγές λήψης των υλικών, την µεταφορά τους απ' αυτές κλπ. εν αναγνωρίζεται καµιά αξίωση του αναδόχου να πληρωθεί επιπλέον αποζηµίωση εξαιτίας τυχόν πρόσθετων µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης και δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης και απόδοσης αυτών κλπ. Σηµειώνεται ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου το να αφαιρέσει (µετά την αποκάλυψη κλπ.) υλικό που θα κριθεί ακατάλληλο κατά την διαλογή, καθώς επίσης και η απαιτούµενη διαλογή, πολλαπλή θραύση, και - 8 -ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

9 το πλύσιµο του υλικού, ώστε αυτό να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Π.Τ.Π. 3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε πηγή υλικών που θα εκλεγεί από µέρους του να εξετάσει το υλικό που παρέχει αυτή µε φροντίδα και δαπάνες του στο Περιφερειακό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του και ότι είναι σύµφωνο µε τις σχετικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. 4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν τη χρήση χρωµάτων διαγράµµισης που θα επιλεγούν από µέρους του, να εξετάσει το υλικό που θα χρησιµοποιείται, µε φροντίδα και δαπάνες του σε Εγκεκριµένο Εργαστήριο, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του και ότι είναι σύµφωνο µε τις σχετικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τ.Σ.Υ. 5. Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται γενικά θα συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και κάτω από την παρακολούθηση της Υπηρεσίας. Σχετικά πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και του τεύχους της Τ.Σ.Υ.. Η Υπηρεσία πάντως µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν εγγυώνται αναµφισβήτητα τις απαιτούµενες ιδιότητες, είτε χρήση χρωµάτων διαγράµµισης, που δεν εγγυώνται αναµφισβήτητα τις απαιτούµενες ιδιότητες. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Ποιότητα Υλικών (Απαιτήσεις - Μέθοδοι δοκιµασίας κλπ.) 1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των υπουργείων ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Επίσης, θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. και να υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για να πιστοποιηθεί ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές αυτής της Ε.Σ.Υ. 2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδονται µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια στα υλικά αυτά. 3. Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων: 46 του Π.. 609/85 «Ακαταλληλόλητα υλικών Ελαττώµατα Παράλειψη συντήρησης», 7 του Ν. 1418/84 «Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, έκπτωση του αναδόχου, ελαττώµατα του έργου, κίνδυνος του έργου» και 21 του Ν. 1418/84 «Προδιαγραφές και κανονισµοί έργων». 4. Η αρµόδια για το έργο /νση του ήµου Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωµα οποιαδήποτε στιγµή να κάνει δειγµατοληψία και έλεγχο της ποιότητας των υλικών και εργασιών και να χρησιµοποιήσει γι αυτό τις εγκαταστάσεις, µέσα και προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος έχει υποχρέωση να διαθέτει τα παραπάνω χωρίς πρόφαση στη διάθεση της Υπηρεσίας, µε τις απαιτούµενες δαπάνες όλων, οι οποίες θα συµπεριληφθούν στα γενικά έξοδα, πέραν των όσων αναφέρονται στο Τιµολόγιο, χωρίς αυτό να απαλλάσσει της ευθύνης τον ανάδοχο, τον µοναδικό και εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για την ποιότητα και έλεγχο των υλικών και εργασιών. 5. Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίησή τους, αφού τα ελέγξει, άρθρο 46, 1, του Π.. 609/85. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα - 9 -ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

10 ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιµα υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα από συµβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του. Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται από το αρµόδιο κρατικό εργαστήριο ή από όποιο άλλο εργαστήριο υποδειχθεί από την επίβλεψη, µε ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, άρθρο 46, 1, του Π.. 609/ Κατά την παραγωγή αργών υλικών σκυροκονιαµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών πρέπει να γίνεται συνεχώς παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος της σκληρότητας, διαβάθµισης, πλαστικότητας και υδροφιλίας και να συντάσσονται δελτία ελέγχου αντιστοίχως. Στα πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σηµειώνεται ότι τα υλικά και οι εργασίες έχουν ελεγχθεί και βρέθηκαν σύµφωνες µε τις προδιαγραφές. 7. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη να βρει κατάλληλες θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση των οποιωνδήποτε απαραιτήτων υλικών και την τελική συµµόρφωσή του στις συµβατικές υποχρεώσεις, όσον αφορά την παραγωγή υλικών, την απρόσκοπτη και εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών. 8. Συνεπώς, αν µερικές πηγές υλικών είναι ή γίνουν ενδιαµέσως ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας από µόνος του αυτά, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές και αυτό αποτελεί συµβατική υποχρέωσή του και ανάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του. 9. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν γίνεται από επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων που ορίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα άλλα σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.2229/94. Άρθρο 7 ο :Υλικά εργασιών - Εργαστηριακές δοκιµές - ποιοτικός έλεγχος έργων Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες τον ελάχιστο αριθµό εργαστηριακών δοκιµών που αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια, σύµφωνα και µε την Γ1 748/οικ / σχετική απόφαση του τ.υπ.π.ε. Είδος και ποιότητα εργασιών Ελάχιστος αριθµός δοκιµών Α. Συµπυκνώσεις α. Σκάφη ορυγµάτων ή δράσης επιχωµάτων : κάθε 150 µέτρα µήκους κλάδου οδού ή και σε κάθε επί µέρους κλάδο οδού µικρότερου µήκους. οκιµή Ι β. Επιχώµατα και στρώσεις εξυγίανσης : κάθε 1000 κ.µ συµπυκνωµένου όγκου οκιµή Ι γ. Υποβάσεις και βάσεις σταθεροποιούµενες µε µηχανικά µέσα : κάθε 300 µέτρα µήκους κλάδου οδού για κάθε στρώση οκιµή Ι δ. Βάσεις σταθεροποιούµενες για τσιµέντα: κάθε 200 µέτρα µήκους κλάδου οδού οκιµή Ι ε. Ασφαλτικές επιστρώσεις: κάθε 2000 µέτρα µήκους κλάδου οδού οκιµή Ι στ. Για επιχώσεις τάφρων τοποθέτησης αγωγών: κάθε 100 µέτρα µήκους και ανά στρώση ή ανά 50 κ.µ συµπυκνούµενου υλικού οκιµή Ι ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11 Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης α. Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδεµάτων): Ισχύουν όσα καθορίζονται στον κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος 14/19164/ΦΕΚ Β' 315/ Εγκ. Ε7 14/19066/ β. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών κάθε 300 κ.µ: οκιµή Ι γ. Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών κατασκευών (πλην σκυροδεµάτων) κάθε 200 κ.µ : οκιµή Ι Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναµου άµµου α. Αδρανή σκυροδεµάτων: Ισχύουν όσα καθορίζονται στον κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος 14/19164/ΦΕΚ Β' 315/ Εγκ. Ε7 14/19066/ β. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών κάθε 500 κ.µ: οκιµή Ι. Υγεία πετρωµάτων α. Για τα αδρανή κάθε µορφής(πλην σκυροδεµάτων) που προέρχονται από την ίδια πηγή : κάθε κ.µ ή και για κλάσµα της ποσότητας αυτής οκιµή Ι εφόσον πρόκειται για πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα β. Για τα αδρανή σκυροδεµάτων : Ισχύουν όσα καθορίζονται στον κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος 14/19164/ΦΕΚ Β' 315/ Εγκ. Ε7 14/19066/ Ε. οκίµια σκυροδέµατος Έξι δοκίµια ανά ηµέρα ως 150 κ.µ από Ισχύουν όσα καθορίζονται στον διαφορετικά αυτοκίνητα Για ποσότητα σκυροδέµατος < 20 κ.µ ως τρία δοκίµια από µια µπετονιέρα. κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος 14/19164/ΦΕΚ Β' 315/ Εγκ. Ε7 14/19066/ ΣΤ. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος Κάθε τρίωρη παραγωγή Ζ. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSALL Κάθε τρίωρη παραγωγή οκιµή Ι οκιµή Ι Η. Έλεγχος ισοδύναµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή ασφαλτοµίγµατος. Κάθε ηµερήσια παραγωγή οκιµή Ι Θ. Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων µε τσιµέντο κάθε (2) ώρες εργασίας οκιµή Ι Ι. Έλεγχος πάχους ασφαλτικής στρώσης Αποκοπή πυρήνων ανά 4000 τ.µ οκιµές ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

12 Παρατηρήσεις Οι παραπάνω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι πολλαπλές δοκιµές που θα εκτελούνται για τη ρύθµιση της παραγωγής, δε θα υπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό δοκιµών που προαναφέρθηκε. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω δοκιµών θα υποβάλλονται στην επιβλέπουσα υπηρεσία άµεσα από τη λήψη τους, γιατί διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Οι εργαστηριακές δοκιµές του αναδόχου θα καταχωρούνται καθηµερινά και µε κάθε λεπτοµέρεια στο ηµερολόγιο του έργου, σε ιδιαίτερη ξεχωριστή σελίδα. Η υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της, να διατάξει τον ανάδοχο να τηρεί για ένα µήνα αντιδείγµατα για το σύνολο ή και για µέρος των εργαστηριακών δοκιµών που ο ίδιος εκτελεί. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να ενηµερώνει ανελλιπώς σε όλη τη διάρκεια του έργου κατάλληλο διάγραµµα, στο οποίο θα σηµειώνεται η ακριβής θέση στο έργο των δοκιµίων που θα λαµβάνονται. Το διάγραµµα αυτό θα είναι αναρτηµένο σε εµφανή θέση του γραφείου του εργοταξίου. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες να διενεργεί συστηµατικό έλεγχο των υλικών λατοµείου, στη διάρκεια της παραγωγής τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η οµοιογένεια και η καταλληλότητά τους πριν την ενσωµάτωση. Οι δοκιµές (Έλεγχοι) που θα πραγµατοποιούνται, µαζί µε τα ακριβή στοιχεία των θέσεων από τις οποίες θα λαµβάνονται τα αντίστοιχα δείγµατα, (αριθµός δείγµατος, ηµέρα και θέση δειγµατοληψίας, είδος δοκιµής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσµα) θα πρέπει να καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα. Ο πίνακας αυτός (Αρχείο Ελέγχων) θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις, τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις, την τελική καταµέτρηση του έργου, (Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής) ως αναπόσπαστο µέρος τους. Τόσο στη δειγµατοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του αναδόχου. Κατά τη σύνταξη των τµηµατικών προσωρινών επιµετρήσεων, θα ελέγχεται η αναλογία µεταξύ των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που θα περιλαµβάνονται και των αντίστοιχων αναγκαίων δοκιµών. Εάν από τη σύγκριση αυτή προκύψει ότι ο αριθµός των δοκιµών που έχουν πραγµατοποιηθεί είναι µικρότερος από αυτόν που έχει καθορισθεί ως αναγκαίος σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ύψους εκατό πενήντα ευρώ (150 ) για κάθε δεκάδα δοκιµών που θα λείπουν. Η ποινική ρήτρα θα παρακρατείται µε βάση σχετική απόφαση του προϊστάµενου της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα εκπίπτει από τους λογαριασµούς του αναδόχου. Έλεγχος σκυροδεµάτων Ο εργαστηριακός έλεγχος του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε όσα ειδικότερα καθορίζονται στον κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος 14/19164/ΦΕΚΒ' Εγκ.Ε7 14/19066/ Άρθρο 8 ο : Φύλαξη υλικών έργων, υφισταµένων κατασκευών και µέσων προστασίας βλαστήσεως. 1. Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα, που έχει στα χέρια του, οποιασδήποτε φύσεως, περιλαµβανοµένης και ιδιοκτησίας του δηµοσίου, καθώς επίσης και τις εκτελούµενες απ' αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την απαιτούµενη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής θα εκτελούνται από τον εργολάβο χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από τον ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13 εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα προστασίας, φυλάξεως ή διατηρήσεως λαµβάνονται από τον εργοδότη ήµο και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον εργολάβο. 2. Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε χώρους, όπου παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των οχηµάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε θα αποθέτονται ορισµένες ποσότητες υλικών σ αυτούς, χωρίς για το λόγο αυτό να εγείρεται δικαίωµα του αναδόχου για αποζηµίωση λόγω προσθέτων ή πλαγίων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. 3. Ο εργολάβος οφείλει να έρχεται σε επαφή µε τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας προκειµένου να του υποδείξουν τις ακριβείς θέσεις των δικτύων τους ώστε να παίρνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία και διαφύλαξη αυτών, για την πρόληψη ζηµιών ή διακοπής της λειτουργίας τους. Ζηµιές που έγιναν από αµέλεια του εργολάβου, επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των ζηµιών γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του εργολάβου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει κάθε πρόσθετο έργο που θα κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας αλλά και για την µετατόπιση και επανασύνδεση τους σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 4. Ο εργολάβος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες ή τα συνεργεία του ήµου, οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση εργασιών και δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του ή εξαιρέθηκαν αργότερα και νόµιµα απ' αυτόν, καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτών ή του εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται για την εκτέλεση του έργου µέσα ή κοντά στο εργοτάξιό του. 5. Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας, η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λ.π. (Ν.3669/08 άρθρ.37). ΑΡΘΡΟ 9 ο : Εγγυήσεις Προθεσµίες αποπεράτωσης Παράταση προθεσµιών Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης καθορίζονται λεπτοµερώς στα άρθρα 15 και 17 αντίστοιχα της ιακήρυξης. Προθεσµίες αποπεράτωσης: Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες (περί τις εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες -ανάλογα µε το µήνα έναρξης-) από την υπογραφή του συµφωνητικού. Η προτεραιότητα των τµηµάτων θα καθορισθεί µε το χρονοδιάγραµµα, ώστε να περατώνονται αυτοτελή τµήµατα, µετά από εντολή της ιοίκησης ή γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. Η επέκταση των εργασιών θα πραγµατοποιείται µετά από σχετική εντολή της ιοίκησης ή γραπτή εντολή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία θα διαβιβάζεται στον ανάδοχο µε τηλεοµοιοτυπία (fax) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 2672/98, εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη του. Παράταση προθεσµιών: Παράταση της οριζόµενης προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο αν επικαλεσθεί ότι αγνοούσε τις τοπικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης του έργου, ότι αγνοούσε τον χρόνο εκµετάλλευσης των πηγών για τη λήψη υλικών για τεχνικά έργα, οδοστρωσία και ασφαλτικά γενικά (λατοµεία κλπ.) ή για δάνεια υλικά επιχωµάτων (χείµαρροι, ορυχεία κλπ.), ότι αγνοούσε πως τις πηγές λήψης υλικών, που θα χρησιµοποιηθούν για την οδό, εκµεταλλεύονται συγχρόνως και άλλες τυχόν εν ενεργεία ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

14 εργολαβίες που βρίσκονται µέσα ή κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο εργολάβος που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωµένος να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις και να κατασκευάσει νέες οδούς προσπέλασης χωρίς δαπάνη για το δηµόσιο). Επίσης δεν αναγνωρίζεται παράταση στον ανάδοχο αν επικαλεσθεί ότι αγνοούσε την κατάσταση των οδών προσπέλασης προς τις πηγές υλικών που θα χρησιµοποιηθεί, ή ότι αγνοούσε τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες ή τη δυνατότητα να βρεθούν εργάτες, µηχανήµατα κ.λ.π. Παράταση των συµβατικών προθεσµιών δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του Ν.3669/08. Η υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 12 της παρούσας Ε.Σ.Υ και αυτό γιατί απαραίτητος όρος για την υποβολή της προσφοράς κατά τη δηµοπρασία θεωρείται η πλήρης µελέτη και γνώση των παραπάνω συνθηκών. ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου Έχοντας προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει από τη σύµβαση. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε βασική επιδίωξη το συντονισµό των δραστηριοτήτων ώστε να αποδίδεται όσο είναι δυνατό, έργο ολοκληρωµένο κατά τµήµατα που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και θα περιλαµβάνει : Γραµµικό διάγραµµα χρονικού προγραµµατισµού, µε ποσοτική κατανοµή των εργασιών κατά κονδύλιο και δαπάνη κονδυλίου ανά ηµέρα. Έκθεση που θα αναλύει και θα αιτιολογεί κατά πλήρη τρόπο τον προτεινόµενο προγραµµατισµό και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί. Η υπηρεσία αποφαίνεται για το χρονοδιάγραµµα που υποβλήθηκε έχοντας τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ως προς τη σειρά και τη διάρκεια των εργασιών και την κλιµάκωση των πιστώσεων µέσα στο χρόνο. Η απόφαση για την έγκριση του προγράµµατος εκδίδεται µέσα σε 10 ηµέρες αφότου υποβληθεί αυτό από τον ανάδοχο. Η έναρξη των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή των διοικητικών και παρεποµένων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής, αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3669/08. Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του και το κυκλοφοριακό πρόβληµα που θα δηµιουργηθεί µε την εκτέλεση των έργων που προβλέπονται. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Ηµερολόγιο του έργου Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας, καιρικών συνθηκών κλπ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3669/08. ΑΡΘΡΟ 12 ο : Υπέρβαση προθεσµιών - ποινικές ρήτρες Η υπέρβαση των προθεσµιών που ορίζονται στο 10 ο άρθρο της παρούσης, συνεπάγεται την επιβολή των αναγκαστικών µέτρων που προβλέπονται από το Ν.3263/2004. Ειδικότερα, σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εφαρµόζονται όσα προβλέπει η 2 του άρθρου 5 του Ν. 3263/04, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08, δηλαδή η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσα µε το είκοσι τοις εκατό ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

15 (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης άξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσµία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 36, του Π.. 609/85, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08. ΑΡΘΡΟ 13 ο : Επίβλεψη Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ιακήρυξη ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών ηµοπράτησης. Άρθρο 14 ο : Υπολογισµός Αξίας Ασφάλτου Τροποποιούνται τα άρθρα των ασφαλτικών εργασιών, από τα οποία αφαιρείται η αξία της άψαλτου, η οποία θα πληρώνεται ιδιαίτερα. Στον προϋπολογισµό του έργου ή δαπάνη της ασφάλτου περιλαµβάνεται ως απολογιστική εργασία, µε την ένδειξη «δαπάνη ασφάλτου». Ο υπολογισµός της τιµής ασφάλτου θα γίνεται κατά την ηµέρα της ενσωµάτωσης του ασφαλτοσκυροδέµατος στο έργο µε την εξής διαδικασία: Α. Η τιµή της ασφάλτου θα λαµβάνεται από το ηµερήσιο δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης Γεν. Γραµµατείας Εµπορίου Γεν. /νση Εσωτ. Εµπορίου /νση Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων, τµήµα β, τηλ κατά την ηµέρα της ενσωµάτωσης του ασφαλτοσκυροδέµατος στο έργο. Η τιµή αυτή θα προσαυξάνεται µε τους αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Β. Ο προσδιορισµός της ποσότητας της ασφάλτου ασφαλτικής στρώσης θα προκύπτει από τα ποσοστά της ασφάλτου, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εγκεκριµένη από την υπηρεσία µελέτη σύνθεσης, και από το πάχος της ασφαλτικής στρώσης, όπως αυτό ορίζεται συµβατικά. Τα ποσοστά της ασφάλτου και το πάχος της ασφαλτικής στρώσης θα επαληθεύονται από τον ποιοτικό έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. Τυχόν αποκλίσεις του ποσοστού ασφάλτου και του πάχους στρώσης πέραν των ορίων που καθορίζονται στις συµβατικές µελέτες, δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό της ποσότητας της ασφάλτου διότι πρέπει να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη, Ν. 3669/2008. Η προκύπτουσα ποσότητα της ασφάλτου θα προσαυξάνεται κατά 1% για τις απώλειες κατά τη διακίνηση και την ενσωµάτωσή της στο έργο ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

16 Γ. Η τελικά προκύπτουσα αξία της ασφάλτου, θα προσαυξάνεται επίσης µε το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (ΓΕ και ΟΕ) 18%, επί του οποίου θα εφαρµόζεται η έκπτωση της εργολαβίας, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία για τη µέση τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας.. Όλα τα ανωτέρω θα περιλαµβάνονται σε ένα πρωτόκολλο υπολογισµού αξίας της ασφάλτου, από το οποίο θα µεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση. ΑΡΘΡΟ 15 ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται στις µονάδες περατωµένης εργασίας ή προµήθειας υλικών, δηλαδή οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στη µελέτη, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, ανεξαρτήτως των µικρών ή µεγάλων δυσχερειών, του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς άλλης πληρωµής ή αποζηµιώσεως για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Ύστερα από τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: α. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων δηλαδή τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, καθώς επίσης και η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας (παραλαβής και επιστροφής µηχ/τος), δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βλάβες, εορτές κ.λ.π.), η επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντηρήσεως των µηχανηµάτων. Οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς και επιστροφής µηχ/των και οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρά τους. β. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, χειριστές µηχανηµάτων, µηχανοδηγούς, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, δώρα εορτών κ.λ.π. γ. Οι δαπάνες των απαιτούµενων για κάθε είδος εργασίας υλικών µετά της φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς τους µε κάθε πρόσφορο µέσο από τον τόπο προµήθειας ή παραγωγής επί τόπου των έργων, καθώς επίσης και κάθε υλικού µη ρητώς κατονοµαζοµένου, αλλά ενδεχοµένως απαιτουµένου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. δ. Οι πιθανές δαπάνες κάθε είδους για την ασφάλιση των υλικών και αποζηµίωση εκτάσεων για την προσωρινή µεταφορά ή αποθήκευσή τους. ε. Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, υλικών και µηχανηµάτων. στ. Οι δαπάνες εκτελέσεως γενικώς ορισµένων εργασιών ή µέρους αυτών µε χέρια, στις περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται να γίνει µε µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. ζ. Κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητώς αλλά είναι απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, όπως αναφέρεται στην σχετική τιµή του τιµολογίου. Αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί εκ των υστέρων για τις ποσότητες των υλικών που απαιτούνται για κάθε εργασία ή για την απόδοση των εργατοτεχνιτών ή για τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών ύστερα από τη συµµετοχή των αναδόχων στη δηµοπρασία. Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται: Οι δαπάνες συµµετοχής στο διαγωνισµό, δηµοσιεύσεων διακηρύξεως, συνάψεως συµβάσεως, εγκαταστάσεων εκτελέσεως και παραλαβής έργου. Οι µισθοί και κάθε είδους έξοδα αποζηµιώσεως, ασφαλίσεως και κινήσεως του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. Οι δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισµός, θέρµανση κ.λ.π.). Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζηµιώσεως ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου, καθώς επίσης και πάσης φύσεως αποζηµιώσεις προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυητικών επιστολών, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

17 Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και πάσης φύσεως δοκιµές για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. Έξοδα καθαρισµού των έργων και των εργοταξίων και αποκοµιδής των προϊόντων σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία. Επίσης, βαρύνουν τον ανάδοχο: (α) οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη συγχρόνου εκµεταλλεύσεως πηγών υλικών και από άλλη προγενέστερη εργολαβία, (β) οι δαπάνες συµπληρώσεως και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων και τεχνικών έργων που θα παραδοθούν στον ανάδοχο συνεπεία µικρών µεταβολών του άξονα της οδού ή υδραγωγείου, υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά κατά την εκτέλεση του έργου καθώς και προσαγωγή τους στις τυπικές διατοµές οδών κ.λ.π., (γ) οι δαπάνες λήψεως φωτογραφικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελουµένου έργου, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµετρήσεως κατ' εφαρµογή του άρθρου 38 του Π..609/1985, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη µη κατονοµαζοµένη ρητώς, αλλά αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις από κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου. ΑΡΘΡΟ 16 ο : Τροποποιήσεις προϋπολογισµού Αν κατά την εκτέλεση του έργου δηµιουργηθεί ανάγκη µεταβολής των ποσοτήτων των εργασιών που αναφέρονται στο συµβατικό προϋπολογισµό ή προσθήκη νέων εργασιών, απαιτείται η σύναψη σύµβασης. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από «Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα» που ιδίως περιλαµβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδος των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού του αρχικώς ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του προϋπολογισµού της προς κατάρτιση καινούργιας σύµβασης. Κατά τα άλλα σύµφωνα µε τα άρθρα 56 και 57 του Ν.3669/08. ΑΡΘΡΟ 17 ο : Καθορισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 1. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται στο συµβατικό τιµολόγιο, συντάσσονται για τις εργασίες αυτές νέες τιµές µονάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου57 του Ν.36669/ Για τον καθορισµό νέων τιµών µονάδας θα ισχύουν τα εγκεκριµένα αναλυτικά τιµολόγια των έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων, όπως ισχύουν σήµερα. 3. Για τις επαυξήσεις των ηµεροµισθίων, λόγω ασφάλισης Ι.Κ.Α. κ.λ.π., θα ισχύσει η υπ'αριθ.203 Α81710/ εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου ηµοσίων Έργων. 4. Οι τιµές µονάδας νέων εργασιών που κανονίζονται παραπάνω προσαυξάνονται κατά το εργολαβικό ποσοστό και υπόκεινται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 18 ο : Προκαταβολές Για τη συγκεκριµένη εργολαβία καµία προκαταβολή δεν θα δοθεί στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 19 ο : Ισχύουσες διατάξεις Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 1. Ο Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ Ε)., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Ν.4070/ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

18 2. Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε.. 3. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α 25/86) 4. Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕ Ε (Φ.Ε.Κ. Α 137/ ) 5. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 6. Ο. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 7. Ο Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3852/2010 και ισχύει σήµερα. 8. Η υπ αριθµ /1757/Ε103/2010 Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» (ΑΕΚΚ) (ΦΕΚ 1312/Β'/ ). 9. Π..171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως αυτό τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τα παραπάνω νοµοθετήµατα ισχύουν το Π.. 28/80 και ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ΑΡΘΡΟ 20 ο :Χρηµατοδότηση και κρατήσεις για τρίτους 1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το «ΕΣΠΑ» στα πλαίσια του EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Προσπελασιµότητας », στον άξονα προτεραιότητας ΙΒ «Κυκλοφοριακή και Περιβαλλοντική ιαχείριση ικτύων Μεταφορών» / Θεµατική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις προβλεπόµενες κρατήσεις και να προσκοµίζει τις αντίστοιχες αποδείξεις πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού καθώς και για κάθε άλλη νόµιµη κράτηση για το ηµόσιο ή τρίτους. Επί των λογαριασµών του έργου καταβάλλεται κράτηση 6 υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. (αρ. 27 παρ. 34 και 35 Ν. 2166/1993). εν απαλλάσσονται από φόρους και δασµούς τα καύσιµα και λιπαντικά που χρησιµοποιούνται από τους ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση έργων ηµοσίων Επενδύσεων. 3. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων, για την ασφάλιση του προσωπικού στο Ι.Κ.Α. κλπ. ιευκρινίζεται ότι εάν µετά την ηµέρα του διαγωνισµού επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη, κρατήσεις κλπ ή καταργηθούν παλαιοί, θα ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.. 609/1985, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/ Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Θεσ/νίκης τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Σε περίπτωση µη προσκοµίσεώς τους, η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση στους εκδιδόµενους κάθε φορά λογαριασµούς πληρωµής του µέχρι και του χρόνου προσκοµίσεως των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 5. Αν ο ανάδοχος δεν συνάψει τις παραπάνω ασφάλειες ή δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, η επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή στην καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κρατεί τις γενόµενες δαπάνες από τους λογαριασµούς του αναδόχου. 6. Ο τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός θα εκδοθεί µετά την έγκριση από τη Νοµαρχία του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου. Για την εξόφληση του λογαριασµού αυτού υποχρεούται ο ανάδοχος να προσκοµίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση του Ι.Κ.Α., του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνικών οµικών και ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

19 Ξυλουργικών Εργασιών, ότι ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του ή ότι δεν έχει επεκταθεί η ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή και του Επικουρικού Ταµείου στην περιοχή που εκτελείται το έργο. 7. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του έργου. Στις τιµές του προϋπολογισµού και το τιµολόγιο µελέτης και προσφοράς δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται και αναγράφεται ξεχωριστά. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απόδοση του Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1642/1986, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08. Άρθρο 21 ο : Τεύχη καταµετρήσεως - Αφανείς εργασίες - Χαρακτηρισµοί. 1. Ο επιβλέπων σε κάθε επίσκεψή του στα έργα καταµετρά τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από την προηγούµενη επίσκεψή του, υποβοηθούµενος για την εργασία αυτή από τον εργολάβο, ο οποίος παραδίδει για έλεγχο τα επιµετρητικά στοιχεία και τα σκαριφήµατα που τα συνοδεύουν. Επίσης, καταµετρούνται ή ελέγχονται τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο. 2. Για κάθε εργασία που δεν µπορεί να καταµετρηθεί ή να ελεγχθεί, κατά την παραλαβή, θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. Αφανείς εργασίες χαρακτηρίζονται όλες οι εργασίες που δε θα είναι εµφανείς και δε θα µπορούν να καταµετρηθούν στην τελική µορφή του έργου. Στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών περιλαµβάνονται οι υπολογισµοί, τα σκαριφήµατα και διαγράµµατα για την πλήρη επιµέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν. 3. Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν έχουν µικρότερες διαστάσεις από τις συµβατικές τότε, αν αυτές γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν µε βάση τις µικρότερες πραγµατικά διαστάσεις. Αν ο επιβλέπων, κατά τη µετάβασή του στο έργο, διαπιστώσει ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, οι οποίες µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στη συµπεριφορά του έργου σύµφωνα µε τον προορισµό του, τότε η Υπηρεσία διατάσσει τον ανάδοχο να εφαρµόσει τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 4. Αν από την σύµβαση προβλέπονται κονδύλια για τον προσδιορισµό των επί µέρους ποσοτήτων, για τις οποίες απαιτείται η ποσοστιαία κατανοµή, η επιµέτρηση θα γίνεται ύστερα από τον προσδιορισµό των ποσοστών κατανοµής (χαρακτηρισµό εργασιών). Ο χαρακτηρισµός των εργασιών θα γίνει κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, πριν οι εργασίες αυτές γίνουν αφανείς. Ο χαρακτηρισµός γίνεται από επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων που ορίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα άλλα σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 38 του Π..609/85 και την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1418/84 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.2229/94, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/ Η σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παραλαβής του έργου για έλεγχο των ποσοτήτων επί τόπου. 6. Για τις µεταφορές χωµατισµών και υλικών οδοστρωσίας συντάσσεται επίσης πρωτόκολλο µεταφοράς. Στους υπολογισµούς των όγκων δεν θα λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής επιπλήσµατος. ΑΡΘΡΟ 22 ο : Πιστοποίηση αξίας εργασιών Πληρωµές 1. Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και συνοδεύονται απαραίτητα από αναλυτική επιµέτρηση κατ' άρθρο των εργασιών που εκτελέσθηκαν τελικά, όπως αυτές καθορίζονται από το Συµβατικό Τιµολόγιο ή τις νέες τιµές µονάδας που εγκρίθηκαν. Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται ανάλογα µε την ολική δαπάνη του έργου, την προθεσµία εκτελέσεως και την πρόοδό του και σε χρονικά διαστήµατα ενός µηνός. 2. Στην ολική αξία του λογαριασµού θα γίνεται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των δόκιµων υλικών που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο. 3. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 2 Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΆΡΘΡΟ 3 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 4 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «Κρασπεδώσεις&Πλακοστρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Σελίδα 1 από 49 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ «Καθαρισµός ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υ Ρ14»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B03

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 19 / 15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.243,45

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα