ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια

2 ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν. 2472/97 Βασικέςαρχέςνόμιμηςεπεξεργασίας Προϋποθέσειςνόμιμηςεπεξεργασίας Διασυνοριακήροήδεδομένων Υποχρεώσειςυπεύθυνουεπεξεργασίας Δικαιώματαυποκειμένουδεδομένων (ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης) Προβλεπόμενεςκυρώσεις ΑρχήΠροστασίαςΔεδομένων, Αποστολή, Συγκρότηση, Αρμοδιότητες 2

3 ΙΣΧΥΟΝΔΙΚΑΙΟ Άρθρο 9 Α τουε λληνικού Συντάγματος1975/1986/2001 Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενσωματώνειτην οδηγία 95/46/ΕΚγιατην προστασίατων φυσικών προσώπων απότην επεξεργασίατων προσωπικών δεδομένων τουςκαιτην ελεύθερηδιακίνηση των δεδομένων Ν. 3471/06 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καιτροποποίηση τουν. 2472/97 (εν σωματών ειτην οδηγία 2002/58/Ε Κ) 3

4 ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Προστασίατων προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων Ό ταν αυτάαποτελούν αντικείμενοεπεξεργασίαςγια διάφορουςσκοπού ς Εκτόςαπόπροσωπικούςή οικογενειακούς Προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονταιή πρόκειταιναπεριληφθούν σεαρχείο 4

5 ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 (συνέχεια ) Επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας εγκατεστημένοστην Ελλάδαή Πουχρησιμοποιείμέσα, ευρισκόμεναστην Ελλάδα, εκτόςεάν ταμέσα χρησιμοποιούνταιμόνογιατη διέλευση των δεδομένων Επεξεργασία που πραγματοποιείταιστο δημόσιο καιιδιωτικότομέα Επεξεργασίααυτοματοποιημένηήμη 5

6 Ο ρισμοίν. 2472/97 Υποκείμενο δεδομένων : το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονταιταδεδομένα Προσωπικάδεδομένα: κάθεπληροφορίαπουαναφέρεταιστο υποκείμενο μετρόποώστεναπροσδιορίζεταιάμεσαήέμμεσα, χαρακτηρίζειτουποκείμενοαπόφυσική, βιολογική, ψ υχολογική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτικήήκοινωνικήάποψ η Ευαίσθητα δεδομένα: αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικάφρονήματα, θρησκευτικέςήφιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχήσεσυνδικαλιστικήοργάνωση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς καιστη συμμετοχή σε συναφείςμε τα ανωτέρωενώσειςπροσώπων 6

7 Ο ρισμοίν. 2472/97 (συνέχεια ) Αρχείο δεδομένων : σύ νολο δεδομένων, διαρθρωμένο, με γνώμονασυγκεκριμένακριτήρια (γεωγραφικάήλειτουργικάκατανεμημένο) Επεξεργασίαδεδομένων : Αυτοματοποιημένηήμη Κάθε εργασία σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, ανακοίνωση, διαβίβαση, διασύ νδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή 7

8 Ο ρισμοίν. 2472/97 (συνέχεια ) Υπεύθυνος επεξεργασίας: το πρόσωπο που καθορίζεισκοπόκαιτρόποεπεξεργασίας Εκτελών την επεξεργασία : τοπρόσωποπουδρά γιαλογαριασμότουυπευθύνουεπεξεργασίας Αποδέκτης: πρόσωποστοοποίομεταδίδονταιτα δεδομέναανεξαρτήτωςαν πρόκειταιγιατρίτοήόχι Τρίτος: Άλλο πρόσωπο εκτός από υπεύθυνο, εκτελούντα την επεξεργασία καιυποκείμενο των δεδομένων 8

9 Ο ρισμοίν. 2472/97 (συνέχεια ) Συγκατάθεση υποκειμένουδεδομένων : Ελεύθερη, ρητή, ειδική Βάσειπροηγούμενηςενημέρωσηςγια Σκοπόεπεξεργασίας Κατηγορίαδεδομένων Στοιχείαυπευθύνουεπεξεργασίας Αποδέκτεςδεδομένων Στην περίπτωση ευαίσθητων δεδομένων απαιτείταιέγγραφησυγκατάθεση 9

10 Βασικέςαρχέςνόμιμηςεπεξεργασίας (άρθρο 4 Ν. 2472/97) Αρχήτουσκοπού Αρχήτηςνομιμότητας Αρχήτηςαναλογικότητας Συνάφεια Αναγκαιότητα Προσφορότητα Αρχήτηςακριβείας Αρχήτουκαθορισμού τηςχρονικήςδιάρκειαςτης επεξεργασίας 10

11 Βασικέςαρχέςνόμιμηςεπεξεργασίας(2) Θεμιτήκαινόμιμη συλλογή Γιασαφήκαιπροκαθορισμένοσκοπό Δεδομένα: συναφή, πρόσφορα, ανάλογα με το σκοπό, ακριβή καιενημερωμένα, τηρούνταιμόνο για όσο χρόνο απαιτείταιγια το σκοπό της επεξεργασίας Η τήρηση των παραπάνω βαρύνειτον υπεύθυνο επεξεργασίας 11

12 Προϋποθέσειςνόμιμηςεπεξεργασίας (άρθ. 5 Ν. 2472/97) Συγκατάθεση Αναγκαίαγιατην εκτέλεση σύ μβασης Αναγκαία για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσηςτουυπευθύνουεπεξεργασίας Αναγκαία για συμφέροντος την εκτέλεση έργου δημοσίου Απολύτωςαναγκαίαγιατην ικανοποίηση έννομου συμφέροντος τουυπεύθυνουτης επεξεργασίαςή τρίτου, στον οποίο ανακοινώνονταιταδεδομένα, καιτο συμφέρον αυτόυπερέχειπροφανώς των δικαιωμάτων καισυμφερόντων τουυποκειμένου π.χ. Κ οινοποίηση προσωπικών δεδομένων γιαδικαστική χρήση 12

13 Προϋποθέσειςνόμιμηςεπεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων (άρθρο 7 Ν. 2472/97) ΆδειατηςΑρχής Έγγραφησυγκατάθεση Επεξεργασία αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος ή προβλεπόμενου από το νόμο συμφέροντοςτρίτου, εάν τουποκείμενοτελείσεφυσικήή νομικήαδυναμίαναδώσεισυγκατάθεση Επεξεργασία είναιαπαραίτητη για την υπεράσπιση δικαιώματοςενώπιον δικαστηρίουήπειθαρχικού οργάνου Επεξεργασίααφοράδεδομέναπουδημοσιοποιείτοίδιοτο υποκείμενο Επεξεργασία αφορά δεδομένα υγείας με σκοπό την παροχήυπηρεσιών υγείαςκαιεκτελείταιαπόπρόσωπο που υπόκειταιστο ιατρικόαπόρρητο ή άλλο καθήκον εχεμύ θειας 13

14 Προϋποθέσειςνόμιμης επεξεργασίαςευαίσθητων δεδομένων (συνέχεια ) ΆδειατηςΑρχής Επεξεργασία είναιαπαραίτητη για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής ασφάλειας, εγκληματολογικής ή σωφρονιστικήςπολιτικήςκαιεκτελείταιαπόδημόσιααρχή καιαφοράτηδιακρίβωση εγκλημάτων, ποινικέςκαταδίκες και μέτρα ασφάλειας, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, άσκηση δημόσιου φορολογικού ή ελέγχουκοινωνικών παροχών Για ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούςκαιυπότον όρο ότιτηρείταιη ανωνυμίακαι λαμβάνονταιόλατααπαραίτηταμέτραγιατην προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων Επεξεργασία αφορά σε δημόσια πρόσωπα, εφόσον τα δεδομένα συνδέονται με την άσκηση δημόσιου λειτουργήματοςήτηδιαχείριση συμφερόντων τρίτων και δενπαραβιάζεταιηιδιωτικήκαιοικογενειακήτουςζωή 14

15 Διασυνοριακήροήδεδομένων (άρθρο 9 Ν. 2472/97) ΡοήπροςΕ.Ε. ελεύθερη Ροήπροςτρίτεςχώρες: ΜεάδειατηςΑρχήςεκτόςεάν ηεε έχειήδηαποφανθεί Εφόσον εξασφαλίζεταιικανοποιητικόεπίπεδοπροστασίας Διαφορετικάμόνουπόορισμένεςπροϋποθέσεις Συγκατάθεση υποκειμένου διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος εκτέλεση σύ μβασης/ προσυμβατικών μέτρων, υπεράσπιση δικαιώματοςενώπιον δικαστηρίου, μετάδοσηπληροφοριών απόδημόσιομητρώο, διαφύλαξηυπέρτερουδημόσιουσυμφέροντος Συμβατικέςρήτρεςμεεπαρκείςεγγυήσεις 15

16 Υποχρεώσειςυπεύθυνουεπεξεργασίας Γν ωστοποίηση επεξεργασίας (άρθρ. 6, εξαιρέσεις σύ μφωναμετοάρθρο 7 Α ) Γνωστοποίηση διασύ νδεσηςαρχείων (άρθρ. 8) Άδεια για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων (άρθρ. 7) Άδειαγιαδιαβίβαση δεδομένων σε τρίτεςχώρες (άρθρ. 9) 16

17 Υποχρεώσειςυπεύθυνουεπεξεργασίας Απόρρητοτηςεπεξεργασίας(άρθρ. 10) - Ηεπεξεργασίαδεδομένων είναιαπόρρητη - Διεξάγεταιαποκλειστικάκαιμόνοαπόπρόσωπαπουτελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντοςτην επεξεργασίακαιμόνοκατ εντολήτου -Ε πιλογήπροσώπων μεαντίστοιχαεπαγγελματικάπροσόντα που παρέχουν επαρκείςεγγυήσειςαπόπλευράς τεχνικών γνώσεων καιπροσωπικήςακεραιότηταςγιατην τήρηση του απορρήτου - Αν ηεπεξεργασίαδιεξάγεταιγιαλογαριασμότουυπεύθυνου από πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτόν, υποχρεωτική έγγραφηανάθεση. Ο εκτελών ενεργείμόνοκατ εντολήν του υπευθύνου καιβαρύνεταιαναλόγως με την υποχρέωση τήρησηςαπορρήτουκαιμέτρων ασφαλείας 17

18 Υποχρεώσειςυπεύθυνουεπεξεργασίας Ασφάλειατηςεπεξεργασίας(άρθρ. 10) - Μέτραασφάλειαςδεδομένων (οργανωτικάκαιτεχνικά μέτραγιατην προστασίατων δεδομένων απότυχαίαή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση καικάθεάλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Το επίπεδο ασφαλείας πρέπεινα είναιανάλογο προς τουςκινδύνουςπου συνεπάγεταιηεπεξεργασίακαιηφύση των δεδομένων - Η Αρχήπαρέχειοδηγίεςγιαταμέτραασφάλειαςπου πρέπειναλαμβάνονται(βλ. Οδηγίαγιατην καταστροφή των δεδομένων, Σχέδιοασφάλειας-Security Plan) 18

19 Υποχρεώσειςυπεύθυνουεπεξεργασίας Ε νημέρωση τουυποκειμέν ου(άρθρο 11) - Κατά το στάδιο της συλλογής (ταυτότητα, σκοπός, αποδέκτες, δικαίωμαπρόσβασης) - Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων σετρίτους - Δεν απαιτείταιαν ησυλλογήγίνεταιγιαλόγουςεθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων - Δεν υφίσταταιόταν ησυλλογήγίνεταιαποκλειστικάγια δημοσιογραφικού ς σκοπού ς και αφορά δημόσια πρόσωπα 19

20 Δικαιώματαυποκειμένουδεδομένων Δικαίωμαπρόσβασης(άρθρο 12) Ασκείται με γραπτή αίτηση προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας Περιεχόμενοδικαιώματος πρόσβασης: όλαταδεδομένα που αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, προέλευση, σκοπός, αποδέκτες, εξέλιξη επεξεργασίας, λογική αυτοματοποιημένηςεπεξεργασίας Υποχρέωση υπευθύνου επεξεργασίας να απαντήσει εγγράφωςσε15 ημέρες Δεδομέναυγείαςγνωστοποιούνταιστουποκείμενομέσω ιατρού (διασφάλιση ιατρικού απορρήτου) Εάν η απάντηση δεν είναιικανοποιητική, δυνατότητα προσφυγήςστην Αρχή Άρση τηςυποχρέωσηςπληροφόρησηςμεαπόφαση της Αρχής 20

21 Δικαιώματαυποκειμένουδεδομένων (2) Δικαίωμααντίρρησης(άρθρο 13) Ασκείταιμεγραπτήαίτηση προςτον υπεύθυνο επεξεργασίας Αίτηση για συγκεκριμένη ενέργεια (π.χ. διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, διαγραφή) Υποχρέωση υπευθύνου επεξεργασίας να απαντήσειεγγράφωςσε15 ημέρες Μπορείναοδηγήσειστηδιαγραφήήδιόρθωση των δεδομένων. Αν ηαπάντηση αρνητικήήμη ικανοποιητική, δικαίωμαπροσφυγήςστην Αρχή 21

22 ΠροβλεπόμενεςΚ υρώσειςγια παράβαση τουν. 2472/97 Διοικητικέςκυρώσεις (αρθρ. 21) - Επιβάλλονταιαπότην Αρχήστον υπεύθυνοεπεξεργασίαςή τον εκπρόσωπότου Ποινικήευθύνη(αρθρ. 22) - του υπεύθυνου επεξεργασίαςγια παράνομη σύ σταση και λειτουργίααρχείου, αλλάκαικάθετρίτουπουχωρίςδικαίωμα επεμβαίνεισεαρχείοπροσωπικών δεδομένων Αστικήευθύνη(αρθρ. 23) - πλήρη αποζημίωση για περιουσιακή ζημία καιχρηματική ικανοποίηση ηθικήςβλάβης - εκδικάζεταιμεδιαδικασίαεργατικών διαφορών (γιαταχύτερη αντιμετώπιση) 22

23 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αποστολή Ν ομική Φ ύ ση - Συγκρότηση Αποστολή εποπτεία της εφαρμογής του ν όμου 2472/97 καιάλλων ρυθμίσεων πουαφορούν την προστασίατουατόμουαπό την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς καιτην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενταικάθεφορά. ΝομικήΦύση Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή, και εξυπηρετείταιαπό δική της γραμματεία. Η Αρχή δεν υπόκειταισε οποιονδήποτεδιοικητικόέλεγχο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής απολαύουνπροσωπικήςκαιλειτουργικήςανεξαρτησίας 23

24 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Αναπληρωτής Πρόεδρος (Επίτιμο ςαεροπαγίτης) Έξιαναπληρωματικά μέλη Πρόεδρος (Επιτ. Α ντιπρόεδρος ΑρείουΠάγο υ) Συμβούλιο Διευθυντής Γραμματεία ΈναΕπίτιμοΜέλοςτου Συμβουλίουτης Επικρ ατείας ΔύοΚαθηγητέςΠανεπιστημίου ΝομικούΤμήματος ΔύοΚαθηγητέςΠανεπιστημίου Πληρ οφορικής Ένα πρόσωπο υψηλού κύρους καιεμπειρίας στο τομέα Τμήμα Ελεγκτών Τμήμα Επικο ινωνίας Τμήμα Διο ικητικό - Οικο νο μικό 24

25 ΑρμοδιότητεςΑρχήςΠ ροστασίας Δεδομένων ΕκδίδειΟδηγίεςκαικανονιστικέςπράξεις Απευθύνεισυστάσειςκαιυποδείξειςστουςυπεύθυνους επεξεργασίας Εκδίδειάδειεςγια τήρηση καιεπεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, άδειεςδιαβίβασης δεδομένων εκτόςεε και άδειεςδιασύ νδεσηςαρχείων Συνεπικουρεί επαγγελματικά σωματεία στην έκδοση Κωδίκων Δεοντολογίας Γνωμοδοτείπρος την Πολιτεία για κάθερύθμιση που αφορά την επεξεργασία καιπροστασία προσωπικών δεδομένων ΑνακοινώνειστηΒουλήπαραβάσειςτων ρυθμίσεων που αφορούνστην προστασίατων προσωπικών δεδομένων 25

26 ΑρμοδιότητεςΑρχήςΠ ροστασίας Δεδομένων (2) Συντάσσειετήσιαέκθεση πεπραγμένων πουυποβάλλεται στηβουλήκαιτον Πρωθυπουργόκαιδημοσιεύεταιστην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Εξετάζειπροσφυγέςτων υποκειμένων των δεδομένων Ενεργείαυτεπαγγέλτωςήκατόπινκαταγγελίαςελέγχους Επιβάλλειδιοικητικέςκυρώσεις Προειδοποίηση, πρόστιμο, καταστροφήτων δεδομένων Κατά των αποφάσεων της Αρχής μπορείναασκηθεί αίτηση θεραπείαςκαιαίτηση ακυρώσεως(ενώπιον του ΣτΕ ) Καταγγέλλειτις παραβάσεις του νόμου στις αρμόδιες δικαστικέςαρχές ΤηρείΜητρώα (Αρχείων καιεπεξεργασιών, Αδειών, Διασυνδέσεων, Προσώπων που δεν επιθυμούν να λαμβάνουνδιαφημίσεις) 26

27 ΙστοσελίδαΑΠΔΠΧ Θ εσμικόπλαίσιο Ο ργάνω ση Γνω στοποίησητήρησης αρχείο υ Γνω στοποίησηκλειστούκυκλώματοςτηλεόρασης Αίτησηεγγραφής στο μητρώο τουάρθρου13 Ερωτήσεις Ο μιλίεςκαιπ αρουσιάσεις Επ ικοινω νία Δελτία Τύπ ου Αποφάσεις Ασφάλεια ΕτήσιεςΕκθέσεις Επ ιχειρησιακόσχέδιο 27

28 Ε ΥΧΑΡΙΣΤ ΟΥΜΕ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΣΟ ΧΗ ΣΑΣ!!! 28

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Ιούλιος 2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -1 ΟΔΗΓΙΑ 95/46/ΕΚ Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα : Υπ' αριθ. πρωτ. ΓρΓΓΓ000727ΕΞ 2012/12-6-12/ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών.

Ερώτημα : Υπ' αριθ. πρωτ. ΓρΓΓΓ000727ΕΞ 2012/12-6-12/ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών. Γν.ΝΣΚ 443/2012 (Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Συνεδρίαση της 8ης Αυγούστου 2012 ΣΥΝΘΕΣΗ : Ποοεδοεύων : Ιωάννης Τρϊαντος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των παρισταμένων Νομικών Συμβούλων του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 3 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3431 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα