ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25/08/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:9604/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.920,62 ΕΥΡΩ συμ/νου Φ.Π.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 10/09/2015 & ΩΡΑ 9:00 π.μ. ΝΑΙ CPV ΚΑΕ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/09/2015 & ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

2 Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 3.Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/ ). 4.Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ τ. Α ) 5.Τη με αρ. πρωτ.16421/ απόφαση της 2 ης ΥΠΕ για καθορισμό φορέα υλοποίησης για διενέργεια διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο ΠΠΥΦΥ Την υπ αριθ. 2235/ (θέμα 10 ο ) Σ.Δ.Σ. Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Διαγωνισμό με διαδικασίες απ ευθείας ανάθεσης(συλλογή κλειστών προσφορών) για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους: ΑΡΘΡΟ 1 Ο Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 1. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι ΠΕΜΠΤΗ 10/09/2015 & ώρα 9:00 π.μ. 2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.

3 ΑΡΘΡΟ 4 Ο Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία) ΑΡΘΡΟ 5 Ο Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής: Α) Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Β) Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής) ΑΡΘΡΟ 6 Ο Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 1. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 2.Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας. 3.Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής αξίας πλέον χαρτοσήμου 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των 4.920,62 ΕΥΡΩ συμ/νου Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Για ό,τι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑϊΤΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Χαϊδάρι :15/6/2015 Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των δομών Γενικά: Όλοι οι πυροσβεστήρες θα επανελεγχθούν, θα συντηρηθούν και όπου είναι αναγκαίο θα αναγομωθούν. Οι ελεγχόμενοι πυροσβεστήρες θα σημανθούν και επανατοποθετηθούν με ευθύνη και επίβλεψη του αρμοδίου τεχνικού υπεύθυνου της αναδόχου εταιρίας. Οι διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και σήμανσης των αναγομωμένων πυροσβεστήρων εφαρμόζονται όπως ορίζεται στο ΦΕΚ52/Β/2005. Εξωτερικά, ο πυροσβεστήρας θα φέρει την κατάλληλη σήμανση όπως αυτή καθορίζεται στο άρ.4 ΦΕΚ 52/Β/2005 καθώς επίσης και την ανεξίτηλη σήμανση που καθορίζεται στο αρ.3 ΦΕΚ1218/Β/2005. Οι οδηγίες χρήσης (κωδικοποιημένες και εικονογραφημένες πληροφορίες λειτουργίας) του πυροσβεστήρα θα είναι σαφείς και απλές και θα επικολλώνται επί του σώματος του πυροσβεστήρα. Θα αναφέρεται επίσης σαφώς και ευκρινώς η αποδεκτή ή μη χρήση του πυροσβεστήρα σε υλικά υπό ηλεκτρική τάση. Θα αναγράφεται επίσης το βάρος του πυροσβεστήρα και το βάρος του περιεχομένου του. Οι προς αναγόμωση πυροσβεστήρες που παραλαμβάνονται θα πρέπει μέσα σε 48 ώρες να επιστρέφονται αναγομωμένοι και συντηρημένοι όπου υπάρχουν περισσότεροι των δυο. Σε σημεία που ενδεχομένως υπάρχει μεμονωμένος πυροσβεστήρας θα αναγομώνεται και θα επανατοποθετείται αυθημερόν. Το αρμόδιο άτομο της εταιρίας, κατά τη συλλογή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να λαμβάνει υπ όψη του τη μείωση της πυροπροστασίας των χώρων, για αυτό το λόγο η συλλογή τους θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα συλλεχθούν προς αναγόμωση- συντήρηση οι μισοί πυροσβεστήρες και στη δεύτερη φάση οι άλλοι μισοί,έτσι ώστε να υπάρχει πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) στα κτίρια. Κανένα κτίριο ή χώρος ΔΕΝ θα παραμένει χωρίς τη στοιχειώδη πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) για όσο χρόνο διαρκεί η συντήρηση των υπαρχόντων σ αυτό πυροσβεστήρων.

5 Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ επέκταση της αναδόχου εταιρίας είναι η παράδοση και τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις). Πυροσβεστήρες που παρουσιάζουν ελαττώματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε βαλβίδες, ακροφύσια εκκένωσης,μανόμετρα, σκανδάλες απελευθέρωσης, ανακουφιστικές βαλβίδες, εσωτερικά φιαλίδια πίεσης σωλήνες εκκένωσης κατασβεστικής ουσίας, κ.λ.π. θα καταγράφονται, θα συντάσσεται μητρώο ακατάλληλων πυροσβεστήρων με ευθύνη του Τεχνικού υπεύθυνου της εταιρίας και θα αντικαθίστανται Πυροσβεστήρες που παρουσιάζουν φθορές στο σώμα (κύλινδρος), στις συγκολλήσεις κεφαλής, βάσης και σώματος θα καταγράφονται και θα ελέγχονται υδροστατικά πριν την απόρριψή τους. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται σαφής αναφορά στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και αφού πρώτα ελεγχθούν από το αρμόδιο άτομο που έχει οριστεί από το Νοσοκομείο θα απορρίπτεται ο πυροσβεστήρας,παράλληλα θα υποδεικνύεται εγγράφως ο χώρος που απορρίφθηκε. Κατάσταση των καταγεγραμμένων πυροσβεστήρων ανά κτίριο -χώρο θα δοθεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε όλους τους πυροσβεστήρες ανεξαρτήτου ομάδας ο ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει συγκεκριμένο δακτυλίδι που θα δηλώνει την διαδικασία συντήρησης -αναγόμωσης τους. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσθέτει - τοποθετεί όπου του ζητηθεί σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, νέους πυροσβεστήρες σε χώρους και κρίνεται αναγκαίο από την Τεχνική Υπηρεσία. Η προμήθεια των πυροσβεστήρων θα βαρύνει το Νοσοκομείο. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ Η χρησιμοποιούμενη για αναγόμωση σκόνη ( όπου η αναγόμωση απαιτηθεί) θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αποδοχής της ως υλικού πυρόσβεσης και καταλληλότητας χρήσης. Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις πιστοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές σε επίσημη Ελληνική μετάφραση, όπου θα αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία: Εμπορικός τύπος σκόνης: (χρώμα / εταιρεία παραγωγής). Χημικός τύπος και ποσοτική ανάλυση. Συμφωνία με Ευρωπαϊκό κανονισμό. Κατασβεστική εκτίμηση (extinguishing rating) με πυροσβεστήρα 6kg. Αναφορά στο χρησιμοποιούμενο τεστ. Εφαρμοσμένη και πιστοποιημένη χρήση σε τύπους πυρκαγιάς Συσσωμάτωση και συσσώρευση. Τοξικότητα (επίσημα πιστοποιημένες μετρήσεις και συγκριτικά στοιχεία) στην υγεία και στο Περιβάλλον. Ηλεκτροαγωγιμότητα (πιστοποιημένη μέτρηση εφαρμογής της ξηράς σκόνης σε στοιχεία υπό ηλεκτρική τάση). Εσωτερική πίεση και πίεση λειτουργίας. Τέλος, η σκόνη θα πρέπει να παρουσιάζει καλή ροή (μέγεθος κόκκων) και να είναι συμβατή

6 με τη διάμετρο του ακροφυσίου του πυροσβεστήρα. Όλοι οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης θα ακολουθούν τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης (όπου χρειαστεί) που καθορίζονται από τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV, V και VI του ΦΕΚ 52/Β/2005 και το τροποποιητικό αυτού ΦΕΚ1218/Β/2005. Μετά τους ελέγχους και πριν την πλήρη συναρμολόγηση, θα πρέπει να τοποθετείται αναγνωριστικό στοιχείο που θα αποδεικνύει τον εσωτερικό έλεγχο και αναγόμωση του πυροσβεστήρα. Το πλήθος των πυροσβεστήρων των κτιρίων και χώρων, καλύπτεται από πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 6kg και στα υπόγεια αυτών με12 kg. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ "ΔΙΟΞΕΙΔIΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CΟ2) Η συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση καθώς και η σήμανση και ασφαλής λειτουργία των πυροσβεστήρων αυτού του τύπου κατασβεστικού υλικού, ακολουθούν τις διαδικασίες που καθορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV ΣΤΉΛΗ 5 του ΦΕΚ 52/Β/2005 και ΠΑΡΑΡΤ. V & VI. Όλοι οι υπάρχοντες πυροσβεστήρες οι οποίοι μετά το μακροσκοπικό έλεγχο παρουσιάζουν έστω και το παραμικρό πρόβλημα κατά τον έλεγχο σύμφωνα με τη στήλη 5 ΠΑΡΑΡΤ. IV του ΦΕΚ 52/Β/2005,θα καταγράφονται από τον Τεχνικά υπεύθυνο του αναδόχου σε ειδικό μητρώο ελέγχου, θα ελέγχονται υδραυλικά και μετά τον έλεγχο θα κατατίθεται στην Υπηρεσία βεβαίωση καλής λειτουργίας τους. Η απόρριψη πυροσβεστήρα CO2, θα συνοδεύεται αιτιολογημένα με σχετική βεβαίωση του Τεχνικά υπεύθυνο του ανάδοχο. Πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα είναι τοποθετημένοι στα λεβητοστάσια στον ηλεκτρικό υποσταθμό στις γεννήτριες σε μηχανοστάσια κτιρίων κ.λ.π. Όλοι οι πυροσβεστήρες του παραπάνω τύπου θα συνοδεύονται από την κατάλληλη χειρολαβή και χοάνη εκκένωσης. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα σημαίνονται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στα ισχύοντα ΦΕΚ και θα επικολλάται η πινακίδα ελέγχου πυροσβεστήρα καθώς και η ανεξίτηλη ετικέτα. Αυτοδιαγειρόμενοι πυροσβεστήρες (οροφής) Θα ελεγχθούν διεξοδικά,όπως ορίζει το ΦΕΚ52/Β2005 & θα σημανθούν κατάλληλα και θα ελεγχθούν τα ακροφύσια των πυροσβεστήρων οροφής. Εφ όσον ο πυροσβεστήρας που εξασφαλίζει την προστασία ενός χώρου (λεβητοστάσια μαγειρεία κ.α.)με σύστημα αυτόματης κατάσβεσης,αποσυνδεθεί για τον έλεγχό του, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επανατοποθέτησή του αυθημερόν. Θα συνταχθεί μητρώο ελέγχου και θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας ή απόρριψης από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας στην Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι πυροσβεστήρες που δεν είναι εγκατεστημένοι με τον ενδεδειγμένο τρόπο να επανατοποθετηθούν με ασφάλεια και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους.

7 Ειδικοί Όροι 1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι για οποιαδήποτε ελαττωματική λειτουργία επανελεγχόμενου πυροσβεστήρα (οποιουδήποτε τύπου κατασβεστικού υλικού) που θα συμβεί μετά τη συντήρηση και αναγόμωση ( όπου αυτή απαιτείται ) χωρίς να έχει γίνει χρήση αυτού, θα έχει ως συνέπεια την αντικατάσταση του πυροσβεστήρα με καινούριο. 2. Η μη απόδοση στην Υπηρεσία των απαραίτητων μητρώων ελέγχου συντήρησης ή απόρριψης, όπως αυτά καθορίζονται, θα συνεπάγεται την μη παραλαβή των εργασιών. 3. Οποιαδήποτε εργασία πλην της τακτικής συντήρησης - αναγόμωσης απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι το πλήθος των πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στους χώρους του Νοσοκομείου είναι σχετικά καινούριοι και αναγομωμένοι. 4. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν τον από το νόμο προσδιοριζόμενο κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας, στον οποίο θα φαίνεται η έγκρισή της από τον αναγνωρισμένο φορέα. (ΚΥΑ 618/43/2005 & ΚΥΑ17230/671/2005). Στον εγκεκριμένο αυτόν κανονισμό λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχουν, πλην των άλλων, οπωσδήποτε πιστοποίηση για το απασχολούμενο προσωπικό,πιστοποίηση της δραστηριότητας ως αναγνωρισμένης εταιρίας κ.λπ. 5. Οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, υποχρεούνται, κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης και χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου, να εκτελέσουν νέο έλεγχο συντήρηση και αναγόμωση σε πυροσβεστήρες οι οποίοι τυχόν εκκενωθούν μετά από χρήση. Η ενημέρωση του αναδόχου για τα ανωτέρω, θα γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τεχνική Υπηρεσία) και ο χρόνος παραλαβής και παράδοσης δε θα μπορεί να ξεπερνά τις 2 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης. Η παραλαβή και τοποθέτηση και σε αυτήν την περίπτωση θα βαρύνει τον ανάδοχο. 6. Επισημαίνεται ότι για τους πυροσβεστήρες που θα απαιτηθεί αναγόμωση πυροσβεστικού υλικού, ο ανάδοχος θα αναγράφει την ημερομηνία αναγόμωσης και θα προσκομίζει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου κατάσταση αναγομομένων πυροσβεστήρων. 7.Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή τα μητρώα περιοδικού ελέγχου /συντήρησης/αναγόμωσης των πυροσβεστήρων. 8.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με δικά του εργαλεία.τα εργαλεία πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν και θα είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του,σε άλλα άτομα και φθορές στις εγκαταστάσεις. 9.Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και να γίνει συνεννόηση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Από την Τεχνική Υπηρεσία θα παραλάβει λίστα των πυροσβεστήρων ανά κτίριο, με την επισήμανση 1)υποχρεωτικοί 2)υπάρχοντες 3) πρόβλημα Θα γίνει επεξήγηση της προαναφερθείσας λίστας από αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

8 Αναλυτική κατάσταση πυροσβεστήρων: Σύνολο: 460 pa6kg 285 τεμάχια pa12kg 41 τεμάχια po12 (οροφής) 48 τεμάχια co2 68 τεμάχια po6 3 τεμάχια Η Τ.Ε.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Αναστασία Μπούμπουλη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 29/06/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:7351/744561

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046171 170 Τ.Κ.124 61

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕ ΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕ ΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 24 /04/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: E. Στασινοπούλου ΤΗΛ :2132046170-171-284

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15378/736248 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 19 Απριλίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/101/2686

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2188 Ικαρία 10/07/2014 ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002961202 2015-08-07

15PROC002961202 2015-08-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18951 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 13/8/15 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα