Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 33, , σ. 10. «Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Χρονομεριστικής Σύμβασης, Μακροπρόθεσμων Προϊόντων Διακοπών, Μεταπώλησης και Ανταλλαγής Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «δευτερεύουσα σύμβαση» σημαίνει σύμβαση δυνάμει της οποίας ο καταναλωτής αποκτά υπηρεσίες, οι οποίες είναι συναφείς προς χρονομεριστική σύμβαση ή σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών και οι οποίες παρέχονται από τον έμπορο ή τρίτο πρόσωπο, βάσει διακανονισμού μεταξύ του τρίτου προσώπου και του εμπόρου «δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο «έμπορος» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο

2 2 ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό εμπόρου «Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου «ιδιοκτήτης κώδικα» σημαίνει κάθε οντότητα, περιλαμβανομένου εμπόρου ή ομάδας εμπόρων, υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς ή/και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα αυτό, από πρόσωπα που αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από αυτόν «καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο για τους σκοπούς των συμβάσεων που εμπίπτουν στον παρόντα Νόμο, ενεργεί για σκοπούς μη εντασσόμενους στο πλαίσιο της εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο «κώδικας συμπεριφοράς» σημαίνει κάθε συμφωνία ή σύνολο κανόνων που δεν επιβάλλονται από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη στη Δημοκρατία και ορίζει τη συμπεριφορά των εμπόρων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να

3 3 δεσμεύονται από τον κώδικα όσον αφορά μια ή περισσότερες συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές ή επιχειρηματικούς τομείς «σταθερό μέσο» σημαίνει κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναδρομή, για χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών «σύμβαση ανταλλαγής» σημαίνει τη σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής, έναντι τιμήματος, να εγγραφεί σε πρόγραμμα ανταλλαγής το οποίο του επιτρέπει πρόσβαση σε κατάλυμα προς διανυκτέρευση ή άλλες υπηρεσίες ως αντάλλαγμα της χορήγησης από μέρους του καταναλωτή σε άλλους, προσωρινής πρόσβασης στα πλεονεκτήματα των δικαιωμάτων που προκύπτουν από χρονομεριστική του σύμβαση «σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών» σημαίνει σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους, με την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, κυρίως το δικαίωμα επιλογής εκπτώσεων ή άλλων πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κατάλυμα, μεμονωμένων ή μαζί με ταξίδι ή άλλες υπηρεσίες: Νοείται ότι, στον πιο πάνω ορισμό δεν περιλαμβάνονται απλά συστήματα επιβράβευσης πιστών πελατών, με τα οποία παρέχονται εκπτώσεις για μελλοντικές διαμονές στα ξενοδοχεία συγκεκριμένης αλυσίδας ξενοδοχείων τα οποία δεν εμπίπτουν στην έννοια των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, επειδή η συμμετοχή σ ένα τέτοιο

4 4 σύστημα δεν αποκτάται έναντι αντιτίμου ούτε το τυχόν αντίτιμο που καταβάλλεται από τον καταναλωτή έχει ως πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση εκπτώσεων ή άλλων πλεονεκτημάτων που αφορούν τη διαμονή: Νοείται περαιτέρω ότι, για τον υπολογισμό της διάρκειας σύμβασης μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, λαμβάνεται υπόψη κάθε διάταξη της σύμβασης που επιτρέπει σιωπηρή ανανέωση ή παράταση «σύμβαση μεταπώλησης» σημαίνει σύμβαση με την οποία έμπορος, έναντι τιμήματος, βοηθά καταναλωτή να πωλήσει ή να αγοράσει χρονομερίδιο ή μακροπρόθεσμο προϊόν διακοπών «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2 α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες τη 17 η Μαΐου του 1993, όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και «χρονομεριστική σύμβαση» σημαίνει σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους με την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων καταλυμάτων προς διανυκτέρευση για περισσότερες από μία περιόδους χρήσης: Νοείται ότι για τον υπολογισμό της διάρκειας χρονομεριστικής σύμβασης λαμβάνεται υπόψη κάθε διάταξη της σύμβασης που επιτρέπει σιωπηρή ανανέωση ή

5 παράταση. 5 Πεδίο εφαρμογής. 3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών. (2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό - Κεφ (Ι) του Κεφ Α3 του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 1994 (α) των γενικών διατάξεων περί συμβάσεων οι οποίες προβλέπουν για μέσα θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των σχετικών διατάξεων του περί Συμβάσεων Νόμου (β) των διατάξεων που αφορούν την εγγραφή ακίνητης ή κινητής ιδιοκτησίας και τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των σχετικών διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο και του περί Μεταβίβασης και Υποθήκευσης Ακινήτων Νόμου.

6 40(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (γ) των διατάξεων που αφορούν προϋποθέσεις εγκατάστασης ή καθεστώτα έγκρισης ή απαιτήσεις για χορήγηση αδειών (δ) των διατάξεων που αφορούν τον καθορισμό της νομικής φύσης των δικαιωμάτων που αποτελούν αντικείμενο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου. Διαφήμιση. 4. (1) Σε κάθε διαφήμιση σχετιζόμενη με χρονομεριστική

7 7 σύμβαση, σύμβαση μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, σύμβαση μεταπώλησης ή σύμβαση ανταλλαγής καθορίζεται η δυνατότητα απόκτησης των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, καθώς και η πηγή από την οποία είναι δυνατό να αποκτηθούν. (2) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης προώθησης ή πώλησης προϊόντων, πρόκειται να προταθούν χρονομεριστικές συμβάσεις, συμβάσεις μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, συμβάσεις μεταπώλησης ή συμβάσεις ανταλλαγής σε κάποιον καταναλωτή προσωπικά, ο έμπορος αναφέρει σαφώς στην πρόσκληση τον εμπορικό σκοπό και τη φύση της εκδήλωσης. (3) Ο έμπορος μεριμνά ώστε, κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου εκδήλωσης, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 να είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή ανά πάσα στιγμή. (4) Οι χρονομεριστικές συμβάσεις και οι συμβάσεις μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται ή να πωλούνται ως επένδυση. (5) Σε διαδικασία εναντίον προσώπου για παράβαση των προνοιών του παρόντος άρθρου, αποτελεί υπεράσπιση για το πρόσωπο αυτό, αν αποδείξει ότι κατά το χρόνο που διαφήμιζε (α) δε γνώριζε και δεν είχε εύλογη αιτία να γνωρίζει ότι διαφήμιζε

8 8 (i) δικαιώματα χρήσης καταλύματος πάνω σε χρονομεριστική βάση, ή (ii) δικαιώματα επιλογής εκπτώσεων ή άλλων πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κατάλυμα, ή (iii) πώληση ή αγορά χρονομεριδίου ή μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, ή (iv) πρόγραμμα ανταλλαγής χρονομεριδίων ή (β) είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η διαφήμιση συμμορφωνόταν με τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. Υποχρέωση εμπόρου για παροχή πληροφοριών πριν τη σύναψη της σύμβασης. Παράρτημα Ι. Μέρος (1) Ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, εγκαίρως και προτού δεσμευθεί από οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά, ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες ως ακολούθως: (α) Σε περίπτωση χρονομεριστικής σύμβασης, μέσω του τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που περιέχεται στο Παράρτημα Ι, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες όπως αναφέρονται στο Μέρος 3 του εν λόγω εντύπου. Παράρτημα ΙΙ. Μέρος 3. (β) σε περίπτωση σύμβασης μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, μέσω του τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες όπως αναφέρονται στο Μέρος 3 του εν λόγω εντύπου. (γ) σε περίπτωση σύμβασης μεταπώλησης, μέσω του

9 Παράρτημα ΙΙΙ. Μέρος 3. 9 τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες όπως αναφέρονται στο Μέρος 3 του εν λόγω εντύπου. και Παράρτημα IV. Μέρος 3. (δ) σε περίπτωση σύμβασης ανταλλαγής, μέσω του τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που περιέχεται στο Παράρτημα IV, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες όπως αναφέρονται στο Μέρος 3 του εν λόγω εντύπου. (2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) παρέχονται δωρεάν από τον έμπορο στον καταναλωτή, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο ευχερώς προσβάσιμο για τον καταναλωτή. Γλώσσα του τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου. 6. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 συντάσσονται στη γλώσσα ή σε μια από τις γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή του οποίου είναι υπήκοος ο καταναλωτής, κατ επιλογήν του καταναλωτή, νοουμένου ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιεχόμενο της σύμβασης. 7.-(1) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. (2) Οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 μπορεί να επέλθει μόνο με ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών ή για έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους, ανεξάρτητους από τη βούληση του εμπόρου, οι επιπτώσεις των οποίων δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν ακόμη και εάν είχε ληφθεί η δέουσα επιμέλεια. (3) Ο έμπορος κοινοποιεί στον καταναλωτή, σε χαρτί ή

10 10 σε άλλο σταθερό μέσο ευχερώς προσβάσιμο στον καταναλωτή, οποιαδήποτε μεταβολή στις πληροφοριες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 πριν από τη σύναψη της σύμβασης, και η σύμβαση αναφέρεται ρητώς στη μεταβολή αυτή. (4) Σύμβαση στην οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, εκτός από τις πληροφορίες του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και ενδεχόμενων μεταβολών αυτών, περιέχει - (α) στοιχεία της ταυτότητας των μερών, (β) αναφορά του τόπου κατοικίας των μερών, (γ) την ημερομηνία και τον τόπο σύναψης της σύμβασης, και (δ) τις υπογραφές των μερών. Παράρτημα V. (5) Ο έμπορος παραχωρεί στον καταναλωτή ξεχωριστό τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα V, το οποίο περιλαμβάνεται στη σύμβαση, ούτως ώστε να διευκολύνεται η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 10. Υποχρεώσεις εμπόρου. 8.-(1) Έμπορος ο οποίος συνάπτει ή προτείνει τη σύναψη σύμβασης, ενημερώνει ρητώς τον καταναλωτή ή τον εν δυνάμει καταναλωτή σχετικά με- (α) την ύπαρξη του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 (β) το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης

11 11 (γ) την απαγόρευση καταβολής προκαταβολής από τον καταναλωτή προς τον έμπορο, σύμφωνα με το άρθρο 13, εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης. (2) Οι συμβατικές ρήτρες στις οποίες περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) υπογράφονται χωριστά από τον καταναλωτή. (3) Ο έμπορος δίνει στον καταναλωτή αντίγραφο ή αντίγραφα της σύμβασης τη στιγμή της σύναψής της και στη γλώσσα που καθορίζεται στο άρθρο 9. Γλώσσα του εγγράφου της σύμβασης. 9. (1) Η σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο και συντάσσεται στη γλώσσα ή σε μια από τις γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή του οποίου είναι υπήκοος ο καταναλωτής, κατ επιλογήν του καταναλωτή, νοουμένου ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Σε περίπτωση που καταναλωτής κατοικεί στη Δημοκρατία, η σύμβαση συντάσσεται επίσης σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι, σε περίπτωση χρονομεριστικής σύμβασης σχετικά με συγκεκριμένο ακίνητο, ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή επικυρωμένη μετάφραση της σύμβασης στη γλώσσα ή σε μια από τις γλώσσες του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο, νοουμένου ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Σε περίπτωση που έμπορος ασκεί δραστηριότητες πώλησης στη Δημοκρατία, η σύμβαση συντάσσεται επίσης

12 12 σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπαναχώρηση. 93(I) του (I) του (Ι) του (1) Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του καταναλωτή να προσφύγει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία και σε μέσα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών όπως ορίζεται στο άρθρο 22 και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Συμβάσεων Νόμου που αφορούν ακυρότητα συμβάσεων και του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου, ο καταναλωτής δύναται να υπαναχωρήσει από χρονομεριστική σύμβαση, σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, μεταπώλησης ή ανταλλαγής, χωρίς μνεία οποιουδήποτε λόγου, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. (2) Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει κατά την ημερομηνία- (α) σύναψης της σύμβασης ή δεσμευτικού προσυμφώνου, ή (β) κατά την οποία ο καταναλωτής παραλαμβάνει τη σύμβαση ή τυχόν δεσμευτικό προσύμφωνο, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου. (3) Η περίοδος υπαναχώρησης εκπνέει μετά από περίοδο-

13 13 (α) ενός (1) έτους και δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που δεν έχει παρασχεθεί στον καταναλωτή χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης συμπληρωμένο από τον έμπορο εγγράφως σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο όπως απαιτείται από το εδάφιο (5) του άρθρου 7: Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο έμπορος συμπληρώσει και παραχωρήσει στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο, το χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης, όπως απαιτείται από το εδάφιο (5) του άρθρου 7, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής λαμβάνει το εν λόγω έντυπο. Παραρτήματα Ι έως ΙV. (β) τριών (3) μηνών και δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5, συμπεριλαμβανομένου του τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που περιέχεται στα Παραρτήματα I έως IV: Νοείται ότι, σε περίπτωση που έμπορος παραχωρήσει στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5,

14 Παραρτήματα Ι έως ΙV. 14 συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων πληροφοριών που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι έως IV, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες. (4) Έμπορος ο οποίος δε συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ενημέρωσης όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, κατά τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης επιδέχεται κυρώσεις σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 22 και οποιαδήποτε σύμβαση θεωρείται άκυρη. (5) Σε περίπτωση που έμπορος προσφέρει στον καταναλωτή σύμβαση ανταλλαγής από κοινού και ταυτόχρονα με τη χρονομεριστική σύμβαση: (α) ισχύει μία ενιαία προθεσμία υπαναχώρησης, κατά την έννοια του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και για τις δύο συμβάσεις, και (β) η προθεσμία υπαναχώρησης και για τις δύο συμβάσεις υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου για τη χρονομεριστική σύμβαση. Υποχρέωση καταναλωτή για ενημέρωση εμπόρου για απόφασης υπαναχώρησης. 11.-(1) Καταναλωτής, ο οποίος ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10, πριν από την λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης που ορίζει το ίδιο άρθρο, ενημερώνει τον έμπορο για την απόφασή του να

15 υπαναχωρήσει. 15 Παράρτημα V. (2) Κοινοποίηση απόφασης υπαναχώρησης δύναται να δοθεί στον έμπορο είτε κατά τον τύπο υπαναχώρησης που περιέχεται στο Παράρτημα V και τον οποίο παρέχει ο έμπορος στον καταναλωτή σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 7, είτε σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο. (3) Κοινοποίηση απόφασης υπαναχώρησης που αποστέλλεται ταχυδρομικώς θεωρείται εμπρόθεσμη αν η αποστολή της πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. 12.-(1) Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η σύμβαση ματαιώνεται και ο καταναλωτής δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση δυνάμει της σύμβασης. (2) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν καταβάλλει οποιαδήποτε έξοδα και δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ποσό που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες που ενδεχομένως είχαν παρασχεθεί πριν την υπαναχώρηση. Απαγόρευση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος πριν από τη λήξη προθεσμίας υπαναχώρησης. 13.-(1) Έμπορος ο οποίος συνάπτει ή προτείνει τη σύναψη χρονομεριστικής σύμβασης, σύμβασης μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών ή σύμβασης ανταλλαγής δε δύναται να αποδεχθεί ή να ζητήσει από τον καταναλωτή ή τον εν δυνάμει καταναλωτή οποιαδήποτε προκαταβολή, κατάθεση εγγύησης, κράτηση ποσού από λογαριασμό, ρητή αναγνώριση χρέους ή άλλο τίμημα προς τον ίδιο ή τρίτο πρόσωπο, πριν από τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας ο καταναλωτής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο10.

16 16 (2) Έμπορος ο οποίος συνάπτει ή προτείνει τη σύναψη σύμβασης μεταπώλησης δε δύναται να αποδεχθεί ή να ζητήσει από τον καταναλωτή ή τον εν δυνάμει καταναλωτή οποιαδήποτε προκαταβολή, παροχή εγγυήσεων, κράτηση ποσού σε λογαριασμό, ρητή αναγνώριση χρέους ή άλλο τίμημα, που καταβάλλεται στο πλαίσιο μεταπώλησης, προς τον ίδιο ή τρίτο πρόσωπο, πριν πραγματοποιηθεί η πώληση ή πριν λυθεί με άλλον τρόπο η σύμβαση μεταπώλησης. Ακύρωση εξαρτώμενης σύμβασης ανταλλαγής και δευτερεύουσων συμβάσεων. 14. Όταν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από χρονομεριστική σύμβαση ή σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, σύμφωνα με το άρθρο 10, τότε κάθε σύμβαση ανταλλαγής που εξαρτάται από αυτές ή κάθε άλλη δευτερεύουσα σύμβαση λύεται αυτομάτως και ο καταναλωτής δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε έξοδα. Ακύρωση πιστωτικής σύμβασης. 106(Ι) του (1) Με την επιφύλαξη του περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμου, όταν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια χρονομεριστική σύμβαση ή σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών μεταπώλησης ή σύμβαση ανταλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 10, και το τίμημα καλύπτεται, είτε εν όλω είτε εν μέρει, από πίστωση που έχει χορηγήσει στον αγοραστή ο έμπορος ή τρίτο πρόσωπο, βάσει διακανονισμού μεταξύ του τρίτου προσώπου και του εμπόρου, τότε η σύμβαση πίστωσης λύεται αυτομάτως και ο καταναλωτής δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε έξοδα. (2) Ο έμπορος οφείλει, σε περίπτωση κατά την οποία ο πιστωτής είναι άλλο πρόσωπο από τον ίδιο, κατά την παραλαβή της κοινοποίησης υπαναχώρησης ή καταγγελίας

17 17 της σύμβασης να πληροφορήσει αμέσως τον πιστωτή σχετικά. Τρόπος καταβολής τιμήματος σε συμβάσεις μακροπρόθε-σμων προϊόντων διακοπών. 16.-(1) Έμπορος, ο οποίος συνάπτει σύμβαση μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, δε δικαιούται να ζητήσει από τον καταναλωτή οποιαδήποτε καταβολή του τιμήματος που αναφέρεται στη σύμβαση, εκτός από εκείνη που προβλέπεται στο κλιμακωτό πρόγραμμα πληρωμής. Παράρτημα ΙΙ. (2) Οι πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών των μελών, κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις ίσης αξίας ως οι λεπτομέρειες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Υποχρέωση εμπόρου για αποστολή γραπτής αίτησης πληρωμής. 17. Ο έμπορος αποστέλλει σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο, γραπτή αίτηση πληρωμής τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες πριν από κάθε καθοριζόμενη ημερομηνία πληρωμής. Καταγγελία σύμβασης μακροπρόθεσμών προϊόντων διακοπών. 18. Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του καταναλωτή να προσφύγει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία και σε μέσα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπως πρόβλεπεται στο άρθρο 22, και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Συμβάσεων Νόμου που αφορούν ακυρότητα των συμβάσεων και του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα, από την καταβολή της δεύτερης δόσης και έπειτα, να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υφίσταται κυρώσεις, ενημερώνοντας τον έμπορο εντός (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής οποιασδήποτε αίτησης πληρωμής. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Εντεταλμένης 19.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και

18 Υπηρεσίας. αρμοδιότητες: 18 (α) Τηρεί υπό γενική της εποπτεία τις πρακτικές ή προτεινόμενες πρακτικές σε σχέση με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου (β) διεξάγει έρευνες σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες πρακτικές ή προτεινόμενες πρακτικές όταν κρίνει ότι, αυτό απαιτεί το δημόσιο συμφέρον και ιδιαίτερα το συμφέρον των καταναλωτών ή όταν ο Υπουργός ζητήσει τη διεξαγωγή τέτοιας έρευνας (γ) ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ασχολείται ή προτίθεται να ασχοληθεί με πρακτικές οι οποίες είναι, ή ενδέχεται να είναι, αντίθετες με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο πρόσωπο αυτό από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, να διακόψει ή απόσχει από αυτές (δ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση δικαστικών διαταγμάτων, τα οποία υποχρεώνουν οποιοδήποτε πρόσωπο που καλείται με βάση την παράγραφο (γ) να διακόψει ή να απόσχει από τέτοιες πρακτικές και παραλείπει να το πράξει, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις αυτές. και (ε) ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη οποιουδήποτε δικαστικού διατάγματος, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε απαγορευτικών ή/και προστατευτικών των συμφερόντων των καταναλωτών διατάξεων του παρόντος Νόμου. (2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να παρέχει

19 19 πληροφορίες ή συμβουλές σε καταναλωτές αναφορικά με συμβάσεις που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και ιδιαίτερα αναφορικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους εμπόρους ή σ άλλα πρόσωπα από αυτόν. Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας σε σχέση με έρευνες. 20.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία, μέσω εξουσιοδοτημένου λειτουργού της, δύναται, για τους σκοπούς έρευνας που διεξάγεται με βάση τον παρόντα Νόμο, να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατά τη γνώμη της κατέχει πληροφορίες ή έχει υπό τον έλεγχο ή την εξουσία του έγγραφα ή στοιχεία σχετικά με την εν λόγω έρευνα, να παράσχει τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή τα στοιχεία σε αυτήν και, εάν είναι αναγκαίο, δύναται να απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό να προσέλθει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία για το σκοπό αυτό. (2) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται οποιαδήποτε απαίτηση, δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούται να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, επιφυλασσομένων των ασυλιών και προνομίων που απολαμβάνει μάρτυρας, ο οποίος καλείται να εμφανισθεί ενώπιον δικαστηρίου. (3) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να παρακωλύει ή παρεμποδίζει, με πράξη ή παράλειψη, την Εντεταλμένη Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος Νόμου. (4) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται οποιαδήποτε απαίτηση από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υποχρεούται να συμμορφώνεται με την απαίτηση αυτή. (5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτό δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι

20 20 ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ( 50,000). (6) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη προσώπου δυνάμει του εδαφίου (5), η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22. Οδηγίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας αναφορικά με ανακοινώσεις και αγγελίες. 21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, με τρόπο που αυτή θεωρεί κατάλληλο, να εκδίδει οδηγίες ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη θέση και το μέγεθος οποιασδήποτε ανακοίνωσης ή αγγελίας που απαιτείται να δημοσιεύεται δυνάμει του παρόντος Νόμου. (2) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται ή αφορά οδηγία η οποία εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούται να συμμορφώνεται με την οδηγία αυτή. Εξέταση παραβάσεων και επιβολή κυρώσεων. 22.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, παραβάσεις οποιασδήποτε απαγορευτικής ή προστατευτικής των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόμου. (2) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη έρευνα, διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε απαγορευτικής ή προστατευτικής των συμφερόντων των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης:

21 21 (α) Να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, να βεβαιώσει με απόφασή της την παράβαση αυτή, (β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι και το πέντε τοις εκατόν (5%) του κύκλου των εργασιών του παραβάτη κατά το έτος μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης έτος, (γ) να αποφασίσει, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, την επιβολή διοικητικού προστίμου από ογδόντα πέντε μέχρι και χίλια επτακόσια ευρώ ( ), για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα αυτής, (δ) να ζητήσει με αίτηση της προς το δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατά την κρίση της ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση αυτή. (3) Όταν παράβαση απαγορευτικής ή προστατευτικής των καταναλωτών διάταξης, του παρόντος Νόμου, διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι η παράβαση αυτή έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση,

22 22 συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια προσώπου που είναι σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού προσώπου ή πρόσωπου που εμφανίζεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι της παράβασης. (4) Κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης από τον παραβάτη ή εκ μέρους αυτού, έναντι του καταναλωτή αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασής της. (5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2). Επιβολή διοικητικού προστίμου. 23.-(1) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (2) του άρθρου 22 διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας που βεβαιώνει την παράβαση, αφού αυτή ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη ή σ εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς. (2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας στον παραβάτη. (3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία όταν περάσει άπρακτη η προς

23 23 άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για επιβολή διοικητικού προστίμου ή σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (2), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Υπουργού. (4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων, η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. Ενημέρωση των καταναλωτών. 24.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να - (α) μεριμνήσει για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών και συμβουλών, περιλαμβανομένων αποφάσεών της και διαταγμάτων του δικαστηρίου, αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. και (β) ενθαρρύνει τους εμπόρους και τους ιδιοκτήτες κώδικα να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους κώδικες συμπεριφοράς τους. (2) Οι έμποροι και οι επαγγελματικές οργανώσεις τους, ενθαρρύνονται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για την εξώδικη επίλυση διαφορών στα πλαίσια του παρόντος Νόμου.

24 24 Έκδοση διαταγμάτων Κεφ του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει -

25 53(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (α) την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης, (β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, κατά την κρίση του δικαστηρίου, μέτρων προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η σχετική παράβαση,

26 26 (γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της παράβασης, και (δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης. (2) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να αφορά όχι μόνο στις συγκεκριμένες πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορά του εμπόρου έναντι του συγκεκριμένου καταναλωτή, αλλά και σε παρόμοιες μελλοντικές πράξεις ή παραλείψεις ή συμπεριφορά αυτού έναντι των καταναλωτών γενικά. (3) Οι διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών που εφαρμόζονται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης διαταγμάτων σε πολιτικές υποθέσεις, εφαρμόζονται κατ αναλογία αναφορικά με τον τύπο, τη σύνταξη, την καταχώρηση και την εκδίκαση των προβλεπόμενων στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 και στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 αιτήσεων. Καταγγελία στη διοίκηση και λήψη νομικών μέτρων. 26.-(1) Οι φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου δύνανται να - (α) καταγγείλουν στην Εντεταλμένη Υπηρεσία σύμβαση για την οποία έχουν εύλογες υποψίες ότι δυνατό να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. και

27 27 (β) υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου (2) Οι φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι (α) δημόσιοι οργανισμοί και αρχές ή εκπρόσωποί τους (β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννομο συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών και (γ) επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να ενεργήσουν. Διαφύλαξη του κύρους της σύμβασης και άλλων νομικών συνεπειών. 27.-(1) Καμιά σύμβαση δεν καθίσταται άκυρη ή ανίσχυρη εξαναγκασμού και κανένα αγώγιμο δικαίωμα δεν αναφύεται για μόνο το λόγο της διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός όταν και όπου ο παρών Νόμος ορίζει. (2) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα ή άλλη νομική διαδικασία που δυνατό να απορρέει δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου. Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων. 28. Εφόσον η διέπουσα τη σύμβαση νομοθεσία είναι νομοθεσία κράτους μέλους, ο καταναλωτής δε δύναται να αποποιηθεί τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Εφαρμοστέο δίκαιο. 29. Ανεξάρτητα από την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου άλλου από αυτού της Δημοκρατίας, ο καταναλωτής δε στερείται της παρεχόμενης από τον παρόντα Νόμο

28 προστασίας - 28 (α) αν οποιοδήποτε από τα ακίνητα τα οποία αφορά η σύμβαση βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, ή (β) στην περίπτωση που η σύμβαση δεν συνδέεται άμεσα με ακίνητη περιουσία, αν ο έμπορος ασκεί εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή, με οποιοδήποτε μέσο, κατευθύνει αυτές του τις δραστηριότητες στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος και η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο των εν λόγω δραστηριοτήτων. Έκδοση διαταγμάτων. 30. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Κανονισμοί. 31. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Κατάργηση Νόμου. 113(Ι) του (Ι) του (Ι) του Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι περί Χρονομεριστικών Συμβάσεων Νόμοι του 2001 μέχρι 2007 και οποιεσδήποτε αναφορές γίνονται στους καταργηθέντες νόμους θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα Νόμο.

29 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (άρθρο 5(1)(α)) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΔΙΩΝ Μέρος 1: 1. Ταυτότητα, τόπος κατοικίας και νομικό καθεστώς του ή των εμπόρων που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης: Σύντομη περιγραφή του προϊόντος (π.χ. περιγραφή του ακινήτου):. Ακριβής φύση του δικαιώματος ή των δικαιωμάτων: 3. Ακριβής χρονική περίοδος κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και, εφόσον είναι απαραίτητο, διάρκειά του:. Ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής μπορεί να αρχίσει να ασκεί το συμβατικό δικαίωμα:. Εάν η σύμβαση αφορά συγκεκριμένο ακίνητο υπό κατασκευή, ημερομηνία ολοκλήρωσης/διάθεσης του καταλύματος και των υπηρεσιών/εγκαταστάσεων:. 4. Τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την απόκτηση του δικαιώματος ή των δικαιωμάτων:. Γενική περιγραφή των πρόσθετων υποχρεωτικών δαπανών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της σύμβασης τύπος δαπανών και ένδειξη των ποσών (π.χ. ετήσια προμήθεια, λοιπά περιοδικά έξοδα, ειδικές εισφορές, τοπικοί φόροι):.. 5. Συνοπτική αναφορά των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, συντήρηση, αποκομιδή απορριμμάτων) και αναφορά του ποσού που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής:..... Συνοπτική αναφορά των εγκαταστάσεων που είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή (π.χ. κολυμβητήριο ή σάουνα):.. Περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες δαπάνες;.

30 30 Εάν όχι, να διευκρινισθεί τι περιλαμβάνεται και με ποιο αντίτιμο:.. 6. Είναι δυνατή η συμμετοχή σε σύστημα ανταλλαγής; Εάν ναι, να διευκρινιστεί η ονομασία του συστήματος ανταλλαγής:.. Ένδειξη των δαπανών για συνδρομή μέλους/ανταλλαγή: Έχει υπογράψει ο έμπορος κώδικα ή κώδικες συμπεριφοράς; Εάν ναι, πού είναι δυνατόν να τον/τους συμβουλευθεί κανείς;... Μέρος 2: Γενικές πληροφορίες Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση χωρίς μνεία λόγου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης ή οποιουδήποτε δεσμευτικού προσυμφώνου ή την παραλαβή τους, εφόσον είναι μεταγενέστερη. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου υπαναχώρησης, απαγορεύεται η καταβολή οποιασδήποτε προκαταβολής από τον καταναλωτή. Η απαγόρευση αφορά οποιοδήποτε τίμημα όπως, μεταξύ άλλων, πληρωμή, κατάθεση εγγύησης, κράτηση ποσού από λογαριασμό, ρητή αναγνώριση χρέους κ.λπ. και περιλαμβάνει όχι μόνο την πληρωμή στον έμπορο, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα. Ο καταναλωτής δεν αναλαμβάνει δαπάνες ή υποχρεώσεις πέραν όσων ορίζει η σύμβαση. Σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύμβαση μπορεί να διέπεται από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του και οι ενδεχόμενες διαφορές μπορούν να παραπέμπονται σε δικαστήρια διαφορετικά από τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. Υπογραφή του καταναλωτή:

31 Μέρος 3: 31 Συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες δικαιούται ο καταναλωτής και πού ακριβώς μπορούν να αποκτηθούν (παραδείγματος χάριν, σε ποια ενότητα ενός γενικού διαφημιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όροι σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης εντός της επικράτειας του κράτους μέλους ή των κρατών μελών όπου βρίσκεται(-ονται) το ή τα ακίνητα, καθώς και αν πληρούνται οι όροι αυτοί ή, σε αντίθετη περίπτωση, ποιοι όροι δεν πληρούνται ακόμη. Όταν η σύμβαση παρέχει δικαιώματα διαμονής σε κατάλυμα που θα επιλεγεί από σύνολο καταλυμάτων, πληροφορίες για περιορισμούς των δυνατοτήτων του καταναλωτή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε κατάλυμα από το σύνολο αυτό οποτεδήποτε. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία, ακριβής και λεπτομερής περιγραφή αυτής της ιδιοκτησίας και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται. Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά περισσότερα ακίνητα (σε πολλά τουριστικά συγκροτήματα), κατάλληλη περιγραφή των ακινήτων και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται. Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά διαμονή σε καταλύματα που δεν συνιστούν ακίνητα, κατάλληλη περιγραφή του καταλύματος και των εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, συντήρηση, αποκομιδή απορριμμάτων) στις οποίες έχει ή θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και όροι της πρόσβασης αυτής.

32 32 Κατά περίπτωση, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, όπως κολυμβητήριο, σάουνα κ.λπ., στις οποίες ο καταναλωτής έχει ή θα έχει, ενδεχομένως, πρόσβαση και όροι της πρόσβασης αυτής. 3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (κατά περίπτωση) Στάδιο αποπεράτωσης του καταλύματος και των υπηρεσιών που το καθιστούν πλήρως λειτουργικό (συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου), και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής. Προθεσμία αποπεράτωσης του καταλύματος και των υπηρεσιών που το καθιστούν πλήρως λειτουργικό (συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου), και εύλογη εκτίμηση της προθεσμίας αποπεράτωσης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής. Αριθμός άδειας οικοδομής και πλήρης ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής/των αρμόδιων αρχών. Εγγύηση ορθής αποπεράτωσης του καταλύματος ή εγγύηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη αποπεράτωσης και, ενδεχομένως, λεπτομέρειες εφαρμογής των εγγυήσεων αυτών. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ακριβής και κατάλληλη περιγραφή του συνόλου των δαπανών που συνδέονται με τη χρονομεριστική σύμβαση, τρόπος κατανομής των δαπανών στον καταναλωτή καθώς και τρόπος και συχνότητα αύξησης των δαπανών αυτών, μέθοδος υπολογισμού του ποσού των επιβαρύνσεων που συνδέονται με τη χρήση του ακινήτου, των υποχρεωτικών νόμιμων επιβαρύνσεων (π.χ. φόροι και τέλη), καθώς και των γενικών διοικητικών εξόδων (π.χ. διαχείριση, συντήρηση και επισκευές).

33 33 Ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες για τυχόν ύπαρξη χρεώσεων, υποθηκών, επιβαρύνσεων ή άλλων δικαιωμάτων που βαρύνουν το κατάλυμα. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λύσης δευτερευουσών συμβάσεων και τις συνέπειες της λύσης. Όροι λύσης της σύμβασης, συνέπειες της λύσης και ενημέρωση σχετικά με οποιαδήποτε επιβάρυνση του καταναλωτή με δαπάνες που ενδέχεται να επιφέρει η λύση. 6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τρόπος ρύθμισης της συντήρησης και των επισκευών του ακινήτου, της διοίκησης και της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατά τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να ασκούν επιρροή και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά. Δυνατότητα ή όχι συμμετοχής σε σύστημα μεταπώλησης των συμβατικών δικαιωμάτων, πληροφορίες για το σχετικό σύστημα και ένδειξη του κόστους μεταπώλησης μέσω του εν λόγω συστήματος. Αναφορά της γλώσσας / των γλωσσών στις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται η επικοινωνία με τον έμπορο μετά την πώληση για θέματα που αφορούν τη σύμβαση, για παράδειγμα για τις αποφάσεις διαχείρισης, την αύξηση των δαπανών και το χειρισμό των ερωτήσεων και των καταγγελιών. Ενδεχομένως, δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών. Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών: Υπογραφή του καταναλωτή:

34 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (άρθρα 5(1)(ε) και 16) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Μέρος 1: 1. Ταυτότητα, τόπος κατοικίας και νομικό καθεστώς τού ή των εμπόρων που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης: Σύντομη περιγραφή του προϊόντος:... Ακριβής φύση και περιεχόμενο του δικαιώματος ή των δικαιωμάτων:. 3. Ακριβής χρονική περίοδος κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και, εφόσον είναι απαραίτητο, διάρκεια του εφαρμοζόμενου καθεστώτος:.... Ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής μπορεί να αρχίσει να ασκεί το συμβατικό δικαίωμα: Τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την απόκτηση του δικαιώματος ή των δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων οποιεσδήποτε περιοδικές δαπάνες που μπορεί να αναμένει ο καταναλωτής ως αποτέλεσμα του δικαιώματός του να αποκτήσει πρόσβαση στο κατάλυμα, στο ταξίδι και σε οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες όπως καθορίζονται:.. Κλιμακωτό πρόγραμμα πληρωμής που καθορίζει ισόποσες δόσεις αυτού του τιμήματος για κάθε έτος της διάρκειας της σύμβασης και ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να καταβληθούν:.. Μετά το πρώτο έτος, τα επόμενα ποσά είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της πραγματικής αξίας αυτών των δόσεων, π.χ. προκειμένου να συνεκτιμηθεί ο πληθωρισμός.

35 35 Γενική περιγραφή των συμπληρωματικών υποχρεωτικών δαπανών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της σύμβασης τύπος δαπανών και αναφορά των ποσών (π.χ. ετήσια συνδρομή μέλους): Συνοπτική αναφορά των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή (π.χ. διαμονή σε ξενοδοχεία και πτήσεις σε τιμή προσφοράς):.. Περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες δαπάνες;... Εάν όχι, να διευκρινιστεί τι συμπεριλαμβάνεται και τι πρέπει να πληρωθεί (π.χ. στην ετήσια συνδρομή μέλους περιλαμβάνεται διαμονή τριών (3) νυκτών, κάθε άλλη διαμονή πρέπει να πληρωθεί ξεχωριστά):.. 6. Έχει υπογράψει ο έμπορος κώδικα ή κώδικες συμπεριφοράς; Εάν ναι, πού είναι δυνατόν να τον (τους) συμβουλευθεί κανείς;.... Μέρος 2: Γενικές πληροφορίες: Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εν λόγω σύμβαση χωρίς μνεία λόγου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης ή οποιουδήποτε δεσμευτικού προσυμφώνου ή την παραλαβή των εν λόγων συμβάσεων, εφόσον είναι μεταγενέστερη. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου υπαναχώρησης, απαγορεύεται η καταβολή οποιασδήποτε προκαταβολής από τον καταναλωτή. Η απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης ποσού από λογαριασμούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λπ. Περιλαμβάνει δε όχι μόνο την πληρωμή στον έμπορο, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, ενημερώνοντας τον έμπορο εντός δεκατεσσάρων

36 36 (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης πληρωμής για οποιαδήποτε ετήσια δόση. Ο καταναλωτής δεν αναλαμβάνει δαπάνες ή υποχρεώσεις πέραν όσων ορίζει η σύμβαση. Σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύμβαση μπορεί να διέπεται από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του και οι ενδεχόμενες διαφορές μπορούν να παραπέμπονται σε άλλα δικαστήρια από τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. Υπογραφή του καταναλωτή: Μέρος 3: Συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες δικαιούται ο καταναλωτής και πού ακριβώς μπορούν να αποκτηθούν (παραδείγματος χάριν, σε ποια ενότητα ενός γενικού διαφημιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤA Κατάλληλη και σωστή περιγραφή των εκπτώσεων που είναι διαθέσιμες για μελλοντικές κρατήσεις, συνοδευόμενη από δέσμη παραδειγμάτων πρόσφατων προσφορών. Πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς της δυνατότητας του καταναλωτή να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα ή οι προσφορές που παρέχονται με βάση την «κατά χρονική προτεραιότητα εξυπηρέτηση», οι προθεσμίες για συγκεκριμένες προσφορές και ειδικές εκπτώσεις.

37 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 37 Εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας δευτερευουσών συμβάσεων και τις συνέπειες της καταγγελίας. Όροι καταγγελίας της σύμβασης, συνέπειες της καταγγελίας και ενημέρωση σχετικά με οποιαδήποτε επιβάρυνση του καταναλωτή με δαπάνες που ενδέχεται να επιφέρει η καταγγελία. 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αναφορά της ή των γλωσσών στις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται η επικοινωνία με τον έμπορο μετά την πώληση για θέματα που αφορούν τη σύμβαση, λόγου χάρη για τη διεκπεραίωση ερωτήσεων και καταγγελιών. Ενδεχομένως, η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών. Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών: Υπογραφή του καταναλωτή:

38 38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (άρθρο 5(1)(γ)) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ Μέρος 1: 1. Ταυτότητα, τόπος κατοικίας και νομικό καθεστώς τού ή των εμπόρων που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης: Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών (π.χ. εμπορική προώθηση): Διάρκεια της σύμβασης: Τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την απόκτηση των υπηρεσιών:. Γενική περιγραφή των συμπληρωματικών υποχρεωτικών δαπανών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της σύμβασης τύπος δαπανών και αναφορά των ποσών (π.χ. τοπικοί φόροι, συμβολαιογραφικά έξοδα, διαφημιστικές δαπάνες): Έχει υπογράψει ο έμπορος κώδικα ή κώδικες συμπεριφοράς; Εάν ναι, πού είναι δυνατόν να τον (τους) συμβουλευθεί κανείς;... Μέρος 2: Γενικές πληροφορίες: Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εν λόγω σύμβαση χωρίς μνεία λόγου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης ή οποιουδήποτε δεσμευτικού προσυμφώνου ή την παραλαβή τους εφόσον είναι μεταγενέστερη. Απαγορεύεται η καταβολή οποιασδήποτε προκαταβολής από τον καταναλωτή έως την πραγματοποίηση της πώλησης ή την κατ άλλο τρόπο λύση της σύμβασης μεταπώλησης. Η απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής, της κατάθεσης

39 39 εγγύησης, της κράτησης ποσού από λογαριασμούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λπ. Περιλαμβάνει δε όχι μόνο την πληρωμή στον έμπορο, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα. Ο καταναλωτής δεν αναλαμβάνει δαπάνες ή υποχρεώσεις πέραν όσων ορίζει η σύμβαση. Σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύμβαση μπορεί να διέπεται από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του και οι ενδεχόμενες διαφορές μπορούν να παραπέμπονται σε δικαστήρια διαφορετικά από τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. Υπογραφή του καταναλωτή: Μέρος 3: Συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες δικαιούται ο καταναλωτής και πού ακριβώς μπορούν να αποκτηθούν (παραδείγματος χάριν, σε ποια ενότητα ενός γενικού διαφημιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: Όροι καταγγελίας της σύμβασης, συνέπειες της καταγγελίας και ενημέρωση σχετικά με οποιαδήποτε επιβάρυνση του καταναλωτή με δαπάνες που ενδέχεται να επιφέρει η καταγγελία. Αναφορά της ή των γλωσσών στις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται η επικοινωνία με τον έμπορο, για παράδειγμα για το χειρισμό ερωτήσεων και καταγγελιών. Ενδεχομένως, η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών. Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών: Υπογραφή του καταναλωτή:

40 40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (άρθρο 5(1)(δ)) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΔΙΩΝ Μέρος 1: 1. Ταυτότητα, τόπος κατοικίας και νομικό καθεστώς τού ή των εμπόρων που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης:. 2. Σύντομη περιγραφή του προϊόντος: Ακριβής φύση και περιεχόμενο του δικαιώματος ή των δικαιωμάτων:.. 3. Ακριβής χρονική περίοδος κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και, ενδεχομένως, διάρκεια του εφαρμοζόμενου καθεστώτος: Ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής μπορεί να αρχίσει να ασκεί το συμβατικό δικαίωμα:. 4. Τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη συνδρομή μέλους ανταλλαγής χρονομεριδίων: Γενική περιγραφή των συμπληρωματικών υποχρεωτικών δαπανών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της σύμβασης τύπος δαπανών και αναφορά των ποσών (π.χ. τέλος ανανέωσης, άλλα περιοδικά έξοδα, ειδικές εισφορές, τοπικοί φόροι):.. 5. Συνοπτική αναφορά των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή: Περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες δαπάνες;. Εάν όχι, διευκρίνιση ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και ποιες συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες (τύπος δαπανών και αναφορά των ποσών π.χ. εκτίμηση του καταβλητέου τιμήματος για τις μεμονωμένες

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-130 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.2.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/122/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιανουαρίου 2009 για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 7(I) του 2000

Αριθµός 7(I) του 2000 Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 7(Ι)/2000 Ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999)

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 94/47/ΕΚ της 26 ης Οκτωβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 800 Ν. 71(Ι)/2016 Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1088 Ν. 101(Ι)/2016 Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ E.E. Παρ. I(I) Αρ. 3415, 30.6.2000 Ν. 92(Ι)/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών ιαφηµίσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 Ν. 34(Ι)/2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 27.6.2012, σ.1. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, μερικής εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 105(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα