ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ"

Transcript

1 ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1

2 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 2

3 ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Με ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1: πρόκειται να γίνει µε Αλουµίνιον της Ελλάδος (> 35 MWe) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ (Feed-in Tariff) 17 Ενεργές: 3ΑνεξάρτητουςΠαραγωγούς (4,8 / 5 / 16 MWe ) & 14 Αυτοπαραγωγούς (4< 1 MWe & 10 > 1 Mwe) MWh = MWh ΣΗΘΥΑ + MWh Μη ΣΗΘΥΑ 3

4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1/15 Ν. 2773/ Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις Άρ (β): Παραγωγός ΣΗΘ < 35MWe Προτεραιότητα 2. : Αυτοπαραγωγός ΣΗΘ < 50MWe Προτεραιότητα Άρ (β): Feed-in Tariff, Ενέργεια 70% αντίστοιχα τιµολογίου ΜΤ Γενικής Χρήσης ή ΥΤ Αυτοπαραγωγοί ΣΗΘ 60% αντίστοιχα Ισχύς 50% του σκέλους ισχύος.. Ν. 3426/ Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Άρ. 23 Παραγωγός ΣΗΘ* < 50MWe µε πώληση θερµικής ενέργειας προς τρίτους 4 Άρ. 25 Feed-in Tariff 60% τιµολογίου ΜΤ ή ΥΤ για (*)

5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 2/15 Ν. 3468/ Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και λοιπές διατάξεις Ορισµός ΣΗΘΥΑ Άρ. 3. Άδεια Παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Άρ Ειδικό Μητρώο ΡΑΕ Παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ Άρ Κανονισµός Αδειών Παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ Άρ (γ) Προτεραιότητα σε Σταθµούς ΣΗΘΥΑ < 35MWe Άρ Προτεραιότητα σε Αυτοπαραγωγούς ΣΗΘΥΑ < 35MWe στο 20% της Συνολικής Παραγωγής και σε κάθε περίπτωση < ΜWh. Άρ. 12. Σύµβαση Πώλησης Άρ β). Τιµολόγηση ΣΗΘΥΑ 73 & 84,60 Άρ. 27. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 5

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 3/15 Ν 3734/ Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. Άρ. 5. Ηλεκτρική Ενέργεια από συµπαραγωγή β) Ολική ετήσια παραγωγή Η.Ε. β-γ) Ολικός Ετήσιος Βαθµός Απόδοσης Άρ. 6. Υπολογισµός αποδοτικότητας συµπαραγωγής & ΥΑ Άρ. 7. Μέτρα για την προώθηση της ΣΗΘ & ΣΗΘΥΑ ΣΗΘΥΑ τµήµα του συνόλου της παραγόµενης Η.Ε. Τιµολόγηση Μη-ΣΗΘΥΑ Προτεραιότητα ΣΗΘΥΑ > 35 MWe Αναλόγως Άρ. 8. Εγγυήσεις προέλευσης Η.Ε. από ΣΗΘΥΑ Άρ. 9. Άδειες Παραγωγής ΣΗΘ Αναλόγως Άρ. 11. Εθνικό δυναµικό συµπαραγωγής 6 Άρ. 15. Μεταβατικές ιατάξεις

7 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 4/15 ΥΑ 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ /ΦΕΚΒ 1420/ Καθορισµός εναρµονισµένων τιµών αναφοράς των βαθµών απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. ΥΑ 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ /ΦΕΚΒ 1420/ Καθορισµός λεπτοµερειών της µεθόδου υπολογισµού της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή και της αποδοτικότητας συµπαραγωγής. ΥΑ. 6/Φ1/οικ / ΦΕΚΒ 646/ Εφαρµογή του Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισης του. Άρθρο7. παράγραφος στ. ΕΠ µόνο για ΣΗΘΥΑ (ν.3734/2009). 7

8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 5/15 Ν. 3851/ Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ Άρ. 2 Άδεια Παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ Άρ. 5 Feed-in Tariffs ΣΗΘΥΑ 87,85 Χ ΣΡ και 99,45 Χ ΣΡ Ν. 4001/ Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις. Άρ. 197 Λοιπές ιατάξεις Προτεραιότητα & Feed-in Tariffs ΣΗΘΥΑ > 35 MWe 8

9 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 6/15 ΑπόφασηΡΑΕ 1599/2011 / ΦΕΚΒ 179 / Οριστική έγκριση του τεύχους «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών» Μετρητές Πρότυπα, Βαθµονόµηση Μετρήσεις ΗλεκτρικήςΕνέργειας: ΧΤ / ΜΤ & ΥΤ Καύσιµα: Αέρια / Υγρά / Στερεά Λοιπά µετρητικά όργανα Θερµότητα & Ψύξη Υπολογισµός Θερµογόνου ύναµης Επικοινωνία Μετρητών & Συγκεντρωτών µε ΛΑΓΗΕ Κανόνες προσδιορισµού της θέσης των Μετρητών σε Εγκ. ΣΗΘΥΑ 9

10 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 7/15 ΥΑαριθµ. 5 ΗΛ/Γ/Φ1/749/ ΦΕΚΒ 889 / Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β 1420/ ) περί καθορισµού των λεπτοµερειών της µεθόδου υπολογισµού της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή και της αποδοτικότητας συµπαραγωγής και ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την αδειοδότηση των Μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συµπαραγωγή και Συµπαραγωγή Υψηλής Αποδοτικότητας και τη συµµετοχή τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Σύστηµα Εγγυηµένων Τιµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και την αποζηµίωση αυτών. 10

11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 8/15 ΥΑ αριθµ. 5 ΗΛ/Γ/Φ1/749/ ΦΕΚ Β 889 / Άρθρο 2 Ορισµοί 24ωρη Χαρακτηριστική Κατάσταση Μονάδας Συµπαραγωγής Μονάδα Πλήρους Συµπαραγωγής Μονάδα Μερικής Συµπαραγωγής Μονάδα ή Σταθµός ή Εγκατάσταση Συµπαραγωγής Υψηλής Απόδοσης (Αποδοτικότητας) Κατανεµόµενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ Ποσότητα Προτεραιότητας Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, ΕP Άρθρο 8 Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων Κατανεµόµενης Μονάδας 11

12 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 9/15 ΥΑ αριθµ. 5 ΗΛ/Γ/Φ1/749/ ΦΕΚ Β 889 / Άρθρο 9 Τιµολόγηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες Συµπαραγωγής του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ Σε εφαρµογή της παρ. 2 του Άρθρου 7 του Ν.3734/2009 ορίζεται ότι για τις Μονάδες Συµπαραγωγής του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, η ηλεκτρική ενέργεια που µηνιαία δεν χαρακτηρίζεται ΣΗΘΥΑ (συµπαραγωγική ή µη) θα τιµολογείται µε τη µέση Οριακή Τιµή Συστήµατος σταθµισµένη ως προς την συνολική παραγωγή του αντίστοιχου µήνα όπως τα µεγέθη αυτά ορίζονται στονηµερήσιοενεργειακόπρογραµµατισµό (εφεξής «ΜέσηΜηνιαία Τιµή»). Στην περίπτωση Αυτοπαραγωγού το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεταιστοσύστηµα ήτο ίκτυο καιυπότους περιορισµούς τουάρθρου 197 του Ν. 4001/2011 αποζηµιώνεται αναλογικά σύµφωνα µε την αναλογία των συνολικών ποσοτήτων που χαρακτηρίζονται ΣΗΘΥΑ και µη ΣΗΘΥΑ και των οποίων το άθροισµα αποτελεί την αντίστοιχη µηνιαία συνολική παραγωγή της µονάδας. Για τις Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργεια που µηνιαία χαρακτηρίζεται ΣΗΘΥΑ, γίνεται µε την εγγυηµένη τιµή, σύµφωνα µε την παρ.1, άρθρο 13 του Ν.3468/2006, όπως ισχύει. 12

13 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 10/15 ΥΑ αριθµ. 5 ΗΛ/Γ/Φ1/749/ ΦΕΚ Β 889 / Άρθρο 10 Τιµολόγηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ Για το µέρος της εγχεόµενης στο Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας και εφόσον αυτό χαρακτηρίζεται ηλεκτρική ενέργεια από ΣΗΘΥΑ ο ΛΑΓΗΕ συνάπτει Συµπληρωµατική Σύµβαση Συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας µε Κατανεµόµενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ µε τον κάτοχο της αντίστοιχης άδειας παραγωγής. Η ηλεκτρική ενέργεια από ΣΗΘΥΑ αποζηµιώνεται αποκλειστικά και µόνο µε την αντίστοιχη Εγγυηµένη Τιµή όπως αυτή ορίζεται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Το υπόλοιπο µέρος της εγχεόµενης στο Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα εάν αυτό χαρακτηρίζεται ως συµπαραγωγικό ή µη, εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε το Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή στα πλαίσια του Συστήµατος αυτού εφαρµόζεται αποκλειστικά στο τµήµα αυτό και στο τµήµα ισχύος που αντιστοιχεί. 13

14 Άρθρο 11 Μητρώα Μονάδων ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 11/15 ΥΑ αριθµ. 5 ΗΛ/Γ/Φ1/749/ ΦΕΚ Β 889 / Στο Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ το οποίο µετονοµάζεται σε Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, δηλαδή το Μητρώο Μονάδων οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, όπως ισχύει, εντάσσονται α) οι Μονάδες Συµπαραγωγής (µε δυνατότητα ΣΗΘΥΑ) που δεν είναι κατανεµόµενες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ και β) οι Μονάδες που έχουν χαρακτηρισθεί στην άδεια παραγωγής που ήδη κατέχουν ως Μονάδες ΣΗΘΥΑ και ταυτόχρονα Μονάδες Πλήρους Συµπαραγωγής. Αντίστοιχα, στο Μητρώο Μονάδων του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εντάσσονται οι Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ. 14

15 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 12/15 ΥΑ αριθµ. 5 ΗΛ/Γ/Φ1/749/ ΦΕΚ Β 889 / Άρθρο 12 Πιστοποίηση ιατάξεων Μέτρησης, καθορισµός χωρικών ορίων του Συστήµατος και πιστοποίηση σηµείων µέτρησης Ο Παραγωγός σε εφαρµογή των οριζόµενων σχετικά µε την µέτρηση των µεγεθών EC, HCHP, και FC της παρούσας και κάθε άλλης απαραίτητης σήµανσης υποβάλει βεβαίωση στο ΛΑΓΗΕ από πιστοποιηµένο φορέα ότι: α) οι διατάξεις µέτρησης και σήµανσης, πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης 6/Φ1/οικ.8786 ΦΕΚ Β 646/ και υπουργικής απόφασης 5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ ΦΕΚ Β 1420/ και β) ότι ο καθορισµός των χωρικών ορίων του συστήµατος και τα σηµεία µέτρησης πληρούν τις προϋποθέσεις των υπουργικών αποφάσεων 5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641ΦΕΚ Β 1420/ και 6/Φ1/οικ.8786 ΦΕΚ Β 646/ Επίσης στην περίπτωση που αξιοποιούνται τα καυσαέρια για γεωργικούς σκοπούς κατ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόµου 3468/2006 όπως ισχύει ο Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει στο ΛΑΓΗΕ σχετική βεβαίωση από πιστοποιηµένο 15 φορέα.

16 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 13/15 ΥΑ αριθµ. 5 ΗΛ/Γ/Φ1/749/ ΦΕΚ Β 889 / Άρθρο 13 Ορισµός Περιόδου Αναφοράς Μέτρησης και συστήµατα τηλεµέτρησης και τηλεσήµανσης Ως περίοδος αναφοράς για την µέτρηση των µεγεθών EC, HCHP, και FC καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης σήµανσης για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ ΦΕΚ Β 1420/ ορίζεται η µία (1) ώρα στην περίπτωση των Κατανεµόµενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ ενώ στις Μονάδες ΣΗΘΥΑ του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ως περίοδος αναφοράς για την µέτρηση των µεγεθών EC, HCHP, και FC ορίζεται ο ένας (1) µήνας και για κάθε απαραίτητη σήµανσηηµία (1) ώρα. Ο Παραγωγός αναλαµβάνει όλα τα έξοδα (αγοράς, βαθµονόµησης, εγκατάστασης, και λειτουργίας) για το σύστηµα τηλεµέτρησης / τηλεσήµανσης των παραπάνω µεγεθών και στοιχείων. 16

17 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 15/15 ΥΑ αριθµ. 5 ΗΛ/Γ/Φ1/749/ ΦΕΚ Β 889 / Άρθρο 14 Άλλες διατάξεις Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων ΣΗΘ και ΣΗΘΥΑ του Μητρώου ΑΠΕ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που έχουν συνάψει συµβάσεις αγοραπωλησίας µέχρι έναρξης ισχύος της παρούσας υποχρεούνται εντός έξι (6) µηνών να εκπληρώσουν όλεςτιςυποχρεώσεις τουςόπωςαυτές ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας. Εφόσον µετά την παρέλευση των έξι (6) µηνών (30 Σεπτεµβρίου 2012) δεν είναι εφικτή από τον ΛΑΓΗΕ η πιστοποιηµένη µέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ τότε το σύνολο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως µη συµπαραγωγικό και αποζηµιώνεται στο εξής και µέχρι την συµµόρφωση των κατόχων άδειας παραγωγής σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της παρούσας. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Κατανεµόµενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ υποχρεούνται άµεσα να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 12 και 13 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση πριν την σύναψη της Συµπληρωµατικής Σύµβασης Συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ µε τον ΛΑΓΗΕ.» 17

18 Χαρακτηρισµός µονάδας ΣΗΘ Κατά την ιαδικασία Αδειοδότησης Ελέγχου Ενεργειακής Αποδοτικότητας από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ΧρήσηΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΣΗΘΥΑ (E CHP - PESR CHP,) ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΣΗΘΥΑ Μεγάλης Κλίµακας Μονάδα ΣΗΘ > 35 MWe (Άρθρο 4, παρ. 2 Κωδίκων) & Μονάδα Μερικής Συµπαραγωγής (E CHP < E C ) & Μονάδα ΣΗΘΥΑ (E CHP # 0 & PESR CHP > 10%) Ο Κάτοχος Άδειας Παραγωγής της ανωτέρω µονάδας πρέπει να είναι Ανεξάρτητος Παραγωγός. Η περίπτωση του Αυτοπαραγωγού είναι µη εφαρµόσιµη και πρέπει να αποσαφηνισθεί στους Κώδικες. Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων ΡΑΕ (Άρθρο 8, ΥΑ 749/ ΦΕΚ Β 889/22 Μαρτίου 2012) ΙσχύςΠροτεραιότηταςΕ Ρ Ετήσιες περίοδοι λειτουργίας τυχόν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Κ Σ. 18

19 Χαρακτηρισµός µονάδας ΣΗΘ Κατά την ιαδικασία Αδειοδότησης Ελέγχου Ενεργειακής Αποδοτικότητας από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ΧρήσηΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΣΗΘΥΑ (E CHP - PESR CHP,) ΜΟΝΑ Α ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ Μεγάλης Κλίµακας Μονάδα ΣΗΘ > 35 MWe & Μονάδα Πλήρους Συµπαραγωγής & ΜονάδαΣΗΘΥΑ (PESR CHP > 10%) ΜεσαίαςΚλίµακαςΜονάδαΣΗΘ < 35 MWe & > 1MWe & ΜονάδαΣΗΘΥΑ (PESR CHP > 10%) ΜικρήςΚλίµακαςΜονάδαΣΗΘ < 1 MWe & > 50kWe ΠολύΜικρήςΚλίµακαςΜονάδαΣΗΘ < 50 kwe Ο Κάτοχος Άδειας Παραγωγής µίας εκ των ανωτέρω µονάδων δύναται να είναι είτε Ανεξάρτητος Παραγωγός είτε Αυτοπαραγωγός. 19

20 Εγγραφή στα Μητρώα Μονάδων Α ΜΗΕ ΛΑΓΗΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΣΗΘΥΑ (Partially feed-in Tariff) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΕ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΜΟΝΑ Α ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (Feed-in Tariff) 20

21 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ - ΛΑΓΗΕ Συµβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραγωγός ΕΣΜΗΕ / ΛΑΓΗΕ (Τύπος και περιεχόµενο) Εξέλιξη Σύµβασης Παραγωγού- ΕΗ σε Παραγωγού- ΕΣΜΗΕ (EXALCO, πρώην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.) ΥΑ 6/Φ1/2000/ ΦΕΚΒ 158 / ΥΑ 6/Φ1/οικ.18359/ ΦΕΚΒ 1442 / ΥΑΑ.Υ/Φ1/οικ /ΦΕΚΒ 1497 /

22 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΘΥΑ 22

23 Εγγυηµένες Τιµές Ν.3851/2010 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΘΥΑ Σταθµοί ΣΗΘΥΑ < 35MWe ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ( /MWh) Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά ( /MWh) (ιστ) Σ.Η.Θ.Υ.Α. 87,85xΣΡ 99,45xΣΡ ΣΡ = 1+(Μ.Τ.Φ.Α.µ-26)/(100 x ηel) Τιµολόγηση ΣΗΘΥΑ Ν.4001/2011 (Μάρτιος 2012) Κατηγορία Τιµολόγησης Βαθµός Απόδοσης ΣΗΘΥΑ<=35ΜMW ΣΗΘΥΑµεχρήσηκαυσαερίωνγιαγεωργικούςσκοπούς (ΣΡ + 18%) ΣΗΘΥΑ 1 MWe nel = 0,33 173,800 /MWh 189,613 /MWh ΣΗΘΥΑ > 1 MWe nel = 0,35 168,889 /MWh 184,702 /MWh Τιµολόγηση Μη-ΣΗΘΥΑ Μέση Μηνιαία Τιµή = Μέση Σταθµισµένη Οριακή Τιµή Συστήµατος [Σταθµισµένη (MWh ΗΕΠ)] (Για το Μάρτιο 2012: 66,245) 23

24 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΘΥΑ Σταθµοί ΣΗΘΥΑ πλήρους Συµπαραγωγής > 35MWe Εγγυηµένες Τιµές Ν.3851/2010 ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ( /MWh) Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά ( /MWh) (ιστ) Σ.Η.Θ.Υ.Α. 87,85xΣΡ 99,45xΣΡ Τιµολόγηση ΣΗΘΥΑ Ν.4001/2011 ΣΡ = δ2χ[1+(δ1χμ.τ.φ.α.η-26)/(100 x ηel)] δ1=α/p +β & δ2=γ Τιµολόγηση Μη-ΣΗΘΥΑ Μέση Μηνιαία Τιµή = Μέση Σταθµισµένη Οριακή Τιµή Συστήµατος [Σταθµισµένη (MWh ΗΕΠ)] (Για το Μάρτιο 2012: 66,245) 24

25 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΘΥΑ Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ (> 35MWe) Εγγυηµένες Τιµές Ν.3851/2010 ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ( /MWh) Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά ( /MWh) (ιστ) Σ.Η.Θ.Υ.Α. 87,85xΣΡ 99,45xΣΡ Τιµολόγηση ΣΗΘΥΑ Ν.4001/2011 ΣΡ = δ2χ[1+(δ1χμ.τ.φ.α.η-26)/(100 x ηel)] δ1=α/p +β & δ2=γ ΤιµολόγησηΜη-ΣΗΘΥΑΝ.4001/2011 Το υπόλοιπο µέρος της εγχεόµενης στο Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα εάν αυτό χαρακτηρίζεται ως συµπαραγωγικό ή µη, εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε το Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή στα πλαίσια του Συστήµατος αυτού εφαρµόζεται αποκλειστικά στο τµήµα αυτό και 25 στο τµήµα ισχύος που αντιστοιχεί.

26 ΡΑΕ Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ Κατανεµόµενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ D-1 D-1 Εp Decl_t Priced Offer for (Avail_t-Decl_t) SMP_t* Min (DASQt,MQt ) M+1 Non Priced Offer Qt Qt=Decl_t (<=Ep) ΗΕΠ DASQt DASQt * SMPt FIT * MQt D-1 MQt ΛΑΓΗΕ MQt = E CHP-ΣΗΘΥΑ MQt = MQt - Auxiliary Load Step up Transformer losses MQt = MQt - System losses

27 ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ Νοµοθετικό Πλαίσιο Κώδικες Πρότυπο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Συµπληρωµατική Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα: Προσαρµοσµένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών & Πιστοποίησης (Φορέας Πιστοποίησης) Για Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα: Προσαρµοσµένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών & Πιστοποίησης (Φορέας Πιστοποίησης) Για Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 27

28 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΗΘΥΑ E C, F C, H CHP E C: Ηλεκτρική ενέργεια από µονάδα συµπαραγωγής F C: Ενέργεια καυσίµου H CHP: Χρήσιµη θερµική εµέργεια n e = E c / F c Ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης (2.1) Είναι γνωστός ο n cog NAI n cog >= n κατ NAI n cog: Ολικός βαθµός απόδοσης σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους συµπαραγωγής OXI ΝΑΙ, β!= 0 Είναι γνωστός ο β ΝΑΙ E max = E C + β * H CHP β: Συντελεστής απώλειας ηλεκτρικής ισχύος β = - Ε C / Η CHP OXI Είναι γνωστή η E max ΝΑΙ Β β= (E max - E C) / H CHP OXI n h = H CHP / F C Θερµικός βαθµός απόδοσης (2.2) n = n e + n h Ολικός βαθµός απόδοσης (2.3) n >= n κατ ΝΑΙ E CHP = E C (5.1) PESR = 1 1 / (n e / n er + n h /n hr) ΕΛΕΓΧΟΣ µε το κατώφλι του ηλεκτρικού βαθµού απόδοσης, n κατ, ανά τεχνολογία - τύπος α & γ n κατ = 80% β, δ - η n κατ = 75% n er & n hr υπολογίζονται µε την Υ. Α /09 (6.2) OXI n CHP = n cog n CHP = n cog (5.4) (5.5) Περιλαµβάνει Ατµοστρόβιλο συµπύκνωσης - αποµάστευσης OXI β = 0 C = n e / (n CHP - n e) E CHP = H CHP * C E non-chp = E C E CHP C, λόγος ηλεκτρικής προς θερµική ενέργεια (5.10) (5.2) (5.3) n e,max = E max / F C C = (n e,max β * n CHP) / (n CHP - n e,max) C Ορίζεται από Ν 3734/09 Άρθρο 5 παρ. δ F CHP = (E CHP + H CHP) / n CHP F non-chp = F C F CHP (5.12) n e,chp = E CHP / F CHP (5.13) n h,chp = H CHP / F CHP (5.14) n CHP = n e,chp + n h,chp (5.15) PESR = 1 1 / (n e,chp / n er + n h.chp /n hr) Άρθρο 2, PESR: Primary Energy Savings Ratio F E,non-CHP = E non-chp / n er (6.10) PES non-chp = F E,non-CHP - F non-chp (6.11) PESR >= 10% ΟΧΙ PES = PES CHP + PES non-chp PESR non-chp = PES non-chp / F E,non-CHP (6.12) ΝΑΙ E CHP ΕΝΑΙ ΣΥΘΥΑ E CHP ΕΝΑΙ ΣΗΘ 28

29 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΗΘΥΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝEIΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: [Ε 1, Ε 2, Ε i ], [ H 1,H 2, H i ], [F 1,F 2,..F i ] [X 1,X 2,..X i ] ΠΡΩΤΟΓΕΝEIΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: [Ε 1, Ε 2, Ε i ], [ H 1,H 2, H i ], [F 1,F 2,..F i ] [X 1,X 2,..X i ] CONCENTRATOR ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΗΘΥΑ 29

30 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Μετρητικές ιατάξεις Μe ΙΚΤΥΟ ( Ε ΗΕ) Ή ΣΥΣΤΗΜΑ (Α ΜΗΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝEIΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: [Ε 1, Ε 2, Ε i ], [ H 1,H 2, H i ], [F 1,F 2,..F i ] [X 1,X 2,..X i ] CONCENTRATOR Πιστοποίηση Μετρήσεων Α ΜΗΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΗΘΥΑ Πληρωµές Παραγωγών 30

31 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΛΑΓΗΕ -ΡΑΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΗΘΥΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ [ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ] ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 31

32 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 32

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» Αίθουσα συσκέψεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.07 20:21:03 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα