ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ , ΤΗΛ: ΑΦΜ: ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ 1. Ποιες είναι οι προδιαγραφές του νέου νόµου για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία; Απ: Οι βασικές απαιτήσεις είναι οι εξής: (α) Αίθουσα διδασκαλίας µε ελάχιστο εµβαδόν δεκαπέντε (15) τ.µ. και µε αναλογία οποία και ενάµιση (1,5) τετραγωνικό µέτρο ανά εκπαιδευόµενο. εν υπάρχει περιορισµός ως προς τον ελάχιστο ή µέγιστο αριθµό αιθουσών, αρκεί καµία από αυτές να µην είναι µικρότερη από 15 τ.µ. Ως εκ τούτου, για ένα νηπιαγωγείο δυναµικότητας 60 νηπίων απαιτούνται (60/1,5) τ.µ. αιθουσών διδασκαλίας σε µία ή περισσότερες αίθουσες, από τις οποίες καµία δεν µπορεί να είναι κάτω από 15 τ.µ. (β) δύο (2) τετραγωνικά µέτρα ανά εκπαιδευόµενο στους αύλειους χώρους «ή χώρους εκτόνωσης». Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδροµοι. εν τίθεται περιορισµός καθ ύψος ως προς θέση των αιθουσών και των αύλειων χώρων ή χώρων εκτόνωσης στο κτίριο. Οι αίθουσες και οι αύλειοι χώροι µπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε όροφο (όχι όµως στο υπόγειο), αρκεί να εξασφαλίζεται τουλάχιστον πρόσβαση Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ). (γ) ισχύουσα οικοδοµική άδεια και βεβαίωση πυροπροστασίας του κτιρίου όπως αυτή ρυθµίζεται από τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί για χρήση εκπαιδευτηρίου. (δ) Υπόγειοι χώροι επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι, εφόσον παρέχεται επαρκής και οµοιόµορφος τεχνητός φωτισµός και εξαερισµός (όχι ως αίθουσες διδασκαλία ή αύλειοι χώροι). (ε) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τουλάχιστον σε µία κτιριολογική µονάδα (κτήριο ή όροφο). Αν τουλάχιστον οι αίθουσες διδασκαλίας, εκτόνωσης και οι αύλειοι χώροι είναι στο ισόγειο, αρκεί η ύπαρξη τη προβλεπόµενης σχετικής ράµπας, καθώς και WC ΑΜΕΑ. ιαφορετικά απαιτείται πλήρης υποδοµή. 1

2 (στ) µία πρόσθετη προϋπόθεση, είναι ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων ανά ώρα (πράγµα που σηµαίνει και το σύνολο των εξυπηρετούµενων στο νηπιαγωγείο) να µην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόµου ανά δύο και µισό (2 ½) τετραγωνικά µέτρα στο συνολικό εµβαδόν του φορέα (δηλ. µαζί µε τους αύλειους χώρους) και τον αριθµό των εβδοµήντα πέντε (75) εκπαιδευόµενων. Ως προς το τελευταίο ειδικά στοιχείο, ούτως ή άλλως η δυναµικότητα των υπόψη νηπιαγωγείων είναι κάτω των 75 νηπίων (60). Η διαδικασία χορήγησης νέας άδειας περιλαµβάνεται στην υποπαράγραφο Θ.3 του νόµου 4093/2012 και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 51032/ΙΑ/ του Υπουργείου Παιδείας 1. Σηµειώνεται ότι η νέα άδεια νηπιαγωγείου χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση, δεσµευτική για τον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητου οργάνου (ΕΟΠΠΕΠ η γνωµοδότηση αυτή δεν απαιτείται ως προς τα νοµίµως λειτουργούντα την ιδιωτικά εκπαιδευτήρια). Για την έκδοση της άδεια, µαζί µε την αίτηση υποβάλλεται φάκελος που περιέχει τα εξής: α) αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας β) βεβαίωση πυροπροστασίας του κτιρίου (για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δυναµικότητας έως 60 νηπίων δεν είναι απαραίτητο, να έχουν εκδοθεί αυτές για χρήση εκπαιδευτηρίου), γ) παράβολο 100 δ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αιτούντος την άδεια ε) βεβαίωση περί του διακριτικού τίτλου στ) πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης ή υποβολής αίτησης πτώχευσης στ) βεβαίωση δύο µηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτιριολογικής µονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το µέγιστο προβλεπόµενο πληθυσµό. ιευκρινίζεται ότι η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα απαιτούνται, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης & προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών (χορήγησης αδείας, τροποποίησης, επικαιροποίησης, µεταβίβασης). 2. Τα υπάρχοντα σχολεία (εκπαιδευτήρια ιδιωτικά νηπιαγωγεία έως 60 νήπια, µε ποιο τρόπο υπάγονται στο νέο καθεστώς; Απ: Η αντικατάσταση της υπάρχουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από τα νέα σχολεία (Θ.3.18), ισοδυναµεί µε χορήγηση νέας άδειας (Θ.3.4). Όµως αντί της γνωµοδοτήσεως του ΕΟΠΠΕΠ, υποβάλλεται εν προκειµένω από τον αιτούντα στη 1 Βλ. το συνηµµένο συγκεντρωτικό πίνακα στο τέλος του παρόντος. 2

3 ιεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, αντίγραφο της υπάρχουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986, ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του νόµου αυτού. Το ακριβές περιεχόµενο της δήλωσης, είναι ότι «τα κατατιθέµενα έγγραφα (αν δεν είναι πρωτότυπα) είναι πιστά αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου» και ότι «το περιεχόµενο του κατατιθέµενου φακέλου είναι σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις». Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής. 3. Ποια πρόσωπα δικαιούνται να ζητήσουν χορήγηση άδειας νηπιαγωγείου µέχρι 60 νηπίων; Απ: ικαιούχος της νέας άδειας µπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε (φυσικό νοµικό πρόσωπο), δηλαδή και µη εκπαιδευτικός, αρκεί να µην υπάρχουν στο πρόσωπό του τα ασυµβίβαστα της παραγράφου Θ.3.4 έως 7 του ν. 4093/ Η ευχέρεια αυτή, δεν αναιρεί την υποχρέωση του κατόχου της άδεια, όπως προσλάβει ή/και διατηρεί το απαιτούµενους εκπαιδευτικό από την επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: (α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, (β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (γ) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π... και Ο.Τ.Α. και κληρικού, (δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο, (ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης, (στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α` 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς» 2 (η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. 5. Σε νοµικό πρόσωπο και Ν.Π... χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: (α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, (γ) «για τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π...,» 2 οι µέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π... και Ο.Τ.Α. και κληρικού (δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο, (ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης (στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, (ζ) ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ, δ, ε, στ, ζ και η της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, «εξαιρουµένων των εκπροσώπων των Ν.Π...» Άδεια ιδιωτικού σχολείου χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 και για τα νοµικά πρόσωπα οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόµο στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και η` της περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου. 3

4 ιευκρινίζεται ότι ως προς τα υπάρχοντα νηπιαγωγεία, αν την άδεια αιτηθεί άλλο πρόσωπο αυτό στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί, θα λάβει χώρα ολόκληρη η διαδικασία αδειοδότησης του νέου νόµου, δίχως τη διευκόλυνση της υπεύθυνης δήλωσης που προαναφέρθηκε. 4. Ποιο είναι το κόστος χορήγησης της άδειας: Απ: Εφάπαξ παράβολο 100 υπέρ του ηµοσίου για τα υπάρχοντα κτίρια, στα οποία δεν απαιτείται γνωµοδότηση του ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης, για την πρώτη χορήγηση (και µόνο) άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου έως 60 νηπίων δεν απαιτείται χρηµατικό ποσό υπέρ ΕΟΠΠΕΠ. Σε περίπτωση όµως, τροποποίησης κλπ., απαιτείται χρηµατικό ποσό υπέρ ΕΟΠΠΕΠ Τι ισχύει ως προς τα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία; Απ: Στο πρόσφατο πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή την (εκκρεµεί δηµοσίευση στο ΦΕΚ, περιέχεται διάταξη προσθήκη στο ν. 4093/2012, σύµφωνα µε την οποία «2. Η συστέγαση νηπιαγωγείων µε παιδικούς σταθµούς του ιδίου ιδιοκτήτη επιτρέπεται υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις: α) χρήση διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον παιδικό σταθµό και το νηπιαγωγείο και β) µη υπέρβαση του µέγιστου αριθµού νηπίων που έχει εγκριθεί µε τις άδειες των εκπαιδευτικών µονάδων για έκαστο αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο». Για τα νηπιαγωγεία αυτά ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν για τ αυτοτελή, λαµβάνονται όµως υπόψη µόνο οι αίθουσες που διατίθενται για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου. Ως προς τους λοιπούς χώρους που είναι σε κοινή χρήση, ισχύουν οι διατάξεις που αδειοδοτήθηκαν. Επίσης παρατηρείται, ότι δεν περιέχεται πλέον ο περιορισµός του ήδη αδειοδοτηµένου παιδικού σταθµού έως τη σχολική χρονιά , αλλά τέτοια άδεια µπορεί να χορηγηθεί σε οποιονδήποτε ιδιοκτήτη νόµιµα αδειοδοτηµένου και λειτουργούντος παιδικού σταθµού. εν απαγορεύεται η συστέγαση σε περίπτωση µεταστέγασης. Αυτονόητο είναι όµως ότι θα πρέπει να ακολουθεί η διαδικασία της νέας αδειοδότησης. Επίσης, εφόσον µεταβιβαστεί η άδεια του παιδικού σταθµού, επιβάλλεται η µεταβίβαση της άδειας του νηπιαγωγείου, µε τη διαδικασία της παρ. Θ.5 του ν. 4093/2012. ιαφορετικά η χορηγηθείσα άδεια θ ανακληθεί. 6. Τι είναι η επικαιροποίηση αδείας; Απ: Η διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης που αναφέρεται ανωτέρω ως προς τα υπάρχοντα κτήρια, δεν αποτελεί επικαιροποίηση. Η επικαιροποίηση των αδειών θα γίνει δύο χρόνια µετά τη λήψη της νέας άδειας, δηλαδή το έτος

5 Τελικές σηµειώσεις: Το χρονικό διάστηµα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο, διαρκεί µέχρι την , οπότε οι υπάρχουσες άδειες λήγουν. Από και µέχρι την , τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πρέπει να έχουν καταθέσει τους σχετικούς φακέλους για να λειτουργήσουν κατά την επόµενη σχολική χρονιά. Οι νέες άδειες οφείλουν να εκδίδονται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 5

6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ , ΤΗΛ: ΑΦΜ: ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ : - ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΩΣ 60 ΝΗΠΙΩΝ) - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (ΑΝΤΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΟΠΠΕΠ). - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) * Τα υποδείγµατα είναι ενδεικτικά. 6

7 ΠΡΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ /ΝΣΗ Τ. Κ. ΤΗΛ Α.. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΤΗΤΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (δυναµικότητας κάτω των 60 νηπίων) ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑ Χορήγηση αδείας του ιδιωτικού νηπιαγωγείου σύµφωνα µε τις διατάξεις Θ.3. και Θ.18 του ν. 4093/2012, όπως ισχύει. Α. Παπανδρέου Αµαρούσιο Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε άδεια ιδιωτικού νηπιαγωγείου., βάσει της υπ' αριθµ.... άδειας λειτουργίας και των υποπαραγράφων Θ.3 και Θ.18 ν. 4093/2012 και σας αποστέλλω τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο 51032/ΙΑ/ O/Η ΑΙΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦH Συνηµµένα(*) α) αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας β) βεβαίωση πυροπροστασίας γ) παράβολο δ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα ε) βεβαίωση περί του διακριτικού τίτλου δ) πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης ή υποβολής αίτησης πτώχευσης ε) βεβαίωση δύο µηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτιριολογικής µονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το µέγιστο προβλεπόµενο πληθυσµό. (*βλ. πίνακα δικαιολογητικών) 7

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Αθήνα 22-11-2012

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Αθήνα 22-11-2012 Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Αθήνα 22-11-2012 1. Αµπατζίδης Κωνσταντίνος e-mail:ampk1960@hotmail.com Κινητό: 6977 220155 2. Βαφειαδάκης Ιωάννης Τηλ. 210-5317775 e-mail:info@vafeiadakis.gr Κινητό: 6977 624562

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα