Σύμβαση αριθμός 34/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβαση αριθμός 34/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 23 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. πρωτ.: Σύμβαση αριθμός 34/2012 Μεταξύ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Ασωνίτη Χρήστου (Γεωπόνου) σχετικά με την «ετήσια συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Π.Γ.Ν.Λ.», συμβατικού τιμήματος ,43 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 1

2 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Άρθρο 3 Διάρκεια της σύμβασης Άρθρο 4 Ποινικές ρήτρες, εκπτώσεις Άρθρο 5 Αμοιβή, τρόπος πληρωμής Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Άρθρο 7 Υποχρεώσεις ανάδοχου Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Άρθρο 9 Ανωτέρα βία Άρθρο 10 Λύση της σύμβασης Άρθρο 11 Εκτέλεση της σύμβασης Άρθρο 12 Λοιπές διατάξεις Άρθρο 13 Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση διαφορών 2

3 Σύμβαση αριθμός 34/2012 Στη Λάρισα σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 του έτους 2012, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: αφενός Ο κ. Ηλίας Δημοσθένης Σκυλλάκος, Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. και Γ.Ν.Λ., ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα το εδρεύον στη Λάρισα (περιοχή Μεζούρλο) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.), που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου Ο κ. Ασωνίτης Χρήστος (Γεωπόνος) που εδρεύει στην Αττική, (Αλ. Παναγούλη 88 και Κρήτης 47, Τ.Κ , Αγία Παρασκευή, τηλ. & φαξ: και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου , υπάγεται στη ΔΟΥ Α. Παρασκευής και ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος», λαμβάνοντας υπόψη : 1) τη με αριθμό 26/2012 (ΑΔΑ: Β49Μ Ρ7) διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για το έργο «Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Π.Γ.Ν.Λ.» 2) την από και με αριθμό πρωτοκόλλου 29227/ προσφορά του ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης 3) τη με αριθμό 26/9/ (ΑΔΑ: Β41Κ ΚΚ) απόφαση της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον ανάδοχο, 4) τη με αριθμό Α188/ απόφαση (ΑΔΑ: Β49Α Ζ0Α) του κ. Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. και Γ.Ν.Λ. με την οποία ενέκρινε την ανάληψη υποχρεώσεων για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Π.Γ.Ν.Λ. και θα βαρύνουν τμηματικά τα έτη 2012 και ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2002/ (ΑΔΑ: Β ΥΘΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2012 ποσού ύψους 8.279,58 6) τo γεγονός ότι θα υπάρξει απόφαση του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. με την οποία θα τροποποιηθεί η με αριθμό Α188/ (ΑΔΑ: Β49Α Ζ0Α) απόφαση του κ. Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. και Γ.Ν.Λ. και θα αντιλογιστεί ποσό ύψους 4.427,78 και 7) το γεγονός ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης για το 2013, ποσού ύψους ,20 συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 3

4 Άρθρο 1. Ορισμοί Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Η ετήσια συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Π.Γ.Ν.Λ., όπως εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επόμενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η από και με αριθμό πρωτοκόλλου 29227/ προσφορά του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/2007. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. Επιτροπή παρακολούθησης του έργου: Η επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του κ. Διοικητή και έχει ως έργο την επίβλεψη της εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου της ετήσιας συντήρησης του πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Π.Γ.Ν.Λ.. Το έργο θα πραγματοποιηθεί 4

5 σύμφωνα με την προσφορά του ανάδοχου σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμό 26/2012 διακήρυξης και της με αριθμό 26/9/ (ΑΔΑ: Β41Κ ΚΚ) απόφασης κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος κ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, γεωπόνος, ορίζει υπεύθυνο συντήρησης τον Kο ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ, πτυχιούχο Γεωπονίας, ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης πρασίνου. Ο περιβάλλων χώρος του νοσοκομείου, ο οποίος διαθέτει χλοοτάπητα καθώς κα φυτά και δέντρα, είναι περίπου 90 στρέμματα. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες: - Άρδευση φυτών και χλοοτάπητα - Κοπή και συντήρηση χλοοτάπητα - Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης δέντρων - Βοτάνισμα χώρων δέντρων με φρέζα - Κλάδεμα φυτών - Εγκατάσταση παρτεριών ανθόφυτων και τριανταφυλλιών - Ζιζανιοκτονία επί της ασφάλτου και των διαδρόμων - Φύτευση νέων δέντρων - Συντήρηση αίθριων - Λίπανση καταπολέμηση ασθενειών φυτών Ειδικότερα για κάθε μία από τις ως άνω εργασίες ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: Άρδευση φυτών και χλοοτάπητα Η εργασία αυτή θα εκτελείται όλη τη διάρκεια του έτους, αφορά τον σωστό προγραμματισμό και τον έλεγχο του αυτόματου συστήματος που είναι εγκατεστημένο στο Π.Γ.Ν.Λ. (επισημαίνεται ότι η χρήση του εν λόγω συστήματος θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου). Η άρδευση θα γίνεται από την δεξαμενή της γεώτρησης του Νοσοκομείου και ο ανάδοχος θα τηρεί στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση νερού για άρδευση. Τέλος ο ανάδοχος θα συντηρεί το σύστημα άρδευσης το οποίο αποτελείται από αντλητικό σύστημα τριών πολυβάθμιων αντλιών, πλαστικούς σωλήνες, pop-up (μπεκ γηπέδου) και μικρά μπεκ καθώς και ηλεκτροβάνες οι οποίες ελέγχονται από το πρόγραμμα άρδευσης (αυτόματα ή χειροκίνητα) που είναι εγκατεστημένο στο control room του Νοσοκομείου. Τα υλικά θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. 5

6 Κοπή και συντήρηση χλοοτάπητα Η κοπή του χλοοτάπητα θα εκτελείται σε όλη την έκτασή του κάθε 7 ως 10 ημέρες με σύγχρονα και παραγωγικά μηχανήματα του αναδόχου. Θα πρέπει να ενημερώνεται η επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης πρασίνου κατά την έναρξη και το πέρας κοπής του πρασίνου. Στην υποχρέωση του αναδόχου είναι και η συλλογή και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών (κομμένο φυτικό υλικό κ.τ.λ.), που θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου, σε χώρο του αναδόχου εντός πέντε (το μέγιστο) ημερών. Η λίπανση και καταπολέμηση ασθενειών θα εκτελείται τουλάχιστον τρεις (3) φορές ανά έτος και η ποσότητα θα είναι 15kgr/στρέμμα χλοοτάπητα. Το λίπασμα θα περιέχει και ιχνοστοιχεία, στην σχέση δε των βασικών στοιχείων το άζωτο θα είναι τριπλάσιο από το φώσφορο και το κάλιο (ενδεικτικός τύπος : ). Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τον χλοοτάπητα ο οποίος έχει καταστραφεί λόγω κακής συντήρησης. Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης δέντρων Η εργασία περιλαμβάνει την διαμόρφωση του εδάφους γύρω από τον κορμό και θα εκτελείται τουλάχιστον 5 φορές ανά έτος κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Βοτάνισμα χώρων δένδρων με φρέζα Η εργασία αυτή αφορά τον καθαρισμό του μεταξύ των δέντρων και των θάμνων χώρου εκτός χλοοτάπητα, με φρεζάρισμα ή σκάλισμα χωρίς χρήση ζιζανιοκτόνου, από τα αυτοφυή ζιζάνια που αναπτύσσονται στην διάρκεια του χρόνου συντήρησης και την απομάκρυνσή τους με μεταφορικά μέσα του αναδόχου εκτός του χώρου Π.Γ.Ν.Λ. Η εργασία αυτή θα εκτελείται μία φορά το μήνα. Κλάδεμα φυτών Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την κατάλληλη διαμόρφωση της κόμης κάθε φυτού, ώστε να έχει την επιθυμητή ανάπτυξη και διαμόρφωση. Η απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων κοπής θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου εκτός χώρου του Π.Γ.Ν.Λ.. Η εργασία θα εκτελείται μια φορά κατά τους χειμερινούς μήνες για όλα τα φυτά, δέντρα και θάμνους. Θα εκτελείται επιπλέον 2 φορές εργασία ελαφρότερων κλαδεμάτων διαμόρφωσης για όλους τους θάμνους κατά την διάρκεια των θερινών μηνών. Εγκατάσταση παρτεριών ανθόφυτων και τριανταφυλλιών Εγκατάσταση ανθόφυτων σε καίριες θέσεις πλησίον των εισόδων με στόχο την προσθήκη χρώματος από τα άνθη για την άμεση εξωτερική αναβάθμιση του χώρου, ήτοι: Α. Παρτέρια με ανθόφυτα έκτασης 180 τ.μ. Β. Παρτέρια με τριανταφυλλιές θαμνώδους έκτασης 350 τ.μ. 6

7 Οι χώροι φύτευσης θα εμπλουτιστούν με ειδικό φυτόχωμα και λιπάσματα και η φροντίδα τους θα είναι συνεχής και εφόσον τα φυτά καταστρέφονται θα αντικαθίστανται με άλλα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ζιζανιοκτονία επί της ασφάλτου και των διαδρόμων Καταστροφή των ζιζανίων, κυρίως αγριάδας, τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον τοιχίο, στην εξωτερική πλευρά και στο εσωτερικό της ασφάλτου, εντός σχισμών σε κράσπεδα και σε διαδρόμους με χαλίκι. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει και τις ταράτσες των κτιρίων όπου παρατηρείται έντονη φυτοφυία στο χαλίκι επίστρωσης αυτών. Η ζιζανιοκτονία στα πιο πάνω τμήματα θα πρέπει να εφαρμόζεται ανά τμήμα με ειδικά ζιζανιοκτόνα με δράση από το φύλλωμα προς τη ρίζα καθώς επίσης πρέπει να γίνεται απομάκρυνση και καταστροφή των ζιζανίων. Φύτευση νέων δένδρων Φύτευση νέων δέντρων ύψους 2 μ. με τοποθέτηση πασσάλου καστανιάς, στους χώρους όπου τα υπάρχοντα δένδρα έχουν καταστραφεί λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή ασθενειών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. Συντήρηση αιθρίων Ο ανάδοχος υποχρεούται στην συντήρηση στους τρεις (3) μεγάλους χώρους των αίθριων του Π.Γ.Ν.Λ. (όπισθεν των κτιρίων Α, Β,Γ, τα οποία θα υποδείχθηκαν κατά την επίσκεψη του εαναδόχου στο χώρο του Νοσοκομείου) καθώς και στο χώρο του ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι στην είσοδο και δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις. Επίσης υποχρεούται στη συντήρηση και των εσωτερικών αιθρίων. Φύτευση νέων φυτών όπου έχουν καταστραφεί τα παλιά, πότισμα των γλαστρών των αιθρίων (όπου υπάρχει παροχή νερού) και ζιζανιοκτονία στο δάπεδο του αιθρίου και στις απορροές ομβρίων υδάτων. Λίπανση καταπολέμηση ασθενειών φυτών Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την λίπανση των δέντρων με 80 gr ανά δέντρο και 30 gr ανά θάμνο. H εργασία της λίπανσης εκτελείται 3 φορές κάθε έτος. Επίσης περιλαμβάνεται και η εργασία προληπτικού ψεκασμού των φυτών με φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Η εργασία προληπτικής καταπολέμησης ασθενειών για τα φυτά γίνεται τουλάχιστον 2 φορές κάθε έτος. Μια φορά κατά την διάρκεια του χειμώνα και μια φορά κατά την διάρκεια της άνοιξης. Ο ανάδοχος θα πρέπει, για την υλοποίηση των ανωτέρω, να διαθέτει τουλάχιστον δύο επαγγελματικούς χλοοκοπτικούς ελκυστήρες, φορτηγό αυτοκίνητο με ανοικτό χώρο φόρτωσης για την άμεση απομάκρυνση των φυτικών και λοιπών υπολειμμάτων, ειδικό ψεκαστικό κηποτεχνικής χρήσης και ελκόμενο λιπασματοδιανομέα. 7

8 Τέλος ο ανάδοχος θα διαθέτει για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών (εκτός του υπευθύνου συντήρησης), τουλάχιστον τρία άτομα (ένα υδραυλικό, ένα ηλεκτρολόγο και ένα εργάτη γενικών καθηκόντων) οι οποίοι θα πρέπει να δίνουν το παρόν στο χώρο του Νοσοκομείου σε καθημερινή βάση ώστε να αντιμετωπίζονται οι βλάβες άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή επίβλεψης εργασιών συντήρησης πρασίνου για όποιο πρόβλημα παρατηρείται ή για όποια βλάβη προκύπτει στο σύστημα άρδευσης και έχει ως συνέπεια την διακοπή της συνεχόμενης ορθής λειτουργίας του συστήματος άρδευσης όπως περιγράφεται παραπάνω. Μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιεί η επιτροπή θα πιστοποιεί το όποιο πρόβλημα και θα εγκρίνει την προμήθεια των υλικών που χρειάζονται για την επισκευή, η οποία θα είναι υποχρέωση του αναδόχου. Όλα τα υλικά ήτοι λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα κ.λ.π. βαρύνουν τον ανάδοχο πλην των υλικών του συστήματος άρδευσης (μπεκ, σωλήνες κ.λ.π.). Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε ένα (01) έτος από την επόμενη της ημερομηνίας έναρξης της παρούσας σύμβασης, ήτοι από τις 01 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2013, με δικαίωμα το πολύ δωδεκάμηνης (12) παράτασης με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Η συμβατική τιμή κατά τη διάρκεια της παράτασης θα παραμείνει η ίδια και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Γ.Ν.Λ. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0429 «Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες». Άρθρο 4. Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση του έργου που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης του έργου δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/

9 Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης πέρα από τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σχετική σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα παρακρατώντας είτε μέρος της πληρωμής είτε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Άρθρο 5. Αμοιβή τρόπος πληρωμής Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (18.789,43 ), πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ (23.111,00 ). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ανάδοχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ,43 + Φ.Π.Α. 23% ή ,00 με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0429 «Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων». Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει για το 100% της αξίας του εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του εκάστοτε μηνιαίου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις: 1. 1,50 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. 2. Χαρτόσημο 2% επί του συνόλου των προαναφερόμενων κρατήσεων 3. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου 9

10 4. Ο φόρος (8%) επί του φορολογητέου ποσού 5. 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων πλην του φόρου) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Π.Γ.Ν.Λ. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ανάδοχου ή τρίτων. Τέλος, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της με αριθμό 26/2012 διακήρυξης στον τοπικό τύπο [(Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α / )] και πιο συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Κόσμος Λάρισας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» του νόμου 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α / ). Το ύψος της σχετικής δαπάνης ανέρχεται σε 147,60 (αριθμ. παραστ. 329/ ). Άρθρο 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην αναθέτουσα αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, ποσού χιλίων οχτακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (1.878,95 ) (10% της συμφωνημένης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της με αριθμό 26/2012 διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας σύμβασης ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Άρθρο 7. Υποχρεώσεις αναδόχου Καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ όψιν του οποιεσδήποτε 10

11 παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του. Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι αυτόν από την παρούσα. Άρθρο 8. Εμπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα ο ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ οιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 11

12 εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρίες. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το υπό ανάθεση έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Άρθρο 9. Ανωτέρα βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 10. Λύση της σύμβασης Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ανάδοχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή 12

13 και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/2007. Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμοστεί με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία. Άρθρο 11. Εκτέλεση της σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα της ισχύος της, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Άρθρο 12. Λοιπές διατάξεις Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. 26/2012 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από και με αριθμό πρωτοκόλλου 29227/ κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο/η κ./κα, κάτοικος.., ΤΚ τηλ:., φαξ Η κοινοποίηση εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. Άρθρο 13. Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση διαφορών Ο ανάδοχος του έργου και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 13

14 Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. Τα συμβαλλόμενα μέρη Για το Π.Γ.Ν.Λ. Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ Ηλίας Δημοσθένης Θ. Σκυλλάκος Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λάρισας και Γ.Ν.Λάρισας 14

Σύμβαση αριθμός 39/2012

Σύμβαση αριθμός 39/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 18 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 92/2014 Σύμβαση του διαγωνισμού με αρ. διακ. 181/2014. ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014. ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ.

Αρ. 92/2014 Σύμβαση του διαγωνισμού με αρ. διακ. 181/2014. ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014. ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ. ΑΔΑ: ΒΘΑ6469Η2Γ-ΥΚΩ ΑΔΑΜ: 14SYMV002170150 ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014 ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «MEDI SUP ΑΕ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΩΝ ΟΤΡΕΤΛΛΕΚΣΕ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. /νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210-82784 Φαξ: 26210-82378 Πληροφορίες: Πουλιάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 03/09/2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 10395/4-9-2014 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 23/12 /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15710/24.12.2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ή / και ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_2_ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ_2013 Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820680 2015-06-03

15PROC002820680 2015-06-03 15PROC002820680 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα