Υποέργο 2: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποέργο 2: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Υποέργο 2: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Αριθ. πρωτ. : 14508/ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» της πράξης «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου» Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Δήμος Λήμνου» «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου» Υποέργο 2 :«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Δήμος Λήμνου Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός (σε ευρώ) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 5.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Υποέργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Κωδικός Ο.Π.Σ.: (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για το Δήμο δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο 14/10/2015, ώρα: 10:00 π.μ. Η Έδρα του Δήμου, πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Λήμνος 14/10/2015, ώρα: 10:00 π.μ.

2 Ορισμοί διακήρυξης Οργανισμός Δήμος Λήμνου Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αναθέτουσα Αρχή Ο Δήμος Λήμνου ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός Επίσημη γλώσσα Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα του Διαγωνισμού Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι και της Σύμβασης Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο του Δήμου Λήμνου Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική οριστική). ΥΠΟΕΡΓΟ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Φορέας Υλοποίησης Το σύνολο του υπό ανάθεση ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ Το συμφωνητικό μαζί με τα Παραρτήματά του που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ του Δήμου Λήμνου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΥΠΟΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη, γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το ΥΠΟΕΡΓΟ Το συμβατικό τίμημα του ΥΠΟΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ Ο Δήμος Λήμνου

3 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - Συνοπτική παρουσίαση του Υποέργου Θα γίνει προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στην ανάπτυξη υποδομών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας στη Νέα Κούταλη Λήμνου. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2 σταθεροί υπολογιστές - PCs 1 φορητός υπολογιστής - laptop 2 συσκευές αναπαραγωγής DVD 2 Οθόνες LCD Εξοπλισμός δικτύωσης adsl router Ο παραπάνω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του μουσείου και θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Μουσείου καθώς και θα αναπαράγει μέσω των οθονών LCD την ηλεκτρονική δικτυακή παρουσίαση που θα δημιουργηθεί από το έργο. Επίσης ο εξοπλισμός δικτύωσης θα υποστηρίξει τη δικτυακή λειτουργία του Μουσείου. A Φάσεις Έργου - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα παραδοτέα του Αναδόχου ανά φάση υλοποίησης του υποέργου μέχρι και την οριστική παραλαβή του. Συνοπτικά οι φάσεις του έργου είναι οι εξής: ΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φάση Α: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό στο χώρο του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας της Νέας Κούταλης Λήμνου. A Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης To χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας. A Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) κατά το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ΕΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. A Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Ανάδοχος καθ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΕ και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της ΕΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες

4 προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του Δήμου, τότε η ΕΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. A Διαδικασία παραλαβής Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραλαβής και λειτουργίας του προς προμήθεια εξοπλισμού, με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τον παραδοτέο εξοπλισμό, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. A Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου - Πληρωμή Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού υποχρεούται: - να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία - να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει, εφάπαξ, αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. A Προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού Ο προς προμήθεια εξοπλισμός, οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν περιγράφονται στην αριθ. 10/2014 μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης (βλ. Παράρτημα 1). B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 2 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» της πράξης «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου» όπως αναφέρεται στο Μέρος A της παρούσας. -Προϋπολογισμός Το Υποέργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Οι δαπάνες του υποέργου θα βαρύνουν το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΣΑΕΠ 0888 και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με κωδικό πράξης 2012ΕΠ και κωδικός Ο.Π.Σ.: Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Λήμνου

5 Διεύθυνση έδρας του Δήμου : Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Τ.Κ.81400, Λήμνος Τηλέφωνα επικοινωνίας: Fax: Πληροφορίες: Τσόχα Δέσποινα & Καβαλέρης Παντελής -Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: Η υπ αριθμ /3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α 267/ , Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο Ν. 3471/2006, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97. Τις διατάξεις του Ν. 4281/ Μέρος Β - Άρθρο 157 Εγγυήσεις. Την υπ αριθμόν 80/Α.Π. ΟΙΚ. 872/ πρόσκληση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του ΟΣΑΑ Λέσβου. Την υπ αριθμ. 161/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου που εγκρίνει την υποβολή πρότασης και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ». Την υπ αριθμ. ΟΙΚ. 5773/ απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ένταξη - χρηματοδότηση του υποέργου στη ΣΑΕΠ 0888 (1η τροποποίηση). Την υπ αριθμ. 252/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου για την αποδοχή συνολικής πίστωσης ,00 για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ». Την υπ αριθμ. 221/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου που καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του Υποέργου 2 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», τον πρόχειρο διαγωνισμό βάση των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ. Την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.4229/ διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επί των τευχών δημοπράτησης του υποέργου. Την 208/2015 απόφαση του της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 10/2014 μελέτης του υποέργου 2: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

6 -Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου, πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Τ.Κ.81400, Λήμνος. Προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λήμνου, (Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Τ.Κ.81400, Μύρινα, τηλ , Fax ) με την προϋπόθεση ότι αυτές θα κατατεθούν μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις και ώρα 14:30. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους. -Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η διάθεση της διακήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λήμνου Στην παραπάνω διεύθυνση θα αναρτηθούν και οι απαντήσεις σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους. B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος μίας μόνο ένωσης φορέων. Στην περίπτωση ένωσης υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην ένωση ή κοινοπραξία. Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει επιπλέον να πληροί τους όρους που καθορίζονται στην ενότητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του παρόντος Κεφαλαίου. - Δικαιολογητικά Συμμετοχής B Κύρια Δικαιολογητικά α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θ α έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ. γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

7 δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι τα είδη που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Τρόπος Υποβολής Προσφορών Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Δήμου, πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Τ.Κ.81400, Λήμνος. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. - Περιεχόμενο προσφορών Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επιτρέπονται προσφορές για το σύνολο ή για τμήμα του έργου. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους της ενότητας Β Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (παράγραφοι ενότητας Β ) Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (παράγραφοι ενότητας Β ) Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: Δικαιολογητικά συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο Τεχνική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ

8 Υποέργο 2: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» της πράξης «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου» Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 3. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 4. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 5. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 6. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται δεδομένη με την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λ.π. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 7. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 8. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 9. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. B Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: Συμπληρωμένους τους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών του προς προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

9 Τεκμηριωτικό υλικό για το υλικό και λογισμικό [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ]. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη. -Ισχύς των Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρείς (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο πριν από την λήξη της, για διάστημα δύο (2) μηνών κατά ανώτατο όριο. - Εναλλακτικές Προσφορές 1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και ότι προσφέρονται δωρεάν. B Τιμές Προσφορών Νόμισμα 1. Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη. 2. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους οικονομικούς πίνακες για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην οικονομική προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της προσφοράς 4. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος εξοπλισμού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή για εξοπλισμό που αναφέρεται στην προσφορά, θεωρείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 5. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 6. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά τη κρίση της να απορρίψει την προσφορά ως αναξιόπιστη. 7. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10 8. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 9. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 10. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ), την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών (Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.) στα γραφεία του Δήμου, πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Τ.Κ.81400, Λήμνος, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία των φακέλων των δικαιολογητικών κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών και τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συντάσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφει τους διαγωνιζόμενους των οποίων η προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή, καθώς και τους λόγους απόρριψης των διαγωνιζόμενων των οποίων η προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίφθηκε. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά στην αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. Η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο κοινοποιεί στους ενδιαφερομένους μαζί με το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Τα παραπάνω πρακτικά διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισής τους. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τους υποψήφιου Αναδόχους των οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Δήμου. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.

11 Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την ανωτέρω επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισμού. Η Επιτροπή συντάσει σχετικό πρακτικό, το κοινοποιεί στους ενδιαφερομένους και διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης). Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του Δήμου και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Δήμου. B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών Συνοπτικά η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1 ο Στάδιο: Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών της παραγράφου Β.2.1.1, που υπάρχουν στο φάκελο των δικαιολογητικών. - Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς». 2 ο Στάδιο: Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς». - Τελική Αξιολόγηση. Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω στάδια, η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). Β Κατακύρωση Διαγωνισμού Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 10/2014 Μελέτης Τεχνικής Περιγραφής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Β Απόρριψη προσφορών Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Ο Δήμος, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. Β Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 3. Oι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 4. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). 6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις επί της βαθμολογίας της επιτροπής επί των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων Α και Β όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα της παραγράφου

13 Β Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού. 1. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 10/2014 Μελέτης Τεχνικής Περιγραφής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από τον Δήμο. 3. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. 4. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Β.5.1 Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης τροποποιήσεις 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση ή συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του υποέργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 2. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα επί τη βάσει των όρων της παρούσας προκήρυξης και του συνημμένου Σχεδίου Σύμβασης (Βλ. Παράρτημα 4) καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση Κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται έγγραφα να προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την από την έγγραφη ενημέρωση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.

14 5. Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 6. Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η τροποποίηση σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται κατόπιν σχετικής διερεύνησης και αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο μοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να προβλέπεται από συμβατικό όρο, δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Λήμνου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης θα πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Β.5.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 της παρούσας.. Β.5.3 Δημοσίευση Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Λέσβου, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού (άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ). Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στον ιστότοπο Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και των λοιπών τευχών διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι δημοσιεύσεις γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αναλυτική Περιγραφή της περιοχής παρέµβασης υφιστάµενη κατάσταση ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Στη Νέα Κούταλη της Λήµνου εγκαταστάθηκαν µετά το διωγµό τους το 1922 οι πρόσφυγες από το νησί Κούταλη της Προποντίδας. Η Κούταλη ανήκει σε µια συστάδα νησιών που βρίσκονται βορειοδυτικά της Κυζικικής χερσονήσου και ονοµάζονται νησιά του Μαρµαρά (το ίδιο όνοµα είχε και το µεγαλύτερο από αυτά τα νησιά). Το νησί Κούταλη είναι ιδιαίτερα µικρό µε δύο µόλις µίλια µήκος και µισό µίλι περίπου πλάτος. Ο πληθυσµός του ήταν αποκλειστικά ελληνικός, στα µέσα του 19 ου αιώνα ασχολιόταν ιδιαίτερα µε τη ναυτιλία και στα τέλη του ίδιου αιώνα κυρίως µε την σπογγαλιεία και την αλιεία, διαθέτοντας και δικά του ναυπηγεία. Με τη Μικρασιατική καταστροφή οι Κουταλιανοί ξεριζώθηκαν, και οι σφουγγαράδες µαζί µε τα καΐκια τους έφτασαν στη Λήµνο. Αναφέρεται ότι η Κούταλη είχε περίπου 1500 κατοίκους πριν από τον ξεριζωµό και φαίνεται ότι οι περισσότεροι έφτασαν πρόσφυγες στη Λήµνο. Εκεί τους δόθηκε γη για να φτιάξουν τη Νέα Κούταλη και συνέχισαν να ασκούν το επάγγελµα του σφουγγαρά µε τα καΐκια τους που είχαν φέρει από την παλιά τους πατρίδα. Οι Κουταλιανοί καταδύονταν αποκλειστικά µε σκάφανδρο, µέχρι τη διάδοση της τεχνικής του ναργιλέ. Τα σπογγαλιευτικά καΐκια τους αρχικά ήταν µπότιδες (τύπος µικρού οξύπρυµνου σκάφους) που τους είχαν φέρει κυρίως από την παλιά τους πατρίδα και στη συνέχεια χρησιµοποίησαν µεγαλύτερα τρεχαντήρια, κατασκευασµένα ειδικά για σπογγαλιεία (τους λεγόµενους «αχταρµάδες» ή µηχανοκάικα), που είχαν σκαρωθεί στην Κάλυµνο, στη Σύµη και στην Ύδρα. Τη δεκαετία η σπογγαλιεία συρρικνώθηκε σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και φυσικά και στην Κούταλη. Στο τέλος λοιπόν της δεκαετίας είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του νησιού.

16 Στη Νέα Κούταλη το 1952 άρχισε από τον δάσκαλο του χωριού, Ιορδάνη Αλευρόπουλο, η δηµιουργία µιας αρχαιολογικής συλλογής από αντικείµενα που ανέσυραν οι σφουγγαράδες από το βυθό. Με το τέλος της σπογγαλιείας στο νησί η κοινότητα Νέας Κούταλης άρχισε να µαζεύει επίσης αντικείµενα λαογραφικού ή τεχνικού χαρακτήρα, σχετικά µε τη σπογγαλιεία. Έτσι το 1997 ξεκίνησαν οι εργασίες δηµιουργίας ενός Μουσείου, σε κοινοτικό κτίριο που χρησιµοποιούταν µέχρι τότε σαν δηµοτικό ιατρείο. Το κτίριο επεκτάθηκε και αναµορφώθηκε για να στεγάσει την αρχαιολογική και τη νεότερη συλλογή της Νέας Κούταλης. Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης εγκαινιάζεται την 1η Ιουλίου του Η Έκθεση του Μουσείου περιλαµβάνει ναυτικά κειµήλια και αρχειακές φωτογραφίες από το νησί της Κούταλης, τα οποία διέσωσαν οι κάτοικοι και τα έφεραν µαζί τους στη νέα τους πατρίδα. Επίσης εργαλεία, µηχανήµατα και εξοπλισµό από τις ναυτικές δραστηριότητες των Κουταλιανών στη Λήµνο (δηλαδή αλιεία, κονσερβοποιεία αλίπαστων, επισκευή σκαφών, σπογγαλιεία και επεξεργασία σπόγγων-σπογγεµπόριο). Ακόµη σε ξεχωριστεί ενότητα παρουσιάζεται η αρχαιολογική συλλογή του Μουσείου. Η αρχαιολογική συλλογή του Μουσείου εποπτεύεται από την Κ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α2/Φ25-211, 14904/878, ). Σήµερα, το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας στη Νέα Κούταλη Λήµνου αποτελεί πλέον ένα από τα σηµαντικά πολιτιστικά αξιοθέατα του νησιού. Το µουσείο λειτουργεί καθηµερινά από το Μάιο έως και το Σεπτέµβριο κάθε χρόνο, ενώ τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο ανοίγει µόνο κατόπιν προσυνεννόησης για οµαδικές επισκέψεις. Στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του έχει πάρει σηµαντικά θετικά σχόλια τόσο δηµοσιευµένα στον τύπο (τοπικό και αθηναϊκό) όσο και στο βιβλίο επισκεπτών που υπάρχει µέσα στο χώρο του µουσείου. Τα σχόλια αυτά µας δίνουν κίνητρα για να συνεχίσουµε το έργο της διάσωσης και προβολής του ναυτικού πολιτισµού στο νησί µας. Συγκινητικές ήταν επίσης οι προσφορές µε κειµήλια που εµπλουτίζουν τη συλλογή του µουσείου και προσφέρθηκαν µετά τα εγκαίνιά του, τον Ιούνιο του 2006.

17 Έχουν γίνει επίσης εποικοδοµητικές συστάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του, τις οποίες το ιοικητικό Συµβούλιο του Μουσείου και ο ήµος Λήµνου έχουν λάβει σοβαρά υπόψη. Επίσης µετά τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του έχουν προκύψει νέες ανάγκες που έχουν καταγραφεί από τους ανθρώπους του µουσείου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Το προτεινόµενο έργο αφορά στην προµήθεια πολιτιστικών υποδοµών και στην ανάπτυξη εφαρµογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας στη Νέα Κούταλη Λήµνου. Το έργο στοχεύει στην αναβάθµιση, ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέµατος του Μουσείου και την ένταξή του στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Η πρόταση αναφέρεται στη διαµόρφωση ενός πλαισίου για την: βελτίωση και ενίσχυση του µουσείου µε τις απαραίτητες υποδοµές και σύγχρονα εργαλεία εξοπλισµού, ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδοµών προς όφελος των πολιτών µε βάση τους άξονες της ανάδειξης, προστασίας, µάθησης και βιωµατικής προσέγγισης µε την πολιτισµική κληρονοµιά, αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών του Μουσείου µέσα από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, µε στόχο την απρόσκοπτη και ασφαλή διάχυση της πολιτιστικής πληροφορίας, προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος που έχει το Μουσείο στη διάθεσή του, υποστηρίζοντας τη βαθύτερη γνώση του περιεχοµένου και του ρόλου του και συµβάλλοντας στη δηµιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά και στην ανάδειξη τοπικών στοιχείων. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τέσσερα υποέργα ως εξής: Υποέργο 1 µε τίτλο : «Επίπλωση υπόγειου αποθηκευτικού χώρου του Μουσείου», µε προϋπολογισµό ,00. Υποέργο 2 µε τίτλο : «Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού», µε προϋπολογισµό 5.000,00

18 Υποέργο 3 µε τίτλο : «Προµήθεια και Ανάπτυξη εφαρµογών» µε συνολικό προϋπολογισµό ,00. Υποέργο 4 µε τίτλο : «Έκδοση δίγλωσσου καταλόγου» µε προϋπολογισµό ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 Υφιστάµενη Κατάσταση αναφορικά µε τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του µουσείου: Το Μουσείο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα Leader Plus µε δικαιούχο το ήµο Νέας Κούταλης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται κατά παράδοση στη διάρκεια της ναυτικής εβδοµάδας, πραγµατοποιήθηκε συντήρηση των εκθεµάτων και του χώρου του Μουσείου, εγκαταστάθηκε ειδικός εκθεσιακός φωτισµός, δηµιουργήθηκαν οµοιώµατα σπογγαλιευτικών σκαφών και οργανώθηκε µε τη συνδροµή εκδοτικού υλικού η παρουσίαση της ναυτικής παράδοσης και της σπογγαλιείας της περιοχής. Από ηλεκτρονικό εξοπλισµό αυτή τη στιγµή το Μουσείο διαθέτει 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα εκτυπωτή και σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω ενεργής ADSL γραµµής. Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισµού και στην ανάπτυξη υποδοµών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας στη Νέα Κούταλη Λήµνου. Ο προς προµήθεια Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός έχει ως εξής: 2 Σταθεροί υπολογιστές - PCs 1 Φορητός Υπολογιστής - laptop 2 συσκευές αναπαραγωγής DVD 2 Οθόνες LCD Εξοπλισµός δικτύωσης - adsl router Ο παραπάνω εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του µουσείου και θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Μουσείου καθώς και θα αναπαράγει µέσω των οθονών LCD την ηλεκτρονική δικτυακή παρουσίαση που θα δηµιουργηθεί από το έργο. Επίσης ο εξοπλισµός δικτύωσης θα υποστηρίξει τη δικτυακή λειτουργία του Μουσείου.

19 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) Σταθεροί υπολογιστές - PCs Φορητός υπολογιστής - Laptop Συσκευές αναπαραγωγής DVD Τεμ , ,94 Τεμ ,45 603,45 Τεμ , ,94 4. Οθόνες LCD Τεμ ,41 344,82 5. Εξοπλισµός δικτύωσης adsl router Τεμ. 1 86,20 86,20 ΣΥΝΟΛΟ 4.310,35 Φ.Π.Α. (16%) 689,65 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Σταθεροί υπολογιστές - PCs: 2 ΤΜΧ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟΜΗΘΕ ΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής ΝΑΙ NAI Αριθµός µονάδων 2 NAI 1.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Επεξεργαστής core i7 3,30 ή λειτουργικά ισοδύναµος ΝΑΙ NAI

20 1.2.2 Μνήµη cache L2 (KB) 4MB NAI 1.3 ΜΝΗΜΗ Κεντρική Μνήµη Τεχνολογίας DDR3 ή ισοδύναµη 8 GB NAI Μέγιστη Να αναφερθεί NAI Ταχύτητα ιαύλου 1033MHz NAI 1.5 ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Ισχύς 450 Watts. NAI 1.6 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ Μέγεθος Σκληρού 3,5''. NAI Χωρητικότητα 320GB NAI Ταχύτητα Περιστροφής 7200 rpm. NAI Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA 6Gb/s NAI 1.8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DVD ROM (εσωτερικό) DVD+ -RW Dual Layer Ποντίκι Wheel Mouse Optical ή άλλο συγκρίσιµης εµπορικής αξίας NAI NAI Πληκτρολόγιο 102/104 πλήκτρων (µε ελληνική διάταξη πλήκτρων), PS/2 ή USB ΝΑΙ NAI 1.9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προεγκατεστηµένο Λειτουργικό σύστηµα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του ΝΑΙ NAI

21 1.9.2 Άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήµατος Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου, το οποίο κατ ελάχιστον να περιέχει επεξεργαστή Κειµένου, Λογιστικών Φύλλων και Παρουσιάσεων και να είναι πλήρως συµβατό µε αρχεία ODT/DOC, ODS/XLS, ODP/PPT. ΝΑΙ ΝΑΙ NAI NAI 2. Φορητός υπολογιστής - Laptop: 1 ΤΜΧ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 2 Αριθµός µονάδων 1 3 Τύπος Notebook 4 Μέγεθος Οθόνης 15.5'' 5 Ανάλυση Οθόνης 1366 x Τύπος Επεξεργαστή Intel core i5 ή ανώτερος 7 Συχνότητα Επεξεργαστή 2 Ghz ή ανώτερη 8 Cache Επεξεργαστή 3 MB 9 Μέγεθος Μνήµης 4096 MB 10 Μέγιστη Επέκταση Μνήµης Να αναφερθεί 11 Τύπος Μνήµης DDR3 12 Συχνότητα Μνήµης 1066 Mhz 13 Τύπος Σκληρών ίσκων SATA 14 Συνολική Χωρητικότητα 320 GB 15 Ταχύτητα Σκληρών ίσκων 7200 Rpm 16 Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών ATI / Nvidia 17 Chipset Κάρτας Να αναφερθεί

22 Γραφικών 18 Μνήµη Κάρτας Γραφικών 512 MB 19 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW SuperMulti Double Layer 20 Λειτουργικό Σύστηµα Windows 7 Home Premium (64bit) 21 Γλώσσα Λειτουργικoύ Multilanguage 22 Ηχεία Stereo Speakers 23 Τύπος Μπαταρίας Li-Ion 24 Ethernet 10/100/1000 Mbps 3. Συσκευές αναπαραγωγής DVD: 2 ΤΜΧ Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 1 Μέσο Αναπαραγωγής Blu-Ray, CD, DVD 2 Εγγραφή DVD Ναι 3 HDMI Ναι 4 USB Ναι 5 Ethernet/LAN Ναι 6 Card Reader Ναι 7 Συνδεσιµότητα 3x USB 2.0, 2x HDMI, Video, Optical/Analogue audio, LAN, Wi-Fi, SD/SDHC/SDXC Card Reader 8 Αναπαραγωγή 3D Ταινιών Ναι 9 Υποστηριζόµενα Φορµάτ Εικόνας JPEG, MPO, MPEG2, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV 10 Αποκωδικοποίηση ήχου Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential, DTS-HD

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 )

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 ) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002251634 2014-08-22

14PROC002251634 2014-08-22 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 14:25:26 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Ευρωπαική Ένωση Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα, 27/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007507 2015-09-01

15PROC003007507 2015-09-01 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055766 2014-05-19

14PROC002055766 2014-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα