Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ

2 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε έργα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (Σ.Η.Θ.) που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.3468/2006. Β. Γενικές αρχές αξιολόγησης Σύµφωνα µε το στοιχείο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η άδεια παραγωγής χορηγείται µε βάση, µεταξύ άλλων, το κριτήριο της «ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου», επί του οποίου η ΡΑΕ διαµορφώνει τη γνώµη της βασιζόµενη στα στοιχεία που υποβάλλονται από τον αιτούντα. Στην παράγραφο 20 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 ορίζεται ως Συµπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης, η συµπαραγωγή που εξασφαλίζει ποσοστό εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 10% σε σχέση µε τη θερµική και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών διαδικασιών, σύµφωνα µε την µεθοδολογία του παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 8/2004/ΕΚ, εφεξής Οδηγία. Ωστόσο, στο παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας ορίζονται κριτήρια ετήσιας αποδοτικότητας, προκειµένου να θεωρηθεί το σύνολο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ως προϊόν συµπαραγωγής. Επειδή ο στόχος της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας εξυπηρετείται από έργα Σ.Η.Θ., τα οποία σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε το σύνολο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας να είναι προϊόν συµπαραγωγής, θεωρείται σκόπιµο, προκειµένου να κριθεί µία αίτηση αποδεκτή ως προς το κριτήριο της «ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου», να εξετάζεται, µε βάση τα δεδοµένα που υποβάλλονται από τον αιτούντα, εάν είναι εφικτή η ικανοποίηση των απαιτήσεων αποδοτικότητας που προβλέπονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας. Εάν, κατόπιν εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας έργου Σ.Η.Θ. η δυνατότητα ικανοποίησης των ανωτέρω κριτηρίων της Οδηγίας δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία, τότε η Ρ.Α.Ε ενεργεί ως ακολούθως σύµφωνα µε το σχήµα 1: α) Είτε ζητά, αν το κρίνει απαραίτητο, διευκρινίσεις σχετικά µε την µονάδα ηλεκτροπαραγωγής, τον τρόπο αξιοποίησής της, ή κάποιο άλλο επιµέρους τεχνικό χαρακτηριστικό. β) Είτε κρίνει την αίτηση µη αποδεκτή ως προς το κριτήριο αυτό και γνωµοδοτεί αρνητικά εφόσον, από την εφαρµογή της τεχνολογικής λύσης προκύπτει αδυναµία ικανοποίησης των απαιτήσεων της Οδηγίας.

3 Τε κµηρίωση της δυνατότητας ικανοποίησης των απα ιτήσεων της Οδηγίας 8/2004/ΕΚ και εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας άνω του 10% Πιθανή ανάγκη τροποποίησης επί µέρους τεχνικώ ν δεδοµένων του έργου ΟΧΙ Ικανοποίηση των απαιτήσεων; ΟΧΙ Μη αποδεκτή πρόταση συµπαραγωγής λόγω αδυναµίας τη ς τεχνική ς πρότασης να ικανοποιεί τις απαιτή σεις της Οδηγίας 8/2004/ΕΚ ΝΑΙ Από τα δεδοµένα της αί τησης διαφαίνεται ότι είναι εφικτή η ικανοποίηση τω ν απαι τήσεων της Οδηγίας 8/2004/ΕΚ Αρνητική Γνώµη Εξέταση κριτηρίου επιτ υχής Σχήµα 1. Πορεία εξέτασης κριτηρίου αποδοτικότητας Γ. εδοµένα που εκτιµώνται κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας εκτιµώνται τα ακόλουθα δεδοµένα : 1) εδοµένα καταναλώσεων : i. Θερµική ζήτηση εκφρασµένη είτε σε ποσότητα καυσίµου, είτε σε Κατωτέρα Θερµογόνο ύναµη του καυσίµου που καταναλώνεται σε εγκαταστάσεις καύσης. Η θερµική ζήτηση υποβάλλεται για κάθε µήνα για τουλάχιστον ένα ολόκληρο ηµερολογιακό έτος, και εφόσον αφορά περισσότερα έτη ως ο µέσος όρος των καταναλώσεων των αντίστοιχων µηνών, κατά το πρότυπο του πίνακα Ι. ii. Ηλεκτρική ζήτηση για κάθε µήνα για τουλάχιστον ένα ολόκληρο ηµερολογιακό έτος, κατά το πρότυπο του πίνακα Ι. iii. Κατά περίπτωση, φύλλα απόδοσης λεβήτων, τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροκίνητων αντλιών θερµότητας που θα υποκατασταθούν από µονάδα απορρόφησης, ισοζύγιο ενέργειας και µάζας της εγκατάστασης που εκµεταλλεύεται απευθείας καυσαέρια, καθώς και όποιο άλλο δεδοµένο απαιτείται για τον προσδιορισµό των καταναλώσεων θερµικής και ψυκτικής ενέργειας που θα εξυπηρετηθούν από το έργο Σ.Η.Θ..

4 2) Πίνακας Ι µε καταναλισκόµενη ενέργειας Μήνας Κατανάλωση καυσίµων σε ΚΘ (ΚWh f ή ΜWh f ) Πίνακας Ι Κατανάλωση ηλ. Ενέργειας (KWh e ή ΜWh e ) Κατανάλωση ηλ. ενέργειας για ψύξη * (KWh e ή ΜWh e ) Ιαν Φεβ εκ * Συµπληρώνεται µόνο εφόσον η εγκατάσταση συµπαραγωγής περιλαµβάνει ψύκτη απορρόφησης 3) Πίνακας ΙΙ µε δεδοµένα ετήσιας παραγωγής ενέργειας σύµφωνα µε την προβλεπόµενη ετήσια λειτουργία Μήνας Ιαν Φεβ εκ Παραγωγή ηλ. ενέργειας (KWh e ή ΜWh e ) Πίνακας ΙΙ Παραγωγή ζεστού Παραγωγή ατµού νερού (KWh th ή ΜWh th ) (KWh th ή ΜWh th ) Παραγωγή ψύξης (KWh ψ ή ΜWh ψ ) Απευθείας εκµετάλλευση καυσαερίων (KWh th ή ΜWh th ) 4) Ωριαία λειτουργία κατά τη διάρκεια της µέσης ηµέρας κατά την περίοδο θέρµανσης, και κατά τη διάρκεια της µέσης ηµέρας κατά την περίοδο ψύξης, κατά τα πρότυπα του πίνακα που ακολουθεί : Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Παραγωγή θερµικής Ενέργειας Παραγωγή ψύξης Πίνακας ΙΙΙ 1h 23h 24h 5) Ισοζύγια θερµότητας και µάζας για µηχανή και εξοπλισµό ανάκτησης και µετατροπής ενέργειας για το µέσο αναµενόµενο φορτίο λειτουργίας κατά την περίοδο θέρµανσης, και κατά την περίοδο ψύξης. Στα ισοζύγια θα πρέπει να απεικονίζονται η παροχή, η πίεση και θερµοκρασία για καύσιµο, εργαζόµενο µέσο, νερό ατµό ή άλλο ρευστό που τυχόν χρησιµοποιείται για την µεταφορά θερµότητας, σε κάθε όριο της εγκατάστασης καθώς και πριν και µετά από κάθε εναλλάκτη θερµότητας, ή εγκατάσταση απευθείας χρήσης των καυσαερίων (Φούρνος, ξηραντήριο, ψύκτης απορρόφησης κλπ). Η ειδική κατανάλωση καυσίµου (ΕΚΚ) της µηχανής θα πρέπει να αναφέρεται σε λειτουργία στο µέσο αναµενόµενο φορτίο λειτουργίας, κατά τα ανωτέρω, και να περιλαµβάνει την ανώτατη επιτρεπτή απόκλιση, εφόσον πρόκειται για εµβολοφόρο µηχανή κατά τα οριζόµενα στο ISO , εφόσον πρόκειται για αεριοστρόβιλο, την αύξηση της ΕΚΚ που δηλώνει ο κατασκευαστής κατά τα αναφερόµενα στο ISO3977-9, ως αναµενόµενη µετά από λειτουργία τριών

5 ετών ή πριν τις εργασίες αντικατάστασης θερµών τµηµάτων του στροβίλου, και εφόσον πρόκειται για άλλη τεχνολογία σύµφωνα µε ανάλογες πρακτικές της σχετικής βιοµηχανίας. Εφόσον ο αιτών δεν έχει συνεκτιµήσει τις ανωτέρω αποκλίσεις µε βάση δηλώσεις κατασκευαστών, η ΡΑΕ, προκειµένου να εκτιµήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα, προσαυξάνει την ΕΚΚ που έχει δηλωθεί κατά ποσοστό που τεκµηριώνεται από βιβλιογραφικά δεδοµένα. 6) ήλωση περί δυνατότητας απόρριψης θερµότητας από την εγκατάσταση, και αναφορά των χαρακτηριστικών των σχετικών διατάξεων.. Παραδοχές Το έργο αξιολογείται µε βάση τις ακόλουθες παραδοχές οι οποίες είναι συµβατές µε το πνεύµα της Οδηγίας κατά το οποίο θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η απόρριψη ωφέλιµης θερµότητας προς το περιβάλλον: o Τα δεδοµένα θερµικής κατανάλωσης (Πίνακας Ι) θα πρέπει κατά το δυνατόν να µην υπολείπονται της παραγωγής θερµικής ενέργειας (Πίνακας ΙΙ) για κάθε µήνα του έτους. o Η καταναλισκόµενη ωφέλιµη θερµότητα που παράγεται από την καύση υδρογονανθράκων λαµβάνεται κατά περίπτωση ως ακολούθως : (α) Εφόσον προϊόν της καύσης είναι νερό ή ατµός σε λέβητα, η καταναλισκόµενη ωφέλιµη θερµότητα προκύπτει από τα δεδοµένα κατανάλωσης καυσίµων του πίνακα 1 και τον βαθµό απόδοσης του λέβητα όπως προκύπτει από τα φύλλα απόδοσης που συντάσσονται κατά τον περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης. (β) Εφόσον προϊόν της καύσης είναι καυσαέρια που χρησιµοποιούνται απευθείας, για παράδειγµα σε ξηραντήρια ή φούρνους, η καταναλισκόµενη ωφέλιµη θερµότητα προκύπτει από τα δεδοµένα κατανάλωσης καυσίµων του πίνακα 1 και τη διαφορά της ενθαλπίας των καυσαερίων στην είσοδο από την έξοδο της εγκατάστασης και τεκµηριώνεται στα διαγράµµατα ισοζυγίων µάζας και ενέργειας. o Η καταναλισκόµενη ωφέλιµη θερµότητα για ψύξη που παράγεται από ηλεκτροκίνητους ψύκτες προκύπτει από το γινόµενο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη από τον πίνακα 1 και του συντελεστή EER της εγκατάστασης. o Ως ωφέλιµη θερµότητα για ψύξη λαµβάνεται η ποσότητα της καταναλισκόµενης ωφέλιµης θερµότητας για ψύξη που µπορεί να εξυπηρετηθεί από την παραγόµενη ψυκτική ενέργεια της µονάδας απορρόφησης. o Ως ωφέλιµη θερµότητα λαµβάνεται η ποσότητα της καταναλισκόµενης ωφέλιµης θερµότητας που µπορεί να εξυπηρετηθεί από την παραγόµενη θερµική ενέργεια της µονάδας συµπαραγωγής. o Οι συντελεστές διόρθωσης για τις αποφευχθείσες απώλειες του δικτύου εφαρµόζονται µε γνώµονα το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέεται ο καταναλωτής µε το δίκτυο διανοµής. o Για τον υπολογισµό της τιµής αναφοράς του βαθµού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την απόφαση Ε(2006) 6817 της 21ης εκεµβρίου 2006 της ΕΕ η µέση ετήσια θερµοκρασία λαµβάνεται από

6 τα δεδοµένα του πλησιέστερου µετεωρολογικού σταθµού της ΕΜΥ, στον Νοµό στον οποίο θα εγκατασταθεί η µονάδα Σ.Η.Θ.. Ε. Έλεγχος ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας Με βάση τις ανωτέρω γενικές αρχές εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης : 1) Υπολογίζονται, για κάθε µήνα του έτους µε βάση τις γενικές αρχές τις προηγούµενης παραγράφου τα µηναία µεγέθη της ωφέλιµης θερµότητας και ωφέλιµης θερµότητας για ψύξη, και ως άθροισµα αυτών, η ετήσια ωφέλιµη θερµότητα. 2) Υπολογίζεται ο εκτιµώµενος µέσος ετήσιος Ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης η e της µονάδας Σ.Η.Θ. ως το πηλίκο της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της ετήσιας κατανάλωσης καυσίµου στην µονάδα συµπαραγωγής. 3) Υπολογίζεται ο εκτιµώµενος Θερµικός βαθµός απόδοσης η th της µονάδας Σ.Η.Θ. ως το πηλίκο της ετήσιας ωφέλιµης θερµότητας και της ετήσιας κατανάλωσης καυσίµου στην µονάδα συµπαραγωγής. 4) Εξετάζεται η λειτουργία της µονάδας ως προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράστηµα ΙΙ της Οδηγίας. Εφόσον ο µέσος ετήσιος βαθµός αποδοτικότητας που προκύπτει από τους ανωτέρω υπολογισµούς, ως το άθροισµα των η e και η th είναι ανώτερος του 80%, προκειµένου για τεχνολογία συνδυασµένου κύκλου ή ατµοστροβίλου συµπύκνωσης, και του 75% για οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, το σύνολο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζεται ως προς την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα III της Οδηγίας και την παράγραφο 5 του παρόντος Οδηγού. Εφόσον ο µέσος ετήσιος βαθµός αποδοτικότητας που προκύπτει από τους ανωτέρω υπολογισµούς, ως το άθροισµα των η e και η th, είναι κατώτερος του 80% προκειµένου για τεχνολογία συνδυασµένου κύκλου ή ατµοστροβίλου συµπύκνωσης, και του 75% για οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας δεν ικανοποιείται. 5) Υπολογίζεται ο λόγος εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας (PESR), ο οποίος ορίζεται από τη σχέση: 1 PESR = 1 (1) ηe ηh + η p η Όπου : η e : O Ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης που προκύπτει από τα υπό στοιχείο 5 δεδοµένα ισοζυγίων θερµότητας και ηλεκτρισµού της παραγράφου (Γ). η er : είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την απόφαση Ε(2006) 6817 της 21ης εκεµβρίου 2006 της ΕΕ, µετά από την εφαρµογή του διορθωτικού er hr

7 συντελεστή που σχετίζεται µε τις µέσες κλιµατικές συνθήκες της περιοχής του έργου κατ εφαρµογή των προβλεποµένων στον παράρτηµα ΙΙΙ της ανωτέρω. η h : O εκτιµώµενος Θερµικός βαθµός απόδοσης σύµφωνα µε τα υπό στοιχείο 5 δεδοµένα ισοζυγίων θερµότητας και µάζας που υποβάλλονται µε τον φάκελο της αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής. η hr : είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµικής ενέργειας, η οποία έχει δηµοσιευθεί στην απόφαση Ε(2006) 6817 της 21ης εκεµβρίου 2006 της ΕΕ. p : ιορθωτικός συντελεστής για αποτρεπόµενες απώλειες στο διασυνδεδεµένο ηλεκτρικό δίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παράρτηµα IV της απόφασης Ε(2006) 6817 της 21ης εκεµβρίου 2006 της ΕΕ. Εφόσον ο λόγος εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας που προκύπτει µετά την εφαρµογή της ανωτέρω µεθοδολογίας έχει τιµή, η οποία είναι : (α) µεγαλύτερη του 10 % για µονάδες συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη των 1 ΜWe (β) θετική για µονάδες συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη των 1 ΜWe η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου κρίνεται επαρκής.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW

Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Φεβρουάριος 2010 2 Εισαγωγή... 5 1. Υφιστάµενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3 Προδιαγραφές μετρητών και μετρήσεις μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786 «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισης του» ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 301/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2007 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/2983468/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΆΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ4:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα