ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη: Πρώτη Σελίδα (Εξώφυλλο), Πρόλογο, Περίληψη, Περιεχόμενα, Κατάλογο Σχημάτων, Κατάλογο Πινάκων, Κυρίως Κείμενο και Βιβλιογραφία. Εφ' όσον κρίνεται απαραίτητο, είναι δυνατόν μετά τα Περιεχόμενα να τοποθετείται Πίνακας Συντομογραφιών ή Συμβολισμών και στο τέλος (μετά από τη Βιβλιογραφία) Παράρτημα ή Παραρτήματα. Το κείμενο προτείνεται να δακτυλογραφείται με σκοπό την αναπαραγωγή στη μια όψη λευκού χαρτιού διαστάσεων DIN Α4 ή DIN Α3 και σε 1½ διάστημα με γραμματοσειρά παραπλήσια σε μέγεθος με αυτή του παρόντος κειμένου οδηγιών, εκτός των εξαιρέσεων που δίδονται κατωτέρω, με αμφίπλευρη στοίχιση. Όλα τα στοιχεία των εργασιών (κείμενο, πίνακες, σχήματα κ.λ.π.) τοποθετούνται εντός νοητού πλαισίου στη σελίδα, με περιθώρια άνω και αριστερά 3 cm, κάτω και δεξιά 2,5 cm. Οι σελίδες στο εκτυπωμένο κείμενο, από την Πρώτη Σελίδα έως και τον Κατάλογο Πινάκων, αριθμούνται στην κάτω δεξιά γωνία με λατινικούς χαρακτήρες, i, ii, iii,, ενώ από το Κυρίως Κείμενο έως το τέλος αριθμούνται στην άνω δεξιά γωνία με αραβικούς χαρακτήρες, 1, 2, 3, ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ (ΕΞΩΦΥΛΛΟ) Η πρώτη σελίδα ή το εξώφυλλο της Διπλωματικής διαμορφώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού ενδεικτικού υποδείγματος και με τήρηση - κατά το δυνατόν των αναλογιών αυτού. Το μέγεθος των γραμμάτων, για γραμματοσειρά παραπλήσια του παρόντος κειμένου, προτείνεται να είναι pt για τα απλά, κεφαλαία ή πεζά, του υποδείγματος και pt για τα έντονα κεφαλαία γράμματα του τίτλου της Διπλωματικής και του ονόματος των συγγραφέων. Όλες οι σειρές κεντράρονται στο νοητό πλαίσιο κειμένου της σελίδας. Ο τίτλος της Διπλωματικής συνιστάται να μην υπερβαίνει τις τρεις σειρές.

2 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στον Πρόλογο θα αναφέρεται η ακαδημαϊκή μονάδα, όπου εκπονήθηκε η εργασία, και θα αναγνωρίζονται οι συντελεστές που βοήθησαν ουσιαστικά στη διάθεση και συλλογή στοιχείων ή στη χρήση μεθόδων κ.λ.π., όπως επιβλέπων διπλωματικής, εργαστήριο, άλλοι φορείς και προσωπικό αυτών κ.λ.π. Το συνολικό μέγεθος του Προλόγου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μια σελίδα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη απαρτίζεται από τρία μέρη, το πρώτο όπου γίνεται σύντομη αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα και στον σκοπό της Διπλωματικής, το δεύτερο μέρος όπου με δομή παραγράφων δίδεται η περίληψη κάθε κεφαλαίου του κυρίου μέρους της εργασίας και, τέλος, το τρίτο μέρος όπου δίδεται συνοπτικά το τελικό συμπέρασμα που προέκυψε και οι βασικές εφαρμογές και ερευνητικές προεκτάσεις (περαιτέρω μελλοντική έρευνα). Ειδικότερα, πρέπει να εμφαίνεται το μέγεθος της εργασίας, οι τυχόν πρωτοτυπίες της και άλλα αξιόλογα σημεία. Το μέγεθος της Περίληψης συνιστάται να είναι πάνω από μια και μέχρι 2 σελίδες. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Το Κύριο Μέρος της Διπλωματικής Εργασίας χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, τα οποία αριθμούνται κατά αύξουσα τάξη, εφαρμόζοντας σύστημα αρίθμησης έως και τεσσάρων πεδίων με αραβικούς χαρακτήρες. Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων γράφονται με έντονα κεφαλαία γράμματα μεγέθους 14 pt και αρχίζουν πάντοτε στην αριστερή κορυφή του νοητού πλαισίου κειμένου νέας σελίδας. Οι επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 1 ης, 2 ας και 3 ης τάξεως αρχίζουν πάντα από το αριστερό όριο του κειμένου και απέχουν κατά 1½ διάστημα από το κείμενο άνωθεν και κάτωθεν αυτών ή από την επικεφαλίδα κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου. Οι χαρακτήρες για όλες τις επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων είναι μεγέθους 12 pt. Οι επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 1 ης τάξεως γράφονται με απλά κεφαλαία γράμματα, ενώ για τις 2 ας τάξεως με έντονα πεζά γράμματα και τις 3 ης τάξεως με απλά πεζά γράμματα, όπως στο ακόλουθο ενδεικτικό παράδειγμα:

3 3 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΗΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 5.3 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΣΜΩΝ Συστήματα συλλογής βιοαερίου Σχεδιασμός συστημάτων συλλογής βιοαερίου Κάθε παράγραφος κεφαλαίου ή υποκεφαλαίων απέχει κατά 1 cm δεξιά του αριστερού ορίου του κειμένου, χωρίς να αφήνονται κενά διαστήματα μεταξύ παραγράφων. Οι μαθηματικές σχέσεις (εξισώσεις) πρέπει να γράφονται με ευκρίνεια, αφήνοντας 1½ κενό διάστημα άνωθεν και κάτωθεν αυτών, τοποθετώντας την αρχή τους κατά 1 cm δεξιά από το αριστερό όριο του κειμένου και την αρίθμησή τους εντός παρενθέσεων εσωτερικά και εν επαφή με το δεξιό όριο του κειμένου. Στην περίπτωση μαθηματικών σχέσεων που υπερβαίνουν την μια γραμμή, αυτές αναδιπλώνονται στοιχισμένες στην αριστερή τους πλευρά. Η εντός παρενθέσεων αρίθμηση αυτών των σχέσεων είναι υποχρεωτική και γίνεται με αραβικούς χαρακτήρες ενιαία σε όλο το μήκος κάθε κεφαλαίου, με χρήση δύο πεδίων, τα οποία διαχωρίζονται με τελεία. Το πρώτο πεδίο αφορά τον αύξοντα αριθμό του Κεφαλαίου όπου ανήκει η μαθηματική σχέση και το δεύτερο πεδίο αφορά τον αύξοντα αριθμό της σχέσης με αρίθμηση κάθε φορά από την αρχή σε κάθε κεφάλαιο, όπως στο παράδειγμα: S = (5.2) ν ν a i i= 1 Τα σύμβολα των μαθηματικών σχέσεων ορίζονται πάντοτε στη θέση που πρωτοπαρουσιάζονται Η αναφορά των μαθηματικών σχέσεων στο κείμενο γίνεται με συντομογραφικό τρόπο, π.χ. «εξ. (5.2)». ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Όλα τα σχήματα, οι εικόνες και οι πίνακες πρέπει να αριθμούνται και να φέρουν τίτλο. Η αρίθμηση γίνεται με αραβικούς χαρακτήρες δύο πεδίων, όπως περιγράφεται στο εδάφιο για

4 4 την αρίθμηση των εξισώσεων. Χρησιμοποιείται ανεξάρτητη αρίθμηση για τα σχήματα, τις εικόνες και τους πίνακες.. Ο τίτλος σχήματος ή εικόνας τοποθετείται αποκάτω, ενώ του πίνακα αποπάνω, διαχωριζόμενος πάντα από το κείμενο και το αντικείμενο (σχήμα, εικόνα ή πίνακα) με 1½ κενό διάστημα. Τα προθέματα με την αρίθμηση των τίτλων γράφονται με έντονα πεζά γράμματα. Εάν ο τίτλος υπολείπεται της μιας γραμμής, κεντράρεται, ενώ, εάν είναι μεγαλύτερος, αναδιπλώνεται χρησιμοποιώντας μονό διάστημα, όπως στο παράδειγμα: Σχήμα 2.1 Υποστρώματα και κύριες ομάδες βακτηριδίων στα μεθανογενή οικοσυστήματα (Christensen and Kjeldsen, 1989) Πίνακας 3.1 Κατώφλια οσμών στον αέρα συγκρινόμενα με τις αποδεκτές οριακές τιμές κατωφλίων και τις τιμές ανίχνευσης. Οι πίνακες, οι εικόνες (φωτογραφίες) και τα σχήματα τοποθετούνται στην τελική τους θέση, κεντραρισμένα στο κείμενο, μετά από το σημείο που αναφέρονται για πρώτη φορά και κατά προτίμηση στο άνω ή κάτω μέρος της σελίδας. Διαχωρίζονται από το κείμενο με 1½ κενό διάστημα. Εάν το μέγεθος του πίνακα υπερβαίνει τη μια σελίδα, τότε υποχρεωτικά πρέπει να επαναλαμβάνεται στην αρχή της επόμενης σελίδας η σειρά τίτλων των στηλών του πίνακα. Ειδικά στους πίνακες συνιστάται η κατά το δυνατόν απαλλαγή τους από όλες τις κατακόρυφες και τις ενδιάμεσες οριζόντιες σειρές, εφόσον δεν κρίνονται άκρως απαραίτητες. Γενικά, απαραίτητες είναι οι οριζόντιες γραμμές άνω και κάτω από τη σειρά τίτλων των στηλών, καθώς και κάτω από την τελευταία σειρά του πίνακα, όπως στο ακόλουθο υπόδειγμα. Πίνακας 3.2 Μέγιστη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση και κατώφλια οσμών σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Χημική Ονομασία Χημικός Τύπος Μέγιστη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση (mg/m 3 ) Κατώφλιο οσμής (ppm) 1,1-Διχλωροαιθυλένιο CH 2 CCl ,2-cis-Διχλωροαιθυλένιο CHCl=CHCl ,2-trans- Διχλωροαιθυλένιο CHCl=CHCl Αιθυλοβενζόλιο C 6 H 5 -C 2 H ,7-870 Αμμωνία NH Βουτάνιο CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH

5 5 Είναι δυνατή η τοποθέτηση των παραπάνω αντικειμένων στραμμένων αριστερόστροφα κατά 90º εντός του νοητού πλαισίου του κειμένου. Τότε υποχρεωτικά στρέφεται και ο τίτλος αυτών. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες. Συνιστάται, τόσο τα σχήματα όσο και οι φωτογραφίες να είναι καλής ποιότητας για καλή ασπρόμαυρη αναπαραγωγή τους. Τα γράμματα επί των σχεδίων και των πινάκων δύνανται να είναι και μικρότερα του βασικού τύπου και μεγέθους (Times New Roman, 12 pt) με την προϋπόθεση, όμως, να παραμένουν ευδιάκριτα στα φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η αναφορά των ως άνω αντικειμένων στο κείμενο δύναται να γίνεται συντετμημένη, π.χ. " Σχ. 2.1 ", " Πίν. 3.1 " ή " Εικ. 1.3 ". ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Οι βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετούνται με αλφαβητική σειρά στον κατάλογο της βιβλιογραφίας, προτάσσοντας την ελληνική και ακολουθώντας με την ξενόγλωσση. Ο τρόπος γραφής των βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα: Παράδειγμα για Βιβλίο, Διπλωματική Εργασία ή Μελέτη Tsobanoglous G., H. Theisen and R. Eliassen (1977), "Solid wastes: Engineering principles and management issues", McGraw-Hill. Μουρτζούκου Α. (1994), "Καταγραφή πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή Πατρών και μετρήσεις αεροσωματιδίων στην Πλατεία Γεωργίου Α'", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (1994), "Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα", Έκθεση 1993, Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ., Αθήνα. Παράδειγμα για άρθρο από Περιοδικό Latinopoulos P., N. Theodosiou, Y. Mylopoulos and N. Mylopoulos (1994), "A sensitivity analysis and parametric study for the evaluation of the optimal management of a contaminated aquifer", Water Resources Management, Vol. 8, pp Παράδειγμα για άρθρο από Πρακτικά Συνεδρίου Korfiatis G.P., M. Mohiuddin and D. Lekmine (1996), "Intrinsic remediation", Proc. Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment III, (eds. E. Diamadopoulos and G. P. Korfiatis), Chania, Greece, 1996, pp

6 6 Κάθε βιβλιογραφική παραπομπή αναφέρεται στο κυρίως κείμενο με το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από την συντομογραφία et al., για αναφορές στα αγγλικά, ή «κ.ά.», για αναφορές στα ελληνικά, και το έτος, εάν οι συγγραφείς είναι ένας ή περισσότεροι από δύο, ή και με τα δύο επώνυμα αυτών, εάν είναι δύο, π.χ. Fischer et al. (1979) ή (Fischer et al., 1979), Nezu and Rodi (1986) ή (Nezu and Rodi, 1986). ΑΝΤΙΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Η Διπλωματική Εργασία αναπαράγεται φωτοαντιγραφικά επί της μιας όψης λευκού φύλλου χάρτη με μέγεθος σελίδας DIN A4 ή Α3, με ευθύνη των συγγραφέων (φοιτητών). Τα απαιτούμενα αντίτυπα δένονται καταλλήλως (δύσκαμπτο εξώφυλλο ή θερμοκόλληση ή σπιράλ), ακολουθώντας και τις παρακάτω οδηγίες, και παραδίδονται στον Επιβλέποντα. Η Γ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κατά την 18/ συνεδρίασή της αποφάσισε όπως μετά από τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2012 και εφεξής: 1) Να κατατίθεται η Δ.Ε. στο ιδρυματικό καταθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ προαιρετικά, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και του φοιτητή. 2) Η υποβολή της Δ.Ε. να γίνεται υπό έντυπη μορφή, όπως και στο παρελθόν, αλλά η οποία να εμπεριέχει επικολλημένη στο εσωτερικό του πίσω εξωφύλλου θήκη με την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (CD PDF, με όνομα φοιτητή, επιβλέποντα, τίτλο εργασίας και έτος) και να φέρει στο εξωτερικό μέρος του έμπροσθεν εξώφυλλου εκτός των άλλων και το σήμα του Πανεπιστημίου.

7 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ MΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΣΩΝ Α. ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ( Τρόπος γραφής & Διαδικαστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα