Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ"

Transcript

1 "ΤΑ Π Α Τ Ρ Ι Α 157 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ Συγκείμενον εκ των Δικαστών Αθανασίου Γκιούρα, Προέδρου, Πριάμου Ιωάννου καί Σπυρίδωνος Κολυβά, "Ανακριτού, Πλημμελειοδικών. Συνελθόν έν τώ προς διάσκεψιν δωματίω του, τήν 17ην Δεκεμβρίου 1975, παρουσία τού τε Άντιεισαγγελέως Αργυρίου Τσίχλα (κωλυομένου τοϋ Εισαγγελέως) καί τής Δικ. Γραμματέως Μαρίας Τσαγγάρη, ίνα άποφανθή έπί της κάτωθι ποινικής υποθέσεως. Ήσκήθη ποινική δίωξις κατά των α) Ευθυμίου ή Νικολάου ΜΕΣ- ΣΙΑΚΑΡΗ τοϋ Γεωργίου κ.λπ. έπί άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής "Ανατολικής "Ορθοδόξου του Χρίστου Εκκλησίας, διετάχθη δέ έπ" αυτής καί ένηργήθη κυρία άνάκρισις, μετά τό πέρας τής οποίας ό ενταύθα Είσαγγελεύς υπέβαλλε προς τό Συμβούλιον τούτο τήν σχηματισθεΐσαν ποινικήν δικογραφίαν, μετά τής ύπ' αριθμόν 713/1975 εγγράφου προτάσεως του, εκθέτων τά κάτωθι. Είσάγοντες, συνωδά τώ άρθρω 308 παραγρ. 1 Κ.Π.Δ., υπό τήν κρίσιν τοϋ Υμετέρου Συμβουλίου, τάς προκείμενος (Β.Μ.8140 καί 8140α/1974) ποινικός δικογραφίας, κατά τών κατηγορουμένων α) Ευθυμίου ή Νικολάου ΜΕΣΣΙΑΚΑΡΗ τοϋ Γεωργίου, γεννηθέντος εις Πεδινό Καρδίτσηο. το έτος 1924, κατοίκου "Αθηνών, (Κων/πόλεως 22 Ρούφ), επισκόπου Παλαιοημερολογιτών, καί β) Γεωργίου - Γερόντιου ΜΑΡΙΟΛΗ τοϋ Κυριάκου γεννη θέντος εις Δρύν-Οίτύλου Λακωνίας τό έτος.1921, κατοίκου Μεχα'ρων Αττικής (Ίεράν Μονήν Αγίου Αθανασίου), Μητροπολίτου Παλαιοημερολογιτών, ών είναι νόμιμος περίπτωσις προς συνένωσιν συντρενει - εκτίΰεύεν ότι, συνεπεία τής άπό μηνύσεως τοϋ Μητροπολίτου Πειοαιώο. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά κόσμον "Εμμανουήλ Ταβλαδωοάκη κατοίκου Πειραιώς, (Ζαννή 2), έκινήθη συμφώνως ταΐς συνδεδυασμεναις διατάξίσι Φ

2 158 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, άρθρων 27 παρ. 1, 36, 43, 50, 243 παρ. 1 καΐ 240 Κώδ. Ποιν. Δικονομίας, δυνάμει των ύπ" αριθμ. 45 καΐ 46/75 ημετέρων παραγγελιών προς τόν Πταισματοδίκην Β' Τμήματος Πειραιώς, καί τών ύπ' αριθμ. 20 καί 19/75 τοιούτων προς τόν ενταύθα Άνακριτήν Δ' τμήματος, δι' ών παρηγγέλθη προανάκρισις καί έν συνεχεία συμπλήρωσις ταύτης διά κυρίας ανακρίσεως, ποινική κατά τών ώς άνω κατηγορουμένων δίωξις έπί άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής Ανατολικής "Ορθοδόξου τού Χριστού Εκκλησίας (αρθρ. 175 παρ. 2 καί 1 Ποιν. Κωδ.), έφ' ης υποθέσεως, περατωθείσης τής παραγγελθείσης ανακρίσεως, ήτις περάτωσις έγνωστοποιήθη νομοτύπως εϊς τε τους κατηγορουμένους καί τόν πολιτικώς ένάγοντα-μηνυτήν, ίνα άσκήσωσι τά έκ τοϋ άρθρου 101 παρ. 2 Κ.Ποιν. Δ., δικαιώματα των, έπαγόμεθα τά ακόλουθα: Τό ύπό τοϋ άρθρου 175 παρ. 1 Ποιν. Κώδ. προβλεπομενον έγκλημα τής άντιποιήσεως προσβάλλει τήν πολιτειακήν έξουσίαν, ώς διασύρον τό κύρος τών οργάνων τής Πολιτείας καί διασαλεϋον τήν παρά τοις πολίταις πεποίθησιν περί τής νομίμου ενεργείας αυτών. Προς θεμελίωσιν τούτου απαιτείται ή έκ προθέσεως άντιποίησις τής ασκήσεως υπηρεσίας τινός, δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής. Ή διάταξις αύτη, κατά τήν παράγραφον 2 τού άρθρου 175, εφαρμόζεται, εκτός άλλων καί έν άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής "Ανατολικής "Ορθοδόξου τοΰ Χριστού Εκκλησίας. Ή άσκησις πρέπει νά είναι παράνομος, ώς σαφώς προκύπτει έκ τής έν τώ άρθρω λέξεως "αντιποιείται,, εις ην περιέχεται τό παράνομον* τής πράξεως. Ύποκειμενικώς απαιτείται δόλος έφ' όσον ή πράξις δέον νά γίνηται έκ προθέσεως. Ούτος δέ περιλαμβάνει τήν γνώσιν τής άνευ δικαιώματος ενεργείας μέ τήν άντίστοιχον θέλησιν. Πλάνη ώς προς τήν ύπαρξιν τοϋ δικαιώματος ενεργείας άπο- κλειεί τόν δόλον ("Ηλία Γάφον: Προσβολαί κατά τής Πολιτειακής Έξου-σίας Ποιν. Χρον. Ζ σελ. 71 έπ. Μπουροπούλου: Ποιν. Κώδ. Τόμος Δεύτερος σελίς 115 έπ.). Ώς άσκησις υπηρεσίας νοείται ή ενέργεια πράξεως ανηκούσης εις τήν καθ" ύλην αρμοδιότητα τού υπαλλήλου ή λειτουργού, ύπό προσώπου μή κεκτημένου τήν ιδιότητα ταύτην ή (τοϋ τελευταίου τούτου) μή χειροτονηθέντος νομίμως καί δή συμφώνως προς τους Ιερούς Κανόνας (Α.Π.326/52, 39/1956, 290/56, Α.Π. 140/1964, Ποιν. Χρονικά Γ' 508, ΣΤ. 191, Ζ. 27 ΙΔ. 369). Χειροτονία είναι ή μυστηριακή θεοσύστατος εκείνη τελετή, καθ" ήν δι' ευχής καί επιθέσεως τών χειρών τοϋ επισκόπου, κατέρχεται ή Θεία Χάρις προχειριζομένη τόν ύποψήφιον εις ένα τών τριών Ιερατικών βαθμών (Χρήστου "Ανδρούτσου: Δογματική τής ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, έκδοσις δευτέρα σελίς 389 παράγραφος 64, "Αναστασίου Χριστοφιλοπούλου: Έλληνικόν Έκκλησιαστικόν Δίκαιον, έκδο-

3 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, 159 σις δευτέρα, σελίς 133, στίχ. 26). Ή διά της χειροτονίας Ιδιότης παρέχει εις τους φορείς ταύτης τήν ικανότητα προς τέλεσιν τών μυστηρίων καί λοιπών Ιεροπραξιών (τελετουργική εξουσία) καί τήν συμπαρομαρτυροϋσαν προς διδαχήν τών πιστών καί κήρυγμα του Θείου Λόγου (διδακτική εξουσία). Παραλλήλως προς τήν έκ τής χειροτονίας ευθέως πηγάζουσαν λειτουργικήν καί διδακτικήν έξουσίαν, υφίσταται ή ανάγκη καί διοικητικής εξουσίας, δι' ής κατευθύνεται ό βίος τής Εκκλησίας (Χριστοφιλοπούλου ένθ' ανωτέρω σελ. 134 καί 135). Ή χειροτονία τελείται ύπό κληρικοϋ φέροντος τόν τρίτον τής ίερωσύνης βαθμόν (επισκόπου) ενός μέν προκειμένου περί τής χειροτονίας πρεσβυτέρου ή διακόνου ("Αποστολ. Κανών β' ), τριών δέ ή τουλάχιστον δύο, προκειμένου περί τής χειροτονίας επισκόπου ("Αποστολικός κανών Α' Πηδάλιον τής νοητής νηός τής Μιας "Αγίας Καθολικής καί "Αποστολικής τών "Ορθοδόξων Εκκλησίας σελίς 1, Κανόνες ΙΓ καί ΜΘ' τής - έν Καρθαγένη Συνόδου. Πηδάλιον σελ. 470 καί 492). Έν προκειμένω ό μηνυτής διά τής άπό μηνύσεως του, έξ αφορμής τής οποίας καί έκινήθη ή έν αρχή, κατά τών κατηγορουμένων αναφερομένη δίωξις, Ισχυρίζεται ότι ούτοι, όντες παλαιοημερολογϊται, προς άδίστακτον έκμετάλλευσιν τής λαϊκής ευσέβειας καί πλουτισμόν, έστερημένοι πάσης ίερωσύνης, προβάλλουν εαυτούς ώς επισκόπους, εκτελούν δέ άπαντα τά αρχιερατικά τοϋ επισκόπου καθήκοντα, ώς νά έπρόκειται περί πραγματικών αρχιερέων, νομίμως, εγκύρως καί κανονικώς χειροτονηθέντων καί ύπό τής Πολιτείας αναγνωρισθέντων ώς νομίμων Μητροπολιτών Πειραιώς. Είδικώτερον ό έξ αυτών Νικόλαος Μασιακάρης χειροτονηθείς δήθεν.φς Μητροπολίτης Πειραιώς τήν , ΰπό άλλων ψευδεπισκόπων, άνύπαρκτον εχόντων τήν ίερωσύνην ώς προερχομένην έκ καθηρημένων κληρικών, ένεθρονίσθη έν έπισήμω τελετή έν Πειραιεί, έκτοτε δέ άντιποιούμενος τήν Ιδιότητα του Μητροπολίτου Πειραιώς, άσκεΐ έν Πειραιεϊ καί άλλαχού, άπαντα τά καθήκοντα αύτοϋ, ήτοι Ιερουργεΐ ώς Μητροπολίτης Πειραιώς, χειροτονεί άλλους ψευδοκληρικους, υπογράφεται ώς Μητροπολίτης Πειραιώς κ.ο.κ. "Οτι ό δεύτερος τούτων Γεώργιος ή Γερόντιος Μαργιόλης, ίδρύσας άπό ετών παράνομον γυναικεΐον μοναστήριον έν Μεγάλω Πεύκω "Αττικής, εις δ όλως παρανόμως και άντικανονικώς προς σκανδαλισμόν τών Χριστιανών, εκτελεί χρέη ηγουμένου, έχειροτονήθη ύπό τοΰ αρχηγού τών έν Ελλάδι Παλαιοημερολογιτών Άκακίου Παππά, τής παρατάξεως τοΰ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, δήθεν ώς επίσκοπος Σαλαμΐνος, άντικαταστήσας εσχάτως τόν τίτλον του εις Μητροπολίτην Πειραιώς. Καί τέλος ότι προς έξαπάτησιν καί προσηλυτισμόν τών απλοϊκών ανθρώπων εμφανίζεται ώς επίσκοπος καί δή Μητροπολίτης Πειραιώς,

4 160 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» έκτελών άπαντα τά αρχιερατικά τοϋ επισκόπου καθήκοντα καί είδικώτερον τοΰ Μητροπολίτου Πειραιώς ήτοι ίερουργεΐ ώς Μητροπολίτης Πειραιώς, χειροτονεί καί υπογράφεται ώς Μητροπολίτης, τοϋ τίτλου τούτου αναγνωριζομένου ύπό της Πολιτείας αποκλειστικώς καί μόνον εις αυτόν (μηνυτήν) ώς νόμιμον καί κανονικόν Μητροπολίτην Πειραιώς. ΟΙ κατηγορούμενοι ώς εικός αρνούνται πάσαν ένοχήν ύποστηρίζοντες ότι ή εκλογή των ώς Μητροπολιτών ύπήρξεν νόμιμος ή δέ χειροτονία των έλαβε χώραν συμφώνως προς τους Ιερούς Κανόνας καί είναι έγκυρος καί κανονική. Ίδομεν: Ύπό της έν Νικαία Βιθυνίας σϋνελθούσης έν έτει 325 Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, καθωρίσθη αμετακλήτως ή τέλεσις έν τη Ανατολική Όρθοδόξω Εκκλησία, των τε κινητών καί ακινήτων θρησκευτικών εορτών, βάσει τοϋ γνωστού τότε, Ιουλιανού Ημερολογίου. Είδικώτερον περί της εορτής τοϋ Πάσχα ώρίσθη όπως έορταζηται καθ" ήμερομηνίαν, κυμαινομένην μεταξύ δύο σταθερών τοιούτων, ήτοι ούτε πρό τής εαρινής ισημερίας, ούσης κατά τό Ίουλιανόν Ήμερολόγιον τής 21ης Μαρτίου εκάστου έτους, ούτε καί πρό τής πρώτης μετ" αυτήν Πανσελήνου, αλλά τήν πρώτην μετά ταύτην Κυριακήν, πάντοτε δέ ύπό τόν όρον τοϋ προεορτασμού τοϋ Ιουδαϊκού Πάσχα (ούτω καί Ζ "Αποστολικός Κανών καθ' όν "Εϊ τις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος, τήν Άγίαν τοϋ Πάσχα ήμέραν πρό της εαρινής Ισημερίας μετά Ιουδαίων έπιτελέσοι, καθαιρείσθω,,. Ή πάροδος όμως τών αιώνων, κατά τους ειδικούς περί τήν Άστρονομίαν, απέδειξε τό έσψαλμένον τοϋ Ιουλιανού ημερολογίου, διότι ή εαρινή δέν ήτο, κατ" αυτό υπολογιζόμενη, ακριβής, ώς έκπίπτουσα έκ τής 21ης Μαρτίου κατά 1,1' λεπτά καθ' έκαστον έτος, άτινα είς 128 έτη άπετέλουν μίαν όλόκληρον ήμέραν. "Η αστρονομική αύτη άπομάκρυνσις έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν μετακίνησιν τής εορτής τού Πάσχα έκ τής βάσεως τοϋ Πασχαλίου Κανόνος τής έν Νικαία Α' Οικουμενικής Συνόδου, ώς καί τών έκ ταύτης εξαρτωμένων υπολοίπων κινητών εορτών, μή έορταζομένην πλέον κατά τήν άστρονομικώς ώρισθεΐσαν ήμέραν, αλλά κατ" άνάλογον μετακίνησιν.- Τήν άστρονομικήν ταύτην ανωμαλία ν, κατιδούσα ή Ρωμαϊκή Καθολική Εκκλησία, ήρεν έν έτει 1582, είσαγαγοϋσα τό έκ τού Πάπα τής Ρώμης ΓρηγορΙου ΙΓ όνομασθέν Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον, όπερ παραβαίνει καί αγνοεί παντελώς τόν Πασχάλιον Κανόνα τής έν Νικαία Α' Οικουμενικής Συνόδου. Ένεκα τούτου, καί ανεξαρτήτως τοϋ ότι ή διά τοϋ ώς άνω ημερολογίου γενομένη αστρονομική διόρθωσις δέν έθεωρήθη τελεία καί ακριβής έν πάσι, ή Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία αποκρούουσα τήν καινοτομίαν απέρριψε τήν μεταρρύθμησιν τοϋ Ιουλιανού Ημερολογίου. Ούτω ή έπί Ιερεμίου συνελθούσα έν Κων/πόλει Σύνοδος

5 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, 161 τώ 1583, τή συμμετοχή των Πατριαρχών "Αλεξανδρείας Σιλβέστρου, Ιεροσολύμων Σωφρονίου και πολλών άλλων αρχιερέων άπεκήρυξε καί κατεδίκασε τό Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον ώς παραβίασαν τόν περί της εορτής τοϋ Πάσχα κανόνα τής Α' έ.ν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου, έκδόσασα Σιγγίλιον έν ώ μεταξύ τών άλλων διαλαμβάνονται κα( τά έξης:" Συγγίλιον Πατριαρχικής διατυπώσεως έγγυκλίου τοις απανταχού Όρθοδόξοις Χριστιανοΐς εις τό μή παραδέχεσθαι τό νεώτερον Πασχάλιον ή Καλενδάριον τού καινοτομηθέντος Ημερολογίου, άλλ' έμμένειν ταΐς άπαξ καί καλώς 'διατυπωθεΐσι παρά τοις Άγίοις (318) τριακοσίοις δέκα οκτώ Θεοφόροις Πατράσι τής "Αγίας οικουμενικής πρώτης Συνόδου μετ' έπιτιμίου καί αναθέματος (ϊδητε: Π. Πανάγιωτάκου - Σ. "Αλεξανδροπούλου: Τό Έλληνικόν Παλαιοημερολογιακόν Ζήτημα, "Αρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, τόμος Στ. σελ. 29 καί έπ., Ι. Πετριτάκη: Ή θέσις τού "Ελληνικού Παλαιοημερολογιακοΰ Ζητήματος, σελίς 5 καί όπ.). Έν "Ελλάδι άπό τοϋ έτους 1918 έμελετάτο ήδη ή ημερολογιακή αναπροσαρμογή, πλην ουδέν απεφασίσθη πρό τού έτους 1923, οπότε ή Κυβέρνησις Στ. Γόνατα, έπιθυμήσασα νά θέση τέρμα εις τήν άνωμαλίαν, άνέθηκεν εις έπιτροπήν (άπαρτιζομένην έκ τών Γ.Κοφινά, Δ. Αΐγινήτου, Χρυσ. Παπαδοπούλου, Π. Τσιτσεκλή καί Ά. "Αλιβιζάτου), τήν μελέτην τού ζητήματος. Ύπήκουσα δέ είς τήν έν τή άπό 16 Ιανουαρίου 1923 εκθέσει ταύτης περιληφθεΐσαν υπόδειξίν της, καθ" ην "πρέπον εκρίθη νά διατηρηθή προσωρινώς έν Ισχύει τό Ίουλιανόν "Εορτολόγιον, καθ" όσον δηλαδή άφορα τάς θρησκευτικός έορτάς καί τά τής Εκκλησίας έν γένει, μέχρις ού συννενοηθώσι καί συναινέσωσιν είς τήν μεταβολή ν αυτού πάσαι αί ορθόδοξοι Έκκλησίαι, παρακαλουμένου τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως όπως άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν τής προς τοϋτο συννενοήσεως είσηγήθη είς τόν Βασιλέα Γεώργιον Β" τήν ύπογραφήν Διατάγματος, δι" ού καθιεροϋτο ώς πολιτικόν Ήμερολόγιον τό Γρηγοριανόν τοιούτον, ώς έκκλησιαστικόν δέ παρέμενε τό Ίουλιανόν, βάσει τού οποίου θά καθορίζοντο αί κατά τους κείμενους νόμους εορτάσιμοι καί εξαιρετέοι ήμέραι ώς καί ή "Εθνική "Εορτή τής 25ης Μαρτίου. (Χρυσοστόμου "Αρχιεπισκόπου "Αθηνών, ή διόρθωσις τοϋ "Ιουλιανού Ημερολογίου, σελ. 14 έπ.). Μεθ' δ εξεδόθη τό άπό 18/1/25/1/1923 Β.Δ., δι ού καθωρίσθη όπως, τό μέν Κράτος ακολουθεί τό Νέον Ήμερολόγιον ή δέ "Εκκλησία τό Ίουλιανόν. ΔΓ αυτού ή 16η Φεβρουαρίου 1923 έγένετρ 1η Μαρτίου Τήν 10ην Μαρτίου εις τόν θρόνον τών "Αθηνών άνήλθεν ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, όστις είσηγήθη έν τή συνελθούση έν Αθήναις τήν 18ην Απριλίου Σύνοδον τής "Ιεραρχίας "τήν ανάγκην ταυτίσεως τοΰ "Εκκλησιαστικού "Ημερολογίου προς τό Πολιτικόν,,. Ή Σύνοδος εδέχθη

6 162 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, τάς απόψεις ταύτας Οπό τήν προϋπόθεσιν τής συννενοήσεως μετά των λοιπών "Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τήν ό "Αρχιεπίσκοπος "Αθηνών Χρυσόστομος, υπέβαλε προς τήν Σύνοδον τής "Ιεραρχίας, συνελθοϋσαν προς έπικύρωσιν τοϋ Καταστατικού Νόμου τής Εκκλησίας, τάς αποφάσεις τοΰ Διορθοδόξου Συνεδρίου τής Κωνσταντινουπόλεως (1923) καί έλαβε τήν γνώμην τής πλειοψηφίας διά τήν ήμερολογιακήν ματαρρύθμησιν, μειοψήφησα ντων τών Δημητριάδος Γερμανού, Πατρών "Αντωνίου, Θήρας Άγαθαγγέλου καί Χαλκίδος Γρηγορίου. Ούτω διά τής ύπ* αριθμ. 430/1 Μαρτίου 1924 εγκυκλίου γνωστοποιείται είς τάς Εκκλησιαστικός καί πολιτικός αρχάς τής Ελλάδος καί τού "Εξωτερικού ότι ή 10η τοΰ αυτού μηνός Μαρτίου, θά έλαμβάνετο ώς ή 23η. Ή αποδοχή τοΰ υπό τής Ανωτάτης "Εκκλησιαστικής Διοικήσεως τής Ελληνικής Εκκλησίας εισαχθέντος διορθωμένου Ιουλιανού "Εορτολογίου δέν ΰπήρξεν, ατυχώς, ομόθυμος υπό τού Χριστεπωνύμου έν αυτή πληρώματος. Ή κατά τής έορτολογικής καινοτομίας άντίδρασις βαθμηδόν καί κατ" ολίγον ήρξατο αύξουμένη, ένισχυθεΐσα σοβαρώς υπό τών έκ τοΰ "Αγίου "Ορους προς άποτροπήν αυτής έξορμησάντων Μοναχών καί Ιερομόναχων. Ταυτοχρόνως ήκούοντο επίσημοι γνώμαι χαρακτηρίζουσαι τήν διόρθωσιν ώς "ήμερολογιακήν καινοτομίαν,, (Ίδετε Π. Παναγιωτάκου - Σ. "Αλεξανδροπούλου: Τό Έλληνικόν Παλαιοημερολογιακόν Ζήτημα, Άρχεϊον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, τόμος ΣΤ. σελίς 34 παρ. ΙΥ καί αυτόθι παραπομπάς). Έν έτει δέ 1926 συνεκροτεΐτο νομίμως καί ή πρώτη αύτοκληθεΐσα "Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών,, ήτις θρησκευόμενη κατά τό όρθόδοξον δόγμα, άλλ" ακολουθούσα τό Ίουλιανόν Έορτολόγιον, προέβη είς τήν ΐδρυσιν Συλλόγων και Σωματείων άνά τήν Χώραν, άνήγειρεν Ιδίους ευκτήριους οίκους καί κτητορικάς "Ιεράς Μονάς διά τήν λατρείαν τοΰ Θείου κατά τό Ίουλιανόν Έορτολόγιον. Πλην τό υπέρ τού "Ιουλιανού Εορτολογίου κίνημα έν "Ελλάδι έκορυφώθη, λαβόν δυσάρεστον εθνικώς τροπήν, άφ" ότου κατά Μάϊον 1935 Έλληνες έν ενεργεία καί μή, "Αρχιερείς δγ εγγράφου διαμαρτυρίας προς τήν Ίεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής "Ελλάδος κατεδίκαζον τήν είσαγωγήν τοΰ διορθωμένου "Ιουλιανού "Εορτολογίου, επιμένοντες μάλιστα ότι επρόκειτο περί είσαγωγής αυτού τούτου τοΰ Γρηγοριανού "Ημερολογίου, θεωροΰντες περαιτέρω ότι διά τής κανονικής ταύτης καινοτομίας παρεσύρθη ή "Ορθόδοξος Εκκλησία τής "Ελλάδος είς "διακοπήν,, έκ τού θριγγοΰ τών Θείων καί "Ιερών Κανόνων καί τών "Ιερών Παραδόσεων τής "Ανατολικής "Ορθοδόξου Εκκλησίας,,. Έν συνεχεία δέ "άποσχίζοντες εαυτούς έκ τής Διοικούσης "Εκκλησίας,, έδήλουν ότι, " έν τώ πλαισίω τής Μιας "Αγίας Εκκλησίας αποτελούντες τήν

7 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» 163 πατροπαράδοτον καΐ άκαινοτόμητον Αΰτοκέφαλον Όρθόδοξον ΈκκλησΙαν τής Ελλάδος, τήν άνύστακτον φρουράν, τήν άγρυπνως φρυκτωροοσαν επί των αδαμάντινων επάλξεων τής μιας "Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας,, έχειροτόνουν αυθημερόν κατωτέρους κληρικούς εις επισκόπους καΐ μετ' αυτών συνεκρότουν τήν Ί. Σύνοδον τής "Εκκλησίας των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών τής "Ελλάδος, τών άκολουθούντων τό Πάτριον Έκκλησιαστικόν "Εορτολόγιόν. Ή "Ορθόδοξος "Εκκλησία τής "Ελλάδος εφήρμοσε κατά τών άνω "Αρχιερέων καί τών υπ" αυτών χειροτονηθέντων είς "Επισκόπους τήν έκκλησιαστικήν ποινικήν νομοθεσίαν, είσαγαγούσα αυτούς είς δίκην, βάσει τής Ισχυούσης έν "Ελλάδι εκκλησιαστικής ποινικής δικονομίας, ενώπιον τοϋ Πρωτοβαθμίου διά τους "Αρχιερείς Δικαστηρίου, καί κατηγορήσασα αυτούς έπί φατρία, παρασυναγωγή, τυρεία, καταφρονήσει τής κανονικής καί νομίμου Εκκλησίας τής "Ελλάδος καί παροτρϋνσει τοΰ κλήρου καί τοϋ λαού προς άποκήρυξιν αυτής κ.λ.π. κατά τάς διατάξεις τών θείων καί "Ιερών κανόνων ΛΔ' τής ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου, Ε' τής έν Άντιοχεία καί ΙΔ' καί ΙΕ' τής Πρωτοδευτέρας κατεδίκασε πάντας είς τήν ποινήν τής καθαιρέσεως μετά τών έπακολουθούντων έν τη ποινή ταύτη κανονικών συνεπειών. ΟΙ καταδικασθέντες όμως, κατά τά ανωτέρω ερήμην "Αρχιερείς, ώς μή προσελθόντες ίνα δικασθώσιν έπίτώ προταχθέντι ύπ' αυτών κανονικώ λόγω, ότι άναρμοδίως είσήγοντο είς δίκην ενώπιον "Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου τής Διοικούσης "Εκκλησίας άπό τής οποίας, κηρυχθείσης υπ" αυτών καί ώς σχισματικής, εΐχον προηγουμένως "άφ' εαυτών αποκοπή,, δι" έκκλήτου ήχθησαν κατά τους κανόνας (ΛΣΤ' Καρθαγένης, ΣΤ' τής Β' Κων/πόλεως, ΙΒ' "Αντιοχείας) ενώπιον.της υπό τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην Κων/πόλεως μείζονος Συνόδου, κατηγορούντες τους είσαγαγόντας έν τή "Ορθοδόξω. "Εκκλησία τής "Ελλάδος "Αρχιερείς τήν Ήμερολογιακήν μεταρρύθμησιν άνευ συμφώνου γνώμης ολοκλήρου τής άνά τόν κόσμον "Ανατολικής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας, έν ταύτώ δ" αμφισβητούντες καί τήν κανονικότητα τής εισαγωγής αυτών είς δίκην καί καταδίκην είς τήν ποινήν τής καθαιρέσεως. Έκτοτε δέ, μή έκδικασθείσης εισέτι τής έκκλήτου ταύτης, μετά τού άκολουθούντος αυτούς Ποιμνίου εξακολούθησαν έκκλησιάζοντες καί έκκλησιαζόμενοι κατά τό "Ιουλιανόν Εορτολόγιο ν, ενεργούντες πάσης φύσεως Ιερατικός πράξεις, διδάσκοντες ότι δέν αποτελούν ίδιαιτέραν σχισματικήν Έκκλησίαν έν Ελλάδι, άλλ' έν τώ πλαισίω τής Μιας "Εκκλησίας αποτελούν τήν πατροπαράδοτον καί άκαινοτόμητον Αΰτοκέφαλον Έκκλησίαν τής "Ελλάδος, ει καί παρουσιάζονται κατά τό φαινόμενον καί τήν έξωτερικήν έκδήλωσιν τής πίστεως, ώς έχοντες Ιδίαν λατρείαν, Ιδίους ευκτήριους οίκους καί Ιδίους

8 164 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ λειτουργούς, τελούντες έν άκοινωνησία προς τήν καινοτομήσασσν Ίεραρχίαν της Ιεραρχίας της "Ελλάδος καί ασκούντες τά της λατρείας έλευθέ-. ρως, εί καί διηρημένοι όντες άπό τίνος είς δύο εκκλησίας, διευθυνομένας, έκατέρας τούτων, ύπό ιδίας Συνόδου Παλαιοερτολογιτών "Αρχιερέων. Διότι άπό τού έτους 1937 ό κατά τήν 26ην Μαΐου 1935 χειροτονηθείς είς έπίσκοπον Βρεσθένης "Αγιορείτης Ιερομόναχος Ματθαίος Λαυρεώτης, περιελθών είς έριδα μετά των λοιπών "Αρχιερέων, ην καί τύποις περιέγραψεν, ίδρυσε νέαν Θρησκευτικήν κοινωνίαν, ην ώνόμασεν ωσαύτως ΈκκλησΙαν των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών της "Ελλάδος. Έν δ" έτος βραδύτερον, θεωρήσας τήν υπ" αυτόν "Εκκλησίαν ώς έν διωγμώ τελούσαν καί επικαλεσθείς "άπαρρησιαστον επισκόπων καιροϊς χαλεποϊς,, προέβη είς χειροτονίαν "ιερομόναχου είς Έπίσκοπον καί ευθύς μετά τούτου είς χειροτονίας ετέρων τριών ιερομόναχων είς "Επισκόπους, μεθ' ών συνεκρότησεν έν συνεχεία τήν "Ιεράν Σύνοδον της Ματθαιίκής λεγομένης παρατάξεως της "Εκκλησίας τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών τής "Ελλάδος. "Η έν λόγω δευτέρα τών Παλαιοημερολογιτών "Εκκλησία υποστηρίζει τήν συγκρότησιν αυτής κατά τά έν τή "Εκκλησία τών τριών πρώτων αιώνων τηρηθέντα, μεριμνά δέ νά διακρίνη φανερώς τήν θέσιν αυτής έν τή Πολιτεία, άπό πάσης άλλης Παλαιοημερολογιακής τοιαύτης, υποδεικνύουσα τούτο κατά τήν εκτός τών ιεροτελεστιών άμφίεσιν τών κληρικών καί μοναχών έν αύτη. ΑΙ ύπό τών Παλαιοημερολογιτών δμως υποστηριζόμενοι ώς άνω απόψεις, περί τοϋ απολύτως κανονικού τής Ιερωσύνης αυτών ώς καί ή ενισχυτική τούτων (απόψεων) γνώμη καθ" ήν, ό καθηρημένος ορθόδοξος Αρχιερεύς χειροτονών μετά τήν καθαίρεσιν δέν διαπράττει τό αδίκημα τής άντιποιήσεως αρχής, ή δέ ύπ" αυτού γενομένη χειροτονία ουδόλως είναι άκυρος ή ανυπόστατος, αφού καί μετά τήν καθαίρεσιν δέν εκπίπτει τοϋ Ιερατικού αυτού αξιώματος, όπερ άπαξ τή έπικλήσει τοϋ "Αγίου Πνεύματος άποκτηθέν είναι άναφαίρετον καί εσαεί άνεξάλειπτον, διότι ή θεία )(άρις παραμένει δυνάμει έν αύτώ, αίρομένης δέ τής καθαιρέσεώς του επανέρχεται είς τόν οίκεΐον Ιερατικόν βαθμόν άνευ άναχειροτονήσεως, ήτις θά ήτο απαραίτητος έάν εΐχεν στερηθή ταύτης (Πρόβλ. και ΒΑΛΣΑ- ΜΩΝΑ έν τή ερμηνεία τού 19ου τής Σαρδικής (3.277) "ότι ούδένα προκριματισμόν υπέστησαν οι παρά τίνων καθαιρεθέντων ή και άναθεματισθέντων κληρωθέντες,/ Δ.Πετρακάκου "Περί τοΰ κύρους τών χειροτονιών σελ. 21 καί αυτόθι παραπομπάς, Ί. Παναγοπούλου "Περί τοϋ κύρους τής χειροτονίας κληρικού παρά καθηρημένου παλαιοημερολογίτου επισκόπου γενομένης,, Μ.Ο.Β.18 σελ. 900 καί έπ., καί αυτόθι παραπομπάς) δέν έγένοντο αποδεκτοί ύπό τής Νομολογίας τών Δικαστηρίων άτινα δέχονται

9 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, 165 δτι οΐ κατά το έτος 1935 καθαιρεθέντες αρχιερείς μετέστησαν είς τήν τάξιν τοϋ Μοναχού, μηδεμίαν έξουσίαν έχοντες προς ένέργειαν των είς τους "Επισκόπους επιτρεπομένων, έν οΐς καί ή χειροτονία Ιερέως ή "Αρχιερέως, ήτις τυχόν γενομένη είναι άνευ εννόμου αξίας καί δέν περιποιεΐ τώ χειροτονηθέντι τήν ιδιότητα τοϋ κληρικού ή τοϋ επισκόπου (Α.Π. 39/1956 Ποιν. Χρον! ΣΤ. 190, Α.Π. 178/1957 Ποιν. Χρον. Ζ' 372). Προς θεραπείαν τής τοιαύτης "αδυναμίας,, αϊ δύο θρησκευτικοί κοινωνίαι των Παλαιοημερολογιτών προσέφυγον κεχωρισμένως εκάστη, είς τήν Ύπερόριον Ρωσσικήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν, ήτις εδέχθη τό μεν διά χειροθεσίας, κατ* οίκονομίαν τοϋ Η' Αποστολικού Κανόνος τής Πρώτης Συνόδου "Περί τών όνομαζόντων μέν εαυτούς καθαρούς ποτέ, προσερχόμενων δέ τή καθολική καί Αποστολική Εκκλησία, έδοξε τή αγία καί μεγάλη Συνόδω, ώστε χειροθετουμένους αυτούς, μένειν ούτως έν τώ κλήρω...,, νά καταστήση κανονικός τάς έκ τοϋ Ματθαίου προερχόμενος χειροτονίας τής"ματθαϊκής,, Ιεραρχίας, δυνάμει τής αρχής καθ* ην μία άνομος πράξις επικυρώνεται ώς Μυστήριον άνευ τής ανάγκης τής επαναλήψεως, ή οποία (Ιεραρχία) δέν άνεγνωρίσθη ύπό τής άλλης παρατάξεως τών Παλαιοημε-ρολογιτών, τό δέ διά χειροτονίας νά έξασφαλίση τήν διαδοχήν τής Ιεραρχίας είς τήν τταράταξιν τών τελευταίων τούτων. Οϋτω τόν Δεκέμβριον τοϋ 1960 επέτυχε νά χειροτονηθή έν Αμερική ύπό τών Αρχιεπισκόπων Σικάγου Σεραφείμ Καί τοϋ Επισκόπου Θεοφίλου ό ^Αρχιμανδρίτης Άκάκιος Παππάς είς Έπίσκοπον Ταλαντίου. Έπανελθών έξ "Αμερικής δ "Επίσκοπος Ταλαντίου, ανέλαβε τήν ποιμαντορίαν τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. επικουρούμενος έκ μιας έξ Αρχιμανδριτών Επιτροπής. Τόν μήνα Μάΐον"1962 ό ανωτέρω έν συνεργασία μετά τής περί αυτόν Εκκλησιαστικής Επιτροπής προσεκάλεσεν έκ Νοτίου Αμερικής τόν "ΑρχιεττΙσκοττον Χιλής καί Περού Λεόντιον, καί έχειροτόνησαν είς τήν έν Παιανία Αττικής Ίεράν Μονήν τοϋ Αγίου Νικολάου τόν Αρχιμανδρίτην Παρθένιον Σκουρλή είς έπίσκοπον Κυκλάδων, τόν "Αρχιμανδρίτην Αύξέντιον Πάστραν είς έπίσκοπον Γαρδικίου, καί τόν "Αρχιμανδρίτην Χρυσόστομον Νασλίμην είς έπίσκοπον Μαγνη- > οίας (ϊδετε έν σελίδι 37 καί έπομ. τήν Σύντομον Ιστορική ν Περιγραφήν τής Εκκλησίας τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος, τήν έκδοθείσαν έν έτει 1973 Οπό τών Ζηλωτών "Αγιορειτών Πατέρων).. Έν συνεχεία τήν 6ην "Ιουνίου 1962 έν τή ώς εϊρηται Ιερά Μονή οΐ επίσκοποι Ταλαντίου

10 166 ΤΑ Π Α Τ Ρ Ι Α Άκάκιος, Κυκλάδων Παρθένιος καί ΓαρδικΙου Αυξέντιος έχειροτόνησαν τόν ΆρχιμανδρΙτην Γερόντιον Μαργιόλην δεύτερον των κατηγορουμένων είς έπίσκοπον Σαλαμΐνος (ϊδετε τό υπ αριθμ. Πρωτ. 5/ Πιστοποιητικόν Χειροτονίας τής "Εκκλησίας των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος), όστις κατόπιν τής ύπ" αριθμ. πρωτ. 198/ Συνοδικής αποφάσεως τής Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος φέρει τόν τίτλον τοϋ Μητροπολίτου τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών Πειραιώς καί Σαλαμϊνος. Έτέρωθεν δυνάμει τής ύπ" αριθμ. πρωτ τής 15/18ης Σεπτεμβρίου 1971 αποφάσεως τής Συνόδου τών Επισκόπων τής Ύπερορίου Ρωσσικής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας ένετάλησαν οί "Αρχιερείς Γερμανίας Φιλόθεος καί Αυστραλίας Κων/νος, όπως μεταβαίνοντες είς Βοστώνην χειροθετήσωσι τους επισκόπους Κορινθίας Κάλλιστον καί Κιτίου Έττιφάνιον. Όντως τήν μέν 17ην Σεπτεμβρίου 1971 έχειροθετήθη Οπό τών άνω Αρχιερέων ό Μητροπολίτης Κορινθίας Κάλλιστος έν τή Ιερά Μονή τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος είς Μπροΰκλιν τής Μασσαχουσέτης, τήν δέ έπομένην καί είς τόν ώς άνω Ναόν έχειροθετήθη ό "Επίσκοπος Κιτίου Έπιφάνιος. Έπανελθόντες ο'ι ανωτέρω είς τήν Ελλάδα, έχειροθέτησαν, τους υπολοίπους "Αρχιερείς τής Ματθαιίκής παρατάξεως καί οί "Αρχιερείς τόν κλήρον (ϊδετε τό Περιοδικόν ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Περίοδος Δ' - Τόμος 17ος Μήν Νοέμβριος σελ. 6 καί επόμενα). "Ακολούθως τήν 26ην "Ιανουαρίου 1973 καί έν τω Ί.Ναώ "Αγίου Νικολάου, τής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος Κουβαρά "Αττικής, οΐ επίσκοποι "Αθηνών "Ανδρέας, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Κορινθίας Κάλλιστος, Τρίκκης καί Σταγών Βησσαρίων καί Μεσσηνίας Γρηγόριος έχειροτόνησαν τόν ΑρχιμανδρΙτην Νικόλαον Μεσσιακάρην - πρώτον τών κατηγορουμένων - είς έπΐσκοπον Πειραιώς. - Έρευνητέον μετά ταύτα τυγχάνει τό θέμα περί τής νομικής θέσεως έν τή "Ελληνική Πολιτεία τών ανηκόντων είς τήν Έκκλησίαν τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών, κληρικών τε καί λαϊκών, αδιακρίτως. Περί τούτου ύπεστηρίχθησαν δύο γνώμαι: Κατά τήν πρώτην τούτων, ή Αυτοκέφαλος Εκκλησία τής Ελλάδος δύναται μέν ένεκα τής προς αυτήν άπειθίας νά έπιβάλη είς τους Παλαιοημερολογίτας κληρικούς τάς ποινάς τοϋ κανονικού δικαίου, όμως ούτε τήν τέλεσιν τών εορτών κατά τό παλαιόν ήμερολόγιον δύναται ν' απαγόρευση ούτε ν' άξιώση τήν διάλυσιν τών θρησκευτικών ενώσεων τών παλαιοημερολογιτών, καθ" όσον ή θρησκευτική κοινωνία αυτών, αναγνωρισθείσα ΡΕ ΡΑΟΤΟ ύπό τής Πολιτείας, αλλά καί ΡΕ ϋιιρε διά τής περιληφθείσης έν άρθρω 2 τοϋ Σχεδίου Συντάγ-ματος τοϋ έτους 1948 τής Επιτροπής έπί τοϋ Συντάγματος τής Δ" 'Αναθεωριτικής Βουλής, ερμηνευτικής δηλώσεως, καθ" ήν είς τήν έννοιαν τοϋ

11 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, όρου "ελευθερία τής Θρησκευτικής συνειδήσεως περιλαμβάνεται καί τό θρησκευεσθαι κατά τό παλαιόν ήμερολόγιον,, δηλώσεως ήτις περιελήφθη καί είς τά πρακτικά τής Συντακτικής Επιτροπής τού Ξ Η" Ψηφίσματος, ώς καί τής ετέρας τοιαύτης τοϋ Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων Χ. Καραπιπέρη είς τήν Ε' Άναθεωριτικήν Βουλήν κατά τήν συζήτησιν τού άρθρου 13 τοϋ έν ισχύει Συντάγματος καθ' ην "... οι ούτω αυτοαποκαλούμενοι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Παλαιοημερολογΐται)" δύνανται νά τελούν άκωλύτως τά λατρευτικά των καθήκοντα,, (επίσημα πρακτικά, Συνεδρίασις ΟΣΤ. σελ. 2140), απολαύει πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας καί εκδηλώσεως τής λατρείας των οπαδών της, υπό τους περιορισμούς πάντοτε τού Συντάγματος καί τών νόμων (Πρόβλεπε, Γνωμοδότησιν Γιδοπούλου - Βαμβέτσου - "Ανδρούτσου, έν Δικαιοσύνη 1933 σελ. 32). Έν τή έννοία δε τής πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας, ήτις είναι συνταγματικώς κατωχυρομένη διά τοΰ άρθρου 13 παρ. 1 καί 2 τοΰ έν Ισχύει Συντάγματος, περιλαμβάνονται τά δικαιώματα α) τής ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως καί λατρείας, ώς συναρτήματος τών ανεγνωρισμένων ατομικών ελευθεριών, β) τής ελευθερίας πίστεως, ήτοι τής εσωτερικής διαμορφώσεως τών σχέσεων τού ατόμου προς τό θείον, γ) τής ελευθερίας τής εκδηλώσεως καί εκφράσεως τών θρησκευτικών δοξασιών, δ) τής Ελευθερίας τής λατρείας, ήτοι τής εκδηλώσεως τής προς τό θείον αφομοιώσεως, ε) τής ελευθερίας τοϋ συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι διά θρησκευτικούς σκοπούς καί στ) τής ελευθερίας ανεγέρσεως Ναών καί εύκτηρίων οίκων, ώς συνεπείαι τοϋ δικαιώματος τού συνέρχεσθαι διά θρησκευτικούς σκοπούς καί τοΰ δικαιώματος τής ελευθέρας τελέσεως λατρείας, έφ" όσον αύτη δέν αντίκειται είς τά χρηστά ήθη καί τήν δημοσίαν τάξιν καί δέν ασκείται προσηλυτισμός (πρβλ. Πλημ. Ηρακλείου: 115/1967 Ποιν. Χρον. 12 σελ. 243 καί τήν ύπ' αυτήν πρότασιν τοϋ εισαγγελέως Πρωτοδικών Θ. Μπαντούνα καί αυτόθι παραπομπάς, Γνωμοδότησις Ίωάν. Σόντη Ν.Β. 13 σελ. 996). "Ολως αντίθετος ή ετέρα γνώμη. Κατ" αυτήν οί Παλαιοημερολογΐται, άτε μή όντες αίρετικοί, μηδέ σχισματικοί κηρυχθέντες, έξακολουθούσιν υπαγόμενοι είς την Αύτοκέφαλον Έκκλησίαν τής "Ελλάδος, τούτων δε ένεκα υπόκεινται κατά πάντα είς τους νόμους καί κανόνας τους διέποντας τήν Έκκλησίαν ταύτην καί είς τά κελεύσματα αυτής. Κατά τήν γνώμην ταύτην, ή "Επίσημος "Εκκλησία δικαιούται ν" απαγόρευση είς τους Παλαιοημερολογίτας τήν τέλεσιν εορτών κατ" άλλας ημέρας, πλην τών ύπό τής επισήμου Εκκλησίας οριζομένων (ίδετε γνωμοδότησιν Γ. Ράμμου - Χρ. Σγουρίτσα - Κ. Τσάτσου έν θέμιδι ΞΒ 1951 σελ. 4). "Ορθότεραν θεωροΰμεν τήν πρώτην γνώμην. Κατά ταύτα εφόσον επιτρέπεται ή

12 168 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» ϊδρυσις νέας θρησκευτικής Κοινωνίας, κατά λογικήν άκολουθίαν πρέπει αύτη νά έχη ιερείς καί επισκόπους διά τήν τέλεσιν των τής λατρείας των. ΟΙ κληρικοί ούτοι εϊτε προερχόμενοι έκ τής επισήμου Εκκλησίας, είτε έξ άλλης Ορθοδόξου Εκκλησίας, γίνονται ιερουργοί τής νέας θρησκευτικής Κοινωνίας προς ην ένσωματούνται πνευματικώς, ασκούντες δέ τά ιερατικά των καθήκοντα, δέν αντιποιούνται τά έργα τοϋ λειτουργού τής "Ανατολικής Ορθοδόξου τού Χριστού "Εκκλησίας (Πρβλ. καί Π. ΣΜΑΪΛΗ: " ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗ- ΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΤΩΝ,, σελίς 59).-"Ως έκ τούτου τόσον ή Χειροτονία έν Αμερική τοϋ Ακακίου Παττττά, δσον καί αϊ έπακολουθήσασαι τοιαϋται των Σκουρλή, Πάστρα καί Νασλίμη, εις ας συμμετέσχε καί ό Αρχιεπίσκοπος Χιλής καί Περού Λεόντιος, δέν δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς παρ* ε- νορία ν γενόμενοι, διότι ό τελευταίος ούτος επίσκοπος Λεόντιος προσεκλήθη ύπό τοϋ Άρχιερέως τοΰ τόπου τής χειροτονίας (Κανών ΛΕ' των Αγίων Αποστόλων). Κατ* άκολουθίαν, όθεν, των ανωτέρω εκτεθέντων, δέν προέκυψαν άποχρώσαι ενδείξεις ενοχής προς έπιστήριξιν δημοσίας έπ' ά- κροατηρίω κατηγορίας κατά τών κατηγορουμένων, έπί τή αποδιδομένη αύτοΐς ώς άνω πράξει, οΐτινες έν πάση περιπτώσει καί έάν έτι ήθελε γίνει δεκτόν ότι, δέν έχειροτονήθησαν κανονικώς καί ένεκα τούτου άνευ δικαιώματος έπεχείρουν τάς όσας διά τής μηνύσεως τοις αποδίδονται εκκλησιαστικός πράξεις, έν όψει καί τών ώς άνω διδασκομένων, ευλόγως καί συγγνωστώς έπίστευον ότι κατέστησαν επίσκοποι καί έδικαιούντο νά φέρουν τήν στολήν τοϋ επισκόπου καί νά επιχειρούν πάντα τά Αρχιερατικά τού επισκόπου καθήκοντα καί δέ-ον όπως συνωδά τοις άρθροις 309 παρ. 1α καί 310 παρ. 1 Κ.ΠΑ, μή γίνη κατ' αυτών κατηγορία. - Όσον άφορα τά δικαστικά έξοδα καί τέλη τής πα-ρούσης δέν συντρέχει περίπτωσις επιβολής αυτών είς βάρος τινός. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ. Μεθ'δ ό Είσαγγελεύς προέτεινε τά έν αύτη. Έν Πειραιεΐ τή 31η Οκτωβρίου Ό Άντεισαγγελεύς Αργύριος Τσίχλας. Άκουσαν αυτού καί προφορικώς καί αποχωρήσαντος. Ίδών τήν Δικογραφίαν Σκεφθέν κατά τόν Νόμον 1. Επειδή, κατά τών κατηγορουμένων α) Ευθυμίου ή Νικολάου

13 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, Μεσσιακάρη, Επισκόπου Παλαιοημερολογιτών καί β) Γεωργίου - Γεροντίου Μαριόλη, Μητροπολίτου Παλαιοημερολογιτών ήσκήθη ποινική δίωξις καί άπηγγέλθη κατηγορία έπί αντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής "Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας (αρθρ. 175 παρ. 1 καί 2 Π.Κ.). 2. "Επειδή, είς τήν παράβασιν της διατάξεως τοϋ άρθρου 175 τοΰ Π.Κ. υποκύπτει ό έπιχειρών πράξεις, αϊτινες μόνον είς νόμιμον φορέα Ιερωσύνης είναι έπιτετραμέναι. "Αντιποιείται, όθεν, άσκησιν υπηρεσίας άρχιερέως της Άν. "Ορθοδόξου "Εκκλησίας ό ενεργών Ιεροπραξίας (βαπτίσεις, γάμους κλ.π.), χωρίς νά έχη χειροτονηθή εκκλησιαστικός λειτουργός κατά τους κανόνας της "Εκκλησίας ή Οπό καθηρημένου τελεσιδίκως επισκόπου (Α.Π. 39/1956,178/1957, 140/1964). - Έν προκειμένω, έκ τής ένεργηθείσης προανακρίσεως καί τής άπακολουθησάσης καί νομίμως περατωθείσης κυρίας ανακρίσεως ττροέκυψεν δτι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχειροτονήθησαν επίσκοποι κατά τους κανόνας τής Εκκλησίας καί ουχί ΰφ" άλλων ψευδεπισκόπων, ώς χειροτονηθέντων ύπό καθαιρεθέντων τελεσιδίκως Μητροπολιτών, καθ" ά ό μηνυτής διά τών άπό δύο μηνύσεων του κυρίως διατείνεται. "Οθεν, οι κατηγορούμενοι εγκύρως 1ερουργώσιν, κατά τά έν τη ΕΙσαγγελική προτάσει είδικώτερον διαλαμβανόμενα. Κατ" άκολουθίαν, μή ύπαρχουσών έν προκειμένω άποχρωσών ενδείξεων προς παραπομπήν τών κατηγορουμένων είς τό άκροατήριον έπί τή δι" ήν ούτοι κατηγορούνται ώς άνω άξιοποίνω πράξει τής άντιποιήσεως ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής Ανατολικής "Ορθοδόξου τού Χριστού "Εκκλησίας, δέον όπως μή γίνη κατ' αυτών κατηγορία έπί τή πράξει ταύτη (αρθρ. 309 παρ. 1α, 310 παρ. 1 Κ.Π.Δ.) δεκτής ούτω κατά τούτο, αλλά καί κατά τά σκέλη αυτής, περί μή επιβολής τών εξόδων καί τελών είς τόν μηνυτήν, ώς μή συντρεχούσης νομίμου περιπτώσεως (άρθ. 585 Κ.Π.Δ., ώς Ισχύει νύν) καί περί συνενώσεως τών προκειμένων δύο δικογραφιών (ύπ" αριθμ. Β.Μ καί 8140α/1974), λόγω τής προφανούς μεταξύ τούτων συναφείας (αρθρ. 128, 129 Κ.Π.Δ.) καθισταμένης τής εισαγγελικής προτάσεως. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Ίδόν καί τά άρθρα 309 παράγρ, 1α καί 310 παραγρ.* 1 Κ.Π.Δ. Δεχόμενον τήν ΕΙσαγγελικήν πρότασιν Α) Διατάσσει τήν συνένωσιν καί συνεκδίκασιν τών δικογραφιών έφ' ών

14 170 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ αϊ ύπ' αριθμ. 19 καΐ 20/1975 παραγγελίαι τοΰ ενταύθα είσαγγελέως. Β) Αποφαίνεται νά μή γίνη κατηγορία κατά των 1) Ευθυμίου ή Νικολάου Μεσσιακάρη καί 2) Γεωργίου - Γεροντίου Μαριόλη, έπί άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού της "Ανατολικής "Ορθοδόξου τοϋ Χριστού "Εκκλησίας, πράξει φερομένη ώς ύπ' αυτών πραχθείση έν Πειραιεΐ καί άλλαχοϋ κατά τό άπό τοϋ έτους 1973 μέχρι καί τού μηνός Αυγούστου 1975 περιλαμβανόμενον χρονικόν διάστημα. Καί, Γ) Νά μή επιβληθούν τά δικαστικά έξοδα καί τέλη τού παρόντος είς βάρος τού μηνυτού. Απεφασίσθη κσ! έγένετο έν ΠειραιεΤ τη 17η Δεκεμβρίου 1975 καί εξεδόθη αυτόθι τη 21η Ιανουαρίου Ό Πρόεδρος Ή Δικ. Γραμματεύς Έθεωρήθη Ό ΕΙοηγητής Μία άπό τις δυναμικές διαμαρτυρίες τών ΓΟΧ Δράμας, μέ μαορες σημαίες, (1989) απαιτούντες νά τους έπιτραπή νά κτίσουν τόν Ναόν τους.

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών

ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Μια από τις µεγάλες κατακτήσεις του ανθρώπου είναι η κατανόηση και η µέτρηση του χρόνου. Οι πρώτοι άνθρωποι στη γη, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ηµήτρης Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Το Πάσχα είναι µια µεγάλη εορτή του Ιουδαϊσµού που καθιερώθηκε για να γιορτάζεται η ανάµνηση της διάβασης των Εβραίων από την

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) Αρ. 1 1. Αντικείμενο του Κώδικα αυτού είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση πολιτικού αεροσκάφους. 2. Αεροσκάφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 2/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 273/1980 (Ολοµ.) Πηγή: Ε ΚΑ, ΚΒ' 1980, σελ. 681

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 273/1980 (Ολοµ.) Πηγή: Ε ΚΑ, ΚΒ' 1980, σελ. 681 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 273/1980 (Ολοµ.) Πηγή: Ε ΚΑ, ΚΒ' 1980, σελ. 681 Περίληψη: ικαιούται εις ισόβιον σύνταξιν ο καταστάς ανίκανος και αποµακρυνθείς υπάλληλος συνεπεία τραύµατος ή νοσήµατος εξ αιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΚΑ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Προσφυγές υπ αριθ. 50776 / 99 και 52912 / 99 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 17 Οκτωβρίου 2002 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΠΙΟΡΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τετάρτη 01 Ιανουαρίου 2014 Δηλώσεις Από τον διάλογο του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια με τους δημοσιογράφους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υ π όθεση 8099/15-05-03) ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952)

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΕΣΗΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952) ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Με το Νομοθετικό Διάταγμα της 18ης 'Ιανουαρίου 1923,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22 τηλ. 2610-314.085, φαξ 2610-314.470. κιν. 6974-45.66.51 e-mail: v-anton@otenet.gr Πάτρα, 4 Ιουνίου 2013. Προς το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Με το Ν. 959/1979 θεσπίστηκε μία νέα μορφή εταιρίας στο ελληνικό δίκαιο, η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Στόχος της η διευκόλυνση της εφοπλιστικής επιχείρησης Έχει ρυθμιστεί βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα