ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς Ταχ. Κωδ. : Τηλέφωνο : Πληροφορίες : Β. Ροδοπούλου Φαξ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β/ , 2822/τ.Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), όπως ισχύει. 4. α. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τ.Α/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». β. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». γ. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». δ. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 1/8

2 5. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 6. Το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» του N. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 7. Την υπ. αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/τ.Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ /671/2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β/ ) Απόφαση. 8. Την επιτακτική ανάγκη για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Νήσων Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να εξασφαλιστεί η πυρασφάλεια των κτιρίων. 9. Τα έγγραφα των υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων στα οποία καταγράφονται οι πυροσβεστήρες. 10.Την υπ αριθμ. 42/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:7ΙΔΧ7Λ7-25Κ) «Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015». 11. Την υπ αριθμ. 1024/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα. 12. Την με αρ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΖ2Δ7Λ7-ΔΒΔ) ύψους 1.200,00 στον ΚΑΕ του Ε.Φ του οικ. έτους 2015 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 531 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. ΚΑΛΕΙ Tα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 975,60 πλέον ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 224,39. Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σε χωρίς ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση του συνόλου των 87 πυροσβεστήρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 1.200,00 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης. Α. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, 2/8

3 Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ , Πειραιάς, 2 ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών). γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί από Αναγνωρισμένο Φορέα (κατά τις 618/43/2005/ΦΕΚ Β 52/ και 17230/671/2005/ΦΕΚ Β 1218/ Υπουργικές Αποφάσεις) μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αντικείμενο της ζητούμενης παροχής υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στα άρθρα της παρούσας Πρόσκλησης. διαθέτουν τα υλικά που χρειάζονται για την ετήσια συντήρηση & αναγόμωση των πυροσβεστήρων και δεν θα καθυστερήσουν την ζητούμενη παροχή υπηρεσίας. αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και το Παράρτημα Α που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και σε περίπτωση υπαναχώρησης από την παροχή υπηρεσίας δεν δικαιούνται αποζημίωσης και δεν έχουν καμία απαίτηση οικονομική ή άλλη. διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο προσωπικό (εφόσον διαθέτουν προσωπικό). Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α όπου θα αναφέρονται ρητά τα κάτωθι: η προσφερόμενη τιμή σε χωρίς ΦΠΑ για την συντήρηση και αναγόμωση ανά τεμάχιο και τύπο πυροσβεστήρα. 3/8

4 το κόστος σε χωρίς ΦΠΑ για την συντήρηση και αναγόμωση του συνολικού αριθμού κάθε τύπου πυροσβεστήρα το συνολικό κόστος σε χωρίς ΦΠΑ για την συντήρηση και αναγόμωση του συνόλου των 87 πυροσβεστήρων. το συνολικό κόστος σε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την συντήρηση και αναγόμωση του συνόλου των 87 πυροσβεστήρων. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Ο «Ανάδοχος» θα αναλάβει: α) τον έλεγχο β) την συντήρηση των πυροσβεστήρων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, τα υλικά πλήρωσης, τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την καλή λειτουργία τους, ο εντοπισμός και η διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και η αποκατάσταση αυτών) γ) την αναγόμωσή τους δ) την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών και ετικετών σήμανσης Επίσης θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη εργασία, παροχή υπηρεσίας, ελέγχου, επισκευής, επαναφοράς, που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την λειτουργική αρτιότητα των πυροσβεστήρων. Εάν χρειαστεί μεταφορά πυροσβεστήρα ή εξαρτήματος σε εργαστήριο ή σε χώρο του «Αναδόχου», τότε η δαπάνη θα βαρύνει τον «Ανάδοχο». Όλα τα παραπάνω θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή και δεν αναγνωρίζεται καμία επιπλέον χρέωση ή απαίτηση. Η συντήρηση ή/και αναγόμωση, που θα πραγματοποιηθεί, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην υπ. αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/τ.Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αριθμ /671/2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β/ ) Απόφαση. Οι διαδικασίες και τα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρότυπα. Οι πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση, από τους χώρους των αναφερόμενων κτιρίων και μετά θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στην ίδια θέση, έτοιμοι προς χρήση, με ευθύνη και δαπάνη του «Αναδόχου». 4/8

5 Η ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται τμηματικά και με τρόπο που δε θα αφήσει κανένα χώρο χωρίς την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων πυροσβεστήρων. Ο «Ανάδοχος» θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί ή και αναγομωθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ο προσφέρων με την υποβολή της προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να εφαρμόζει όλες τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί, θα έχει την απαραίτητη άδεια εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε περίπτωση πάσης φύσεως ατυχημάτων ή ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του, βαρύνουν αποκλειστικά τον «Ανάδοχο». Ακολουθεί ο Πίνακας 1 στον οποίο αναφέρονται συνολικά οι πυροσβεστήρες, οι τύποι τους και το πλήθος τους καθώς και ο Πίνακας 2 στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι πυροσβεστήρες, οι τύποι τους, το πλήθος τους και οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 54 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 1 3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 6KG 1 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 5KG 23 5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 7 6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25KG 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 4ος όροφος 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 2 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 5KG 2 2. Τεχνικών Έργων Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 1ος όροφος 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 14 3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 6KG 1 5/8

6 3. Οικονομικών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 2ος όροφος 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 8 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 5KG 3 4. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς, 4ος όροφος 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 8 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 1 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 5KG 4 5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 3 6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25KG 1 5. Ανάπτυξης Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 2ος + 3ος όροφος 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 9 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 5KG 1 6. Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής ΥγιεινήςΔημοσθένους 1-3, Πειραιάς, 2ος + 6ος όροφος 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 8 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 5KG 7 5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 3 7.Πολιτικής Προστασίας Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς, 3ος όροφος 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 5KG 6 5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 1 Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνεται τμηματικά από την Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα 6/8

7 εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/τ.Α /2013), Υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών», μετά τον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και ειδικότερα εντός εννιά (9) ημερών από την επιστροφή από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον «Ανάδοχο» των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: - Πρακτικό για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας - Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών - Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του «Αναδόχου» - Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνει ο Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (8% επί της καθαρής αξίας) Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2015, Ειδικός Φορέας και ΚΑΕ Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Κοινοποίηση: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων - Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Διαφάνειας (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 7/8

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 54 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 1 3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 6KG 1 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CO2 5KG ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25KG 7 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (23%) 8/8

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΑΔΑΜ:14PROC001817376 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΑΔΑΜ:14PROC001817376 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ.844 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001709644 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 2013-11-11 1834 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915590 2015-07-16

15PROC002915590 2015-07-16 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876966 2015-06-26

15PROC002876966 2015-06-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 15PROC002876966 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26 / 06 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 4437 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα