Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 4 kw 62,8 kw

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. Η σειρά 5. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 7. Επιµέρους εξαρτήµατα 12. Μοντέλα και εκδόσεις 13. Τεχνικά χαρακτηριστικά 14. Αποδόσεις ψυκτική ισχύς MΡE-C 17. Αποδόσεις ψυκτική ισχύς MPE-H 20. Αποδόσεις θερµική ισχύς MPE-Η 22. Επίπεδα θορύβου 23. Πεδίο λειτουργίας 24. Συντελεστές διόρθωσης 25. Πτώση πιέσεως 27. ιαθέσιµα µανοµετρικά 29. Υδραυλικό κύκλωµα 30. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και συνδέσεις 31. ιαστάσεις 35. Απαιτήσεις τοποθέτησης 37. Έδραση Ταυτότητα µονάδας Τα χ αρακτηριστικά της µον άδας αν αφέρονται στην ετικέτα που εµφανίζεται σε αυτήν την σελίδα Στην ετικέτα εµφαν ίζονται τα παρακάτω χ αρακτηριστικά: - σειρά και ο τύπος της µον άδας - ηµεροµην ία παραγωγής - κύρια τεχνικά χ αρακτηριστικά - κατασκευαστής Σηµαν τικό: ποτέ µην καταστρέφεται στην ετικέτα - σειριακός αριθµός µον άδας - ο σειριακός αριθµός µας επιτρέπει ν α γν ωρίζουµε τα τεχνικά χ αρακτηριστικά της µον άδας και τα εξαρτήµατα που έχ ουν τοποθετηθεί - χ ωρίς αυτά τα στοιχ εία είν αι αδύν ατον να αν αγν ωρίσουµε την µονάδα επακριβώς - ήλωση καταλληλότητας CE Η επιχ είρηση Galletti S.p.A. µε γραφεία στην via Romagnoli 12/a, Bentivoglio (BO) Italy, δηλών ει µε δικιά της ευθύν η ότι οι µον άδες MPE, MPEH, µον άδες για συστήµατα κλιµατισµού και θέρµανσης, έχ ουν κατασκευασθεί σύµφων α µε της EEC νοµοθεσίες, 89/392, 91/368, 93/44, 89/336, 2006/95/CE, 97/23/CE (PED). Μπολόν ια 30/04/2008 Luigi Galletti Πρόεδρος 2

3 3

4 H ΣΕΙΡΑ PERFORMA. ΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ MPE Απόδοση πέρα από τα όρια Όλες οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εξοικονόµηση ενέργειας από υψηλής απόδοσης πηγές είναι το µέλλον. Με αυτή την παρατήρηση η δηµιουργία µονάδων υψηλής απόδοσης είναι απαραίτητη. Η σειρά Performa ανταποκρίνεται στα υψηλά στάνταρτ εξοικονόµησης ενέργειας και στις νέες θερµοκρασίες περιβάλλοντος. 18 µον τέλα, ψύκτες και αν τλίες θερµότητας µε ψυκτική ισχύ από 4 έως 66 kw και θερµική ισχύ από 5 έως 75 kw. Υψηλή απόδοση Η επιλογή του ψυκτικού ρευστού R 410A και ο υπερ διαστασιολογηµένος εξατµιστής δηµιούργησαν µονάδες µε υψηλή απόδοση λειτουργίας στην ψύξη και την θέρµανση. Ο µέσος όρος απόδοσης στην λειτουργία της ψύξης (ΕΕR) είναι 2,95 και στην θέρµανση 3,25, κάτι το οποίο κατηγοριοποιεί τις µονάδες σε ενεργειακής κλάσης Α. Υψηλή απόδοση σε λειτουργία µερικών φορτίων Είναι αποδεδειγµένο ότι τα πραγµατικά φορτία για τα οποία πρέπει να ανταπεξέλθουν οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού στο 90% του χρόνου λειτουργίας είναι τουλάχιστον 60% µικρότερα από την ονοµαστική απόδοση των µονάδων. Για αυτό τον λόγο είναι απαραίτη το να υπάρχει η δυνατότη τα διαµόρφωσης της ισχύος των µονάδων σύµφωνα µε τις πραγµατικές απαιτήσεις της κάθε χρονικής στιγµής. Για ψυκτική απόδοση πάνω από 30 kw η σειρά διατίθεται µε 2 συµπιεστές και ένα ψυκτικό κύκλωµα. ύο βαθµίδες ισχύος στο ίδιο ψυκτικό κύκλωµα σηµαίνει ότι διαµορφώνουµε την ισχύ στα απαιτούµενα φορτία µε αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσης του συστήµατος χάρις στην υπερδιαστασιολογηµένη επιφάνεια εναλλάκτη (ESEER). Λειτουργία πέρα από τα συν ηθισµέν α πεδία λειτουργίας Η σειρά MPE παρέχει λειτουργία ψύξης ακόµα και στους 51 o C θερµοκρασία περιβάλλοντος!!!!!!! Η µεγάλη επιφάνεια του εναλλάκτη θερµότητας, οι σειρές και το είδος των πτερυγίων, µας εξασφαλίζουν την αδιάκοπη λειτουργία της µονάδας ακόµα και σε υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Στην λειτουργία χειµώνος το εξωτερικό αισθητήριο διαµορφώνει αυτόµατα το σηµείο λειτουργίας της µονάδας σύµφωνα µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος ώστε να αποφευχθεί το σταµάτηµα της µονάδας από χαµηλή πίεση. Αύτο προσαρµοστικότητα των µον άδων Η χρησιµοποίηση των εξελιγµένων χειριστηρίων επιτρέπουν στην µονάδα να λειτουργεί µε χαµηλή περιεκτικότητα νερού στο σύστηµα, προσαρµόζοντας το σηµείο λειτουργίας σε συνάρτηση µε τα πραγµατικά απαιτούµενα φορτία. Ένας αισθητήρας, ελέγχει την εξωτερική θερµοκρασία και προσαρµόζει αυτόµατα το σηµείο λειτουργίας της µονάδας σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα ικανοποιήσει η εγκατάσταση Έξυπν ο σύστηµα αποπάγωσης Στις αντλίες θερµότητας στην λειτουργία χειµώνος το εξελιγµένο χειριστήριο µικροϋπολογιστή διαχειρίζεται τους κύκλους απόψυξης µετρώντας την πραγµατική συναλλασσόµενη θερµότητα του εναλλάκτη. Έτσι ενεργοποιείται η απόψυξη (Defrost) όταν αυτό είναι απαραί τητο. 4 MPE µονάδες Παραδοσιακές µονάδες

5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΗ Βαµµένο έλασµα γαλβανισµένου χάλυβα (RAL9002) για ελκυστική εµφάνιση και αποτελεσµατική αντίσταση στους παράγωντες διάβρωσης. Όλα τα σηµεία πρόσδεσης είναι κατασκευασµένα από µη οξειδώσιµα υλικά που έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία κατά της διάβρωσης. Το τµήµα των συµπιεστών είναι απόλυτα µονωµένο και προσβάσιµο από τρεις πλευρές χάριν στα εύκολα αποσπώµενα πάνελς που επιτρέπουν την εύκολη συντήρηση και επιθεώρηση. Επιπλέον µόνωση για πιο χαµηλή στάθµη θορύβου, κατόπιν ζήτησης. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - Ανοξείδωτες Αντλίες νερού µε υψηλό διαθέσιµο µανοµετρικό και δυνατότητα λειτουργίας µε µείγµα νερού και αιθυλικής αλκοόλης µέχρι και 35%. Είναι τοποθετηµένες στον χώρο τον συµπιεστών και εύκολα προσβάσιµες. - οχείο διαστολής - Βαλβίδα ασφαλείας - Βάνα πλήρωσης - Αυτόµατο εξαεριστικό - ιακόπτης ροής και αισθητήριο στη έξοδο του νερού µε προστασία κατά του παγώµατος - Μηχανικό φίλτρο νερού ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - Συµπιεστές τύπου scroll µε πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου - Υψηλής απόδοσης εναλλάκτες θερµότητας από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλοι για ψυκτικό ρευστό R410A - Συµπυκνωτής από χάλκινους σωλήνες µε πτερύγια αλουµινίου - Φίλτρο ψυκτικού ρευστού - Γυαλάκι παρατήρησης ψυκτικού ρευστού µε ένδειξη υγρασίας - Θερµοστατική εκτονωτική βαλβίδα - Βαλβίδα αναστροφής ψυκτικού κύκλου (MPE H) - Aντεπίστροφη βαλβίδα (MPE H) - έκτης ψυκτικού ρευστού (MPE H) - Πρεσοστάτες υψηλής και χαµηλής πιέσεως - Βαλβίδα ασφαλείας - Βαλβίδες για έλεγχο και συντήρηση - Μανόµετρα υψηλής και χαµηλής πιέσεως (κατόπιν ζήτησης) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ Ηλεκτρικός 6πολικός κινητήρας µε αξονικούς ανεµιστήρες µε θερµική προστασία και πλέγµα προστασίας. Η χρήση εναλλακτών θερµότητας µε διάµετρος σωλήνων 8mm µειώνει την πτώση πίεσης στην πλευρά του αέρα και αυτό κατ επέκταση µειώνει την στάθµη θορύβου των µονάδων. Το σύστηµα ελέγχου συµπύκνωσης ρυθµίζει αυτόµατα την ταχύτη τα των ανεµιστήρων και µειώνει επιπλέον των θόρυβο κατά την διάρκεια της νύχτας και την λειτουργία σε µερικά φορτία. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Κατασκευασµένος από σωλήνες χαλκού διαµέτρου 8 mm και πτερύγια αλουµινίου. Η ειδική σχεδίαση των εναλλακτών επιτρέπει στην µονάδα να πραγµατοποιεί απόψυξη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (στις αντλίες θερµότητας) µε αποτέλεσµα µεγάλο πλεονέκτηµα στην απόδοση των µονάδων ΗΛ ΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι τοποθετηµένος και καλωδιωµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες EEC 73/23 και 89/336, κατασκευασµένος από πλαίσιο φύλλου χάλυβα, πλήρως µονωµένος. Είναι τοποθετηµένος µέσα στο κιβώτιο της µονάδας το οποίο είναι κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση και αποτελείται από: Ρελέ συµπιεστή Ασφαλειοδιακόπτη συµπιεστή Ρελέ αντλίας Ασφάλειες αντλίας, ανεµιστήρα και µετασχηµατιστή Μετασχηµατιστής 230 V / 24 V (για τα βοηθητικά ρεύµατα) Τερµατικό κουτί ΗΛ ΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Το ηλεκτρονικό χειριστήριο επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της µονάδας MPE. Είναι εύκολα προσβάσιµο µέσω µίας πολυκαρµπονικής θύρας µε προστασία IP65. H δυνατότη τα αυ τόµατης προσαρµογής, µας επιτρέπει την λειτουργία της µονάδας µε χαµηλή περιεκτικότητα νερού και χωρίς την χρήση δοχείου αδρανείας. Με τον έλεγχο της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, αυτόµατα προσαρµόζει το σηµείο λειτουργίας της µονάδας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις εξωτερικές συνθήκες. Τα βασικό χειριστήριο διαθέτει πρωτόκολλο MODBUS και συνδέεται µε το πρόγραµµα διαχείρισης ERGO. 5

6 Βασικά χαρακτηριστικά Έλεγχος των διαφορετικών παραµέτρων λειτουργίας µε τη βοήθεια ενός σετ πλήκτρων τα οποία βρίσκονται επάνω στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου ιαχείριση της λειτουργίας απόψυξης (MPE H) Έλεγχος της ταχύτη τας των ανεµιστήρων (κατόπιν ζήτησης) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συµπιεστών για τη διατήρηση της δοθείσης θερµοκρασίας του νερού που εισέρχεται στον εναλλάκτη νερού / ψυκτικού ρευστού Ένδειξη των παραµέτρων λειτουργίας ιαχείριση συναγερµών και προειδοποιήσεων (Υψηλή / χαµηλή πίεση, αποπάγωση, διακόπτης ροής, συναγερµός αντλίας) Έλεγχος µέγιστου αριθµού εκκινήσεων συµπιεστών Μετρητή ώρας λειτουργίας συµπιεστή Χειρισµό σειριακής εξόδου RS485 υνατότη τα σύνδεσης χειριστηρίου αποστάσεως µε ενδείξεις ιατάξεις τις οποίες ελέγχει: - συµπιεστές - ανεµιστήρες - βαλβίδα αν αστροφής κύκλου (MPE-H) - αν τλία ν ερού - σύστηµα προστασίας κατά του πάγου - συν αγερµοί Κατόπιν ζήτησης είν αι δυνατή η τοποθέτηση εξελιγµένου χειριστηρίου το οποίο διαθέτει της επιπλέον επιλογές: - σύστηµα δικτύου LAN - έξυπν ο σύστηµα απόψυξης ΕΠΙΠΛ ΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ενσωµατωµένο ψυχροστάσιο Σύστηµα ελέγχου συµπύκνωσης Υπερχαµηλή στάθµη θορύβου Μανόµετρα ψυκτικού ρευστού Σύστηµα προστασίας από τον πάγο Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα Ανάκτηση θερµότητας 25% (ψύκτες) Ειδικής επεξεργασίας εναλλάκτες θερµότητας ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Χειριστήρια αποστάσεως Αντικραδασµικά εδράσεως Προστατευτικό πλέγµα εναλλάκτη 6

7 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ α/α Περιγραφή 1 R410A- εναλλάκτης αέρα 2 R410A- εναλλάκτης νερού 3 Ανεµιστήρες 4 ιακόπτης ροής 5 Αυτόµατο εξαεριστικό 6 οχείο διαστολής 7 οχείο αδρανείας 8 Βαλβίδα ασφαλείας R410A 9 4οδη βαλβίδα (MPE H) 10 Θερµοστατική βαλβίδα 11 Βαλβίδα ασφαλείας νερού 12 έκτης ψυκτικού ρευστού 13 Αντλία νερού 14 Συµπιεστής 15 Φίλτρο ψυκτικού ρευστού 16 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης και πλήρωση 17 Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και πλήρωση 18 Μανόµετρο νερού 19 Σηµείο πλήρωσης νερού 7

8 8 α/α Περιγραφή 1 R410A- εναλλάκτης αέρα 2 R410A- εναλλάκτης νερού 3 Ανεµιστήρες 4 ιακόπτης ροής 5 Αυτόµατο εξαεριστικό 6 οχείο διαστολής 7 οχείο αδρανείας 8 Βαλβίδα ασφαλείας R410A 9 4οδη βαλβίδα (MPE H) 10 Θερµοστατική βαλβίδα 11 Βαλβίδα ασφαλείας νερού 12 έκτης ψυκτικού ρευστού 13 Αντλία νερού 14 Συµπιεστής 15 Φίλτρο ψυκτικού ρευστού 16 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης και πλήρωση 17 Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και πλήρωση 18 Μανόµετρο νερού 19 Σηµείο πλήρωσης νερού

9 α/α Περιγραφή 1 R410A- εναλλάκτης αέρα 2 R410A- εναλλάκτης νερού 3 Ανεµιστήρες 4 ιακόπτης ροής 5 Αυτόµατο εξαεριστικό 6 οχείο διαστολής 7 οχείο αδρανείας 8 Βαλβίδα ασφαλείας R410A 9 4οδη βαλβίδα (MPE H) 10 Θερµοστατική βαλβίδα 11 Βαλβίδα ασφαλείας νερού 12 έκτης ψυκτικού ρευστού 13 Αντλία νερού 14 Συµπιεστής 15 Φίλτρο ψυκτικού ρευστού 16 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης και πλήρωση 17 Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και πλήρωση 18 Μανόµετρο νερού 19 Σηµείο πλήρωσης νερού 9

10 10 α/α Περιγραφή 1 R410A- εναλλάκτης αέρα 2 R410A- εναλλάκτης νερού 3 Ανεµιστήρες 4 ιακόπτης ροής 5 Αυτόµατο εξαεριστικό 6 οχείο διαστολής 7 οχείο αδρανείας 8 Βαλβίδα ασφαλείας R410A 9 4οδη βαλβίδα (MPE H) 10 Θερµοστατική βαλβίδα 11 Βαλβίδα ασφαλείας νερού 12 έκτης ψυκτικού ρευστού 13 Αντλία νερού 14 Συµπιεστής 15 Φίλτρο ψυκτικού ρευστού 16 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης και πλήρωση 17 Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και πλήρωση 18 Μανόµετρο νερού 19 Σηµείο πλήρωσης νερού

11 MPE 30 45T MPE MPE 30 45T MPE α/α Περιγραφή 1 R410A- εναλλάκτης αέρα 2 R410A- εναλλάκτης νερού 3 Ανεµιστήρες 4 ιακόπτης ροής 5 Αυτόµατο εξαεριστικό 6 οχείο διαστολής 7 οχείο αδρανείας 8 Βαλβίδα ασφαλείας R410A 9 4οδη βαλβίδα (MPE H) 10 Θερµοστατική βαλβίδα 11 Βαλβίδα ασφαλείας νερού 12 έκτης ψυκτικού ρευστού 13 Αντλία νερού 14 Συµπιεστής 15 Φίλτρο ψυκτικού ρευστού 16 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης και πλήρωση 17 Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και πλήρωση 18 Μανόµετρο νερού 19 Σηµείο πλήρωσης νερού 11

12 Μοντέλα και εκδόσεις Πεδίο εφαρµογών Οι µονάδες MPE, ψύκτες & αντλίες θερµότητας, έχουν κατασκευασθεί για την ψύξη και την θέρµανση οικιακών και εµπορικών χώρων. Η σειρά MPE διατίθεται σε 23 µοντέλα για µόνο ψύξη ή ψύξη θέρµανση. Όλα τα µοντέλα είναι µε ψυκτικό ρευστό R410A. Παρακάτω θα βρείτε κωδικοποίηση µονάδας Κωδικός µονάδας M P E Έν ας συµπιεστής 0 ίδυµο συµπιεστών T Μέγεθος µον άδας 0 9 Ψύκτης C Αντλία θερµότητας H Παροχ ή 400-3ν Παροχ ή µον οφασική M Παροχ ή 400-3ν θερµοµαγν ητική 2 Παροχ ή µον οφασική + θερµοµαγν ητική 4 Θερµοστατική εκτον ωτική βαλβίδα 0 Ηλεκτρον ική εκτον ωτική βαλβίδα A Χωρίς αν τλία ν ερού & δοχ είο διαστολής 0 Με αντλία ν ερού & δοχ είο διαστολής 1 Με 2 αν τλίες ν ερού & δοχείο διαστολής 2 Χωρίς δοχ είο αδραν είας 0 Με δοχ είο αδραν είας S Χωρίς αν άκτηση θερµότητας 0 Με αν άκτηση θερµότητας D Χωρίς σύστηµα ελέγχ ου συµπύκν ωσης 0 Με σύστηµα ελέγχ ου συµπύκν ωσης C Χωρίς σύστηµα προστασίας κατά του πάγου 0 Με σύστηµα προστασίας κατά του πάγου, µονάδα χ ωρίς ψυχ ροστάσιο E Με σύστηµα προστασίας κατά του πάγου, µονάδα µε αντλία ν ερού & δοχ είο διαστολής P Με σύστηµα προστασίας κατά του πάγου, µονάδα µε αντλία ν ερού, δοχ είο διαστολής και δοχ είο αδραν είας S Μον άδα µε στάνταρ µόν ωση συµπιεστή 0 Μον άδα µε επιπλέον µόν ωση στον συµπιεστή για χ αµηλότερη στάθµη θορύβου 1 Μον άδα χ ωρίς µαν όµετρα ψυκτικού ρευστού 0 Μον άδα µε µαν όµετρα ψυκτικού ρευστού M Μον άδα χ ωρίς χ ειριστήριο αποστάσεως 0 Μον άδα µε θύρα RS485 (modbus+carel protocol) 2 Απλό χ ειριστήριο αποστάσεως S Χειριστήριο αποστάσεως µικροϋπολογιστή M Προοδευµέν ο χ ειριστήριο αποστάσεως µικροϋπολογιστή Χ Στάνταρτ εναλλάκτης θερµότητας 0 Εν αλλάκτης θερµότητας χ αλκού/χ αλκού R Εν αλλάκτης θερµότητας µε επεξεργασία cataphoresis C Εν αλλάκτης θερµότητας µε επεξεργασία bly gold B Χωρίς πλέγµα προστασίας εν αλλάκτη 0 Με πλέγµα προστασίας εν αλλάκτη G Χωρίς σύστηµα χ αµηλής θερµοκρασίας και αν τίσταση στοιχ είου 0 Σύστηµα διόρθωσης ισχ ύος 1 Οµαλοποιητής εκκινήσεως soft starter 2 Σύστηµα διόρθωσης ισχ ύος+ Οµαλοποιητής εκκινήσεως soft starter 3 Με σύστηµα χ αµηλής θερµοκρασίας και αν τίσταση στοιχ είου 4 Χειριστήριο µικροϋπολογιστή µchiller2 1 Προοδευµέν ο χ ειριστήριο µικροϋπολογιστή pco 2 12

13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MPE 004 * 005 * 007 * 008 * 010 * Ψυκτική ισχύς 1 kw 4,11 5,10 6,66 8,40 9,25 12,9 15,0 17,2 19,6 23,8 Απορροφόµενη ισχύς 1 kw 1,35 1,70 2,26 3,09 3,22 4,16 5,16 6,32 7,12 8,10 Θερµική ισχύς 2 kw 4,72 5,86 7,77 9,95 10,90 15,1 17,6 20,0 23,0 27,20 Μέγ. απορροφ. ρεύµα Α 9,80 11,60 15,30 9,20 14,40 17,40 20,00 24,30 26,20 27,6 Ρεύµα εκκινήσεως Α Απορροφόµενη ισχύς 2 kw 1,46 1,81 2,41 3,25 3,62 4,70 5,49 6,63 7,16 8,11 EER 3,06 3,01 2,95 2,72 2,87 3,10 2,90 2,72 2,75 2,94 ESEER 3,54 3,39 3,32 3,36 3,38 3,41 3,69 3,53 3,30 3,42 COP 3,24 3,25 3,23 3,07 3,00 3,21 3,21 3,02 3,21 3,35 ιακ.χαµ/υψηλής πίεσης Bar 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 Αριθµός ανεµιστήρων Συµπιεστής scroll / ψυκτ. κυκλώµα 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Παροχή αέρα m³/ / h Παροχή νερού 1 l/s Πτώση πίεσης νερού 1 kpa ιαθέσιµο µανοµετρικό kpa ύψος αντλίας νερού οχ είο διαστολής Lit οχ είο αδρανείας Lit Τροφοδοσία V-ph-Hz Υδραυλικές συνδέσεις Inch 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Ύψος mm Μήκος mm Πλάτος mm Επίπεδο ηχητικής ισχύoς db(a) Επίπεδο ηχητικής πίεσης db(a) Βάρος µεταφοράς Kg Βάρος λειτουργίας Kg 92,3 94,3 101,3 104,3 227,5 234,5 234,5 306,3 306,3 327,3 MPE T30 T34 T40 T45 Ψυκτική ισχύς 1 kw 26,6 28,1 31,5 35,0 39,7 52,0 62,8 30,0 34,1 39,6 44,6 Απορροφόµενη ισχύς 1 kw 9,33 8,65 10,1 11,5 12,8 17,8 24,1 10,4 12,6 13,6 16,4 Μέγ. απορροφ. ρεύµα Α 33,60 35,50 36,50 41,50 42,50 45,2 46,2 39,9 45,9 49,70 56,70 Θερµική ισχύς 2 kw 30,0 31,4 35,6 39,3 45,2 60,8 75,3 34,5 39,4 46,5 52,7 Ρεύµα εκκιίνησης Α Απορροφόµενη ισχύς 2 kw 8,89 9,14 10,4 11,6 13,1 18,3 23,1 10,9 12,8 14,0 16,3 EER 2,85 3,25 3,13 3,04 3,11 2,92 2,6 2,88 2,70 2,90 2,72 ESEER 3,36 3,77 3,63 3,61 3,68 3,5 3,2 4,17 4,11 4,15 4,04 COP 3,37 3,43 3,41 3,39 3,44 3,32 3,26 3,18 3,08 3,33 3,24 Συµπιεστής scroll / ψυκτ. κυκλώµα 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 ιακ.χαµ./υψηλής πίεσης Bar 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 2/42 Αριθµός ανεµιστήρων Παροχή νερού 1 l/s Παροχή αέρα m³/h Πτώση πίεσης νερού 1 kpa ιαθέσιµο µανοµετρικό ύψος αντλίας νερού kpa οχ είο διαστολής Lit οχ είο αδρανείας Lit Τροφοδοσία V-ph-Hz Υδραυλικές συνδέσεις Inch 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Ύψος mm Μήκος mm Πλάτος mm Επίπεδο ηχητικής ισχύoς db(a) Επίπεδο ηχητικής πίεσης db(a) Βάρος µεταφοράς Kg Βάρος λειτουργίας Kg 332, * Η µονάδα διατίθεται και σε µονοφασική έκδοση Το βάρος αναφέρεται για µοντέλα µε αντλία και δοχεία αδράνειας 1 θερµοκρασία νερού 12 o C 7 o C. θερµοκρασία περιβάλλοντος 35 o C 2 θερµοκρασία νερού 40 o C 45 o C. θερµοκρασία αέρα ξηρού βολβού 7 o C, θερµοκρασία αέρα υγρού βολβού 6,2 o C Επίπεδο ηχητικής ισχύoς µετρήσιµο σύµφωνα µε τα στανταρτ ISO 3741 ISO 3744 & EN Επίπεδο ηχητικής πιέσεως µετρήσιµο σε απόσταση 10 m & ύψος 1,5 m επάνω από το έδαφος και την µεριά των ανεµιστήρων 13

14 Αποδόσεις Ψυκτικές αποδόσεις (MPΕ-C) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχ ύς PA Συν ολική απορροφόµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µον τέλα µε αντλία ν ερού 14

15 Ψυκτικές αποδόσεις (MPΕ-C) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µοντέλα µε αντλία ν ερού 15

16 Ψυκτικές αποδόσεις (MPΕ-C) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µοντέλα µε αντλία ν ερού 16

17 Ψυκτικές αποδόσεις (MPΕ-H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχ ύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µον τέλα µε αντλία ν ερού 17

18 Ψυκτικές αποδόσεις (MPΕ-H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µοντέλα µε αντλία ν ερού 18

19 Ψυκτικές αποδόσεις (MPΕ-H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µοντέλα µε αντλία ν ερού 19

20 Θερµικές αποδόσεις (MPΕ-H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµενου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µον τέλα µε αντλία ν ερού RH Σχετική υγρασία 20

21 Θερµικές αποδόσεις (MPΕ-H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµενου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µον τέλα µε αντλία ν ερού RH Σχετική υγρασία Στις αν τλίες θερµότητας (λειτουργία χειµώνος), η πραγµατική θερµική ισχύς µπορεί να είναι χαµηλότερη από τις τιµές που φαίνονται στους πίνακες, λόγω των κύκλων απόψυξης. Για να υπολογίσουµε την πραγµατική θερµική ισχύς, πολλαπλασιάζουµε την ισχύ µε τους συντελεστές διόρθωσης Χειριστήριο Θερµοκρασία αέρα ξηρού θερµοµέτρου ( ο C) >5 µchiller2 0,89 0,88 0,94 1 PCO XS 0,91 0,90 0,

22 Επίπεδα θορύβου Υπόµνηµα: Lp A Α υπολογισµένη ολική ηχητική πίεση (10 m απόσταση, συντελεστής κατεύθυνσης 2) Lw Επίπεδο θορύβου στην οκτάβα Lw A Α υπολογισµένη ολική ηχητική ισχύς Όρια λειτουργίας Τα παρακάτω γραφήµατα αποτυπών ουν τα όρια λειτουργίας των µον άδων MPE (για περίπτωση συν εχούς λειτουργίας) σε σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλον τος. Πεδία λειτουργίας Ψύκτης Αν τλία θερµότητας Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Θερµοκρασία νερού εισόδου ο C Θερµοκρασία νερού εξόδου ο C Θερµικό διαφορικό νερού ο C Θερµοκρασία περιβάλλοντος ο C Για µεταβατικές περιόδους τιµές µέχρι 25 ο C επιτρέπονται 2 Τιµή η οποία µπορεί να επιτευχθεί για θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη των 0 ο C 3 Λειτουργία µε σύστηµα ελέγχου συµπύκνωσης: θερµοκρασία αέρα -15 ο C Προσοχή!!! Οι µονάδες έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν µε θερµοκρασία νερού και αέρα όπως φαίνονται στους πίνακες µε τα όρια λειτουργίας. Προσπάθεια να λειτουργήσουν εκτός των αναφερόντων ορίων θα δηµιουργηθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην µονάδα. 22

23 Υπόµνηµα: Λειτουργία ψύξης TBS1 Εξωτερική θερµοκρασία (ξηρού θερµοµέτρου) Tw2 Θερµοκρασία εξερχ όµεν ου νερού OPZ 1 Λειτουργία µε σύστηµα ελέγχ ου συµπύκν ωσης OPZ 2 Λειτουργία µε γλυκόλη + σύστηµα χ αµηλής θερµοκρασίας OPZ 1+2 Λειτουργία µε σύστηµα ελέγχ ου συµπύκν ωσης + γλυκόλη + σύστηµα χ αµηλής θερµοκρασίας EEV Λειτουργία µε ηλεκτρον ική βαλβίδα εκτον ώσεως STD Λειτουργία στάν ταρτ µον άδας Υπόµνηµα: Λειτουργία θέρµανσης TBS1 Tw2 Εξωτερική θερµοκρασία (ξηρού θερµοµέτρου) Θερµοκρασία εξερχ όµεν ου νερού 23

24 Οι µονάδες MPE λειτουργούν και µε µείγµατα νερού και αιθυλικής αλκοόλης µέχρι 30%. Συντελεστές ιόρθωσης Πτώση / άνοδος θερµοκρασίας νερού διαφορετική από 5 ο C Εντοπίστε τις αποδόσεις της µον άδας όσον αφορά τη λειτουργία της θερµοκρασίας του εξερχ όµεν ου ν ερού και πολλαπλασιάστε τις µε το συντελεστή που φαίν εται στον παρακάτω πίν ακα. Υπόµνηµα: T w C PF/PT C PΑ C Qw C pw1 ιαφορικό µεταξύ θερµοκρασία εξόδου εισόδου νερού Συν τελεστής διόρθωσης για ψυκτική / θερµική ισχ ύς Συντελεστής διόρθωσης για ηλεκτρική ισχ ύς εισόδου Συν τελεστής διόρθωσης παροχ ής νερού Συν τελεστής διόρθωσης πτώσης πίεσης Λύση γλυκόλης και νερού Με την ελάχ ιστη θερµοκρασία εξερχ όµεν ου ν ερού, εντοπίστε το ποσοστό γλυκόλης και τους συν τελεστές υπολογισµού, χ ρησιµοποιών τας τον παρακάτω πίν ακα. Ποσοστό γλυκό λης 0% 10% 20% 30% 40% Ελάχ ιστη θερµοκρασία παραγόµεν ου νερού 5 ο C 2 ο C -5 ο C -10 ο C -15 ο C Θερµοκρασία πήξης µίγµατος 0 ο C -4 ο C -14 ο C -18 ο C -24 ο C Συν τελεστής διόρθωσης ισχύς 1,000 0,998 0,994 0,989 0,983 Συν τελεστής διόρθωσης παροχ ής ν ερού 1,000 1,047 1,094 1,140 1,199 Συν τελεστής διόρθωσης πτώσης πιέσεως 1,000 1,157 1,352 1,585 1,860 24

25 Πτώση πίεσης στη µεριά του νερού Τα ακόλουθα διαγράµµατα δείχνουν πτώσεις πίεσης στον εξατµιστή ( pw) σύµφων α µε την παροχ ή του νερού (Qw) µε µέση θερµοκρασία ν ερού 10 ο C. 25

26 Πτώση πίεσης στο φίλτρο νερού Τα ακόλουθα διαγράµµατα δείχνουν πτώσεις πίεσης στο φίλτρο ν ερού ( pw) σύµφων α µε την παροχ ή του νερού (Qw) µε µέση θερµοκρασία νερού 10 ο C 26

27 ιαθέσιµο µανοµετρικό ύψος Τα ακόλουθα διαγράµµατα δείχνουν το διαθέσιµο µαν οµετρικό ύψος (Pu) σύµφων α µε την παροχ ή του νερού (Qw) µε µέση θερµοκρασία ν ερού 10 ο C. Η πτώσης πίεσης στο φίλτρο νερού δεν υπολογίζεται. 27

28 Κύκλωµα νερού Όταν εγκαθίσταται το κύκλωµα ν ερού µιας µον άδας, είν αι καλό ν α ακολουθούν ται οι παρακάτω οδηγίες και σε κάθε περίπτωση ν α υπάρχ ει συµµόρφωση µε τους τοπικούς ή εθνικούς καν ον ισµούς. Συν δέστε τους σωλήν ες στον ψύκτη χ ρησιµοποιών τας εύκαµπτες συν δέσεις ώστε ν α αποφευχθεί η µετάδοση κραδασµών και ν α εξουδετερωθούν εν δεχ όµεν ες θερµικές διαστολές. Συν ίσταται η τοποθέτηση των παρακάτω εξαρτηµάτων στους σωλήν ες: Συσκευές έν δειξης της θερµοκρασίας και της πίεσης για συν ήθη συντήρηση και παρακολούθηση της µον άδας. Ελέγχ ον τας την πίεση στις υδραυλικές συνδέσεις θα έχ ετε τη δυνατότητα ν α διαπιστώσετε αν το δοχ είο διαστολής λειτουργεί σωστά και να αντιληφθείτε ενδεχ όµεν ες διαρροές στην εγκατάσταση. Παγίδες στους σωλήν ες εισόδου και εξόδου για µετρήσεις της θερµοκρασίας, οι οποίες παρέχ ουν την άµεση αν άγν ωση της θερµοκρασίας. Βάν ες για την αποµόν ωση της µον άδας από το κύκλωµα ν ερού. Φίλτρο µε µεταλλικό πλέγµα (σωλήνες εισόδου), το οποίο δεν ξεπερνά το 1 mm, για την προστασία του εναλλάκτη από άλατα και ακαθαρσίες που µπορεί να βρίσκονται στους σωλήνες. Βαλβίδες εξαερισµού, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται στα υψηλότερα σηµεία του κυκλώµατος ν ερού για την περίπτωση εξόδου του αέρα. (Στους εσωτερικούς σ ωλήν ες της µον άδας υπάρχ ουν µικρά εξαεριστικά για τον εξαερισµό της µον άδας: αυτό µπορεί να γίν ει µόν ο όταν η µον άδα αποσυν δεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία). Βάν α αποχέτευσης και, όπου είναι απαραίτητο, µια δεξαµεν ή αποχέτευσης για την εκκέν ωση της µον άδας σε περίπτωση συντήρησης ή όταν η µονάδα είν αι εκτός συντήρησης στο τέλος της περιόδου. (Μία βάν α αποχ έτευσης 1 παρέχ εται µε το προαιρετικό δοχ είο αδραν είας: η λειτουργία αυτή µπορεί ν α πραγµατοποιηθεί µόν ο όταν η µον άδα είναι αποσυνδεδεµέν η από την ηλεκτρική τροφοδοσία). Είν αι πολύ σηµαντικό η εισερχ όµεν η τροφοδοσία ν ερού ν α γίν ει στη σύν δεση που φέρει τη σηµείωση είσοδος ν ερού. Ειδάλλως ο εξατµιστής θα διατρέξει κίν δυνο παγώµατος αφού ο θερµοστάτης κατά του πάγου δεν θα µπορεί ν α λειτουργήσει. Επίσης (κατά την αν αστροφή) ο ψυκτικός κύκλος δεν θα εκτελεστεί σωστά µε αποτέλεσµα ενδεχ όµεν ες δυσλειτουργίες. Οι διαστάσεις και η θέση των υδραυλικών συν δέσεων φαίν ονται στους πίν ακες διαστάσεων στο τέλος του εγχ ειριδίου. Το κύκλωµα ν ερού πρέπει ν α εγκατασταθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυάται ότι η ον οµαστική παροχ ή του ν ερού που τροφοδοτεί τον εξατµιστή, παραµέν ει σταθερή (+/- 15%) σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Έν α στάνταρ χ αρακτηριστικό των µον άδων MPΕ είν αι µια συσκευή για τον έλεγχ ο της παροχ ής (διακόπτης ροής ή διακόπτης διαφορικής πίεσης) στο κύκλωµα ν ερού, στην περιοχ ή δίπλα στον εξατµιστή. Σύστηµα περιεκτικότητας νερού και πλήρωση δοχείου διαστολής Σε µον άδες χ ωρίς δοχ είο αδραν είας είν αι απαραίτητο να πιστοποιήσουµε ότι η περιεκτικότητα του νερού στο σύστηµα δεν πέφτει κάτω από 3,5 λίτρα αν ά αποδιδόµενο kw της µον άδας, στην λειτουργία της ψύξης και 4,5 λίτρα / kw στην λειτουργία της θέρµαν σης. Αυτό είν αι απαραίτητο έτσι ώστε ν α µην εµφαν ιστούν φαιν όµενα παγώµατος του ν ερού. Το δοχ είο διαστολής είν αι προπληρωµέν ο µε 1,5 bar πίεση, για συστήµατα µε υψοµετρική διαφορά 13 µέτρων. Για µεγαλύτερες υψοµετρικές διαφορές αν ατρέξτε στο παρακάτω πίν ακα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει ν α ξεπεράσουµε την µέγιστη υψοµετρική διαφορά των 35 µέτρων Υπόµνηµα: Η P i C max Υψοµετρική διαφορά Πίεση στο δοχείο διαστολής Μέγιστη περιεκτικότητα νερού στο σύστηµα 28

29 Υδραυλικά κυκλώµατα MPE (ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ) ΕΙΣΟ ΟΣ Προαιρετικό ΕΞΟ ΟΣ MPE (ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ & ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ) ΕΙΣΟ ΟΣ Προαιρετικό ΕΞΟ ΟΣ Μόν ο για τα µον τέλα MPE / 30T-45 T MPE (ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ & ΟΧΕΙΟ Α ΡΑΝΕΙΑΣ) Μόν ο για τα µον τέλα MPE ΕΙΣΟ ΟΣ εν είν αι διαθέσιµο γι α τα µον τέλα MPE Προαιρετικό ΕΞΟ ΟΣ MPE (ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΟΧΕΙΟ Α ΡΑΝΕΙΑΣ) Μόν ο για τα µον τέλα MPE ΕΙΣΟ ΟΣ εν είν αι διαθέσιµο γι α τα µον τέλα MPE Προαιρετικό ΕΞΟ ΟΣ Υπόµν ηµα: FM Φίλτρο νερού ΡD ιακόπτης διαφορικής πίεσης EV Εξατµιστής MA Μανόµετρο νερού P Αντλία νερού RC Βάνα πλήρωσης κυκλώµατος RS Βάνα εκκένωσης κυκλώµατος VAS Αυτόµατο εξαεριστικό VE οχείο διαστολής VS Βαλβίδα ασφαλείας Μόν ο για τα µον τέλα MPE / 30T-45 T 29

30 Ηλεκτρικά δεδοµένα MΡE 004M 005Μ 007Μ 008Μ Μ Μέγιστη ισχύς εισόδου KW 2,0 2,3 3,0 5,0 5,0 5,1 7,2 8,9 10,5 12,5 13,6 14,5 Μέγιστη απορρόφηση ρεύµατος A 9,8 11,6 15,3 24,2 9,2 26,3 14,4 17,4 20,0 24,3 26,2 27,6 Απορροφούµενο ρεύµα εκκίνησης A Ισχύς κινητήρα του ανεµιστήρα KW 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 Ρεύµα κινητήρα του ανεµιστήρα A 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 Ισχύς κινητήρα της αντλίας KW 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 Ρεύµα κινητήρα της αντλίας A 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Τροφοδοσία V/f/Hz 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 Εφεδρική τροφοδοσία V/f/Hz 230/1/50 ιάµετρος ηλεκτρικών καλωδίων mm Καλώδια σύνδεσης PCD mm 2 AWG22 Καλώδια σύνδεσης PCDS mm 2 1 Ηλεκτρική ασφάλεια F A Κεντρικός διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώµατος IL A MΡE Τ30 Τ34 Τ40 Τ45 Μέγιστη ισχύς εισόδου KW 18,0 18,3 18,9 21,8 22,4 20,9 24,4 26,6 30,8 Μέγιστη απορρόφηση ρεύµατος A 33,6 35,5 36,5 41,5 42,5 39,9 45,9 49,7 56,7 Απορροφούµενο ρεύµα εκκίνησης A Ισχύς κινητήρα του ανεµιστήρα KW 0,135 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 Ρεύµα κινητήρα του ανεµιστήρα A 0,64 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Ισχύς κινητήρα της αντλίας KW 0,37 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 Ρεύµα κινητήρα της αντλίας A 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Τροφοδοσία V/f/Hz 400/3/50 Εφεδρική τροφοδοσία V/f/Hz 230/1/50 ιάµετρος ηλεκτρικών Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στα γραφεία της εταιρίας mm καλωδίων Καλώδια σύνδεσης PCD mm 2 AWG22 Καλώδια σύνδεσης PCDS mm 2 1 Ηλεκτρική ασφάλεια F A Κεντρικός διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώµατος IL A Η µέγιστη ισχύς εισόδου εί ναι η κύρι α ι σχύς που πρέπει να εί ναι διαθέσι µη γι α τη λει τουργί α της µονάδας. - Η µέγιστη απορρόφηση ρεύµατος αναφέρεται στο ρεύµα που θα ενεργοποι ήσει τις συσκευές ασφαλεί ας της µονάδας. Εί ναι το µέγι στο επιτρεπόµενο ρεύµα της µονάδας. Το µέγεθος αυτό δεν πρέπει να ξεπερνιέται ποτέ. Πρέπει να χρησι µοποιεί ται σαν αναφορά γι α τον ε ντοπι σµό του µεγέθους της γραµµής ι σχύος τροφοδοσί ας και των σχετι κών συσκευών ασφαλεί ας (απευθυνθεί τε στο ηλεκτρι κό δι άγραµµα που δι ατί θεται µε τις µονάδες). ιάγραµµα που δείχνει τις ηλεκτρικές συνδέσεις µεταξύ MCE και του αποµακρυσµένου χειριστηρίου PCDS / PCD ΣΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΜΩΝΑ / ΘΕΡΟΥΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF ΠΑΡΟΧΗ PCDS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 30

31 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MPE Υπόµν ηµα 1. είσοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 5. Άδειασµα νερού ½ θυληκή 2. έξοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 6. Παροχή ρευµατος Φ37 mm 3. βαλβίδα ασφαλείας 7. Ηλεκτρικός πίνακας 4. παροχή ν ερού ½ αρσεν ική 8. Σηµεία τοποθέτησης αν τικραδασµικών εδράσεως 31

32 MPE Υπόµν ηµα 5. είσοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 5. Άδειασµα νερού ½ θυληκή 6. έξοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 6. Παροχή ρευµατος Φ37 mm 7. βαλβίδα ασφαλείας 7. Ηλεκτρικός πίνακας 8. παροχή ν ερού ½ αρσεν ική 8. Σηµεία τοποθέτησης αν τικραδασµικών εδράσεως 32

33 MPE Υπόµν ηµα 9. είσοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 5. Άδειασµα νερού ½ θυληκή 10. έξοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 6. Παροχή ρευµατος Φ37 mm 11. βαλβίδα ασφαλείας 7. Ηλεκτρικός πίνακας 12. παροχή ν ερού ½ αρσεν ική 8. Σηµεία τοποθέτησης αν τικραδασµικών εδράσεως 33

34 MPE / 30Τ-45Τ Υπόµν ηµα 13. είσοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 5. Άδειασµα νερού ½ θυληκή 14. έξοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 6. Παροχή ρευµατος Φ37 mm 15. βαλβίδα ασφαλείας 7. Ηλεκτρικός πίνακας 16. παροχή ν ερού ½ αρσεν ική 8. Σηµεία τοποθέτησης αν τικραδασµικών εδράσεως 34

35 Απαιτούµενος ελεύθερος χώρος εγκατάστασης Για ν α διασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργία της µον άδας και η πρόσβαση σε περιπτώσεις συν τήρησης, είν αι απαραίτητο ν α ακολουθηθούν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τον ελεύθερο χ ώρο εγκατάστασης, όπως φαίν εται στα παρακάτω σχ ήµατα. Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχ ουν εµπόδια µπροστά από τους αν εµιστήρες όπου εξέρχ εται ο αέρας. Εναλλάκτης θερµότητας συνδέσεις νερού Εναλλάκτης θερµότητας Ηλεκτρικός πίνακας 35

36 Εναλλάκτης θερµότητας συνδέσεις νερού Ηλεκτρικός πίνακας Εναλλάκτης θερµότητας Εναλλάκτης θερµότητας συνδέσεις νερού Ηλεκτρικός πίνακας MPE / 30T-45T Εναλλάκτης θερµότητας συνδέσεις νερού Ηλεκτρικός πίνακας Εναλλάκτης θερµότητας 36

37 Έδραση Αν τικραδασµικά εδράσεως 37

38 38 Αριστείδου 22, Ελευσίνα Τηλ: , , Fax: w ebsite:

Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 9 kw 39 kw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. Η σειρά 6. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 8. Επιµέρους εξαρτήµατα 11. Μοντέλα και εκδόσεις 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά 13. Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά συστήματα

Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά συστήματα EEDEL09-400 Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά συστήματα FWV-FWL-FWM FWD FWB FWC FWF FWT FWB-J EEDEL09-400 Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά συστήματα FWV-FWL-FWM FWD FWB FWC FWF FWT FWB-J ν ς ε τ κ ύ - ο1q ρ4

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B 1 Χαρακτηριστικά.......................................818 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά.............................819 Ονομαστική απόδοση και ονομαστική είσοδος...................

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG. 20-100 kw

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG. 20-100 kw ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG 20-100 kw ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΗΣ CARRIER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ : 010 9920523 / 9961961 FAX : 010-9962267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.) Χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση

Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση Είμαστε ικανοποιημένοι, μόν Νέος στόχος της Reflex είναι να υποστηρίζει τους πελάτες της με ολοκληρωμένες λύσεις. Ό,τι κι αν σκέφτεστε να κάνετε σε μία εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι αναμφίβολα τα πιο εξελιγμένα συστήματα θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

IDEALKLIMA ΕΝΕ Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΕ Σ

IDEALKLIMA ΕΝΕ Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΕ Σ IDEALKLIMA ΕΝΕ Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΕ Σ Θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 2 Για να αντικαταστήσετε τους παραδοσιακούς λέβητες Το σύστημα Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών σάς προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα