ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ AΠ Ο Φ Α Σ Η 02/2010 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 21 των Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμων του αποφάσισε, εκδίδει και δημοσιεύει τις Διαδικασίες που ακολουθούν. 1. Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Διαδικασιών Έκδοσης, Διαχείρισης και Μηχανισμού Διασφάλισης των Εγγυήσεων Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, Ρυθμιστική Απόφαση 02/ Ερμηνεία 2.-(1) Στις παρούσες Διαδικασίες εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Νόμοι» σημαίνει τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμοι του 2003 έως «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές» σημαίνει την ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια. «Αυτόνομες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» σημαίνει τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δεν συνδέονται ούτε στο σύστημα μεταφοράς ούτε στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. «Περίοδος αναφοράς» σημαίνει τη χρονική περίοδο που αφορά η εγγύηση προέλευσης. «Ηλεκτρονικό Μητρώο» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα, διαθέσιμο στο διαδίκτυο, που χρησιμοποιείται για την έκδοση και διαχείριση των εγγυήσεων προέλευσης, καθώς και την παροχή πληροφοριών που αφορούν στις εγγυήσεις προέλευσης. «Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής από ΑΠΕ» σημαίνει το έγγραφο που εκδίδεται από την εκδίδουσα αρχή κατόπιν έγκρισης της εποπτεύουσας αρχής και περιλαμβάνει τις απαιτήσεις προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ σε θέματα περιγραφής της εγκατάστασης του καθώς και τεχνικές πληροφορίες, προδιαγραφές, απαιτήσεις, πρότυπα, διαγράμματα σχετικά με την διενέργεια μετρήσεων των μεγεθών ηλεκτρικής ενέργειας, μετρήσεων καυσίμου, όπως επίσης και την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης και δείγμα εγγύησης προέλευσης. 2.-(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στις παρούσες Διαδικασίες και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ αυτήν την Ρυθμιστική Απόφαση, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τους Νόμους. Εισαγωγή 3.-(1) Εγγύηση προέλευσης εκδίδεται μόνο για ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη μεταγενέστερα της ημερομηνίας κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης. 3.-(2) Εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται για τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 1

2 (α) εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς, (β) εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται στο δίκτυο διανομής, (γ) αυτόνομες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 3.-(3) Η εγγύηση προέλευσης έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους από το πέρας της περιόδου αναφοράς. 3.-(4) Η περίοδος αναφοράς της εγγύησης προέλευσης θα είναι 1 ή 2 μήνες, ανάλογα με τη συχνότητα καταγραφής της ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιείται από το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ή το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής κατά περίπτωση. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μικρότερων από 5KW που συνδέονται με το δίκτυο Διανομής ή αυτόνομων εγκαταστάσεων, η περίοδος αναφοράς της εγγύησης προέλευσης θα είναι τουλάχιστον 2 μήνες. 3.-(5) Η εγγύηση προέλευσης εκδίδεται πάντοτε για ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ήδη παραχθεί. 3.-(6) Οι εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται και υφίστανται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποίηση. 4.-(1) Δικαιούχοι εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο είναι οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων παραγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 3.-(2) και οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 4.-(2) Απαιτείται αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για κάθε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την οποία δυνατόν να εκδίδονται Εγγυήσεις Προέλευσης 4.-(3) Για την εγγραφή στο μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης απαιτείται: (α) Αίτηση δικαιούχου αιτητή που συνοδεύεται από πληροφοριακά στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου όπως προσδιορίζονται από την εκδίδουσα αρχή. Για παραγωγό αιτητή συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης. (β) τέλος αίτησης ως προνοείται στις εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕΚ. (γ) έλεγχο των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 4.-(4) Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο ολοκληρώνεται με : (1) έκδοση πιστοποιητικού Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (2) καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Απαιτήσεις για επιπρόσθετες πληροφορίες Παράρτημα Ι 5.-(1) Η εκδίδουσα αρχή δύναται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής μιας αίτησης για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο να ζητήσει από τον αιτητή να της παράσχει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε έγγραφο που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο 4(3)(α) και/ή το Παράρτημα Ι της Απόφασης εντός της χρονικής περιόδου που καθορίζεται από την εκδίδουσα αρχή. 2

3 5.-(2) Όταν η εκδίδουσα αρχή δεν απαιτεί σύμφωνα με την παράγραφο (1) επιπρόσθετες πληροφορίες, η αίτηση θεωρείται πλήρης. 5.-(3) Εάν ο αιτητής παραλείπει να παράσχει τις επιπρόσθετες πληροφορίες εντός της περιόδου που καθορίζεται από την εκδίδουσα αρχή όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1), η εκδίδουσα αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση πληροφορώντας σχετικά εγγράφως τον αιτητή, με επιστροφή μέρους του τέλους εγγραφής αφού αφαιρεθούν τα διοικητικά έξοδα 5.-(4) Όταν αιτητής υποβάλλει επιπρόσθετες πληροφορίες και η εκδίδουσα αρχή δεν εκδίδει επιπρόσθετη απαίτηση για πληροφορίες εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή των επιπροσθέτων πληροφοριών, η αίτηση θεωρείται πλήρης. 5.-(5) Η εκδίδουσα αρχή ολοκληρώνει την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος που μπορεί να απαιτηθεί για την υποβολή ελλειμματικών στοιχείων. Η εκδίδουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε περαιτέρω πληροφορία που κρίνεται αναγκαία. 5.-(6) Όταν η αίτηση είναι ή θεωρηθεί πλήρης, η εκδίδουσα αρχή, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (α) Ορίζει εκπρόσωπό της για την πιστοποίηση της εγκατάστασης. Ο σκοπός της πιστοποίησης είναι η επιβεβαίωση του περιεχομένου της αίτησης του παραγωγού και η διακρίβωση ότι η εγκατάσταση είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Η εκδίδουσα αρχή ολοκληρώνει την πιστοποίηση της εγκατάστασης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης του παραγωγού. Εφόσον η πιστοποίηση της εγκατάστασης πραγματοποιηθεί επιτυχώς: (β) Εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής της εγκατάστασης (σε έντυπη μορφή) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της εγκατάστασης για τους σκοπούς του συστήματος εγγύησης προέλευσης, και ενημερώνει το δικαιούχο να προσέλθει για την παραλαβή του. (γ) Δημιουργεί το λογαριασμό της εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. (δ) Κοινοποιεί την απόφαση της στην ΡΑΕΚ. 5.-(7) Ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της εγκατάστασης φέρει σε κωδικοποιημένη μορφή τις πληροφορίες της εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο: (α) Στην περίπτωση παραγωγού, τον προσδιορισμό της ενεργειακής πηγής της εγκατάστασης, τον τόπο της παραγωγής, καθώς και το όνομα της εγκατάστασης, και στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μια υδροηλεκτρική εγκατάσταση, τη δηλωμένη καθαρή ικανότητα παραγωγής. (β) Στην περίπτωση προμηθευτή, τον προσδιορισμό του ονόματος του προμηθευτή. 5.-(8) Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που έχουν παρασχεθεί από τον δικαιούχο για το σκοπό της εγγραφής του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, ο δικαιούχος πρέπει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές αυτές στην εκδίδουσα αρχή πριν την έκδοση περαιτέρω εγγυήσεων προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η εκδίδουσα αρχή, προβαίνει εκ νέου στην εξέταση της αλλαγής και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στην εκ νέου πιστοποίηση της εγκατάστασης προτού εγκρίνει την αιτούμενη αλλαγή και προχωρήσει στην ενημέρωση του Μητρώου και τη σχετική γνωστοποίηση στον 3

4 δικαιούχο. Τέλος Εγγραφής / Πιστοποίησης για την Έκδοση Προέλευσης Αίτηση για Έκδοση Προέλευσης. 6. Η ΡΑΕΚ με Απόφαση της δύναται να προσδιορίζει το τέλος εγγραφής / πιστοποίησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο για την έκδοση εγγυήσεων προέλευσης που θα βαρύνει τους δικαιούχους των εκδιδόμενων εγγυήσεων προέλευσης και τους τρόπους καταβολής του τέλους αυτού από τους υπόχρεους, το οποίο θα ανακλά το διοικητικό και λειτουργικό κόστος ως επίσης και τις δαπάνες ελέγχου. 7.-(1) Η αίτηση για την έκδοση εγγύησης προέλευσης μπορεί να υποβάλλεται από την αμέσως επόμενη ημέρα από τη λήξη της περιόδου αναφοράς και για μέγιστο χρονικό διάστημα εξήντα (60) εργάσιμων ημερών, πέραν του οποίου δεν θα εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης. 7.-(2) Η αίτηση συνοδεύεται από το απαιτούμενο τέλος ως προνοεί η παράγραφος 6 πιο πάνω. 7.-(3) Η εκδίδουσα αρχή ολοκληρώνει την επεξεργασία όλων των αιτήσεων για την έκδοση εγγύησης προέλευσης εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Επίσης, η εκδίδουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες. Παράρτημα ΙΙ 7.-(4) Η αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία ως το Παράρτημα ΙΙ. 7.-(5) Αποδεκτές πηγές για τα στοιχεία ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν οι ενδείξεις των εγκατεστημένων μετρητών. Οδηγίες σχετικά με τα σχηματικά διαγράμματα, τα διαγράμματα ροής ενέργειας, την καταγραφή του εξοπλισμού, τις θέσεις των μετρητών καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, γενικές απαιτήσεις των αντίστοιχων μετρητικών διατάξεων κλπ, με αναφορά στα σχετικά πρότυπα, θα περιλαμβάνονται σε σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων ΑΠΕ που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της εκδίδουσας αρχής και της εποπτεύουσας αρχής. Οι εγκατεστημένοι μετρητές θα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές προδιαγραφές με βάση την Κυπριακή νομοθεσία. 7.-(6) Σε περίπτωση βλάβης οποιουδήποτε μετρητή, ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα, μετά τη διαπίστωση της βλάβης, την εκδίδουσα αρχή, αναφέροντας: (α) πότε εντοπίστηκε η βλάβη, (β) ποια ήταν ή προβλέπεται να είναι η διάρκεια της, και (γ) τι σχέδια ήταν ή είναι σε εφαρμογή για την αποκατάσταση της. Σε περίπτωση βλάβης η εκδίδουσα αρχή δύναται να μην εκδώσει την εγγύηση προέλευσης. 7.-(7) Αποτελεί ευθύνη του παραγωγού να διασφαλίσει ότι τηρούνται, για σκοπούς ελέγχου, τα αρχεία για την ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 7.-(8) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν καύσιμα, ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Οι εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από βιομάζα ή/και απόβλητα πρέπει να παρέχουν ως μέρος της αίτησης για έκδοση εγγύησης προέλευσης τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Το ποσό της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από ΑΠΕ από την εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2. Τα πλήρη στοιχεία σχετικά με το ενεργειακό περιεχόμενο του καυσίμου, αναφέροντας το ποσοστό συμμετοχής κάθε βασικής κατηγορίας καύσιμης ύλης, 3. Τη κατώτερη θερμογόνο δύναμη κάθε βασικής κατηγορίας πρώτης ύλης, δίνοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού της εν λόγω τιμής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναλύσεων δειγμάτων, 4. Τις εγκαταστάσεις διαλογής καυσίμου (κατά περίπτωση), και 5. Τα στοιχεία των προμηθευτών καυσίμων, συμπεριλαμβάνοντας ονόματα και διευθύνσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται από αντίγραφα των σχετικών αποσπασμάτων από τις συμβάσεις με τους 4

5 προμηθευτές καυσίμων, στα οποία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία σχετικά με το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων και τη διάρκεια των συμβάσεων. Η παροχή των ανωτέρω πληροφοριών επιτρέπει στην εκδίδουσα αρχή να αξιολογήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση και να διασφαλίσει ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. (β) (γ) (δ) Οι εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από βιομάζα ή/και απόβλητα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης μόνο για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα της βιομάζας ή/και των αποβλήτων. Μόνο το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα της βιομάζας ή/και των αποβλήτων θεωρείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για τους σκοπούς της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης. Τα στοιχεία σχετικά με τη συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να αναφέρονται στη περίοδο αναφοράς της εκάστοτε αίτησης για έκδοση εγγύησης προέλευσης. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα δεν πρέπει να συνυπολογίζουν την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα εν λόγω καύσιμα στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία υποβάλλουν αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης. Στην αίτηση μπορεί να περιλαμβάνεται μόνο η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Εφόσον τα ορυκτά καύσιμα δεν ανήκουν στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, από τη χρήση ορυκτών καυσίμων δεν πρέπει να αποτελεί μέρος της αίτησης. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα πρέπει να αναφέρουν, εκτός από την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και τη συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Όταν η εγκατάσταση δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται από το σύνολο του εξοπλισμού δεν σχετίζονται με την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης. Επομένως, τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται μέχρι τη χρονική στιγμή όπου ξεκινάει η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στη συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση. 7.-(9) Για υδροηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν αντλητικά συστήματα για την πλήρωση δεξαμενής αποθήκευσης, η εγγύηση προέλευσης εκδίδεται μόνο για τη διαφορά μεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από υδροηλεκτρική ενέργεια και της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το σύστημα μεταφοράς ή το σύστημα διανομής για την πλήρωση της δεξαμενής αποθήκευσης. Αποτελεί ευθύνη του παραγωγού να διασφαλίσει ότι τηρούνται, για σκοπούς ελέγχου, τα αρχεία για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης. Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης 8.-(1) Εκδίδεται μία εγγύηση προέλευσης για κάθε Μεγαβατώρα (με στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη ακέραια Μεγαβατώρα που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην περίπτωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερης ή ίσης από 0.5 Μεγαβατώρα (MWh) θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω σε 1 Μεγαβατώρα. Η εγγύηση προέλευσης αναφέρει την συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 8.-(2) Η εκδίδουσα αρχή εκδίδει εγγυήσεις προέλευσης μόνο για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές κατά την περίοδο αναφοράς. 5

6 8.-(3) Η ημερομηνία έκδοσης κάθε εγγύησης προέλευσης καταγράφεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. 8.-(4) Μετά την έκδοση μιας εγγύησης προέλευσης, και εφόσον αυτή δεν έχει ανακληθεί, δεν επιτρέπεται η έκδοση περαιτέρω εγγυήσεων προέλευσης για την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά η εν λόγω εγγύηση προέλευσης. 8.-(5) Σε κάθε εγγύηση προέλευσης χορηγείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Οι αύξοντες αριθμοί των εγγυήσεων προέλευσης που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παρήχθη από μία συγκεκριμένη εγκατάσταση σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατανέμονται από την εκδίδουσα αρχή με αύξουσα αριθμητική σειρά. 8.-(6) Οι μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης των εγγυήσεων προέλευσης αποτελούνται από 4 τμήματα. Το πρώτο τμήμα αντιστοιχεί στο μοναδικό αριθμό αναγνώρισης κάθε εγκατάστασης για τους σκοπούς του συστήματος εγγύησης προέλευσης, το δεύτερο τμήμα αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης της περιόδου αναφοράς (ΗΗΜΜΕΕΕΕ) το τρίτο τμήμα αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς (ΗΗΜΜΕΕΕΕ) και το τέταρτο τμήμα αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό των MWh που παρήχθησαν από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (π.χ για την εγγύηση προέλευσης που αντιστοιχεί στην πρώτη MWh), Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε εγγύηση προέλευσης είναι μοναδική. 8.-(7) Η εκδίδουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να αρνηθεί την έκδοση εγγύησης προέλευσης εάν ο παραγωγός αρνηθεί αδικαιολόγητα την παροχή πρόσβασης στην εγκατάσταση μετά από σχετική αίτηση της εκδίδουσας αρχής ή την παροχή οποιουδήποτε πληροφοριακού στοιχείου και εγγράφου, το οποίο θεωρείται κατά περίπτωση χρήσιμο για την εξακρίβωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγγύηση προέλευσης. 8.-(8) Η αρνητική απόφαση της εκδίδουσας αρχής κοινοποιείται άμεσα στη ΡΑΕΚ και στον αιτούντα παραγωγό, ενημερώνοντάς τον για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον της ΡΑΕΚ σε περίπτωση παραπόνου, και καθορίζοντας προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών εντός της οποίας μπορεί αυτή να ασκηθεί. 8.-(9) Κάθε εκδιδόμενη εγγύηση προέλευσης κοινοποιείται από την εκδίδουσα αρχή στη ΡΑΕΚ. 8.-(10) Η διαδικασία έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης τελεί υπό την επίβλεψη της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Νόμου. Περιεχόμενο Προέλευσης. Τέλος Έκδοσης Προέλευσης. Μεταβίβαση Προέλευσης. Ανάκληση Προέλευσης. 9.- Στην εκδιδόμενη εγγύηση προέλευσης αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ Η ΡΑΕΚ με Απόφαση της δύναται να προσδιορίζει το τέλος έκδοσης των εγγυήσεων προέλευσης που θα βαρύνει τους κατόχους των εκδιδόμενων εγγυήσεων προέλευσης και τους τρόπους καταβολής του τέλους αυτού από τους υπόχρεους Ο εγγεγραμμένος κάτοχος μιας εγγύησης προέλευσης δύναται να μεταβιβάσει την εγγύηση προέλευσης σε άλλο πρόσωπο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου. 12.-(1) Τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων του Άρθρου 16 του Νόμου και των προνοιών της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης, η εκδίδουσα αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της δύναται να ανακαλεί Εγγυήσεις Προέλευσης που βρίσκονται ήδη σε ισχύ αν (α) έχει ζητηθεί εγγράφως από τον δικαιούχο και η εκδίδουσα αρχή συμφωνεί με το αίτημα (β) διαπιστωθεί από την εκδίδουσα αρχή ή την ΡΑΕΚ ότι χορηγήθηκαν με βάση λανθασμένα ή παραπλανητικά ή ανακριβή ή ψευδή στοιχεία. (γ) η εκδίδουσα αρχή διαπιστώσει ότι ο παραγωγός παραβιάζει οποιουσδήποτε 6

7 όρους ή προϋποθέσεις του Νόμου ή παραβιάζει πρόνοιες της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης ή σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕΚ 12.-(2) Οι ανακληθείσες εγγυήσεις προέλευσης καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό αυτό λογαριασμούς του Ηλεκτρονικού Μητρώου. 12.-(3) Σε περίπτωση ανάκλησης σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο (1) μιας εγγύησης προέλευσης, η εκδίδουσα αρχή ενημερώνει, άμεσα τον κάτοχο της εγγύησης προέλευσης για την απόφασή της και για το δικαίωμά του να προσφύγει σε περίπτωση παραπόνου ενώπιον της ΡΑΕΚ καθορίζοντας προθεσμία υποβολής του επτά (7) εργάσιμων ημερών. Η εκδίδουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασή της για ανάκληση της εγγύησης προέλευσης στη ΡΑΕΚ άμεσα. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις γίνονται κατά κανόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 12.-(4) Η αναλυτική κατάσταση με τις ανακληθείσες εγγυήσεις προέλευσης και τις ημερομηνίες ανάκλησης τους είναι διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Οι εγγυήσεις προέλευσης που έχουν ανακληθεί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα σκοπό. Ακύρωση Προέλευσης 13.-(1) 1). Οι εγγυήσεις προέλευσης ακυρώνονται όταν χρησιμοποιηθούν ή όταν λήξει η διάρκεια ισχύος τους. Δεν επιτρέπεται η έκδοση νέων εγγυήσεων προέλευσης σε αντικατάσταση των ακυρωθέντων. Η ΡΑΕΚ με απόφασή της καθορίζει τις περιπτώσεις και τους όρους χρήσης των εγγυήσεων προέλευσης που συνεπάγονται την ακύρωση τους. 13.-(2) Οι ακυρωθείσες εγγυήσεις προέλευσης καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό αυτό λογαριασμούς του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Η εκδίδουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασή της για την ακύρωση της εγγύησης προέλευσης στη ΡΑΕΚ άμεσα. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις γίνονται, κατά κανόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ηλεκτρονικό Μητρώο. 14.-(1) Οι εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται και εγγράφονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων που είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. 14.-(2) Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιέχει αδιαμφισβήτητες πληροφορίες αναφορικά με την ύπαρξη μιας εγγύησης προέλευσης και την ταυτότητα του εκάστοτε εγγεγραμμένου δικαιούχου της. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν προβάλλει ιστορικές πληροφορίες σε σχέση με τους εγγεγραμμένους δικαιούχους. 14.-(3) Μια εγγύηση προέλευσης θεωρείται ως εκδιδόμενη από τη στιγμή της καταχώρησης των στοιχείων της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο από την εκδίδουσα αρχή. Παράρτημα ΙΙΙ 14.-(4) Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σε σχέση με κάθε εγγύηση προέλευσης, καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε ανάκληση ή ακύρωση αυτής. Έλεγχος. 15.-(1) Στα πλαίσια του ελέγχου η εκδίδουσα αρχή δύναται να ζητήσει την παροχή αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε μία αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης. Αναγνώριση Προέλευσης 16,-(1) Η αίτηση για την αναγνώριση μιας εγγύησης προέλευσης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου στην εκδίδουσα αρχή, η οποία την προωθεί στη ΡΑΕΚ για αναγνώριση. Εφόσον η ΡΑΕΚ αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη εγγύηση προέλευσης, αυτή καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. 7

8 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Στοιχεία που απαιτούνται από τους δικαιούχους αιτητές για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. 1. Στην περίπτωση αιτητή παραγωγού,: 1. Το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού που υποβάλλει την αίτηση και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, την εγγεγραμμένη ή καταστατική έδρα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και πιστοποιητικό διευθυντών. 2. Την ενεργειακή πηγή ή πηγές που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Την ονομασία, τον τόπο, το είδος και το δυναμικό της εγκατάστασης. 4. Στην περίπτωση εγκατάστασης βιομάζας, την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία καθώς και το εάν πρόκειται για εγκατάσταση συμπαραγωγής ή όχι. 5. Στην περίπτωση υδροηλεκτρικής εγκατάστασης, τη δηλωμένη καθαρή ικανότητα παραγωγής. 6. Εάν και κατά πόσο η εγκατάσταση έχει ήδη λάβει επενδυτική στήριξη ή έχει επωφεληθεί καθ οιονδήποτε τρόπο από εθνικό καθεστώς στήριξης και τη μορφή του καθεστώτος στήριξης. 7. Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό έγγραφο κρίνει η εκδίδουσα αρχή ή η ΡΑΕΚ ως χρήσιμο για την εξακρίβωση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που επισυνάπτονται στην αίτηση ή για τη διακρίβωση ότι η εγκατάσταση είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 2. Στην περίπτωση προμηθευτή: 1. Το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή που υποβάλλει την αίτηση και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, την εγγεγραμμένη ή καταστατική έδρα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και πιστοποιητικό διευθυντών. 8

9 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι Πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνει το έντυπο αίτησης για την έκδοση Προέλευσης. 1. Το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού που υποβάλλει την αίτηση και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, την εγγεγραμμένη ή καταστατική έδρα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. 2. Τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της εγκατάστασης. 3. Την ενεργειακή πηγή ή πηγές από τις οποίες έχει παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια που αφορά η εγγύηση προέλευσης. 4. Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου αναφοράς. 5. Την ονομασία, τον τόπο, το είδος και το δυναμικό της εγκατάστασης από την οποία παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια. 6. Στην περίπτωση υδροηλεκτρικής εγκατάστασης, τη δηλωμένη καθαρή ικανότητα παραγωγής. 7. Την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται η έκδοση εγγύησης προέλευσης και τη συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από την εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε στην περίοδο αναφοράς μπορεί να διαφέρει από την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση εάν, για παράδειγμα, την περίοδο εκείνη η εγκατάσταση έκανε χρήση ορυκτών καυσίμων ή μη βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. 8. Εάν και κατά πόσο η εγκατάσταση έχει λάβει επενδυτική στήριξη, εάν και κατά πόσο η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που αφορά η εγγύηση προέλευσης έχει επωφεληθεί καθ οιονδήποτε τρόπο από εθνικό καθεστώς στήριξης και τη μορφή του καθεστώτος στήριξης. 9. Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό έγγραφο κρίνει η εκδίδουσα αρχή ή η ΡΑΕΚ ως χρήσιμο για την εξακρίβωση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που επισυνάπτονται στην αίτηση ή για τη διακρίβωση ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. 9

10 ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΙΙ Στοιχεία που αναφέρονται στην εκδιδόμενη Εγγύηση Προέλευσης Η πηγή ενέργειας από την οποία παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια που αφορά η εγγύηση προέλευσης, 2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου αναφοράς της εγγύησης προέλευσης, 3. Η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια, 4. Το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού και σε περίπτωση νομικού προσώπου το εγγεγραμμένο γραφείο και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, 5. Εάν και κατά πόσο η εγκατάσταση έχει λάβει επενδυτική στήριξη, εάν και κατά πόσο η παραγόμενη ενέργεια που αφορά η εγγύηση προέλευσης έχει επωφεληθεί καθ οιονδήποτε τρόπο από εθνικό καθεστώς στήριξης και η μορφή του καθεστώτος στήριξης, 6. Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί η εγκατάσταση, 7. Η χώρα έκδοσης (Κυπριακή Δημοκρατία) της εγγύησης προέλευσης, 8. Ο Μοναδικός αύξων αριθμός της εγγύησης προέλευσης, 9. Στην περίπτωση υδροηλεκτρικής εγκατάστασης, η δηλωμένη καθαρή ικανότητα παραγωγής. 2. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από βιομάζα ή/και απόβλητα, εκτός των παραπάνω αναγράφονται και τα ακόλουθα στοιχεία 1. Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα της βιομάζας ή/και των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 2. Η συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 3. Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη της καύσιμης ύλης από την οποία παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια, αναφέροντας το ποσοστό συμμετοχής κάθε βασικής κατηγορίας καύσιμης ύλης, 4. Εάν πρόκειται για εγκατάσταση συμπαραγωγής ή όχι, 5. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. 10

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών ΔΣΜ Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης. v.1.0

Εγχειρίδιο Χρηστών ΔΣΜ Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης. v.1.0 Εγχειρίδιο Χρηστών ΔΣΜ Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης v.1.0 Ιούνιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΔΣΜ... 75 4 EΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για Παραγωγούς και Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. v.2.6.0

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για Παραγωγούς και Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. v.2.6.0 Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για Παραγωγούς και Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας v.2.6.0 Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 4 3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ Α ΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5MW) ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4105, 29/12/2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4105, 29/12/2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 52, 21.2.2004, σ. 50. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 105(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1/5 V2 20/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Νοέμβριος 2015 2/5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...3 3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3250 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Οι περί Μηχανών Παιγνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 174(Ι) του Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 174(Ι) του Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4105, 29.12.2006 Ν. 174(Ι)/2006 O περί της Προώθησης της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 Ν. 112(Ι)/2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας 1. Οι περί Ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 679 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 Αριθμός 210 Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ),

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ), 1 Aριθμ. ΠΟΛ. 1126/2013-ΦΕΚ 1420Β/12.6.2013 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ 1. Πλήρες όνοµα αιτητή... 2. ιεύθυνση αιτητή, ή στην περίπτωση νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. A ΣΤΟΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Επωνυμία αιτούντος :.. ΑΦΜ / ΔΟΥ :.. Στοιχεία επικοινωνίας και έδρας αναλυτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα