ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού επιπέδου (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ 1. Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992 και την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις από , , , , , , , , , και αποφάσεις της ΓΣΕΣ, και στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και τις από , και αποφάσεις της ΓΣΕΣ. 2. Οι στόχοι των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προετοιμασία αποφοίτων υψηλού επιπέδου για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας (ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της επικοινωνίας σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 3. Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και άλλους φορείς. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται μεταξύ άλλων με φορείς, με τους οποίους έχουν συνεργασία τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΕΜΜΕ καθώς και ειδικοί που καλούνται να διδάξουν στο πρόγραμμα, όπως, ενδεικτικά, τα ιδρύματα και φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού. 4. Η δομή και το περιεχόμενο του ΠΜΣ προκύπτει από την εμπειρία λειτουργίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών καθώς και τη λειτουργία του υφιστάμενου ΠΜΣ του Τμήματος, για την εκπόνησή του δε ελήφθησαν υπόψη τα εξής: α) οι τρέχουσες εξελίξεις στα συναφή επιστημονικά πεδία, εξελίξεις οι οποίες οδηγούν σε διεπιστημονικού τύπου προσεγγίσεις των φαινομένων του πολιτισμού, της πολιτικής, της ανθρώπινης επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών, μέσα σε ένα ευρύτερο επικοινωνιακό πλαίσιο. β) η συνάφεια του προγράμματος με τις εξελίξεις και τις ανάγκες στην παραγωγή, την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας,

2 γ) η εκδήλωση ενδιαφέροντος από απόφοιτους του Τμήματος και γενικώς νέους επιστήμονες και ερευνητές να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις στο πεδίο της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, δ) η γενικότερη επίδραση του προγράμματος στην ελληνική κοινωνία μέσα από την προβολή και διάχυση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων του. 5. Το ΠΜΣ στην Επικοινωνία και ΜΜΕ συνδέεται με το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί μετεξέλιξη του προϋφιστάμενου ΠΜΣ. Το προτεινόμενο ΠΜΣ έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αποτελείται από πέντε κατευθύνσεις: α) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα, β) Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα, γ) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, δ) Συγκρούσεις και Επικοινωνία και ε) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης. 6. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (συμπεριλαμβανομένων των ισοτίμων με αυτά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής. Επίσης, γίνονται δεκτοί: α) οι πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και των Τμημάτων Κινηματογραφικών και Θεατρικών Σπουδών μόνο για την κατεύθυνση «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές», β) οι πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών για την κατεύθυνση «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης», γ) οι πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής μόνο για την κατεύθυνση «Συγκρούσεις και Επικοινωνία». Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτός υποψήφιος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 2916/01 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) ύστερα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. και αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ. 7. Η κανονική χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. 8. Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) πρέπει να είναι τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ). Η ΓΣΕΣ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό "Λίαν καλώς" εφόσον διαθέτουν σωρευτικά (α) δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή, σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ, αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, και (β) σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου. Για την εξέταση του φακέλου απαιτείται, εφόσον στην απόφαση της ΓΣΕΣ για την προκήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η καταβολή από τους υποψηφίους τέλους, το οποίο καταβάλλεται με την κατάθεση της αίτησης. Το ποσό του τέλους καθορίζεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους σε 100 Ευρώ ανά αίτηση και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. 9. Ο ανώτατος ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50), δέκα (10) σε κάθε κατεύθυνση. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται και ο ανώτατος ετήσιος αριθμός εισακτέων αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ. 2

3 Άρθρο 3 Δομή και Λειτουργία ΠΜΣ 1. Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ, οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται στο νόμο, είναι τα εξής: α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος. β) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος. 2.α) Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ που οδηγούν στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος (μ.δ.) ορίζεται στη σχετική εγκριτική υπουργική απόφαση σύμφωνα και με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του παρόντος. β) Η ανώτατη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά έτη. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται κατόπιν απόφασης της ΓΣΕΣ του Τμήματος. γ) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει άπαξ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με αιτιολογημένη αίτησή του. Η χορήγηση της αναστολής αποφασίζεται από τη ΓΣΕΣ. Η αναστολή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας του ενός ακαδημαϊκού έτους. Η ελάχιστη δε διάρκεια αναστολής της ιδιότητάς του/της, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο χρόνος διακοπής της παρακολούθησης του ΠΜΣ του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια της φοίτησης. δ) Επανάληψη της παρακολούθησης σημαίνει υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των διαλέξεων του μαθήματος το οποίο ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία. 3. α) Κάθε ακαδημαϊκό έτος και εντός του εαρινού εξαμήνου, προκηρύσσεται ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για τις κατευθύνσεις που προσφέρονται εκάστοτε σύμφωνα με την οικεία απόφαση της ΓΣΕΣ, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η επιλογή τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε γενική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μετά των σχετικών δικαιολογητικών είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός. β) Η αίτηση περιλαμβάνει την δήλωση της κατεύθυνσης, για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα ο υποψήφιος, και αναλυτική έκθεση των λόγων του ενδιαφέροντός του για το ΠΜΣ και τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι με την αίτησή τους είναι (1) βιογραφικό σημείωμα, (2) αντίγραφο πτυχίου, (3) αντίγραφο τυχόν άλλου τίτλου σπουδών, (4) αντίγραφο της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας που τυχόν έχουν εκπονήσει για την απόκτηση του υποβαλλομένου τίτλου σπουδών, (5) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τις σπουδές, για τις οποίες υποβάλλουν τίτλο σπουδών, (6) αντίγραφα άλλων εργασιών που έχουν τυχόν υποβάλει κατά την διάρκεια των σπουδών, για τις οποίες υποβάλλουν τίτλο σπουδών, εφ όσον αυτές έχουν βαθμολογηθεί, (7) αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών που έχουν εκπονήσει, με σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την αποδοχή της εργασίας, (8) πτυχία των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής επιπέδου τουλάχιστον C2, (9) πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου για αλλοδαπούς, (10) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το τυχόν συγγραφικό ή καλλιτεχνικό έργο ή την επαγγελματική εμπειρία τους, ιδίως εφ όσον 3

4 υποβάλλουν αίτηση βάσει του άρθρου 2 παρ. 8 εδάφιο 2 του παρόντος, (11) Δύο συστατικές επιστολές. γ) Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια: (1) Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, καθώς και τις προοπτικές ακαδημαϊκής τους εξέλιξης που προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζεται πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. 2) Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη με τη ΣΕ του ΠΜΣ, ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και για ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. δ) Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 70% στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και κατά 30% στην αξιολόγησή τους μέσω της προσωπικής συνέντευξης. Άρθρο 4 Οργάνωση Προγράμματος Σπουδών ΠΜΣ 1. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 15 Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και στις 15 Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο και τελειώνουν στις 31 Ιανουαρίου και 30 Μαΐου αντίστοιχα. Μετάθεση των ημερομηνιών αυτών γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της ΓΣΕΣ του Τμήματος. 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ακολουθούν την κατεύθυνση που έχουν δηλώσει με την αίτησή τους για εγγραφή στο ΠΜΣ. Για να ολοκληρωθεί η φοίτησή τους, πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα έξι υποχρεωτικά μαθήματα (από τρία μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του επομένου άρθρου) σύμφωνα με την κατεύθυνση που έχει δηλωθεί. 3. Το τελευταίο (τρίτο) εξάμηνο είναι αφιερωμένο στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και την παράλληλη παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου. Με το τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής: α) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκε, β) θα έχει συγγράψει ικανό αριθμό θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών, γ) θα έχει παραδώσει διπλωματική εργασία περίπου λέξεων την οποία θα έχει υποστηρίξει ενώπιον τριών εξεταστών και δ) θα έχει συμμετάσχει σε εργαστήρια και ομάδες εργασίας, ορισμένες από τις οποίες θα οδηγήσουν στην παραγωγή αρχείων, οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, CD-ROMs κλπ.), ερευνητικών εκθέσεων κλπ. Ειδικά για την κατεύθυνση των 4

5 Πολιτισμικών Σπουδών η έκταση της διπλωματικής εργασίας, εφόσον συνοδεύεται από καλλιτεχνικό έργο, μπορεί να ανέρχεται στις περίπου λέξεις. 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς και υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα του προγράμματος της κατεύθυνσής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών, και να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος. Η παρουσία τους ελέγχεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτόν/ην. Η υπέρβαση των τριών απουσιών σε κάθε μάθημα, σημαίνει αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και επανάληψή του. 4. Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/νες να ενημερώνονται για όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον επίσημο ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. Τα μαθήματα αρχίζουν σύμφωνα με την ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε έκτακτες περιπτώσεις αλλαγής, αναρτάται ξεχωριστή ανακοίνωση. 5. α) Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (κάθε μάθημα αποφέρει 10 πιστωτικές μονάδες και η διπλωματική εργασία αποφέρει 30 πιστωτικές μονάδες). β) Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες την εβδομάδα. Άρθρο 5 Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ 1. Από τα τρία μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, τα οποία (με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του επομένου άρθρου) περιλαμβάνει στα δύο πρώτα εξάμηνα το Πρόγραμμα Σπουδών, ένα μάθημα είναι το υποχρεωτικό για την κατεύθυνση μάθημα μεθοδολογίας, τέσσερα μαθήματα είναι τα μαθήματα κατεύθυνσης και ένα μάθημα (μάθημα επιλογής) προέρχεται, κατ επιλογήν του μεταπτυχιακού φοιτητή, από τα προσφερόμενα μαθήματα κατεύθυνσης των άλλων κατευθύνσεων του ΠΜΣ. Αντί μαθήματος κατεύθυνσης από τις άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει, ως μάθημα επιλογής, εκείνο από τα μαθήματα μεθοδολογίας «Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας» και «Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυσης», το οποίο δεν εντάσσεται στην κατεύθυνση που ακολουθεί. Η διδασκαλία των μαθημάτων μεθοδολογίας μπορεί να είναι κοινή για τους/τις φοιτητές/τριες που τα παρακολουθούν ως υποχρεωτικά ή κατόπιν επιλογής τους ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των φοιτητών. 2. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών έχουν αναλυτικά ανά εξάμηνο όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ειδικά ως προς το μάθημα επιλογής η αναφορά του στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών είναι ενδεικτική και οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής και μάθημα που διδάσκεται στο Α για αυτούς εξάμηνο σπουδών, έστω και εάν κατ αυτό τον τρόπο έχουν στο Α εξάμηνο σπουδών τέσσερα και στο Β εξάμηνο σπουδών δύο μαθήματα. Α εξάμηνο 1. Κατεύθυνση: Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα 5

6 Μαθήματα κατεύθυνσης: 1. Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία 2. Το θεσμικό πλαίσιο των Νέων Μέσων Μάθημα μεθοδολογίας: Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυσης 2. Κατεύθυνση: Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα Μαθήματα κατεύθυνσης: 1. Κυβερνοχώρος και δημόσια σφαίρα 2. Ανάλυση ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών Μάθημα μεθοδολογίας: Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυσης 3. Κατεύθυνση: Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές σπουδές Μαθήματα κατεύθυνσης: Τα δύο προσφερόμενα από τα ακόλουθα μαθήματα: α. Πόλη και Τέχνη β. Ζητήματα κουλτούρας στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο γ. Κοινωνική συμπεριφορά και μορφές επικοινωνίας δ. Σκηνικές και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις: από τον Σαίξπηρ στον Μπέκετ ε. Εικόνα, βλέμμα και φύλο στον κινηματογράφο Μάθημα μεθοδολογίας: Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 4. Κατεύθυνση: Συγκρούσεις και Επικοινωνία Μαθήματα κατεύθυνσης: 1. Περί Συγκρούσεων: Θεωρίες και Πρακτικές 2. Επικοινωνία και Διαχείριση Συναισθημάτων στη Σύγκρουση Μάθημα μεθοδολογίας: Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυσης 5. Κατεύθυνση: Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Μαθήματα κατεύθυνσης: 1. Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος 2. Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση Μάθημα μεθοδολογίας: Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυσης Β εξάμηνο 1. Κατεύθυνση: Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Μαθήματα κατεύθυνσης: 1. Κοινωνική Έρευνα και Δημοσιογραφία 2. Διαφήμιση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μάρκετινγκ 3. Μάθημα επιλογής 2. Κατεύθυνση: Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα Μαθήματα κατεύθυνσης: 1. Δημόσια Επικοινωνία και Νέα Μέσα 2. Δημοκρατία και Κοινή Γνώμη 3. Μάθημα επιλογής 3. Κατεύθυνση: Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές σπουδές Μαθήματα κατεύθυνσης: Τα δύο προσφερόμενα από τα ακόλουθα μαθήματα: 6

7 α. Πολιτισμός και ΜΜΕ β. Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου γ. Ζητήματα καλλιτεχνικής δημιουργίας δ. Κινηματογραφικές εκδοχές του νόμου και της επιθυμίας ε. Κινηματογράφος και ψυχανάλυση 3. Μάθημα επιλογής 4. Κατεύθυνση: Συγκρούσεις και Επικοινωνία Μαθήματα κατεύθυνσης: 1. Συγκρούσεις, Ταυτότητες και Πολιτισμός 2. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 3. Μάθημα επιλογής 5. Κατεύθυνση: Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Μαθήματα κατεύθυνσης: Τα δύο προσφερόμενα από τα ακόλουθα μαθήματα: α. Εξατομικευμένα Περιβάλλοντα Επικοινωνίας και Εξόρυξης Πληροφορίας στο Διαδίκτυο β. Περιβάλλοντα Επικοινωνίας στο Φυσικό και στον Ψηφιακό Κόσμο γ. Μεθοδολογία Σχεδιασμού Αλληλεπιδραστικών Συστημάτων 3. Μάθημα επιλογής Γ' Εξάμηνο Συγγραφή διπλωματικής εργασίας Άρθρο 6 Εξετάσεις ΠΜΣ 1. Η εξέταση κάθε μαθήματος πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου (χειμερινού για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και εαρινού για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου). Η δεύτερη εξεταστική ορίζεται το Σεπτέμβριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΓΣΕΣ με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να μεταθέσει το χρόνο των εξετάσεων. Οι απαιτούμενες εργασίες κάθε μαθήματος πρέπει να έχουν παραδοθεί στο τέλος κάθε εξαμήνου. 2. Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού, υπολογίζονται ο μέσος όρος των μαθημάτων με συντελεστή 60% και της διπλωματικής εργασίας με 40%. Άρθρο 7 Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ 1. Στο γ εξάμηνο προβλέπεται συγγραφή διπλωματικής εργασίας, η οποία αποτελεί και την προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. 2. Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ που είναι ο/η υπεύθυνος/η Επιβλέπων Καθηγητής/τρια (ΕΚ). 7

8 3. Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους κάθε κατεύθυνση μπορεί να ανακοινώνει έως 15 πιθανά θέματα διπλωματικής, σε γενικότερα ή εξειδικευμένα πεδία της κατεύθυνσης, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει έως το τέλος του εαρινού εξαμήνου (β εξαμήνου). Ο υποψήφιος μπορεί, ωστόσο, να προτείνει προς έγκριση και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει ανακοινωθεί. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποβάλλουν γραπτό σχέδιο της εργασίας τους, το όνομα του/της ΕΚ καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του/της σχετικά με την αποδοχή του προτεινόμενου σχεδίου, τα οποία πρέπει, μέσα στην ίδια προθεσμία, να κατατεθούν στη Γραμματεία και να τεθούν υπ όψιν της ΣΕ του ΠΜΣ. Άρθρο 8 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ 1. Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να εκπονήσει διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία είναι ατομική. 2. Το θέμα της εργασίας πρέπει να είναι εξειδικευμένο, με πρωτότυπη σύνθεση και να έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Κατά περίπτωση οι εργασίες μπορεί να συνοδεύονται και από συναφές οπτικοακουστικό υλικό. 3. Για τη σωστή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να τηρηθεί με συνέπεια ένα χρονοδιάγραμμα σε συνεννόηση με τον/την ΕΚ. Άρθρο 9 Παράδοση και Αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ 1. Οι διπλωματικές εργασίες πρέπει να παραδίδονται εντός των οριζομένων προθεσμιών και πάντως το αργότερο έως την 31 Μαΐου κάθε έτους. 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παραδώσουν την εργασία σε τέσσερα (4) δεμένα αντίτυπα καθώς και σε ψηφιακή μορφή (CD). Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη με διάστιχο 1.5, σε σελίδες μεγέθους Α4. Στο εξώφυλλο πρέπει να αναφέρεται το Τμήμα, το Πανεπιστήμιο, το όνομα του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, ο/η ΕΚ, ο τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας και το ακαδημαϊκό έτος (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ για σχετικό δείγμα). 3. Οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται με προφορική υποστήριξη υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα προβλεπόμενα μαθήματα. Η προφορική υποστήριξη της εργασίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 ημερών από τη επιτυχή εξέταση των οφειλόμενων μαθημάτων. 4. Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας κατατίθεται σε ειδικό έντυπο στη Γραμματεία με ευθύνη του επιβλέποντος Καθηγητή. Το ειδικό έντυπο ακολουθεί το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Κανονισμού. 5. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη του/της ΕΚ. 6. Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από εξεταστική επιτροπή που αποτελείται από τον/την ΕΚ και από άλλα δύο μέλη ΔΕΠ που προτείνονται από τον/την ΕΚ. Το ένα από τα δύο μέλη μπορεί να προέρχεται από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ο 8

9 ΕΚ γνωστοποιεί στον τομέα του και κοινοποιεί στη Γραμματεία του Τμήματος τα άλλα 2 μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, νοουμένου ότι αμφότερα εξειδικεύονται στο γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. 7. α) Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει: (1) ελάσσονες διορθώσεις, στις οποίες ο/η υποψήφιος/α ανταποκρίνεται εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών. Εφόσον αυτό ζητηθεί, η επιτροπή καταθέτει τον τελικό βαθμό στη Γραμματεία χωρίς περαιτέρω εξέταση, (2) μείζονος σημασίας διορθώσεις στη διπλωματική εργασία και (3) να την απορρίψει. Στην περίπτωση (2) ορίζεται επανεξέταση της διορθωμένης εργασίας την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο, οπότε εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν ανταποκριθεί επιτυχώς διαγράφεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς εξεταστικής εισηγητικής επιτροπής και απόφαση της ΓΣΕΣ. Στην περίπτωση (3) ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και απόφαση της ΓΣΕΣ. β) Καταθέτοντας την διπλωματική εργασία (ή οποιαδήποτε γραπτή εργασία) ο φοιτητής πρέπει να αναφέρει τις γραπτές και προφορικές πηγές που χρησιμοποίησε. Η λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. γ) Ως λογοκλοπή νοείται: (1) Αντιγραφή της εργασίας (δημοσιευμένης ή μη) κάποιου άλλου. (2) Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων (δημοσιευμένης ή μη) χωρίς την δέουσα αναφορά. (3) Επανάληψη μέρους εργασίας, η οποία έχει κατατεθεί από τον/την υποψήφιο/α στο παρελθόν στο ίδιο ή σε άλλο μάθημα και έχει ήδη αξιολογηθεί, χωρίς αυτό να προσδιορίζεται και να γνωστοποιείται ρητώς. (4) Παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά στην πηγή. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕΠΜΣ του Τμήματος, η ΓΣΕΣ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του της/υποψηφίου/ας. Άρθρο 10 Παροχές και απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τα προνόμια και τις διευκολύνσεις που ορίζονται εκάστοτε από τις σχετικές διατάξεις (Συμμετοχή σε πανεπιστημιακά όργανα, φοιτητική ταυτότητα, φοιτητικό εισιτήριο, περίθαλψη, σίτιση, υποτροφίες). Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν, εφόσον κρίνονται κατάλληλοι, να επικουρούν μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Στην περίπτωση που παρασχεθεί η δυνατότητα και χορηγηθούν οι πιστώσεις για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαία αντιμισθία για να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων, διόρθωση ασκήσεων, η πρόσληψη και αποζημίωση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνουν μετά από πρόσκληση με βάση τις ώρες απασχόλησης που θα εγκριθούν για το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της ΓΣΕΣ. 9

10 Άρθρο 11 Διδακτορικό Δίπλωμα 1. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή του μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος ΕΜΜΕ, ή αντίστοιχου ισότιμου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η ΓΣΕΣ μπορεί, ύστερα από πρόταση της ΣΕ του ΠΜΣ, να κάνει κάθε χρόνο σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις δεκτές έως τρεις αιτήσεις πτυχιούχων υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ εφόσον πληρούν τα κάτωθι ακαδημαϊκά κριτήρια: έχουν λάβει βαθμό πτυχίου τουλάχιστον με λίαν καλώς ή άριστα ή είναι κάτοχοι υποτροφίας για τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις ή έχουν διδακτική πείρα σε ΑΕΙ και διαθέτουν επιστημονικό ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό ή συγγραφικό έργο ή έχουν συμμετοχή σε αναγνωρισμένα ερευνητικά προγράμματα. Μπορούν να γίνουν δεκτές και περιπτώσεις πτυχιούχων υποψηφίων που έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις υψηλού εξειδικευμένου επιπέδου για την αποδοχή τους ως υποψηφίων διδακτόρων συναφών Τμημάτων και οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο Τμήμα ΕΜΜΕ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 2. Οι αιτήσεις για εκπόνηση δ.δ. κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Μάϊο και Οκτώβριο, εξετάζονται από τους αντίστοιχους τομείς τον Ιούνιο και το Νοέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. 3. Κάθε χρόνο, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να υποβάλλει στην ΓΣΕΣ έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Η έκθεση υποβάλλεται κάθε Ιούνιο. Με την ολοκλήρωση των 18 μηνών από την εγγραφή τους, ο/η υποψήφιος/α καλείται σε ειδικό σεμινάριο διδακτορικού κύκλου να παρουσιάσει την πορεία εκπόνησης διδακτορικής του/της διατριβής. 4. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να προβλέπεται η καθιέρωση κύκλου διδακτορικών σεμιναρίων με υποχρεωτική συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. 5. Το μέγιστο διάστημα ολοκλήρωσης ενός διδακτορικού διπλώματος είναι δέκα χρόνια. Μετά την παρέλευση των δέκα ετών ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τα μητρώα των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος κατόπιν απόφασης της ΓΣΕΣ του Τμήματος. 6. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 7 στοιχεία β και γ του παρόντος εφαρμόζονται και για τις διδακτορικές διατριβές. Άρθρο 12 Κόστος λειτουργίας ΠΜΣ 1. Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καλύπτεται από τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. 2. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα για το ΠΜΣ όπως αυτά έχουν οριστεί εκάστοτε από τη ΓΣΕΣ κατά τον χρόνο εγγραφής τους στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Τα δίδακτρα οφείλονται όχι μόνον για τα τρία εξάμηνα κανονικής διάρκειας των σπουδών, αλλά για όλα τα εξάμηνα φοίτησης έως τη συμπλήρωση της ανώτατης προβλεπόμενης διάρκειας των σπουδών, με εξαίρεση τον προβλεπόμενο χρόνο αναστολής. Αλλαγές διδάκτρων 10

11 που προκύπτουν κατά τη διάρκεια φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν ισχύουν για τους εν ενεργεία φοιτητές. Κατ εξαίρεση, αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής φοίτησης, όταν επανέλθουν εντάσσονται στο καθεστώς των διδάκτρων που θα ισχύουν κατά το εξάμηνο της επανεγγραφής τους. 3. Τα δίδακτρα καταβάλλονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 30η Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος υποδεικνύεται από την Γραμματεία του Τμήματος και ο μεταπτυχιακός φοιτητής προσκομίζει την απόδειξη στην Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να του χορηγηθεί εξοφλητική απόδειξη και να ενημερωθεί ο φάκελός του. Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει δικαίωμα παρακολούθησης του ΠΜΣ. Στη περίπτωση αυτή η Γραμματεία ενημερώνει τους υπεύθυνους των κατευθύνσεων και τη ΣΕ του ΠΜΣ. Ο χρόνος μη παρακολούθησης λόγω μη καταβολής των διδάκτρων συνυπολογίζεται στο χρόνο φοίτησης για όλες τις συνέπειες και ιδίως για την υπέρβαση του ανώτατου χρόνου φοίτησης, οπότε επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 3 παρ. 2β του παρόντος Κανονισμού. 4. Το ποσό των διδάκτρων για κάθε φοιτητή/τρια καθορίζεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους σε 550 Ευρώ ανά εξάμηνο και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Άρθρο 13 Διάρκεια λειτουργίας ΠΜΣ Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24). Άρθρο 14 Τελικές Διατάξεις 1. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται το ακαδημαϊκό έτος ή ακαδημαϊκό εξάμηνο ή η λήξη αυτών, νοείται η διάρκεια και η λήξη, αντιστοίχως, της εκπαιδευτικής δραστηριότητας εντός του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους ή ακαδημαϊκού εξαμήνου, όπως καθορίζεται εκάστοτε με τις οικείες αποφάσεις της Συγκλήτου και του Τμήματος, και πάντως όχι οι περίοδοι διακοπών. 2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται με αποφάσεις της ΓΣΕΣ του Τμήματος. 3. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα κάτωθι παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Το πρόγραμμα προβλέπει συνεργασίες με ξένα ιδρύματα και φορείς. Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΕΜΜΕ και ορισμένοι από τους ειδικούς που θα προσκληθούν να διδάξουν στο πρόγραμμα έχουν ήδη συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού που ασχολούνται με συναφή αντικείμενα. Επίσης στο πρόγραμμα συμμετέχουν προσκεκλημένοι καθηγητές ξένων φορέων με τους οποίους το Τμήμα βρίσκεται ήδη σε συνεργασία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ιδρύματα και φορείς: - Laboratoire de Changement Social (LCS) Université de Paris VII - Centre International de Recherche de formation et Intervention Psychosociologique - Τμήμα Επικοινωνίας Πανεπιστημίου UQAM (Μόντρεαλ Καναδά) - London School of Economics and Political Science - Goldsmith College, Department of Media and Communication - University of London, Institute of Education, Department of Media in Education - Τμήμα Επικοινωνίας Université de Metz - Τμήμα Επικοινωνίας Université Paris 8 - Τμήμα Επικοινωνίας Universidade Nova de Lisboa - University of Bournemouth, Media School - Ταινιοθήκη της Ελλάδος - Stiftung Deutsche Kinemathek - Cinemateca Portuguesa». - City University Dublin - Τμήμα Δημοσιογραφίας, The University of Sheffield - Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Ghent Universiteit - School of Arts and Social Sciences, City University London 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Προδιαγραφές για τη σύνταξη προτάσεων προς τη ΓΣ του Τμήματος ΕΜΜΕ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση για διδακτορική διατριβή υποβάλλεται δακτυλογραφημένη και έχει έκταση λέξεις (10 σελίδες). Συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. Η πρόταση πρέπει να είναι γραμμένη με σαφήνεια και να αποφεύγει την περιττολογία, δεδομένου ότι απευθύνεται σε ειδικούς που ήδη υπηρετούν το γνωστικό πεδίο στο οποίο προσβλέπει ο/η υποψήφιος/α. Εννοείται ότι το προτεινόμενο θέμα πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής πρέπει να είναι σαφής, περιγραφικός και περιεκτικός. Η σχέση τίτλου και υπότιτλου, όπως συνηθίζεται, οφείλει να αντανακλά τη σχέση του γενικότερου γνωστικού πεδίου προς το ειδικότερο θέμα με το οποίο καταπιάνεται ο υποψήφιος. Αλλαγή τίτλου σημαίνει αλλαγή θέματος, για την οποία απαιτείται ειδική έγκριση της ΓΣ του Τμήματος ΕΜΜΕ. Συνιστάται στους υποψηφίους η οργάνωση των προτάσεών τους σε ενότητες, ως εξής: 1. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου θέματος. Λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του. Εμπειρία του υποψηφίου στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 2. Κριτική αναφορά στη βιβλιογραφία. Θεωρητικές μελέτες ή εμπειρικές έρευνες για το προτεινόμενο θέμα στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρωτοτυπία της προσέγγισης του υποψηφίου σε σχέση με προσεγγίσεις που έχουν προηγηθεί. Ερευνητικές ανάγκες που καλύπτει η διδακτορική διατριβή του υποψήφιου. 3. Μεθοδολογία. Περιγραφή του θεωρητικού μοντέλου που ακολουθείται ή προτείνεται από τον υποψήφιο. Μεθοδολογία/τεκμηρίωση της προτεινόμενης έρευνας. Καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας για το συγκεκριμένο θέμα. Περιγραφή του πρωτογενούς υλικού (π.χ. αποκόμματα από δημοσιεύματα του τύπου, ερωτηματολόγια κ.λ.π.) 4. Περιεχόμενα θεματικών ενοτήτων. Ενότητες της διδακτορικής διατριβής ή ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων, με σύντομη περιγραφή για κάθε ενότητα ή κεφάλαιο. Πορίσματα στα οποία πιθανολογεί ότι θα οδηγηθεί ο υποψήφιος. Οργανόγραμμα, πλάνο εργασίας, χρονοδιάγραμμα της έρευνας. Φάσεις της έρευνας που έχουν ενδεχομένως ολοκληρωθεί. Περιγραφή συνοδευτικού υλικού/τεκμηρίων (π.χ. ψηφιακοί δίσκοι, ντοκιμαντέρ κ.λ.π.) 13

14 5. Ενδεικτική βιβλιογραφία (ελληνική-ξενόγλωσση) Η πρόταση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί και αυτή μια ακαδημαϊκή εργασία, οφείλει, συνεπώς, να συμμορφώνεται προς τους κανόνες γραφής και οργάνωσης που διέπουν κάθε ακαδημαϊκή εργασία. Ο υποψήφιος, λ.χ. πρέπει να ακολουθεί με συνέπεια τους κανόνες βιβλιογραφικών παραπομπών και καταχωρήσεων. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται σε γενικούς οδηγούς. (π.χ The Chicago Manual of Style, Chicago: University of Chicago Press, 1993 U. Eco, Πώς γίνεται μία διπλωματική εργασία (εισαγωγή, μτφρ. και επιμ. Μ. Κονδύλη), Αθήνα: Νήσος, Α. Ιορδανίδου (επιμ.), Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Πατάκης, 1999) καθώς και σε ειδικά εγχειρίδια, ανάλογα με το γνωστικό πεδίο στο οποίο εμπίπτει η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή (π.χ., Κ. Howard & J.A. Sharp, Η επιστημονική μελέτη: Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών (μτφρ. Β. Π. Νταλάκος, πρόλογος-επιμ. Κ.Μ. Σοφούλης), Αθήνα: Gutenberg, Publication Manual of the American Psychological Association, Washington, DC: American Psychological Association, Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers, New York: Modern Language Association of America, 1997). 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αθήνα,./../ 200 ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ:..... (Α.Μ..) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: « » ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:././ 200 ΒΑΘΜΟΣ: ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΒΑΘΜΙΔΑ).. (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΒΑΘΜΙΔΑ). (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΒΑΘΜΙΔΑ) 15

16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:... ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(16 ) ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ Διπλωματική εργασία που κατατίθεται ως μέρος των απαιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, μήνας, έτος 16

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα