ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κείµενες διατάξεις. Το ΠΜΣ- παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο του Τµήµατος, αλλά και σε συγγενή πεδία. 2. Το ΠΜΣ- αποβλέπει στη δηµιουργία υψηλής ποιότητας επιστηµονικής έρευνας και στη δηµιουργία επιστηµόνων ικανών να συµβάλουν στην πρόοδο της επιστήµης, της έρευνας και των εφαρµογών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ- προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηµατικό και εκπαιδευτικό δυναµικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3. Συγχρόνως, το ΠΜΣ- αποτελεί για το Τµήµα, αλλά και το Πανεπιστήµιο γενικότερα, πηγή ακαδηµαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συµβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση της έρευνας. 4. ικαίωµα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ..Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών και µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Π.Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και µη κάτοχος Μ..Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιµων σχολών µπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες µόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ..Ε. 1

2 5. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Π.Γ.Σ.Ε.Σ. τριµελής συµβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία µετέχουν ένα (1) µέλος.ε.π. του οικείου Τµήµατος της βαθµίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) µέλη, τα οποία µπορεί να είναι µέλη.ε.π. του ιδίου ή άλλου Τµήµατος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθµίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. ΑΡΘΡΟ 2 Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων 1. Οι υποψήφιοι φοιτητές του ΠΜΣ- πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής τυπικά προσόντα: Α) Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ του εσωτερικού ή αναγνωρισµένου από τον ΟΑΤΑΠ, ισότιµου τίτλο σπουδών του εξωτερικού. Β) Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης ΑΕΙ του εσωτερικού ή, αναγνωρισµένου από τον ΟΑΤΑΠ, ισότιµου τίτλου σπουδών του εξωτερικού. Γ) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 3 Υποβολή Αιτήσεων 2

3 1) Η διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ- ξεκινάει µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς το Τµήµα ή µετά από σχετική προκήρυξη του Τµήµατος όπου θα αναφέρονται τα συγκεκριµένα γνωστικά πεδία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. 2) Στην αίτηση υποψηφιότητας αναφέρεται το µέλος ΕΠ του Τµήµατος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος να εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή και επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ του εσωτερικού ή αναγνωρισµένου από τον ΟΑΤΑΠ, ισότιµου τίτλου σπουδών του εξωτερικού. Επικυρωµένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ΑΕΙ του εσωτερικού ή αναγνωρισµένου από τον ΟΑΤΑΠ, ισότιµου τίτλου σπουδών του εξωτερικού. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (σύµφωνα µε το ΑΣΕΠ). Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. ύο συστατικές επιστολές από µέλη ΕΠ. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούµενα προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε το υπόδειγµα που έχει καθιερώσει το Τµήµα. Η ΠΓΣΕΣ µπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ του ΠΜΣ, όπως ερευνητικό έργο, εξετάσεις, παρακολούθηση µαθηµάτων, κλπ. ΑΡΘΡΟ 4 Αξιολόγηση Αιτήσεων 3

4 Μετά τον τυπικό έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών, η Γραµµατεία του ΠΜΣ προωθεί στη ΣΕ την αίτηση εκάστου ενδιαφεροµένου για εισαγωγή στο ΠΜΣ-. Η ΣΕ του ΠΜΣ εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες: Προβαίνει σε τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των δικαιολογητικών και των προσόντων του/της υποψηφίου-ας Εξετάζει το εφικτό της ερευνητικής πρότασης του/της υποψηφίουας και τη συνάφεια του προτεινόµενου θέµατος µε τα γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ-, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στην προκήρυξη. Καλεί τον υποψήφιο σε προσωπική συνέντευξη προκειµένου να αξιολογήσει την προσωπικότητά του, την ερευνητική του δραστηριότητα και δυνατότητες και το ενδιαφέρον του για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα που έχουν καθοριστεί από την προκήρυξη. Συνεκτιµά τη διαθεσιµότητα του µέλους ΕΠ του Τµήµατος που προτείνεται ως Επιβλέπων µέλος ΕΠ της διδακτορικής έρευνας και αποφασίζει για την κατ αρχήν αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εισαγωγής του ενδιαφεροµένου. Προτεραιότητα δίνεται σε υποψηφίους που δεν έχουν εκπονήσει άλλη διδακτορική διατριβή. Η απόφαση της ΣΕ-ΠΜΣ υπόκειται στην εγκριτική αρµοδιότητα της ΠΓΣΕΣ. Οι υποψήφιοι/ες ιδακτορικών Σπουδών δεν συµµετέχουν σε εξετάσεις όπως οι υποψήφιοι/ες για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης, αλλά αξιολογείται ο φάκελος τους µε συντελεστή βαρύτητας 70 % στη συνολική βαθµολογία και επιπλέον πραγµατοποιείται συνέντευξη µε συντελεστή βαρύτητας 30% στη συνολική βαθµολογία. Σε περίπτωση αποδοχής, η ΣΕ του ΠΜΣ καθορίζει τη θεµατική περιοχή της διδακτορικής έρευνας, προβαίνει στον ορισµό του επιβλέποντος µέλους ΕΠ και των υπολοίπων δύο µελών της τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής και εισηγείται σχετικά στη ΠΓΣΕΣ. Η ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη ΠΓΣΕΣ συνιστά το 4

5 χρονικό σηµείο για την έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής από τον Υποψήφιο ιδάκτορα (Υ ). ΑΡΘΡΟ 5 Χρονοδιάγραµµα Εκπόνησης ιδακτορικής ιατριβής 1. Μέσα σε ένα ακαδηµαϊκό έτος από την ηµεροµηνία αποδοχής του υποψηφίου διδάκτορα και τον ορισµό της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής από την Π.Γ.Σ.Ε.Σ. ο υποψήφιος υποχρεούται να παρουσιάσει την πρόταση της διδακτορικής του διατριβής. Η παρουσίαση θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή πρόταση µέχρι 1000 λέξεων η οποία απαραίτητα να περιέχει τον σκοπό και τις συγκεκριµένες µεθόδους έρευνας και ανάλυσης των πρωτογενών δεδοµένων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν καθώς και την σχετική βιβλιογραφία. Μέσα σε µία εβδοµάδα µετά την δηµόσια παρουσίαση συνέρχεται η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή και σε συνεργασία µε τον υποψήφιο ορίζει τελεσίδικα το θέµα της διατριβής και συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται µαζί µε τη γραπτή πρόταση για έγκριση στη Π.Γ.Σ.Ε.Σ. για τελική έγκριση. 2. Η περίοδος από την έγκριση του θέµατος από την Π.Γ.Σ.Ε.Σ. µέχρι την κατάθεση της ολοκληρωµένης διατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3 και µεγαλύτερη από 5 χρόνια. Παράταση µετά το πέµπτο έτος απαιτεί αιτιολογηµένη απόφαση της Π.ΓΣΕΣ του τµήµατος. 3. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) και µεγαλύτερη από πέντε (5 ) πλήρη ηµερολογιακά έτη. Παράταση µετά το πέµπτο έτος απαιτεί αιτιολογηµένη απόφαση της Π.ΓΣΕΣ του τµήµατος. Με σχετική απόφαση της Π.Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωµένου κύκλου µαθηµάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. 5

6 4. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ..Ε., σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου αυτού, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ηµερολογιακά έτη από τον ορισµό της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωµένο κύκλο µαθηµάτων που ορίζεται από την Π.Γ.Σ.Ε.Σ. στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών µαθηµάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. 5. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τµήµα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύµατος. Στις υποχρεώσεις του υποψηφίου δύναται να περιληφθεί κατά την κρίση του επιβλέποντα και της Συµβουλευτικής Επιτροπής αµειβόµενη απασχόληση του/της στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις δραστηριότητες του τµήµατος η του τοµέα η εργαστηρίου εφόσον εξασφαλίζονται τα σχετικά κονδύλια. 6. Ο Υ δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών µία φορά κατά την διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από ένα (1) έτος. Η ΠΓΣΕΣ κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούµενης αναστολής και, εφ όσον γίνουν αποδεκτοί, δίδεται η δυνατότητα στον Υ να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής µετά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, αλλά κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 6 Κανονισµοί Εκπόνησης ιδακτορικής ιατριβής 1. Η διδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σηµαντική συµβολή στην επιστηµονική γνώση. 6

7 2. Το επιβλέπον µέλος ΕΠ καθοδηγεί τη διδακτορική έρευνα του Υ µεταφέροντας του επιστηµονική εµπειρία και γνώση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του επιβλέποντος µέλους ΕΠ είναι σηµαντικός και δεν υποκαθίσταται από το ρόλο της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Η άµεση συνεργασία µεταξύ του επιβλέποντος µέλους ΕΠ και του Υ πρέπει να είναι τακτική καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 3. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής µπορεί να γίνει εκτός από την Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει ευρεία περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα. 4. Στο τέλος κάθε Ακαδηµαϊκού έτους ο Επιβλέπων Καθηγητής υποχρεούται να υποβάλλει στη Π.Γ.Σ.Ε.Σ. έκθεση προόδου του υποψηφίου η οποία πρέπει να περιέχει απαραίτητα: Τις δραστηριότητες του υποψηφίου (συλλογή και ανάλυση δεδοµένων, συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, συµµετοχή σε συνέδρια κ.λ.π.). Προβλήµατα ή δυσκολίες κατά την διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Την σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής επιτροπής για την συνέχιση της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. (Πρέπει να υπογράφεται από όλα τα µέλη της Συµβουλευτικής επιτροπής). Η έκθεση αξιολογείται από τη ΠΓΣΕΣ για τη λήψη απόφασης σχετικά µε τη συνέχιση ή τη διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής από τον Υ. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Υ διαγράφεται από το ΠΜΣ-. 5. Σε χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ο Υ µπορεί να υποβάλει στη Συµβουλευτική Επιτροπή ερευνητική πρόταση η οποία αναθεωρεί τεκµηριωµένα την αρχική πρόταση, που υπέβαλε κατά την έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 7

8 ΑΡΘΡΟ 7 Περάτωση ιδακτορικής Έρευνας 1. Το επιβλέπον µέλος ΕΠ εγκρίνει τη σύνταξη από τον Υ «Έκθεσης Περάτωσης ιδακτορικής Έρευνας», εφόσον διαπιστώσει ότι το επίπεδο της διενεργηθείσας διδακτορικής έρευνας είναι σύµφωνο µε τα ακαδηµαϊκά πρότυπα. Η έκθεση αυτή συντάσσεται κατά το υπόδειγµα που έχει θεσπίσει το Τµήµα και πρέπει να παρέχει πλήρη τεκµηρίωση των επιτευγµάτων της διδακτορικής έρευνας µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρωτοτυπία και τη συµβολή στην επιστήµη. 2. Η Συµβουλευτική Επιτροπή, στην οποία υποβάλλεται η έκθεση περάτωσης της διδακτορικής έρευνας, δύναται να καλέσει τον Υ σε προφορική παρουσίαση της έρευνάς του προκειµένου να διαµορφώσει ολοκληρωµένη άποψη και να υποβάλει παρατηρήσεις και σχόλια επί της διδακτορικής έρευνας. 3. Η Συµβουλευτική Επιτροπή, µετά την αξιολόγηση του επιστηµονικού έργου του Υ και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί: i) Επιτρέπει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. ii) Καθορίζει τον τελικό τίτλο της διδακτορικής διατριβής, εντός της θεµατικής περιοχής της διδακτορικής έρευνας. iii) ίδει κατευθύνσεις για τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. iv) Συντάσσει, σε συνεργασία µε τον Υ, την τελική έκθεση προόδου την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη ΠΓΣΕΣ. 4. Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα µε εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Είναι δυνατή η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής στην Αγγλική γλώσσα µε εκτενή περίληψη στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 8 Τελική Κρίση της ιδακτορικής ιατριβής 8

9 1. Η τελική κρίση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του Υ γίνεται από επταµελή Εξεταστική Επιτροπή στην οποία συµµετέχουν τα τρία µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα µέλη που ορίζονται από την ΠΓΣΕΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κείµενες διατάξεις. 2. Στο πλαίσιο διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των διδακτορικών που χορηγεί το Τµήµα, πρέπει, για την περάτωση της διδακτορικής διατριβής και τη σύσταση της επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη ΠΓΣΕΣ, να συντρέχουν και οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: i) ύο (2) τουλάχιστον δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά) τα οποία έχουν συµπεριληφθεί σε Citation Index ή διαθέτουν Impact Factor. ii) ύο (2) τουλάχιστον παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια µε σύστηµα κριτών που έχουν δηµοσιευτεί στα πρακτικά των διεθνών συνεδρίων. 3. Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υποκαταστήσει την κρίση των µελών της επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής για το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. 4. Ο Υ συγγράφει τη διδακτορική του διατριβή και παραδίδει αντίγραφα αυτής στα επτά µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής τα οποία αφού τη µελετήσουν και συµφωνήσουν ως προς τη δοµή και το περιεχόµενό της προσδιορίζουν κοινά αποδεκτή ηµεροµηνία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής, που δεν µπορεί να απέχει χρονικά λιγότερο από ένα µήνα από την παραλαβή της διδακτορικής διατριβής. Η πρόσκληση για εξέταση δηµοσιοποιείται µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος. 5. Ο Υ αναπτύσσει τη διατριβή του δηµοσίως και ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία κρίνει την πρωτοτυπία της και τη συµβολή της στην επιστήµη. Η έγκρισή της απαιτεί τη σύµφωνη 9

10 γνώµη τουλάχιστον πέντε µελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιέχονται οι γνώµες όλων των παριστάµενων µελών της σχετικά µε την πρωτοτυπία και την επιστηµονική συµβολή της διατριβής, η αιτιολογηµένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε µέλους και η τελική απόφαση της Επιτροπής ως προς την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Κάθε διδακτορική διατριβή αξιολογείται µε την κλίµακα καλώς, λίαν καλώς ή άριστα. 6. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέµψει µε απόφαση της πλειοψηφίας των παριστάµενων µελών της τη διδακτορική διατριβή για διορθώσεις ή επεξηγήσεις για διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της εξέτασης. 7. Το τελικό πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφεται από όλα τα παρόντα µέλη, ενώ ένα ξεχωριστό έγγραφο µε τις υπογραφές των παρόντων µελών της επιτροπής που ψηφίζουν θετικά ως προς την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής επισυνάπτεται στο κείµενο της διατριβής. 8. Από ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής κατατίθεται στο Τµήµα (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή), στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) και στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (σε έντυπη µορφή). ΑΡΘΡΟ 9 Μετακίνηση Υποψηφίων ιδακτόρων 1. Σε περίπτωση µετάκλησης, µετακίνησης ή εκλογής µέλους ΕΠ στο Τµήµα, προερχόµενου από Τµήµα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ηµεδαπής, οι υποψήφιοι διδάκτορες που το µέλος ΕΠ επέβλεπε στο Τµήµα που υπηρετούσε προηγουµένως, δύνανται να ζητήσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ-, υπό την επίβλεψη του µετακληθέντος ή µετακινηθέντος ή εκλεγέντος µέλους ΕΠ µε 10

11 αναγνώριση του χρόνου σπουδών του στο προηγούµενο ΠΜΣ-. 2. Η ΣΕ του ΠΜΣ αποφασίζει θετικά εφόσον κρίνει ότι το θέµα της διδακτορικής του διατριβής είναι το ίδιο ή συναφές µε το θέµα της διδακτορικής διατριβής που εκπονούσε στο προηγούµενο ΠΜΣ-, ορίζει τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής και εισηγείται σχετικά στη ΠΓΣΕΣ. ΑΡΘΡΟ 10 Παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων και Ειδικών Μαθηµάτων ή ιαλέξεων ιδακτορικού Επιπέδου 1. Το επιβλέπον µέλος ΕΠ, µετά από σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα την υποχρεωτική παρακολούθηση συγκεκριµένων µαθηµάτων ενός ΠΜΣ του Τµήµατος Νοσηλευτικής ή άλλου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ή άλλου ΑΕΙ της χώρας. Η παρακολούθηση αυτή µπορεί να συνεπάγεται τη συµµετοχή σε εξετάσεις συγκεκριµένων µαθηµάτων όχι όµως δικαίωµα ή υποχρέωση εγγραφής ή αποφοίτησης από το ΠΜΣ. 2. Με εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και απόφαση της ΠΓΣΕΣ µπορεί να προβλεφθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών µαθηµάτων ή διαλέξεων διδακτορικού επιπέδου από καθηγητές ή ερευνητές άλλων ΑΕΙ της χώρας µας ή του εξωτερικού που προσφέρονται στους Υ του Τµήµατος. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων από τον Υ, αυτό πρέπει να σχεδιαστεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο ΠΜΣ-. 3. Ο Υ έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει ένα µέρος της διδακτορικής του έρευνας σε Πανεπιστήµιο άλλης χώρας µετά από σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και απόφαση της ΠΓΣΕΣ. Ο Υ οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδηµαϊκό σύστηµα, 11

12 συµµετέχοντας σε σεµινάρια ή επιστηµονικά συνέδρια και αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του µε δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε σύστηµα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό. 4. Εφ όσον υπάρχει οικονοµική δυνατότητα, το ΠΜΣ µπορεί να επιχορηγεί, κατά περίπτωση, τη συµµετοχή Υ σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια µετά από σχετικό αίτηµα του επιβλέποντος µέλους ΕΠ και απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ. ΑΡΘΡΟ 11 Υποχρεώσεις Υποψηφίων ιδακτόρων 1. Το ΠΜΣ- είναι πλήρους φοίτησης. Οι Υ υποχρεούνται να συµµετέχουν σε ακαδηµαϊκές δραστηριότητες του Τµήµατος που καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: i)εργαστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών για µαθήµατα που διδάσκει το επιβλέπον µέλος ΕΠ. ii)φροντιστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών για µαθήµατα που διδάσκει το επιβλέπον µέλος ΕΠ. iii)επιτήρηση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών εξετάσεων. Οι εβδοµαδιαίες ώρες απασχόλησης στα (i) και (ii) καθορίζονται από το επιβλέπον µέλος ΕΠ, αλλά δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) ανά µάθηµα. Οι ώρες απασχόλησης στο (iii) κατανέµονται οµοιόµορφα µεταξύ των Υ του Τµήµατος. 2. Οι Υ υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της διδακτορικής τους έρευνας σε σεµινάρια / ηµερίδες που οργανώνονται από το Τµήµα µε ευθύνη του επιβλέποντος µέλους ΕΠ. ΑΡΘΡΟ 12 ιαγραφή Υποψηφίων ιδακτόρων 12

13 1. Είναι δυνατή η διαγραφή Υ από το ΠΜΣ- µε απόφαση της ΠΓΣΕΣ µετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ. Μεταξύ των λόγων για διαγραφή Υ περιλαµβάνονται οι ακόλουθοι: i) Χρήση ιδεών, µεθόδων και αποτελεσµάτων ή αντιγραφή µέρους εργασιών άλλων επιστηµόνων χωρίς αναφορά σ αυτούς. ii) Ανάρµοστη συµπεριφορά και λοιπά παραπτώµατα που δεν συνάδουν µε την ιδιότητα του Υ. iii) Μη επιτυχής εξέταση της διδακτορικής διατριβής του µετά την πρώτη αναποµπή της από την Εξεταστική Επιτροπή. iv) Μη ανταπόκρισή του σε ακαδηµαϊκή δραστηριότητα, από αυτές που καθορίζονται στα άρθρα 8, 10 και 11 του παρόντος κανονισµού, που του έχει ανατεθεί από το Τµήµα χωρίς σοβαρή δικαιολογία. v) Παρέλευση χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών, από την έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. vi) Ανεπαρκής πρόοδος κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής που διαπιστώνεται από τη Συµβουλευτική Επιτροπή. vii) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ενδιαφερόµενο. 2. Με απόφαση της ΠΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕ του ΠΜΣ µπορεί να χορηγηθεί παράταση του προβλεπόµενου χρονικού ορίου µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και µόνο για σοβαρούς ανυπαίτιους λόγους, όπως λόγοι υγείας ή κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ηµοσίου εκτός έδρας. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση του ενδιαφεροµένου πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 13 Είδος και Τύπος ιδακτορικού ιπλώµατος 1. Ο τίτλος του ιδακτορικού ιπλώµατος είναι δηµόσιο έγγραφο, απονέµεται δε στο γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή. 13

14 2. Τον τύπο του ιδακτορικού ιπλώµατος ορίζει µε απόφασή της η Σύγκλητος- ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Το ιδακτορικό ίπλωµα υπογράφεται από τον Πρύτανη-Πρόεδρο της Ε, τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Σε κάθε περίπτωση, στο ιδακτορικό ίπλωµα αναγράφονται και όσα στοιχεία ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κείµενες διατάξεις. 3. Η επίσηµη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την ΠΓΣΕΣ βάσει των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 14 ιασφάλιση Ποιότητας των ιδακτορικών Σπουδών Βασική υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΠΜΣ είναι η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της ποιότητάς του. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η εκπόνηση και η εφαρµογή Σχεδίου ιασφάλισης Ποιότητας και η οργάνωση τακτικών περιοδικών εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κείµενες διατάξεις. Με απόφαση της ΠΓΣΕΣ, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ του ΠΜΣ, θεσπίζεται διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ- µε στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των διδακτορικών που χορηγεί το Τµήµα. Μεταξύ των κριτηρίων της αξιολόγησης είναι ο αριθµός των δηµοσιεύσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο διδακτορικών ερευνών και οι αναφορές σ αυτές σε εγχειρίδια ή µελέτες άλλων επιστηµόνων. Με ευθύνη του ιευθυντή του ΠΜΣ, συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία τα σχετικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 15 Άλλα Θέµατα Ό,τι δεν προβλέπεται από τις παρούσες διατάξεις για τις διδακτορικές διατριβές θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση από τη ΠΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ. 14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 Άρθρο 1 Γενικά 1. Η Ευθύνη Το Πανεπιστήµιο έχει σύµφωνα µε το Νόµο την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Α. Καραμπίνης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων III.1

Καθηγητής Α. Καραμπίνης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων III.1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κομοτηνή Ιούνιιος 2010 Προοίμιο Το κείμενο αυτό αποτελεί τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας και πρόκειται να δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Άρθρο Α Στόχος Διδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από το άρθρο 9 του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ Α148/16-7-08). Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/24-7-2013 Ισχύει για Διδακτορικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ] ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα