1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα."

Transcript

1 Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους άρθρα 101 και 102 οι βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση της διοικητικής λειτουργίας είναι η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση. Η έννοια της διοικητικής αποκέντρωσης για να γίνει πλήρως αντιληπτή και ν αποσαφηνισθεί πρέπει να αντιδιασταλεί και να συγκριθεί με τις έννοιες της συγκέντρωσης και της αποσυγκέντρωσης. Ειδικότερα: Συγκεντρωτικό είναι το σύστημα διοικητικής οργάνωσης στο οποίο τα όργανα του κράτους έχουν αρμοδιότητα για κάθε θέμα διοικητικής ενέργειας σε όλη την εδαφική περιοχή στην οποία εκτείνεται η δραστηριότητά τους ακόμη δηλαδή και γι αυτά που αφορούν τις διοικητικές περιφέρειες 1. Δηλαδή η ικανότητα για λήψη αποφάσεων αναγνωρίζεται μόνο σε κεντρικά διοικητικά όργανα, άσχετα με το αν πρόκειται για θέματα γενικού ή τοπικού χαρακτήρα. Βέβαια, με το σύστημα αυτό υπάρχουν και περιφερειακές ή τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, που όμως τόσο σχετικά με την συγκρότησή τους όσο και σχετικά με τις αρμοδιότητες τους, εξαρτώνται από τα κεντρικά διοικητικά όργανα και ενεργούν υπό την εποπτεία ή την οικονομική εξάρτηση της κεντρικής διοίκησης. Ουσιαστικά πρόκειται για αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του κέντρου και τη διασπορά τους στην περιφέρεια, χωρίς να συνοδεύονται και από το ανάλογο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων (αποσυγκεντρωτικό σύστημα) 2. Αποκεντρωτικό σύστημα σύμφωνα με τον Γ. Παπαχατζή θεωρούμε ότι έχουμε «όταν τα περιφερειακά όργανα έχουν γίνει δυνάμει του νόμου αρμόδια να λαμβάνουν αποφάσεις που να είναι αφ εαυτών «εκτελεστές» που να μην τελούν «υπό έγκριση», που να συνεπιφέρουν δηλαδή μόνες τους έννομα αποτελέσματα, χωρίς την ανάγκη επικυρώσεως των από τον υπουργό ή κάποια άλλη κεντρική αρχή» 3 για ζητήματα πρόσωπα και πράγματα - της περιφέρειας τους. Το αποκεντρωτικό σύστημα στην Ελλάδα καθιερώνεται ρητά από το άρθρο 101 παρ. 1 του Συντάγματος, ενώ η παρ. 2 του ίδιου άρθρου διαμορφώνει τη διοικητική διαίρεση της χώρας και εισάγει τρία συνταγματικά κριτήρια για τη διοικητική διαίρεση της χώρας ( τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες). Τέλος το άρθρο 101 παρ. 3 οροθετεί τις αρμοδιότητες του κέντρου και της περιφέρειας και προβλέπει ότι τα περιφερειακά όργανα έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειας τους, ενώ οι κεντρικές υπηρεσίες εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν την γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο των περιφερειακών οργάνων. Κατόπιν όλων των παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα, ότι πρακτικά η πραγμάτωση και η ολοκλήρωση της διοικητικής αποκέντρωσης είναι δυνατό να 1 Βλ.. Δ. Θ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Β, Οργάνωση & Λειτουργία της Πολιτείας, έκδοση Β, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1993, σελ. 387 και Ε. Μπέσιλα Βήκα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2001, σελ Βλ. Κ. Λ. Γεωργόπουλου, Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Δέκατη έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1999, σελ. 451, Σ. Ακαλίδης, ΕΑΠ, Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική, Τόμος Α, Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, Πάτρα 2000, σελ Δ. Θ. Τσάτσου, ο.π. σελ. 387.

2 επιτευχθεί μόνο εφόσον έχει εξασφαλισθεί ένας νομικός τρόπος, κάποιο νομοτεχνικό εργαλείο που θα έχει νομική και πολιτική αυτοτέλεια έναντι της κεντρικής κρατικής εξουσίας. Έτσι το κράτος δημιουργεί με νόμους μερικότερα νομικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους δίνει το δικαίωμα να ασκούν εξουσία εντός ορισμένων γεωγραφικών ορίων οπότε ονομάζονται οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης O.T.A. Στην ίδια συνάφεια ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Π. Φαναριώτη ότι «το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση απολαμβάνει ενός βαθμού αυτονομίας στη διοίκηση των υποθέσεων αυτών, δεν υποδηλώνει και την ύπαρξη ενός διαφορετικού θεσμού στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, διότι απλά θεωρείται ότι η διάκριση αυτή καθιερώθηκε συνεπεία της διαπιστώσεως ότι υπάρχει ένας κύκλος υποθέσεων στο τοπικό επίπεδο, ο οποίος μπορεί να διοικείται καλύτερα από τους κατοίκους της περιοχής». 4 Στο σημείο αυτό πρέπει ν αναφέρουμε ότι κατά την μελέτη για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας έγινε αντιληπτή κάποια εννοιολογική σύγχυση στους όρους αποσυγκέντρωση, αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση. Όμως η περαιτέρω εμβάθυνση και ανάλυση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των παραπάνω όρων, ίσως οδηγούσαν την παρούσα γραπτή εργασία εκτός θέματος. 2. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α βαθμού κατά το Σύνταγμα και τον Ν.2539/97 (Σχέδιο Ι. Καποδίστριας). Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ισχύοντος Συντάγματος ορίζει ότι «η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς». Το Σύνταγμα του 1975 ανέφερε στο άρθρο 102 ότι πρώτη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούσαν οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Όμως μέχρι το Νόμο 2539/1997 στον οποίο θ αναφερθούμε παρακάτω - η θέση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού ήταν υποβαθμισμένη και ουσιαστικά, αν και το Σύνταγμα όριζε ότι η πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση τους δεν έπρεπε να εμποδίζεται, οι Ο.Τ.Α ασφυκτιούσαν κάτω από τον έλεγχο σκοπιμότητας και νομιμότητας που ασκούσε ο Νομάρχης 5. Ενδεικτικά και σύντομα αναφέρουμε ότι η πρώτη βασική μονάδα διοικητικής αποκέντρωσης είναι ο Νομός που υπάρχει στην Ελλάδα από την σύσταση του Ελληνικού Βασιλείου (1833) και διατηρείται με κάποιες τροποποιήσεις και μεταβολές ως σήμερα. Μέχρι το 1994 που με το Νόμο 2218/1994 ιδρύθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και έχουμε την εκλογή αιρετών Νομαρχών, το αποκεντρωτικό σύστημα της χώρας περιελάμβανε τους Νομούς ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοικήσεως. Ο Νομάρχης ήταν διορισμένος από την Κυβέρνηση ουσιαστικά δηλαδή ήταν αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης με αποφασιστικές αρμοδιότητες.. Ασκούσε έλεγχο τόσο της νομιμότητας δηλαδή έλεγχε 4 Π. Φαναριώτη, Δημόσια Διοίκηση και Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 1999, σελ Βλ. Σ. Ακαλίδη, ΕΑΠ, ο.π. σελ

3 την νομική ορθότητα των διοικητικών πράξεων των ΟΤΑ, όσο και της σκοπιμότητας δηλαδή της αναγκαιότητας και καταλληλότητας έκδοσης των. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η ύπαρξη βραδύτητας στην ανάπτυξη της αποκέντρωσης αν και κατά καιρούς γίνονταν προσπάθειες για μεταρρύθμιση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν.1416/1984 και 1622/1986). Όμως με το Νόμο 2539/1197 «Περί Συγκροτήσεως της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Σχέδιο Ι. Καποδίστρια) συνιστώνται κατά νομό νέοι δήμοι ή κοινότητες που προκύπτουν από τη συνένωση υφιστάμενων δήμων και κοινοτήτων, οι οποίες καταργούνται (άρθρο 1) 6. Στο ίδιο άρθρο επαναλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α που παραμένουν χωρίς μεταβολή. Έτσι από τις 5318 Κοινότητες και τους 457 Δήμους που λειτουργούσαν έως τις τώρα υπάρχουν 900 Δήμοι και 133 Κοινότητες που οι αρχές τους σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 102 παρ. 2) εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία όπως νόμος (ορίζει). 3. Η οργανική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α στο πλαίσιο του αποκεντρωτικού συστήματος οργάνωσης της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Η οργανική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α Α βαθμού, δηλαδή το δικαίωμα να έχουν και να εκτελούν τις αποφάσεις εξασφαλίζεται με δικά τους όργανα τα οποία διακρίνονται σε αιρετά διοικούντα όργανα και σε απλούς υπαλλήλους (Σύνταγμα άρθρο 101 Α παρ. 1 και 2,άρθρο 102 παρ. 2 ) και με δημοσιονομική αυτοτέλεια δηλαδή την οικονομική τους ανεξαρτησία. (Σύνταγμα άρθρο 102 παρ. 5). α. Διοικητική αυτοτέλεια. Τα αιρετά διοικούντα όργανα των Δήμων είναι: Δημοτικό Συμβούλιο : Είναι το κορυφαίο συλλογικό όργανο κάθε Δήμου. Είναι αιρετό. Αποτελείται από τα μέλη των συνδυασμών που είχαν θέσει επιτυχή υποψηφιότητα στις εκλογές. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό των Δήμων (Π.Δ. 410/1995) και από το γεγονός αν προήλθαν οι Δήμοι από συνένωση σύμφωνα με τον Ν. 2539/1997. Έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου εκτός από όσα ανήκουν ρητά στην αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής. Δημαρχιακή Επιτροπή: Συλλογικό όργανο που εκλέγεται κάθε διετία από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από τους: Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο (Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζει ο Δήμαρχος με διετή θητεία) ως Πρόεδρος και Δύο ως έξι μέλη ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει αρμοδιότητες ειδικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την δημοσιονομική αυτοτέλεια των οργανισμών και έχουν υπαχθεί από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Π.Δ.410/1995). Συντάσσει προϋπολογισμό και προελέγχει τον απολογισμό του Δήμου, διαχειρίζεται τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό, κάνει εισηγήσεις και αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοτημάτων, και δωρεών, μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων. Καταρτίζει όρους, συντάσσει διακηρύξεις, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες και 6 Ο.π. σελ

4 τους διαγωνισμούς. Τέλος εισηγείται για κάθε θέμα νομικής υφής που απασχολεί τον Δήμο 7. Δήμαρχος Κορυφαίο μονομελές όργανο του Δήμου. Εκλέγεται για τέσσερα χρόνια και οι αρμοδιότητες του αναφέρονται στον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ΔΚΚ), καθώς και σε διατάξεις άλλων Νόμων. Εκπροσωπεί τον Δήμο και εκτελεί τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής. Σε περίπτωση που έχουμε Δήμους που προήλθαν από συνένωση οι κοινότητες που καταργήθηκαν μετετράπησαν σε Δημοτικά Διαμερίσματα, ενώ σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα συνιστάται Τοπικό Συμβούλιο (Ν.2539/1997 άρθρο 4). Το Τοπικό Συμβούλιο Είναι αιρετό συλλογικό όργανο και αν το Δημοτικό διαμέρισμα έχει πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων εκλέγει Πρόεδρο που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος. Αν έχει λιγότερους από 300 κατοίκους εκλέγονται τριμελή Τοπικά Συμβούλια οι Πρόεδροι των οποίων έχουν τον τίτλο του Δημαρχιακού Παρέδρου και εκπροσωπούν το Δημοτικό Διαμέρισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου, αν και γνωμοδοτούν για θέματα που αφορούν το Δημοτικό τους Διαμέρισμα. Ο Π. Φαναριώτης σχετικά με τα τοπικά Συμβούλια παρατηρεί «Το τοπικό συμβούλιο εξακολουθεί να αποτελεί κατ ουσίαν μονάδα τοπικής αυτοδιοικήσεως, με δικά του όργανα, με ίδια υπηρεσία και φυσικά με ίδιο πλαίσιο αρμοδιοτήτων παρά το χαρακτηρισμό του από τον Νόμο ως οργάνου δημοτικής αποκέντρωσης και παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο των ασκουμένων από το Τοπικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων μεταβιβάζεται σ αυτό με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου» 8. Έτσι τα τοπικά συμβούλια έχουν αρμοδιότητες που τους έχουν παραχωρηθεί απευθείας από τον Ν.2539/1997 όπως για παράδειγμα ότι ο πρόεδρος ή και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου συμμετέχουν στη διοίκηση των κληροδοτημάτων, διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην Περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος και άλλες αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ.4 του προαναφερθέντος νόμου. Επίσης ορίζεται ότι αρμοδιότητες μπορούν ν ανατεθούν στα τοπικά συμβούλια και από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους (Ν.2539/1997 παρ. 2). Οι αρμοδιότητες παρέχονται με κριτήριο την εξυπηρέτηση των κατοίκων και γενικά την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Σχετικά με τη σύσταση του προσωπικού ο Ν.2539/1997 παρ. 3 ορίζει τα κριτήρια με τα οποία γίνεται. Αυτά είναι: Ο αριθμός του προερχόμενου από τη συνένωση προσωπικού. Η εδαφική έκταση του Ο.Τ.Α που προήλθε από τη συνένωση, ο πληθυσμός του, Η γεωγραφική του θέση Τα προσδοκώμενα έσοδα Η έκταση του οδικού, ηλεκτρικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου του, Οι περιβαλλοντικές του υποχρεώσεις 7 Βλ. Σ.Ακαλίδη, ΕΑΠ, ο.π. σελ Π. Φαναριώτη Δημόσια Διοίκηση Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση ο.π. σελ

5 Ο αριθμός των Δημοτικών Διαμερισμάτων καθώς Κάθε παράγοντας που επηρεάζει την αναπτυξιακή και λειτουργική δραστηριότητα του. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η διοικητική οργάνωση των Δήμων δεν είναι δυνατό να είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ελληνική επικράτεια και τα οργανογράμματα των Δήμων παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους. β. Δημοσιονομική αυτοτέλεια Το Σύνταγμα στο άρθρο 102 παρ. 5 αναφέρει ότι «Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας των πόρων αυτών». Στο Ν. 2539/1997 άρθρο 26 υπάρχει κάποια αναφορά για τον τρόπο χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α μέσω του ΕΠΤΑ (Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Το ΕΠΤΑ έχει ως σκοπό την ενίσχυση των νέων Ο.Τ.Α για την απόκτηση της αναγκαίας υποδομής ώστε να λειτουργήσουν με τον προσήκοντα τρόπο εντός του πλαισίου της αποκέντρωσης. Βασικές του αρχές είναι η αξιολόγηση και ο χρήση κριτηρίων για την χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α.. Έτσι εξασφαλίζεται διαφάνεια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στις γεωοικονομικές και συγκοινωνιακές, περιβαντολογικές συνθήκες των Ο.Τ.Α όπως π.χ ο ορεινός πεδινός ή νησιωτικός χαρακτήρας των Ο.Τ.Α 9. Τέλος οι Ο.Τ.Α έχουν έσοδα και από άλλες πηγές όπως: Θεσμοθετημένους υπέρ των Ο.Τ.Α πόρους. Κινητή και ακίνητη περιουσία Έσοδα από τέλη φόρους ή δικαιώματα Έσοδα από εκτελούμενα έργα. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή όπως για παράδειγμα από την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.. Η νομοθεσία προβλέπει επίσης πηγές των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Ο.Τ.Α που προέρχονται από α) Το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (20%). β) Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων (50%). γ) Το φόρο ακίνητης περιουσίας (100%). Η κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους δήμους και τις κοινότητες γίνεται με υπουργικές αποφάσεις βάσει κριτηρίων που καθορίζει ο νόμος 1828/1989 παρ. 25. Εποπτεία των Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με το Σύνταγμα άρθρο 102 παρ. 4, «το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους...». Κατά την Ε. Μπέσιλα-Βήκα 10 η κρατική εποπτεία επί των Ο.Τ.Α πρέπει να διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές που είναι οι εξής: 9 Ο.π. σελ Ε. Μπέσιλα Βήκα, Τοπική Αυτοδιοίκηση ο.π

6 α) Ο έλεγχος πρέπει να είναι κατασταλτικός και όχι προληπτικός. β)ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τη νομιμότητα και όχι και τη σκοπιμότητα των πράξεων τους. γ) Η εποπτική αρχή δεν μπορεί να μεταρρυθμίζει τις πράξεις των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. δ)η εποπτική αρχή δεν μπορεί να υποκαθίσταται στην αρμοδιότητα των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι το 1995 υπήρχε έλεγχος σκοπιμότητας από τον Νομάρχη στις πράξεις των Ο.Τ.Α.. Όμως με το νόμο 2218/1994 έχει αποκατασταθεί η ανεπιφύλακτη κατοχύρωση της πρωτοβουλίας και της ελεύθερης δράσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ασκείται μόνο έλεγχος νομιμότητας από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται και λειτουργεί όπως ορίζει ο παραπάνω νόμος. Στον Νόμο 2503/1997 στα άρθρα 7 και 12 προβλέπεται έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας της οικονομικής διαχειρίσεως καθώς και ευρύτερων θεμάτων κατά την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων όπως π.χ. θέματα καθορισμού και μεταβολών στα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλα 11. Επίσης τον κατ αρχήν έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α προβλέπουν και οι διατάξεις των αρθρ. 177 του Δ.Κ.Κ. Ενώπιον της επιτροπής του αρθρ.177 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ, μπορεί να προσφύγει κάθε δημότης και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και να προσβάλλει τις πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών και μονομελών οργάνων των τοπικών οργανισμών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, για παράβαση νόμου, μέσα σε δέκα μέρες αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν. 11 Σ. Ακαλίδης, ΕΑΠ, ο.π. σελ. 84 6

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΩΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...13 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗΣ... 13 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Μελέτη με θέμα: Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Μελετητής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Νομικός, τ. Δήμαρχος Αυλώνος Ευβοίας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο εποικοδόμημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Ο.Τ.Α. Α) ΒΑΘΜΙ ΑΣ ( ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ )

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Ο.Τ.Α. Α) ΒΑΘΜΙ ΑΣ ( ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση σήµερα περιλαµβάνει Οργανισµούς δύο βαθµίδων: 900 δήµους και 133 κοινότητες της πρώτης και 54 νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα