Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ"

Transcript

1 "ΤΑ Π Α Τ Ρ Ι Α 157 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ Συγκείμενον εκ των Δικαστών Αθανασίου Γκιούρα, Προέδρου, Πριάμου Ιωάννου καί Σπυρίδωνος Κολυβά, "Ανακριτού, Πλημμελειοδικών. Συνελθόν έν τώ προς διάσκεψιν δωματίω του, τήν 17ην Δεκεμβρίου 1975, παρουσία τού τε Άντιεισαγγελέως Αργυρίου Τσίχλα (κωλυομένου τοϋ Εισαγγελέως) καί τής Δικ. Γραμματέως Μαρίας Τσαγγάρη, ίνα άποφανθή έπί της κάτωθι ποινικής υποθέσεως. Ήσκήθη ποινική δίωξις κατά των α) Ευθυμίου ή Νικολάου ΜΕΣ- ΣΙΑΚΑΡΗ τοϋ Γεωργίου κ.λπ. έπί άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής "Ανατολικής "Ορθοδόξου του Χρίστου Εκκλησίας, διετάχθη δέ έπ" αυτής καί ένηργήθη κυρία άνάκρισις, μετά τό πέρας τής οποίας ό ενταύθα Είσαγγελεύς υπέβαλλε προς τό Συμβούλιον τούτο τήν σχηματισθεΐσαν ποινικήν δικογραφίαν, μετά τής ύπ' αριθμόν 713/1975 εγγράφου προτάσεως του, εκθέτων τά κάτωθι. Είσάγοντες, συνωδά τώ άρθρω 308 παραγρ. 1 Κ.Π.Δ., υπό τήν κρίσιν τοϋ Υμετέρου Συμβουλίου, τάς προκείμενος (Β.Μ.8140 καί 8140α/1974) ποινικός δικογραφίας, κατά τών κατηγορουμένων α) Ευθυμίου ή Νικολάου ΜΕΣΣΙΑΚΑΡΗ τοϋ Γεωργίου, γεννηθέντος εις Πεδινό Καρδίτσηο. το έτος 1924, κατοίκου "Αθηνών, (Κων/πόλεως 22 Ρούφ), επισκόπου Παλαιοημερολογιτών, καί β) Γεωργίου - Γερόντιου ΜΑΡΙΟΛΗ τοϋ Κυριάκου γεννη θέντος εις Δρύν-Οίτύλου Λακωνίας τό έτος.1921, κατοίκου Μεχα'ρων Αττικής (Ίεράν Μονήν Αγίου Αθανασίου), Μητροπολίτου Παλαιοημερολογιτών, ών είναι νόμιμος περίπτωσις προς συνένωσιν συντρενει - εκτίΰεύεν ότι, συνεπεία τής άπό μηνύσεως τοϋ Μητροπολίτου Πειοαιώο. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά κόσμον "Εμμανουήλ Ταβλαδωοάκη κατοίκου Πειραιώς, (Ζαννή 2), έκινήθη συμφώνως ταΐς συνδεδυασμεναις διατάξίσι Φ

2 158 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, άρθρων 27 παρ. 1, 36, 43, 50, 243 παρ. 1 καΐ 240 Κώδ. Ποιν. Δικονομίας, δυνάμει των ύπ" αριθμ. 45 καΐ 46/75 ημετέρων παραγγελιών προς τόν Πταισματοδίκην Β' Τμήματος Πειραιώς, καί τών ύπ' αριθμ. 20 καί 19/75 τοιούτων προς τόν ενταύθα Άνακριτήν Δ' τμήματος, δι' ών παρηγγέλθη προανάκρισις καί έν συνεχεία συμπλήρωσις ταύτης διά κυρίας ανακρίσεως, ποινική κατά τών ώς άνω κατηγορουμένων δίωξις έπί άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής Ανατολικής "Ορθοδόξου τού Χριστού Εκκλησίας (αρθρ. 175 παρ. 2 καί 1 Ποιν. Κωδ.), έφ' ης υποθέσεως, περατωθείσης τής παραγγελθείσης ανακρίσεως, ήτις περάτωσις έγνωστοποιήθη νομοτύπως εϊς τε τους κατηγορουμένους καί τόν πολιτικώς ένάγοντα-μηνυτήν, ίνα άσκήσωσι τά έκ τοϋ άρθρου 101 παρ. 2 Κ.Ποιν. Δ., δικαιώματα των, έπαγόμεθα τά ακόλουθα: Τό ύπό τοϋ άρθρου 175 παρ. 1 Ποιν. Κώδ. προβλεπομενον έγκλημα τής άντιποιήσεως προσβάλλει τήν πολιτειακήν έξουσίαν, ώς διασύρον τό κύρος τών οργάνων τής Πολιτείας καί διασαλεϋον τήν παρά τοις πολίταις πεποίθησιν περί τής νομίμου ενεργείας αυτών. Προς θεμελίωσιν τούτου απαιτείται ή έκ προθέσεως άντιποίησις τής ασκήσεως υπηρεσίας τινός, δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής. Ή διάταξις αύτη, κατά τήν παράγραφον 2 τού άρθρου 175, εφαρμόζεται, εκτός άλλων καί έν άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής "Ανατολικής "Ορθοδόξου τοΰ Χριστού Εκκλησίας. Ή άσκησις πρέπει νά είναι παράνομος, ώς σαφώς προκύπτει έκ τής έν τώ άρθρω λέξεως "αντιποιείται,, εις ην περιέχεται τό παράνομον* τής πράξεως. Ύποκειμενικώς απαιτείται δόλος έφ' όσον ή πράξις δέον νά γίνηται έκ προθέσεως. Ούτος δέ περιλαμβάνει τήν γνώσιν τής άνευ δικαιώματος ενεργείας μέ τήν άντίστοιχον θέλησιν. Πλάνη ώς προς τήν ύπαρξιν τοϋ δικαιώματος ενεργείας άπο- κλειεί τόν δόλον ("Ηλία Γάφον: Προσβολαί κατά τής Πολιτειακής Έξου-σίας Ποιν. Χρον. Ζ σελ. 71 έπ. Μπουροπούλου: Ποιν. Κώδ. Τόμος Δεύτερος σελίς 115 έπ.). Ώς άσκησις υπηρεσίας νοείται ή ενέργεια πράξεως ανηκούσης εις τήν καθ" ύλην αρμοδιότητα τού υπαλλήλου ή λειτουργού, ύπό προσώπου μή κεκτημένου τήν ιδιότητα ταύτην ή (τοϋ τελευταίου τούτου) μή χειροτονηθέντος νομίμως καί δή συμφώνως προς τους Ιερούς Κανόνας (Α.Π.326/52, 39/1956, 290/56, Α.Π. 140/1964, Ποιν. Χρονικά Γ' 508, ΣΤ. 191, Ζ. 27 ΙΔ. 369). Χειροτονία είναι ή μυστηριακή θεοσύστατος εκείνη τελετή, καθ" ήν δι' ευχής καί επιθέσεως τών χειρών τοϋ επισκόπου, κατέρχεται ή Θεία Χάρις προχειριζομένη τόν ύποψήφιον εις ένα τών τριών Ιερατικών βαθμών (Χρήστου "Ανδρούτσου: Δογματική τής ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, έκδοσις δευτέρα σελίς 389 παράγραφος 64, "Αναστασίου Χριστοφιλοπούλου: Έλληνικόν Έκκλησιαστικόν Δίκαιον, έκδο-

3 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, 159 σις δευτέρα, σελίς 133, στίχ. 26). Ή διά της χειροτονίας Ιδιότης παρέχει εις τους φορείς ταύτης τήν ικανότητα προς τέλεσιν τών μυστηρίων καί λοιπών Ιεροπραξιών (τελετουργική εξουσία) καί τήν συμπαρομαρτυροϋσαν προς διδαχήν τών πιστών καί κήρυγμα του Θείου Λόγου (διδακτική εξουσία). Παραλλήλως προς τήν έκ τής χειροτονίας ευθέως πηγάζουσαν λειτουργικήν καί διδακτικήν έξουσίαν, υφίσταται ή ανάγκη καί διοικητικής εξουσίας, δι' ής κατευθύνεται ό βίος τής Εκκλησίας (Χριστοφιλοπούλου ένθ' ανωτέρω σελ. 134 καί 135). Ή χειροτονία τελείται ύπό κληρικοϋ φέροντος τόν τρίτον τής ίερωσύνης βαθμόν (επισκόπου) ενός μέν προκειμένου περί τής χειροτονίας πρεσβυτέρου ή διακόνου ("Αποστολ. Κανών β' ), τριών δέ ή τουλάχιστον δύο, προκειμένου περί τής χειροτονίας επισκόπου ("Αποστολικός κανών Α' Πηδάλιον τής νοητής νηός τής Μιας "Αγίας Καθολικής καί "Αποστολικής τών "Ορθοδόξων Εκκλησίας σελίς 1, Κανόνες ΙΓ καί ΜΘ' τής - έν Καρθαγένη Συνόδου. Πηδάλιον σελ. 470 καί 492). Έν προκειμένω ό μηνυτής διά τής άπό μηνύσεως του, έξ αφορμής τής οποίας καί έκινήθη ή έν αρχή, κατά τών κατηγορουμένων αναφερομένη δίωξις, Ισχυρίζεται ότι ούτοι, όντες παλαιοημερολογϊται, προς άδίστακτον έκμετάλλευσιν τής λαϊκής ευσέβειας καί πλουτισμόν, έστερημένοι πάσης ίερωσύνης, προβάλλουν εαυτούς ώς επισκόπους, εκτελούν δέ άπαντα τά αρχιερατικά τοϋ επισκόπου καθήκοντα, ώς νά έπρόκειται περί πραγματικών αρχιερέων, νομίμως, εγκύρως καί κανονικώς χειροτονηθέντων καί ύπό τής Πολιτείας αναγνωρισθέντων ώς νομίμων Μητροπολιτών Πειραιώς. Είδικώτερον ό έξ αυτών Νικόλαος Μασιακάρης χειροτονηθείς δήθεν.φς Μητροπολίτης Πειραιώς τήν , ΰπό άλλων ψευδεπισκόπων, άνύπαρκτον εχόντων τήν ίερωσύνην ώς προερχομένην έκ καθηρημένων κληρικών, ένεθρονίσθη έν έπισήμω τελετή έν Πειραιεί, έκτοτε δέ άντιποιούμενος τήν Ιδιότητα του Μητροπολίτου Πειραιώς, άσκεΐ έν Πειραιεϊ καί άλλαχού, άπαντα τά καθήκοντα αύτοϋ, ήτοι Ιερουργεΐ ώς Μητροπολίτης Πειραιώς, χειροτονεί άλλους ψευδοκληρικους, υπογράφεται ώς Μητροπολίτης Πειραιώς κ.ο.κ. "Οτι ό δεύτερος τούτων Γεώργιος ή Γερόντιος Μαργιόλης, ίδρύσας άπό ετών παράνομον γυναικεΐον μοναστήριον έν Μεγάλω Πεύκω "Αττικής, εις δ όλως παρανόμως και άντικανονικώς προς σκανδαλισμόν τών Χριστιανών, εκτελεί χρέη ηγουμένου, έχειροτονήθη ύπό τοΰ αρχηγού τών έν Ελλάδι Παλαιοημερολογιτών Άκακίου Παππά, τής παρατάξεως τοΰ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, δήθεν ώς επίσκοπος Σαλαμΐνος, άντικαταστήσας εσχάτως τόν τίτλον του εις Μητροπολίτην Πειραιώς. Καί τέλος ότι προς έξαπάτησιν καί προσηλυτισμόν τών απλοϊκών ανθρώπων εμφανίζεται ώς επίσκοπος καί δή Μητροπολίτης Πειραιώς,

4 160 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» έκτελών άπαντα τά αρχιερατικά τοϋ επισκόπου καθήκοντα καί είδικώτερον τοΰ Μητροπολίτου Πειραιώς ήτοι ίερουργεΐ ώς Μητροπολίτης Πειραιώς, χειροτονεί καί υπογράφεται ώς Μητροπολίτης, τοϋ τίτλου τούτου αναγνωριζομένου ύπό της Πολιτείας αποκλειστικώς καί μόνον εις αυτόν (μηνυτήν) ώς νόμιμον καί κανονικόν Μητροπολίτην Πειραιώς. ΟΙ κατηγορούμενοι ώς εικός αρνούνται πάσαν ένοχήν ύποστηρίζοντες ότι ή εκλογή των ώς Μητροπολιτών ύπήρξεν νόμιμος ή δέ χειροτονία των έλαβε χώραν συμφώνως προς τους Ιερούς Κανόνας καί είναι έγκυρος καί κανονική. Ίδομεν: Ύπό της έν Νικαία Βιθυνίας σϋνελθούσης έν έτει 325 Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, καθωρίσθη αμετακλήτως ή τέλεσις έν τη Ανατολική Όρθοδόξω Εκκλησία, των τε κινητών καί ακινήτων θρησκευτικών εορτών, βάσει τοϋ γνωστού τότε, Ιουλιανού Ημερολογίου. Είδικώτερον περί της εορτής τοϋ Πάσχα ώρίσθη όπως έορταζηται καθ" ήμερομηνίαν, κυμαινομένην μεταξύ δύο σταθερών τοιούτων, ήτοι ούτε πρό τής εαρινής ισημερίας, ούσης κατά τό Ίουλιανόν Ήμερολόγιον τής 21ης Μαρτίου εκάστου έτους, ούτε καί πρό τής πρώτης μετ" αυτήν Πανσελήνου, αλλά τήν πρώτην μετά ταύτην Κυριακήν, πάντοτε δέ ύπό τόν όρον τοϋ προεορτασμού τοϋ Ιουδαϊκού Πάσχα (ούτω καί Ζ "Αποστολικός Κανών καθ' όν "Εϊ τις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος, τήν Άγίαν τοϋ Πάσχα ήμέραν πρό της εαρινής Ισημερίας μετά Ιουδαίων έπιτελέσοι, καθαιρείσθω,,. Ή πάροδος όμως τών αιώνων, κατά τους ειδικούς περί τήν Άστρονομίαν, απέδειξε τό έσψαλμένον τοϋ Ιουλιανού ημερολογίου, διότι ή εαρινή δέν ήτο, κατ" αυτό υπολογιζόμενη, ακριβής, ώς έκπίπτουσα έκ τής 21ης Μαρτίου κατά 1,1' λεπτά καθ' έκαστον έτος, άτινα είς 128 έτη άπετέλουν μίαν όλόκληρον ήμέραν. "Η αστρονομική αύτη άπομάκρυνσις έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν μετακίνησιν τής εορτής τού Πάσχα έκ τής βάσεως τοϋ Πασχαλίου Κανόνος τής έν Νικαία Α' Οικουμενικής Συνόδου, ώς καί τών έκ ταύτης εξαρτωμένων υπολοίπων κινητών εορτών, μή έορταζομένην πλέον κατά τήν άστρονομικώς ώρισθεΐσαν ήμέραν, αλλά κατ" άνάλογον μετακίνησιν.- Τήν άστρονομικήν ταύτην ανωμαλία ν, κατιδούσα ή Ρωμαϊκή Καθολική Εκκλησία, ήρεν έν έτει 1582, είσαγαγοϋσα τό έκ τού Πάπα τής Ρώμης ΓρηγορΙου ΙΓ όνομασθέν Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον, όπερ παραβαίνει καί αγνοεί παντελώς τόν Πασχάλιον Κανόνα τής έν Νικαία Α' Οικουμενικής Συνόδου. Ένεκα τούτου, καί ανεξαρτήτως τοϋ ότι ή διά τοϋ ώς άνω ημερολογίου γενομένη αστρονομική διόρθωσις δέν έθεωρήθη τελεία καί ακριβής έν πάσι, ή Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία αποκρούουσα τήν καινοτομίαν απέρριψε τήν μεταρρύθμησιν τοϋ Ιουλιανού Ημερολογίου. Ούτω ή έπί Ιερεμίου συνελθούσα έν Κων/πόλει Σύνοδος

5 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, 161 τώ 1583, τή συμμετοχή των Πατριαρχών "Αλεξανδρείας Σιλβέστρου, Ιεροσολύμων Σωφρονίου και πολλών άλλων αρχιερέων άπεκήρυξε καί κατεδίκασε τό Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον ώς παραβίασαν τόν περί της εορτής τοϋ Πάσχα κανόνα τής Α' έ.ν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου, έκδόσασα Σιγγίλιον έν ώ μεταξύ τών άλλων διαλαμβάνονται κα( τά έξης:" Συγγίλιον Πατριαρχικής διατυπώσεως έγγυκλίου τοις απανταχού Όρθοδόξοις Χριστιανοΐς εις τό μή παραδέχεσθαι τό νεώτερον Πασχάλιον ή Καλενδάριον τού καινοτομηθέντος Ημερολογίου, άλλ' έμμένειν ταΐς άπαξ καί καλώς 'διατυπωθεΐσι παρά τοις Άγίοις (318) τριακοσίοις δέκα οκτώ Θεοφόροις Πατράσι τής "Αγίας οικουμενικής πρώτης Συνόδου μετ' έπιτιμίου καί αναθέματος (ϊδητε: Π. Πανάγιωτάκου - Σ. "Αλεξανδροπούλου: Τό Έλληνικόν Παλαιοημερολογιακόν Ζήτημα, "Αρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, τόμος Στ. σελ. 29 καί έπ., Ι. Πετριτάκη: Ή θέσις τού "Ελληνικού Παλαιοημερολογιακοΰ Ζητήματος, σελίς 5 καί όπ.). Έν "Ελλάδι άπό τοϋ έτους 1918 έμελετάτο ήδη ή ημερολογιακή αναπροσαρμογή, πλην ουδέν απεφασίσθη πρό τού έτους 1923, οπότε ή Κυβέρνησις Στ. Γόνατα, έπιθυμήσασα νά θέση τέρμα εις τήν άνωμαλίαν, άνέθηκεν εις έπιτροπήν (άπαρτιζομένην έκ τών Γ.Κοφινά, Δ. Αΐγινήτου, Χρυσ. Παπαδοπούλου, Π. Τσιτσεκλή καί Ά. "Αλιβιζάτου), τήν μελέτην τού ζητήματος. Ύπήκουσα δέ είς τήν έν τή άπό 16 Ιανουαρίου 1923 εκθέσει ταύτης περιληφθεΐσαν υπόδειξίν της, καθ" ην "πρέπον εκρίθη νά διατηρηθή προσωρινώς έν Ισχύει τό Ίουλιανόν "Εορτολόγιον, καθ" όσον δηλαδή άφορα τάς θρησκευτικός έορτάς καί τά τής Εκκλησίας έν γένει, μέχρις ού συννενοηθώσι καί συναινέσωσιν είς τήν μεταβολή ν αυτού πάσαι αί ορθόδοξοι Έκκλησίαι, παρακαλουμένου τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως όπως άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν τής προς τοϋτο συννενοήσεως είσηγήθη είς τόν Βασιλέα Γεώργιον Β" τήν ύπογραφήν Διατάγματος, δι" ού καθιεροϋτο ώς πολιτικόν Ήμερολόγιον τό Γρηγοριανόν τοιούτον, ώς έκκλησιαστικόν δέ παρέμενε τό Ίουλιανόν, βάσει τού οποίου θά καθορίζοντο αί κατά τους κείμενους νόμους εορτάσιμοι καί εξαιρετέοι ήμέραι ώς καί ή "Εθνική "Εορτή τής 25ης Μαρτίου. (Χρυσοστόμου "Αρχιεπισκόπου "Αθηνών, ή διόρθωσις τοϋ "Ιουλιανού Ημερολογίου, σελ. 14 έπ.). Μεθ' δ εξεδόθη τό άπό 18/1/25/1/1923 Β.Δ., δι ού καθωρίσθη όπως, τό μέν Κράτος ακολουθεί τό Νέον Ήμερολόγιον ή δέ "Εκκλησία τό Ίουλιανόν. ΔΓ αυτού ή 16η Φεβρουαρίου 1923 έγένετρ 1η Μαρτίου Τήν 10ην Μαρτίου εις τόν θρόνον τών "Αθηνών άνήλθεν ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, όστις είσηγήθη έν τή συνελθούση έν Αθήναις τήν 18ην Απριλίου Σύνοδον τής "Ιεραρχίας "τήν ανάγκην ταυτίσεως τοΰ "Εκκλησιαστικού "Ημερολογίου προς τό Πολιτικόν,,. Ή Σύνοδος εδέχθη

6 162 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, τάς απόψεις ταύτας Οπό τήν προϋπόθεσιν τής συννενοήσεως μετά των λοιπών "Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τήν ό "Αρχιεπίσκοπος "Αθηνών Χρυσόστομος, υπέβαλε προς τήν Σύνοδον τής "Ιεραρχίας, συνελθοϋσαν προς έπικύρωσιν τοϋ Καταστατικού Νόμου τής Εκκλησίας, τάς αποφάσεις τοΰ Διορθοδόξου Συνεδρίου τής Κωνσταντινουπόλεως (1923) καί έλαβε τήν γνώμην τής πλειοψηφίας διά τήν ήμερολογιακήν ματαρρύθμησιν, μειοψήφησα ντων τών Δημητριάδος Γερμανού, Πατρών "Αντωνίου, Θήρας Άγαθαγγέλου καί Χαλκίδος Γρηγορίου. Ούτω διά τής ύπ* αριθμ. 430/1 Μαρτίου 1924 εγκυκλίου γνωστοποιείται είς τάς Εκκλησιαστικός καί πολιτικός αρχάς τής Ελλάδος καί τού "Εξωτερικού ότι ή 10η τοΰ αυτού μηνός Μαρτίου, θά έλαμβάνετο ώς ή 23η. Ή αποδοχή τοΰ υπό τής Ανωτάτης "Εκκλησιαστικής Διοικήσεως τής Ελληνικής Εκκλησίας εισαχθέντος διορθωμένου Ιουλιανού "Εορτολογίου δέν ΰπήρξεν, ατυχώς, ομόθυμος υπό τού Χριστεπωνύμου έν αυτή πληρώματος. Ή κατά τής έορτολογικής καινοτομίας άντίδρασις βαθμηδόν καί κατ" ολίγον ήρξατο αύξουμένη, ένισχυθεΐσα σοβαρώς υπό τών έκ τοΰ "Αγίου "Ορους προς άποτροπήν αυτής έξορμησάντων Μοναχών καί Ιερομόναχων. Ταυτοχρόνως ήκούοντο επίσημοι γνώμαι χαρακτηρίζουσαι τήν διόρθωσιν ώς "ήμερολογιακήν καινοτομίαν,, (Ίδετε Π. Παναγιωτάκου - Σ. "Αλεξανδροπούλου: Τό Έλληνικόν Παλαιοημερολογιακόν Ζήτημα, Άρχεϊον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, τόμος ΣΤ. σελίς 34 παρ. ΙΥ καί αυτόθι παραπομπάς). Έν έτει δέ 1926 συνεκροτεΐτο νομίμως καί ή πρώτη αύτοκληθεΐσα "Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών,, ήτις θρησκευόμενη κατά τό όρθόδοξον δόγμα, άλλ" ακολουθούσα τό Ίουλιανόν Έορτολόγιον, προέβη είς τήν ΐδρυσιν Συλλόγων και Σωματείων άνά τήν Χώραν, άνήγειρεν Ιδίους ευκτήριους οίκους καί κτητορικάς "Ιεράς Μονάς διά τήν λατρείαν τοΰ Θείου κατά τό Ίουλιανόν Έορτολόγιον. Πλην τό υπέρ τού "Ιουλιανού Εορτολογίου κίνημα έν "Ελλάδι έκορυφώθη, λαβόν δυσάρεστον εθνικώς τροπήν, άφ" ότου κατά Μάϊον 1935 Έλληνες έν ενεργεία καί μή, "Αρχιερείς δγ εγγράφου διαμαρτυρίας προς τήν Ίεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής "Ελλάδος κατεδίκαζον τήν είσαγωγήν τοΰ διορθωμένου "Ιουλιανού "Εορτολογίου, επιμένοντες μάλιστα ότι επρόκειτο περί είσαγωγής αυτού τούτου τοΰ Γρηγοριανού "Ημερολογίου, θεωροΰντες περαιτέρω ότι διά τής κανονικής ταύτης καινοτομίας παρεσύρθη ή "Ορθόδοξος Εκκλησία τής "Ελλάδος είς "διακοπήν,, έκ τού θριγγοΰ τών Θείων καί "Ιερών Κανόνων καί τών "Ιερών Παραδόσεων τής "Ανατολικής "Ορθοδόξου Εκκλησίας,,. Έν συνεχεία δέ "άποσχίζοντες εαυτούς έκ τής Διοικούσης "Εκκλησίας,, έδήλουν ότι, " έν τώ πλαισίω τής Μιας "Αγίας Εκκλησίας αποτελούντες τήν

7 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» 163 πατροπαράδοτον καΐ άκαινοτόμητον Αΰτοκέφαλον Όρθόδοξον ΈκκλησΙαν τής Ελλάδος, τήν άνύστακτον φρουράν, τήν άγρυπνως φρυκτωροοσαν επί των αδαμάντινων επάλξεων τής μιας "Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας,, έχειροτόνουν αυθημερόν κατωτέρους κληρικούς εις επισκόπους καΐ μετ' αυτών συνεκρότουν τήν Ί. Σύνοδον τής "Εκκλησίας των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών τής "Ελλάδος, τών άκολουθούντων τό Πάτριον Έκκλησιαστικόν "Εορτολόγιόν. Ή "Ορθόδοξος "Εκκλησία τής "Ελλάδος εφήρμοσε κατά τών άνω "Αρχιερέων καί τών υπ" αυτών χειροτονηθέντων είς "Επισκόπους τήν έκκλησιαστικήν ποινικήν νομοθεσίαν, είσαγαγούσα αυτούς είς δίκην, βάσει τής Ισχυούσης έν "Ελλάδι εκκλησιαστικής ποινικής δικονομίας, ενώπιον τοϋ Πρωτοβαθμίου διά τους "Αρχιερείς Δικαστηρίου, καί κατηγορήσασα αυτούς έπί φατρία, παρασυναγωγή, τυρεία, καταφρονήσει τής κανονικής καί νομίμου Εκκλησίας τής "Ελλάδος καί παροτρϋνσει τοΰ κλήρου καί τοϋ λαού προς άποκήρυξιν αυτής κ.λ.π. κατά τάς διατάξεις τών θείων καί "Ιερών κανόνων ΛΔ' τής ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου, Ε' τής έν Άντιοχεία καί ΙΔ' καί ΙΕ' τής Πρωτοδευτέρας κατεδίκασε πάντας είς τήν ποινήν τής καθαιρέσεως μετά τών έπακολουθούντων έν τη ποινή ταύτη κανονικών συνεπειών. ΟΙ καταδικασθέντες όμως, κατά τά ανωτέρω ερήμην "Αρχιερείς, ώς μή προσελθόντες ίνα δικασθώσιν έπίτώ προταχθέντι ύπ' αυτών κανονικώ λόγω, ότι άναρμοδίως είσήγοντο είς δίκην ενώπιον "Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου τής Διοικούσης "Εκκλησίας άπό τής οποίας, κηρυχθείσης υπ" αυτών καί ώς σχισματικής, εΐχον προηγουμένως "άφ' εαυτών αποκοπή,, δι" έκκλήτου ήχθησαν κατά τους κανόνας (ΛΣΤ' Καρθαγένης, ΣΤ' τής Β' Κων/πόλεως, ΙΒ' "Αντιοχείας) ενώπιον.της υπό τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην Κων/πόλεως μείζονος Συνόδου, κατηγορούντες τους είσαγαγόντας έν τή "Ορθοδόξω. "Εκκλησία τής "Ελλάδος "Αρχιερείς τήν Ήμερολογιακήν μεταρρύθμησιν άνευ συμφώνου γνώμης ολοκλήρου τής άνά τόν κόσμον "Ανατολικής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας, έν ταύτώ δ" αμφισβητούντες καί τήν κανονικότητα τής εισαγωγής αυτών είς δίκην καί καταδίκην είς τήν ποινήν τής καθαιρέσεως. Έκτοτε δέ, μή έκδικασθείσης εισέτι τής έκκλήτου ταύτης, μετά τού άκολουθούντος αυτούς Ποιμνίου εξακολούθησαν έκκλησιάζοντες καί έκκλησιαζόμενοι κατά τό "Ιουλιανόν Εορτολόγιο ν, ενεργούντες πάσης φύσεως Ιερατικός πράξεις, διδάσκοντες ότι δέν αποτελούν ίδιαιτέραν σχισματικήν Έκκλησίαν έν Ελλάδι, άλλ' έν τώ πλαισίω τής Μιας "Εκκλησίας αποτελούν τήν πατροπαράδοτον καί άκαινοτόμητον Αΰτοκέφαλον Έκκλησίαν τής "Ελλάδος, ει καί παρουσιάζονται κατά τό φαινόμενον καί τήν έξωτερικήν έκδήλωσιν τής πίστεως, ώς έχοντες Ιδίαν λατρείαν, Ιδίους ευκτήριους οίκους καί Ιδίους

8 164 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ λειτουργούς, τελούντες έν άκοινωνησία προς τήν καινοτομήσασσν Ίεραρχίαν της Ιεραρχίας της "Ελλάδος καί ασκούντες τά της λατρείας έλευθέ-. ρως, εί καί διηρημένοι όντες άπό τίνος είς δύο εκκλησίας, διευθυνομένας, έκατέρας τούτων, ύπό ιδίας Συνόδου Παλαιοερτολογιτών "Αρχιερέων. Διότι άπό τού έτους 1937 ό κατά τήν 26ην Μαΐου 1935 χειροτονηθείς είς έπίσκοπον Βρεσθένης "Αγιορείτης Ιερομόναχος Ματθαίος Λαυρεώτης, περιελθών είς έριδα μετά των λοιπών "Αρχιερέων, ην καί τύποις περιέγραψεν, ίδρυσε νέαν Θρησκευτικήν κοινωνίαν, ην ώνόμασεν ωσαύτως ΈκκλησΙαν των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών της "Ελλάδος. Έν δ" έτος βραδύτερον, θεωρήσας τήν υπ" αυτόν "Εκκλησίαν ώς έν διωγμώ τελούσαν καί επικαλεσθείς "άπαρρησιαστον επισκόπων καιροϊς χαλεποϊς,, προέβη είς χειροτονίαν "ιερομόναχου είς Έπίσκοπον καί ευθύς μετά τούτου είς χειροτονίας ετέρων τριών ιερομόναχων είς "Επισκόπους, μεθ' ών συνεκρότησεν έν συνεχεία τήν "Ιεράν Σύνοδον της Ματθαιίκής λεγομένης παρατάξεως της "Εκκλησίας τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών τής "Ελλάδος. "Η έν λόγω δευτέρα τών Παλαιοημερολογιτών "Εκκλησία υποστηρίζει τήν συγκρότησιν αυτής κατά τά έν τή "Εκκλησία τών τριών πρώτων αιώνων τηρηθέντα, μεριμνά δέ νά διακρίνη φανερώς τήν θέσιν αυτής έν τή Πολιτεία, άπό πάσης άλλης Παλαιοημερολογιακής τοιαύτης, υποδεικνύουσα τούτο κατά τήν εκτός τών ιεροτελεστιών άμφίεσιν τών κληρικών καί μοναχών έν αύτη. ΑΙ ύπό τών Παλαιοημερολογιτών δμως υποστηριζόμενοι ώς άνω απόψεις, περί τοϋ απολύτως κανονικού τής Ιερωσύνης αυτών ώς καί ή ενισχυτική τούτων (απόψεων) γνώμη καθ" ήν, ό καθηρημένος ορθόδοξος Αρχιερεύς χειροτονών μετά τήν καθαίρεσιν δέν διαπράττει τό αδίκημα τής άντιποιήσεως αρχής, ή δέ ύπ" αυτού γενομένη χειροτονία ουδόλως είναι άκυρος ή ανυπόστατος, αφού καί μετά τήν καθαίρεσιν δέν εκπίπτει τοϋ Ιερατικού αυτού αξιώματος, όπερ άπαξ τή έπικλήσει τοϋ "Αγίου Πνεύματος άποκτηθέν είναι άναφαίρετον καί εσαεί άνεξάλειπτον, διότι ή θεία )(άρις παραμένει δυνάμει έν αύτώ, αίρομένης δέ τής καθαιρέσεώς του επανέρχεται είς τόν οίκεΐον Ιερατικόν βαθμόν άνευ άναχειροτονήσεως, ήτις θά ήτο απαραίτητος έάν εΐχεν στερηθή ταύτης (Πρόβλ. και ΒΑΛΣΑ- ΜΩΝΑ έν τή ερμηνεία τού 19ου τής Σαρδικής (3.277) "ότι ούδένα προκριματισμόν υπέστησαν οι παρά τίνων καθαιρεθέντων ή και άναθεματισθέντων κληρωθέντες,/ Δ.Πετρακάκου "Περί τοΰ κύρους τών χειροτονιών σελ. 21 καί αυτόθι παραπομπάς, Ί. Παναγοπούλου "Περί τοϋ κύρους τής χειροτονίας κληρικού παρά καθηρημένου παλαιοημερολογίτου επισκόπου γενομένης,, Μ.Ο.Β.18 σελ. 900 καί έπ., καί αυτόθι παραπομπάς) δέν έγένοντο αποδεκτοί ύπό τής Νομολογίας τών Δικαστηρίων άτινα δέχονται

9 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, 165 δτι οΐ κατά το έτος 1935 καθαιρεθέντες αρχιερείς μετέστησαν είς τήν τάξιν τοϋ Μοναχού, μηδεμίαν έξουσίαν έχοντες προς ένέργειαν των είς τους "Επισκόπους επιτρεπομένων, έν οΐς καί ή χειροτονία Ιερέως ή "Αρχιερέως, ήτις τυχόν γενομένη είναι άνευ εννόμου αξίας καί δέν περιποιεΐ τώ χειροτονηθέντι τήν ιδιότητα τοϋ κληρικού ή τοϋ επισκόπου (Α.Π. 39/1956 Ποιν. Χρον! ΣΤ. 190, Α.Π. 178/1957 Ποιν. Χρον. Ζ' 372). Προς θεραπείαν τής τοιαύτης "αδυναμίας,, αϊ δύο θρησκευτικοί κοινωνίαι των Παλαιοημερολογιτών προσέφυγον κεχωρισμένως εκάστη, είς τήν Ύπερόριον Ρωσσικήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν, ήτις εδέχθη τό μεν διά χειροθεσίας, κατ* οίκονομίαν τοϋ Η' Αποστολικού Κανόνος τής Πρώτης Συνόδου "Περί τών όνομαζόντων μέν εαυτούς καθαρούς ποτέ, προσερχόμενων δέ τή καθολική καί Αποστολική Εκκλησία, έδοξε τή αγία καί μεγάλη Συνόδω, ώστε χειροθετουμένους αυτούς, μένειν ούτως έν τώ κλήρω...,, νά καταστήση κανονικός τάς έκ τοϋ Ματθαίου προερχόμενος χειροτονίας τής"ματθαϊκής,, Ιεραρχίας, δυνάμει τής αρχής καθ* ην μία άνομος πράξις επικυρώνεται ώς Μυστήριον άνευ τής ανάγκης τής επαναλήψεως, ή οποία (Ιεραρχία) δέν άνεγνωρίσθη ύπό τής άλλης παρατάξεως τών Παλαιοημε-ρολογιτών, τό δέ διά χειροτονίας νά έξασφαλίση τήν διαδοχήν τής Ιεραρχίας είς τήν τταράταξιν τών τελευταίων τούτων. Οϋτω τόν Δεκέμβριον τοϋ 1960 επέτυχε νά χειροτονηθή έν Αμερική ύπό τών Αρχιεπισκόπων Σικάγου Σεραφείμ Καί τοϋ Επισκόπου Θεοφίλου ό ^Αρχιμανδρίτης Άκάκιος Παππάς είς Έπίσκοπον Ταλαντίου. Έπανελθών έξ "Αμερικής δ "Επίσκοπος Ταλαντίου, ανέλαβε τήν ποιμαντορίαν τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. επικουρούμενος έκ μιας έξ Αρχιμανδριτών Επιτροπής. Τόν μήνα Μάΐον"1962 ό ανωτέρω έν συνεργασία μετά τής περί αυτόν Εκκλησιαστικής Επιτροπής προσεκάλεσεν έκ Νοτίου Αμερικής τόν "ΑρχιεττΙσκοττον Χιλής καί Περού Λεόντιον, καί έχειροτόνησαν είς τήν έν Παιανία Αττικής Ίεράν Μονήν τοϋ Αγίου Νικολάου τόν Αρχιμανδρίτην Παρθένιον Σκουρλή είς έπίσκοπον Κυκλάδων, τόν "Αρχιμανδρίτην Αύξέντιον Πάστραν είς έπίσκοπον Γαρδικίου, καί τόν "Αρχιμανδρίτην Χρυσόστομον Νασλίμην είς έπίσκοπον Μαγνη- > οίας (ϊδετε έν σελίδι 37 καί έπομ. τήν Σύντομον Ιστορική ν Περιγραφήν τής Εκκλησίας τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος, τήν έκδοθείσαν έν έτει 1973 Οπό τών Ζηλωτών "Αγιορειτών Πατέρων).. Έν συνεχεία τήν 6ην "Ιουνίου 1962 έν τή ώς εϊρηται Ιερά Μονή οΐ επίσκοποι Ταλαντίου

10 166 ΤΑ Π Α Τ Ρ Ι Α Άκάκιος, Κυκλάδων Παρθένιος καί ΓαρδικΙου Αυξέντιος έχειροτόνησαν τόν ΆρχιμανδρΙτην Γερόντιον Μαργιόλην δεύτερον των κατηγορουμένων είς έπίσκοπον Σαλαμΐνος (ϊδετε τό υπ αριθμ. Πρωτ. 5/ Πιστοποιητικόν Χειροτονίας τής "Εκκλησίας των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος), όστις κατόπιν τής ύπ" αριθμ. πρωτ. 198/ Συνοδικής αποφάσεως τής Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος φέρει τόν τίτλον τοϋ Μητροπολίτου τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών Πειραιώς καί Σαλαμϊνος. Έτέρωθεν δυνάμει τής ύπ" αριθμ. πρωτ τής 15/18ης Σεπτεμβρίου 1971 αποφάσεως τής Συνόδου τών Επισκόπων τής Ύπερορίου Ρωσσικής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας ένετάλησαν οί "Αρχιερείς Γερμανίας Φιλόθεος καί Αυστραλίας Κων/νος, όπως μεταβαίνοντες είς Βοστώνην χειροθετήσωσι τους επισκόπους Κορινθίας Κάλλιστον καί Κιτίου Έττιφάνιον. Όντως τήν μέν 17ην Σεπτεμβρίου 1971 έχειροθετήθη Οπό τών άνω Αρχιερέων ό Μητροπολίτης Κορινθίας Κάλλιστος έν τή Ιερά Μονή τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος είς Μπροΰκλιν τής Μασσαχουσέτης, τήν δέ έπομένην καί είς τόν ώς άνω Ναόν έχειροθετήθη ό "Επίσκοπος Κιτίου Έπιφάνιος. Έπανελθόντες ο'ι ανωτέρω είς τήν Ελλάδα, έχειροθέτησαν, τους υπολοίπους "Αρχιερείς τής Ματθαιίκής παρατάξεως καί οί "Αρχιερείς τόν κλήρον (ϊδετε τό Περιοδικόν ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Περίοδος Δ' - Τόμος 17ος Μήν Νοέμβριος σελ. 6 καί επόμενα). "Ακολούθως τήν 26ην "Ιανουαρίου 1973 καί έν τω Ί.Ναώ "Αγίου Νικολάου, τής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος Κουβαρά "Αττικής, οΐ επίσκοποι "Αθηνών "Ανδρέας, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Κορινθίας Κάλλιστος, Τρίκκης καί Σταγών Βησσαρίων καί Μεσσηνίας Γρηγόριος έχειροτόνησαν τόν ΑρχιμανδρΙτην Νικόλαον Μεσσιακάρην - πρώτον τών κατηγορουμένων - είς έπΐσκοπον Πειραιώς. - Έρευνητέον μετά ταύτα τυγχάνει τό θέμα περί τής νομικής θέσεως έν τή "Ελληνική Πολιτεία τών ανηκόντων είς τήν Έκκλησίαν τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών, κληρικών τε καί λαϊκών, αδιακρίτως. Περί τούτου ύπεστηρίχθησαν δύο γνώμαι: Κατά τήν πρώτην τούτων, ή Αυτοκέφαλος Εκκλησία τής Ελλάδος δύναται μέν ένεκα τής προς αυτήν άπειθίας νά έπιβάλη είς τους Παλαιοημερολογίτας κληρικούς τάς ποινάς τοϋ κανονικού δικαίου, όμως ούτε τήν τέλεσιν τών εορτών κατά τό παλαιόν ήμερολόγιον δύναται ν' απαγόρευση ούτε ν' άξιώση τήν διάλυσιν τών θρησκευτικών ενώσεων τών παλαιοημερολογιτών, καθ" όσον ή θρησκευτική κοινωνία αυτών, αναγνωρισθείσα ΡΕ ΡΑΟΤΟ ύπό τής Πολιτείας, αλλά καί ΡΕ ϋιιρε διά τής περιληφθείσης έν άρθρω 2 τοϋ Σχεδίου Συντάγ-ματος τοϋ έτους 1948 τής Επιτροπής έπί τοϋ Συντάγματος τής Δ" 'Αναθεωριτικής Βουλής, ερμηνευτικής δηλώσεως, καθ" ήν είς τήν έννοιαν τοϋ

11 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, όρου "ελευθερία τής Θρησκευτικής συνειδήσεως περιλαμβάνεται καί τό θρησκευεσθαι κατά τό παλαιόν ήμερολόγιον,, δηλώσεως ήτις περιελήφθη καί είς τά πρακτικά τής Συντακτικής Επιτροπής τού Ξ Η" Ψηφίσματος, ώς καί τής ετέρας τοιαύτης τοϋ Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων Χ. Καραπιπέρη είς τήν Ε' Άναθεωριτικήν Βουλήν κατά τήν συζήτησιν τού άρθρου 13 τοϋ έν ισχύει Συντάγματος καθ' ην "... οι ούτω αυτοαποκαλούμενοι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Παλαιοημερολογΐται)" δύνανται νά τελούν άκωλύτως τά λατρευτικά των καθήκοντα,, (επίσημα πρακτικά, Συνεδρίασις ΟΣΤ. σελ. 2140), απολαύει πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας καί εκδηλώσεως τής λατρείας των οπαδών της, υπό τους περιορισμούς πάντοτε τού Συντάγματος καί τών νόμων (Πρόβλεπε, Γνωμοδότησιν Γιδοπούλου - Βαμβέτσου - "Ανδρούτσου, έν Δικαιοσύνη 1933 σελ. 32). Έν τή έννοία δε τής πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας, ήτις είναι συνταγματικώς κατωχυρομένη διά τοΰ άρθρου 13 παρ. 1 καί 2 τοΰ έν Ισχύει Συντάγματος, περιλαμβάνονται τά δικαιώματα α) τής ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως καί λατρείας, ώς συναρτήματος τών ανεγνωρισμένων ατομικών ελευθεριών, β) τής ελευθερίας πίστεως, ήτοι τής εσωτερικής διαμορφώσεως τών σχέσεων τού ατόμου προς τό θείον, γ) τής ελευθερίας τής εκδηλώσεως καί εκφράσεως τών θρησκευτικών δοξασιών, δ) τής Ελευθερίας τής λατρείας, ήτοι τής εκδηλώσεως τής προς τό θείον αφομοιώσεως, ε) τής ελευθερίας τοϋ συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι διά θρησκευτικούς σκοπούς καί στ) τής ελευθερίας ανεγέρσεως Ναών καί εύκτηρίων οίκων, ώς συνεπείαι τοϋ δικαιώματος τού συνέρχεσθαι διά θρησκευτικούς σκοπούς καί τοΰ δικαιώματος τής ελευθέρας τελέσεως λατρείας, έφ" όσον αύτη δέν αντίκειται είς τά χρηστά ήθη καί τήν δημοσίαν τάξιν καί δέν ασκείται προσηλυτισμός (πρβλ. Πλημ. Ηρακλείου: 115/1967 Ποιν. Χρον. 12 σελ. 243 καί τήν ύπ' αυτήν πρότασιν τοϋ εισαγγελέως Πρωτοδικών Θ. Μπαντούνα καί αυτόθι παραπομπάς, Γνωμοδότησις Ίωάν. Σόντη Ν.Β. 13 σελ. 996). "Ολως αντίθετος ή ετέρα γνώμη. Κατ" αυτήν οί Παλαιοημερολογΐται, άτε μή όντες αίρετικοί, μηδέ σχισματικοί κηρυχθέντες, έξακολουθούσιν υπαγόμενοι είς την Αύτοκέφαλον Έκκλησίαν τής "Ελλάδος, τούτων δε ένεκα υπόκεινται κατά πάντα είς τους νόμους καί κανόνας τους διέποντας τήν Έκκλησίαν ταύτην καί είς τά κελεύσματα αυτής. Κατά τήν γνώμην ταύτην, ή "Επίσημος "Εκκλησία δικαιούται ν" απαγόρευση είς τους Παλαιοημερολογίτας τήν τέλεσιν εορτών κατ" άλλας ημέρας, πλην τών ύπό τής επισήμου Εκκλησίας οριζομένων (ίδετε γνωμοδότησιν Γ. Ράμμου - Χρ. Σγουρίτσα - Κ. Τσάτσου έν θέμιδι ΞΒ 1951 σελ. 4). "Ορθότεραν θεωροΰμεν τήν πρώτην γνώμην. Κατά ταύτα εφόσον επιτρέπεται ή

12 168 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» ϊδρυσις νέας θρησκευτικής Κοινωνίας, κατά λογικήν άκολουθίαν πρέπει αύτη νά έχη ιερείς καί επισκόπους διά τήν τέλεσιν των τής λατρείας των. ΟΙ κληρικοί ούτοι εϊτε προερχόμενοι έκ τής επισήμου Εκκλησίας, είτε έξ άλλης Ορθοδόξου Εκκλησίας, γίνονται ιερουργοί τής νέας θρησκευτικής Κοινωνίας προς ην ένσωματούνται πνευματικώς, ασκούντες δέ τά ιερατικά των καθήκοντα, δέν αντιποιούνται τά έργα τοϋ λειτουργού τής "Ανατολικής Ορθοδόξου τού Χριστού "Εκκλησίας (Πρβλ. καί Π. ΣΜΑΪΛΗ: " ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗ- ΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΤΩΝ,, σελίς 59).-"Ως έκ τούτου τόσον ή Χειροτονία έν Αμερική τοϋ Ακακίου Παττττά, δσον καί αϊ έπακολουθήσασαι τοιαϋται των Σκουρλή, Πάστρα καί Νασλίμη, εις ας συμμετέσχε καί ό Αρχιεπίσκοπος Χιλής καί Περού Λεόντιος, δέν δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς παρ* ε- νορία ν γενόμενοι, διότι ό τελευταίος ούτος επίσκοπος Λεόντιος προσεκλήθη ύπό τοϋ Άρχιερέως τοΰ τόπου τής χειροτονίας (Κανών ΛΕ' των Αγίων Αποστόλων). Κατ* άκολουθίαν, όθεν, των ανωτέρω εκτεθέντων, δέν προέκυψαν άποχρώσαι ενδείξεις ενοχής προς έπιστήριξιν δημοσίας έπ' ά- κροατηρίω κατηγορίας κατά τών κατηγορουμένων, έπί τή αποδιδομένη αύτοΐς ώς άνω πράξει, οΐτινες έν πάση περιπτώσει καί έάν έτι ήθελε γίνει δεκτόν ότι, δέν έχειροτονήθησαν κανονικώς καί ένεκα τούτου άνευ δικαιώματος έπεχείρουν τάς όσας διά τής μηνύσεως τοις αποδίδονται εκκλησιαστικός πράξεις, έν όψει καί τών ώς άνω διδασκομένων, ευλόγως καί συγγνωστώς έπίστευον ότι κατέστησαν επίσκοποι καί έδικαιούντο νά φέρουν τήν στολήν τοϋ επισκόπου καί νά επιχειρούν πάντα τά Αρχιερατικά τού επισκόπου καθήκοντα καί δέ-ον όπως συνωδά τοις άρθροις 309 παρ. 1α καί 310 παρ. 1 Κ.ΠΑ, μή γίνη κατ' αυτών κατηγορία. - Όσον άφορα τά δικαστικά έξοδα καί τέλη τής πα-ρούσης δέν συντρέχει περίπτωσις επιβολής αυτών είς βάρος τινός. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ. Μεθ'δ ό Είσαγγελεύς προέτεινε τά έν αύτη. Έν Πειραιεΐ τή 31η Οκτωβρίου Ό Άντεισαγγελεύς Αργύριος Τσίχλας. Άκουσαν αυτού καί προφορικώς καί αποχωρήσαντος. Ίδών τήν Δικογραφίαν Σκεφθέν κατά τόν Νόμον 1. Επειδή, κατά τών κατηγορουμένων α) Ευθυμίου ή Νικολάου

13 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ,, Μεσσιακάρη, Επισκόπου Παλαιοημερολογιτών καί β) Γεωργίου - Γεροντίου Μαριόλη, Μητροπολίτου Παλαιοημερολογιτών ήσκήθη ποινική δίωξις καί άπηγγέλθη κατηγορία έπί αντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής "Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας (αρθρ. 175 παρ. 1 καί 2 Π.Κ.). 2. "Επειδή, είς τήν παράβασιν της διατάξεως τοϋ άρθρου 175 τοΰ Π.Κ. υποκύπτει ό έπιχειρών πράξεις, αϊτινες μόνον είς νόμιμον φορέα Ιερωσύνης είναι έπιτετραμέναι. "Αντιποιείται, όθεν, άσκησιν υπηρεσίας άρχιερέως της Άν. "Ορθοδόξου "Εκκλησίας ό ενεργών Ιεροπραξίας (βαπτίσεις, γάμους κλ.π.), χωρίς νά έχη χειροτονηθή εκκλησιαστικός λειτουργός κατά τους κανόνας της "Εκκλησίας ή Οπό καθηρημένου τελεσιδίκως επισκόπου (Α.Π. 39/1956,178/1957, 140/1964). - Έν προκειμένω, έκ τής ένεργηθείσης προανακρίσεως καί τής άπακολουθησάσης καί νομίμως περατωθείσης κυρίας ανακρίσεως ττροέκυψεν δτι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχειροτονήθησαν επίσκοποι κατά τους κανόνας τής Εκκλησίας καί ουχί ΰφ" άλλων ψευδεπισκόπων, ώς χειροτονηθέντων ύπό καθαιρεθέντων τελεσιδίκως Μητροπολιτών, καθ" ά ό μηνυτής διά τών άπό δύο μηνύσεων του κυρίως διατείνεται. "Οθεν, οι κατηγορούμενοι εγκύρως 1ερουργώσιν, κατά τά έν τη ΕΙσαγγελική προτάσει είδικώτερον διαλαμβανόμενα. Κατ" άκολουθίαν, μή ύπαρχουσών έν προκειμένω άποχρωσών ενδείξεων προς παραπομπήν τών κατηγορουμένων είς τό άκροατήριον έπί τή δι" ήν ούτοι κατηγορούνται ώς άνω άξιοποίνω πράξει τής άντιποιήσεως ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής Ανατολικής "Ορθοδόξου τού Χριστού "Εκκλησίας, δέον όπως μή γίνη κατ' αυτών κατηγορία έπί τή πράξει ταύτη (αρθρ. 309 παρ. 1α, 310 παρ. 1 Κ.Π.Δ.) δεκτής ούτω κατά τούτο, αλλά καί κατά τά σκέλη αυτής, περί μή επιβολής τών εξόδων καί τελών είς τόν μηνυτήν, ώς μή συντρεχούσης νομίμου περιπτώσεως (άρθ. 585 Κ.Π.Δ., ώς Ισχύει νύν) καί περί συνενώσεως τών προκειμένων δύο δικογραφιών (ύπ" αριθμ. Β.Μ καί 8140α/1974), λόγω τής προφανούς μεταξύ τούτων συναφείας (αρθρ. 128, 129 Κ.Π.Δ.) καθισταμένης τής εισαγγελικής προτάσεως. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Ίδόν καί τά άρθρα 309 παράγρ, 1α καί 310 παραγρ.* 1 Κ.Π.Δ. Δεχόμενον τήν ΕΙσαγγελικήν πρότασιν Α) Διατάσσει τήν συνένωσιν καί συνεκδίκασιν τών δικογραφιών έφ' ών

14 170 "ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ αϊ ύπ' αριθμ. 19 καΐ 20/1975 παραγγελίαι τοΰ ενταύθα είσαγγελέως. Β) Αποφαίνεται νά μή γίνη κατηγορία κατά των 1) Ευθυμίου ή Νικολάου Μεσσιακάρη καί 2) Γεωργίου - Γεροντίου Μαριόλη, έπί άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού της "Ανατολικής "Ορθοδόξου τοϋ Χριστού "Εκκλησίας, πράξει φερομένη ώς ύπ' αυτών πραχθείση έν Πειραιεΐ καί άλλαχοϋ κατά τό άπό τοϋ έτους 1973 μέχρι καί τού μηνός Αυγούστου 1975 περιλαμβανόμενον χρονικόν διάστημα. Καί, Γ) Νά μή επιβληθούν τά δικαστικά έξοδα καί τέλη τού παρόντος είς βάρος τού μηνυτού. Απεφασίσθη κσ! έγένετο έν ΠειραιεΤ τη 17η Δεκεμβρίου 1975 καί εξεδόθη αυτόθι τη 21η Ιανουαρίου Ό Πρόεδρος Ή Δικ. Γραμματεύς Έθεωρήθη Ό ΕΙοηγητής Μία άπό τις δυναμικές διαμαρτυρίες τών ΓΟΧ Δράμας, μέ μαορες σημαίες, (1989) απαιτούντες νά τους έπιτραπή νά κτίσουν τόν Ναόν τους.

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα

Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα ηµήτρη Ι. Μπουνάκη Σχ. Συµβούλου Μαθηµατικών dimitrmp@sch.gr Στην µνήµη του αείµνηστου θείου και ασκάλου µου Μανώλη. Μπουνάκη Ο φετινός εορτασµός του Πάσχα των ορθοδόξων χριστιανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου 428 Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου (αμφοτέρων συμπεριλαμβανόμενων) 30 'Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3003/2014 Ολομέλεια

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3003/2014 Ολομέλεια ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ. Επί αμετάκλητης καταδίκης κληρικού σε ποινή κάθειρξης, το αρμόδιο εκκλησιαστικό δικαστήριο εκδίδει, κατά δεσμία αρμοδιότητα, διαπιστωτική πράξη για την καθαίρεση του καταδικασθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μαρούσι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανδρέα Παπανδρέου 37 T. K. 15180-Μαρούσι Πληροφορίες: Ε. Αναστασοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ Του Αρχιεπισκόπου Ασκάλωνος Νικηφόρου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, κατά κόσμο γνωστού ως Νικολάου Μπαλτατζή του Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 7: ΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 7: ΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 7: ΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 8: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ένα καινοτόμο Σύνταγμα για την ελλαδα A NEW CONSTITUTION FOR GREECE ΚΕΊΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ένα καινοτόμο Σύνταγμα για την ελλαδα A NEW CONSTITUTION FOR GREECE ΚΕΊΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΊΚΟΣ ΑΛΊΒΊΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΉΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΉΣ ΓΊΏΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΊΤΉΣ ΓΊΑΝΝΉΣ ΚΤΊΣΤΑΚΊΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΦΊΛΊΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ένα καινοτόμο Σύνταγμα για την ελλαδα A NEW CONSTITUTION FOR GREECE ΚΕΊΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Παναγιώτη ΜΟΥΣΣΑ του Σωτηρίου και της Ανθής, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Μουσών αρ. 48, και προσωρινώς κρατούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 Αθήνα, 19-11-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/19-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013, στις 7:30μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος 2. κ. Σάββας Νικολάου Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του 1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑ των Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 115/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Tμημα Γάμων Θανάτων gamoi.thanatoi@cityofathens.gr 2) Kύριο *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς. Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς. Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016. Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016 Απόφαση Στο πλαίσιο της εβδόµης έκτακτης συνεδριάσεως, η οποία παραµένει ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1: Εικονομαχία (727-843) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Tο Ημερολόγιο διά μέσου των Αιώνων

Tο Ημερολόγιο διά μέσου των Αιώνων Tο Ημερολόγιο διά μέσου των Αιώνων H Μαθηματική Σκέψη οδήγησε στην Μέτρηση του Χρόνου... έτσι ήρθαν και τα δίσεκτα χρόνια... Δημήτρης Μπουνάκης Καθηγητής Μαθηματικών, τ. Σ.Σ.Μ. Ημερολόγος dimitrmp@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθμ. 391/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος Ε' Συνεδρίαση τη ς 19ης Νοεμβρίου 2013 Σύνθεση: Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ηµήτρης Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Το Πάσχα είναι µια µεγάλη εορτή του Ιουδαϊσµού που καθιερώθηκε για να γιορτάζεται η ανάµνηση της διάβασης των Εβραίων από την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων. Νικόλαος Μπιτζιλέκης. Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων. Νικόλαος Μπιτζιλέκης. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 444 ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ 1 Ζητήματα Γενικού Ποινικού Δίκαιου Νικόλαος Μπιτζιλέκης

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 10/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα