ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:182350/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:182350/29-9-2010 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296761"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, Πληροφορίες: Δημητρακοπούλου Αγγελική Τηλ.: , Φαξ: ΑΔΑ:. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, Αρ. Πρωτ.. Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:182350/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Είδος προμήθειας: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο πλαίσιο του Yποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Χρόνος διενέργειας: Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2013. Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ Ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης: Καταληκτική ημερομηνία..-..-, ώρα μμ. υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ Και από τον δικτυακό τόπο: Πληροφορίες: Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ Τηλ: , Φαξ:

2 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/1998 (Α 230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007). 6. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68). 7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112), όπως ισχύει, 8. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και άλλες διατάξεις»(φεκ 53/Α/ ). 10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1926/Β/ ) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ/1780/Β/ ). 11. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1925/Β/ ). 12. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/ ). 13. Την πράξη με τίτλο: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», την 1 η τροποποίησή της και τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2010ΣΕ στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΣΑΕ 075/ Την υπ. αριθ. πρωτ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και την υπ αρ. οικ / Απόφαση τροποποίησης αυτής, στον Άξονα 9: «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». 15. Τις διατάξεις της υπ αριθ. Π1/ /11/2011 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

3 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι , προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα» (ΦΕΚ Β 2498/2011), 16. Τις διατάξεις της υπ αρ / ΕΥΣ1749 / Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/2008), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ /ΕΥΘΥ2041/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 1957/2009) και την με αρ /ΕΥΘΥ/1212/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 1088/2010), 17. Το σύμφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη με τίτλο: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 18. Την υπ αριθ.../2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 19. Την υπ αριθ.../2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, με την οποία συγκροτήθηκαν η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, η Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στον Άξονα 9: «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Το έργο θα έχει εκτιμώμενη διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31/12/2013 και χωρίζεται στα ακόλουθα στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1: Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων πινακίδων ενημέρωσης (Πινακίδων Ερμηνείας Περιβάλλοντος) & τριάντα (30) πινακίδων οριοθέτησης. Το στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/07/2013. Στάδιο 2: Προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν στο Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Προστατευόμενης Περιοχής & μίας (1) ενημερωτικής πινακίδας έξωθεν του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, είκοσι (20) πινακίδων επεξήγησης θέας των περιοχών Απόλυτης Προστασίας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, έξι (6) πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού (50% Συμβατικού Τιμήματος). Το στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2013. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή ,49 ευρώ προ Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ Τόπος υλοποίησης του έργο είναι ολόκληρη η περιοχή αρμοδιότητά του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα- Υγροτόπου Μουστού, όπως αυτή οριοθετείται βάσει του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει του Ν. 3044/2002) και ισχύει, και της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/ ), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ , ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/ ) και ισχύει, εντός της οποίας θα Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

4 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» προσδιορισθούν οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των υπό προμήθεια πινακίδων και πινάκων καθ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις <>, ημέρα <> και ώρα στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 8 η Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία την Αναθέτουσας Αρχής, στο Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης. Η παρούσα προκήρυξη καθώς και οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης θα βρίσκονται αναρτημένα για 15 ημέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού: και στα γραφεία του. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας κατόπιν υποβολής έγγραφου ερωτήματος. Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού H Πρόεδρος του Δ.Σ. Αναγνωστοπούλου Μαρία Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

5 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί Αντικείμενο του Διαγωνισμού Προϋπολογισμός Τρόπος Πληρωμής Λήψη τευχών Διακήρυξης και παροχή διευκρινίσεων Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής Αποκλεισμός Συμμετοχής ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υποβολή Προσφορών Περιεχόμενο προσφορών ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ...25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

6 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του αντικειμένου της Διακήρυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού που εδρεύει στο Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ , και προκηρύσσει αυτόν τον Διαγωνισμό δυνάμει της υπ' αριθμ. < > Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Το πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα, και προς τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει ή/και να επιδίδει οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται προς τον Προσφέροντα και αφορά οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Αντίκλητος μπορεί να ορισθεί και ο Εκπρόσωπος του Προσφέροντος. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη για την ανάδειξη του Αναδόχου έως και της ανάδειξή του και την υπογραφή της Σύμβασης. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της Ι: Οικονομική Προσφορά, ΙΙ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ΙΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την Προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (εφεξής «Επιτροπή Αξιολόγησης»), β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 7 της παρούσας Διακήρυξης και προσφυγών (εφεξής «Επιτροπή Ενστάσεων»), Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

7 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» γ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (εφεξής «Επιτροπή Παραλαβής»). ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. ΜΕΛΟΣ Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, η οποία, σε περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος, αναλαμβάνει νομική δέσμευση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της Προμήθειας σύμφωνα με τη Σύμβαση. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία συμμετέχει στο Διαγωνισμό και υποβάλλει Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η πρόταση που υποβάλλει ο Προσφέρων με το περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας Διακήρυξης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την εκτέλεση της Προμήθειας. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορούν να υποβάλουν οι Προσφέροντες. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη απορρίπτονται. ΣΥΜΒΑΣΗ Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης στον Ανάδοχο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η Προμήθεια. 1.2 Αντικείμενο του Διαγωνισμού Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, όπως αυτή οριοθετείται βάσει του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει του Ν. 3044/2002) και ισχύει, και της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/ ), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ , ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/ ) και ισχύει, και ειδικότερα πινακίδων κατεύθυνσης, οριοθέτησης, ερμηνείας περιβάλλοντος και σήμανσης των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της Προστατευόμενης Περιοχής, καθώς και πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων, στα πλαίσια Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

8 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» υλοποίησης της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ». Σκοποί του συγκεκριμένου έργου είναι: I. η ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. II. η βελτίωση της γνώσης και η ενημέρωση του ευρέως κοινού για την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού III. η βελτίωση της γνώσης και η ενημέρωση επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων (π.χ. εκπαιδευτικής κοινότητας, επισκεπτών) για τον πανιδικό, χλωριδικό και υγροτοπικό πλούτο της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού και τα οφέλη που προσδίδει. IV. η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ευρύτερα του κοινού για την Πράξη «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και τα επιμέρους ζητήματα που αυτό πραγματεύεται. Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων θα γίνει βάσει οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνοντας υπόψη ειδική μελέτη που έχει καταρτίσει αυτή και γνωμοδοτήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Η Προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2013. Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης αυτής. 1.3 Προϋπολογισμός Τρόπος Πληρωμής Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή ,49 ευρώ προ Φ.Π.Α. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά (σε δύο δόσεις), κατόπιν παραλαβής των επιμέρους Παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση του Σταδίου 1, και η δεύτερη δόση με την οριστική παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων (Στάδιο 2), και συγκεκριμένα: Στάδιο 1: Προμήθεια και τοποθέτηση: δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων πινακίδων ενημέρωσης (Πινακίδων Ερμηνείας Περιβάλλοντος) & τριάντα (30) πινακίδων οριοθέτησης (50% του Συμβατικού Τιμήματος). Στάδιο 2: Προμήθεια και τοποθέτηση: δέκα (10) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν στο Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Προστατευόμενης Περιοχής & μίας (1) ενημερωτικής πινακίδας έξωθεν του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, είκοσι (20) πινακίδων επεξήγησης θέας των περιοχών Απόλυτης Προστασίας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, έξι (6) πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού (50% Συμβατικού Τιμήματος). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

9 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» 1.4 Λήψη τευχών Διακήρυξης και παροχή διευκρινίσεων 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στο πλήρες τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής (ανάρτηση τευχών διακήρυξης για 15 ημέρες). Εναλλακτικά, το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισµού μπορεί να παραλαμβάνεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ τηλ.: , φαξ: ). 2. Οι παραλήπτες των τευχών υποχρεούνται µέσα σε δύο (2) εργάσιμες ηµέρες από την παραλαβή τους να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο εγκαίρως, ώστε να τηρηθεί από αυτούς η προθεσμία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του Διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιέχονται στη Διακήρυξη περιλαμβανομένων των Παραρτημάτων της. Μετά την κατάθεση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπόψη κας Αγγελικής Δημητρακοπούλου (τηλ , φαξ: , Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ ). Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστέλλει έγγραφη απάντηση συνολικά για όλες τις διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών κι εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Οι διευκρινίσεις θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Κανένας Προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 8 η Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού: Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις <>, ημέρα <> και ώρα στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

10 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 2513/1997, των οποίων το αντικείμενο προσιδιάζει στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. 2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα ή που ελέγχεται ή χρηματοδοτείται από το Δημόσιο, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 2. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρ. 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 4. Όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, παύση πληρωμών, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση αφερεγγυότητας που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 5. Όσοι σε βάρος των οποίων έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 7. Όσοι έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 9. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όσοι δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 10. Όσοι δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρ. 8 της παρούσας Διακήρυξης. 11. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας διακήρυξης Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον Μέλος της. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

11 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» 3.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Υποβολή Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορέα, αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ , μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται παραπάνω στην παρ. 1.5 της παρούσας Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών που αποστέλλονται, από οποιαδήποτε αιτία ακόμα και λόγω ανωτέρας βίας. Δεν θα ληφθούν υπόψη και θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ακόμα κι αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Διακήρυξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της Προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των Προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, Άστρος ΤΚ 22001, Αρκαδία Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 3.2 Περιεχόμενο προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Ελληνικές προξενικές αρχές ή Έλληνες δικηγόρους κατά το άρθρο 53 Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

12 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). Σε περίπτωση διαφορών στη μετάφραση υπερισχύει το κείμενο στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογεγραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του, η δε αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της Προσφοράς. Προσφορά απορρίπτεται όταν περιέχει διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των Προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών και άλλων εννοιών, οι Προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των Προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου: Α) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, όπως παρουσιάζονται στο άρθρο 4 της παρούσης. Β) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει τα προτεινόμενα από τον Προσφέροντα υπό προμήθεια είδη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Από την Τεχνική Προσφορά πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές σύμφωνα με το Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης. Γ) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην παρούσα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης. Κάθε σελίδα όλων των πρωτότυπων στοιχείων και εγγράφων της Προσφοράς θα πρέπει φέρει να είναι μονογεγραμμένη από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Η υποβολή Προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Προσφέροντα όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται Προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

13 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι: Α. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας ο Προσφέρων έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου καθώς και ότι ο Προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. Β. Ο Προσφέρων μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς του, δεν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1 έως 10 της παρ. 2.2 της παρούσας Διακήρυξης. Γ. Ο Προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς. Δ. ο Προσφέρων δεσμεύεται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα παρακάτω στο άρ. 8 της παρούσας δικαιολογητικά κατόπιν της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και προ της υπογραφής της Σύμβασης, στην περίπτωση που του ανατεθεί το έργο. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλλει την Προσφορά ή/και παρίσταται κατά το άνοιγμά της δεν είναι ο ίδιος ο Προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του σε περίπτωση νομικού προσώπου. 3. Σε περίπτωση νομικού προσώπου έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπησή του και το ισχύον καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω Δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για κάθε Μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. Επιπλέον, η Προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή από κοινό εκπρόσωπό τους, ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Επίσης, οι ενώσεις/κοινοπραξίες θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν: 4. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

14 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 5. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: στην Ένωση/Κοινοπραξία στο Διαγωνισμό Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, προσµετρώµενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των σαράντα (40) ημερών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατόν να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Ανακοίνωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. 6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της αρμόδια Επιτροπής Αξιολόγησης, την ημέρα και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι εκπρόσωποι των Προσφερόντων. Ειδικότερα η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση όσων υπέβαλαν Προσφορά. Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται για κάθε Προσφέροντα οι Υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά φύλλο, όλα τα πρωτότυπα. Ο Υποφάκελος: «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται κλειστός από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές ως προς την τήρηση των όρων της Διακήρυξης. Κατόπιν, η συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Προσφορές που υπεβλήθηκαν και αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης όσων Προσφορών κρίθηκαν απορριπτέες. 2. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές-επαναφέρονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την αποσφράγισή τους, η οποία γίνεται σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής. Κατά την αποσφράγιση, μονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά φύλλο όλα τα πρωτότυπα φύλλα της Οικονομικής Προσφοράς. Οι Προσφορές που κρίθηκαν ως τυπικά αποδεκτές οικονομικές προσφορές κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

15 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» βάσει της προσφερόμενης τιμής σε πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Κατόπιν η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο καταχωρεί όλες τις οικονομικές προσφορές που αποσφραγίσθηκαν, ακόμα κι όσες κρίθηκαν απορριπτέες αναφέροντας τους λόγους απόρριψής τους και εισηγείται προς το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με την επιλογή του Αναδόχου με τη χαμηλότερη τιμή. Η ανάθεση γίνεται στον Προσφέροντα με την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων ισότιμων προσφορών (δηλαδή προσφορών με το ίδιο ακριβώς προτεινόμενο τίμημα που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης), η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε ανάθεση της Προμήθειας με κατανομή των προς προμήθεια ειδών μεταξύ των Προσφερόντων που υπέβαλαν τις ισότιμες Προσφορές. 3. Η απόφαση έγκρισης της κατάταξης των Προσφερόντων ανακοινώνεται σε αυτούς ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία και καλείται ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης αυτής να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας Διακήρυξης. Προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές δεν απορρίπτονται. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινήσεων για την αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονομικής του Προσφοράς. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των δύο (2) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που οι αιτούμενες διευκρινήσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, δεν προσκομισθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Εάν η Επιτροπή κρίνει πώς οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του έργου τότε μπορεί να τις απορρίψει και η συνολική Προσφορά θα απορρίπτεται. Οι τιμές ενός Προσφέροντος είναι ασυνήθιστα χαμηλές αν το προτεινόμενο τίμημα είναι μικρότερο του 85% του μέσου όρου των προτεινόμενων τιμημάτων των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την Οικονομική Προσφορά αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψη της Προσφοράς. 4. Ο Προσφέρων, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρ. 8 της παρούσας Διακήρυξης, υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Δεν χωρεί καμία διαπραγμάτευση στο κείμενο του συνημμένου στην παρούσα σχεδίου Σύμβασης. 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα µε το άρθρο 15 παρ.6 του Π.Δ. 118/07, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 1.000,00. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

16 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.4 της παρούσας Διακήρυξης, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατακύρωση: 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή των νομίμων εκπροσώπων, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, έκδοσης κατά μέγιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου και β) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης κατά μέγιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών και πληρωμών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση αφερεγγυότητας και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση αφερεγγυότητας. 3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 6. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης/κοινοπραξίας, έγγραφο με το οποίο να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει τη Σύμβαση, εφόσον η σχετική νομιμοποίηση δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, του οποίου η Προσφορά κατατάχθηκε πρώτη δεν προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από ανωτέρω δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον Προσφέροντα με την αμέσως επόμενη Προσφορά στη σειρά κατάταξης και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσκομίσει, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται. 9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

17 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Αν περάσει η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η Σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ενώ, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, η Κατακύρωση, η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα Διακήρυξη, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων συμπληρωματικά των οικείων διατάξεων του Π.Δ. 118/2007 και του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και η οποία θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της Προμήθειας. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προμήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και διαθέτει το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α'139), και έχει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Επιπλέον, το σύνολό τους πρέπει να ισούται με το ζητούμενο από την παρούσα ποσό. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

18 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Κάθε εγγύηση πρέπει να είναι της αποδοχής της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά το περιεχόμενό της και τον εκδότη της. Όλα τα έξοδα κατάπτωσης εγγυήσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον εγγυητή ή τον Ανάδοχο. 11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Όλοι οι όροι της παρούσας Διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της Προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους Προσφέροντες ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της Προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους Προσφέροντες. Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας Προμήθειας. Αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος της Προμήθειας, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους Προσφέροντες. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται µε ευθύνη του Προσφέροντος, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του Προσφέροντος των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Προσφέροντες. Οι Προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

19 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Το Έργο αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και ειδικότερα πινακίδων κατεύθυνσης, οριοθέτησης, ερμηνείας περιβάλλοντος και σήμανσης των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της Προστατευόμενης Περιοχής, καθώς και πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ». Αναλυτικότερα, τα Παραδοτέα είναι τα ακόλουθα: Α) Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 1.80 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια αλουμινίου και δύο δοκούς στήριξης. Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 180 εκ. Χ 50 εκ. και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς και κείμενο με την ονομασία του Κέντρου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πινακίδα θα τοποθετηθεί 1μ πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι δοκοί στήριξης θα είναι κυκλικοί, αλουμινίου, διαμέτρου 8 εκ. η κάθε μία πακτωμένες στο έδαφος σε μέγιστη απόσταση 1μ και θα είναι πακτωμένες στο έδαφος στα 0,8μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Το ύψος και οι διαστάσεις των ανωτέρω πινακίδων περιγράφονται με δυνατότητα απόκλισης. Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Β) Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 1.80 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια αλουμινίου και δύο δοκούς στήριξης. Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 180 εκ. Χ 50 εκ. και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς και κείμενο με την ονομασία του Κέντρου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πινακίδα θα τοποθετηθεί 1μ πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

20 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Οι δοκοί στήριξης θα είναι κυκλικοί, αλουμινίου, διαμέτρου 8 εκ. η κάθε μία πακτωμένες στο έδαφος σε μέγιστη απόσταση 1μ και θα είναι πακτωμένες στο έδαφος στα 0,8μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Το ύψος και οι διαστάσεις των ανωτέρω πινακίδων περιγράφονται με δυνατότητα απόκλισης. Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Γ) Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 1.80 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια αλουμινίου και δύο δοκούς στήριξης. Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 180 εκ. Χ 50 εκ. και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας, το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς και κείμενο με την ονομασία του Κέντρου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πινακίδα θα τοποθετηθεί 1μ πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι δοκοί στήριξης θα είναι κυκλικοί, αλουμινίου, διαμέτρου 8 εκ. η κάθε μία πακτωμένες στο έδαφος σε μέγιστη απόσταση 1μ και θα είναι πακτωμένες στο έδαφος στα 0,8μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Το ύψος και οι διαστάσεις των ανωτέρω πινακίδων περιγράφονται με δυνατότητα απόκλισης. Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Δ) Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων πινακίδων ενημέρωσης (Πινακίδων Ερμηνείας Περιβάλλοντος) εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού. Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα ενημερώνουν τους επισκέπτες με σύντομο και περιεκτικό τρόπο για τα σημαντικότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (οικοσυστήματα, είδη φυτών και ζώων). Αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον Ανάδοχο. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: Πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος συνολικού ύψους 2,5 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης και ξύλινες δοκούς στήριξης. Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό, με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην οποία θα επικολλάται η επιφάνεια, που θα φέρει την πληροφορία και ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι περίπου 1,20 μ. (πλάτος) x 0,70 μ. (ύψος). Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,0 μ. από το έδαφος. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

21 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,70 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. Η βάση πλήρωσης θα είναι ξύλινη πάχους 20,00 mm. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,80 μ από την επιφάνεια του εδάφους. Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 0,80 μ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα υπεδάφια τμήμα θα είναι πισαρισμένα. Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού), το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι πλήρως encapsulated ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού u954 και pealing του γραφήματος. Το ύψος και οι διαστάσεις των ανωτέρω πινακίδων περιγράφονται με δυνατότητα απόκλισης. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Ε) Προμήθεια και τοποθέτηση τριάντα (30) πινακίδων οριοθέτησης, για την οριοθέτηση των ορίων της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού. Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με τα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής και θα τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία της περιοχής με σχηματικό χάρτη και σύντομη επεξήγηση του σχεδίου του χάρτη. Αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον Ανάδοχο. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: Πινακίδα οριοθέτησης συνολικού ύψους 2,5 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης και ξύλινες δοκούς στήριξης. Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην οποία θα επικολλάται η επιφάνεια, που θα φέρει την πληροφορία και ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι περίπου 1,20 μ. (πλάτος) x 0,70 μ. (ύψος). Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,0 μ. από το έδαφος. Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,70 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. Η βάση πλήρωσης θα είναι ξύλινη πάχους 20,00 mm. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,80 μ από την επιφάνεια του εδάφους. Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 0,80 μ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

22 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα υπεδάφια τμήμα θα είναι πισαρισμένα. Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού), το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι πλήρως encapsulated ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού u954 και pealing του γραφήματος. Το ύψος και οι διαστάσεις των ανωτέρω πινακίδων περιγράφονται με δυνατότητα απόκλισης. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. ΣΤ) Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι (20) πινακίδων επεξήγησης θέας των περιοχών Απόλυτης Προστασίας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής και υγροβιότοπος Μουστού). Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με ό,τι μπορούν να παρατηρήσουν από τα σημεία θέας στα οποία θα εγκατασταθούν. Αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις των περιοχών απολύτου προστασίας, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον Ανάδοχο. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: Πινακίδες επεξήγησης θέας συνολικού ύψους λιγότερο οχληρή για το περιβάλλον μορφή. 1,2 m, θα φέρουν τη μορφή αναλογίου, καθώς είναι η Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην οποία επικολλάται η επιφάνεια, στην οποία αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και ορθοστάτες τετράγωνης/ στρογγυλής διατομής 15 εκ. Το μέγεθος της πινακίδας θα είναι 0,90 μ. (πλάτος) x ο,50 μ. (ύψος). Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 0,70 μ. από το έδαφος. Η βάση πλήρωσης θα είναι ξύλινη πάχους 20,00 mm. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,50 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 0,50 μ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα υπεδάφια τμήμα θα είναι πισσαρισμένα. Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού), το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι πλήρως encapsulated, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού και pealing του γραφήματος. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

23 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Το ύψος και οι διαστάσεις των ανωτέρω πινακίδων περιγράφονται με δυνατότητα απόκλισης. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Ζ) Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού. Στους πίνακες ανακοινώσεων θα αναρτάται κάθε είδους πληροφορία που θα αποβαίνει χρήσιμη στο ευρύ κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού. Οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις της περιοχής, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: Πίνακας ανάρτησης δημοσιεύσεων συνολικού ύψους 2,4 μ, αποτελούμενος από μία επιφάνεια ανάρτησης και δύο ξύλινες δοκούς στήριξης. Ο πίνακας θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με στέγαστρο, με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην οποία θα επικολλάται φύλλο από plexi glass και ορθοστάτες τετράγωνης/ στρογγυλής διατομής 15 εκ. Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 140cm x 80cm. Το plexi glass θα είναι διάφανο πάχους 2mm με διαστάσεις 140cm x 80cm, που θα εφαρμόζει και θα στηρίζεται στην ξύλινη επιφάνεια του πίνακα με τέσσερεις (4) μεταλλικές βίδες, για την καλύτερη αδιαβροχοποίηση των αναρτώμενων εγγράφων. Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 0,80 μ. από το έδαφος. Η βάση πλήρωσης θα είναι ξύλινη πάχους 20,00 mm. Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,60 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,80 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξή τους θα γίνει επί του εδάφους με εσκαφή σε βάθος 0,80 μ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα υπεδάφια τμήμα θα είναι πισαρισμένα. Το ύψος και οι διαστάσεις των ανωτέρω πινακίδων περιγράφονται με δυνατότητα απόκλισης. Η) Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) ενημερωτικής πινακίδας έξωθεν του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, η ακριβής θέση της οποίας θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές της είναι: Ενημερωτική Πινακίδα συνολικού ύψους 2,5 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης και ξύλινες δοκούς στήριξης. Η ανώτερη επιφάνεια θα αναγράφει το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς και κείμενο με την ονομασία του χώρου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην οποία θα επικολλάται η μεταλλική επιφάνεια (αλουμινίου), που θα φέρει την πληροφορία και ορθοστάτες τετράγωνης/ στρογγυλής διατομής 15 εκ. Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι περίπου 1,20 μ. (πλάτος) x 0,70 μ. (ύψος). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

24 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,0 μ. από το έδαφος. Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,70 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. Η βάση πλήρωσης θα είναι ξύλινη πάχους 20,00 mm. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,80 μ από την επιφάνεια του εδάφους. Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 0,80 μ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα υπεδάφια τμήμα θα είναι πισαρισμένα. Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού), το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι πλήρως encapsulated, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού u954 και pealing του γραφήματος. Το ύψος και οι διαστάσεις της ανωτέρω πινακίδας περιγράφεται με δυνατότητα απόκλισης. Το ακριβές κείμενο της πινακίδας θα προσδιοριστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός της πινακίδας βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. Ο Ανάδοχος πριν την οριστικοποίηση των μακετών και των χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια πινακίδων και πινάκων αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση την ηλεκτρονική μορφή των μακετών σε επεξεργάσιμη μορφή με αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και πριν την οριστικοποίηση των αντίστοιχων μακετών, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να μεταβάλει τις θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ή πινάκων καθώς και τα σχετικά κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια ή χάρτες, χωρίς η μεταβολή αυτή να συνιστά τροποποίηση της Σύμβασης ή επαύξηση του αντικειμένου της Προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής όλες τις άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων, και να τις παραδώσει μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

25 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Στοιχεία Υποψήφιου: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το Συνολικό Τίμημα του προτεινομένου Έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και (ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δηλώνω ως Υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Η παρούσα προσφορά ισχύει για σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο Υποψήφιος χωρίς δαπάνη: Τόπος Ημερομηνία: Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

26 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης. ΠΡΟΣ ΤΟ: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ.. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του (νομικού ή φυσικού προσώπου).., οδός., αριθμός. (ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, υπέρ των προσώπων (1), (2), (3) κ.λπ., ατομικά για τον καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου) για ποσό ευρώ.. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ αρ. Σύμβασης μεταξύ τoυ Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και του (νομικού ή φυσικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) για την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», σύμφωνα με την υπ αρ. Διακήρυξή σας. 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι ο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία). δεν εκπλήρωσε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ανωτέρω αναφερόμενη Σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιασδήποτε εκ μέρους μας ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης σύμφωνα με την έγγραφη ειδοποίησή σας, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης του (νομικού ή φυσικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) ούτε θα ληφθεί υπόψη Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

27 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας ισχύει μέχρι την. (οριστική παραλαβή συν 2 μήνες). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από εσάς με απλό έγγραφό σας, το οποίο θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

28 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» ΕΡΓΟ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς μέχρι ,00 με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος... Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

29 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Στ0 Άστρος σήμερα, 2012, στα γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» στο Κέντρο Πληροφόρησης Άστρους, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, ήτοι αφενός μεν: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001) που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Δ.Σ. που θα καλείται στη συνέχεια για συντομία «Αναθέτουσα Αρχή», αφετέρου δε B. ο <φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία>, που εδρεύει στην <ταχ.δ/νση> και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον <ονοματεπώνυμο>, υπό την ιδιότητά του ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, σύμφωνα με <έγγραφο νομιμοποίησης υπογράφοντος> που θα καλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας «ο Ανάδοχος» συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της ΥΑ με αριθμό 51923/2004 «Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» (ΦΕΚ 1924 Β / ). 2. Την με αριθ. πρωτ. οικ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» και την υπ αρ. οικ / Απόφαση τροποποίησης αυτής, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη », Άξονας Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ Τις διατάξεις της υπ αρ / ΕΥΣ1749 / Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/2008), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ /ΕΥΘΥ2041/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 1957/2009) και την με αρ /ΕΥΘΥ/1212/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 1088/2010), 4. Την υπ αριθ.../2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 5. Την υπ αριθ..../ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» για την υλοποίηση της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητα του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους. 6. Την με αριθμό../2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι ακόλουθες Επιτροπές: Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (εφεξής «Επιτροπή Αξιολόγησης»), Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών (εφεξής «Επιτροπή Ενστάσεων») και Επιτροπή Παραλαβής (εφεξής «Επιτροπή Παραλαβής»).. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

30 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» 7. Την υπ αριθμ../ Προσφορά του Αναδόχου, για την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», συνολικού ποσού.. (με Φ.Π.Α.). 8. Το υπ αριθ.../ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο του Έργου «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 9. Την υπ αριθ. /. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το υπ αρ. 8 ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατακυρώθηκε το Έργο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του Δ.Σ. για την υπογραφή της Σύμβασης. 10. Ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές, ή άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά της διαδικασίας εν συνόλω. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πινακίδων κατεύθυνσης, οριοθέτησης, ερμηνείας περιβάλλοντος και σήμανσης των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της Προστατευόμενης Περιοχής του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού, καθώς και πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων και την έκδοση των σχετικών απαιτούμενων αδειών στο όνομα του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού, για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στον Άξονα 9: «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» στα πλαίσια του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » (εφεξής η «Προμήθεια») που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από Ε.Τ.Π.Α. και κατά 15% από εθνικούς πόρους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Προσφορά του Αναδόχου και στο Μέρος Β (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης. Η Προμήθεια θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση και στην Διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της Προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ενώ, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής ή σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά ισχύος είναι η εξής: 1. Η παρούσα Σύμβαση, 2. Η απόφαση Κατακύρωσης, 3. Η Προσφορά του Αναδόχου. 4. Τα Τεύχη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την Προμήθεια, Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

31 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τόπος υλοποίησης της Προμήθειας είναι ολόκληρη η περιοχή αρμοδιότητά του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού, όπως αυτή οριοθετείται βάσει του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει του Ν. 3044/2002) και ισχύει, και της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/ ), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ , ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/ ) και ισχύει, εντός της οποίας θα προσδιορισθούν οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των υπό προμήθεια πινακίδων και πινάκων καθ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Μέρος Β (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεομοιοτυπικά, ιδιοχείρως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ Τηλ Fax: Για τον Ανάδοχο: <Επωνυμία> <διεύθυνση, αριθμ. τηλ., αριθμ. fax, > Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος έχει καταθέσει στο Φορέα Διαχείρισης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ευρώ (..) που καλύπτει το 10% του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένουν Φ.Π.Α.). Η εγγύηση αυτή έχει εκδοθεί με αριθμό από την Τράπεζα, έχει δε χρόνο ισχύος έως τις. (οριστική παραλαβή πλέον 2 μηνών). Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, θα παρατείνεται αντίστοιχα και η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

32 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οριζόμενη στη Σύμβαση, επιστρέφεται δε στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το σύνολο των Παραδοτέων πρέπει να παραδοθεί μέχρι τις 31/12/2013 και θα υλοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια: Στάδιο 1: Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων πινακίδων ενημέρωσης (Πινακίδων Ερμηνείας Περιβάλλοντος) & τριάντα (30) πινακίδων οριοθέτησης. Το στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/07/2013. Στάδιο 2: Προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν στο Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Προστατευόμενης Περιοχής & μίας (1) ενημερωτικής πινακίδας έξωθεν του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, είκοσι (20) πινακίδων επεξήγησης θέας των περιοχών Απόλυτης Προστασίας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, έξι (6) πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού (50% Συμβατικού Τιμήματος). Το στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2013. Η παρούσα Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) παραδόθηκε η Προμήθεια, β) αυτή παραλήφθηκε ποσοτικά και ποιοτικά, γ) έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής το ανώτερο μέχρι ¼ αυτού, μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/07). Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό διάστημα κατ ανώτατο όριο δύο (2) μηνών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 και πάντοτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Προμήθειας, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. ΑΡΘΡΟ 7 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

33 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, εξασφάλισης αδειών, αμοιβών προσωπικού για την τοποθέτηση κλπ. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κατόπιν παραλαβής των επιμέρους Παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σε δύο δόσεις με την πρόοδο εκτέλεσης της Προμήθειας και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την παραλαβή του Σταδίου 1, και η δεύτερη δόση με την οριστική παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων (Στάδιο 2), και συγκεκριμένα: Στάδιο 1: Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων πινακίδων ενημέρωσης (Πινακίδων Ερμηνείας Περιβάλλοντος) & τριάντα (30) πινακίδων οριοθέτησης (50% του Συμβατικού Τιμήματος). Στάδιο 2: Προμήθεια και τοποθέτηση: δέκα (10) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν στο Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Προστατευόμενης Περιοχής & μίας (1) ενημερωτικής πινακίδας έξωθεν του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, είκοσι (20) πινακίδων επεξήγησης θέας των περιοχών Απόλυτης Προστασίας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, έξι (6) πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού (50% Συμβατικού Τιμήματος). Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (υπ αρ /ΕΥΣ 1749, ΦΕΚ 540/Β/ , όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει των ΦΕΚ 1957/Β/ και ΦΕΚ 1088/Β/ ) όπως εκάστοτε θα ισχύει και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. Πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της. Η τελική πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην εκτέλεση όλων των τμημάτων της Προμήθειας και από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου της Προμήθειας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος απαιτείται να προσκομισθούν τα ακόλουθα: Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2010ΣΕ της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», που έχει ενταχθεί με την αριθ. πρωτ. οικ / Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

34 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 85% το ανώτερο και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό. ΑΡΘΡΟ 8 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής: 1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή, περιεχόμενο και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την Προμήθεια, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή της Προμήθειας ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης και να δηλώσει υπεύθυνα ότι έχει παύσει να βρίσκεται στην κατοχή του οτιδήποτε από τα παραπάνω. 2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης της Προμήθειας. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις θέσεις τοποθέτησης των υπό προμήθεια πινακίδων και πινάκων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του κάθε περιορισμό που αφορά την πρόσβαση και τη διαμονή στην παραπάνω περιοχή και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη άδεια από την Αναθέτουσα Αρχή ή από κάθε άλλη αρμόδια Αρχή για την άσκηση κάθε δραστηριότητας. Β. Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, την Προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας. Συγκεκριμένα: 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι του και γενικά οι προστηθέντες από αυτόν, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 2. Το προσωπικό, οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες και γενικά οι προστηθέντες του αναδόχου δεν αποκτούν καμία συμβατική σχέση, εργασιακή ή άλλη με την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής,. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προμήθειας, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της. 5. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση προμηθευτών / Κοινοπραξία) Κάθε Μέλος του Αναδόχου ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

35 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας. 6. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προμηθευτών / κοινοπραξία) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη του Αναδόχου, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με το ίδιο Συμβατικό Τίμημα και με τους ίδιους όρους. Ο Ανάδοχος μπορεί στην περίπτωση αυτή να προτείνει αντικαταστάτη και η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής. Τυχόν παράλειψη του Αναδόχου να λάβει γνώση και να ενημερωθεί επί του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης και των κινδύνων αυτής, δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του. ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των ειδών που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάσταση του εν λόγω είδους. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή οποιονδήποτε συνεργάτη του, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των Παραδοτέων μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. Όλα τα αποτελέσματα - έντυπα, υλικά, ηλεκτρονικά αρχεία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την Προμήθεια, καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα - που θα αποκτηθούν, θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσής τους ελεύθερα και απεριόριστα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να προβαίνει σε κάθε μορφής εκμετάλλευση των Παραδοτέων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων της εκτύπωσης, αναπαραγωγής, εμπορίας, θέσης σε κυκλοφορία, αναπαραγωγής, και όλων γενικώς των γνωστών και αγνώστων σύμφωνα με την παρούσα εξέλιξη της τεχνικής φορέων ενσωμάτωσης ή κυκλοφορίας πνευματικών έργων, δημοσίευσης, ανατύπωσης από τρίτους κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» και γενικά στα πλαίσια υλοποίησης των σκοπών της και των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον νομοθετικό πλαίσιο που την διέπει. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

36 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση των κειμένων, φωτογραφιών, στοιχείων και κάθε άλλου εγγράφου ή αρχείου που θα τα παραδοθεί για την εκτέλεση της Προμήθειας, παρά μόνον για τους σκοπούς της υλοποίησής της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε δαπάνη που θα δημιουργηθεί από διαφορά ή αντιδικία, εξώδικη ή δικαστική, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση της Προμήθειας, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

37 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης ή ανάθεσης εκτέλεσης μέρους της Προμήθειας σε τρίτο, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο για την εκτέλεση της Προμήθειας να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά. Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι ευρύτερα γνωστή, όμως δομείται με τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ δικαιούται επίσης να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/2007. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το την Προμήθεια χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της. Ο Ανάδοχος δύναται να αναφέρει την Προμήθεια στο πελατολόγιό του προκειμένου να αποδείξει την εμπειρία του. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της Προμήθειας και οι οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Προμήθειας. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

38 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή εμπιστευτικό έγγραφο (περιλαμβανομένων των σχεδίων, μελετών κλπ) στις αρχές του Ελληνικού Κράτους, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων, αυτοδικαίως δε σε περίπτωση εκκρεμούς ένστασης ή δίκης. Η άρση περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για την χρήση της πληροφορίας ή εγγράφου από τους συμβαλλομένους, τους νομικούς παραστάτες της, καθώς και από τους δικαστές. Η εμπιστευτικότητα αίρεται και στην περίπτωση που η σχετική πληροφορία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, περιήλθε σε γνώση του κοινού ή δημοσιεύθηκε προηγουμένως από τρίτον. ΑΡΘΡΟ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τη Σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την Προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. (β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. (γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. (δ) Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου ή των νομίμων εκπροσώπων του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. (ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που στη Σύμβαση ή στη Διακήρυξη ορίζεται ρητά ως λόγος κήρυξης του Ανάδοχου έκπτωτου. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων και εργασιών. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

39 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Προμήθεια και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της Προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της Προμήθειας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να αξιοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με διάλυση της Σύμβασης για τα εναπομένοντα στάδια της Προμήθειας. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον Ανάδοχο. Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτό ισχύει. ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια που σε πρώτο βαθμό εδρεύουν στο Ναύπλιο. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο και ο Ανάδοχος έλαβε ένα. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

40 Διακήρυξη «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΔΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

41 Άστρος, 1/8/2012 Αριθ. Πρωτ.:640 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Στο Άστρος σήμερα, 1/8/2012 ημέρα Tετάρτη και ώρα μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ αριθ. 89/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης με απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» και αποτελείται από τους: 1. Τρυφωνόπουλο Γιώργο 2. Δημητρακοπούλου Αγγελική 3. Μπόγλη Αργύρη Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 604/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την πιο συμφέρουσα προσφορά για την προμήθεια. Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 604/ πρόσκλησης, παρέλαβε μία (1) αίτηση ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 632/ ΤΟΣΙΤΣΑ 15, ΤΚ 10683, ΑΘΗΝΑ Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Τέλος, ελέγχθηκε εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση.

42 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος του προσφέροντα περιλαμβάνει την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή: α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου 632/ Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την οικονομική προσφορά Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης ΝΑΙ ΝΑΙ Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς. Για την προσφορά της εταιρίας Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι μόνο η εταιρία Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά της. Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Με Φ.Π.Α. 4956,90 Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

43 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: και Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 1 Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του τμήματος του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», στην εταιρία: Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επειδή υπέβαλε την μοναδική πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 4956,90 (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. Την 1/8/2012 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. Τα Μέλη της Επιτροπής Τρυφωνόπουλος Γιώργος Δημητρακοπούλου Αγγελική Μπόγλης Αργύρης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

44 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 ΠΡΑΞΗ: «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» ΕΡΓΟ: «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 4956,90 (με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

45 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Στο Άστρος, σήμερα την ΧΧη Αυγούστου 2012, ημέρα χχχχχχχ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ ) με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Παραλίου Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 3246/ (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/ ), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και B. της εταιρείας Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στην ΤΟΣΙΤΣΑ 15, ΤΚ 10683, ΑΘΗΝΑ, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. I AΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ιδιωτικό Συμφωνητικό 10462/ ), η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την με αριθμ. πρωτ. 1290/ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους Την με αριθμ. πρωτ. 437/ Αίτηση Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού η οποία εγκρίθηκε με την με την υπ αριθ. πρωτ. 1106/ Απόφαση του ΥΠΕΚΑ. 3. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 604/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους Την με αριθμό 89/2012απόφαση της 5 ης / συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την σύστασης της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 6. Την υπ αριθμ. 632/ Προσφορά της εταιρείας Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για την προμήθεια εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 4956,90 (με Φ.Π.Α.). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

46 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας 7. Το α.π. 640/ Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 8. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης, του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: Είδος προμήθειας Τοίχος εκθετηρίου Πτυσσόμενος, ανεξάρτητος τοίχος εκθετηρίου Πλαίσιο αλουμινίου Μαύρο χρώμα Βάρος μέχρι 50 κιλά Μεγέθους 3x3 μέτρα Με εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην αποσπώμενη πρόσοψη, αναρτώμενο με μαγνήτες σε φωτογραφικό χαρτί 2 λάμπες φωτισμού Με τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς Ποσότητα 1 Εκθετήριο Πτυσσόμενο εκθετήριο Διαστάσεις 80x85x35 εκατοστά Με εσωτερικό αποσπώμενο ράφι, αντοχής τουλάχιστον 20 κιλών Εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσοψη Πλαίσιο αλουμινίου και σώμα συνθετικό Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

47 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Πλαίσιο από αλουμίνιο βαρέως τύπου και γαλβανισμένα στοιχεία σύνδεσης. Ρυθμιζόμενο σε ύψος, ελάχιστο ύψος 2 μέτρα Με τρεις αποσπώμενες πλευρές, από συνθετικό υλικό Με εκτυπωμένο το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσοψη και εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην αποσπώμενη πίσω πλευρά Διαστάσεις 5x5 μέτρα Λευκό ύφασμα κάλυψης Αδιάβροχος σάκος μεταφοράς 1 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα. ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης, του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» του Φορέα Διαχείρισης από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (4956,90 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης, του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

48 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών της Επιτροπής. Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012 με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που υπέβαλλε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012». ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

49 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

50 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

51 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Αναγνωστοπούλου Μαρία ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

52 Άστρος, 31/7/2012 Αριθ. Πρωτ.:637 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στο Άστρος σήμερα, 31/7/2011 ημέρα Tρίτη και ώρα μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ αριθ. 89/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης με απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», και αποτελείται από τους: 1. Τρυφωνόπουλο Γιώργο 2. Δημητρακοπούλου Αγγελική 3. Μπόγλη Αργύρη Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 602/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την πιο συμφέρουσα προσφορά για την Προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης. Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 602/ πρόσκληση, παρέλαβε μία (1) αίτηση ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ 625/ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 67, ΤΚ 26222, ΠΑΤΡΑ

53 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Τέλος, ελέγχθηκε εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος του προσφέροντα περιλαμβάνει την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή: α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου 625/ Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την οικονομική προσφορά Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης ΝΑΙ ΝΑΙ Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς. Για την προσφορά της εταιρίας ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι μόνο η εταιρία ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά της. Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

54 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Με Φ.Π.Α. 4676,46 Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 1 ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», στην εταιρία: ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ Επειδή υπέβαλε την μοναδική πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 4676,46 (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. Την 31/7/2012 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. Τα Μέλη της Επιτροπής Τρυφωνόπουλος Γιώργος Δημητρακοπούλου Αγγελική Μπόγλης Αργύρης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

55 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 ΠΡΑΞΗ: «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» ΕΡΓΟ: «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 4676,46 (με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ

56 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στο Άστρος, σήμερα την ΧΧη Αυγούστου 2012, ημέρα χχχχχχχ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ ) με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Παραλίου Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 3246/ (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/ ), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και B. της εταιρείας ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ, που εδρεύει στην ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 67, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ26222, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β ΠΑΤΡΩΝ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την με αριθμ. πρωτ. 1290/ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους Την με αριθμ. πρωτ. 437/ Αίτηση Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού η οποία εγκρίθηκε με την με την υπ αριθ. πρωτ. 1106/ Απόφαση του ΥΠΕΚΑ. 3. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 602/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους Την με αριθμό 89/2012απόφαση της 5 ης / συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την σύστασης της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 6. Την υπ αριθμ. 625/ Προσφορά της εταιρείας ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ για την προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 4676,46 (με Φ.Π.Α.). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

57 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας 7. Το α.π. 637/ Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ. 8. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης, του Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: Είδος προμήθειας Καπέλα πλατύγυρα τύπου safari, με στάμπα ράφτη το λογότυπο του Φορέα, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε ένα χρώμα Καπέλα Baseball, με στάμπα ράφτη το λογότυπο του Φορέα, το λογότυπο 4 χρώματα. Με Velcro ή μεταλικό κρίκο. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά χρώματα Μπλουζάκι ανδρικό μακό, Β&C 150gr, τύπου T-shirt, με λογότυπο Φορέα. Μεγέθη M-L-XL, με στάμπα ραφτή έως 10χ10 στο στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά χρώματα, βαμβακερό 100% Μπλουζάκι γυναικείο μακό, Β&C 150gr, τύπου T-shirt, με λογότυπο Φορέα. Μεγέθη S-M-L, με στάμπα ραφτή έως 10χ10 στο στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά χρώματα βαμβακερό 100% Μπλουζάκι τύπου unisex, φούτερ με κουκούλα,sg 280 gr, με λογότυπο Φορέα. Μεγέθη S-M-L-XL, με στάμπα ραφτή στο στήθος και στην πλάτη, διάσταση στάμπας έως 20χ29 στην πλάτη, έως 10χ10 στο στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά χρώματα, βαμβακερό και polyester Ποσότητα ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

58 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας προμήθεια εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα. ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, του Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (4676,46 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της προμήθειας υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης του Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών της Επιτροπής. Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012 με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που υπέβαλλε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

59 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012». ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

60 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

61 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αναγνωστοπούλου Μαρία ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

62 Άστρος, 1/8/2012 Αριθ. Πρωτ.:641 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Στο Άστρος σήμερα, 1/8/2012 ημέρα Tετάρτη και ώρα μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ αριθ. 89/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων με απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», και αποτελείται από τους: 1. Τρυφωνόπουλο Γιώργο 2. Δημητρακοπούλου Αγγελική 3. Μπόγλη Αργύρη Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 605/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την πιο συμφέρουσα προσφορά για την κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων. Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 605/ πρόσκλησης, παρέλαβε δύο (2) αιτήσεις ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π 623/ ΜΕΛΙΓΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΤΚ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 624/ Β. ΧΑΛΗ 4, ΤΚ 21100, ΝΑΥΠΛΙΟ Οι εν λόγω αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.

63 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού Τέλος, ελέγχθηκε εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν οι αιτήσεις ενδιαφέροντος των προσφερόντων περιλαμβάνουν την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή: α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 623/ / Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την οικονομική προσφορά Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των υπόψη δικαιολογητικών των προσφορών. Και για τις δύο προσφορές δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι και οι δύο προσφέροντες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστούν οι οικονομικές προσφορές τους. Εξέτασε στη συνέχεια αν οι αιτήσεις ενδιαφέροντος συνοδευόμενες με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένες όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Με Φ.Π.Α) 4600, ,00 Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

64 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία των φακέλων της «Οικονομικής Προσφοράς» και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» των προσφερόντων κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 1 ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», στον προσφέροντα: ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ Επειδή υπέβαλε την πιο συμφέρουσα πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 4600,00 (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. Την 1/8/2012 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. Τα Μέλη της Επιτροπής Τρυφωνόπουλος Γιώργος Δημητρακοπούλου Αγγελική Μπόγλης Αργύρης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

65 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 ΠΡΑΞΗ: «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» ΕΡΓΟ: «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 4.600,00 (με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ

66 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο Άστρος, σήμερα την ΧΧη Αυγούστου 2012, ημέρα χχχχχχχ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ ) με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Παραλίου Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 3246/ (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/ ), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και B. της εταιρείας ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ, που εδρεύει στη Μελιγού Αρκαδίας, ΤΚ22001, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Π Άστρους, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την με αριθμ. πρωτ. 1290/ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους Την με αριθμ. πρωτ. 437/ Αίτηση Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού η οποία εγκρίθηκε με την με την υπ αριθ. πρωτ. 1106/ Απόφαση του ΥΠΕΚΑ. 3. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 605/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για την απευθείας ανάθεση κατασκευής ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους Την με αριθμό 89/2012απόφαση της 5 ης / συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την σύστασης της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 6. Την υπ αριθμ. 623/ Προσφορά της εταιρείας ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ για την κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 4.600,00 (με Φ.Π.Α.). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

67 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας 7. Το α.π. 641/ Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας Ανάθεση κατασκευής ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων του Φορέα Διαχείρισης στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ. 8. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: Είδος προμήθειας 1. Ξύλινα στέγαστρα με κολώνες και ψαλίδια από καστανιά και ταβάνι από σουηδικό, λουστραρισμένα, συνολικού εμβαδού περίπου 19 τετραγωνικών μέτρων, με υδρορροές αλουμινίου, με κεραμίδια (2 στέγαστρα) και σχιστόλιθο (2 στέγαστρα). Κατασκευή στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους και Καστάνιτσας. 2. Συντήρηση κουφωμάτων παραθύρων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας Ποσότητα 4 10 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα. ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

68 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Το Συμβατικό Τίμημα για την κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» του Φορέα Διαχείρισης από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της κατασκευής ξύλινων στεγάστρων και συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών της Επιτροπής. Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012 με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που υπέβαλλε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

69 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας 2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης του τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012». ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

70 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

71 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αναγνωστοπούλου Μαρία ΚΑΜΠΥΛΗΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

72 Άστρος, 31/7/2012 Αριθ. Πρωτ.:635 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Στο Άστρος σήμερα, 31/7/2012 ημέρα Tρίτη και ώρα μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ αριθ. 89/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου με απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», και αποτελείται από τους: 1. Τρυφωνόπουλο Γιώργο 2. Δημητρακοπούλου Αγγελική 3. Μπόγλη Αργύρη Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 606/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την πιο συμφέρουσα προσφορά για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου. Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 606/ πρόσκλησης, παρέλαβε μία (1) αίτηση ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 622/ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 50, ΤΚ 18233, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

73 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Τέλος, ελέγχθηκε εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος του προσφέροντα περιλαμβάνει την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή: α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου 622/ Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την οικονομική προσφορά Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης ΝΑΙ ΝΑΙ Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς. Για την προσφορά της εταιρίας ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι μόνο η εταιρία ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά της. Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

74 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού (σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Με Φ.Π.Α. 2569,47 Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 1 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», στην εταιρία: ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή υπέβαλε την μοναδική πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 2569,47 (δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. Την 31/7/2012 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. Τα Μέλη της Επιτροπής Τρυφωνόπουλος Γιώργος Δημητρακοπούλου Αγγελική Μπόγλης Αργύρης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

75 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 ΠΡΑΞΗ: «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» ΕΡΓΟ: «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 2569,47 (με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

76 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Στο Άστρος, σήμερα την ΧΧη Αυγούστου 2012, ημέρα χχχχχχχ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ ) με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Παραλίου Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 3246/ (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/ ), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και B. της εταιρείας ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, που εδρεύει στην ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 50, ΤΚ 18233, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την με αριθμ. πρωτ. 1290/ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους Την με αριθμ. πρωτ. 437/ Αίτηση Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού η οποία εγκρίθηκε με την με την υπ αριθ. πρωτ. 1106/ Απόφαση του ΥΠΕΚΑ. 3. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 606/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους Την με αριθμό 89/2012απόφαση της 5 ης / συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την σύστασης της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 6. Την υπ αριθμ. 622/ Προσφορά της εταιρείας ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 2569,47 (με Φ.Π.Α.). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

77 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας 7. Το α.π. 635/ Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου του Φορέα Διαχείρισης στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 8. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου, τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: Είδος προμήθειας Ποσότητα Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

78 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Σύστημα ασφαλείας Σύστημα VISION 16. Με ένα πληκτρολόγιο VISION CP211 με αναγνώστη καρτών για εύκολη πρόσβαση. Μαγνητικές παγίδες (33) ΜC103 και 4 ανιχνευτές διπλούς μικροκύματος και υπέρυθρων BOSCH ISCBDL2 PET. Δύο σειρήνες εξωτερικές και μια εσωτερική, αυτόνομες AS300 και AUSL100. Οπλισμός και αφοπλισμός με κωδικό και με παθητικά ασύρματα χειριστήρια (χωρίς μπαταρία) DIGIFLEX PR201. Κλήση 3 αριθμών σε περίπτωση παραβίασης. Μνήμη τουλάχιστον 250 συμβάντων και συναγερμών. 1 Προστασία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών Προγραμματισμός μέσω πληκτρολογίου από το χρήστη Δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματου οπλισμού Ενεργοποίηση σειρήνας και φάρου από τηλεχειρισμό Αναφορές οπλισμού αφοπλισμού ανά χρήστη Πλήρης, περιμετρικός και μερικός οπλισμός Οπλισμός μέσω τηλεφώνου Αυτόματος οπλισμός υποσυστήματος και προειδοποίηση αυτόματου οπλισμού Οπλισμός ενός πλήκτρου Δυνατότητα οκταψήφιων κωδικών PIN για περισσότερη ασφάλεια Εγκατάσταση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους 1 Τηλεφωνικό κέντρο Κέντρο NEC SL Θύρες PSTN γραμμών 8 Υβριδικές θύρες εσωτερικών Κύκλωμα Power Failure Υποδοχή για σύστημα εξωτερικής τροφοδοσίας (μπαταρία) Θύρα LAN (10/100M) 2 Ρελιέ ανοίγματος πόρτας 2 κανάλια προαπάντησης Υποδοχές για: 1 κάρτες επέκτασης MEMDB (επέκταση μνήμης) VM21 για φωνητικό ταχυδρομείο VOIPDB (VoIP Gateway) slot Μία (1) ειδική ψηφιακή συσκευή NEC 24TXH με οθόνη, με 24 προγραμματιζόμενα πλήκτρα Τέσσερις (4) απλές τηλεφωνικές συσκευές GENERAL ELECTRIC CE30044 με αναγνώριση κλήσεων και ανοιχτή συνομιλία Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 1 Ενημέρωσης Άστρους. ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

79 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα. ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου, τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» του Φορέα Διαχείρισης από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2569,47 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας και τηλεφωνικού κέντρου, τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών της Επιτροπής. Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012 με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που υπέβαλλε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

80 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης τμήματος του Υποέργου 2 «Δαπάνες συντήρησης και εξοπλισμού κτιρίων» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012». ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

81 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

82 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αναγνωστοπούλου Μαρία ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

83 Άστρος, 31/7/2012 Αριθ. Πρωτ.:634 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Στο Άστρος σήμερα, 27/12/2011 ημέρα Tρίτη και ώρα μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ αριθ. 89/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ψυκτικών συσκευών με απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 5 «Προμήθειες» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», και αποτελείται από τους: 1. Τρυφωνόπουλο Γιώργο 2. Δημητρακοπούλου Αγγελική 3. Μπόγλη Αργύρη Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 608/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Προμήθεια ψυκτικών συσκευών του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 5 «Προμήθειες» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την πιο συμφέρουσα προσφορά για την Προμήθεια ψυκτικών συσκευών. Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 608/ πρόσκλησης, παρέλαβε μία (1) αίτηση ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ 630/ ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΤΚ Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Τέλος, ελέγχθηκε εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος του προσφέροντα περιλαμβάνει την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή της, σύμφωνα με τους όρους της

84 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού πρόσκλησης, δηλαδή: α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ Αριθμός Πρωτοκόλλου 630/ Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την οικονομική προσφορά Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης ΝΑΙ ΝΑΙ Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς. Για την προσφορά της εταιρίας ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι μόνο η εταιρία ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά της. Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Με Φ.Π.Α. 895,00 Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

85 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού - Πρακτικό Αξιολόγησης Διαγωνισμού Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 1 ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 5 «Προμήθειες» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012», στην εταιρία: ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ Επειδή υπέβαλε την μοναδική πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 895,00 (οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. Την 31/7/2011 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. Τα Μέλη της Επιτροπής Τρυφωνόπουλος Γιώργος Δημητρακοπούλου Αγγελική Μπόγλης Αργύρης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

86 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 ΠΡΑΞΗ: «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» ΕΡΓΟ: «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «Προμήθειες» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 895,00 (με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ

87 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Στο Άστρος, σήμερα την ΧΧη Αυγούστου 2012, ημέρα χχχχχχχ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ ) με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Παραλίου Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 3246/ (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/ ), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και B. της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ, που εδρεύει στο ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΤΚ22001, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Π. ΑΣΤΡΟΥΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΚΑΡΚΟΥΛΗ (Ιδιωτικό Συμφωνητικό 330/1996) η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την με αριθμ. πρωτ. 1290/ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους Την με αριθμ. πρωτ. 437/ Αίτηση Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού η οποία εγκρίθηκε με την με την υπ αριθ. πρωτ. 1106/ Απόφαση του ΥΠΕΚΑ. 3. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 608/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ψυκτικών συσκευών του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση τμήματος του Υποέργου 5 «Προμήθειες» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους Την με αριθμό 89/2012απόφαση της 5 ης / συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την σύστασης της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 6. Την υπ αριθμ. 630/ Προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ για την προμήθεια ψυκτικών συσκευών του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 895,00 (με Φ.Π.Α.). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

88 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας 7. Το α.π. 634/ Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ψυκτικών συσκευών του Φορέα Διαχείρισης στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΑΦΟΙ Ι ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΟΕ. 8. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια ψυκτικών συσκευών, τμήματος του Υποέργου 5 «Προμήθειες» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: Είδος προμήθειας Ψυγειοκαταψύκτης Whirlpool WTE2211 Ξεχωριστός χώρος ψύξης και κατάψυξης με διαφορετικές θύρες πρόσβασης Ρυθμιζόμενα ποδαράκια, Ενεργειακή κλάση Α+, Κατάψυξη 4 αστέρων Χωρητικότητα ψύξης: τουλάχιστον 180 λίτρων Χωρητικότητα κατάψυξης: τουλάχιστον 40 λίτρων Δυνατότητα αναστροφής φοράς ανοίγματος θυρών Βάρος μέχρι 50 κιλά, Επίπεδο θορύβου: μέχρι 40 Dba Εσωτερικός φωτισμός, Λευκό χρώμα Οριζόντιος καταψύκτης Liebherr GT3621 Ενεργειακή κλάση Α+ Χωρητικότητα κατάψυξης: τουλάχιστον 330 λίτρων Επίπεδο θορύβου: μέχρι 40 Dba, Κατάψυξη 4 αστέρων Σύστημα Super Frost και Stop Frost, Μηχανικός έλεγχος θερμοκρασίας Οπτικός συναγερμός σε περίπτωση βλάβης, Χειροκίνητη απόψυξη Εκκένωση νερού απόψυξης, Λειτουργία Super Frost με χρονορύθμιση 2 καλάθια, Εσωτερικός φωτισμός, Δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς Ποσότητα 1 1 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

89 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας προμήθεια εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα. ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια ψυκτικών συσκευών, τμήματος του Υποέργου 5 «Προμήθειες» του Φορέα Διαχείρισης από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (895,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της προμήθειας ψυκτικών συσκευών, τμήματος του Υποέργου 5 «Προμήθειες» συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών της Επιτροπής. Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012 με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που υπέβαλλε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

90 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμβαση προμήθειας Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης τμήματος του Υποέργου 5 «Προμήθειες» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012». ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν α