Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final - Annex 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final - Annex 1."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 2 Φεβρουαρίου 2017 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2017) 51 final - Annex 1 Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, η οποία εγκρίθηκε στο Κιγκάλι Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final - Annex 1. συνημμ.: COM(2017) 51 final - Annex /17 ADD 1 ακι DGE 1B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2017) 51 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, η οποία εγκρίθηκε στο Κιγκάλι EL EL

3 Απόφαση XXVIII/1: Περαιτέρω τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ Για την έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ που παρατίθεται στο παράρτημα Ι της έκθεσης της εικοστής όγδοης συνεδρίασης των συμβαλλόμενων μερών K

4 Τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος Άρθρο I: Τροποποίηση Άρθρο 1 παράγραφος 4 Στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «παράρτημα Γ ή παράρτημα Ε» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «παράρτημα Γ, παράρτημα Ε ή παράρτημα ΣΤ» Άρθρο 2 παράγραφος 5 Στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «και άρθρο 2Η» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «και άρθρα 2Η και 2Ι» Άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α), παράγραφος 9 στοιχείο α) και παράγραφος 11 Στο άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) και παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 2A έως 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «άρθρα 2Α έως 2Ι» Οι ακόλουθες λέξεις προστίθενται στο τέλος του άρθρου 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου: Άρθρο 2Ι «Κάθε τέτοια συμφωνία δύναται να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει υποχρεώσεις που αφορούν την κατανάλωση ή παραγωγή δυνάμει του άρθρου 2Ι υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό συνυπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης ή παραγωγής των οικείων συμβαλλόμενων μερών δεν υπερβαίνει τα επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 2Ι.» Στο άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο i) του πρωτοκόλλου, μετά τη χρήση των λέξεων: «θα είναι αυτές οι προσαρμογές,» διαγράφεται η λέξη: «και» Το άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο ii) του πρωτοκόλλου λαμβάνει νέα αρίθμηση ως στοιχείο α) σημείο iii). Μετά το άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο i) του πρωτοκόλλου, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο ως στοιχείο α) σημείο ii): «αν θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στις τιμές του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη που ορίζονται για την ομάδα I στο παράρτημα A, στο παράρτημα Γ και στο παράρτημα ΣΤ και, αν ναι, ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι προσαρμογές, και» Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 2Θ του πρωτοκόλλου: «Άρθρο 2Ι: Υδροφθοράνθρακες 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ, εκφραζόμενο σε ισοδύναμα CO 2, να μην υπερβαίνει το ποσοστό, το οποίο ορίζεται για το αντίστοιχο διάστημα ετών στα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, του ετήσιου μέσου όρου των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, συν 15 % του δικού του υπολογιζόμενου επιπέδου 3

5 κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣΤ παράγραφος 1, εκφραζόμενου σε ισοδύναμα CO 2 : α) 2019 έως 2023: 90 % β) 2024 έως 2028: 60 % γ) 2029 έως 2033: 30 % δ) 2034 έως 2035: 20 % ε) 2036 και μετά: 15 % 2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ, εκφραζόμενο σε ισοδύναμα CO2, να μην υπερβαίνει το ποσοστό, το οποίο ορίζεται για το αντίστοιχο διάστημα ετών στα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, του ετήσιου μέσου όρου των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, συν 25 % του δικού του υπολογιζόμενου επιπέδου κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣΤ παράγραφος 1, εκφραζόμενου σε ισοδύναμα CO2: α) 2020 έως 2024: 95 % β) 2025 έως 2028: 65% γ) 2029 έως 2033: 30 % δ) 2034 έως 2035: 20 % ε) 2036 και μετά: 15 % 3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παράγει τις ελεγχόμενες ουσίες του παραρτήματος ΣΤ μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ, εκφραζόμενο σε ισοδύναμα CO2, να μην υπερβαίνει το ποσοστό, το οποίο ορίζεται για το αντίστοιχο διάστημα ετών στα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, του ετήσιου μέσου όρου των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, συν 15 % του δικού του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣΤ παράγραφος 2, εκφραζόμενου σε ισοδύναμα CO 2 : α) 2019 έως 2023: 90 % β) 2024 έως 2028: 60 % γ) 2029 έως 2033: 30 % δ) 2034 έως 2035: 20 % ε) 2036 και μετά: 15 % 4. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παράγει τις ελεγχόμενες ουσίες του παραρτήματος ΣΤ υποχρεούται να μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ, εκφραζόμενο σε ισοδύναμα CO 2, να μην υπερβαίνει το ποσοστό, το οποίο ορίζεται για το αντίστοιχο διάστημα ετών στα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, του ετήσιου μέσου όρου των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, συν 25 % του δικού του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣΤ παράγραφος 2, εκφραζόμενου σε ισοδύναμα CO 2 : α) 2020 έως 2024: 95 % β) 2025 έως 2028: 65% γ) 2029 έως 2033: 30 % δ) 2034 έως 2035: 20 % 4

6 Άρθρο 3 ε) 2036 και μετά: 15 % 5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν να επιτρέψουν το επίπεδο παραγωγής ή κατανάλωσης που είναι αναγκαίο για χρήσεις οι οποίες συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι αποτελούν εξαιρούμενες χρήσεις. 6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παρασκευάζει ουσίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ ή στο παράρτημα ΣΤ μεριμνά ώστε, για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, οι δικές του εκπομπές ουσιών της ομάδας ΙΙ του παραρτήματος ΣΤ οι οποίες παράγονται σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής που παρασκευάζει ουσίες περιλαμβανόμενες στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ ή στο παράρτημα ΣΤ να καταστρέφονται στον βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό με τη χρήση τεχνολογίας εγκεκριμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την ίδια δωδεκάμηνη περίοδο. 7. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε κάθε καταστροφή ουσιών της ομάδας ΙΙ του παραρτήματος ΣΤ οι οποίες παράγονται από εγκαταστάσεις που παράγουν ουσίες περιλαμβανόμενες στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ ή στο παράρτημα ΣΤ να πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση τεχνολογιών εγκεκριμένων από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η εισαγωγική πρόταση του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Για τους σκοπούς των άρθρων 2, 2Α έως 2Ι και 5, κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσδιορίζει, για κάθε ομάδα ουσιών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, στο παράρτημα Β, στο παράρτημα Γ, στο παράρτημα Ε ή στο παράρτημα ΣΤ, τα δικά του υπολογιζόμενα επίπεδα:» Το τελευταίο κόμμα του άρθρου 3 στοιχείο α) σημείο i) του πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παράγραφο 2» Τo ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο τέλος του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου: «και δ) των εκπομπών ουσιών της ομάδας ΙΙ του παραρτήματος ΣΤ οι οποίες παράγονται σε κάθε εγκατάσταση που παράγει ουσίες περιλαμβανόμενες στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ ή στο παράρτημα ΣΤ συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ποσοτήτων που εκπέμπονται από διαρροές εξοπλισμού, αεραγωγούς εξαερισμού και διατάξεις καταστροφής, εξαιρουμένων όμως των ποσοτήτων που δεσμεύονται για χρήση, καταστροφή ή αποθήκευση. 2. Κατά τον υπολογισμό των εκφραζόμενων σε ισοδύναμα CO 2 επιπέδων παραγωγής, κατανάλωσης, εισαγωγών, εξαγωγών και εκπομπών ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΣΤ και στην ομάδα Ι του παραρτήματος Γ για τους σκοπούς του άρθρου 2Ι, του άρθρου 2 παράγραφος 5α και του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ), κάθε συμβαλλόμενο μέρος χρησιμοποιεί το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για τις εν λόγω ουσίες όπως προσδιορίζεται για την ομάδα Ι στο παράρτημα Α, στο παράρτημα Γ και στο παράρτημα ΣΤ.» Άρθρο 4 παράγραφος 1στ Στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 1ε προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «1στ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος απαγορεύει την εισαγωγή των ελεγχομένων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ από οποιοδήποτε κράτος το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο παρόν πρωτόκολλο.» Άρθρο 4 παράγραφος 2 στ Στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 2ε προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «2στ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος απαγορεύει την εξαγωγή των ελεγχομένων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ προς οποιοδήποτε κράτος το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο παρόν πρωτόκολλο.» Άρθρο 4 παράγραφοι 5, 6 και 7 Στο άρθρο 4 παράγραφοι 5, 6 και 7 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: 5

7 «Παραρτήματα Α, Β, Γ και Ε» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «των παραρτημάτων Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ» Άρθρο 4 παράγραφος 8 Στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 2A έως 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «των άρθρων 2Α έως 2Ι» Άρθρο 4Β Άρθρο 5 Στο άρθρο 4Β του πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 2 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «2α. Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2019 ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου για το εκάστοτε συμβαλλόμενο μέρος (από τις δύο ημερομηνίες λαμβάνεται υπόψη η μεταγενέστερη), το συμβαλλόμενο μέρος καθιερώνει και εφαρμόζει ένα σύστημα έκδοσης αδειών εισαγωγής και εξαγωγής νέων, χρησιμοποιημένων, ανακυκλωμένων και ανακτημένων ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 που κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να καθιερώσει και να θέσει σε εφαρμογή τέτοιο σύστημα έως την 1η Ιανουαρίου 2019 μπορεί να αναβάλει τη λήψη των εν λόγω μέτρων έως την 1η Ιανουαρίου 2021.» Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, η λέξη: «2Θ» αντικαθίσταται από τη λέξη: «2Ι» Στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «άρθρο 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «άρθρα 2Θ και 2Ι» Στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου, πριν από τις λέξεις: «κάθε μέτρο ελέγχου» παρεμβάλλεται η λέξη: «με» Στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 8β προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «8γ α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τηρουμένων τυχόν προσαρμογών οι οποίες πραγματοποιούνται στα μέτρα ελέγχου στο άρθρο 2Ι σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9, έχει δικαίωμα να αναβάλει τη συμμόρφωσή του με τα μέτρα ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 2Ι παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και στο άρθρο 2Ι παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ε) και να τροποποιήσει τα εν λόγω μέτρα ως εξής: i) 2024 έως 2028: 100 % ii) 2029 έως 2034: 90 % iii) 2035 έως 2039: 70 % iv) 2040 έως 2044: 50 % v) 2045 και μετά: 20 % β) Παρά τις διατάξεις του στοιχείου α) ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τηρουμένων τυχόν προσαρμογών οι οποίες πραγματοποιούνται στα μέτρα ελέγχου στο άρθρο 2Ι σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9, έχει δικαίωμα να αναβάλει τη συμμόρφωσή του με τα μέτρα ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 2Ι παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και στο άρθρο 2Ι παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ε) και να τροποποιήσει τα εν λόγω μέτρα ως εξής: i) 2028 έως 2031: 100 % ii) 2032 έως 2036: 90 % iii) 2037 έως 2041: 80 % iv) 2042 έως 2046: 70 % 6

8 Άρθρο 6 v) 2047 και μετά: 15 % γ) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τους σκοπούς του υπολογισμού της δικής του βάσης κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 2Ι, δικαιούται να χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2020, 2021 και 2022, συν 65 % της δικής του βάσης κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου. δ) Παρά τις διατάξεις του στοιχείου γ) ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τους σκοπούς του υπολογισμού της δικής του βάσης κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 2Ι, δικαιούται να χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2024, 2025 και 2026, συν 65 % της δικής του βάσης κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου. ε) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και παράγει τις ελεγχόμενες ουσίες του παραρτήματος ΣΤ, για τους σκοπούς του υπολογισμού της δικής του βάσης παραγωγής δυνάμει του άρθρου 2Ι, δικαιούται να χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2020, 2021 και 2022, συν 65 % της δικής του βάσης παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου. στ) Παρά τις διατάξεις του στοιχείου ε) ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και παράγει τις ελεγχόμενες ουσίες του παραρτήματος ΣΤ, για τους σκοπούς του υπολογισμού της δικής του βάσης παραγωγής δυνάμει του άρθρου 2Ι, δικαιούται να χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των δικών του υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος ΣΤ για τα έτη 2024, 2025 και 2026, συν 65 % της δικής του βάσης παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι του παραρτήματος Γ όπως ορίζεται στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου. ζ) Τα στοιχεία α) έως στ) της παρούσας παραγράφου θα εφαρμόζονται στα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης εκτός εάν εφαρμόζεται εξαίρεση λόγω υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος βάσει κριτηρίων που αποφασίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.» Στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 2A έως 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «άρθρα 2Α έως 2Ι» Άρθρο 7 παράγραφοι 2, 3 και 3β Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου, μετά τη γραμμή «στο παράρτημα Ε, για το έτος 1991» παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή: «στο παράρτημα ΣΤ, για τα έτη 2011 έως 2013, με την εξαίρεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα για τα έτη 2020 έως 2022, αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 8γ στοιχεία δ) και στ) παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα για τα έτη 2024 έως 2026,» Στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Γ και Ε» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Γ, Ε και ΣΤ» Στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου, μετά την παράγραφο 3α προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «3β. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στη Γραμματεία στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ετήσιες εκπομπές του για όλες τις ελεγχόμενες ουσίες της ομάδας ΙΙ του παραρτήματος Α ανά εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του πρωτοκόλλου.» Άρθρο 7 παράγραφος 4 7

9 Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, μετά τις λέξεις: «στατιστικά στοιχεία σχετικά με» και «παρέχει στοιχεία για» προστίθενται οι λέξεις: «την παραγωγή,» Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 17 Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «και άρθρο 2Θ» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «, άρθρο 2Θ και άρθρο 2Ι» Στο άρθρο 10 του πρωτοκόλλου, στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 επιλέξει να επωφεληθεί από χρηματοδότηση χορηγούμενη από οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό χρηματοδότησης, μέσω της οποίας θα μπορούσε να καλύψει οποιοδήποτε τμήμα των συμφωνημένων πρόσθετων δαπανών του, το εν λόγω τμήμα δεν καλύπτεται από τον μηχανισμό χρηματοδότησης δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος πρωτοκόλλου. Στο άρθρο 17 του πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 2A έως 2Θ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «άρθρα 2Α έως 2Ι» Παράρτημα A Ο ακόλουθος πίνακας αντικαθιστά τον πίνακα για την ομάδα Ι του παραρτήματος Α του πρωτοκόλλου: Δυναμικό καταστροφής Εκατονταετές δυναμικό Ομάδα Ουσία Ομάδα Ι CFCl3 (CFC-11) 1, CF2Cl2 (CFC-12) 1, C2F3Cl3 (CFC-113) 0, C2F4Cl2 (CFC-114) 1, C2F5Cl (CFC-115) 0, Παράρτημα Γ και παράρτημα ΣΤ 8

10 Ο ακόλουθος πίνακας αντικαθιστά τον πίνακα για την ομάδα Ι του παραρτήματος Γ του πρωτοκόλλου: Αριθμός Δυναμικό καταστροφής όζοντος* Εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη*** Ομάδα Ουσία ισομερών Ομάδα Ι CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0, CHF 2 Cl (HCFC-22)** 1 0, CHFCl (HCFC-31) 1 0,02 C 2 HFCl 4 (HCFC-121) 2 0,01-0,04 C 2 HF 2 Cl 3 (HCFC-122) 3 0,02-0,08 C 2 HF 3 Cl 2 (HCFC-123) 3 0,02-0,06 77 CHCl 2 CF 3 (HCFC-123)** - 0,02 C 2 HF 4 Cl (HCFC-124) 2 0,02-0, CHFClCF 3 (HCFC-124)** - 0,022 C 2 H 2 FCl 3 (HCFC-131) 3 0,007-0,05 C 2 H 2 F 2 Cl 2 (HCFC-132) 4 0,008-0,05 C 2 H 2 F 3 Cl (HCFC-133) 3 0,02-0,06 C 2 H 3 FCl 2 (HCFC-141) 3 0,005-0,07 CH 3 CFCl 2 (HCFC-141b)** - 0, C 2 H 3 F 2 Cl (HCFC-142) 3 0,008-0,07 CH 3 CF 2 Cl (HCFC-142b)** - 0, C 2 H 4 FCl C3HFCl6 (HCFC-151) (HCFC-221) 2 5 0,003-0,005 0,015-0,07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01-0,09 C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01-0,08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01-0,09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02-0,07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0, CF 2 ClCF 2 CHClF (HCFC-225cb)** - 0, C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02-0,10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05-0,09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008-0,10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007-0,23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01-0,28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03-0,52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004-0,09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005-0,13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007-0,12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009-0,14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001-0,01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005-0,04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003-0,03 C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002-0,02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002-0,02 C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001-0,03 Όπου δίδεται εύρος τιμών ΔΚΟ, για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται η υψηλότερη τιμή του εν λόγω εύρους. Όπου για το ΔΚΟ δίδεται μία μόνο τιμή, αυτή έχει προσδιοριστεί με υπολογισμούς που βασίζονται σε εργαστηριακές μετρήσεις. Όπου δίδεται εύρος τιμών, αυτό βασίζεται σε εκτιμήσεις και είναι λιγότερο βέβαιο. Το εύρος τιμών αφορά μια ομάδα ισομερών. Η ανώτερη τιμή εκφράζει την εκτίμηση του ΔΚΟ του ισομερούς με το υψηλότερο ΔΚΟ και η χαμηλότερη τιμή εκφράζει την εκτίμηση του ΔΚΟ του ισομερούς με το χαμηλότερο ΔΚΟ. **Προσδιορίζει τις εμπορικά περισσότερο βιώσιμες ουσίες και οι παραπλεύρως αναγραφόμενες τιμές 9

11 ΔΚΟ πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του πρωτοκόλλου. *** Για τις ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχει ένδειξη δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), εφαρμόζεται η προκαθορισμένη τιμή 0 έως ότου συμπεριληφθεί τιμή GWP μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο ii). Το ακόλουθο παράρτημα προστίθεται στο πρωτόκολλο μετά το παράρτημα Ε: «Παράρτημα ΣΤ: Ελεγχόμενες ουσίες Ομάδα Ουσία Εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του Ομάδα Ι CHF2CHF2 HFC CH2FCF3 HFC-143a CH2FCHF2 HFC CHF 2 CH 2 CF 3 HFC-245fa CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794 CF3CHFCF3 HFC-227ea CH2FCF2CF3 HFC-236cb CHF 2 CHFCF 3 HFC-236ea CF3CH2CF3 HFC-236fa CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693 CF 3 CHFCHFCF 2 CF 3 HFC-43-10mee CH2F2 HFC CHF2CF3 HFC CH3CF3 HFC-143a CH3F HFC

12 CH2FCH2F HFC CH3CHF2 HFC-152a 124 Ομάδα ΙΙ CHF3 HFC Άρθρο II: Σχέση με την τροποποίηση του 1999 Κανένα κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν δύναται να καταθέσει έγγραφο κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της παρούσας τροποποίησης ή προσχώρησης σε αυτήν, χωρίς προηγουμένως, ή ταυτοχρόνως, να έχει καταθέσει τέτοιο έγγραφο για την τροποποίηση που εγκρίθηκε κατά την ενδέκατη συνεδρίαση των συμβαλλόμενων μερών στο Πεκίνο, στις 3 Δεκεμβρίου Άρθρο III: Σχέση με τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και του πρωτοκόλλου του Κιότο στην εν λόγω σύμβαση Σκοπός της παρούσας τροποποίησης δεν είναι να έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση των υδροφθορανθράκων από το πεδίο εφαρμογής των δεσμεύσεων που περιέχονται στα άρθρα 4 και 12 της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ή στα άρθρα 2, 5, 7 και 10 του πρωτοκόλλου του Κιότο της εν λόγω σύμβασης. Άρθρο IV: Έναρξη ισχύος 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 κατωτέρω, η παρούσα τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί τουλάχιστον είκοσι έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της τροποποίησης από κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο όρος αυτός μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την 90ή ημέρα από την ημερομηνία εκπλήρωσης του όρου. 2. Οι αλλαγές στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου «Έλεγχος του εμπορίου με κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στο πρωτόκολλο», οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο Ι της παρούσας τροποποίησης αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2033, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί τουλάχιστον εβδομήντα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της τροποποίησης από κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο όρος αυτός μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την 90ή ημέρα από την ημερομηνία εκπλήρωσης του όρου. 3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, κάθε τέτοιο έγγραφο που κατατίθεται από οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν υπολογίζεται επιπροσθέτως προς τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί από τα κράτη μέλη του εν λόγω οργανισμού. 4. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει για κάθε άλλο συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου την 90ή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε το έγγραφο κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο V: Προσωρινή εφαρμογή Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται, ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης για το ίδιο, να δηλώσει ότι θα εφαρμόσει προσωρινά οποιοδήποτε από τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 2Ι, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 7, ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της τροποποίησης. 11

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0115 (CNS) 10175/17 ADD 1 FISC 136 TRANS 263 IA 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 COEST 213 ARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 174 final - ANNEX 5.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 174 final - ANNEX 5. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 11 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0174 (COD) 6187/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CODIF 19 CODEC 183 ECO 16

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final - Annex 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final - Annex 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT 93 Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 409 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 409 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 20015/0182 (NLE) 11591/15 ADD 1 ENV 525 ENT 178 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0105 (COD) 7676/16 ADD 1 FRONT 166 VISA 92 CODEC 392 COMIX 269 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4296 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4296 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10784/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENT 164 ENV 655 MI 527 DELACT 116 Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 ADD 1 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO 3 RELEX 645 ECOFIN 640 CFSP/PESC 674 PROCIV 62 COHOM 84

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0062 (NLE) 7669/17 WTO 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10764/16 FIN 411 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15079/14 ENV 873 ENT 253 DACT 214 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 15262/15 ADD 1 PECHE 481 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0085 (NLE) 7941/14 ADD 8 COEST 98 PESC 298 JAI 180 WTO 111 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0135 (NLE) 10655/17 WTO 142 AGRI 353 UD 165 COASI 76 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0349 (NLE) 14548/16 PROBA 20 RELEX 963 AGRI 620 WTO 331 DEVGEN 251 ACP 162 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 367 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 367 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0152 (NLE) 10947/17 CORDROGUE 91 SAN 287 ENFOPOL 348 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12576/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 119 ENV 608 MAR 239 MI

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DACT 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0402 (COD) 5283/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COMPET 23 MI

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0012 (NLE) 5543/17 ADD 1 LIMITE PUBLIC CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0114 (COD) 9672/17 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0180 (NLE) 11154/15 TRANS 246 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4510 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4510 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10630/15 AGRI 379 AGRIORG 47 DACT 85 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3664 final - ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3664 final - ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10021/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: DENLEG 47 AGRI 309 SAN 242 DELACT 91 Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5275/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 5 MI 29 COMPET 20 ECOFIN 17 ENFOPOL 24 Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0184 (NLE) 12256/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CLIMA 111 ENV 588 ONU

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 10 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 10 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0009 (COD) 5112/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECOFIN 11 CODEC 19 POLGEN

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9874/17 ECOFIN 487 UEM 184 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15161/11 ENV 749 WTO 344 MI 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 434 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 434 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0198 (COD) 10904/16 ADD 1 MIGR 128 CODEC 1018 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6265 final - ANNEX 3.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6265 final - ANNEX 3. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12874/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 797 ASIM 131 CADREFIN 80 ENFOPOL 321 PROCIV 65

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 384 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 384 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13334/15 COR 1 PECHE 383 DACT 146 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 761 final - Παράρτημα.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 761 final - Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0376 (COD) 15091/16 ADD 1 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340 IA 124 CODEC 1789 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0123 (COD) 9668/17 ADD 1 TRANS 212 CODEC 923 IA 100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5845/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AGRI 54 AGRIORG 10 WTO 20 OIV 2 Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12652/16 AGRI 506 AGRIORG 77 DACT 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2008 (20.05) (OR. en) 9192/08 ιοργανικός φάκελος: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2008 (20.05) (OR. en) 9192/08 ιοργανικός φάκελος: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2008 (20.05) (OR. en) 9192/08 ιοργανικός φάκελος: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2255 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2255 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2017 (OR. en) 8199/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0180 (NLE) 11599/17 VISA 297 COLAC 65 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035742/03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035742/03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16865/14 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 Δεκεμβρίου 2014 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0080 (NLE) 8249/17 MAR 77 OMI 22 EU-GNSS 16 ENV 360 CLIMA 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 429 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 429 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0389 (COD) 15485/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα