Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 2 Οκτωβρίου 2014 Πέμπτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 2 Οκτωβρίου 2014 Πέμπτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Καλλιθέα: Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , ΦΑΞ: E mail: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Aριθ. Διακήρυξης 6/ ΠΡΟΧ / 2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια α)εξοπλισμού εργαστηρίου Μηχανολογίας, β) εξοπλισμού εργαστηρίου Οχημάτων και γ) εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για τη Δ/νση Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα 2 Οκτωβρίου 2014 Πέμπτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2. Το Ν.Δ.496/74 περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. 3. Το Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/ ) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ 145/Α/95 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις ). 4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/α / ) και το Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » ΦΕΚ 14/τ.α / ) και ισχύει. 5. Το Π.Δ.118/2007(Φ.Ε.Κ.150/τ.α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/τ.α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 7. Την αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

2 Σελ Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.α / ). 10. Την αριθ. 6/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 της Σιβιτανιδείου Σχολής. 11. Την αριθ. 178/ απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύματος περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμών εξοπλισμού στο πλαίσιο του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Την από Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με ΑΔΑ 7ΔΠΦΦ-ΟΩΔ περί έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 των έργων της συλλογικής απόφασης (ΣΑ) Ε Την αρ. πρωτ /Δ12/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί έγκρισης του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 της Σιβιτανιδείου Σχολής. 14. Την αριθ. 216/ απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύματος περί έγκρισης της διενέργειας οκτώ Πρόχειρων μειοδοτικών και ενός Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και της αντίστοιχης δαπάνης προκειμένου για την προμήθεια του εξοπλισμού στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 της Σιβιτανιδείου Σχολής. 15. Τις αρ. πρωτ / , 13096/ και 13095/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με α/α αντίστοιχα 352, 353 και 354 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. 16. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού που θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εργαστηρίου Μηχανολογίας και του εργαστηρίου Οχημάτων της Σιβιτανιδείου Σχολής καθώς και τις ανάγκες σε εξοπλισμό του τεχνικού Γραφείου Της Σχολής. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια α)εξοπλισμού εργαστηρίου Μηχανολογίας, β) εξοπλισμού εργαστηρίου Οχημάτων και γ) εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για τη Δ/νση Τεχνικού που θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, των μονάδων κατάρτισης καθώς και τις ανάγκες του Τεχνικού Γραφείου της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης θα είναι κατ ανώτατο όριο ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος. 1.Τόπος - χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Προς το Τμήμα Διαχείρισης (ισογ. Γρ.109) Δια του Γρ. Πρωτοκόλλου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/10/2014 έως και την ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/10/ :00 π.μ.

3 Σελ. 3 (ισογ. Γρ. 122) Αίθουσα Διοικητικού 10:00 π.μ. Συμβουλίου Γρ.104 Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ.122) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τ.Κ , έως και την 2/10/2014 και ώρα 10:00 το πρωί με απόδειξη. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να παραλαμβάνονται προσφορές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και εφόσον είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα, όπως ο Νόμος ορίζει. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό. Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 2/10/2014 και ώρα 10:00 το πρωί στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφείο 104 της Σιβιτανιδείου Σχολής από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού που ορίστηκε με την αρ 271/ (ΑΔΑ ΒΙ6Ζ469ΒΨ1-Χ53) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής. 2.Γενικά στοιχεία διαγωνισμού Αντικείμενο-χρόνος παράδοσης-δαπάνη κ κρατήσεις ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Εξοπλισμός εργαστηρίου Μηχανολογίας, εξοπλισμός εργαστηρίου Οχημάτων, Εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για τη Δ/νση τεχνικού. (βλ. αναλυτικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ ευρώ συμπεριλαμβανομένου 23% ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σιβιτανίδειος Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Σιβιτανιδείου Ιδρύματος Οικονομικού έτους 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % Κωδικός:2014ΣΕ «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής». Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Φόρος: 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση της ανωτέρω κράτησης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα σχετική με τα είδη προς προμήθεια της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

4 Σελ. 4 συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προσώπων πλην όσων εξαιρούνται βάση των διατάξεων του ΠΔ 118/2007(Φ.Ε.Κ.150/τ.α / ). Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είτε οι ίδιοι είτε νόμιμος εκπρόσωπός τους και να λάβουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 4.Σύνταξη προσφορών 1.Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να είναι σαφείς και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω.ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Επίσης, προς διευκόλυνση του έργου της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κάτω από τον τίτλο του διαγωνισμού να αναγράφεται η μία ή περισσότερες ομάδες ειδών για τις οποίες θα υποβληθεί οικονομική προσφορά από τον συμμετέχοντα (π.χ. ΟΜΑΔΑ 1). 2. Η προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής διάρθρωση: Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου θα περιλαμβάνονται: α)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii.να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος iii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, - δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, -είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, -είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού, - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης

5 Σελ. 5 ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), -δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης Αρχής έκαστης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση. iv. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια. β)εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης. Β)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές και θα περιλαμβάνει: α)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας (Παράρτημα Α ). β)κατάλογο ή prospectus των προσφερόμενων ειδών που θα αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών καθώς επίσης τη χώρα κατασκευής-προέλευσης, τον προμηθευτικό-κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο-μοντέλο του προϊόντος. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αξιολογούνται για την κατάταξη των υποψηφίων, όμως για την επιλογή της χαμηλότερης από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές. Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα είναι το πρωτότυπο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε όλες τις σελίδες των εγγράφων ή εντύπων του και το άλλο θα είναι το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» επίσης σε όλες τις σελίδες του και που θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής: Ανά εκάστοτε μονάδα μέτρησης χωρίς Φ.Π.Α., Συνολικό κόστος όλης της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό και ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α. Τελικό συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών. Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

6 Σελ. 6 Να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο δαπάνης μαζί με το για την ομάδα ή ομάδες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά. Τα είδη κάθε ομάδας περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του Παραρτήματος Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αναλυτικά τα ανώτατα όρια δαπάνης μαζί με το έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΕ 9349/Δ εξοπλισμός εργαστηρίου Μηχανολογίας (ψυκτικοί και υδραυλικοί) ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΕ 9349/Δ εξοπλισμός εργαστηρίου Μηχανολογίας (Παντογράφος) ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΕ 9349/Ε εξοπλισμός εργαστηρίου Οχημάτων (διαγνωστική συσκευή κ.ά.) ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΕ 9349/Π εξοπλισμός Δ/νσης Τεχνικού (εργαλεία Ψυκτ. και λοιπών συνεργείων) ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑΕ 9349/Π εξοπλισμός Δ/νσης Τεχνικού (αέρια-ηλεκτροσυγκ.) 500 ΘΑ πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 5. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Είναι δυνατή η υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για περισσότερες της μίας ομάδες του αυτού διαγωνισμού εντός του ιδίου σφραγισμένου φακέλου. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους προσφορών και ελέγχει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τα ζητούμενα στη διακήρυξη. Με αιτιολογημένη απόφασή της η επιτροπή μπορεί ν απορρίψει προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες προδιαγραφές. Στη συνέχεια η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τις προσφορές κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη χαμηλότερη προσφορά). Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή γράφει όρους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές. Η προσφορά για μέρος των προς προμήθεια υλικών μιας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ με βάση τους πίνακες οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων. Ανάδοχος είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του πρακτικού και εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις,σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά της προς τα αρμόδια όργανα της Σιβιτανιδείου Σχολής για την τελική έγκριση αποτελέσματος, την κατακύρωση στο μειοδότη και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. Υπογράφεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον επιλεγέντα ανάδοχο.

7 Σελ Παράδοση προμήθειας Οι παραδόσεις θα γίνουν στη Σιβιτανίδειο Σχολή από τον Ανάδοχο εντός (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια διεύθυνση στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αρ. 267/ , (ΑΔΑ ΒΙ6Ζ469ΒΨ1-0ΔΗ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής. 7. Πληρωμή-κρατήσεις Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του τιμολογίου παράδοσης των προϊόντων προς τη Σχολή να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), όπως περιγράφεται στην παράγραφο Γ του άρθρου 4 της παρούσας. Θα συνοδεύονται από το Πρακτικό Παραλαβής της προμήθειας της αρμόδιας επιτροπής (βλ. άρθρο 6). Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.επί του καθαρού ποσού θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και θα βαρύνουν τον μειοδότη. 8. Γενικοί όροι-επίλυση διαφορών 1. Η Σιβιτανίδειος Σχολή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις κάθε είδους δαπανών (φόρων, τελών κ.λπ.). 2. Σε ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προμηθειών. 3. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση δικαιώματος σύμβασης σε τρίτους από τον Ανάδοχο. 4. Η τροποποίηση της σύμβασης είναι εφικτή, στην περίπτωση που ο εργοδότης το κρίνει σκόπιμο, πάντα με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της εκτέλεσης του έργου όπως προδιαγράφηκε. Η επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης ανάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των καθ ύλην Δικαστηρίων και δη των Αθηνών με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού Δικαίου. 9.Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για την παρούσα Διακήρυξη από το τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (ισόγειο γρ. 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τηλέφωνο: & , Φαξ: , Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τυχόν διευκρινίσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του φορέα. Ο Γενικός Διευθυντής Δημήτριος Μιχαλολιάκος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

8 Σελ. 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά. Θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ε.Ε. Τα μηχανήματα να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να κάνει επίδειξη του μηχανήματος, εφόσον του ζητηθεί. ΟΜΑΔΑ-1 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού Εργαστηρίου Μηχανολογίας ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σειρά Γερμανοπoλύγωνα Chrome-Vanadium 7 έως 22 mm Κόφτης χαλκοσωλήνων 3-35mm με ανταλλακτικό μαχαίρι ( ροδάκι) και απογρεζωτή (σετ) Ξύστρα χαλκοσωλήνων πλαστική Αντλία κενού Διβάθμια 75 l/min + Μανόμετρο ταση Volt-50Hz (σετ) Κάσα Μανομέτρου διπλή πλήρη (μανόμετρα + λάστιχα) για R134a Ηλεκτρονικός Ανιχνευτής Διαρροών για R134a- R22-R407c-R410 Φλόγιστρο τύπου Mapp gas 2 τεμάχια 3 σετ 6 τεμάχια 1 σετ 4 τεμάχια 2 >> 3 >> Ηλεκτροβάνα αυτονομίας σφαιρική 1'' με ένα ρακόρ θερμ.λειτουργίας -10 έως +110C 2 >> Κυκλοφορητές RS 25/5 1'' (Με στοιχεία Η Μ = 4Μ ΥΣ, 5m 3 /h ) 2 >> Θερμοστάτες(υδροστάτες ) επαφής αναλογικούς C (με πουράκι) 15 >> Θερμοστάτες(υδροστάτες) εμβαπτιζόμενους αναλογικούς μονούς 5-30 C 4 >> Θερμοστάτες χώρου αναλογικούς διπλούς (διακόπτη ενεργοποίησης boiler) 5 >> Θερμοστάτες χώρου ηλεκτρονικούς απλούς 4 >> Θερμοστάτες χώρου ηλεκτρονικούς ρυθμιζόμενους (θερμοχρονοδιακόπτες εβδομαδιαίου προγραμματισμού) 2 >> Θερμοστάτες χώρου αναλογικούς 5-30 C 14 >> Τσιμπίδες Υδραυλικού υλικό κατασκευής σφυρήλατος χάλυβας χρωμίου 6 >> βαναδίου διαστάσεων 1'' 45 Ο Τσιμπίδες Υδραυλικού υλικό κατασκευής σφυρήλατος χάλυβας χρωμίου 6 >> βαναδίου διαστάσεων 1'' 90 ο Τσιμπίδες Υδραυλικού υλικό κατασκευής σφυρήλατος χάλυβας χρωμίου 1 >> βαναδίου διαστάσεων 1 ½ 45 ο Τσιμπίδες Υδραυλικού υλικό κατασκευής σφυρήλατος χάλυβας χρωμίου 1 >>

9 Σελ βαναδίου διαστάσεων 1 ½ 90 ο Κοφτάκια χαλκού με καστάνια δυνατότητα κοπής φ35mm 6 >> Φλόγιστρα τύπου MAP-GAS 4 >> Μεταλλικά αλφάδια L 30 2 >> Γαλλικά κλειδιά από σφυρηλατημένο χάλυβα 10 4 >> Μέτρα ξύλινα 2μετρα 40 >> Σετ κατσαβίδια ίσια + σταυροί (6 ΤΕΜ)Με πλαστική λαβή και χρωμίουβαναδίου Σειρά καρυδάκια διαστάσεων 10 32mm με καστάνια 1/2ʺ χρωμίουβαναδίου Πένσες ηλεκτρολογικές επιχρωμιωμένη κεφαλή και λαβές με μόνωση διάστασης 180mm Πλαγιοκόφτες καλωδίων επιχρωμιωμένη κεφαλή και λαβές με μόνωση διάστασης 160mm 17 σετ 1 τεμάχιο 17 τεμάχια 11 >> Κατσαβίδια δοκιμαστικά 100V-500V / 65mm 20 >> Δράπανο (κρουστικό περιστροφικό, αριστερό-δεξιό) Ισχύος 650 WATT με τσοκ σε βαλίτσα μεταφοράς 2 >> Σειρά Άλεν 1,5-10 mm (9 τεμ) 5 >> Pακορόκλειδο καστάνιας 3/8-1 ( ΠΟΛΥΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΜΑΝΕΛΑ) 2 >> Μετρητής παροχής φυσικού αερίου οικιακής χρήσης 2 >> Διαμαντοτρύπανα 6 mm 10 >> Διαμαντοτρύπανα 8 mm 10 >> Διαμαντοτρύπανα 10 mm 10 >> Θερμοσίφωνο κάθετο 12 λίτρα τύπου Glass (με ένδειξη θερμοκρασίας)220v/50hz 1 >> Ψαλίδια για πλαστική σωλήνα κάθετης κοπής έως φ26 2 >> Σπειροτόμος σωλήνων(κουκουνάρα) ½ αριστερό 1 >> Κόφτης σιδηροσωλήνων δυνατότητα κοπής έως 1 ½ 1 >> ΟΜΑΔΑ-2 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού Εργαστηρίου Μηχανολογίας Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Παντογράφος Οξυγόνου/ Πλάσματος. Ενός πυρσού 1 τεμάχιο

10 Σελ. 10 Διάσταση κοπής 1200 χ 2000mm και άνω. Μέγιστο πάχος κοπής 150mm Αυτόματη ρύθμιση ύψους Τσιμπίδας Αυτόματη Ανάφλεξη Οθόνη L.C.D ελάχιστη διάσταση 5" Πληκτρολόγιο Δυνατότητα τοποθέτησης Μηχανής Πλάσματος Λειτουργικό περιβάλλον Windows + Cad Cam Δυνατότητα επικοινωνίας με σύνδεση Ethernet ΟΜΑΔΑ-3 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού Εργαστηρίου Οχημάτων Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1. Διαγνωστική συσκευή με φορητό Υπολογιστή που θα υποστηρίζει την διαγνωστική μονάδα. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συνδεσιμότητα PC: Wireless b/g, USB2.0 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας: ISO CAN , SAE J2411 single wire CAN ISO , ISO VPW/PWM Συμβατότητα Software: Windows XP/VISTA/7 Τάση τροφοδοσίας V. Εγγύηση λειτουργίας 5 χρόνια Υποστηριζόμενα Συστήµατα ABS/ESP Αερόσακος (SRS) Υποβοήθηση Παρκαρίσματος Αντικλεπτικό Σύστημα Ηχοσύστημα Μηδενισμός Service Κεντρικό Κλείδωμα Κλιματισμός Διαχείριση Κινητήρα Αυτόματο Κιβώτιο Οθόνη Πληροφοριών Ηλεκτρονικά Τιμονιού. Τηλεχειριστήρια Ηλεκτρικό Χειρόφρενο Ηλεκτρονικά Κινητήρα Αντλία Καυσίμου Σύστημα Start/Stop Ηλεκτρονικά Ηλιοροφής Ηλεκτρονικά Καμπίνας Γωνία Τιμονιού Αναρτήσεις Προβολείς Πόρτες Καθίσματα Λοιπά Ηλεκτρονικά Διακόπτης Ανάφλεξης Σύστημα τετρακίνησης Κιβώτιο Ταχυτήτων Κεντρικά Ηλεκτρονικά Συμπλέκτης Επιλογέας Ταχυτήτων Τροχοί

11 Σελ. 11 Ηλεκτρονικά Ανάρτησης Immobilizer Πύλες Δικτύων Σειρήνα/Συναγερμός Πλοήγηση/GPS Προ-Αντλία Καυσίμου Αισθητήρας Βροχής Ρύθμιση Ύψους Καθρέπτες Δίκτυα CAN/VAN Διαχείριση Μπαταρίας Ηλεκτρικό Τιμόνι Πίεση Ελαστικών Μονάδα Οροφής Κινητό Τηλέφωνο/Bluetooth Ασφαλειοθήκη 2. Υδραυλικός γρύλλος κιβωτίων ταχυτήτων(σασμανόγρυλλος) 300 kg. 1 τεμάχιο 3. Συσκευή ( σετ ) ελέγχου διαρροής κυκλώματος ψύξης αυτοκίνητου. 1 τεμάχιο 4. Χειροκίνητη αντλία κενού με μανόμετρο 1 τεμάχιο 5. Κασετίνες με σειρά καρυδάκια απο 10-32mm 1/2ʺ(καστάνια, μανέλα, 10 τεμάχια προέκταση) chrome vanadium 6. Tαχυσύνδεσμoι ( αντάπτορες ) για R134a Χαμηλής-Υψηλής 2 τεμάχια 7. Σειρά ταφ ίσια mm.Υλικό κατασκευής chrome vanadium. 6 σειρές 8. Σειρά σπαστά ταφ mm. Υλικό κατασκευής chrome vanadium 6 σειρές 9. Λαδιέρα τροχήλατη απορροής 80 lit. 1 τεμάχιο ΟΜΑΔΑ-4 Τεχνικές προδιαγραφές Εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για τη Δ/νση τεχνικού Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Γαλλικό Συνολικό μήκος 10'' τεμ 2 2. Γαλλικό Συνολικό μήκος 15'' Τεμ 1 3. Πλαγιοκόφτης Λεπίδα κοπής 20mm για 1000V τεμ Πένσα Μήκος μύτης 36mm για 1000V τεμ Μυτοτσίμπιδο Γωνία μύτης 40 o για 1000V τεμ Κατσαβίδι Μύτη PZ 2x125 τεμ Κατσαβίδι Μύτη PH 2x125 (σταυρός) τεμ Κατσαβίδι Μύτη PH 2x250 (σταυρός) τεμ Κατσαβίδι Μύτη 5,5x100 (ίσιο) τεμ Κατσαβίδι Μύτη 6,5x150 (ίσιο) τεμ Κατσαβίδι Δοκιμαστικό ίσιο διαφανές μεγάλο τεμ Κατσαβίδι Δοκιμαστικό ίσιο διαφανές μικρό τεμ Κατσαβίδι Νάνος Μύτη 2x35 (σταυρός) τεμ Κατσαβίδι Νάνος Μύτη 5x35 (ίσιο) τεμ Γερμανοπολύγωνα ΣΕΤ 7-24 σε θήκη τεμ Καρυδάκια Κασετίνα 1/2'' τεμ Βαριοπούλα Βάρους 1,5Kgr τεμ Σφυρί Τύπου μηχανικού, βάρος 380gr τεμ Αλφάδι Μαγνητικό, μήκους 40cm, ρυθμιζόμενο τεμ Μέτρο μεταλλικό 5m μήκους τεμ Φλόγιστρο MAP GAZ STK-9 τεμ Φιάλη προπανίου για MAP-GAZ τεμ Σπρέι Αντισκωριακό Λιπαντικό τεμ. 2

12 Σελ Φαλτσέτα με λεπίδα 18mm πλάτος τεμ Καλέμι Μήκος 280mm και διατομή 25mm τεμ Αλεν ΣΕΤ κλασσικό τεμ Αλεν ΣΕΤ με μύτη RESISTORX τεμ Κατσαβίδι Flexible 3/8 καρέ τεμ Φωλιά για μύτες 3/8 καρέ 5/16 τεμ Μύτες ΣΕΤ 25 τεμαχίων (με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος) τεμ Τρυπάνι SDS 10X400 τεμ Τρυπάνι SDS 12X600 τεμ Ποτηροκορώνα με στέλεγχος 40cm SDS 55x4 για μπετόν τεμ Ποτηροτρύπανο Φ50 μετάλλου τεμ Διαμαντοτρύπανο SDS 5,5 mm τεμ Διαμαντοτρύπανο SDS 6 mm τεμ Διαμαντοτρύπανο SDS 9 mm τεμ Διαμαντοτρύπανο SDS 10 mm τεμ Σιδεροτρύπανα 2,5 mm τεμ Σιδεροτρύπανα 3 mm τεμ Σιδεροτρύπανα 5 mm τεμ Σιδεροτρύπανα 6 mm τεμ Ψαλίδι λαμαρίνας για λαμαρίνες πάχους 1,5 mm τεμ Εργαλειοθήκη μήκους 45cm τεμ 45. Δράπανο ηλεκτρικό Πνευματικό, δεξιόστροφο, αριστερόστροφο και σκαπτικό. Ικανότητα διάτρησης σε μπετό Φ28mm, σε τοίχο Φ68mm, Σε ατσάλι Φ13mm, σε ξύλο Φ28mm τεμ Δράπανο κολονάτο δαπέδου Ολικό ύψος 1600mm, απόσταση κώνου κολώνας 180mm, Διαδρομή τσοκ 85mm, διάμετρος τρυπήματος 25mm, Στροφές RPM 300 έως 2200, Τσοκ Φ20mm, Ισχύς 1100W, Μονοφασικό τεμ Ακίδες βολφραμίου Φ2,4 TIG κόκκινες τεμ Ακίδες βολφραμίου Φ2,4 TIG πράσινες τεμ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΕΤ 500FC ROLL-AIR ΤΕΜ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ 1/8-3/4 (806) ecc./καστάνια ΤΕΜ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ R134/404/22 ATP, ZX-1A, TIF ΤΕΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ SLIM LINE 53. ΖΥΓΑΡΙΑ 50KGR ΤΥΠΟΥ TIF-9010A TEM 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ με STEEL PROBE καλωδίου 1m και Ακρίβεια 0.1βαθμούς. ΤΥΠΟΥ WT2- ESSE ΤΕΜ 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 54. ΞΥΣΤΡΑ (ΒΑΡΕΛΑΚΙ) ΠΛΑΣΤ. ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ ROTHENBERGER ΤΕΜ ΞΥΣΤΡΑ UNIGRAT ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ ROTHENBERGER ΤΕΜ ΕΛΑΤΗΡΙΟ AT /2'' ΤΥΠΟΥ ACR- ΚΑΜΨΕΩΣ TOOLS ΤΕΜ ΕΛΑΤΗΡΙΟ AT /8'' ΤΥΠΟΥ ACR- ΚΑΜΨΕΩΣ TOOLS ΤΕΜ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΕΩΣ 3/4'' ΤΕΜ 1

13 Σελ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟΙ ΑΤ-94 1/2''- ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 5/8''-7/8'' ΤΥΠΟΥ ACR-TOOLS ΤΕΜ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟΙ ΑΤ-193 1/4''- ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 5/8'' ΤΥΠΟΥ ACR-TOOLS ΤΕΜ FA (3/4'' -1 1/8'') ΤΥΠΟΥ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ IMPERIAL ΤΕΜ /8'' ΤΥΠΟΥ TC1000- ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ IMPERIAL ΤΕΜ /8'' ΤΥΠΟΥ TC-1050 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ IMPERIAL (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ) ΤΕΜ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΔΙΒΑΘΜΙΑ 90ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ ΤΕΜ Μπαταρία για Για το δραπανοκατσάβιδο Επαναφορτιζομενο BOSCH PSR-14,4 τεμάχια Μπαταρία για Για το δραπανοκατσάβιδο Επαναφορτιζομενο AEG Best 9.6X (9.6V) τεμάχιο 1 ΟΜΑΔΑ-5 Τεχνικές προδιαγραφές Εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για τη Δ/νση τεχνικού (αέρια) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ ARGON ΦΙΑΛΗ 50LT/200BAR ΤΕΜ 1 2. ΑΕΡΙΟ ARGON ΛΙΤΡΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ARGON ΤΕΜ 1 4. ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ARGON TEM 1

14 Σελ. 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑ-1 εξοπλισμός Εργαστηρίου Μηχανολογίας (ΚΑΕ 9349/Δ έως ευρώ μαζί με ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ 1 2 τεμάχια Σειρά Γερμανοπoλύγωνα Chrome-Vanadium 7 έως 22 mm Κόφτης χαλκοσωλήνων 3-35mm με ανταλλακτικό μαχαίρι ( ροδάκι) και απογρεζωτή (σετ) Ξύστρα χαλκοσωλήνων πλαστική Αντλία κενού Διβάθμια 75 l/min + Μανόμετρο ταση Volt-50Hz (σετ) Κάσα Μανομέτρου διπλή πλήρη (μανόμετρα + λάστιχα) για R134a Ηλεκτρονικός Ανιχνευτής Διαρροών για R134a- R22- R407c-R410 Φλόγιστρο τύπου Mapp gas 3 σετ 6 τεμάχια 1 σετ 4 τεμάχια 2 >> 3 >> Ηλεκτροβάνα αυτονομίας σφαιρική 1'' με ένα ρακόρ θερμ.λειτουργίας -10 έως +110C 2 >> Κυκλοφορητές RS 25/5 1'' (Με στοιχεία Η Μ = 4Μ ΥΣ, 5m 3 /h ) Θερμοστάτες(υδροστάτες ) επαφής αναλογικούς C (με πουράκι) Θερμοστάτες(υδροστάτες) εμβαπτιζόμενους αναλογικούς μονούς 5-30 C Θερμοστάτες χώρου αναλογικούς διπλούς (διακόπτη ενεργοποίησης boiler) 2 >> 15 >> 4 >> 5 >> Θερμοστάτες χώρου ηλεκτρονικούς απλούς 4 >> Θερμοστάτες χώρου ηλεκτρονικούς ρυθμιζόμενους (θερμοχρονοδιακόπτες εβδομαδιαίου προγραμματισμού) 2 >> Θερμοστάτες χώρου αναλογικούς 5-30 C 14 >> Τσιμπίδες Υδραυλικού υλικό κατασκευής σφυρήλατος 6 >> χάλυβας χρωμίου βαναδίου διαστάσεων 1'' 45 Ο Τσιμπίδες Υδραυλικού υλικό κατασκευής σφυρήλατος 6 >> χάλυβας χρωμίου βαναδίου διαστάσεων 1'' 90 ο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ

15 Σελ Τσιμπίδες Υδραυλικού υλικό κατασκευής σφυρήλατος 1 >> χάλυβας χρωμίου βαναδίου διαστάσεων 1 ½ 45 ο Τσιμπίδες Υδραυλικού υλικό κατασκευής σφυρήλατος 1 >> χάλυβας χρωμίου βαναδίου διαστάσεων 1 ½ 90 ο Κοφτάκια χαλκού με καστάνια δυνατότητα κοπής φ35mm 6 >> Φλόγιστρα τύπου MAP-GAS 4 >> Μεταλλικά αλφάδια L 30 2 >> Γαλλικά κλειδιά από σφυρηλατημένο χάλυβα 10 4 >> Μέτρα ξύλινα 2μετρα 40 >> Σετ κατσαβίδια ίσια + σταυροί (6 ΤΕΜ)Με πλαστική λαβή και χρωμίου-βαναδίου Σειρά καρυδάκια διαστάσεων 10 32mm με καστάνια 1/2ʺ χρωμίου-βαναδίου Πένσες ηλεκτρολογικές επιχρωμιωμένη κεφαλή και λαβές με μόνωση διάστασης 180mm Πλαγιοκόφτες καλωδίων επιχρωμιωμένη κεφαλή και λαβές με μόνωση διάστασης 160mm 17 σετ 1 τεμάχιο 17 τεμάχια 11 >> Κατσαβίδια δοκιμαστικά 100V-500V / 65mm 20 >> Δράπανο (κρουστικό περιστροφικό, αριστερό-δεξιό) Ισχύος 650 WATT με τσοκ σε βαλίτσα μεταφοράς 2 >> Σειρά Άλεν 1,5-10 mm (9 τεμ) 5 >> Pακορόκλειδο καστάνιας 3/8-1 ( ΠΟΛΥΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΜΑΝΕΛΑ) 2 >> Μετρητής παροχής φυσικού αερίου οικιακής χρήσης 2 >> Διαμαντοτρύπανα 6 mm 10 >> Διαμαντοτρύπανα 8 mm 10 >> Διαμαντοτρύπανα 10 mm 10 >> Θερμοσίφωνο κάθετο 12 λίτρα τύπου Glass (με ένδειξη θερμοκρασίας)220v/50hz 1 >> Ψαλίδια για πλαστική σωλήνα κάθετης κοπής έως φ26 2 >> Σπειροτόμος σωλήνων(κουκουνάρα) ½ αριστερό 1 >> Κόφτης σιδηροσωλήνων δυνατότητα κοπής έως 1 ½ 1 >> ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ

16 Σελ. 16 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 2- εξοπλισμός Εργαστηρίου Μηχανολογίας (ΚΑΕ 9349/Δ, έως ευρώ μαζί με ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 1 Παντογράφος Οξυγόνου/ Πλάσματος 1 τεμάχιο ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑ-3 εξοπλισμός Εργαστηρίου Οχημάτων (ΚΑΕ 9349/Ε- έως με ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ 1 συσκευή 1 Διαγνωστική συσκευή με φορητό Υπολογιστή που θα υποστηρίζει την διαγνωστική μονάδα. 2 Υδραυλικός γρύλλος κιβωτίων 1 τεμάχιο ταχυτήτων(σασμανόγρυλλος) 300 kg. 3 Συσκευή ( σετ ) ελέγχου διαρροής κυκλώματος ψύξης 1 τεμάχιο αυτοκίνητου. 4 Χειροκίνητη αντλία κενού με μανόμετρο 1 τεμάχιο 5 Κασετίνες με σειρά καρυδάκια απο 10-32mm 10 τεμάχια 1/2ʺ(καστάνια, μανέλα, προέκταση) chrome vanadium 6 Tαχυσύνδεσμoι ( αντάπτορες ) για R134a Χαμηλής- 2 τεμάχια Υψηλής 7 Σειρά ταφ ίσια mm.Υλικό 6 σειρές κατασκευής chrome vanadium. 8 Σειρά σπαστά ταφ mm. Υλικό 6 σειρές κατασκευής chrome vanadium 9 Λαδιέρα τροχήλατη απορροής 80 lit. 1 τεμάχιο ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑ- 4- εξοπλισμός Εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για τη Δ/νση τεχνικού (ΚΑΕ 9349/Π- Έως ευρώ με ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμάχια) 1. Γαλλικό Συνολικό μήκος 10'' 2 2. Γαλλικό Συνολικό μήκος 15'' 1 3. Πλαγιοκόφτης Λεπίδα κοπής 20mm για 1000V 1 4. Πένσα Μήκος μύτης 36mm για 1000V 1 5. Μυτοτσίμπιδο Γωνία μύτης 40 o για 1000V 1 6. Κατσαβίδι Μύτη PZ 2x125 1 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ

17 Σελ Μύτη PH 2x125 Κατσαβίδι (σταυρός) 1 8. Μύτη PH 2x250 Κατσαβίδι (σταυρός) 1 9. Κατσαβίδι Μύτη 5,5x100 (ίσιο) Κατσαβίδι Μύτη 6,5x150 (ίσιο) Κατσαβίδι Δοκιμαστικό ίσιο διαφανές μεγάλο Κατσαβίδι Δοκιμαστικό ίσιο διαφανές μικρό Κατσαβίδι Νάνος Μύτη 2x35 (σταυρός) Κατσαβίδι Νάνος Μύτη 5x35 (ίσιο) Γερμανοπολύγωνα ΣΕΤ 7-24 σε θήκη Καρυδάκια Κασετίνα 1/2'' Βαριοπούλα Βάρους 1,5Kgr Σφυρί Τύπου μηχανικού, βάρος 380gr Αλφάδι Μαγνητικό, μήκους 40cm, ρυθμιζόμενο Μέτρο μεταλλικό 5m μήκους Φλόγιστρο MAP GAZ STK Φιάλη προπανίου για MAP-GAZ Σπρέι Αντισκωριακό Λιπαντικό Φαλτσέτα με λεπίδα 18mm πλάτος Καλέμι Μήκος 280mm και διατομή 25mm Αλεν ΣΕΤ κλασσικό Αλεν ΣΕΤ με μύτη RESISTORX Κατσαβίδι Flexible 3/8 καρέ Φωλιά για μύτες 3/8 καρέ 5/ Μύτες ΣΕΤ 25 τεμαχίων (με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος) Τρυπάνι SDS 10X Τρυπάνι SDS 12X Ποτηροκορώνα με στέλεγχος 40cm SDS 55x4 για μπετόν Ποτηροτρύπανο Φ50 μετάλλου Διαμαντοτρύπανο SDS 5,5 mm Διαμαντοτρύπανο SDS 6 mm Διαμαντοτρύπανο SDS 9 mm Διαμαντοτρύπανο SDS 10 mm Σιδεροτρύπανα 2,5 mm Σιδεροτρύπανα 3 mm Σιδεροτρύπανα 5 mm Σιδεροτρύπανα 6 mm Ψαλίδι λαμαρίνας για λαμαρίνες πάχους 1,5 mm Εργαλειοθήκη μήκους 45cm 45. Δράπανο ηλεκτρικό Πνευματικό, δεξιόστροφο, αριστερόστροφο και σκαπτικό. Ικανότητα διάτρησης σε μπετό Φ28mm, σε τοίχο Φ68mm, Σε ατσάλι Φ13mm, σε ξύλο Φ28mm 1

18 46. Δράπανο κολονάτο δαπέδου Σελ. 18 Ολικό ύψος 1600mm, απόσταση κώνου κολώνας 180mm, Διαδρομή τσοκ 85mm, διάμετρος τρυπήματος 25mm, Στροφές RPM 300 έως 2200, Τσοκ Φ20mm, Ισχύς 1100W, Μονοφασικό Ακίδες βολφραμίου Φ2,4 TIG κόκκινες Ακίδες βολφραμίου Φ2,4 TIG πράσινες ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΕΤ 500FC ROLL-AIR ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ 51. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΖΥΓΑΡΙΑ 1/8-3/4 (806) ecc./καστάνια 1 R134/404/22 ATP, ZX- 1A, TIF 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ SLIM LINE 50KGR ΤΥΠΟΥ TIF-9010A 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ με STEEL PROBE καλωδίου 1m και Ακρίβεια 0.1βαθμούς. ΤΥΠΟΥ WT2- ESSE 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 54. (ΒΑΡΕΛΑΚΙ) ΠΛΑΣΤ. ΞΥΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ ROTHENBERGER ΞΥΣΤΡΑ UNIGRAT ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ ROTHENBERGER ΕΛΑΤΗΡΙΟ AT /2'' ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΨΕΩΣ ACR-TOOLS ΕΛΑΤΗΡΙΟ AT /8'' ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΨΕΩΣ ACR-TOOLS ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΕΩΣ 3/4'' ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟΙ ΑΤ-94 1/2''-5/8''-7/8'' ΤΥΠΟΥ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ACR-TOOLS ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Μπαταρία για Επαναφορτιζόμενο Μπαταρία για Επαναφορτιζόμενο ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟΙ ΑΤ-193 1/4''-5/8'' ΤΥΠΟΥ ACR- TOOLS FA (3/4'' -1 1/8'') ΤΥΠΟΥ IMPERIAL 1 1 1/8'' ΤΥΠΟΥ TC1000- IMPERIAL 1 5/8'' ΤΥΠΟΥ TC-1050 IMPERIAL (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ) 2 ΔΙΒΑΘΜΙΑ 90ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ 1 Για το δραπανοκατσάβιδο 4 BOSCH PSR-14,4 Για το δραπανοκατσάβιδο AEG Best 9.6X (9.6V) 1

19 Σελ. 19 (αριθμητικώς και ολογράφως) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑ-5 Εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για τη Δ/νση τεχνικού (αέρια-ηλεκτροσυγκ.) τεχνικού (ΚΑΕ 9349/Π- Έως 500 ευρώ με ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α 1. ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ ARGON ΦΙΑΛΗ 50LT/200BAR 1 ΤΕΜ 2. ΑΕΡΙΟ ARGON 50 ΛΙΤΡΑ 3. ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ARGON 1 ΤΕΜ 4. ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ARGON 1 TEM ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Τρίτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Τρίτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 3-9-04 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 955 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 2-0-204 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4727 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002434997 2014-11-28

14PROC002434997 2014-11-28 Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Μαρούσι, 28/11/2014. Eύη Ζήγρα Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.89276/6764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.89276/6764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.:20100 ΤΗΛ.:2741360752 e-mail: promith@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056171 2015-09-16

15PROC003056171 2015-09-16 Λ.Συγγρού 83, 11745Αθήνα, τηλ. 210928544, Fax 2109233119,firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Πληροφορίες: Κορνιλάκης Ανδρέας, E-mail: a.kornilakis@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα