Προϋποθέσεις για να υπαχθεί κάποιος στο προστατευτικό πεδίο του ν. 4224/2013 είναι, σωρευτικά, οι εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋποθέσεις για να υπαχθεί κάποιος στο προστατευτικό πεδίο του ν. 4224/2013 είναι, σωρευτικά, οι εξής:"

Transcript

1 LEGAL INSIGHTS Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Χρήστος Παρασκευόπουλος Η αβεβαιότητα που επικράτησε του τελευταίους μήνες του 2013 σχετικά με το ζήτημα της άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έληξε με την ρύθμιση του άρθρου 2 του ν. 4224/2013. Στο παρόν παρουσιάζεται συνοπτικά η εν λόγω διάταξη και αναφέρονται ενδιαφέροντα σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η αβεβαιότητα που επικράτησε του τελευταίους μήνες του 2013 σχετικά με το ζήτημα της άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έληξε με την ρύθμιση του άρθρου 2 του ν. 4224/2013. Η στάθμιση των αντιτιθέμενων απόψεων, αφενός ως προς την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, αφετέρου ως προς την αδήριτη κοινωνική ανάγκη προστασίας της κατοικίας των οφειλετών, λαμβανομένης υπ όψιν και της συνταγματικής επιταγής της παραγράφου 4 του άρθρου 21, οδήγησε στη θέσπιση μιας μεταβατικής για όλη τη διάρκεια του έτους 2014 νομοθετικής ρύθμισης. Προβλέπονται πλέον συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες αναστέλλεται το δικαίωμα το δανειστή να προβεί σε πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις από την ο δανειστής μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς περιορισμό. Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές τόσο προς τις τράπεζες, από κάθε αιτία (στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια ή κάρτες, αλλά και επαγγελματικά δάνεια), όσο και προς τους ιδιώτες. Εξαιρούνται όμως οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που διεπράχθη με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το ημόσιο και τους ΟΤΑ, τέλη προς ΝΠ και εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οφειλών που προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εξαίρεση γνωστή και από το ν. 3869/10 (περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, νόμος «Κατσέλη»). Προϋποθέσεις για να υπαχθεί κάποιος στο προστατευτικό πεδίο του ν. 4224/2013 είναι, σωρευτικά, οι εξής: η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τις ευρώ, σελίδα 1

2 το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) να μην ξεπερνά τις ευρώ, η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του να μην ξεπερνά τις ευρώ, από την οποία το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να είναι έως ευρώ και για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%. ηλαδή η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας πρέπει να είναι έως τις ευρώ, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο των ευρώ, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση των ευρώ και από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις ευρώ. Σε αντίθεση, όμως, με την μέχρι ισχύουσα, άνευ ιδιαίτερων διατυπώσεων, προστασία, υπό το νέο καθεστώς ο οφειλέτης έχει υποχρέωση, με ποινή την άρση της προστασίας, υποβολής στον δανειστή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της ικανοποίησης των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Παράλληλα, ο οφειλέτης υποχρεούται, επίσης με ποινή την έκπτωση, να προσκομίσει στον δανειστή, εντός ενός μήνα από την ημέρα που θα του ζητηθούν, τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως: τους τίτλους ιδιοκτησίας για τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από το 2007 και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας τους, τη βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα αντικειμενικού προσδιορισμού, αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νεότερη ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ, είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας, πιστοποιητικό Α /βάθμιας ή Β /βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επίσης στην ίδια κατεύθυνση με την πρόσφατη τροποποίηση του ν. 3869/10, καθιερώνεται υποχρέωση ελαχίστων καταβολών για την υπαγωγή στο προστατευτικό καθεστώς. Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. σελίδα 2

3 Ειδικά για όσους έχουν τρία η περισσότερα παιδιά και τους ανάπηρους, το όριο του οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται από τις στις χιλιάδες ευρώ και παράλληλα η δόση που θα πληρώνουν θα είναι στο 10%. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας 1, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. Σε περίπτωση οφειλών προς περισσότερους πιστωτές, η ελάχιστη δόση κατανέμεται αναλόγως με το ύψος της οφειλής και αναλογικώς μεταξύ των πιστωτών. Ενδεικτικά το ποσό μηνιαίων δόσεων που αντιστοιχεί ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών: Ως προς τους εγγυητές προβλέπεται, με συνέπεια προς τον παρεπόμενο χαρακτήρα της εγγύησης, αλλά σε πλήρη αντίθεση με την κρατούσα νομολογία περί της προστασίας των εγγυητών τραπεζικών συμβάσεων, η προστασία της απαγόρευσης πλειστηριασμού της δικής τους πρώτης κατοικίας, εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη για τη συγκεκριμένη οφειλή. εδομένης της παραίτησης των εγγυητών από την ένσταση διζήσεως και της απεριόριστης ευθύνης αυτών ως «αυτοφειλετών», με σχετικούς Γ.Ο.Σ. στις προδιατυπωμένες τραπεζικές συμβάσεις, η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται ιδιαίτερα ατυχής και εκθέτει τους οφειλέτες σε απρόβλεπτους κινδύνους. 1 ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕ ΥΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕ ΕΞΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΗ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ 360,00 396,00 432,00 468,00 504,00 540,00 576,00 σελίδα 3

4 Τέλος, η προπεριγραφείσα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, ενώ για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα η διενέργεια πλειστηριασμού είναι απολύτως ελεύθερη. Ο νομοθέτης επιχειρεί να εξορθολογήσει το πλαίσιο προστασίας από πλειστηριασμούς θέτοντας κριτήρια περιορισμού του αποκλειστικά σε οικονομικά αδύναμους και καλόπιστους οφειλέτες. Όπως και στον προσφάτως τροποποιηθέντα ν. 3869/10, απαιτεί πραγματική αδυναμία αποπληρωμής τους χρέους, ειλικρίνεια και καλόπιστη και συναινετική διάθεση από τους δανειολήπτες. Η προστασία ήταν ήδη από το 2010 γνωστό, οπότε και θεσπίστηκε, πως θα είναι προσωρινή αντανακλώντας τις έκτακτες οικονομικές συνθήκες. εν θα μπορούσε άλλωστε να διατηρείται εσαεί αυτό το ιδιότυπο καθεστώς, καθώς πέραν του ισχυρού κλονισμού της κτηματαγοράς, θα απέβαινε σε βάρος και των ίδιων των δανειοληπτών, αφού απαξίωνε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η απαγόρευση της είσπραξης οφειλών μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης είχε ήδη αρχίσει να προκαλεί μια συνεχώς αυξανόμενη αταξία στις ιδιωτικές συναλλαγές, απειλούσα να παραλύσει την ούτως ή άλλως ευάλωτη οικονομική ζωή της χώρας. «Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος» κατά το Μένιππο στους Νεκρικούς ιαλόγους του Λουκιανού, όμως ακόμη και στην περίπτωση του πορθμέα του Άδη η μη καταβολή συνεπαγόταν αιώνια περιπλάνηση στις όχθες του Αχέροντα. Ούτως ή άλλως ο πλειστηριασμός αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης μια οφειλής και κάθε οφειλέτης για την αποτελεσματικότερη προστασία του θα πρέπει να έχει ήδη δράσει πολύ νωρίτερα. Ο ν. 3869/10 παραμένει σε ισχύ και παρέχει απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης του δανειολήπτη-οφειλέτη, ενώ πλήθος τραπεζικών συμβάσεων είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην προσβολή καταχρηστικών όρων και χρεώσεων κατά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Ακόμη και το γενικό ιδιωτικό δίκαιο παρέχει δυνατότητες άμβλυνσης του οικονομικού αδιεξόδου, συμπληρώνοντας την αμυντική φαρέτρα του οφειλέτη. Μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης «κόκκινων» δανείων από το 2015 Η δικαστική επέμβαση στις διαταραχθείσες συμβατικές σχέσεις, λαμβανομένων υπόψη των χρόνιων παθολογικών συνθηκών στη δικαστηριακή πρακτική, συνεχώς επιδεινούμενων από τον αυξανόμενο όγκο των επίδικων υποθέσεων, θα πρέπει να αποτελεί το ύστατο καταφύγιο επίλυσης των διαφορών αυτών. Βεβαίως η απόλυτη σχεδόν άρνηση, για λόγους αναγόμενους κυρίως στην εσωτερική τους οργάνωση, των πιστωτικών ιδρυμάτων να προβούν σε ουσιαστική συμμετοχή στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πλήρη αχρησία της διαδικασίας προδικαστικού συμβιβασμού στο πλαίσιο του ν. 3869/10 2, αλλά και στην παραπομπή σε προδιατυπωμένες γενικής εφαρμογής λύσεις επί αιτημάτων για ρύθμιση των οφειλών, ωθεί τους οφειλέτες στη δικαστική οδό, ως τη μόνη ασφαλή διέξοδο. Τούτο επιβαρύνει με έξοδα αμφότερα τα μέρη, γεννά χρονίζουσες αντιδικίες που επιτείνουν την 2 Στο σύνολο των δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων στο Ειρηνοδικείο Αθηνών από την αρχή εφαρμογής του νόμου το 2010 επετεύχθησαν λιγότεροι από 10 συμβιβασμοί. σελίδα 4

5 ανασφάλεια δικαίου, δημιουργεί προκαλύμματα μη πληρωμής για τους κακόπιστους συναλλασσόμενους, κωλύει εν τέλει την γρήγορη και με σαφείς κανόνες εκκαθάριση των πληγών που άφησε η οικονομική κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε να επιτευχθεί η συντομότερη και αποτελεσματικότερη επανεκκίνηση της κρίσιμης λειτουργίας του 3. Ενόψει των ανωτέρω, με το άρθρο 1 του ν. 4224/2013, ελήφθη πρόνοια από το νομοθέτη για τη δημιουργία προγράμματος μακροπρόθεσμης διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών που περιλαμβάνει τρία στοιχεία: Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Συμβούλιο θα εποπτεύει τη μεταβατική διαδικασία, θα ορίσει με απόφαση του τις αρχές του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και θα προβαίνει ετησίως στην εκτίμηση των «απαραίτητων δαπανών διαβίωσης», με βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που θα ενσωματωθούν στον Κώδικα εοντολογίας προκειμένου να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στις απόπειρες εξωδικαστικού συμβιβασμού και ενώπιον των δικαστηρίων. Έκδοση Κώδικα εοντολογίας με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. Ο κώδικας δεοντολογίας θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής, δεσμευτικούς κανόνες με σαφή χρονοδιαγράμματα, προϋποθέσεις επικοινωνίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, την εισαγωγή των ορισμών του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και «απαραίτητων δαπανών διαβίωσης» κ.α. ιαμεσολάβηση Συνηγόρου του Καταναλωτή μεταξύ δανειστών και οφειλετών, με σκοπό τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως αναφορικά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Κώδικας εοντολογίας. Παράλληλα, λειτουργεί ήδη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του ν. 3869/10 και την εισαγωγή στη διαδικασία σταδίου υποχρεωτικής προσφυγής στη διαμεσολάβηση. Ελπίδα όλων οι νεοσυσταθέντες θεσμοί να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών οφειλετών και πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα επιτύχει τον εξορθολογισμό της διαχείρισης και την αναπροσαρμογή του ιδιωτικού χρέους στις πραγματικές αξίες, για να καταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες να απαλλαγούν από τη μη διατηρήσιμη κατάσταση υπερχρέωσης και να επανέλθουν στην οικονομική ζωή, αλλά και 3 Βλ. το ιστορικό προηγούμενο των Zombie Banks που γέννησε η χρηματοπιστωτική κρίση της δεκαετίας του 90 στην Ιαπωνία. σελίδα 5

6 τα πιστωτικά ιδρύματα να προβούν το συντομότερο δυνατό στην εκκαθάριση των πραγματικά μη εισπράξιμων απαιτήσεων από το χαρτοφυλάκιό τους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38, ΚΑΡΝΕΑ ΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α Τ: (+30) F: (+30) σελίδα 6

Επί των άρθρων 1 και 2:

Επί των άρθρων 1 και 2: Επί των άρθρων 1 και 2: Η οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και οι μεγάλες μειώσεις εισοδημάτων, η απώλεια εργασίας, τα υψηλά επιτόκια της στεγαστικής/επιχειρηματικής και καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κυβερνητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Η οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Ι. Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η εισοδηµατική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν.3869/2010)

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν.3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 288 31 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4224 Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010»

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η οικονοµική συγκυρία την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009 Παρατηρήσεις της ΕΕΤ επί της πρότασης σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών» 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/8/2015. Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698. Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη. Τηλ. 2103332626. Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ.

Αθήνα, 20/8/2015. Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698. Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη. Τηλ. 2103332626. Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/8/2015 Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698 Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη Αικ. Ανουσάκη Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλ. 2103332626 Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ. Συντάγματος ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας Μέχρι ποιο σημείο είναι δυνατόν να φτάσει το δικαίωμα του δανειστή να κατάσχει τραπεζικές καταθέσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής Κωδικοποίηση Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" και με τις τροποποιήσεις του N.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) Τροποποιήσεις: *

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ

Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÓÕÌÌÅÔÅ Ù ÅÍÇÌÅÑÙÍÏÌÁÉ ÅÐÉËÅÃÙ ÐÁÑÅÌÂÁÉÍÙ! Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÙÍ ÅËËÁÄÁÓ ÔÅÕ ÏÓ 3 ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 2010 www.eeke.gr ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού 1. Η σημασία της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού 1. Η σημασία της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ «Υπερχρέωση καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %. Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας». Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται ρυθμίσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γιάννης Κελεμένης Διευθύνων Εταίρος. Εν συντομία 4. Πρόσφατη Νομοθεσία 5. Νομολογιακή Ενημέρωση 12. Θέματα Αστικού & Εμπορικού Δικαίου 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γιάννης Κελεμένης Διευθύνων Εταίρος. Εν συντομία 4. Πρόσφατη Νομοθεσία 5. Νομολογιακή Ενημέρωση 12. Θέματα Αστικού & Εμπορικού Δικαίου 20 Ενημερωτικό Δελτίο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Περιοδική έκδοση για θέματα του δικαίου των επιχειρήσεων Αρ. Τεύχους 13 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 4 Πρόσφατη Νομοθεσία 5 Νομολογιακή Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΕΦΕΡ ΧΟΥΣΕΙΝ 9561 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.

Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. ΑΡΙΘ.: 3758/09 ΦΕΚ: 68Α Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΕ,14 Αυγούστου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΕ,14 Αυγούστου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΕ,14 Αυγούστου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Συναταξιοδοτικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΝΟΜΟΣ 3869/2010 Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα