Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final - Annex 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final - Annex 1."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 2 Φεβρουαρίου 2017 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2017) 51 final - Annex 1 Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, η οποία εγκρίθηκε στο Κιγκάλι Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final - Annex 1. συνημμ.: COM(2017) 51 final - Annex /17 ADD 1 ακι DGE 1B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2017) 51 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, η οποία εγκρίθηκε στο Κιγκάλι EL EL

3 Απόφαση XXVIII/1: Περαιτέρω τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ Για την έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ που παρατίθεται στο παράρτημα Ι της έκθεσης της εικοστής όγδοης συνεδρίασης των συμβαλλόμενων μερών K

4 Τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος Άρθρο I: Τροποποίηση Άρθρο 1 παράγραφος 4 Στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «παράρτημα Γ ή παράρτημα Ε» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «παράρτημα Γ, παράρτημα Ε ή παράρτημα ΣΤ» Άρθρο 2 παράγραφος 5 Στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «και άρθρο 2Η» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «και άρθρα 2Η και 2Ι» Άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α), παράγραφος 9 στοιχείο α) και παράγραφος 11 Στο άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) και παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 2A έως 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «άρθρα 2Α έως 2Ι» Οι ακόλουθες λέξεις προστίθενται στο τέλος του άρθρου 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου: Άρθρο 2Ι «Κάθε τέτοια συμφωνία δύναται να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει υποχρεώσεις που αφορούν την κατανάλωση ή παραγωγή δυνάμει του άρθρου 2Ι υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό συνυπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης ή παραγωγής των οικείων συμβαλλόμενων μερών δεν υπερβαίνει τα επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 2Ι.» Στο άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο i) του πρωτοκόλλου, μετά τη χρήση των λέξεων: «θα είναι αυτές οι προσαρμογές,» διαγράφεται η λέξη: «και» Το άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο ii) του πρωτοκόλλου λαμβάνει νέα αρίθμηση ως στοιχείο α) σημείο iii). Μετά το άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο i) του πρωτοκόλλου, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο ως στοιχείο α) σημείο ii): «αν θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στις τιμές του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη που ορίζονται για την ομάδα I στο παράρτημα A, στο παράρτημα Γ και στο παράρτημα ΣΤ και, αν ναι, ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι προσαρμογές, και» Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 2Θ του πρωτοκόλλου: «Άρθρο 2Ι: Υδροφθοράνθρακες 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ, εκφραζόμενο σε ισοδύναμα CO 2, να μην υπερβαίνει το ποσοστό, το οποίο ορίζεται για το αντίστοιχο διάστημα ετών στα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, του ετήσιου μέσου όρου των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, συν 15 % του δικού του υπολογιζόμενου επιπέδου 3

5 κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣΤ παράγραφος 1, εκφραζόμενου σε ισοδύναμα CO 2 : α) 2019 έως 2023: 90 % β) 2024 έως 2028: 60 % γ) 2029 έως 2033: 30 % δ) 2034 έως 2035: 20 % ε) 2036 και μετά: 15 % 2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ, εκφραζόμενο σε ισοδύναμα CO2, να μην υπερβαίνει το ποσοστό, το οποίο ορίζεται για το αντίστοιχο διάστημα ετών στα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, του ετήσιου μέσου όρου των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, συν 25 % του δικού του υπολογιζόμενου επιπέδου κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣΤ παράγραφος 1, εκφραζόμενου σε ισοδύναμα CO2: α) 2020 έως 2024: 95 % β) 2025 έως 2028: 65% γ) 2029 έως 2033: 30 % δ) 2034 έως 2035: 20 % ε) 2036 και μετά: 15 % 3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παράγει τις ελεγχόμενες ουσίες του παραρτήματος ΣΤ μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ, εκφραζόμενο σε ισοδύναμα CO2, να μην υπερβαίνει το ποσοστό, το οποίο ορίζεται για το αντίστοιχο διάστημα ετών στα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, του ετήσιου μέσου όρου των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, συν 15 % του δικού του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣΤ παράγραφος 2, εκφραζόμενου σε ισοδύναμα CO 2 : α) 2019 έως 2023: 90 % β) 2024 έως 2028: 60 % γ) 2029 έως 2033: 30 % δ) 2034 έως 2035: 20 % ε) 2036 και μετά: 15 % 4. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παράγει τις ελεγχόμενες ουσίες του παραρτήματος ΣΤ υποχρεούται να μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ, εκφραζόμενο σε ισοδύναμα CO 2, να μην υπερβαίνει το ποσοστό, το οποίο ορίζεται για το αντίστοιχο διάστημα ετών στα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, του ετήσιου μέσου όρου των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, συν 25 % του δικού του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣΤ παράγραφος 2, εκφραζόμενου σε ισοδύναμα CO 2 : α) 2020 έως 2024: 95 % β) 2025 έως 2028: 65% γ) 2029 έως 2033: 30 % δ) 2034 έως 2035: 20 % 4

6 Άρθρο 3 ε) 2036 και μετά: 15 % 5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν να επιτρέψουν το επίπεδο παραγωγής ή κατανάλωσης που είναι αναγκαίο για χρήσεις οι οποίες συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι αποτελούν εξαιρούμενες χρήσεις. 6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παρασκευάζει ουσίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ ή στο παράρτημα ΣΤ μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, οι δικές του εκπομπές ουσιών της ομάδας ΙΙ του παραρτήματος ΣΤ οι οποίες παράγονται σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής που παρασκευάζει ουσίες περιλαμβανόμενες στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ ή στο παράρτημα ΣΤ να καταστρέφονται στον βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό με τη χρήση τεχνολογίας εγκεκριμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την ίδια δωδεκάμηνη περίοδο. 7. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε κάθε καταστροφή ουσιών της ομάδας ΙΙ του παραρτήματος ΣΤ οι οποίες παράγονται από εγκαταστάσεις που παράγουν ουσίες περιλαμβανόμενες στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ ή στο παράρτημα ΣΤ να πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση τεχνολογιών εγκεκριμένων από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η εισαγωγική πρόταση του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Για τους σκοπούς των άρθρων 2, 2Α έως 2Ι και 5, κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσδιορίζει, για κάθε ομάδα ουσιών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, στο παράρτημα Β, στο παράρτημα Γ, στο παράρτημα Ε ή στο παράρτημα ΣΤ, τα δικά του υπολογιζόμενα επίπεδα:» Το τελευταίο κόμμα του άρθρου 3 στοιχείο α) σημείο i) του πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παράγραφο 2» Τo ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο τέλος του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου: «και δ) των εκπομπών ουσιών της ομάδας ΙΙ του παραρτήματος ΣΤ οι οποίες παράγονται σε κάθε εγκατάσταση που παράγει ουσίες περιλαμβανόμενες στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ ή στο παράρτημα ΣΤ συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ποσοτήτων που εκπέμπονται από διαρροές εξοπλισμού, αεραγωγούς εξαερισμού και διατάξεις καταστροφής, εξαιρουμένων όμως των ποσοτήτων που δεσμεύονται για χρήση, καταστροφή ή αποθήκευση. 2. Κατά τον υπολογισμό των εκφραζόμενων σε ισοδύναμα CO 2 επιπέδων παραγωγής, κατανάλωσης, εισαγωγών, εξαγωγών και εκπομπών ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΣΤ και στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ για τους σκοπούς του άρθρου 2Ι, του άρθρου 2 παράγραφος 5α και του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ), κάθε συμβαλλόμενο μέρος χρησιμοποιεί το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για τις εν λόγω ουσίες όπως προσδιορίζεται για την ομάδα Ι στο παράρτημα Α, στο παράρτημα Γ και στο παράρτημα ΣΤ.» Άρθρο 4 παράγραφος 1στ Στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 1ε προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «1στ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος απαγορεύει την εισαγωγή των ελεγχομένων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ από οποιοδήποτε κράτος το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο παρόν πρωτόκολλο.» Άρθρο 4 παράγραφος 2 στ Στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 2ε προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «2στ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος απαγορεύει την εξαγωγή των ελεγχομένων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ προς οποιοδήποτε κράτος το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο παρόν πρωτόκολλο.» Άρθρο 4 παράγραφοι 5, 6 και 7 Στο άρθρο 4 παράγραφοι 5, 6 και 7 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: 5

7 «Παραρτήματα Α, Β, Γ και Ε» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «των παραρτημάτων Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ» Άρθρο 4 παράγραφος 8 Στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 2A έως 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «των άρθρων 2Α έως 2Ι» Άρθρο 4Β Άρθρο 5 Στο άρθρο 4Β του πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 2 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «2α. Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2019 ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου για το εκάστοτε συμβαλλόμενο μέρος (από τις δύο ημερομηνίες λαμβάνεται υπόψη η μεταγενέστερη), το συμβαλλόμενο μέρος καθιερώνει και εφαρμόζει ένα σύστημα έκδοσης αδειών εισαγωγής και εξαγωγής νέων, χρησιμοποιημένων, ανακυκλωμένων και ανακτημένων ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 που κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να καθιερώσει και να θέσει σε εφαρμογή τέτοιο σύστημα έως την 1η Ιανουαρίου 2019 μπορεί να αναβάλει τη λήψη των εν λόγω μέτρων έως την 1η Ιανουαρίου 2021.» Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, η λέξη: «2Θ» αντικαθίσταται από τη λέξη: «2Ι» Στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «άρθρο 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «άρθρα 2Θ και 2Ι» Στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου, πριν από τις λέξεις: «κάθε μέτρο ελέγχου» παρεμβάλλεται η λέξη: «με» Στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 8β προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «8γ α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τηρουμένων τυχόν προσαρμογών οι οποίες πραγματοποιούνται στα μέτρα ελέγχου στο άρθρο 2Ι σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9, έχει δικαίωμα να αναβάλει τη συμμόρφωσή του με τα μέτρα ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 2Ι παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και στο άρθρο 2Ι παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ε) και να τροποποιήσει τα εν λόγω μέτρα ως εξής: i) 2024 έως 2028: 100 % ii) 2029 έως 2034: 90 % iii) 2035 έως 2039: 70 % iv) 2040 έως 2044: 50 % v) 2045 και μετά: 20 % β) Παρά τις διατάξεις του στοιχείου α) ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τηρουμένων τυχόν προσαρμογών οι οποίες πραγματοποιούνται στα μέτρα ελέγχου στο άρθρο 2Ι σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9, έχει δικαίωμα να αναβάλει τη συμμόρφωσή του με τα μέτρα ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 2Ι παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και στο άρθρο 2Ι παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ε) και να τροποποιήσει τα εν λόγω μέτρα ως εξής: i) 2028 έως 2031: 100 % ii) 2032 έως 2036: 90 % iii) 2037 έως 2041: 80 % iv) 2042 έως 2046: 70 % 6

8 Άρθρο 6 v) 2047 και μετά: 15 % γ) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τους σκοπούς του υπολογισμού της δικής του βάσης κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 2Ι, δικαιούται να χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2020, 2021 και 2022, συν 65 % της δικής του βάσης κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου. δ) Παρά τις διατάξεις του στοιχείου γ) ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τους σκοπούς του υπολογισμού της δικής του βάσης κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 2Ι, δικαιούται να χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2024, 2025 και 2026, συν 65 % της δικής του βάσης κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου. ε) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και παράγει τις ελεγχόμενες ουσίες του παραρτήματος ΣΤ, για τους σκοπούς του υπολογισμού της δικής του βάσης παραγωγής δυνάμει του άρθρου 2Ι, δικαιούται να χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2020, 2021 και 2022, συν 65 % της δικής του βάσης παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου. στ) Παρά τις διατάξεις του στοιχείου ε) ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και παράγει τις ελεγχόμενες ουσίες του παραρτήματος ΣΤ, για τους σκοπούς του υπολογισμού της δικής του βάσης παραγωγής δυνάμει του άρθρου 2Ι, δικαιούται να χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2024, 2025 και 2026, συν 65 % της δικής του βάσης παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου. ζ) Τα στοιχεία α) έως στ) της παρούσας παραγράφου θα εφαρμόζονται στα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης εκτός εάν εφαρμόζεται εξαίρεση λόγω υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος βάσει κριτηρίων που αποφασίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.» Στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 2A έως 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «άρθρα 2Α έως 2Ι» Άρθρο 7 παράγραφοι 2, 3 και 3β Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου, μετά τη γραμμή «στο παράρτημα Ε, για το έτος 1991» παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή: «στο παράρτημα ΣΤ, για τα έτη 2011 έως 2013, με την εξαίρεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα για τα έτη 2020 έως 2022, αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 8γ στοιχεία δ) και στ) παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα για τα έτη 2024 έως 2026,» Στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Γ και Ε» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Γ, Ε και ΣΤ» Στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου, μετά την παράγραφο 3α προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «3β. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στη Γραμματεία στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ετήσιες εκπομπές του για όλες τις ελεγχόμενες ουσίες της ομάδας ΙΙ του παραρτήματος Α ανά εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του πρωτοκόλλου.» Άρθρο 7 παράγραφος 4 7

9 Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, μετά τις λέξεις: «στατιστικά στοιχεία σχετικά με» και «παρέχει στοιχεία για» προστίθενται οι λέξεις: «την παραγωγή,» Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 17 Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «και άρθρο 2Θ» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «, άρθρο 2Θ και άρθρο 2Ι» Στο άρθρο 10 του πρωτοκόλλου, στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 επιλέξει να επωφεληθεί από χρηματοδότηση χορηγούμενη από οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό χρηματοδότησης, μέσω της οποίας θα μπορούσε να καλύψει οποιοδήποτε τμήμα των συμφωνημένων πρόσθετων δαπανών του, το εν λόγω τμήμα δεν καλύπτεται από τον μηχανισμό χρηματοδότησης δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος πρωτοκόλλου. Στο άρθρο 17 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 2A έως 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «άρθρα 2Α έως 2Ι» Παράρτημα A Ο ακόλουθος πίνακας αντικαθιστά τον πίνακα για την ομάδα Ι του παραρτήματος Α του πρωτοκόλλου: Δυναμικό καταστροφής Εκατονταετές δυναμικό Ομάδα Ουσία Ομάδα Ι CFCl3 (CFC-11) 1, CF2Cl2 (CFC-12) 1, C2F3Cl3 (CFC-113) 0, C2F4Cl2 (CFC-114) 1, C2F5Cl (CFC-115) 0, Παράρτημα Γ και παράρτημα ΣΤ 8

10 Ο ακόλουθος πίνακας αντικαθιστά τον πίνακα για την ομάδα Ι του παραρτήματος Γ του πρωτοκόλλου: Αριθμός Δυναμικό καταστροφής όζοντος* Εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη*** Ομάδα Ουσία ισομερών Ομάδα Ι CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0, CHF 2 Cl (HCFC-22)** 1 0, CHFCl (HCFC-31) 1 0,02 C 2 HFCl 4 (HCFC-121) 2 0,01-0,04 C 2 HF 2 Cl 3 (HCFC-122) 3 0,02-0,08 C 2 HF 3 Cl 2 (HCFC-123) 3 0,02-0,06 77 CHCl 2 CF 3 (HCFC-123)** - 0,02 C 2 HF 4 Cl (HCFC-124) 2 0,02-0, CHFClCF 3 (HCFC-124)** - 0,022 C 2 H 2 FCl 3 (HCFC-131) 3 0,007-0,05 C 2 H 2 F 2 Cl 2 (HCFC-132) 4 0,008-0,05 C 2 H 2 F 3 Cl (HCFC-133) 3 0,02-0,06 C 2 H 3 FCl 2 (HCFC-141) 3 0,005-0,07 CH 3 CFCl 2 (HCFC-141b)** - 0, C 2 H 3 F 2 Cl (HCFC-142) 3 0,008-0,07 CH 3 CF 2 Cl (HCFC-142b)** - 0, C 2 H 4 FCl C3HFCl6 (HCFC-151) (HCFC-221) 2 5 0,003-0,005 0,015-0,07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01-0,09 C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01-0,08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01-0,09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02-0,07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0, CF 2 ClCF 2 CHClF (HCFC-225cb)** - 0, C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02-0,10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05-0,09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008-0,10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007-0,23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01-0,28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03-0,52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004-0,09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005-0,13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007-0,12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009-0,14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001-0,01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005-0,04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003-0,03 C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002-0,02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002-0,02 C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001-0,03 Όπου δίδεται εύρος τιμών ΔΚΟ, για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται η υψηλότερη τιμή του εν λόγω εύρους. Όπου για το ΔΚΟ δίδεται μία μόνο τιμή, αυτή έχει προσδιοριστεί με υπολογισμούς που βασίζονται σε εργαστηριακές μετρήσεις. Όπου δίδεται εύρος τιμών, αυτό βασίζεται σε εκτιμήσεις και είναι λιγότερο βέβαιο. Το εύρος τιμών αφορά μια ομάδα ισομερών. Η ανώτερη τιμή εκφράζει την εκτίμηση του ΔΚΟ του ισομερούς με το υψηλότερο ΔΚΟ και η χαμηλότερη τιμή εκφράζει την εκτίμηση του ΔΚΟ του ισομερούς με το χαμηλότερο ΔΚΟ. **Προσδιορίζει τις εμπορικά περισσότερο βιώσιμες ουσίες και οι παραπλεύρως αναγραφόμενες τιμές 9

11 ΔΚΟ πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του πρωτοκόλλου. *** Για τις ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχει ένδειξη δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), εφαρμόζεται η προκαθορισμένη τιμή 0 έως ότου συμπεριληφθεί τιμή GWP μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο ii). Το ακόλουθο παράρτημα προστίθεται στο πρωτόκολλο μετά το παράρτημα Ε: «Παράρτημα ΣΤ: Ελεγχόμενες ουσίες Ομάδα Ουσία Εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του Ομάδα Ι CHF2CHF2 HFC CH2FCF3 HFC-143a CH2FCHF2 HFC CHF 2 CH 2 CF 3 HFC-245fa CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794 CF3CHFCF3 HFC-227ea CH2FCF2CF3 HFC-236cb CHF 2 CHFCF 3 HFC-236ea CF3CH2CF3 HFC-236fa CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693 CF 3 CHFCHFCF 2 CF 3 HFC-43-10mee CH2F2 HFC CHF2CF3 HFC CH3CF3 HFC-143a CH3F HFC

12 CH2FCH2F HFC CH3CHF2 HFC-152a 124 Ομάδα ΙΙ CHF3 HFC Άρθρο II: Σχέση με την τροποποίηση του 1999 Κανένα κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν δύναται να καταθέσει έγγραφο κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της παρούσας τροποποίησης ή προσχώρησης σε αυτήν, χωρίς προηγουμένως, ή ταυτοχρόνως, να έχει καταθέσει τέτοιο έγγραφο για την τροποποίηση που εγκρίθηκε κατά την ενδέκατη συνεδρίαση των συμβαλλόμενων μερών στο Πεκίνο, στις 3 Δεκεμβρίου Άρθρο III: Σχέση με τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και του πρωτοκόλλου του Κιότο στην εν λόγω σύμβαση Σκοπός της παρούσας τροποποίησης δεν είναι να έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση των υδροφθορανθράκων από το πεδίο εφαρμογής των δεσμεύσεων που περιέχονται στα άρθρα 4 και 12 της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ή στα άρθρα 2, 5, 7 και 10 του πρωτοκόλλου του Κιότο της εν λόγω σύμβασης. Άρθρο IV: Έναρξη ισχύος 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 κατωτέρω, η παρούσα τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί τουλάχιστον είκοσι έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της τροποποίησης από κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο όρος αυτός μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την 90ή ημέρα από την ημερομηνία εκπλήρωσης του όρου. 2. Οι αλλαγές στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου «Έλεγχος του εμπορίου με κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στο πρωτόκολλο», οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο Ι της παρούσας τροποποίησης αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2033, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί τουλάχιστον εβδομήντα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της τροποποίησης από κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο όρος αυτός μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την 90ή ημέρα από την ημερομηνία εκπλήρωσης του όρου. 3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, κάθε τέτοιο έγγραφο που κατατίθεται από οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν υπολογίζεται επιπροσθέτως προς τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί από τα κράτη μέλη του εν λόγω οργανισμού. 4. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει για κάθε άλλο συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου την 90ή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε το έγγραφο κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο V: Προσωρινή εφαρμογή Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται, ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης για το ίδιο, να δηλώσει ότι θα εφαρμόσει προσωρινά οποιοδήποτε από τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 2Ι, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 7, ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της τροποποίησης. 11

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0105 (COD) 7676/16 ADD 1 FRONT 166 VISA 92 CODEC 392 COMIX 269 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 ADD 1 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0402 (COD) 5283/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COMPET 23 MI

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5275/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 5 MI 29 COMPET 20 ECOFIN 17 ENFOPOL 24 Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 10 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 10 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0009 (COD) 5112/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECOFIN 11 CODEC 19 POLGEN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 761 final - Παράρτημα.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 761 final - Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0376 (COD) 15091/16 ADD 1 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340 IA 124 CODEC 1789 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 24 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 24 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5469/17 FISC 20 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Επιχειρήσεων που παράγουν, εμπορεύονται, εισάγουν, εξάγουν, ανακτούν, ανακυκλώνουν, αποκαθιστούν ποιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 200 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 200 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0108 (NLE) 7960/16 FISC 54 ECOFIN 292 AELE 24 MC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13560/15 FISC 143 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 90 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 20 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13896/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ενημέρωση των ιδιοκτητών, παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11787/14 DENLEG 127 AGRI 493 SAN 284 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 519 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 519 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0245 (NLE) 13300/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: FISC 134 ECOFIN 795 AELE 44

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 631 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 631 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0285 (NLE) 15496/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: FISC 193 ECOFIN 992 AELE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 8904/1/16 REV 1 EXT 1 AVIATION 101 RELEX 388 ASIE 29 ΜΕΡΙΚΟΣ AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαΐου 2016 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 (15.03) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 ΑGRI 145 AGRIFIN 45 CODEC 506 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της: Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» Άρθρο 1 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» (ΔΕΗ ΑΕ) συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 5176 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 5176 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2015 (OR. en) 11498/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECOFIN 672 SOC 489 CODEC 1118 EMPL 319 POLGEN 127

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12807/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13546/1/15 REV 1 DCL 1 SCH-EVAL 42 SIRIS 76 COMIX 528 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 13546/1/15 REV 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED της:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 6520/11 PI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 811 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 811 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 15817/16 FISC 241 IA 145 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013 Ν. 163(Ι)/2013 163(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 13789/15 DENLEG 144 AGRI 576 SAN 368 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΤροποποίησητηςΝτόχαστοΠρωτόκολλοτουΚιότο

Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΤροποποίησητηςΝτόχαστοΠρωτόκολλοτουΚιότο ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) Διοργανικόςφάκελος: 2013/0376(NLE) PUBLIC 10400/14 ADD1 LIMITE CLIMA60 ENV492 ENER207 ONU74 FORETS56 TRANS293 IND175 FISC90 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα