ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0%"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 19 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία, με βάςθ το ζτοσ 2010=100,0 για το μινα Νοζμβριο 2016, ςφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία, ζχει ωσ εξισ: Ο Γενικόσ Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία (ςφνολο εγχϊριασ και εξωτερικισ αγοράσ) του μθνόσ Νοεμβρίου 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του Νοεμβρίου 2015, παρουςίαςε αφξθςθ κατά 2,0%, ζναντι μείωςθσ 9,7% που ςθμειϊκθκε κατά τθν αντίςτοιχθ ςφγκριςθ του ζτουσ 2015 προσ το 2014 (Πίνακασ 1). Ο Γενικόσ Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία του μθνόσ Νοεμβρίου 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του Οκτωβρίου 2016, παρουςίαςε μείωςθ κατά 1,0% (Πίνακασ 6). Ο μζςοσ Γενικόσ Δείκτθσ του δωδεκαμινου Δεκεμβρίου Νοεμβρίου 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του δωδεκαμινου Δεκεμβρίου Νοεμβρίου 2015, παρουςίαςε μείωςθ κατά 5,9%, ζναντι μείωςθσ 10,6% που ςθμειϊκθκε από τθ ςφγκριςθ των αντίςτοιχων προθγοφμενων δωδεκαμινων (Πίνακασ 13). 20% Γράφθμα 1. Μθνιαίεσ και ετιςιεσ μεταβολζσ του Γενικοφ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία (2010=100,0) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Μθνιαίεσ μεταβολζσ Ετιςιεσ μεταβολζσ Πλθροφορίεσ: Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Βραχυχρόνιων Δεικτϊν Σμιμα Δεικτϊν Παραγωγισ Αικ. Διαμαντάκθ - Παν. Καρακάνοσ Σθλ: Fax:

2 Ανάλυςθ μεταβολϊν Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία μθνόσ Νοεμβρίου 2016 I. φγκριςθ Γενικοφ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία μθνόσ Νοεμβρίου 2016 με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του Νοεμβρίου 2015 (Πίνακασ 1) Η αφξθςθ του Γενικοφ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία κατά 2,0% το μινα Νοζμβριο 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Νοεμβρίου 2015, προιλκε: 1. Από τισ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ τομζων τθσ βιομθχανίασ: Αφξθςθ κατά 5,4% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Ορυχείων - Λατομείων. τθν αφξθςθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ, οι αυξιςεισ των δεικτϊν των 2ψιφιων κλάδων: εξόρυξθσ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικϊν και λατομικϊν δραςτθριοτιτων. Αφξθςθ κατά 1,9% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Μεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν. τθν αφξθςθ αυτι ςυνζβαλαν, κυρίωσ, οι αυξιςεισ των δεικτϊν των 2ψιφιων κλάδων: βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και ςκευαςμάτων, βαςικϊν μετάλλων, καταςκευισ μεταλλικϊν προϊόντων και μθχανοκίνθτων οχθμάτων, ρυμουλκοφμενων, θμιρυμουλκοφμενων. 2. Από τισ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ αγορϊν: Αφξθςθ κατά 3,9% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εγχϊριασ Αγοράσ. Μείωςθ κατά 0,4% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ. 30% Γράφθμα 2. Εξζλιξθ ετιςιων μεταβολϊν του Γενικοφ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν, του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εγχϊριασ Αγοράσ και του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ (2010=100,0) 20% 10% 0% -10% -20% -30% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Γενικόσ Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν Εγχϊριασ Αγοράσ 2

3 II. φγκριςθ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εγχϊριασ Αγοράσ μθνόσ Νοεμβρίου 2016 με τον αντίςτοιχο Δείκτθ Νοεμβρίου 2015 (Πίνακασ 2) Η αφξθςθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εγχϊριασ Αγοράσ κατά 3,9% το μινα Νοζμβριο 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Νοεμβρίου 2015, προιλκε από τισ ακόλουκεσ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ τομζων βιομθχανίασ: Αφξθςθ κατά 4,1% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Μεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν. τθν αφξθςθ αυτι ςυνζβαλαν, κυρίωσ, οι αυξιςεισ των δεικτϊν των 2ψιφιων κλάδων: βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και ςκευαςμάτων, βαςικϊν μετάλλων, καταςκευισ μεταλλικϊν προϊόντων και μθχανοκίνθτων οχθμάτων, ρυμουλκοφμενων, θμιρυμουλκοφμενων. Μείωςθ κατά 13,3% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Ορυχείων Λατομείων. τθ μείωςθ αυτι ςυνζβαλαν, κυρίωσ, οι μειϊςεισ των δεικτϊν των 2ψιφιων κλάδων: εξόρυξθσ άνκρακα και λιγνίτθ και άλλων εξορυκτικϊν και λατομικϊν δραςτθριοτιτων. III. φγκριςθ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ μθνόσ Νοεμβρίου 2016 με τον αντίςτοιχο Δείκτθ Νοεμβρίου 2015 (Πίνακεσ 3, 4, 5) Η μείωςθ του Γενικοφ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ κατά 0,4% το μινα Νοζμβριο 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Νοεμβρίου 2015, προιλκε: 1. Από τισ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ τομζων τθσ βιομθχανίασ: Μείωςθ κατά 0,9% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Μεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν. τθ μείωςθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ, οι μειϊςεισ των δεικτϊν των 2ψιφιων κλάδων: ειδϊν ζνδυςθσ, παραγϊγων πετρελαίου και άνκρακα, χθμικϊν προϊόντων και λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν. Αφξθςθ κατά 24,4% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Ορυχείων - Λατομείων. τθν αφξθςθ αυτι ςυνζβαλαν, κυρίωσ, οι αυξιςεισ των δεικτϊν των 2ψιφιων κλάδων: εξόρυξθσ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικϊν και λατομικϊν δραςτθριοτιτων. 2. Από τισ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ αγορϊν: Αφξθςθ κατά 6,6% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ Ευρωηϊνθσ. Μείωςθ κατά 3,6% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ εκτόσ Ευρωηϊνθσ. 30% Γράφθμα 3. Εξζλιξθ ετιςιων μεταβολϊν των Δεικτϊν Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ, Κφκλου Εργαςιϊν ςε Χϊρεσ Ευρωηϊνθσ και Κφκλου Εργαςιϊν ςε Χϊρεσ εκτόσ Ευρωηϊνθσ (2010=100,0) 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Εξωτερικι Αγορά Χϊρεσ εκτόσ Ευρωηϊνθσ Χϊρεσ Ευρωηϊνθσ 3

4 IV. φγκριςθ Γενικοφ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία μθνόσ Νοεμβρίου 2016 με τον αντίςτοιχο Δείκτθ Οκτωβρίου 2016 (Πίνακεσ 6, 7, 8, 9, 10) Η μείωςθ του Γενικοφ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία κατά 1,0% το μινα Νοζμβριο 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Οκτωβρίου 2016, προιλκε: 1. Από τισ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ τομζων τθσ βιομθχανίασ: Μείωςθ κατά 9,4% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Ορυχείων - Λατομείων. Μείωςθ κατά 0,8% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Μεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν. 2. Από τισ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ αγορϊν: Μείωςθ κατά 0,4% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εγχϊριασ Αγοράσ Μείωςθ κατά 1,7% του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ. 4

5 Πίνακασ 1: Ετιςιεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία (φνολο Αγοράσ) Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ υντελεςτζσ ςτάκμιςθσ Νοζμβριοσ Μεταβολι 2016* / /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 87,46 85,75 95,00 2,0-9,7 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 100,00 96,63 91,69 104,98 5,4-12,7 05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 5,89 92,35 142,04 227,34-35,0-37,5 06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 6,90 0,00 0,00 0, Εξόρυξθ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων 16,67 132,75 102,17 137,98 29,9-26,0 08 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 70,54 97,89 93,97 97,26 4,2-3,4 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 100,00 87,30 85,65 94,83 1,9-9,7 10 Σρόφιμα 18,21 92,73 89,00 92,50 4,2-3,8 11 Ποτά 4,57 54,14 53,25 53,49 1,7-0,5 12 Καπνόσ 1,10 121,63 119,87 113,29 1,5 5,8 13 Κλωςτοχφαντουργικζσ φλεσ 1,21 72,98 74,24 62,74-1,7 18,3 14 Είδθ ζνδυςθσ 1,39 53,12 57,13 64,00-7,0-10,7 15 Δζρματα - είδθ υπόδθςθσ 0,28 44,48 43,30 40,30 2,7 7,4 16 Ξφλο και φελλόσ 0,72 48,87 49,53 48,70-1,3 1,7 17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 2,07 90,74 97,84 92,11-7,3 6,2 18 Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων 1,21 52,70 57,40 58,77-8,2-2,3 19 Παράγωγα πετρελαίου και άνκρακα 33,96 94,17 94,65 120,50-0,5-21,5 20 Χθμικά προϊόντα 4,97 82,86 91,02 79,08-9,0 15,1 21 Βαςικά φαρμακευτικά προϊόντα και ςκευάςματα 2,64 110,38 97,24 99,51 13,5-2,3 22 Προϊόντα από ελαςτικι και πλαςτικι φλθ 3,26 100,46 102,97 99,54-2,5 3,5 23 Μθ μεταλλικά ορυκτά 4,59 61,22 58,98 61,59 3,8-4,2 24 Βαςικά μζταλλα 9,70 90,23 77,92 92,46 15,8-15,7 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων 3,25 81,70 67,86 64,08 20,4 5,9 26 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, θλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 0,35 120,29 164,92 96,06-27,1 71,7 27 Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 2,43 79,51 80,37 69,41-1,1 15,8 28 Μθχανιματα και είδθ εξοπλιςμοφ 0,88 88,26 94,52 96,40-6,6-2,0 29 Μθχανοκίνθτα οχιματα, ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα 0,28 110,31 74,44 97,34 48,2-23,5 30 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 0,43 105,41 119,75 19,38-12,0 517,8 31 Ζπιπλα 0,84 57,79 52,48 55,37 10,1-5,2 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 0,25 92,77 81,63 80,17 13,6 1,8 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 1,41 62,44 71,82 76,61-13,1-6,3 1 Ενζργεια 33,61 93,85 94,46 120,40-0,7-21,5 2 Ενδιάμεςα αγακά 31,86 84,71 83,08 84,66 2,0-1,9 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 4,57 84,25 75,73 71,71 11,3 5,6 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 1,53 60,60 72,06 60,89-15,9 18,3 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 28,43 84,94 80,79 82,16 5,2-1,7 Σημείωςη : Οι δείκτεσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη δφο δεκαδικϊν ψηφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου. 5

6 Πίνακασ 2: Ετιςιεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εγχϊριασ Αγοράσ Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ υντελεςτζσ ςτάκμιςθσ Νοζμβριοσ Μεταβολι 2016* / /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 72,45 69,75 75,35 3,9-7,4 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 100,00 67,89 78,27 80,77-13,3-3,1 05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 9,91 93,00 143,02 228,95-35,0-37,5 06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 11,69 0,00 0,00 0, Εξόρυξθ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων 10,57 134,29 133,66 107,44 0,5 24,4 08 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 67,83 65,59 73,69 68,95-11,0 6,9 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 100,00 72,51 69,63 75,28 4,1-7,5 10 Σρόφιμα 22,06 85,09 82,19 86,66 3,5-5,2 11 Ποτά 6,16 50,95 50,67 50,82 0,6-0,3 12 Καπνόσ 0,97 83,55 83,59 74,29-0,1 12,5 13 Κλωςτοχφαντουργικζσ φλεσ 0,89 70,56 68,19 59,35 3,5 14,9 14 Είδθ ζνδυςθσ 1,02 58,99 61,10 59,51-3,5 2,7 15 Δζρματα - είδθ υπόδθςθσ 0,34 43,63 44,33 44,14-1,6 0,4 16 Ξφλο και φελλόσ 0,89 42,74 42,85 38,78-0,3 10,5 17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 2,65 83,37 93,22 85,34-10,6 9,2 18 Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων 1,72 48,28 53,05 56,21-9,0-5,6 19 Παράγωγα πετρελαίου και άνκρακα 31,51 77,25 70,49 87,96 9,6-19,9 20 Χθμικά προϊόντα 4,60 80,93 86,30 71,50-6,2 20,7 21 Βαςικά φαρμακευτικά προϊόντα και ςκευάςματα 2,45 94,58 85,34 85,18 10,8 0,2 22 Προϊόντα από ελαςτικι και πλαςτικι φλθ 3,01 81,68 88,64 80,82-7,9 9,7 23 Μθ μεταλλικά ορυκτά 5,66 47,65 46,15 51,62 3,3-10,6 24 Βαςικά μζταλλα 5,72 65,97 53,16 61,78 24,1-14,0 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων 3,47 45,47 40,59 45,49 12,0-10,8 26 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, θλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 0,17 18,70 147,28 41,33-87,3 256,3 27 Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 1,82 50,96 52,02 46,44-2,0 12,0 28 Μθχανιματα και είδθ εξοπλιςμοφ 0,77 46,18 49,26 45,81-6,3 7,5 29 Μθχανοκίνθτα οχιματα, ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα 0,27 134,66 84,59 119,13 59,2-29,0 30 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 0,40 111,45 115,12 3,53-3,2 3163,1 31 Ζπιπλα 1,15 48,55 47,47 50,44 2,3-5,9 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 0,27 57,14 53,13 56,25 7,5-5,6 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 2,03 62,44 71,82 76,61-13,1-6,3 1 Ενζργεια 31,37 76,92 70,44 88,12 9,2-20,1 2 Ενδιάμεςα αγακά 28,94 68,62 68,96 68,25-0,5 1,1 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 5,20 60,19 59,87 57,25 0,5 4,6 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 1,74 45,66 58,47 49,82-21,9 17,4 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 32,75 74,92 71,96 73,65 4,1-2,3 Σημείωςη : Οι δείκτεσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη δφο δεκαδικϊν ψηφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου. 6

7 Πίνακασ 3: Ετιςιεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εξωτερικισ Αγοράσ Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ υντελεςτζσ ςτάκμιςθσ Νοζμβριοσ Μεταβολι 2016* / /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 120,99 121,48 138,89-0,4-12,5 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 100,00 138,09 111,06 139,91 24,4-20,6 05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 0,10 0,00 3,96 0,00-100,0 0,0 06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ (2) αερίου 0, Εξόρυξθ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων 25,44 131,83 83,34 156,24 58,2-46,7 08 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 74,46 140,42 120,68 134,52 16,4-10,3 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 100,00 120,61 121,72 138,86-0,9-12,4 10 Σρόφιμα 9,54 132,31 124,26 122,74 6,5 1,2 11 Ποτά 0,98 99,47 90,03 91,49 10,5-1,6 12 Καπνόσ 1,38 181,70 177,10 174,82 2,6 1,3 13 Κλωςτοχφαντουργικζσ φλεσ 1,93 75,48 80,50 66,24-6,2 21,5 14 Είδθ ζνδυςθσ 2,21 47,01 53,00 68,68-11,3-22,8 15 Δζρματα - είδθ υπόδθςθσ 0,15 48,69 38,19 21,24 27,5 79,8 16 Ξφλο και φελλόσ 0,37 81,42 85,06 101,38-4,3-16,1 17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 0,77 148,12 133,80 144,89 10,7-7,7 18 Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων 0,07 286,98 287,32 194,16-0,1 48,0 19 Παράγωγα πετρελαίου και άνκρακα 39,47 124,60 138,10 179,05-9,8-22,9 20 Χθμικά προϊόντα 5,82 86,29 99,42 92,59-13,2 7,4 21 Βαςικά φαρμακευτικά προϊόντα και ςκευάςματα 3,07 138,71 118,58 125,19 17,0-5,3 22 Προϊόντα από ελαςτικι και πλαςτικι φλθ 3,82 133,86 128,47 132,82 4,2-3,3 23 Μθ μεταλλικά ορυκτά 2,17 141,11 134,52 120,30 4,9 11,8 24 Βαςικά μζταλλα 18,67 106,98 95,01 113,64 12,6-16,4 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων 2,74 185,30 145,85 117,26 27,1 24,4 26 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, θλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 0,74 174,21 174,28 125,11 0,0 39,3 27 Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 3,80 110,24 110,89 94,13-0,6 17,8 28 Μθχανιματα και είδθ εξοπλιςμοφ 1,13 152,83 163,97 174,03-6,8-5,8 29 Μθχανοκίνθτα οχιματα, ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα 0,29 59,85 53,41 52,18 12,1 2,4 30 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 0,50 94,54 128,10 47,98-26,2 167,0 31 Ζπιπλα 0,17 202,71 131,21 132,79 54,5-1,2 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 0,21 193,54 162,26 147,80 19,3 9,8 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 1 Ενζργεια 38,60 124,60 138,10 179,04-9,8-22,9 2 Ενδιάμεςα αγακά 38,39 111,82 106,87 112,31 4,6-4,8 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 3,16 172,69 134,03 124,84 28,8 7,4 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 1,06 116,13 122,60 102,07-5,3 20,1 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 18,79 123,86 115,06 115,20 7,7-0,1 Σημειϊςεισ: 1. Οι δείκτεσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη δφο δεκαδικϊν ψηφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου. 2. Δεν μπορεί να υπολογιςτεί δείκτησ επειδή η αξία του ζτουσ βάςησ είναι μηδενική. 7

8 Πίνακασ 4: Ετιςιεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εξωτερικισ Αγοράσ ςε Χϊρεσ Ευρωηϊνθσ Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ Νοζμβριοσ Μεταβολι 2016* / /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 123,03 115,38 128,86 6,6-10,5 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 159,89 138,58 130,08 15,4 6,5 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 122,02 114,74 128,83 6,3-10,9 1 Ενζργεια 129,92 115,80 287,36 12,2-59,7 2 Ενδιάμεςα αγακά 120,89 119,80 111,98 0,9 7,0 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 180,35 129,28 93,55 39,5 38,2 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 130,07 94,88 104,15 37,1-8,9 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 117,62 108,34 101,45 8,6 6,8 Πίνακασ 5: Ετιςιεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εξωτερικισ Αγοράσ ςε Χϊρεσ εκτόσ Ευρωηϊνθσ Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ Νοζμβριοσ Μεταβολι 2016* / /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 119,97 124,51 143,86-3,6-13,5 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 123,12 92,15 146,66 33,6-37,2 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 119,91 125,15 143,80-4,2-13,0 1 Ενζργεια 123,98 140,67 166,55-11,9-15,5 2 Ενδιάμεςα αγακά 104,97 97,10 112,56 8,1-13,7 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 168,64 136,54 141,35 23,5-3,4 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 94,82 164,98 98,89-42,5 66,8 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 132,44 124,31 134,11 6,5-7,3 Σημείωςη : Οι δείκτεσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη δφο δεκαδικϊν ψηφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου. 8

9 Πίνακασ 6: Μθνιαίεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία (φνολο Αγοράσ) Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ Μεταβολι 2016* 2016** Νοεμ.16/Οκτ.16 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 87,46 88,31-1,0 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 96,63 106,67-9,4 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 87,30 88,00-0,8 1 Ενζργεια 93,85 100,84-6,9 2 Ενδιάμεςα αγακά 84,71 82,96 2,1 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 84,25 82,33 2,3 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 60,60 63,24-4,2 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 84,94 81,83 3,8 Πίνακασ 7: Μθνιαίεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εγχϊριασ Αγοράσ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ Μεταβολι Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ 2016* 2016** Νοεμ.16/Οκτ.16 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 72,45 72,73-0,4 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 67,89 69,64-2,5 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 72,51 72,78-0,4 1 Ενζργεια 76,92 81,41-5,5 2 Ενδιάμεςα αγακά 68,62 66,36 3,4 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 60,19 60,05 0,2 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 45,66 55,01-17,0 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 74,92 73,01 2,6 Πίνακασ 8: Μθνιαίεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εξωτερικισ Αγοράσ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ Μεταβολι Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ 2016* 2016** Νοεμ.16/Οκτ.16 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 120,99 123,13-1,7 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 138,09 160,12-13,8 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 120,61 122,30-1,4 1 Ενζργεια 124,60 136,13-8,5 2 Ενδιάμεςα αγακά 111,82 110,93 0,8 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 172,69 164,20 5,2 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 116,13 93,84 23,8 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 123,86 116,09 6,7 ** Ανακεωρθμζνα ςτοιχεία Σημείωςη : Οι δείκτεσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη δφο δεκαδικϊν ψηφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου. 9

10 Πίνακασ 9: Μθνιαίεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εξωτερικισ Αγοράσ ςε Χϊρεσ Ευρωηϊνθσ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ Μεταβολι Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ 2016* 2016** Νοεμ.16/Οκτ.16 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 123,03 114,48 7,5 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 159,89 81,43 96,4 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 122,02 115,40 5,7 1 Ενζργεια 129,92 129,05 0,7 2 Ενδιάμεςα αγακά 120,89 111,19 8,7 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 180,35 176,98 1,9 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 130,07 101,68 27,9 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 117,62 108,64 8,3 ** Ανακεωρθμζνα ςτοιχεία Πίνακασ 10: Μθνιαίεσ μεταβολζσ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εξωτερικισ Αγοράσ ςε Χϊρεσ εκτόσ Ευρωηϊνθσ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ Μεταβολι Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ 2016* 2016** Νοεμ.16/Οκτ.16 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 119,97 127,41-5,8 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 123,12 214,18-42,5 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 119,91 125,69-4,6 1 Ενζργεια 123,98 136,94-9,5 2 Ενδιάμεςα αγακά 104,97 110,74-5,2 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 168,64 157,45 7,1 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 94,82 81,85 15,9 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 132,44 126,33 4,8 ** Ανακεωρθμζνα ςτοιχεία Σημείωςη : Οι δείκτεσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη δφο δεκαδικϊν ψηφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου. 10

11 Πίνακασ 11: Εξζλιξθ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία (φνολο Αγοράσ) - Eτιςιεσ μεταβολζσ Ζτοσ-μινασ Δείκτθσ Γενικόσ Δείκτθσ (φνολο Αγοράσ) Ετιςια μεταβολι Δείκτθσ Κφκλοσ Εργαςιϊν Εγχϊριασ Αγοράσ Ετιςια μεταβολι Ζτοσ βάςθσ 2010=100,0 Κφκλοσ Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ Δείκτθσ Ετιςια μεταβολι 2015 XI 85,75-9,7 69,75-7,4 121,48-12,5 XII 89,68-0,7 75,61 2,2 121,12-4, I 65,02-14,2 54,24-14,4 89,10-13,9 II 72,56-14,5 60,22-11,5 100,11-18,3 III 85,54-11,6 69,95-6,8 120,37-17,2 IV 87,00-13,8 76,98-10,6 109,38-18,4 V 87,75-13,0 72,89-9,4 120,95-17,5 VI 94,42-5,9 82,56-4,8 120,90-7,5 VII 92,91-6,2 77,84-6,1 126,57-6,3 VIII 84,32 2,2 75,79 8,5 103,38-6,8 IX 97,90 9,9 78,43 4,4 141,40 17,5 X 88,31-2,9 72,73-4,8 123,13-0,3 XI * 87,46 2,0 72,45 3,9 120,99-0,4 *Προςωρινά ςτοιχεία Πίνακασ 12: Εξζλιξθ Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία Εξωτερικισ Αγοράσ - Eτιςιεσ μεταβολζσ Ζτοσ-μινασ Γενικόσ Δείκτθσ (φνολο Εξωτερικισ Αγοράσ) Ετιςια μεταβολι Δείκτθσ Κφκλοσ Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ Ευρωηϊνθσ Ετιςια μεταβολι Δείκτθσ Ζτοσ βάςθσ 2010=100,0 Κφκλοσ Εργαςιϊν Εξωτερικισ Αγοράσ εκτόσ Ευρωηϊνθσ Ετιςια μεταβολι Δείκτθσ 2015 XI 121,48-12,5 115,38-10,5 124,51-13,5 XII 121,12-4,4 120,69 11,1 121,33-10, I 89,10-13,9 108,24-2,9 79,61-19,9 II 100,11-18,3 114,20-11,7 93,13-21,9 III 120,37-17,2 127,58-11,1 116,80-20,1 IV 109,38-18,4 127,24 1,3 100,52-27,3 V 120,95-17,5 120,70-12,8 121,08-19,6 VI 120,90-7,5 135,30 0,1 113,76-11,4 VII 126,57-6,3 131,40-14,9 124,18-1,0 VIII 103,38-6,8 98,54-18,8 105,78 0,1 IX 141,40 17,5 134,49 6,8 144,83 23,2 X 123,13-0,3 114,48-8,9 127,41 4,0 XI* 120,99-0,4 123,03 6,6 119,97-3,6 Σημείωςη : Οι δείκτεσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη δφο δεκαδικϊν ψηφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου. 11

12 Πίνακασ 13: Μζςοι δείκτεσ και ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δωδεκάμθνων περιόδων του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία (φνολο Αγοράσ) Ονομαςία Μζςοι δείκτεσ δωδεκάμθνων περιόδων Δεκ Νοεμ. 2016* Δεκ Νοεμ Δεκ Νοεμ Μεταβολι 2016/ /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ 86,07 91,43 102,25-5,9-10,6 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 89,14 88,31 91,30 0,9-3,3 05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 62,92 167,42 188,79-62,4-11,3 06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 07 Εξόρυξθ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων 123,60 108,60 121,44 13,8-10,6 08 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 91,89 85,55 84,99 7,4 0,7 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 86,02 91,48 102,43-6,0-10,7 10 Σρόφιμα 93,10 95,48 94,06-2,5 1,5 11 Ποτά 82,63 80,41 79,22 2,8 1,5 12 Καπνόσ 125,01 123,03 96,97 1,6 26,9 13 Κλωςτοχφαντουργικζσ φλεσ 67,63 66,10 64,35 2,3 2,7 14 Είδθ ζνδυςθσ 50,41 52,28 65,71-3,6-20,4 15 Δζρματα - είδθ υπόδθςθσ 41,06 35,68 39,69 15,1-10,1 16 Ξφλο και φελλόσ 44,04 42,28 42,28 4,2 0,0 17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 92,12 92,95 90,69-0,9 2,5 18 Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων 53,67 54,82 57,84-2,1-5,2 19 Παράγωγα πετρελαίου και άνκρακα 86,97 102,76 138,58-15,4-25,9 20 Χθμικά προϊόντα 95,49 94,95 93,98 0,6 1,0 21 Βαςικά φαρμακευτικά προϊόντα και ςκευάςματα 104,05 97,85 94,31 6,3 3,8 22 Προϊόντα από ελαςτικι και πλαςτικι φλθ 100,83 105,10 99,29-4,1 5,9 23 Μθ μεταλλικά ορυκτά 58,72 54,94 57,50 6,9-4,5 24 Βαςικά μζταλλα 88,21 92,00 88,31-4,1 4,2 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων 80,78 75,03 80,36 7,7-6,6 26 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, θλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 135,47 125,23 99,26 8,2 26,2 27 Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 79,27 74,86 69,33 5,9 8,0 28 Μθχανιματα και είδθ εξοπλιςμοφ 82,91 86,14 84,36-3,8 2,1 29 Μθχανοκίνθτα οχιματα, ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα 69,71 67,74 64,01 2,9 5,8 30 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 107,69 91,37 33,39 17,9 173,6 31 Ζπιπλα 52,87 47,98 48,07 10,2-0,2 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 90,13 83,79 80,35 7,6 4,3 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 53,99 59,18 68,64-8,8-13,8 1 Ενζργεια 86,61 102,60 138,26-15,6-25,8 2 Ενδιάμεςα αγακά 85,44 86,15 84,19-0,8 2,3 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 72,69 69,95 70,39 3,9-0,6 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 61,51 57,66 57,70 6,7-0,1 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 89,61 89,42 87,47 0,2 2,2 Σημείωςη : Οι δείκτεσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη δφο δεκαδικϊν ψηφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ δημοςιεφονται με ςτρογγυλοποίηςη ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου. 12

13 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ Γενικά κοπόσ του δείκτθ Νομικό πλαίςιο Περίοδοσ αναφοράσ Ο Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία είναι δείκτθσ του οικονομικοφ κφκλου τθσ επιχείρθςθσ και δείχνει τθ μθνιαία εξζλιξθ τθσ αγοράσ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθ βιομθχανία. Η πρϊτθ κατάρτιςθ του εν λόγω δείκτθ, ςτθν Ελλάδα, ολοκλθρϊκθκε από τθν ΕΛ.ΣΑΣ. το 2006, με ζτοσ βάςθσ 2000=100,0. κοπόσ του δείκτθ αυτοφ είναι θ μζτρθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ βιομθχανίασ ςτθν αγορά ςε όρουσ αξίασ. Ο κφκλοσ εργαςιϊν περιλαμβάνει τα ςυνολικά ποςά που ζχει τιμολογιςει θ επιχείρθςθ ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ και τα οποία αντιςτοιχοφν ςε πωλιςεισ αγακϊν ι υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςε τρίτουσ. Οι ςτόχοι και τα χαρακτθριςτικά του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ιςχφουν και για τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ που αφοροφν ςτθ διάκριςθ μεταξφ εγχϊριου και μθ εγχϊριου κφκλου εργαςιϊν. Ο Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία καταρτίηεται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) του υμβουλίου, αρικ. 1165/98, «περί βραχυπρόκεςμων ςτατιςτικϊν», κακϊσ και του τροποποιθτικοφ Κανονιςμοφ του Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, αρικ. 1158/05, του αναφερόμενου Κανονιςμοφ 1165/98. Επιπλζον, ο εν λόγω δείκτθσ καταρτίηεται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 656/2007 τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 451/2008 του υμβουλίου. Μινασ Ζτοσ βάςθσ 2010=100,0. Ανακεϊρθςθ τατιςτικζσ ταξινομιςεισ Γεωγραφικι κάλυψθ Κάλυψθ κλάδων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων Τπολογιςμόσ του δείκτθ Δθμοςίευςθ ςτοιχείων Παραπομπζσ Η τελευταία ανακεϊρθςθ του ανωτζρω δείκτθ, με ζτοσ βάςθσ 2010=100,0, ζγινε ςτο πλαίςιο των απαιτιςεων του Κανονιςμοφ 1165/98, ςφμφωνα με τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτεσ ανακεωροφνται κάκε πζντε (5) χρόνια με ζτοσ βάςθσ που λιγει ςε 0 ι 5. ε επίπεδο κλάδων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων χρθςιμοποιείται θ ταξινόμθςθ NACE Rev. 2 τθσ Eurostat (Κανονιςμόσ 1893/2006), ενϊ ςε επίπεδο κφριων ομάδων βιομθχανικϊν κλάδων θ ομαδοποίθςθ των 2ψιφιων και 3ψιφιων κλάδων, τθσ ταξινόμθςθσ NACE Rev. 2, γίνεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 656/2007 τθσ Επιτροπισ. ε επίπεδο προϊόντων χρθςιμοποιείται θ ταξινόμθςθ CPA 2008, τθσ Eurostat (Κανονιςμόσ 451/2008). Σο ςφνολο τθσ Χϊρασ. Ο δείκτθσ καλφπτει όλουσ τουσ κλάδουσ των τμθμάτων C (ορυχεία λατομεία) και D (μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ) τθσ ταξινόμθςθσ NACE Rev.2. Ο Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία είναι δείκτθσ ςτακερισ βάςθσ. Ο δείκτθσ αυτόσ υπολογίηεται αρχικά ςε επίπεδο τετραψιφιου κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ακολοφκωσ, με τθν εφαρμογι κατάλλθλων ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ, υπολογίηεται ςε επίπεδο τριψιφιου, διψιφιου και μονοψιφιου κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ ι και ςε επίπεδο κφριων ομάδων βιομθχανικϊν κλάδων. Σα ςτοιχεία του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία, με ζτοσ βάςθσ 2010=100,0, δθμοςιεφονται από τον Νοζμβριο 2014 με πρϊτο μινα αναφοράσ τον επτζμβριο Η διάκεςθ των χρονοςειρϊν του Δείκτθ με το ίδιο ζτοσ βάςθσ (2010) γίνεται αναδρομικά από τον Ιανουάριο Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεκοδολογία κατάρτιςθσ και υπολογιςμοφ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία, κακϊσ και ςτοιχεία χρονολογικϊν ςειρϊν του δείκτθ αυτοφ, διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. ( 13

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ, με βάςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 13,6% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούνιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 4,1% τον Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2009 ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιανουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούλιος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8% ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΣΤΑΤΣΤΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΗΣ ΒΟΜΗΧΑΝΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8% Η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 6,0% τον Ιούλιο 20 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 20. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2009 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-05-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια μείωση 1,2%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια μείωση 1,2% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 20 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 20 ετήσια μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια αύξηση 3,1%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια αύξηση 3,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 20 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 20 ετήσια αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (Γ ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Οκτώβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 14 Νοεµβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 14 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Χϊρα: Ελλάδα. Ενιαία Μορφι Δομισ Μεταδεδομζνων (SIMS) Ονομαςία: Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Τομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομζνα

Χϊρα: Ελλάδα. Ενιαία Μορφι Δομισ Μεταδεδομζνων (SIMS) Ονομαςία: Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Τομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομζνα Χϊρα: Ελλάδα Ενιαία Μορφι Δομισ Μεταδεδομζνων (SIMS) Ονομαςία: Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Τομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 1. Επικοινωνία 2. Ειςαγωγι ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομζνα Περιεχόμενα 3. Ενθμζρωςθ μεταδεδομζνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Αυγούστου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακζσ καταγραφζσ ςτην παραγωγική διαδικαςία: εφαρμογή ςε βιομηχανίεσ τροφίμων

Ενεργειακζσ καταγραφζσ ςτην παραγωγική διαδικαςία: εφαρμογή ςε βιομηχανίεσ τροφίμων Ενεργειακζσ καταγραφζσ ςτην παραγωγική διαδικαςία: εφαρμογή ςε βιομηχανίεσ τροφίμων Άγγελοσ ΓΚΟΤΜΑ Μεθοδολογία εκτζλεςησ ενεργειακήσ Καθοριςμόσ βημάτων (FprEN 16247-1: Γεν. Απαιτιςεισ, ΕΝ 16247-3: Διαδικαςίεσ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 4,1% τον Απρίλιο 2010, σε σύγκριση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 12 Απριλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 12 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2013 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (Γ ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ»

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Κλαδικϊν Μελετϊν Ιοφλιοσ 2014 Ειςαγωγή Η ελλθνικι οικονομία δζχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) Ιουλίου 20, σε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Δράςθ 1: Απαιτιςεισ χρθςτϊν και υπθρεςιϊν Παραδοτζο 1.2 Καταγραφι,

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του υ.υ. Κ.Ο.Δ.Α.

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του υ.υ. Κ.Ο.Δ.Α. Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του υ.υ. Κ.Ο.Δ.Α. Μάθημα 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Νοζμβριοσ 2014 MEC Management Engineering Consultants Λεωφόροσ Αθαλάςςασ 62, 1 οσ Όροφοσ, 2012, τρόβολοσ, Λευκωςία Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) Μαΐου 20, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα