ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 151 ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛ: FAX: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής 1ο Άρθρο - Αντικείμενο Περιεχόμενο αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) είναι οι γενικοί συμβατικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους, σε συνδυασμό και με τους όρους των άλλων τευχών δημοπράτησης και των στοιχείων της μελέτης, θα γίνει η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Οικοδομικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής», προϋπολογισμού μελέτης ,00 από τον ανάδοχο, στον οποίο θα ανατεθεί η κατασκευή του με τη διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας κατά τις διατάξεις του Νόμου. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 14 ημερολογιακούς μήνες. 2ο Άρθρο - Διατάξεις που ισχύουν 1. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός: Ο Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΦΕΚ Α 116/ ). Το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. Ο Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α 137/ ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω Όλα τα εγκεκριμένα από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. περιγραφικά τιμολόγια τα αντίστοιχα με τις διάφορες κατηγορίες των εργασιών του παρόντος έργου, καθώς και τα αναλυτικά τιμολόγια και αναλύσεις τιμών για τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Σελίδα 1/8

2 Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα με τη φύση τους και τον Κύριο του Έργου, και από τις διατάξεις που προβλέπονται στην οικεία Ε.Σ.Υ. Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευση της Διακήρυξης Δημοπρασίας. Η Νομοθεσία για τη Σιβιτανίδειο Σχολή και τα Ν.Π.Δ.Δ.. 2. Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με τους όρους της Διακήρυξης, της Συγγραφής αυτής και των άλλων τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται σε αυτές, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν και η διαφορά που προκύπτει λύνεται δικαστικά. Αρμόδιο για κάθε διαφορά από τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου είναι τα δικαστήρια της Αθήνας (άρθρο 13, Ν.1418/84). 3ο Άρθρο Ορισμοί α) «Εργοδότης» ή «κύριος του έργου» είναι η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΝΠΔΔ) που για λογαριασμό της καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο. β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΝΠΔΔ). γ) «Ανάδοχος εργολήπτης» ή «ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή ο εργολάβος ή ο οιοσδήποτε εργολήπτης φορέα του έργου, στον οποίο έχει ανατεθεί με σύμβασή η κατασκευή του έργου. δ) «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές. ε) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι Διεύθυνση Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. στ) «Προϊσταμένη Αρχή«ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Σχολής που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής όπου αυτό ορίζεται από το νόμο και τα π.δ/τα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του. ζ) «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο νόμος και τα π.δ/τα, που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του. 4ο Άρθρο - Τεύχη δημοπράτησης και στοιχεία της μελέτης Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα στοιχεία της μελέτης, με τη σειρά που ισχύουν, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων που περιέχονται σ αυτά, είναι τα εξής: α. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας. β. Το Τιμολόγιο Προσφοράς ή η Προσφορά, ανάλογα με την περίπτωση. γ. Το Τιμολόγιο Μελέτης. δ. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς. ε. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. στ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). ζ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). η. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου. θ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζει η Ε.Σ.Υ. ι. Η Τεχνική Μελέτη (σχέδια, υπολογισμοί, κ.λ.π.) του έργου. ια. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 32, του Π.Δ. 609/85. ιβ. Οι αναλύσεις τιμών που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ, και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια για την περίπτωση που θα συνταχθούν Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. ιγ. Τα στοιχεία, που τυχόν ζητά η διακήρυξη, που θα υποβληθούν μαζί με την προσφορά. Σελίδα 2/8

3 Από την παραπάνω σειρά παραλείπονται όσα τεύχη ή στοιχεία δεν έχουν συνταχθεί στο συγκεκριμένο αυτό έργο. 5ο Άρθρο - Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ενημερώθηκαν για τις γενικές και τοπικές συνθήκες του. Η ενημέρωση αυτή αφορά κυρίως τις διάφορες πηγές προμήθειας υλικών, τις θέσεις για την προσωρινή ή οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα που υπάρχει να εξασφαλιστεί στο έργο εργατοτεχνικό γενικά προσωπικό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και δρόμοι προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως ή άλλες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής που είναι κατάλληλα και εκμεταλλεύσιμα, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που είναι απαραίτητα πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος του έργου σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 2. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης και τα άλλα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς, καθώς επίσης αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 3. Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενημερωθεί με όλες τις δυνατές πληροφορίες που αφορούν τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη να συμμορφωθεί οπωσδήποτε με όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 6ο Άρθρο Άδειες Εγκρίσεις Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 7o Άρθρο-Περιεχόμενο των τιμών μονάδας και δαπάνες που επιβαρύνουν τον ανάδοχο 1. Οι συμβατικές τιμές μονάδας του Τιμολογίου της εργολαβίας αφορούν εργασίες εντελώς ολοκληρωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές προσαυξάνονται με το νόμιμο ποσοστό για Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος του αναδόχου και έτσι περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου (άμεσες ή έμμεσες) και αποτελούν πλήρη αποζημίωσή του για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα παραπάνω, με μόνη επιφύλαξη τις διατάξεις που ισχύουν για την αναθεώρηση των τιμών. 2. Το εργολαβικό ποσοστό για Γενικά Έξοδα και Όφελος του αναδόχου που αναφέρεται πιο πάνω, έχει καθοριστεί από το Π.Δ. 609/85 ως εξής: - για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είκοσι οκτώ τα εκατό (28%) - για έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δέκα οκτώ τα εκατό (18%) - για εργασίες που εκτελούνται απολογιστικά (άρθρο 42, παράγρ.10 του Π.Δ. 609/85), δέκα οκτώ τα εκατό (18%), υποκείμενο στην έκπτωση της δημοπρασίας. Στο εργολαβικό ποσοστό περιλαμβάνονται: α) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. Σελίδα 3/8

4 β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) γ) Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισμό, σύμβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες κάθε είδους επιβαρύνσεις. ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών εν γένει για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε είδους αποζημίωσης προς τρίτους. ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των προϊόντων σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία. η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνη προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. θ) Το όφελος του αναδόχου 8ο Άρθρο - Δαπάνες και άλλες επιβαρύνσεις του έργου Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που έχει οριστεί σε ποσοστό 23%, βαρύνει τον κύριο του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων και παρακρατείται φόρος εισοδήματος 3% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων. Οι λοιπές κρατήσεις αναλύονται ως εξής: Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων : 0,10% επί της αξίας της αρχικής, εκτός ΦΠΑ, σύμβασης. Χαρτόσημο 3% επί του 0,10% ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του 3% Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικά εξόφλησης των παρακάτω αποδόσεων κρατήσεων: 1% ΤΣΜΕ Ε 0,5 % ΕΜΠ 0,2% ΤΣΜΕ Ε 0,6% ΤΣΜΕ Ε 9ο Άρθρο - Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες - Πρόγραμμα κατασκευής Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζει τη συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου, τις τμηματικές προθεσμίες για την αποπεράτωση αυτοτελών τμημάτων και τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι προθεσμίες αυτές. Επίσης καθορίζει την προθεσμία για την υποβολή του προγράμματος κατασκευής του έργου, που προβλέπει το άρθρο 32, του Π.Δ. 609/85, εκτός αν το έργο ανήκει στην εξαίρεση που προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου αυτού. Αν στο υπόψη έργο δεν υπάρχει Ε.Σ.Υ., τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να καθορίζονται από τη Διακήρυξη ή τη Σύμβαση του έργου. 10ο Άρθρο Υπεργολάβοι 1 Ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 8 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84. 2 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και ευθύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 3 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, ολοκλήρωσης. 11ο Άρθρο - Προσαρμογή και συμπλήρωση της μελέτης του έργου 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σύμφωνα με τις μελέτες που του χορηγεί η Υπηρεσία, τις έγγραφες οδηγίες και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, να εφαρμόσει στο έδαφος τις μελέτες, με την παρουσία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, να κάνει τις απαραίτητες αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, να ελέγξει και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία για τη Σελίδα 4/8

5 συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης και να πραγματοποιήσει τη σήμανση της περιοχής που καταλαμβάνει το έργο. 2. Ανάλογη υποχρέωση έχει ο ανάδοχος και για τις έγγραφες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της μελέτης του έργου που είναι υποχρεωτικές γι αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγρ.1 και 2 του Π.Δ. 609/85. 12ο Άρθρο - Προέλευση υλικών και έτοιμων ή μισοέτοιμων προϊόντων 1. Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συμφωνία με τις Προδιαγραφές της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων των κάθε φύσης υλικών κ.λ.π που υπεισέρχεται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί δειγματοληψία και έλεγχο της ποιότητας των κάθε φύσης υλικών και εργασιών, χωρίς βέβαια αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη ως μοναδικού και εξ ολοκλήρου υπευθύνου για την ποιότητα και το δόκιμο των κάθε φύσης υλικών, ειδών καθώς και εργασιών. 2. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά και τα έτοιμα ή μισοέτοιμα προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παράγονται από την εγχώρια Βιομηχανία με βασική προτίμηση στα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, και μόνο όπου τα στοιχεία και τεύχη της μελέτης προδιαγράφουν διαφορετικά, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει προϊόντα από το εξωτερικό. Διευκρινίζεται ότι ως εγχώρια βιομηχανία λογίζεται με βάση το Κοινοτικό Δίκαιο η προερχόμενη από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ο.Κ. Επίσης θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές και της απολύτου εγκρίσεως της επίβλεψης σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει κατ ελάχιστον να φέρουν πιστοποίηση CE. 3. Πριν από κάθε παραγγελία το υλικό, μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία ως εξής: - Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία, έντυπα με πληροφοριακό υλικό και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. - Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. - Τα παραπάνω δείγματα κ.λ.π που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτή μέχρι την παραλαβή του έργου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου. - Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή που δεν θα είναι σύμφωνο με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών κ.λ.π να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. - Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον ανάδοχο υλικά, συνοδευόμενα με πρωτόκολλο, απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης αυτών. Δεν φέρει δε καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητά τους εφόσον το αναφέρει έγκαιρα εγγράφως. 13ο Άρθρο - Τιμές μονάδας νέων εργασιών 1. Για τον κανονισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών, όπου ο Νόμος προβλέπει ότι θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), δίνεται η διευκρίνιση, ότι αυτά θα εφαρμόζονται οπωσδήποτε ανεξάρτητα από τα μέσα που πραγματικά θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρό ή μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι, εργατικά χέρια στο σύνολο ή κατά ένα μέρος, σε μικρή ή σε μεγάλη αναλογία κλπ.) 14ο Άρθρο - Αναθεώρηση τιμών Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών, λόγω της μικρής διάρκειας του έργου. 15ο Άρθρο - Προκαταβολές. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, αυτή χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες του άρθρου 5, παράγρ.9 του Ν.1418/84, του άρθρου 39 του Π.Δ.609/85 και τις ρυθμίσεις που απορρέουν από αυτούς. 16ο Άρθρο - Ασφάλιση έργου & προσωπικού. Σελίδα 5/8

6 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως δια ιδίων δαπανών το έργο υπέρ της Σιβιτανιδείου Σχολής, κατά κίνδυνο φωτιάς, κλοπής και ατυχήματος σε ασφαλιστική εταιρία νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα. Με ρητή αναγραφή στην Υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να καταθέσει θα καθορίζονται όρια και οι κίνδυνοι κάλυψης. Η ασφάλεια θα καλύπτει και κάθε απαίτηση τρίτου λόγω ζημιάς προκληθείσης εκ της εκτελέσεως του έργου και ένεκα τούτου, από προσωπικό του εργολάβου ή τρίτων που καθ οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτό. Αποδεικτικό ασφαλίσεως του έργου για τους παραπάνω κινδύνους θα υποβάλλει ο Ανάδοχος εντός 15 ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως. Η τυχόν διαπίστωση ζημιάς ή κλοπής δεν αίρει κατ ελάχιστον τις υποχρεώσεις του εργολάβου για την τήρηση των προθεσμιών του έργου. Η ασφάλιση του έργου θα ισχύει για όλη την περίοδο εκτελέσεως εργασιών, ως ορίζεται στην Υπεύθυνη δήλωση του Ανάδοχου για το υπόψη έργο. 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό που απασχολεί στο έργο σύμφωνα με τις σχετικές με το ΙΚΑ διατάξεις, είτε το έργο βρίσκεται σε περιοχή που υπάρχει ΙΚΑ, είτε όχι. 3. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει για περιπτώσεις ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρίες αναγνωρισμένες από το κράτος όλο το εργατοτεχνικό και άλλο προσωπικό που απασχολείται στα εργοτάξια του έργου, εφόσον αυτό δεν καλύπτεται από τις σχετικές με το ΙΚΑ διατάξεις. 17ο Άρθρο - Τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και άλλων διατάξεων. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κλπ. ανεξαρτήτως αν γίνεται παράλληλα επίβλεψη των εργασιών από το προσωπικό της Σιβιτανιδείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, παρ.4 του Π.Δ. 609/85 και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση για κάθε διαταγή και εντολή των διαφόρων Αρχών, σχετική με προτεινόμενα μέτρα για τον έλεγχο και την ασφάλεια κλπ που απευθύνεται ή κοινοποιείται σ αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ιδιαίτερα τονίζεται η υποχρέωση του αναδόχου να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας που επιβάλλονται από τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ.447/75, Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83 κλπ.) και από ειδικούς κανονισμούς και η υποχρέωση του να συντάξει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, το Π.Δ 16/ , Β Τεύχος και σχετικές αποφάσεις). Γύρω από το έργο ο χώρος του εργοταξίου πρέπει να περιφράσσεται και να ελέγχεται από τον ανάδοχο όλο το 24ωρο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σ αυτόν ξένων προς το έργο ατόμων και ιδιαίτερα των μαθητών της Σχολής. 18ο Άρθρο - Ευθύνη του αναδόχου. 1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ.609/85, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή του έργου και δεν τον απαλλάσσουν από την ευθύνη του αυτή οι διάφοροι έλεγχοι που γίνονται από την Υπηρεσία. 2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκλογή γενικά των υλικών που θα χρησιμοποιήσει στο έργο, τον τρόπο που θα τα χρησιμοποιήσει και γενικά για την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της Συγγραφής αυτής, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των άλλων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 3. Συμφωνείται ότι η άσκηση της επιβλέψεως από το προσωπικό της Σιβιτανιδείου γίνεται για την διασφάλιση και μόνο της καλής εκτέλεσης του έργου. Εάν ο ανάδοχος δεν συμφωνεί με εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και προκειμένου να απαλλαγεί των ευθυνών του, θα πρέπει να εκφράσει την διαφωνία έγκαιρα και εγγράφως, οπότε σε περίπτωση επιμονής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ένεκα ζημίας ή ατυχήματος που τυχόν θα προκύψει, οφειλόμενο στη συγκεκριμένη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Εάν δεν εκφραστεί εγγράφως η διαφωνία, η συμμόρφωση του Αναδόχου σε εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας αποτελεί τεκμήριο ότι υιοθέτησε την εντολή και ότι σιωπηρά απεδέχθη αυτή. 19ο Άρθρο - Σήμανση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 1. Στις εργοταξιακές θέσεις και όπου εκτελούνται εργασίες, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τοποθετεί, ανάλογα με τη φύση του έργου (Συγκοινωνιακό, Υδραυλικό, Οικοδομικό κλπ.), τα απαραίτητα σήματα και γενικά, πινακίδες ασφαλείας, φροντίζοντας και για τη συντήρησή τους. Σε θέσεις που είναι επικίνδυνες στην κυκλοφορία, πρέπει να τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS). 2. Επίσης, όπου υπάρχει ανάγκη, θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι (υπάλληλοι του αναδόχου) για την καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων ώστε να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια η κυκλοφορία στους χώρους της Σχολής, στις εισόδους προσπέλασης και γενικά σε όλη την έκταση των εργοταξίων του έργου τόσο την ημέρα, όσο και τη νύχτα. Για τη λήψη των μέτρων υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος που επιβαρύνεται και με τις σχετικές δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση εισόδου οχήματος στο προαύλιο της Σιβιτανιδείου, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από έναν πεζό υπάλληλο του αναδόχου, ώστε να ελέγχεται η διέλευση χαμηλής Σελίδα 6/8

7 ταχύτητας και να ελέγχεται η προσέγγιση μαθητών της Σχολής για την διασφάλιση τους από κάθε πιθανό κίνδυνο. 20ο Άρθρο - Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων, Οργανισμών κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), Σιβιτανιδείου Σχολής. 1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν στην περιοχή του έργου εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., Ν.Π.Δ.Δ. ή της Σιβιτανιδείου Σχολής που θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους ιδιοκτήτες τους. 2. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη στις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.) έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεσή τους και δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζημίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος. 21ο Άρθρο - Υλικά του κυρίου του έργου - Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου - Προστατευτικές κατασκευές. 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάγει υπεύθυνα και με δική του δαπάνη τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κύριος του έργου για να τα χρησιμοποιήσει ή να τα ενσωματώσει σε αυτό. Όπου εναποτίθενται υλικά, θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση και προστασία από την προσέγγιση τρίτων και ιδιαίτερα των μαθητών της Σχολής. 2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, χώροι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ.) που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν από τον ανάδοχο με δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή από άλλες αρμόδιες αρχές. 3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να μην καταλαμβάνει για την εκτέλεση του έργου χώρους κοινόχρηστους ή που ανήκουν σε τρίτους χωρίς σχετική άδεια ή την έγγραφη συναίνεση τους. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του μέσα και δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να πάρει κάθε μέτρο, προκειμένου κατά την εκτέλεση των εργασιών να μην προκληθεί καμιά βλάβη σε εγκαταστάσεις ή υλικά της Σιβιτανιδείου, σε γειτονικές κατασκευές (στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μη γίνουν ζημίες σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο), σε σωληνώσεις, δίκτυα, υλικά και εγκαταστάσεις δημόσιες ή ιδιωτικές ή οποιοδήποτε τρίτων. Αναλαμβάνει δε και φέρει απέναντι στη Σιβιτανίδειο την ακέραια ευθύνη για κάθε τέτοια ζημιά που οφείλεται στην εκτέλεση των εργασιών κατά το διάστημα των εκτελέσεων τους. 22ο Άρθρο. - Καθάρισμα εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων. 1. Ο ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τμήμα του έργου για να χρησιμοποιηθεί και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, όπως προβλέπει το προηγούμενο άρθρο 17 της Συγγραφής αυτής καθώς επίσης τα απορρίμματα, εργαλεία, σκαλωσιές, μηχανήματα, περίσσεια υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ. Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστημένο και να παραδώσει εντελώς καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να φροντίσει για κάθε τι που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. ή είναι απαραίτητο για την παράδοση του έργου σε κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας κατά τους όρους της σύμβασης. 2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση εργασιών) και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχουν οι λόγοι που την επέβαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, κήπους, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους έργα. Αυτό ισχύει και για την απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων. 3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αποπεράτωση του έργου πρέπει ο ανάδοχος να αρχίσει τις παραπάνω εργασίες και να τις τελειώσει μέσα σε εύλογη προθεσμία, διαφορετικά γίνονται σε βάρος του και αφαιρείται η δαπάνη που έγινε από τη πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί ύστερα από αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την εμπρόθεσμη αποπεράτωση ολόκληρου του έργου ή ενός μέρους του καθώς και πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του έργου. Σελίδα 7/8

8 23ο Άρθρο. Χρήση έργου ή τμήματος του πριν από την αποπεράτωση 1. Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά τη κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (Διοικητική παραλαβή για χρήση). 2. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελείται καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 24ο Άρθρο - Επιμέτρηση και παράδοση του έργου. 1. Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν φροντίζει για την επιμέτρηση και παράδοση του έργου ή κάποιου τμήματός του, αν και του γίνεται σχετική όχληση από τη Σιβιτανίδειο, καθώς επίσης και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ή αμφισβήτηση ή εκκρεμεί κάποια δίκη έχει το δικαίωμα η Σιβιτανίδειος, για να αποφύγει καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου, να καλέσει τον ανάδοχο με εξώδικο δήλωσή του για να κάνει την επιμέτρηση ή την παράδοση μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα του ορίσει και να υπογράψει πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του έργου. Αν ο εργολάβος αρνηθεί ή δείξει αδυναμία, έχει το δικαίωμα η Σιβιτανίδειος να ζητήσει να γίνει η επιμέτρηση ή πραγματογνωμοσύνη αυτή από δύο μηχανικούς, που αυτή θα ορίσει. 2. Αυτή η επιμέτρηση ή πραγματογνωμοσύνη, στην οποία προσκαλείται και ο εργολάβος, είναι υποχρεωτική και για τα δύο μέρη και δίνει το δικαίωμα στη Σιβιτανίδειο μετά την ολοκλήρωση της να απομακρύνει με δαπάνες του εργολάβου κάθε υλικό που δεν ενσωματώθηκε στο έργο ή μηχάνημα ή σκαλωσιές κλπ. και να συνεχίσει το έργο κατά την κρίση του είτε με τον ίδιο εργολάβο είτε με άλλον. 3. Κατά τα άλλα η επιμέτρηση και παραλαβή του έργου διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν για την εκτέλεση και παραλαβή των Δημοσίων Έργων. Κατά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και πριν την παράδοση του έργου θα πρέπει να συνυποβάλλονται τα ακόλουθα. 1.Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ), 2.Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ), 3. Τελικά κατασκευαστικά σχέδια. Συντάκτες Για το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων Μακροπούλου Μαρία Χημικός Μηχανικός Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλλιθέα, Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μιχαλολιάκος Δημήτριος Σελίδα 8/8

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ TEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.981,56 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ. : 28310 40002 fax : 28313 41313 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «Κρασπεδώσεις&Πλακοστρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 2 Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΆΡΘΡΟ 3 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 4 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Σελίδα 1 από 49 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "Προσθήκη στο 6ο Νηπιαγωγείο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδαρίου Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. Αττικής -

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα