Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΑ/18702 Θέμα : Απόφαση της υπ αρ. 111/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 8: «Τροποποίηση αδειών ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης». Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α / ) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α / ) με τίτλο «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 53 του ν.3966/2011 με τίτλο «Θέματα δια βίου μάθησης» (ΦΕΚ 118/τ.Α/ ) 3. Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 50/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Tην υπ αριθμ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 352 ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ορισμός Δ/νοντος Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ». 5. Tην υπ αριθμ. 3719/Η/2014 (ΦΕΚ 31/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Αποδοχή Παραίτησης Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αντικατάστασή του. 6. Την υπ αρ /Η/ (ΦΕΚ 1956/τ.Β / ) απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 7. Τις διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ) με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 3324/τ. Β / ) απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» 9. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 756/τ. Β / ) με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ / υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού

2 παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012». 10. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1584/τ. Β / ) με τίτλο «Τροποποίηση συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης /ΙΑ/ (ΦΕΚ 3324 Β )» 11. Την υπ αριθμ. ΔΑ/22355/ Απόφαση της υπ αριθμ. 69/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΑ/12232/ Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ της 64ης/ συνεδρίασης με θέμα «Έγκριση διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων για χορήγηση άδειας σε φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4111/2013 και Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής για τον Συντονισμό, Οργάνωση και Εφαρμογή της διαδικασίας» 12. Την υπ αριθμ. ΔΑ/11325/ Απόφαση της υπ αριθμ. 61/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Έγκριση αμοιβών των Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων που μετέχουν σε επιτροπές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» 13. Την υπ αριθμ. ΔΑ/25090/ Απόφαση της υπ αριθμ. 72/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Θέματα Οργανωτικής Επιτροπής και διενέργειας αξιολογήσεων» 14. Την υπ αριθμ. ΔΑ/34144/ Απόφαση της υπ αριθμ. 83/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Παράταση της Οργανωτικής Επιτροπής (Ο.Ε.) για το συντονισμό, οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων για χορήγηση άδειας σε φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4111/ Τα με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / , 14629/4-4-14, 15564/ και 16597/ , συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω φορέα 16. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για εξασφάλιση επιπλέον χώρων διαλλειμάτων. 17. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 8233/ επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για εξασφάλιση επιπλέον χώρων διαλλειμάτων. 18. Τα με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω φορέα 19. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΙΔΕΑ» για αλλαγή Νομίμου Εκπροσώπου 20. Τα με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π /8-4-14, 15039/ και 16501/ , συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω φορέα 21. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «CONSUL ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για δημιουργία αίθουσας διδασκαλίας μετά από κατάργηση χώρων 22. Τα με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / , συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω φορέα 23. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Φροντιστηρίου «Θ. ΖΩΗΣ - Θ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - Α.ΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» για προσθήκη δομής 24. Τα με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π /5-5-14, συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω φορέα 25. Τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων των παραπάνω φορέων, ο οποίος διενεργήθηκε από την κα Κατσούλου Ανδριανή, υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 26. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 8965/ επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Φροντιστηρίου με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο.Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ» για έκδοση άδειας πρόσθετης δομής, σύμφωνα με τον Ν Τα με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / , συμπληρωματικά στοιχεία.

3 28. Τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων των παραπάνω φορέων, ο οποίος διενεργήθηκε από τον κο Μακρή Αθανάσιο, υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 29. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 4969/ αίτηση για επέκταση αύλειων χώρων και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (κωδικός αδείας: η/ Συνεδρίαση Δ.Σ) και τα συμπληρωματικά στοιχεία που απέστειλε ο ως άνω φορέας με το αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / Τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων του παραπάνω φορέα, ο οποίος διενεργήθηκε από τον κο Μιχαλακάκο Γεώργιο, υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συντάχθηκαν τα αντίστοιχα Δελτία Πληρότητας - Συμβατότητας 31. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με την επωνυμία «ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κωδικός αδείας: η/ Συνεδρίαση Δ.Σ) 32. Τα με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / συμπληρωματικά στοιχεία του ως άνω φορέα 33. Το με ημερομηνία 06/05/14 έντυπο επιτόπιου ελέγχου του υπ αρ. 60 διμελούς κλιμακίου για τον ως άνω φορέα 34. Τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων του παραπάνω φορέα, ο οποίος διενεργήθηκε από την κα Αλμπέρτη Κατερίνα, υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συντάχθηκαν τo αντίστοιχo Δελτίo Πληρότητας Συμβατότητας 35. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών με την επωνυμία «A. NENE ΜΟΥΔΟΥΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ» (κωδικός αδείας: Δ.Σ. 70) 36. Την υπ αριθμ / επιστολή με συμπληρωματικά στοιχεία του ως άνω φορέα 37. Το Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για του ως άνω φορέα 38. Τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων του παραπάνω φορέα, ο οποίος διενεργήθηκε από την κα Γιαννοπούλου Μαρίνας, υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συντάχθηκαν τo αντίστοιχo Δελτίo Πληρότητας Συμβατότητας 39. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / αίτηση για προσθήκη δομής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (κωδικός αδείας: η / Συνεδρίαση Δ.Σ). 40. Τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων του παραπάνω φορέα, ο οποίος διενεργήθηκε από τον κο Μιχαλακάκο Γεώργιο, υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συντάχθηκαν τα αντίστοιχα Δελτία Πληρότητας Συμβατότητας 41. Το με ημερομηνία 06/05/14 έντυπο επιτόπιου ελέγχου του υπ αρ. 58 διμελούς κλιμακίου για τον ως άνω φορέα. 42. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / επιστολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών με την επωνυμία «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ» (κωδικός αδείας: Δ.Σ. 69) 43. Το με αρ.πρωτ.ε.ο.π.π.ε.π 18275/ συμπληρωματικά στοιχεία του ως άνω φορέα 44. Το Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για τον ως άνω φορέα 45. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 4969/ αίτηση για επέκταση αύλειων χώρων και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (κωδικός αδείας: η/ Συνεδρίαση Δ.Σ) και τα συμπληρωματικά στοιχεία που απέστειλε ο ως άνω φορέας με το αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π /

4 46. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / αίτηση για προσθήκη δομής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (κωδικός αδείας: η/ Συνεδρίαση Δ.Σ) και τα συμπληρωματικά στοιχεία που απέστειλε ο ως άνω φορέας με το αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / Τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων του παραπάνω φορέα, ο οποίος διενεργήθηκε από τον κο Μιχαλακάκο Γεώργιο, υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συντάχθηκαν τα αντίστοιχα Δελτία Πληρότητας - Συμβατότητας 48. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / αίτηση για προσθήκη δομής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (κωδικός αδείας: η/ Συνεδρίαση Δ.Σ). 49. Τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων του παραπάνω φορέα, ο οποίος διενεργήθηκε από τον κο Μιχαλακάκο Γεώργιο, υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συντάχθηκαν τα αντίστοιχα Δελτία Πληρότητας Συμβατότητας 50. Το έντυπο επιτόπιου ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε στις 06/05/2014, της επιτροπής που την αποτελούσαν οι κ.κ. Ζαφειράκη Όλγα και Αμοιρίδης Γεώργιος. 51. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος Το από σχέδιο εισήγησης της Δ/νσης Αδειοδότησης Παρόχων ΔΒΜ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α. Tην αιτούμενη τροποποίηση της άδειας του Φροντιστηρίου με την επωνυμία «ΜΠΕΖΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για έκδοση άδειας πρόσθετης δομής σύμφωνα με τον Ν. 4093, με τα παρακάτω στοιχεία καθώς είναι πλήρως αιτιολογημένη: Α/Α Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου Κωδικός Αδείας 5420/ ΜΠΕΖΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ «ΑΛΦΑ» 13955/ / / / ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Στοιχεία Κτηρίου 1 Νομός: ΕΥΒΟΙΑΣ Πόλη: ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Διεύθυνση: ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ΘΕΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΡΤΕΖΑ Τ.Κ Τηλέφωνο: / Φαξ: Προσβασιμότητα κτηρίου ή ΟΧΙ ορόφου σε ΑΜΕΑ Χώροι Εκπαίδευσης και κατάρτισης Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότη τα ΑΜΕΑ

5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 41,7 27 ΟΧΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 41,7 27 ΟΧΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 41,7 27 ΟΧΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 41,7 27 ΟΧΙ Β. Την αιτούμενη τροποποίηση της άδειας του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για αλλαγή χρήσης χώρων, ΣΥΥ και Ιντερνετ, καθώς και μεταφορά της βιβλιοθήκης σε μικρότερο χώρο ώστε να εξασφαλισθούν επιπλέον χώροι διαλλειμάτων. Οι αλλαγές αυτές αλλάζουν το συνολικό εμβαδόν των χώρων διαλλειμάτων από 56 τμ. σε 93 τ.μ. με αντίστοιχη αλλαγή δυναμικότητας από 28 σε 46 άτομα. Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου 16244/ Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΕΚ "ΕΡΕΥΝΑ" ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Κτήριο 2 Π Προσβασιμότητα κτηρίου σε ΑΜΕΑ NAI 217,07 τ.μ. 93 τ.μ. 46 Διεύθυνση: ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΤΣΑΡΑ- ΦΙΛΙΟΥ-ΤΑΤΣΗ ΤΚ : Πόλη: Ιωάννινα Νομός : Ιωαννίνων Τηλέφωνο: Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑμεΑ 5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 35,57 23 ΝΑΙ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 35,41 23 ΝΑΙ Γ. Την αιτούμενη τροποποίηση της άδειας του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για αλλαγή χρήσης χώρων, ΣΥΥ, Ιντερνετ, γραμματείας και μέρους της αίθουσας 2. Οι αλλαγές αυτές αλλάζουν το συνολικό εμβαδόν των χώρων διαλλειμάτων από 78,32 τ.μ. σε 125,70 με αντίστοιχη αλλαγή δυναμικότητας από 39 σε 62 άτομα. Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου 8233/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Κτήριο 1 Π Προσβασιμότητα κτηρίου σε ΑΜΕΑ NAI 181,90 τ.μ. 125,70 τ.μ. 62 Διεύθυνση: Θερίσου 93 ΤΚ : Πόλη: Ηράκλειο Νομός : Ηρακλείου Τηλέφωνο: Φαξ :

6 Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑμεΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 37,80 25 ΝΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 39,70 26 ΝΑΙ Δ. Την αιτούμενη τροποποίηση της άδειας του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΙΔΕΑ» για αλλαγή της Νομίμου Εκπροσώπου κας Ανδρώνη Ευφροσύνης από τον κ. Τζέλλο Γεώργιο καθώς είναι πλήρως αιτιολογημένη Ε. Την αιτούμενη τροποποίηση της άδειας του Παραρτήματος Σπάρτης, του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «CONSUL ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για δημιουργία αίθουσας διδασκαλίας με κωδικό 4, η οποία προκύπτει από την αλλαγή χρήσης των Βιβλιοθήκης, Ίντερνετ και Φύλαξης παιδιών. Η τροποποίηση αυτή επιφέρει αλλαγή στη συνολική δυναμικότητα της Δομής, από 78 σε 99 άτομα. Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου 14893/ CONSUL ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CONSUL Α.Ε. ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 16654/ Κτήριο 4 Π Προσβασιμότητα κτηρίου σε ΑΜΕΑ NAI 280 τ.μ. 341 τ.μ. 99 Διεύθυνση: ΒΡΑΣΙΔΟΥ/90 ΤΚ : Πόλη: ΣΠΑΡΤΗ Νομός : Λακωνίας Τηλέφωνο: Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑμεΑ ΑΠ/3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΙ ΑΠ/1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 40,70 27 ΝΑΙ ΑΔ/2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΑΙ 4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 32,43 21 ΝΑΙ ΣΤ. Την αιτούμενη τροποποίηση της άδειας του Φροντιστηρίου με την επωνυμία «Θ. ΖΩΗΣ - Θ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - Α.ΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» για έκδοση άδειας πρόσθετης δομής σύμφωνα με τον Ν. 4093, με τα παρακάτω στοιχεία καθώς είναι πλήρως αιτιολογημένη: Α/Α Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου Κωδικός Αδείας 15565/ Θ. ΖΩΗΣ - Θ. «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

7 (Συμπληρωματικ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ά) 16838/ Α.ΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε Στοιχεία Κτηρίου 1 Νομός: ΕΥΒΟΙΑΣ Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΑ Διεύθυνση: Μ. ΚΑΚΑΡΑ 80 & ΧΑΝΔΑΚΟΣ Τ.Κ Τηλέφωνο: / Φαξ: Προσβασιμότητα κτηρίου ή ΟΧΙ ορόφου σε ΑΜΕΑ Χώροι Εκπαίδευσης και κατάρτισης Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότη τα ΑΜΕΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 12,29 8 ΟΧΙ Z. Την αιτούμενη τροποποίηση της άδειας του Φροντιστηρίου με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο.Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ» για κατάργηση της δομής στην οδό Χρ. Λαναρά 1, στη Νάουσα σύμφωνα με τον Ν. 4093, καθώς είναι πλήρως αιτιολογημένη. H. Την αιτούμενη τροποποίηση άδειας Του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά την 75η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω επέκτασης αύλειων χώρων της κτιριολογικής μονάδας επί της οδού ΚΑΠΑΛΑΝΩΝ 3-3 Α στην Αθήνα με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου Κωδικός Αδείας 4969/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΑΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΚΔΒΜ 2 482,10 τ.μ. 195,36 τ.μ. 97 Διεύθυνση: ΚΑΠΛΑΝΩΝ 3-3 Α ΤΚ : Πόλη: ΑΘΗΝΑ Νομός : ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμό τητα ΑμεΑ A1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣ ΝΑΙ B1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΣ 28,12 18 ΝΑΙ Γ1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 29,60 19 ΟΧΙ Γ2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 23,06 15 ΟΧΙ

8 Γ3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 36,45 24 ΝΑΙ Α2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣ. 37,30 24 ΝΑΙ Θ. Την αιτούμενη τροποποίηση αδείας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με την επωνυμία «ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 95η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω προσθήκης δομής στο Ν. Ηλείας με τα παρακάτω στοιχεία: Στοιχεία Φορέα Kωδικός αδείας: Επωνυμία φορέα: Διακριτικός τίτλος: Κατά νόμο υπεύθυνος: ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κτήριο/α Φορέα: Κτήριο 3 Π Προσβασιμότητα κτηρίου σε ΑΜΕΑ NAI 183,22 τ.μ. 169,42 τ.μ. 55 Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9 ΤΚ : Πόλη: ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Νομός : Ηλείας Τηλέφωνο: , Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑμεΑ Α1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 49,18 32 ΝΑΙ Α2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 34,65 23 ΝΑΙ Ι. Την αιτούμενη τροποποίηση άδειας καθώς είναι πλήρως αιτιολογημένη του Κέντρου Ξένων γλωσσών με την επωνυμία «A. NENE ΜΟΥΔΟΥΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ» στο κτήριο του με τα ακόλουθα στοιχεία λόγω Προσαρμογή στο Ν. 4093/2012: Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου Κωδικός Αδείας 17518/ / A. NENE 17026/ ΜΟΥΔΟΥΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ A. NENE ΜΟΥΔΟΥΡΗ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (Δ.Σ. 70)

9 Στοιχεία Κτηρίου ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πόλη: ΣΥΚΙΕΣ Διεύθυνση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 5 & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ Τηλέφωνο: Φαξ: Προσβασιμότητα κτηρίου ή ορόφου σε ΑΜΕΑ ΟΧΙ Κωδικός Χώροι Εκπαίδευσης και κατάρτισης Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ ΑΙΘ 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 13,68 9 ΟΧΙ ΑΙΘ 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 18,30 12 ΟΧΙ ΑΙΘ 3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 13,85 9 ΟΧΙ Κ. Την αιτούμενη τροποποίηση αδείας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 95η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω προσθήκης δομής στο Ν. Θεσσαλονίκης με τα παρακάτω στοιχεία: Στοιχεία Φορέα Kωδικός αδείας: Επωνυμία φορέα: Διακριτικός τίτλος: Κατά νόμο υπεύθυνος: ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κτήριο/α Φορέα: Κτήριο 3 Π Προσβασιμότητα κτηρίου σε ΑΜΕΑ NAI 271,35 τ.μ. 120,77 τ.μ. 60 Διεύθυνση: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 80 & ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 2 ΤΚ : Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νομός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλέφωνο: Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑμεΑ Γ3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΟΣ 38,90 25 ΝΑΙ Γ4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 37,95 25 ΟΧΙ

10 Γ5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣ. 33,78 22 ΟΧΙ Λ. Την αιτούμενη τροποποίηση του Κέντρου Ξένων γλωσσών με την επωνυμία «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ», λόγω προσαρμογής στο Ν. 4093/2012 στο κτήριο με τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου Κωδικός Αδείας 12480/ / ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΥΡΩΝ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Στοιχεία Κτηρίου ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πόλη: ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ Διεύθυνση: 19 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 35 Τηλέφωνο: Φαξ: Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48 Προσβασιμότητα κτηρίου ή ορόφου σε ΑΜΕΑ ΟΧΙ Κωδικός Χώροι Εκπαίδευσης και κατάρτισης Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 18,40 12 ΟΧΙ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ A 18,45 12 ΟΧΙ 3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ A 19,53 13 ΟΧΙ 4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ A 17,00 11 ΟΧΙ Μ. Την αιτούμενη τροποποίηση άδειας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά την 75η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω επέκτασης αύλειων χώρων της κτιριολογικής μονάδας επί της οδού ΚΑΠΑΛΑΝΩΝ 3-3 Α στην Αθήνα με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου Κωδικός Αδείας 4969/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΑΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΚΔΒΜ 2 482,10 τ.μ. 195,36 τ.μ. 97 Διεύθυνση: ΚΑΠΛΑΝΩΝ 3-3 Α ΤΚ : Πόλη: ΑΘΗΝΑ Νομός : ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: Φαξ :

11 Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμό τητα ΑμεΑ A1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣ ΝΑΙ B1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΣ 28,12 18 ΝΑΙ Γ1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 29,60 19 ΟΧΙ Γ2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 23,06 15 ΟΧΙ Γ3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 36,45 24 ΝΑΙ Α2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣ. 37,30 24 ΝΑΙ Ν. Την αιτούμενη τροποποίηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά την 75η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω προσθήκης νέας κτιριολογικής μονάδας επί της οδού ΚΑΠΑΛΑΝΩΝ 8 στην Αθήνα με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου Κωδικός Αδείας 16934/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 18255/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΑΓΙΟΥ ΚΔΒΜ 2 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,14 τ.μ. 149,26 τ.μ. 74 Διεύθυνση: ΚΑΠΛΑΝΩΝ 8 ΤΚ : Πόλη: ΑΘΗΝΑ Νομός : ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμό τητα ΑμεΑ A ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΣ ΟΧΙ B2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 22,90 15 ΟΧΙ Γ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΟΣ ΟΧΙ Γ2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 26,70 17 ΟΧΙ Στοιχεία φορέα που λειτουργεί στην ίδια κτιριολογική μονάδα: Επωνυμία φορέα ΑΦΟΙ ΧΑΓΙΟΥ Ε.Ε. Κατηγορία φορέα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1 Τηλέφωνο φορέα Αρμόδιο άτομο για επικοινωνία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΓΙΟΣ Ωράριο λειτουργία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1 09:00 17:00 Ωράριο λειτουργία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 17:00 22:00 Ξ. Την αιτούμενη τροποποίηση άδειας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

12 κατά την 95η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω προσθήκης της κτιριολογικής μονάδας επί της οδού ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 80 & ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 2 στη Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Πληρότητα Φακέλου Κωδικός Αδείας 13642/ ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΚΔΒΜ 2 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,35 τ.μ. 120,77 τ.μ. 60 Διεύθυνση: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 80 & ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 2 ΤΚ : Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νομός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλέφωνο: Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμό τητα ΑμεΑ Γ3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΟΣ 38,90 25 ΝΑΙ Γ4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ΟΣ 37,95 25 ΟΧΙ Γ5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣ. 33,78 22 ΟΧΙ Ο. Την αιτούμενη τροποποίηση άδειας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά την 95η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω προσθήκης δομής στο Ν. Ξάνθης με τα παρακάτω στοιχεία: Αναλυτικά τα στοιχεία του φορέα είναι τα εξής : Στοιχεία Φορέα Kωδικός αδείας: Επωνυμία φορέα: Διακριτικός τίτλος: Κατά νόμο υπεύθυνος: ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Κτήριο/α Φορέα: Κτήριο 2 Π Προσβασιμότητα κτηρίου σε ΑΜΕΑ NAI 268,37 τ.μ. 231,18 τ.μ. 98 Διεύθυνση: ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 4-6 ΤΚ : 67100

13 Πόλη: ΞΑΝΘΗ Νομός : Ξάνθης Τηλέφωνο: Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑμεΑ 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 37,52 25 ΝΑΙ 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 37,92 25 ΝΑΙ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 34,98 23 ΝΑΙ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 37,62 25 ΝΑΙ Π. Την αιτούμενη τροποποίηση άδειας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-Σ.Β.Ι.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» κατά την 95η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λόγω αλλαγής της επωνυμίας από «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-Σ.Β.Ι.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» σε «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και του διακριτικού τίτλου από «Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» σε «ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ» Ρ. Την αιτούμενη τροποποίηση άδειας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» κατά την 69η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω προσθήκης δομής στο Ν. Αττικής με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος 16587/ / ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Πληρότητα Φακέλου ΑΛΜΠΕΡΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κωδικός Αδείας η / Στοιχεία Κτηρίου : ΕΜΒΑΔΟΝ: 59,28 τ.μ. Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη: ΑΛΙΜΟΣ Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 8 Τ.Κ Τηλέφωνο: , Φαξ: 17 Προσβασιμότητα κτηρίου ή ορόφου σε ΑΜΕΑ ΟΧΙ Κωδικός Χώροι Εκπαίδευσης και κατάρτισης Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 13,23 8 ΟΧΙ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 14,24 9 ΟΧΙ

14 Σ. Την αιτούμενη τροποποίηση άδειας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επ. 2 με κωδικό αδείας που χορηγήθηκε στο φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε» κατά την 95η/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λόγω μετατροπής υφιστάμενων χώρων σε αύλειων με αποτέλεσμα την αύξηση του εμβαδού των αύλειων χώρων από 50 τ.μ. σε 76,28 και της δυναμικότητας από 25 σε 38 άτομα στη δομή Ν. Κιλκίς με τα παρακάτω στοιχεία: Αναλυτικά τα στοιχεία του φορέα είναι τα εξής Στοιχεία Φορέα Kωδικός αδείας: Επωνυμία φορέα: Διακριτικός τίτλος: Κατά νόμο υπεύθυνος: ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε KEK ΓΗ Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Κτήριο/α Φορέα: Κτήριο 2 Π Προσβασιμότητα κτηρίου σε ΑΜΕΑ NAI 270 τ.μ. 76,28 τ.μ. 38 Διεύθυνση: ΣΟΛΩΝΟΣ 11 ΤΚ : Πόλη: ΚΙΛΚΙΣ Νομός : Κιλκίς Τηλέφωνο: Φαξ : Κωδικός Τύπος χώρου Όροφος Εμβαδόν Προσβασιμότητα ΑμεΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 36,75 24 ΝΑΙ 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0 26,45 17 ΝΑΙ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΠΑΣ H παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν. Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προέδρου Γραφείο Δ/νοντος Συμβούλου Δ/νση Αδειοδότησης Παρόχων ΔΒΜ Αρχείο

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΤΗΛ. 2102709047 ΑΘΗΝΑ, 07-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡΗΛ-5ΥΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΑΘΗΝΑ, 10-04-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΑ/15355

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡΗΛ-5ΥΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΑΘΗΝΑ, 10-04-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΑ/15355 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΤΗΛ. 2102709047 ΑΘΗΝΑ, 10-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΤΗΛ. 2102709047 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:.. 1 7: Νηπιαγωγείου 60, 8: Νηπιαγωγείου >60 9: Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:.. 1 1: Κε.Δι.Βι.Μ.1, 2: Κε.Δι.Βι.Μ.2, 3: Φροντιστηρίου δυναμικότητας 75 ατόμων, 4: Φροντιστηρίου δυναμικότητας >75 ατόμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βάσει του Ν.4093 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο Θ.18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ, όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μετονομάζονται ως Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ(ΚΑΙ(ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ( ( ΛεωφόροςΕθνικήςΑντιστάσεως41,14234ΝέαΙωνία www.eoppep.gr ΑΙΤΗΣΗ(ΓΙΑ(ΧΟΡΗΓΗΣΗ(ΑΔΕΙΑ(( ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ(ΦΟΡΕΑ(ΠΑΡΟΧΗΣ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( ΚΑΙ(ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ( ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ Ε- ΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 1 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑΖ469ΗΡ3-Η98 AΡ.ΠΡΩΤ. 2350/22.04.13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2641 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προαγωγικές απολυτήριες πτυχιακές εξετάσεις μα θητών σε Επαγγελματικά Λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ, 7 Νοεµβρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ.

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ, 7 Νοεµβρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ, 7 Νοεµβρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Έγκριση Μεσοπρόθεσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1091 2 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ80000/ 10255/334/06.06.2012 (ΦΕΚ 1849/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση διατάξεων της υπ αριθμ. Φ.12/97315/ Β3/30 8 2011 (Β 1915)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα