Η ερπετοπανίδα της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ερπετοπανίδα της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ."

Transcript

1 1 Η ερπετοπανίδα της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ. ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ερπετοπανίδα μιας περιοχής ορίζομε το σύνολο των αμφιβίων και των ερπετών της. Η Ελλάδα φιλοξενεί μια από τις πλουσιότερες ερπετοπανίδες στην Ευρώπη. Ο άτλαντας της ερπετοπανίδας της Ευρώπης περιλαμβάνει 185 είδη. Να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνονται στην καταγραφή αυτή τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θεωρούμενα ότι ανήκουν σε διαφορετική βιογεωγραφική ζώνη. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία για την ερπετοπανίδα της Ευρώπης και της Ελλάδας τα οποία σχολιάζονται παρακάτω. Γνώσεις για την Ευρώπη κατά τη δεκαετία 1980 Ευρώπη (από Άτλαντα Ευρώπης 1997) Ευρώπη Άτλαντας + Ανατολικά νησιά Ευρώπη Άτλαντας + Ανατολικά νησιά + πρόσφατες δημοσιεύσεις για Ελλάδα Γνώσεις για την Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1980 Ελλάδα (από Άτλαντα Ευρώπης πρόσφατες δημοσιεύσεις) Ελλάδα + σύγχρονες εγκαταστάσεις νεοεισαχθέντων ειδών Αμφίβια Ερπετά Pelophylax bedriagae Triturus karelinii Triturus carnifex Pelophylax cretensis Pelophylax cerigensis Lyciasalamandra luschani L. helverseni 22 Triturus Lyciasalamandra 23 Rana catesbeiana 128 Hemorrhois nummifer Anatololacerta anatolica Anatololacerta oertzeni Tracylepis aurata Blanus strauchi 131 Mauremys rivulata Chamaeleo africanus Podarcis cretensis Podarcis levendis Trachemys scripta Πίνακας1. Συγκριτικά στοιχεία για τις γνώσεις για την ερπετοπανίδα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Από τον πίνακα 1 μπορούμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις. Η ελληνική ερπετοπανίδα περιλαμβάνει περίπου το 33% του συνόλου της ευρωπαϊκής όσον αφορά στα αμφίβια και το 50% όσον αφορά στα ερπετά. Παρόλο που η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι από τις πιο καλά μελετημένες περιοχές του κόσμου, με την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και την αύξηση των διαθέσιμων μέσων, παρουσιάζεται διαρκής αύξηση στους αριθμούς των ειδών της ερπετοπανίδας ή συνολικότερα της βιοποικιλότητας. Μέχρι σήμερα, δεν διαφαίνεται καμία ένδειξη μείωσης αυτής της τάσης.

2 Η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι και η ιστορία τους για τη γεωγραφία και τα σύνορα και δεν συνάδει με τις κατανομές των ειδών. 2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2 Ομοταξία Αμφίβια Τάξη Ουρόδηλα. Στην Ελλάδα ταξινομούνται πέντε γένη ουρόδηλων αμφιβίων: Το γένος Salamandra με το είδος Salamandra salamandra. Το γένος Lyciasalamandra με 2 είδη ένα από τα οποία είναι ενδημικό. Οι τρίτωνες στην Ελλάδα κατατάσσονται σε τρία γένη και τέσσερα είδη με χαρακτηριστικό το Mesotriton alpestris. Τάξη Άνουρα. Τα άνουρα αμφίβια της Ελλάδας ταξινομούνται σε 7 γένη. Το γένος Bufo (φρύνος) με δύο είδη: Bufo bufo και Bufo viridis αν και για το τελευταίο υπάρχουν νέα δεδομένα που. Το γένος Hyla (δεντροβάτραχος) με μοναδικό είδος το Hyla arborea. Το γένος Pelobates με το είδος Pelobates syriacus. Το γένος Bombina με δύο είδη Bombina variegata, B. bombina. Το γένος άνουρων αμφιβίων με τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην Ελλάδα ήταν το Rana. Το γένος διακρινόταν σε δυο ομάδες, τα καφέ και τα πράσινα Rana τα οποία πρόσφατες μελέτες χώρισαν σε δυο διαφορετικά γένη: τα καφέ διατήρησαν το όνομα του γένους με αντιπροσωπευτικό είδος το Rana graeca. Τα πράσινα μετονομάστηκαν σε Pelophylax και είναι αρκετά διαφοροποιημένα στην Ελλάδα με πέντε είδη (τα δύο ενδημικά) και χαρακτηριστικό αντιπρόσωπο το Pelophylax kurtmuelleri. Ομοταξία Ερπετά Τάξη Χελώνια. Α. Θαλάσσιες Χελώνες: Οι θαλάσσιες χελώνες την Ελλάδα είναι η Carreta carreta, η Chelonia mydas και η Dermochelys coriacea. Β. Χερσαίες χελώνες. Όλα τα είδη (3) που βρίσκονται στην Ελλάδα ανήκουν στο γένος Testudo. Χαρακτηριστικότερο είδος η ενδημική Testudo marginata. Γ. Χελώνες του γλυκού νερού. Δύο είδη στην Ελλάδα, η Mauremys rivulata και η Emys orbicularis. Τάξη Φολιδωτά Υπόταξη Σαυροειδή. Οι σαύρες είναι η πολυπληθέστερη ομάδα ερπετών στην Ελλάδα. Αριθμούν περίπου 28 είδη και πλήθος από υποείδη, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά ή στενοενδημικά. Οικογένεια Agamidae. Αντιπροσωπεύεται από ένα γένος και ένα είδος, το Laudakia stellio με χαρακτηριστική υπολειμματική κατανομή. Οικογένεια Chamaeleonidae. Δύο είδη στην Ελλάδα που ανήκουν στο γένος Chamaeleo. Το Chamaeleo chamaeleon και το Chamaeleo africanus. Το δεύτερο υπάρχει μόνο στην περιοχή της Πύλου και θεωρείται ότι έχει μεταφερθεί από τον άνθρωπο. Οικογένεια Gekkonidae. (Σαμιαμίθια). Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία είδη Hemidactylus turcicus, Tarentola mauritanica και Cyrtopodion kotschyi. Οικογένεια Lacertidae. Η πολυπληθέστερη σε αριθμό ειδών οικογένεια σαυρών στην Ελλάδα με 7 γένη, 17 είδη και πολλά υποείδη. Τρία γένη (Hellenolacerta,

3 Ophisops και Darevskia) αντιπροσωπεύονται από ένα είδος το καθένα. Δύο είδη του γένους Algyroides κατανέμονται στην Ελλάδα. Το γένος Lacerta που στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από 3 είδη ενώ πρόσφατα αλλά 3 είδη διαχωρίστηκαν από το γένος και εντάχθηκαν σε 2 νέα γένη: το ενδημικό της Πελοποννήσου Hellenolacerta και το Anatololacerta το οποίο περιλαμβάνει είδη που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα και την Τουρκία. Τέλος το γένος Podarcis με 8 είδη από τα οποία τα 5 είναι ενδημικά. Τα 2 πιο πρόσφατα είδη είναι οι P. cretensis και P. levendis τα οποία διασπάστηκαν από το είδος P. erhardii. Οικογένεια Scincidae. H πολυπληθέστερη οικογένεια σαυρών στον κόσμο. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 4 είδη. Χαρακτηριστικά τα: Chalcides occelatus και το άποδο Ophiomorus punctatissimus. Οικογένεια Anguidae. Όλα τα είδη της οικογένειας στην Ελλάδα είναι άποδα. Χαρακτηριστικά είδη: Anguis fragilis, Pseudopus apodus. 3 «Υπόταξη» Αμφισβαίνια. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο το είδος Blanus strauchi. Υπόταξη Οφίδια. Οικογένεια Typhlopidae. Μοναδικός αντιπρόσωπος το είδος Typhlops vermicularis Οικογένεια Boidae. Μοναδικός αντιπρόσωπος το είδος Eryx jaculus Οικογένεια Colubridae. H πολυπληθέστερη σε αριθμό ειδών οικογένεια φιδιών με 11 γένη και 15 είδη. Χαρακτηριστικά είναι τα Hierophis gemonensis, Zamenis situla, Malpolon insignitus, και Natrix natrix. Οικογένεια Viperidae. Οι Οχιές ταξινομούνται σε τρία γένη με χαρακτηριστικά τα είδη Vipera ammodytes και το ενδημικό Macrovipera schweizeri. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ο κατάλογος της ελληνικής ερπετοπανίδας που ακολουθεί είναι ενημερωμένος με την πιο σύγχρονη δημοσιευμένη βιβλιογραφία. Τρέχουσες μελέτες διαφοροποιούν αυτήν την εικόνα σε κάποια σημεία, ακολουθώντας την τάση που περιγράφηκε στην εισαγωγή, της αύξησης δηλαδή του αριθμού των ειδών. Στη στήλη των κατανομών δεν περιγράφεται με ακρίβεια η κατανομή κάθε είδους, αλλά μόνον ενδεικτικά και με τρόπο που να μπορούμε εύκολα να κάνομε κάποιες ομαδοποιήσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. Πρέπει να διευκρινίσομε ότι ως Ηπειρωτική Ελλάδα εννοούμε και την Πελοπόννησο, ενώ όπου αναφέρεται συγκεκριμένη περιοχή εννοείται αποκλειστικά αυτή (π.χ. Κάρπαθος ή Πελοπόννησος). Τέλος όταν αναφέρεται «παντού» σημαίνει εκτεταμένη εξάπλωση στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα αν και στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν περιοχές από όπου τα είδη απουσιάζουν. Οι συγκεκριμένες απουσίες σημειώνονται μόνο εάν είναι χαρακτηριστικές (πχ. «Παντού πλην Κρήτης»). Όσον αφορά στις ομαδοποιήσεις, μπορούμε να διακρίνομε αυτό που υποστηρίζεται για τη σύνθεση της Ελληνική ερπετοπανίδας, ότι δηλαδή συντίθεται από: Ευρωπαϊκά,(π.χ. Lacerta agilis, Rana temporaria και άλλα είδη που η βόρεια Ελλάδα είναι το νοτιότερο άκρο της κατανομής τους)

4 Ασιατικά (π.χ. Trachylepis aurata, Pelobates syriacus και άλλα είδη που η ανατολική Ελλάδα είναι το δυτικότερο άκρο της κατανομής τους) και Αφρικανικά είδη (π.χ. Tarentola mauritanica, Chalcides occelatus). Προφανώς δεν αρκεί η σύγχρονη κατανομή για να χαρακτηρίσομε την προέλευση κάποιου είδους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της τελευταίας περίπτωσης είναι είδη με υπολειμματική κατανομή (π.χ. Laudakia stelio, Ophiomorus punctatissimus) αλλά και είδη με κατανομή σε ολόκληρη την Ελλάδα (π.χ. το Ablepharus kitaibelii είναι είδος Ασιατικό, αλλά κατανέμεται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα). Συμπεράσματα μπορούμε επίσης να βγάλομε από χαρακτηριστικές απουσίες όπως αυτές που σημειώνονται σαν «παντού πλην Κρήτης». Πραγματικά, η Κρήτη λόγω της μακράς απομόνωσής της εδώ και 5 εκ. έτη έχει σχετικά φτωχή ερπετοπανίδα. Χαρακτηριστικές τέλος είναι περιοχές με ψηλό ενδημισμό όπως η Πελοπόννησος και το συγκρότημα της Μήλου. Στον πίνακα που ακολουθεί σημειωμένα με κόκκινο τα ενδημικά είδη και με κίτρινο, είδη με χαρακτηριστικές κατανομές. 4 Αμφίβια Άνουρα 1 Bombinatoridae Bombina bombina Θράκη 2 Bombina variegata Ηπειρωτική Ελλάδα 3 Bufonidae Bufo bufo Παντού πλην Κρήτης 4 Pseudepidalea viridis Παντού 5 Hylidae Hyla arborea Παντού 6 Pelobatidae Pelobates syriacus Βόρεια Ελλάδα 7 Ranidae Pelophylax kurtmuelleri Ηπειρωτική Ελλάδα 8 Pelophylax bedriagae Ανατολικά νησιά 9 Pelophylax cerigensis Κάρπαθος 10 Pelophylax cretensis Κρήτη 11 Pelophylax epeirotica Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα 12 Pelophylax ridibunda Θράκη 13 Rana graeca Δυτική και βόρεια Ηπειρωτική Ελλάδα 14 Rana temporaria Βόρεια Ελλάδα 15 Rana dalmatina Ηπειρωτική Ελλάδα Ουρόδηλα 16 Salamandridae Salamandra salamandra Ηπειρωτική Ελλάδα 17 Lyciasalamandra luschani Καστελλόριζο 18 Lyciasalamandra helverseni Κάσος Κάρπαθος Σαρία 19 Mesotriton alpestris Ορεινή Ηπειρωτική Ελλάδα 20 Triturus karelini Βόρεια Ελλάδα 21 Triturus carnifex Βόρεια Ελλάδα 22 Lissotriton vulgaris Ηπειρωτική Ελλάδα Ερπετά Χελώνες 1 Cheloniidae Chelonia mydas Θάλασσα, Παντού 2 Caretta caretta Θάλασσα, Παντού Σπάνια 3 Dermochelyidae Dermochelys coriacea Θάλασσα, Παντού 4 Bataguridae Mauremys rivulata Παντού 5 Emydidae Emys orbicularis Ηπειρωτική Ελλάδα 6 Testudinidae Testudo graeca Ηπειρωτική Ελλάδα

5 7 Testudo hermanni Ηπειρωτική Ελλάδα 8 Testudo marginata Νότια Ηπειρωτική Ελλάδα 9 Trionychidae Trionyx triunguis μόνο ένα άτομο στην Κω Σαύρες 10 Agamidae Laudakia stellio Κέρκυρα, Θεσ/νίκη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα 11 Chamaeleonidae Chamaeleo africanus Μόνο Πύλος 12 Chamaeleo chamaeleon Σάμος, Χίος, Ρόδος, Κρήτη; 13 Gekkonidae Cyrtopodion kotschyi παντού 14 Hemidactylus turcicus παντού ανθρωπόφιλο 15 Tarentola mauritanica Ιόνιο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα 16 Lacertidae Algyroides moreoticus Πελοπόννησος 17 Algyroides nigropunctatus Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα 18 Anatololacerta anatolica Σάμος 19 Anatololacerta oerzeni Ικαρία, Σύμη, Ρόδος, Πεντάνησος 20 Darevskia praticola Θράκη 21 Hellenolacerta graeca Πελοπόννησος 22 Lacerta agilis Βόρεια Ελλάδα 23 Lacerta trilineata παντού πλην μικρών νησιών 24 Lacerta viridis Ηπειρωτική Ελλάδα κάποια μεγάλα νησιά (όχι Κρήτη) 25 Ophisops elegans Ανατολικά νησιά και Θράκη 26 Podarcis cretensis Κρήτη 27 Podarcis erhardii Ηπειρωτική Ελλάδα, Κυκλάδες, Σποράδες 28 Podarcis gaigeae Συγκρότημα Σκύρου 29 Podarcis levendis Πορί και Λαγούβαρδος Β των Αντικυθήρων 30 Podarcis milensis Συγκρότημα Μήλου 31 Podarcis muralis Ηπειρωτική Ελλάδα 32 Podarcis peloponnesiaca Πελοπόννησος 33 Podarcis taurica Ηπειρωτική Ελλάδα 34 Scincidae Ablepharus kitaibelii παντού πλην Κρήτης 35 Chalcides ocellatus Νότια Ελλάδα 36 Trachylepis aurata Ανατολικά νησιά 37 Ophiomorus punctatissimus Πελοπόννησος, Ανατολικά νησιά 38 Anguidae Anguis cephalonnicus Πελοπόννησος, κάποια νησιά Ιονίου 39 Anguis fragilis Ηπειρωτική Ελλάδα 40 Pseudopus apodus παντού πλην Κρήτης Αμφισβαίνια 41 Amphisbaenidae Blanus strauchi Νότια Ανατολικά νησιά Φίδια 42 Boidae Eryx jaculus παντού πλην Κρήτης 43 Colubridae Coronella austriaca Ηπειρωτική Ελλάδα 44 Dolichophis caspius Ηπειρωτική Ελλάδα και Βόρεια-Ανατολικά νησιά 45 Dolichophis jugularis Νότια Ανατολικά νησιά 46 Eirenis modestus Ανατολικά νησιά, Θράκη 47 Elaphe quatuorlineata Ηπειρωτική Ελλάδα 48 Hemorrhois nummifer Ανατολικά νησιά 49 Hierophis gemonensis παντού 50 Hierophis gyarosensis Γυάρος 51 Platyceps najadum Ηπειρωτική Ελλάδα 52 Malpolon insignitus Ηπειρωτική Ελλάδα κάποια μεγάλα νησιά (όχι Κρήτη) 53 Natrix natrix Ηπειρωτική Ελλάδα 5

6 6 54 Natrix tessellata παντού 55 Telescopus fallax παντού 56 Zamenis longissima Ηπειρωτική Ελλάδα 57 Zamenis situla παντού 58 Typhlopidae Typhlops vermicularis παντού πλην Κρήτης 59 Viperidae Macrovipera schweizeri Συγκρότημα Μήλου 60 Vipera ammodytes παντού πλην Κρήτης 61 Vipera berus Βόρεια Ελλάδα 62 Vipera ursinii Βόρεια Ελλάδα 63 Montivipera xanthina Ανατολικά νησιά, Θράκη 4. ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ Οι κλείδες είναι εργαλεία που μας επιτρέπουν να αναγνωρίσομε κάποιο είδος απαντώντας σε ερωτήσεις που περιγράφουν βασικά χαρακτηριστικά των ειδών ή/και άλλα κριτήρια (π.χ. γεωγραφικά) που μπορεί να είναι χρήσιμα στην αναγνώριση. Συνήθως κάθε ερώτηση έχει δύο (ή περισσότερες) απαντήσεις από τις οποίες πρέπει να επιλέξομε. Η κατασκευή μιας κλείδας αποκλειστικά με μορφολογικά κριτήρια είναι εξαιρετικά δύσκολη για κάποιες ομάδες και πολλές φορές απαιτεί πολύ εξειδικευμένες γνώσεις ταξινομικής για να μπορέσει κάποιος να τις ακολουθήσει. Οι κλείδες που ακολουθούν είναι απλοποιημένες διότι, 1.Θεωρούνται γνωστά τα κριτήρια αναγνώρισης που έχουν δοθεί στο μάθημα Ζωολογία ΙΙ, 2. Χρησιμοποιούνται εκτενώς γεωγραφικά κριτήρια, 3. Αναφέρονται σε ομογενείς ομάδες και 4. δεν φτάνουν στο επίπεδο του είδους σε όλες τις ομάδες. Δεν δίνονται κλείδες για οικογένειες σαυρών που έχουν έναν ή λίγους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και για τα οποία υπάρχουν στοιχεία για προσδιορισμό στις σημειώσεις Ζωολογία ΙΙ (π.χ. Agamidae, Gekkonidae, Typhlopidae, Αμφισβαίνια κ.α.) Κλείδα προσδιορισμού για ουρόδηλα αμφίβια 1 Τομή της ουράς κυκλική. Εμφανείς παρώτιοι αδένες: Γένη Salamandra και Lyciasalamandra: 2. 1α Τομή της ουράς ελλειψοειδής. Όχι εμφανείς παρώτιοι αδένες: Τρίτωνες. (Η κλείδα για τους Τρίτωνες αναφέρεται μόνο σε ώριμα αρσενικά άτομα. Την έχει συντάξει ο Κώστας Σωτηρόπουλος). 3 2 Μόνο σε υγρά δάση στη Ηπειρωτική Ελλάδα Salamandra salamandra 2α Κάσο Κάρπαθο Lyciasalamandra helverseni, Καστελλόριζο Lyciasalamandra luschiani 3 Χρώμα κοιλιάς πορτοκαλί χωρίς κηλίδες Mesotriton alpestris 3α Χρώμα κοιλιάς πορτοκαλί - κίτρινο με μαύρες-γκρι κηλίδες: 4 4 Ραχιαίο κράσπεδο ομαλό και συνεχές μέχρι ουρά Lissotriton vulgaris 4α Ραχιαίο κράσπεδο οδοντωτό και το οποίο διακόπτεται στη βάση της ουράς: 5 5 Το πρότυπο κηλίδωσης της κοιλιάς είναι όμοιο με αυτό του λαιμού Triturus karelinii 5α Το πρότυπο κηλίδωσης της κοιλιάς είναι διαφορετικό από αυτό του λαιμού Triturus carnifex

7 7 Κλείδα προσδιορισμού για άνουρα αμφίβια 1 Άκρα των δακτύλων με βεντούζες. Δέρμα λείο συνήθως έντονο πράσινο: Hyla arborea 1α Όχι όπως παραπάνω: 2 2 Έντονα χρώματα (κίτρινο ή πορτοκαλί) στην κοιλιά, κόρη του ματιού καρδιόσχημη: Bombina variegata 2α Όχι όπως πριν: 3 3 Κόρη του ματιού κάθετη: Pelobates syriacus 3α Κόρη του ματιού όχι κάθετη: 4. 4 Δέρμα ιδιαίτερα τραχύ, με εμφανείς παρώτιοι αδένες: 5 4α Δέρμα σχετικά λείο, συνήθως εμφανείς τυμπανικές μεμβράνες: 6 5 Παρώτιοι αδένες αποκλίνοντες, εξογκώματα κάτω από τα δάκτυλα του ποδιού σε διπλή σειρά: Bufo bufo 5α Παρώτιοι αδένες παράλληλοι, εξογκώματα κάτω από τα δάκτυλα του ποδιού σε μονή σειρά Bufo viridis. 6 Βασικό χρώμα πράσινο. Δεν υπάρχει σκούρα λωρίδα που ξεκινά από τα ρουθούνια και φτάνει ως πίσω από τις τυμπανικές μεμβράνες (μάσκα). Γένος Pelophylax. Δες κατάλογο για κατανομές ειδών 6α Βασικό χρώμα καφέ (το πράσινο συνήθως απουσιάζει εντελώς). Μάσκα εμφανής. Καφέ βάτραχοι του γένους Rana: 7 7 Το πίσω πόδι φερόμενο προς τα εμπρός ξεπερνά εμφανώς τη μύτη. Τύμπανο μικρότερο της διαμέτρου του ματιού Μεταταρσικός κάλος μεγάλος 8 7α Το πίσω πόδι φερόμενο προς τα εμπρός σπανίως ξεπερνά τη μύτη. Τύμπανο ίσο ή λίγο μικρότερο της διαμέτρου του ματιού Μεταταρσικός κάλος μεγάλος Rana temporaria 8 Σκούρο χρώμα κάτω από την κάτω σιαγώνα αφήνει λεπτή λευκή λωρίδα. Τύμπανο μικρό και όχι εμφανές Rana graeca. 8α Σκούρο χρώμα κάτω από την κάτω σιαγώνα αφήνει πλατειά λευκή λωρίδα. Τύμπανο εμφανές, έντονα ραβδωτοί μηροί, απόσταση τυμπάνου από το μάτι ½ της διαμέτρου του ματιού. Rana dalmatina

8 8 Κλείδα προσδιορισμού για τα βασικότερα είδη της οικογένειας Lacertidae (Απαραίτητο το σχήμα που επεξηγεί τους μορφολογικούς χαρακτήρες) 1 Βλέφαρα ακίνητα. (αν αγγίξομε το μάτι του ζώου ή αυτό είναι νεκρό τα μάτια του παραμένουν ανοικτά) Ophisops elegans 1α Κινητά βλέφαρα: 2 2 Φολίδες της ράχης έντονα τροπιδωτές (σαν κεραμίδια, αδρό στην αφή) Γένος Algyroides (για είδη και κατανομές βλέπε κατάλογο) 2α Όχι τροπιδωτές (ή ελάχιστα τροπιδωτές) φολίδες στη ράχη: 3 3 Μία οπισθορινική πλάκα. Βρεγματικές πλάκες με εξωτερικές πλευρές περίπου ευθύγραμμες, που καταλήγουν σε σχεδόν ορθές γωνίες. Φολίδες της ουράς ισομεγέθεις ή/και ομαλά σμικρυνόμενες. Γένος Podarcis: 4 3α Δύο οπισθορινικές πλάκες. Βρεγματικές πλάκες με εξωτερικές πλευρές συγκλίνουσες, που καταλήγουν σε στρογγυλεμένες γωνίες. Φολίδες της ουράς από ομαλά έως έντονα σμικρυνόμενες. Γένος Lacerta: 7 4 Κολάρο οδοντωτό. Στη ράχη πλατιά πράσινη λωρίδα που ξεκινά από τον αυχένα. Κοιλιά μονόχρωμη. Podarcis taurica 4α Όχι όπως παραπάνω: 5 5 Κολάρο ελαφρά οδοντωτό. Σκύρος και γύρω βραχονησίδες + Πιπέρι (Β. Σποράδες) Podarcis gaigeae 5α Κολάρο ελαφρά οδοντωτό. Μήλος, Κίμωλος, Φαλκονέρα, Βελοπούλα και γύρω βραχονησίδες Podarcis milensis 5β Όχι από τις παραπάνω περιοχές Κολάρο λείο: 6 6 Ρωμαλέο ζώο με 0-6 επιβλεφαρικά κοκκία. Μόνο στην Πελοπόννησο. Podarcis peloponnesiaca 6α Gularia. Έντονες σκούρες κηλίδες στο λαιμό και την κοιλιά, συνήθως με πορτοκαλοκόκκινο χρώμα βάσης. Σαφώς διακριτή μαύρη λωρίδα κατά μήκος της ράχης. Φολίδες στο πίσω μέρος της ράχης κεραμιδωτές. Podarcis muralis Gularia. Λαιμός και κοιλιά χωρίς ή με ελάχιστες μαύρες κηλίδες. Όχι σαφώς διακριτή μαύρη λωρίδα κατά μήκος της ράχης. Φολίδες στο πίσω μέρος της ράχης όχι κεραμιδωτές Podarcis erhardii, P. cretensis, P. levendis 7 Φολίδες της κοιλιάς τραπεζοειδείς. Κολάρο οδοντωτό. 4 επιχειλικές μπροστά από την 7α υποφθάλμια: 8 Φολίδες της κοιλιάς ορθογώνιες. Κολάρο λείο. 5 επιχειλικές μπροστά από την υποφθάλμια. Αποκλειστικά στην Πελοπόννησο Hellenolacerta graeca 8 Μεσορινική περιβάλλεται από 6 πλάκες. Κατά μήκος της ράχης 8-16 σειρές φολίδων οι οποίες μειώνονται προς την ουρά. Lacerta agilis 8α Μεσορινική περιβάλλεται από 8 πλάκες: ή 4 ραχιαίες ραβδώσεις (ανώριμα). Λιγότερες από 20 κροταφικές πλάκες. Αρσενικά με μπλε χρώμα στο λαιμό. Συνήθως 6 σειρές κοιλιακών φολίδων. Lacerta viridis 9α 3 ή 5 ραχιαίες ραβδώσεις (ανώριμα) κροταφικές πλάκες. Αρσενικά με κίτρινο χρώμα στο λαιμό. Συνήθως 8 (σπανίως 6) σειρές κοιλιακών φολίδων. Lacerta trilineata

9 9

10 10 Κλείδα προσδιορισμού για φίδια (Τροποποιημένο από Ε. Βαλάκο) 1 Κοιλιακές πλάκες έχουν πλάτος το 1/3 του πλάτους του σώματος. Ουρά κοντή και τελειώνει απότομα. Μάτια μικρά. Ουραίες πλάκες σε μονής σειρά Eryx jaculus 1α Όχι όπως παραπάνω 2 2 Κυρίως μεγάλες συμμετρικές πλάκες στο κεφάλι. Εδρική πλάκα διπλή:οικογένεια Colubridae: 3 2α Συνήθως μόνο μικρές και ασύμμετρες πλάκες στο κεφάλι. Εδρική πλάκα μονή: Οικογένεια Viperidae: 8 3 Ραχιαίες φολίδες έντονα τροπιδωτές: 4 3α Ραχιαίες φολίδες λείες ή ελαφρά τροπιδωτές: 5 4 Εφτά πάνω χειλικές πλάκες. Προσοφθαλμική πλάκα απλή: Natrix natrix 4α Οχτώ πάνω χειλικές πλάκες. Προσοφθαλμική πλάκα διπλή: Natrix tesselata 5 Μετωπική πλάκα στενή και η περιοχή του κεφαλιού κοίλη μέχρι σχεδόν τη ρινική πλάκα: Malpolon insignitus 5α Μετωπική πλάκα πλατιά. Μεταξύ ρινικής πλάκας και ματιού υπάρχει μόνο μία πλάκα. Κόρη του ματιού κάθετη: Telescopus fallax 5β Μετωπική πλάκα πλατιά. Μεταξύ ρινικής πλάκας και ματιού υπάρχουν περισσότερες από μία πλάκες. Κόρη του ματιού στρογγυλή: (19) φολίδες στο μέσο του σώματος, μικρότερο από 50cm: Eirenis 6α 19 φολίδες στο μέσο του σώματος. Εφτά χειλικές πλάκες. Coronella austriaca 6β Συνήθως φολίδες στο μέσο του σώματος, οκτώ χειλικές πλάκες, φολίδες ελαφρά τροπιδωτές: Γένη Hierophis, Dolichophis, Platyceps, Hemorrhois 6γ > 22 φολίδες στο μέσο του σώματος:7 7 Μία προσοφθάλμια πλάκα. Συνήθως 23 φολίδες στο μέσο του σώματος. Σκούρα λωρίδα πίσω από το μάτι, περιοχή του λαιμού κίτρινη: Zamenis longissima 7α Μία προσοφθάλμια πλάκα. Συνήθως 27 (25) φολίδες στο μέσο του σώματος. Κόκκινες ως καφέ βούλες ή γραμμές στη ράχη: Zamenis situla 7β Δυο προσοφθάλμιες πλάκες. Συνήθως 25 φολίδες στο μέσο του σώματος. Δύο σκούρες καφέ γραμμές κατά μήκος κάθε πλευράς του σώματος: Elaphe quatuorlineata 8 Αποκλειστικά μικρές και ασύμμετρες πλάκες στο κεφάλι 9 8α 3-5 σχετικά μεγαλύτερες πλάκες στο κεφάλι 11 9 Έπαρμα στη μύτη : Vipera ammodytes 9α Χωρίς ρινικό έπαρμα: Μεγάλες εποφθαλμικές πλάκες. Ανατολικά νησιά, Θράκη. Montivipera xanthina 10α 11α 11β Μόνο στο νησιωτικό συγκρότημα Μήλου: Macrovipera schweizeri Ρουθούνι χαμηλά στη ρινική πλάκα. Η τεθλασμένη λωρίδα στη ράχη συχνά με μαύρο περίγραμμα. Οροσειρά Πίνδου. Vipera ursinii Ρουθούνι στο κέντρο της ρινικής πλάκας. Η τεθλασμένη λωρίδα στη ράχη χωρίς μαύρο περίγραμμα. Οροσειρά Ροδόπης. Vipera berus

11 11

12 12

1. Oι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ( η διατήρηση των οποίων απαιτεί το

1. Oι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ( η διατήρηση των οποίων απαιτεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι συντεταγμένες των ορίων των ζωνών προστασίας του παρόντος σχεδίου Π.Δ/γματος προδιορίζονται από τον χάρτη παρουσίασης αυτού, ο οποίος είναι σε προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87. Μετά τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ: «Οι υγρότοποι του Κόλπου Καλλονής»

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ: «Οι υγρότοποι του Κόλπου Καλλονής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

κατηγορία κινδύνου Χελώνες (Chelonia) Testudinidae 3 1

κατηγορία κινδύνου Χελώνες (Chelonia) Testudinidae 3 1 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Μαρία Δημάκη, Πέτρος Λυμπεράκης, Παναγιώτα Μαραγκού 180 1. Τα ερπετά της Ελλάδας Παρότι η Ελλάδα είναι χώρα μικρής έκτασης, η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην 22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του οικισµού, στα νότια

Διαβάστε περισσότερα

κατηγορία κινδύνου Χελώνες (Chelonia) Testudinidae 3 1

κατηγορία κινδύνου Χελώνες (Chelonia) Testudinidae 3 1 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Μαρία Δημάκη, Πέτρος Λυμπεράκης, Παναγιώτα Μαραγκού 180 1. Τα ερπετά της Ελλάδας Παρότι η Ελλάδα είναι χώρα μικρής έκτασης, η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΡΗΣ 2013-2014 Περιεχόμενα Τα φίδια της Ελλάδας - Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 9. Περιεχόμενα

Τεύχος 9. Περιεχόμενα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΡΠΕ) Τεύχος 9 Περιεχόμενα Η δράση της ΕΛΕΡΠΕ... 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (2007-2009)... 1 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΕΡΠΕ... 2 Ένας χαμαιλέοντας

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από

7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από 7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από τη νέα εθνική οδό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ποταµός δέχεται τα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE10NAT/GR/000637 ANDROSSPA - MANAGEMENT OF THE SPA SITE OF ANDROS ISLAND TO ACHIEVE A FAVOURABLE CONSERVATION STATUS FOR ITS PRIORITY SPECIES ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δράση Α.1 Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ 9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρόκειται για δύο νέα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί κοντά στους οµώνυµους οικισµούς. Το φράγµα Παρτίρων βρίσκεται βορείως του οικισµού και προσεγγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3

Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3 1 Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης. 2 Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3 Department of Biology, Faculty of Science, Dokuz

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος Εξελικτική Οικολογία

Εργαστηριακή Άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος Εξελικτική Οικολογία 1 Εργαστηριακή Άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος Εξελικτική Οικολογία Πρωτόκολλο εξαγωγής ολικού γενωμικού DNA και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1. Πραγματοποιείται ξήρανση του ιστού στους 37 ο C για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Ομάδα Εργασίας: εωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΩ1_Κ07Δ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη εωγραφία ΕΛΛΑΔΑ: ΕΩΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δ Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα Επιμέλεια: Σίνος Γκιώκας Πάτρα 2015 ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ & ΜΥΡΙΑΠΟΔΑ ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΡΑΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και μορφολογία πτηνού

Ανατομία και μορφολογία πτηνού Ανατομία και μορφολογία πτηνού Τα πτηνά είναι ομοιόθερμα σπονδυλωτά που φυλογενετικά σχετίζονται με τους Δεινοσαύρους Τα αρτίγονα πουλιά (Νεόρνιθες) διαιρούνται σε δύο ομάδες: (1) Παλαιόγναθα (κίβι, έμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα. Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα. Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου Κατηγορία Κύπρος Ακάμας Χελώνες 3 3 Σαύρες 11 11 Φίδια 8 6 22 20 Ενδημικά είδη 2 Hierophis cypriensis / Phoenicolacerta troodica

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Το παρόν φυλλάδιο είναι µία προσπάθεια της ιεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π της Γενικής ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων 2010

Έκθεση αποτελεσμάτων 2010 Παρακολούθησης Πληθυσμών του είδους Macrovipera schweizeri στη νήσο Μήλο Έκθεση αποτελεσμάτων 2010 Υπεύθυνος Μελέτης: Ι. Ιωαννίδης Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Εταιρεία για τη Μελέτη και Διαχείριση του Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική νησιώτικη μουσική

Ελληνική νησιώτικη μουσική Ελληνική νησιώτικη μουσική Περιεχόμενα : Γενικά Ρυθμός Χοροί Σποράδες Κυκλάδες Δωδεκάνησα Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος Επτάνησα Μουσικά Όργανα Λύρα Λαούτο Βιολί Μπουζούκι Ασκομαντούρα Γενικά : Νησιώτικα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 9 ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Πότε κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων; Όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων. Αυτό συμβαίνει είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου. Καλούστ Παραγκαµιάν WWF Ελλάς

Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου. Καλούστ Παραγκαµιάν WWF Ελλάς Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου Καλούστ Παραγκαµιάν WWF Ελλάς Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου Ο ΑΙΓΑΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ηλικία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια

Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια Η διάκριση του φύλου στα καναρίνια αποτελούσε και αποτελεί ένα πάγιο ερώτημα των ερασιτεχνών εκτροφέων καναρινιών. Πόσοι από μας που ερασιτεχνικά και μόνο από αγάπη εκτρέφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

03685-44-026 Ψάθα 100 εκ. Κίνας - - 04479-44-026 Καλάμι για Ψάθα Φ4 ή Φ5 - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

03685-44-026 Ψάθα 100 εκ. Κίνας - - 04479-44-026 Καλάμι για Ψάθα Φ4 ή Φ5 - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ψάθα Κίνας ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 03680-44-026 Ψάθα 40 εκ. Κίνας - - 03681-44-026 Ψάθα 45 εκ. Κίνας - - 04941-44-026 Ψάθα 50 εκ. Κίνας - - 09622-44-026 Ψάθα 55 εκ. Κίνας -

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Η Κύπρος είναι νησί και η θάλασσα τη χωρίζει από Ασία Ευρώπη Αφρική Χάρη στην απομόνωση εξελίχτηκαν μοναδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται εργαστήρι βιοποικιλότητας λόγω της πολύπλοκης παλαιογεωγραφίας, της γεωμορφολογίας και της θέσης του στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αλλά και λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα ilias ili Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα Αριθμοί μέχρι το 1000 - Οι τέσσερις πράξεις Γεωμετρικά σχήματα Πηγή: e-selides 1) Γράφω τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Κώστας Σωτηρόπουλος. 1. Εισαγωγή

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Κώστας Σωτηρόπουλος. 1. Εισαγωγή ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Κώστας Σωτηρόπουλος 162 1. Εισαγωγή Τα αμφίβια αποτελούν σημαντικούς δείκτες της κατάστασης των οικοσυστημάτων. Καταλαμβάνουν σχεδόν όλους

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Σύνθεση χρωμάτων

Φύλλο Εργασίας. Σύνθεση χρωμάτων Φύλλο Εργασίας Σύνθεση χρωμάτων Η ώρα της πρόβλεψης Τι χρώμα έχουν τα πορτοκάλια; Μπορούμε να τα δούμε κίτρινα; (χωρίς να τα βάψουμε!). Αν ΝΑΙ, πώς; Μπορούμε να τα δούμε μπλε; Αν ΝΑΙ, πώς; Η ώρα της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας

Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας Το ωραιότερο μου παιχνίδι είναι ένα σκυλάκι. Το απέκτησα όταν ήταν βάφτισή μου και από τότε το έχω σαν φίλο. Είναι φτιαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ & ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 11. Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Φωτεινή Γεωργίου Ωκεανογράφος Marine & Environmental Research Lab Επισκόπηση I. Θρεπτική Αξία Κριτήρια Νωπότητας Αλιευμάτων II. Διάκριση Νωπού και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Παρατήρηση: Μόνο σε αυτό το μάθημα όταν λέμε κομμάτι εννοούμε κομμάτι ή πιόνι και όταν λέμε κομμάτια εννοούμε κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1 : ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ Ελληνικές φυλές προβάτων 1/2 ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΦΥΛΕΣ Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών

πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών Γενετική δομή και πρότυπα διαφοροποίησης των πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών Δημήτρης Τσαπάρης Jacob Fric Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Jon

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Ο Ευκάλυπτος ο torquata όπως όλοι σχεδόν οι ευκάλυπτοι κατάγεται και αυτός από την μακρινή Αυστραλία, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου.

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. Διακρίνουμε τα εξής σχήματα - Οβάλ - Οβάλ μακρύ - Ορθογωνικό - Στρογγυλό - Τετραγωνικό - Τριγωνικό - Εξαγωνικό - Τραπεζοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 Μελέτη Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν Αρχιτέκτονες μηχανικοί Οδός Πατρός Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665)

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665) Σχετικά με τη μύτη μιας λεπτής βελόνας «Θα ξεκινήσουμε πρώτα τις διερευνήσεις μας με τις παρατηρήσεις σωμάτων που είναι απλά στη φύση τους και σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα. Με αυτή τη μέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α http://eduklimakagr Δ/νση εξετ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α Δ/νση υ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ 1 ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΛΑΙΜΟΥ LANYARDS TRENDY BUSINESS Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης Τα σατινέ κορδόνια έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος κορδονιού. Η απαλή σαν μετάξι επιφάνειά τους είναι ιδανική για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ENΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Πηγή: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), WWF Ελλάς, Ρrotection and Ρreservation of Νatural Εnvironment in Αlbania (PPNEA), Macedonian

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό εγχειρίδιο Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Ενημερωτικό εγχειρίδιο Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Ενημερωτικό εγχειρίδιο Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Φωτό: Γ. Ξύγκος 1 Φωτό: Τ. De Goijer Δάσος δενδρόκεδρου Συστάδα (Juniperus δενδρόκεδρου drupacea) (Juniperus drupacea)

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Α Τεύχος 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Λιμενικό Σώμα προτάσσει καθημερινά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των συνόρων μας. Σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο της διακλαδικότητας και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου

Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου Συνοδευτικό κείμενο διαφανειών Στόχος της παρουσίασης είναι να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μια πρώτη γνωριμία με τους υγρότοπους της Λέσβου και την αξία

Διαβάστε περισσότερα