φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Φιλοξενούμε σήμερα ένα άρθρο του κ. Αντω νίου Θ. Νταλαμάγκα Αντι στράτηγου ε. α. α π ό το εξαίρετο βιβλίο του Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ Π Α Ρ Ο Ν εκδόσεις Κ Ο Υ Λ ΤΟΥΡΑ. Ο υ π έ ρ ο χ ο ς αυτός άν θρωπος -Ηπειρώτηςστρατηγός Διοικητής άλ λοτε της Μ ε ρ α ρ χ ί α ς μ α ς λόγιος κ α ι ερευνητής γρά φει: Γενικά Στην περιοχή της Ηπεί ρου ο τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρε πε, καίτοι στον τομέα αυ τό υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω του απαράμιλλου και σχεδόν ανέπαφου φυσικού πλού του (παράλιου κ α ι ορει νού), μ ε πολλά τοπία ιδιαίτερου κάλλους κ α ι σπουδαιότατα οικοσυστή ματα, ό π ω ς έχει ήδη ανα- Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Α ΜΑΣ Στόχος μας και προσπάθεια μας, από τότε που αποφα σίσαμε να βγάλουμε αυτή την εφημερίδα, ήταν η ενημέ ρωση και η πληροφόρηση των απανταχού ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ ΝΙΤΩΝ. Αυτός ήταν ο γενικός στόχος. Ομως στοχεύαμε και στοχεύουμε και σε τούτο το ειδι κό: Ν α δώσουμε με τα γραπτά μας, απάντηση σε όλα εκείνα τα ζητήματα που δίνουν αξία, στον άνθρωπο και του δείχνουν, πως να πορεύεται σαν άτομο, σαν χωρια νός, σαν κοινωνία ακόμη και σαν κράτος και έθνος. Μ ε τη στροφή προς τις ρίζες της εθνικής και πολιτιστικής υπό στασης μας, της ευγνωμοσύνης προς τους μεγάλους προ- ^ Συνέχεια στην 8η σελίδα φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ύπαρξης τουριστικής υποδομής και του ανέπα φου φυσικού πλούτου) βοηθάει τ α μέγιστα στην α ξ ι ο π ο ί η σ η της περιοχής με ήπιες και εξειδικευμέ νες μορφές τουρισμοί} (υψηλής ποιότητας κ α ι μικρής κλίμακας), ό π ω ς είναι ο ορεινός τουρι σμός, ο αθλητικός (κωπη λασία, κανό, καγιάκ κ.α.), φυσιολατρικός - περιπα τητικός, θεραπευτικός, φιλοξένηση συνεδρίων, φιλοξένηση ανθρώπων τρίτης ηλικίας, χειμερι νός τουρισμός σε συνδυα σμό με την ύπαρξη παρα δοσιακών οικισμών, εκ τροφεία θηραμάτων με κυνηγετικούς χώρους ελεγχόμενους, οικολογι κός κ α ι γενικά τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος. Η ανάπτυξη τέτοιων μορ φών τουρισμού απαιτεί, ό π ω ς είναι φυσικό, σ η μαντικότατη υποδομή κ α ι " ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατά την ημέρα του Αντίπασχα (Παρασκευή της Διακαινησίμου) στην Π α ν α γ ι ά στο Βοϊδομά τη όλοι οι χωριανοί αποφασίσαμε τα εξής: Ιο. Ν ' αντικαταστήσουμε τον τσίγκο της στέ γης της Παναγιάς με κεραμμυδια. Ετσι την όλη τεχνική εργασία την προσφέρουν Δ Ω Ρ Ε Α Ν οι τεχνίτες - μαστόροι του χωριού μας, και η εφη μερίδα μας η " Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " προσφέρει τα υλικά (κεραμμυδια κ.λ.π.). Οποιος άλλος χωριανός ή ταξιδιώτης ή φίλος ή αναγνώστης μπορεί να Βοηθήσει μ' όποιο τρό πο νομίζει αυτός, κάδε προσφορά είναι δεκτή. Το 15/νταυγουστο ό λ α 8α είναι έτοιμα. Η Βοήθεια της Παναγιάς μας ας είναι πάντα μαζί μας. υψηλό επίπεδο υπηρε σιών κάθε μορφής, ο δε προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστη ριότητας προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί πραγματική πρόκληση. Πέραν αυτών έ ν α τέτοιο είδος τουριστικού ρεύμα τος αφ' ενός μεν βοηθάει στην ενίσχυση της α π α σχόλησης (ιδιαίτερα δε της παραμονής νέων αν θρώπων σε ορεινές πε ριοχές), α φ ' ετέρου δε μπορεί να αποτελέσει και σημαντική αγορά γ ι α προϊόντα ποιότητας (γε ωργικά, κτηνοτροφικά, προϊόντα χειροτεχνίας, λαϊκής τέχνης, υφαντουρ γικής, ξυλογλυπτικής, αργυροχοΐας, αρωματικά φυτά, κ ρ α σ ί, τσίπουρο κ.α.) π ο υ παράγονται στην Η π ε ι ρ ο. Στις ορεινές περιοχές της Η π ε ί ρ ο υ (περιοχές Κόνιτσας, Πωγωνίου, Μουργάνας, Ζαγοροχωρίων, Τζουμέρκων κ.α.) ο ενεργός πληθυσμός είναι ελάχιστος και ο ι λίγοι κ ά τοικοι που παραμένουν ο' αυτές είναι ηλικιωμένοι και απόμαχοι (μη ασχο λούμενοι με την παραγω γή). Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μετά από λίγο καιρό ο ι ορεινές περιο χές θ α ερημώσουν, θ α παύσουν να παράγονται π α ρ α δ ο σ ι α κ ά αγαθά κ α ι η ζωογόνος πηγή εμπλουτι σμού της παράδοσης κ α ι του λαϊκού πολιτισμού θ α στερέψει γ ι α πάντα (δηλα δή οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη δεν μ π ο ρ ε ί ν α υπάρξει χωρίς ενεργό πληθυσμό και νέους ανθρώπους). Γ ι α την αναστροφή της τραγικής αυτής κατάστα σης πρέπει ν α ληφθούν άμεσες κ α ι δραστικές πρωτοβουλίες, μ έ σ α α π ό το θεσμό της τοπικής αυ τοδιοίκησης, γ ι α τη δ η μιουργία δραστηριοτήτων από νέους ανθρώπους, Συνέχεια στην 8 η σελίδα ΟΙ ΤΑΧΙΑίηΤΕΣ Οταν ήμουν μικρός άκου γα τη γιαγιά μου συχνά κο ντά να λέει. Κοντά στο πα νηγύρι, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα θάρθουν οι ταξι διώτες. Χρόνια και χρόνια περίμενε η γιαγιά μου κι οι άλλες γιαγιάδες, μαννάδες και παιδιά νάρθουν από τα ξένα οι ταξιδιώτες. Από το νανούρισμα της μάννας η ευχή ήταν: το παιδί να μεγα λώσει, να εργαστεί και να αποκτήσει πλούτη στην ξενιτειά, να γυρίσει στον τόπο του να χτίσει σπίτια, να συ ντηρήσει εκκλησιές και να ταφεί στον τόπο του. Αυτό ήταν μια εσωτερική παρόρμηση και μια ύψιστη ηθική ιδεολογία του Ηπει ρώτη ιδίως κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ο ακόρεστος πόθος για την ελευθερία, το άγονο του Ηπειρωτικού χώρου αλ λά και το άγχος για την επι βίωση σε μια χώρα υπόδου λη και φτωχή ήταν τα κύρια αίτια, που κάθε ηπειρωτόπουλο έφευγε για την ξενιτειά, και γινόταν πολυμήχα νος, ταξιδευτής πραγματευτής και πολυτεχνίτης στα πέρατα του κόσμου. Οπου βρεθείς θ α συναντήσεις Ελληνες Ηπειρώτες. Μ ε μο ναδικά εφόδια την ευχή των Η γονέων και την απόφαση να εργαστεί τίμια και σκληρά να παλεύει με τον ιδρώτα του να προκόβει σύμφωνα με το τραγούδι που τον κατευόδωνε: " Ν α πας καλά, ναρθείς καλά, ναρθείς καζαντισμένος να φέρεις μούλα καλή, με ασημένια σέλα...". Ετσι ο ταξιδευτής, οι ταξι διώτες ερχόταν τα καλοκαί ρια στα πανηγύρια, έσπερ ναν κάνα παιδί, κάθονταν λίγο και ξανά για τα ξένα. Μ ' αυτή τη νοοτροπία, μ' αυτή τη ζωή, τη βασανισμέ νη μεγάλωσαν έζησαν και Συνέχεια στην 3η σελίδα ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΑΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ

2 ΜΑΪΟΖ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02 Γράφτηκαν Βιβλία ολόκλη ρα για την αγάπη, τη στογή και την αυτοθυσία της Μ ά ν α ς, της άγιας αυτής γυναίκας που θυ σιάζει ολόκληρη τη ζωή για τα δημιουργήματα της. Η αναγρα φή αυτών θ α αποτελούσε επα νάληψη γνωστών περιπτώσε ων. Ισως και ν α μας κούραζε. Εδώ θ α προσπαθήσω να κατα γράψω μία, α π ό τις πολλές, προσωπικές μου εμπειρίες αντίστροφης μέτρησης δηλα δή την... αγάπη των παιδιών προς τη μάνα. Γνώριζα ότι η αγάπη πορεύεται προς τα κάτω σαν το ποτάμι και ότι μια μάνα συντηρεί δέκα παιδιά και δέκα παιδιά δεν συντηρούν μια μά να, α λ λ ά διατηρούσα και επι φυλάξεις ίσως από προσωπική μου εμπειρία και κατασκευή. Τον Σεπτέμβρη του διετέλεσα για λίγο χρονικό διάστημα αστυνόμος στην Παλλήνη Αττικής. Καλό προά στιο της Αθήνας, που απέχει 15 χιλ/τρα από την Ομόνοια, ανατολικά επί της αμαξωτής οδού, που οδηγεί στη Ραφήνα. Η πόρτα του γραφείου μου χτύπησε δυνατά γρήγορα και νευρικά και αμέσως εισόρμησε μέσα άντρας θηριώδης την όψη, περίπου 55 χρονών. Ηταν καλοντυμένος και καλοθρεμένος σαν θρεφτάρι. Εφερε πάνω του χρυσό ρολόγι, χρυσά δ α κτυλίδια, με πολύτιμες πέτρες αμύθητου αξίας, χρυσά βρα χιόλια και στα δύο του χέρια, σταυρούς και σταυρουλάκια ολόχρυσα και καλοκεντισμένα γύρω από το λαιμό του. Ηταν σταυροί ομορφιάς, φιγούρας και όχι πίστης, θ α μου ταίριαζε καλύτερα συρμάτινος βρόγ- ΣΕΛΙΔΑ 2 Mc αφορμή τη giopin ins μόνο* ΤΑ Α Α Κ Ρ Υ Α ΜΙΑΣ Μ Α Ν Α Σ χος. Κρατούσε από το χέρι μια σεβάσμια γριούλα, καλοσυνά τη, 8 5 περίπου φθινοπώρων και την έσπρωξε με ασέβεια και οργή πάνω στο ντιβάνι που βρι σκόταν απέναντι από το γρα φείο μου και κάτω από την εικό να μιας άλλης μάνας, της Πα ναγιάς. - Π ά ρ ' την, Αστυνόμε. - Γιατί; Τί αδίκημα διέπραξε η γιαγιά; - Η γιαγιά είναι μαμά μου και δεν διέπραξε κανένα αδίκημα. - Τότε γιατί την φέρατε εδώ; Θέλετε κανένα χαρτί; - Ο χ ι, να την κρατήσετε εδώ μαζί σας, εγώ δεν την κρατάω άλλο. Αρχισα να μην καταλαβαίνω και ζήτησα διευκρινίσεις. Είμα στε, μου είπε, τέσσερα αδέλ φια και κανονίσαμε να την κρα τάμε από τρεις μήνες το χρόνο ο καθένας. Εμένα τελείωσε το τρίμηνο και ο αδελφός μου, που έχει σειρά, δεν την δέχεται οπότε εγώ απαλλάσσομαι πά σης ευθύνης και σας την... πα ραδίνω. Σάστισα. Στις σχολές της Χω ροφυλακής, που φοίτησα, δεν έτυχε ν α διδαχθώ τί να πράξω σε τέτοιες περιπτώσεις. Ισως οι καθηγητές μας, δεν πίστευαν ότι θ α συμβεί τέτοιο περιστατικό! Για μια στιγμή σκέ φθηκα να την κρατήσω στο σπί τι μου για ένα τρίμηνο. Επαιρνα, αν θυμάμαι καλά, δραχ. το μήνα και είχα τότε ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ τρία στόματα. Τι τρία, τι τέσσε ρα, σκέφτηκα. Θ α έδινα ένα μάθημα ή καλύτερα ένα μαστί γωμα στους πλούσιους αδελ φούς, που θ α συνετάραζε την κούφια και χωρίς αισθήματα αθυσαλέα τους ψυχή. Ενώ αυ τά διαλογιζόμουνα, κοίταζα απέναντι μου την πονεμένη μά να που άκουγε αμίλητη την πέ τρινη καρδιά του γιου της, την κρύα σαν μάρμαρο, την αλύγι στη. Δ ε ν σκεφτόταν ο τάλας, ότι ίσως και ο γιος του, δικός του γιος και γιος αρσενικής οχιάς, κάποια μέρα θ α τον εγκατέλειπε και αυτόν σε Βαθύ γήρας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ανυπεράσπιστο και γέ ρο; Στον τοίχο, πάνω από τη μά να κρεμόταν δακρυσμένη η Παναγιά με το παιδί της στα χέ ρια. Κάτω στο ντιβάνι η άλλη μάνα πνιγμένη και αυτή στα δ ά κρυα άκουγε το σπλάχνο της να εξαπολύει μύδρους ενα ντίον των άλλων παιδιών της και ν α μάχεται να την εγκατα λείψει στους τέσσερις δρό μους. Βλέπετε, τέσσερα παιδιά και μάλιστα πλούσια, δεν μπο ρούν να συντηρήσουν μια μά να. Και θυμόταν τη χαρά της εγκυμοσύνης, της γέννας, τις αρρώστιες, τα ξενύχτια, τις αγωνίες μιας ολόκληρης ζωής. Τώρα παντρεμένη και κατάμονη, με τη ματιά της φαινόταν πως ζητούσε από μένα βοή θεια και ευσπλαχνία. Στο νου μου ήλθε και η οπτασία της δι κιάς μου μάνας της πάμφτωχης αγρότισσας, που κουράστηκε να μας μεγαλώσει μια ζωή. Κύρτωσε η πλάτη της, λευκάνθηκαν τα μαλλιά της, ρόζιασαν τα χέρια της δουλεύοντας τη γη και το σπίτι. Ετσι άγιασαν τα χε- ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 39 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ* ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653)41466 και (0651)26645 ΕΔΡΑ ΙΈΡόΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα ηον δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: ράκια της τα φτωχά. Δ ε ν είχε όμως περιουσία και δεν μας άφησε τίποτε. Ισως γι αυτό την αγαπήσαμε πολύ. Θάμπωσαν και τα δικά μου μάτια. Α π ό το παράθυρο που έμπαινε μέσα μια ηλιαχτίδα, θόλωσε και έσβησε το φως της. Κατάλαβα, πως θόλωσαν τα μάτια μου, α λ λ ά και ο ήλιος αν και ποιητές, λογοτέχνες και ζωγράφοι μας τον παρουσιά ζουν γελαστό, έκλαψε για πρώ τη φορά και αυτός, θύμωσε για την ανθρώπινη κακία και αχαρι στία και απέσειρε την ακτίνα του. Σα να κατάλαβε ο απρόσμε νος επισκέπτης ότι... ταξίδευα και συνέχισε: Αφού σας ενημέ ρωσα μπορώ να πηγαίνω; -Τη μητέρα σας; - Αδιαφορώ. Μπορείτε να την πάτε στον αδελφό μου. Δεν είχα άλλη εκλογή προς το παρόν. Την επιβίβασα στο περιπολι κό μου αυτοκίνητο. Ενώ, ο γιος της έφυγε με άγρια χαρά γιατί ξεφορτώθηκε ένα ενοχλητικό φορτίο, τη μάνα, εποχούμενος μιας μεγάλης κυρίας της ασφάλτου που μας κοίταζε και αυτή περιφρονητικά με τα πίσω φανάρια, καθώς σπινιαρίζοντας χάθηκε από τα μάτια μας μέσα στο κουρνιαχτό. Ηταν η MERCEDES τους. Η ξένη μάνα, αμίλητη και κλαίουσα για την κατάντια της ανέβαινε, τον δικό της γολγοθά. Σας κουράζω, μου είπε για μια στιγμή, να έχετε την ευχή μου. Εσείς με ρώτησε, έχετε μά να; - Εχω, της απάντησα. - Εύχομαι παιδί μου, να μην έχει την τύχη μου. - Οχι, της απάντησα, δεν έχει την τύχη σου, γιατί ήταν φτωχή και δεν μας άφησε τίποτα, που θα μας έκανε σαν αδέλφια να τσακωνόμαστε και να την απο διώχνουμε. Το αυτοκίνητο μας με υπόδει ξη της γιαγιάς μας σταμάτησε έξω από μια έπαυλη. Ηταν ο άλ λος γιό της ο Α. που δεν την δε χόταν. Η βίλα ήταν αρχιτεκτονι κά χτισμένη με σχέδια όμορφα και παράξενα. Γιρλάντες γα ζίες, τριανταφυλλιές, τσιντόνες και άλλα λουλούδια την έζω ναν γύρω - γύρω. Ο κήπος γε μάτος καρποφόρα δένδρα. Η αυλή πανέμορφη με εξωτερι κούς φωτισμούς και αγάλματα. Στο οικιακό γκαράζ μια MERCEDES του γιου της Α. μια BMW της γυναίκας του και μια OPEL του παιδιού τους. Ο λ α έδειχναν χλιδή και μαλθακότητα, ενώ α π ό έξω η μάνα του εκλιπαρούσε λίγη ανθρώπινη ζεστασιά και κατανόηση α π ό την έπαυλη που αυτή έχτισε... Χτύπησα το κουδούνι και βγήκε λαύρος ένας χοντρός κύριος σαν ταύρος. - Τί θέλετε και χτυπάτε το κουδούνι μου; Ποιος είστε; - Είμαι ο καινούργιος αστυνό μος. Προσωπικά δεν θέλω τίπο τε, αλλά έφερα τη μητέρα σας, κουρασμένη και θλιμένη. Θ α ήθελα σας παρακαλώ να... την δεχτείτε. - Εσείς, που την βρήκατε, στο δρόμο; - Ο χ ι ακριβώς, την έφερε ο αδελφός σας στο γραφείο μου και με παρακάλεσε ν α την φέ ρω, γιατί ως ισχυρίστηκε έχετε σειρά να την κρατήσετε. - Οχι δεν την κρατώ και κ α κώς την φέρατε να την... επι στρέψετε γιατί σ' αυτόν τον κύ ριο έδωσε ένα μαγαζί στο Κο λωνάκι και περισσότερα εκα τομμύρια από μένα παραπάνω. Θ ε έ μου!! Βούιζαν τα αυτιά μου. Πρώτη φορά και τελευ ταία αντίκρυζα τέτοια κακία και μίσος προς τη μάνα. Τότε εί δα την κακία ανθρωποποιημένη μπροστά μου, πότε να γελά ει με ειρωνεία και σαρκασμό, και πότε να κρύβεται πίσω από τους τυλιγμένους με κισσούς τοίχους της έπαυλης. Αχ, μακρι νή μητέρα πόσο να πόνεσες! Τελικά στις ατελεύτητες παρα κλήσεις μου δέχτηκε και μου έκανε... τη χάρη να την κρατή σει. Από μένα ξέφυγε ένας ανα στεναγμός ανακούφισης. Πι στεύω ότι και εκείνη τη μέρα διέπραξα μια καλή πράξη. Την επαύριο ζήτησα άδεια και ανα χώρησα για το χωριό μου όπου καταφίλησα τα άδεια α λ λ ά άγια χέρια της μάνας μου, της Ολυμπιάδας. Τώρα, ω, τώρα που κοιμήθηκε πηγαίνω στο νε κροταφείο και βλέπω πως στον τάφο της φύτρωσαν λουλού δια, εκεί ακριβώς που έσταζαν τα δάκρυα μας, την ποτίζει το πρωί η δροσιά και τη μυρώνει όλη μέρα η λουλουδιασμένη άφωνη φύση. Τί αγιότερο από τη φτωχή μου μάνα και τις μα νάδες όλου του κόσμου; Είναι οι βυζάστρες μας. Δ.Λ. ΝΙΚΟΥ (και για την αντιγραφή Σ.Μ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ αναδημοσίευ ση απο την εφημερίδα ΝΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΤΩΝ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Π Α Λ Λ Η Ν Η ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Η Λ. 6fi.A5.967 & i)945hb9s5h

3 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Φητο ΣΕΛΙΔΑ 3 ΝΑΤΑΝ ΤΑ ΝΙΑΤΑ AV0 ΦΟΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΆΖ Στου Πέτρου Τζέρμπου την αυλή στήσαμε το πλεμάτι τα ψάρια ξεψαρίζαμε από το Βοϊδομάτη. m - ' i Κ * Ί Η Ρ - J Η Τάκενα πρώτη έφτασε και μας κρυφοκοιτούσε τι κάναμε πρωί πρωΐ η μαύρη απορούσε. Ο Χρήστο Μάντζιος πέρασε και αυτός με την σειρά του καλή σας μέρα ρε παιδιά μας είπε η αφεντιά του. H i ΪΝΤ ν 1 Μ α ούτε αυτός κατάλαβε τι κάνουν απορούσε στη φράκτη που ακούμπησε την Τάκενα ρωτούσε. Μια ακόμη χωριανική φωτογραφία στην " ΠΑΝΑΓΙΑ". Αντίπασχα ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΩΓΩΝΗΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π ρ ι ν α π ό 2 μήνες ο ι Α δ ε λ φότητες Π ω γ ω ν ί ο υ π ή ρ α ν α π ό φ α σ η με εμπνευστή και π ρ ω τ ο π ό ρ ο τον π ρ ό ε δ ρ ο της α δ ε λ φ ό τ η τ α ς Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ κ α ι α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο της Η.Ε. Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς κ. Φ ί λ ι π πο Κ ο ύ γ κ λ η ν α γίνει η κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η ε κ δ ρ ο μ ή στις 2 6 Μ α ί ο υ η μ έ ρ α Κ υ ρ ι α κ ή στην π α ν έ μ ο ρ φ η τ ο π ο θ ε σ ί α στον ΑηΤιάννη Αγίου Προδρό μου. Ξημέρωσε η 26η Μαΐου κ α ι το αυτοκίνητο π ε ρ ί μ ε ν ε τους ε κ δ ρ ο μ ε ί ς έ ξ ω α π ό το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο καιρός συννεφιασμέ ν ο ς και κ ά π ο υ κ ά π ο υ ψ ι χ ά λ ι ζε. Α υ τ ό ό μ ω ς δ ε ν φ ό β ι σ ε τους ε κ δ ρ ο μ ε ί ς. Το αυτοκίνητο γ ε μ ά τ ο με γελαστά πρόσωπα ξεκίνησε κ α ι σ ε 1 ώ ρ α έ φ θ α σ ε στον τ ό π ο του π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ σε μια μαγευτική τ ο π ο θ ε σ ί α μ έ σ α στην ο μ ο ρ φ ι ά της Α ν ο ι ξ η ς στον κ α τ α π ρ ά σ ι ν ο τάπητα της φ ύ σ η ς σ τ α κ α τ α π ρ ά σ ι ν α δ έ ν δ ρ α με τις δ ρ ο σ ο σ τ α λ ί δ ε ς στις φ υ λ λ ω σ ι έ ς των δέν δ ρ ω ν που λ α μ π ο κ ο π ο ύ σ α ν στις α κ τ ί ν ε ς του η λ ί ο υ με τα πολύχρωμα αγριολούλουδα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΙ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ.: F A X Α Θ Η Ν Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & Σια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σιδηρά Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - ΤουΒλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώ ματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Οικοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον ερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΙΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ με το μ υ ρ ο β ό λ ο ά ρ ω μ α τους με το κ ε λ ά δ η μ α της π έ ρ δ ι κ α ς, των αηδονιών στις φ υ λ λ ω σ ι έ ς των δ έ ντρων. Στη σ υ ν έ χ ε ι α ά ρ χ ι σ α ν ν α κ α τ α φ θ ά ν ο υ ν τα Ι.Χ. Κ ά τ ω α π ό το κιόσκι κ α θ ι σ μ έ ν ο ι, ά λ λ ο ι έπιναν τον καφέ τους και ά λ λ ο ι τα ο υ ζ ά κ ι α τους. Τα β ι ο λ ι ά και τα κ λ α ρ ί ν α ά ρ χ ι σ α ν ν α π α ί ζ ο υ ν με το μ ο ι ρ ο λ ό ι και ο χ ο ρ ό ς ξ ε κ ί ν η σ ε χ ω ρ ί ς δ ι α κ ο π ή μέχρι που φύγαμε. Το μεσημέρι τα ό ρ γ α ν α από τραπέζι σε τρα πέζι λ α λ ο ύ σ α ν άλλοι χόρευ α ν κ α ι ά λ λ ο ι έ τ ρ ω γ α ν και τραγουδούσαν. Τα γ κ α ρ σ ό ν ι α π η γ α ι ν ο έ ρ χ ο ν τ α ν με φ α γητά και ποτά. Η Τάκενα πρώτη ρώτησε το Χρήστο να απαντήσει την περγουλιά κλαδεύουνε γρήγορα για να ανθίσει. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΑ Η μήτρα είσαι της ζωής μου αυτό ποτέ δεν το ξεχνώ, ανάσα είσαι της πνοής μου και ο καθρέφτης της ψυχής μου, αιώνια δ α σ' αγαπώ. Μ ά ν α μου γλυκεία, θυμή σου, είσαι η μοναδική* η γαλήνια η μορφή σου πάντα 8 α μ' ακολουθεί. Η αύρα είσαι του αγέρα κι ο ήλιος μες στην κατα χνιά, αγνός ανθός μέσα σε σέρα κι αντιφεγγίζεις στον αιθέpa, Μ ά ν α, μανούλα μου γλυ κεία. Είσαι του σπιτιού κολώνα και καμπάνα σ' εκκλησιά, βράχος είσαι σε κυκλώνα χάντρα είσαι θαλασσιά. Ο φάρος είσαι σ' ακρωτήρι τη ρότα μου καθοδηγεί, στο σκότος είσαι παραθύρι και της καρδιάς μου τ' ανοι- Να σε βαρέσει μια αστραπή στον τόπο να σε αφήσει. Τα κάγκελα τους βάφουνε που έχουνε σαπίσει. χτήρι όταν αυτή βαθιά σιγεί. Γι' αυτό σας λέω χωριανοί αυτή την ιστορία νάταν τα νιάτα δυό φορές τα γηρατειά καμμία. Βαλάντης Μ ά ν α μου και Αγγελε μου μεσ' στα μάτια σε κοιτώ κι αν σε πίκρανα ποτέ μου, τη συγνώμη σου ζητώ. Γιώργος Μ ο ύ κ α ς II ΟΙ ΤΛΙίΛΙίΙΤΕΣ Σ υ ν έ χ ε ι α α π ό την 1 η σ ε λ ί δ α γ έ ρ α σ α ν οι δ ι κ ο ί μ α ς ο ι π α λ ι ο ί. Σ ή μ ε ρ α άκκαζαν τα π ρ ά γ μ α τ α, σ μ ί κ ρ υ ν α ν οι α π ο σ τ ά σ ε ι ς και ζ ο υ ν ό λ ο ι μ α ζ ί σ τ α ξ έ ν α ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ς. Ο μ ω ς ο ι " τ α ξ ι δ ι ώ τ ε ς μ α ς " έ ρ χ ο ν τ α ι σ ι μ ά κοντά σ τ ο χ ω ρ ι ό μας, όχι με " α σ η μ έ ν ι α μ ο ύ λ α " α λ λ ά με σ ύ γ χ ρ ο ν η " μ ο ύ λ α " με " γ ε ρ ό μ η χ ά ν η μ α " α σ τ ρ α φ τ ε ρ ό. Α υ τ ό μ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί μ α ς ε ν δ υ ν α μ ώ ν ε ι μ α ς χ α ρ ο π ο ι ε ί πως η ζ ω ή σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι και θ α σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι γ ι α χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά σ ' α υ τόν ε δ ώ τον ε υ λ ο γ η μ έ ν ο τ ό π ο. Στο χ ω ρ ι ό μ α ς στη γ ε ν έ θ λ ι α γη μ α ς στη γη των π ρ ο γ ό ν ω ν μας. Σ. Η τ α ν μια μ έ ρ α ξ έ γ ν ο ι α σ τ η α π ό τις ά λ λ ε ς μια μ έ ρ α της κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς ζ ω ή ς μια μ έ ρ α γ ε μ ά τ η με β ι ο λ ι ά και κ λ α ρ ί να με χ ο ρ ό και με τ ρ α γ ο ύ δια ό π ω ς τα β ρ ή κ α μ ε α π ό τους π ρ ο γ ό ν ο υ ς μας. Τέτοιες ε κ δ ρ ο μ έ ς κ α ι σ υ ναντήσεις μ α ς ενώνουν δ ε ν ξ ε χ ν ο ύ μ ε τις ρ ί ζ ε ς μ α ς τα ή θ η και τα έ θ ι μ α των π ρ ο γ ό νων μας και σ ε κ ά θ ε κάλε σ μ α γ ι α ε κ δ ρ ο μ έ ς και ά λ λ ε ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς των Α δ ε λ φ ο τ ή των ν α δίνουμε το π α ρ ό ν για να μη ξ ε χ α σ τ ο ύ μ ε κ α ι λ η σ μ ο ν η θ ο ύ μ ε και χ ά σ ο υ μ ε την ε π α φ ή μ α ς γ ι α το κ α λ ό ό λ ω ν μας. Του χ ρ ό ν ο υ όχι έ ν α α λ λ ά δ ύ ο και τρία ε κ δ ρ ο μ ι κ ά λ ε ω φ ο ρ ε ί α στην ε κ δ ρ ο μ ή μ α ς. Αχιλλέας Ράπτης II s Μια άποψη της πλατείας του χωριού μας. ***i. ΟΙΚ.

4 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02 ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΑΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΑΙΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ Το Υπουργείο Γεωργίας έχει δέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα για την καταπο λέμηση του Μελιταίου Πυ ρετού το οποίο εφάρμοζε- ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΙΜΑ ται με επιτυχία σε ολόκλη ρη τη χώρα. Στις περιοχές όπου το ποσοστό μόλυνσης είναι μικρότερο του 5 % έχει υιοθετηθεί πολιτική της ορολογικής διάγνωσης, της σφαγής των μολυσμέ νων ζώων και της αποζη μίωσης των ιδιοκτητών. Στις περιοχές με υψηλότερο πο σοστό μόλυνσης εφαρμό ζονται εμβολιασμοί στα νε αρά ζώα, για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επιτευ χθεί ποσοστό 5%. Ομως για την απόλυτη επιτυχία του προγράμματος απαιτεί ται η ενεργός συμμετοχή των κτηνοτρόφων. ΜΕΤΡΑ Π Ο Υ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ Μ Ο Λ Υ Σ Μ Ε Ν Ε Σ ΕΚΤΡΟ ΦΕΣ Τα υλικά των αποβο λών, πλακούντες και έμ βρυα πρέπει να συγκεντρώ νονται σε στεγανά δοχεία και να καταστρέφονται κα τά προτίμηση με καύση. Ο ι στάβλοι και τα μολυ σμένα εργαλεία καθαρίζο νται σχολαστικά και απολυμαίνονται με ισχυρά απολυ μαντικά (φαινολικά, υποχλωριούχα, ιωδοφόρειο, καυστική σόδα κ.λ.π.). Η κοπριά να συλλέγε ται καθημερινά και να συ γκεντρώνεται σε σωρούς όπου θ α παραμένει τουλά χιστον για ένα χρόνο, δια φορετικά πρέπει ν α καίγε ται ή να απολυμαίνεται πριν χρησιμοποιηθεί. Τα οχήματα που μπαί νουν ή βγαίνουν α π ' τη μο λυσμένη εκτροφή, πρέπει να περνούν μέσα από λάκ κους με απολυμαντικό, για να απολυμαίνονται οι ρό δες τους. Δεν πρέπει ν α εισάγο νται ζώα στις μολυσμένες εγκαταστάσεις, πριν περά σει ένας μήνας από την απολύμανση. Τα νέα ζώα πρέπει ν α είναι από περιο χές απαλλαγμένες από Μελιταίο Πυρετό ή ν α έχουν υποστεί τις απαραίτητες ερ γαστηριακές δοκιμές πριν την εγκατάσταση τους στη μονάδα. Ν α αποφεύγεται η επα φή των υγιών ζώων με άλλα κοπάδια (π.χ. κοινές βο σκές). Η καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών στις εκτροφές πρέπει να εί ναι συνεχής και κάτω από την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών. ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ ΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ν α αποφεύγεις το άβραστο ή μη παστεριωμέ νο γάλα ή τα προϊόντα που προέρχονται α π ' αυτό. Βρα σμός του γάλακτος για λίγα λεπτά αρκεί για να το κατα στήσει ασφαλές. Γενικά τα σκληρά τυριά, το βούτυρο, το ξινόγαλο και το γιαούρτι παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό κινδύνου από τα μαλακά φρέσκα τυριά. Τα φρέσκα τυριά τύπου "φέ τας" δεν πρέπει να κατανα λώνονται νωρίτερα των δύο μηνών από την παρασκευή τους. ΚΡΕΑΣ - ΙΣΤΟΙ - Ο Ρ ΓΑΝΑ Ν α αποφεύγεις την κα τανάλωση ανεπαρκώς μα γειρεμένων κρεάτων και ιδίως σπλήνα, νεφρών, συ κωτιών, μαστών και όρχεων. Κίνδυνος υπάρχει επίσης από το χειρισμό ωμών μο λυσμένων κρεάτων ή οργά νων, επειδή υπάρχει πιθα νότητα επιμόλυνσης άλλων τροφίμων από βρόμικα χέ- ΤΟΠΙΚΑ [ΛΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής. ρια ή μαγειρικά σκευή και εργαλεία. ΕΠΑΦΗ ΜΕ Μ Ο Λ Υ ΣΜΕΝΑ Ζ Ω Α ΚΑΙ ΥΛΙ ΚΑ Οταν έρχεσαι σε επαφή με ζώα μολυσμένα πρέπει να φοράς προστατευτιικά ρούχα, πλαστικά γάντια και κατάλληλα γυαλιά που να προστατεύουν τα μάτια σου. Ρούχα και συσκευές πρέπει να αποστειρώνονται μετά τη χρήση με βρασμό και τα παπούτσια με εμβάπτιση σε απολυμαντικά για να μη μεταφέρεται η μόλυν ση έξω από τις εγκαταστά σεις. Οσοι ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα ζώα χωρίς να φορούν γάντια, να πλέ νονται καλά με σαπούνι και να χρησιμοποιούν βάμμα ιωδίου σε τυχόν ανοιχτά τραύματα και εκδορές. Σε περιπτώσεις επαφής του βλεννογόνου των μα τιών με μολυσμένα υλικά πρέπει αμέσως να ξεπλένο νται με άφθονο καθαρό νε ρό μακριά από την περιοχή εργασίας και ακολούθως να ενσταλλάζεται κολλύ ριο με τετρακυκλίνη ή χλωραμφενικόλη. Ατομα που τρυπήθηκαν με σύριγγες που περιείχαν εμβόλιο πρέ πει να υποβάλλονται σε θε ραπεία. Σε ιδιαίτερα μολυσμένο περιβάλλον συνιστάται η χρήση μάσκας για την απο φυγή εισπνοής μολυσμένης σκόνης. Η Βρουκέλλωση των αι γοπροβάτων ή Μελιταίος Πυρετός, όπως έχει καθιε ρωθεί ν α ονομάζεται στην Ελλάδα, είναι ένα λοιμώδες νόσημα, με σοβαρές επι πτώσεις στη Δημόσια Υγεία και στην Εθνική Οικονομία. α α ' α ω S α τ ο ΣΕΛΙΔΑ 4 σ Λ Πασάς ή πασιάς = αξιωματούχος της Τουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σατράπης, γενικός διοικη τής. Ακόμη σημαίνει αυτός που ζει άνετα, με πολυτέλεια, που απολαμβάνει τις υπηρεσίες των άλλων κ.λ.π. Φρά σεις: Αλή - πασάς των Ιωαννίνων. Τον έχουμε πασά στο σπίτι κι ακόμη "πασάς στα Γιάννενα" Πασπαρτού = λεπτό χαρτί πάνω στο οποίο τοποθετού νται φωτογραφίες Πασπατεύω ερευνώ με τα δάχτυλα μου, ψάχνω ψα χουλεύω - ψηλαφώ. (Πασπάτης = αυτός που ψάχνει). Πιάκω = πιάνω. Φράσεις: Ν α σε πιάκω λίγο στο στόμα μου δηλαδή ν' ασχοληθώ μαζί σου ή αντίθετα μη σε πιάκει στο στόμα της, σου αναφέρει όλα τα κουσούργια. Πισινά, πισινός = το πίσω μέρος του σώματος μας και τα πίσω σκέλη των τετραπόδων ζώων. Φράσεις: Τ' άλογο σηκώθηκε στα πισινά του. Τα θέλει ο πισινός σου για πρό σωπο που με τη συμπεριφορά του προκαλεί μια κατάστα ση. Κρατώ πισινή = ενεργώ με προφυλακτικότητα, επειδή δεν είμαι σίγουρος τι κατάληξη θάχει μια υπόθεση κ.λ.π. (κι ακόμη τσέπιασε τον πισινό: χυδαία, λαϊκή φράση κ.λ.π.). Πίκκουλο = ο μικρός βοηθός δημοσίων κέντρων Πόλκα = είδος χορού, χτένισμα μαλλιών Πορτομανές = το πορτοφόλι ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Σ. Π Α Ν Ο Σ ΠΟΥΚΕΒΙΑ 16 ΤΗΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/718 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιτ ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥ&ΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΩΡΠΟΖ ΜΟΥΣΙΚΟΙ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΑ, 0* ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ Ν Ο Ν Α Π Α"" Ν Ο Ρ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΛ.: και JVt Α ΛΙαερα ICATAAVMATA ΜΝΩΝΛΖ Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΦί ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΑΜΡΝΑ Ι π εν τα v&ttxi ym κ ο τ ό «ο ν. λ α αΐ>ΰ$>χας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ;OJ»AJOKAXm> UTtANNtmm *. IZAJE * ΤΗΛ. {0657)41,591 « B. Q / d p f l i i : ΛΕΟΦ. π Κ κ 3 ν 18 ; ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. Ι % Ρ Ι Δ θ Ν Ο Ι %4 %6i ΓΡΑΦΕΙΟ % ΤΗΛ. & TAX: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΖΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΖΑΣ ΠΩΛΗΖΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Λ Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΔΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου* - Τ Η Λ ΑΘΗΝΑ

5 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02 EKCIVOI n o u cpcugouv ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΠΥΡΙΑΟΝ ΛΑΖΌΠΟΥΛΟΣ (Από τα Α ν υ PoBcvio) M e πόνο β α θ ύ και α ι σ θ ή μ α τα θλίψης πληροφορηθήκαμε στις 9 Απριλίου το θ ά νατο του εκλεκτού συγχωρια νού μας Σπύρου Λ α ζ ό π ο υ λ ο υ, ο οποίος, όπως και π ο λ λ ο ί άλ λ ο ι συγχωριανοί της γβνιάς του, έχει γράψει με τη δ ρ ά σ η και την π ρ ο σ φ ο ρ ά του, για το χ ω ρ ι ό μας, τη δική του ιστο ρία. Φ υ σ ι κ ά, ό,τι και ν α γ ρ α φ ε ί, θ α είναι λίγο, γιατί σπάνια συ ναντά κανείς την ευγένεια κ α ι την αριστοκρατικότητά του, τη λεπτότητα της ψυχής και την καλοσύνη του, την καταδεκτικότητά του και τόσες ά λ λ ε ς αρετές, που α σ φ α λ ώ ς κληρονόμησε α π ό τη μητέρα του, την αείμνηστη Βασιλική, η ο π ο ί α καταγόταν α π ό το Α η δ ο ν ο χ ώ ρ ι Κονίτσης κ α ι ήταν συγγενής του αοίδιμου Ο ι κ ο υ μενικού Πατριάρχη Α θ η ν α γ ό ρα. Δυστυχώς με τον αναπάντε χ ο θ ά ν α τ ο του αγαπητού μας Σπύρου -και ήταν αναπάντε χος, γιατί ο Σπύρος έσφυζε γε μάτος ζωντάνια- το χ ω ρ ι ό μας γίνεται πιο φτωχό. Γιατί, όταν ο χ ά ρ ο ς χτυπάει άτομα της γενιάς αυτής, ό λ ο και λιγότεροι θ α είναι οι άντρες, που θ α συμμετέχουν στις κοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού, στις χ α ρ έ ς και τις λύπες, και τότε α σ φ α λ ώ ς απο τυπώνεται ο λ ο φ ά ν ε ρ α η διαί σ θ η σ η της φτώχειας. Ο Σπύρος Λ α ζ ό π ο υ λ ο ς γεν νήθηκε σ τ α Α ν ω Ραβένια το , όπου και πήρε τα πρώ τα εγκύκλιο γράμματα στην περίφημη θ ω μ α ΐ δ ε ι ο Σχολή, (δημοτικό σχολείο του χωριού μας, που χτίστηκε με χρήματα του εγκατεστημένου στο Β α ζ α ί ο της Ρουμανίας ευεργέτη μας Ευθυμίου θωμαΐδη). Ο μ ω ς ο Σπύρος μεγάλωσε σ ε μια ιστορική συγκυρία, της ο π ο ί α ς τα κύρια χαρακτηρι στικά γνωρίσματα ήταν η φτώ χεια, η ανέχεια, οι πόλεμοι. Ο τ α ν ξέσπασε ο π ό λ ε μ ο ς του ήταν μαθητής του Δ η μοτικού Σχολείου και τα γεγο νότα, που εκτυλίχτηκαν στο χωριό έμειναν έντονα χαραγ' μένα στη μνήμη του. Θ υ μ ά μ α ι, πέρυσι στην ε ο ρ τή του Αγίου Ν ι κ ο λ ά ο υ, πο λιούχου του χωριού μας, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 2 0 Μ α ΐ ο υ, μετά τη Θ ε ί α λει τουργία, στο καφενείο του χωριού η συζήτηση περιστρά φηκε στα γεγονότα εκείνης της περιόδου και της μετέπει τα, της σκοτεινής και α δ ε λ φ ο κτόνου περιόδου του εμφυ λίου πολέμου. Α λ ή θ ε ι α πόσο α κ ρ ι β ο λ ό γ ο ς, π ό σ ο ειλικρι νής και αντικειμενικός, πόσο δ ί κ α ι ο ς υπήρξε στους χ α ρ α κτηρισμούς και στις τοποθε τήσεις του! Ηταν μια ακένωτη πηγή γνώσεων, πληροφοριών και ειδήσεων, τοπικού και επιχώριου β έ β α ι α χ α ρ α κ τ ή ρ α, που για όλους εμάς τους νεό τερους Πανωραβενιώτες, που τον ακούγαμε, αποτελούσε μ ά θ η μ α Εθνικής - τοπικής ιστορίας. Ω ς οικογενειάρχης ο Σπύ ρος ευτύχησε ν α δημιουργή σει, με την αγαπημένη του και αγαπητή σ ε όλους τους χω ριανούς Κατερίνα, μια α ξ ι ο ζ ή λευτη οικογένεια. Απόκτησαν ένα α γ ό ρ ι, το Θ α ν ά σ η, και μια θυγατέρα, την Α ν ν α (που στα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτι κής μου σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς η τύ χη το έφερε ν α τους έχω μα θητές- άριστους μαθητές και εξαίρετους χαρακτήρες) στο Γυμνάσιο Δολιανών. Μ ε το πέ ρ α σ μ α β έ β α ι α των χρόνων τα παιδιά αποκαταστάθηκαν, δημιούργησαν τις δικές τους ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν Ω Π Ω Ν ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν ΚΡΕΑΤΩΝ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΔΡΟΣ Β. Λ Ε Τ Σ Ι Ο Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣΤΗΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ Θ Ε Ο Δ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΪΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΣΕΛΙΔΑ 5 "Ν οικογένειες, εγκαταστημένες στην Α θ ή ν α, χ ά ρ ι σ α ν στους γονείς τους εγγόνια και όλοι τους ήταν ευτυχισμένοι. Ο μ ω ς, για ν α μορφώσει τ α παιδιά του ο Σπύρος έκανε πολλές θυσίες και εργάστηκε σ κ λ η ρ ά, τόσο στις αγροτικές εργασίες, ό σ ο και στις κτηνο τροφικές. Κυρίως η κτηνοτρο φική μ ο ν ά δ α, που είχε δ η μιουργήσει στο χωριό ήταν υποδειγματική. Α λ λ ά και στο εξωτερικό αναγκάστηκε ν α εκπατριστεί, τόσο στη Δυτική τότε Γερμανία, ό σ ο και στη Σουηδική Α ρ α β ί α, για ν α προ σφέρει τα πάντα σ τ α παιδιά του, ώστε ν α αποκτήσουν την πολυπόθητη μόρφωση (που στερήθηκε ο ίδιος σ τ α χρό νια της κατοχής), την οποία θ ε ω ρ ο ύ σ ε εφόδιο για τη σφυ ρηλάτηση του χ α ρ α κ τ ή ρ α, α λ λ ά και για την επιτυχία στο δ ύ σ κ ο λ ο αγώνα της ζωής. Ο τ α ν ο Σπύρος γύρισε α π ' το εξωτερικό, γεμάτος εμπει ρίες και γνώσεις, αναμείχτηκε και στην τοπική αυτοδιοίκη ση, ως αιρετό μέλος της κοι νότητας, στην οποία πρόσφε ρε τις υπηρεσίες του με διαλ λακτικότητα και σωφροσύνη. Σ' ολόκληρη τη ζωή του ο Σπύρος, εκτός α π ό εργατι κός, υπήρξε γενναιόψυχος και γενναιόδωρος. Α κ ό μ η ήταν ά κ α κ ο ς, γ ι ' αυτό κ α ι αγαπήθηκε από όλους τους χωριανούς του. Είχε μόνο φί λους και κανέναν ε χ θ ρ ό. Π ά ντοτε συμπονούσε τους συ νανθρώπους και συγχωρια νούς του, πάντοτε συμμετείχε στον πόνο και στη χ α ρ ά του διπλανού του. Πάντοτε έκανε κουράγιο και έδινε ορμήνιες στους νεό τερους με τρόπο ήπιο και δ ι α κριτικό, ως καταστάλλαγμα της πολύτιμης πείρας και των δυσκολιών της ζωής. Δυστυχώς ο χ ά ρ ο ς τον ά ρ παξε αναπάντεχα (στην ηλι κία των 7 2 ετών) α π ' τη γυναί κα, τα παιδιά και τα εγγόνια του, α λ λ ά και α π ' όλους τους χωριανούς. Ο μ ω ς θ α μείνει στη μνήμη μας ως ένας εξαί ρετος άνθρωπος, ως άριστος οικογενειάρχης, ως ά ν θ ρ ω πος συνετός, ανεξίκακος, αγαπητός, ειλικρινής, δίκαιος και φιλάνθρωπος. Εύχομαι ο αναστάς Θ ε ά ν θρωπος ν α δίνει δύναμη και παρηγοριά στη γυναίκα του, στα παιδιά του και στον α δ ε λ φό του Γιάννη. Γιάννης Κάτσενος ΟΙ... ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Επειτα από πολλά χρόνια, ξαναβρέθηκα για λίγο στην Πωγωνιανή, στη Βοστίνα όπως τη λέμε εμείς οι Πωγωνήσιοι και ξανα θυμήθηκα τα τότε μεταπολεμικά μου μαθητικά χρόνια, χρόνια τρόμου αγωνίας, φτώχειας καταστροφών και απογοητεύσεων. Μ ε σπίτια καμένα και κατεστραμμένα και το Γυμνάσιο μας και οικοτροφείο ερειπωμένα. Που ποτέ μα ποτέ να μην ξανάρθουν στον τόπο μας, τέτοια χρόνια. Είδα παλιούς Βοστινιώτες λιγοστούς βέβαια, σπίτια νοικοκυ ρεμένα και καθαρούς δρόμους α λ λ ά και νέους αγαπημένους κάτω από τον πλάτανο ν α τρώμε σε κοινό τραπέζι "αγάπης" για τη γιορτή του Α ϊ Νικόλα και χάρηκα πολύ. Ο χρόνος ως γνωστόν επουλώνει τις πληγές. Και ξεθωριάζει επώδυνες μνήμες φτώχειας και γκρίνιας. Η ίδια η ζωή μας φέρ νει όλους πιο κοντά όταν υπάρχει κοινός στόχος και κοινή προ σπάθεια να ζήσουμε σ ' αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Στον τόπο που γεννηθήκαμε και δημιουργηθήκαμε. Ο λ ο ι αγαπημένοι -οι λιγοστοί Πωγωνήσιοι- α ς προχωρήσουμε μπροστά. Σημείο ευχάριστο ότι η ζωή προχωράει και πάντα νικάει. ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες μία από τις τρεις Σχο λές Δημοτικής Αστυνομίας αναμένεται ν α λειτουργήσει στην Κόνιτσα από την 1 η Νοεμβρίου δυναμικότητας εκ παιδευομένων με 3 0 εκπαιδευτές και 5 0 άτομα Βοηθητικό προ σωπικό. Η λειτουργία αυτής της Σχολής 8 α συμβάλλει στην ανά πτυξη της Κόνιτσας και της περιοχής και τα ωφέλη θ α είναι πολ λ ά και μεγάλα. Ο ι μαθητές αυτής της Σχολής, οι αυριανοί αστυ νομικοί της Δημοτικής Αστυνομίας, θ α γίνουν ζωντανοί διαφημιστές της περιοχής, ώστε πολλοί επισκέπτες και τουρί στες α π ' όλα τα μέρη της χώρας μας θ α έρθουν να γνωρίσουν την Κόνιτσα και την γύρω ευρύτερη περιοχή. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ ALUMIL - ALPIN Παραδοσιακά κάγκελα ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τηλ κ ι ν η τ ό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ Ο ι κ KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8754 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Shoe* ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ

6 ΜΑΪΟΖ - ΙΟΥΝΙΟΙ 02 ΣΕΛΙΔΑ β ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΑΙΚΑ: Π Π Σ Α Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Ο Η Κ Ε Τ Ο Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΑ Είναι γνωστό από την ιστορία και την διδασκαλία της ιστορι κής Γραμματικής, ότι το αλφά βητο το παρέλαβαν οι Ελληνες από τους Φοίνικες και το δια μόρφωσαν κατάλληλα προ σαρμόζοντας το στα δεδομένα της ελληνικής γλώσσας. Τις τε λευταίες δεκαετίες διατυπώθη- η μουσούδα του βοδιού. Β. Στα φοινικικά λέγεται μπέθ. Η λέξη αυτή σημαίνει αντίσκηνο και σπίτι. Πραγματι κά αν Βάλομε το Β να πατήσει με τη ράχη οριζόντια 8 α φαίνε ται σ α να είναι δύο κολλητά σπίτια ή σκηνές με τις πορτούλες, δηλαδή ένας στοιχειώδης ρόφα ο κος Αθανάσιος κε η θεωρία ότι οι Φοίνικες το παρέλαβαν από τα νησιά του Αιγαίου. Στη συνέχεια ξεχάστη κε η πρώτη ελληνική γραφή και επικράτησε η θεωρία ότι οι Ελ ληνες το πήραν από τους Φοίνι κες. Δεν θ α ασχοληθούμε εδώ με την ιστορική αυτή εξακρίβω ση. Θ α αναφερθούμε αποκλει στικά στο συμβολισμό του κά θε γράμματος και την προέλευ ση της ονομασίας του. Ξεκινάμε από το Α. Η λέξη "άλφα", προέρχεται α π ό την φοινικική λέξη "άλεφ", που ση μαίνει βόδι. Πραγματικά, αν το σχήμα Α το ρίξουμε στο πλάι, ώστε να πατήσει με τη μια του πλευράγθα έχουμε μια αφηρη μένη ζωγραφιά που παριστάνει κεφάλι Βοδιού ή ταύρου: οι δυο ουρές θ α είναι τα κέρατα και το μπροστινό μυτερό μέρος Δέμος οικισμός. Γ. Το γράμμα αυτό λέγεται "γκίμελ" στα φοινικικά και ση μαίνει γκαμήλα. Και πραγματι κά δίνει αυτή την εντύπωση: η γκαμήλα είναι ψηλή (κάθετη γραμμή του γράμματος) και έχει ένα πολύ μακρύ λαιμό, (οριζόντια γραμμή). Δ. Στα φοινικικά λέγεται "ντάλεθ" και σημαίνει πόρτα. Η πόρτα της σκηνής και των πήλι νων κτισμάτων, είναι, κατά κα νόνα τριγωνική. Το σχήμα του γράμματος είναι ο λ ο κ ά θ α ρ ο και σαφέστατο στη γραμμή μιας τέτοιας πόρτας. Ε. Στα φοινικικά σημαίνει θυ ρίδα. Και πράγματι, το σχήμα Ε θυμίζει πολύ πορτούλα ντου λαπιού. Εχει μάλιστα και λαβή: Μπορείς να την πιάσεις από τη μεσαία προεξοχή και να την στρέψεις γύρω από τους μεντε- ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περιμένει η καταγάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπερός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύσετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ. Το κάθε δωμάτιο διαθέτει δικό του μπάνιο, εξοπλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ Κ Ω Ν / Ν Ο Ζ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - κάρβουνα Ηπα'ρου τηλ και Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ σέδες (κάθετη γραμμή). Ζ. Στις σημιτικές γλώσσες "ζαζίμ" σημαίνει σκαπάνη και όπλο. Ο ι φοίνικες έγραφαν το ζήτα όπως περίπου εμείς το Ι α λ λ ά με πολύ πιο μεγάλες τις οριζόντιες γραμμούλες. Και εφόσον οι γραμμούλες περίσ σευαν, οι Ελληνες σκέφτηκαν να τις μεγαλώσουν και ν α τις ενώσουν στρέφοντας την κά θετη γραμμή κατά 4 5 μοίρες. Ετσι η σκαπάνη έγινε πολύ πιο σταθερή: μπορείς ν α πιάσεις το Ζ γερά από τη μια μεριά καρφώσεις από την άλλη στη γη... Η = "χετ". Σημαίνει φράχτης. Και σήμερα οι φράχτες αυτό σχήμα έχουν. Στο αρχαίο ελ ληνικό αλφάβητο το Η δεν ήταν γράμμα α λ λ ά σύμβολο που έκανε δασύ το φωνήεν που έπαιρνε δασεία μέχρι τότε που καταργήθηκαν τα πνεύμα τα. Ετσι οι πολύ αρχαίοι μας πρόγονοι έγραφαν ΗΕΚΑΤΟ αντί για εκατό (με δασεία). Μ ε την ίδια έννοια χρησιμοποιεί ται το Η στις λατινογενείς γλώσσες. (Δλλωστε το λατινι κό αλφάβητο είναι παραφθο ρά του ελληνικού, που σημαί νει ότι οι Λατίνοι το πήραν από τους Ελληνες αποίκους της Ιταλίας). Κάποτε στην Ιωνία (Μ. Ασία), όπου και τελειοποιήθη κε το ελληνικό αλφάβητο, κα ταργήθηκε ο δασύς φθόγγος, επειδή θεωρήθηκε υπερβολι κά Βαρβαρικός για το λεπτό ελληνικό αυτί. Το Η λοιπόν πε ρίσσευε, α λ λ ά δεν το πέταξαν. Το χρησιμοποίησαν για να δη λώσουν το μακρό Ε. (το Η είναι Ε μακρό). Θ. στα σημιτικά λέγεται "τεθ", και σημαίνει σπείρα κα φίδι. Πραγματικά είναι ένα σχήμα κουλουριασμένου φι διού. Η γραμμή στη μέση είναι το κεφάλι στο κέντρο της σπεί ρας. Μ ε ά λ λ α λόγια το Θ είναι ένα φίδι που κουλουριάζεται!.. Ι. Στα σημιτικά (φοινικικά) λέγεται "γιοντ", και σημαίνει χέρι. Τα σχόλια περιττεύουν εδώ: ένα απλωμένο χέρι είναι ένα Ι. Κ. Στα φοινικικά προφέρε ται "καπ" και σημαίνει φοίνι κας κα παλάμη. (Η ανοιχτή πα λάμη είναι σαν την τούφα των κλαδιών του φοίνικα). Αν ορι ζοντιώσουμε το σχήμα του κ θα έχουμε μια παλάμη με τέσ σερα δάχτυλα (οι τέσσερις ου ρίτσες). Θ α πρέπει όμως να κόψουμε τον αντίχειρα. Λ. "λάμεντ" σημαίνει βοΰκεντρο, μαστίγιο. Πράγματι η κο ρυφή της γωνίας που σχηματί ζουν οι δύο πλευρές του γράμ ματος αυτού δίνει την εντύπω ση ότι είναι αιχμή δόρατος. Μ φοινικικά "μεμ" σημαίνει νερό. Πράγματι η φυσική ζω γραφιά του νερού είναι μια κυ ματοειδής γραμμή, κάτι σαν μια σειρά από περισπωμένες, αλλά με μεγαλύτερη κοιλότη τα. Ν. στα φοινικικά λέγεται "νουν" και σημαίνει ψάρι. Α ν προσέξουμε τη γραμμή που ανεβοκατεβαίνει έχουμε ε δ ώ την παράσταση ενός όντος που κολυμπάει. Ι. στα φοινικικά λέγεται "ξαμέχ" που σημαίνει πάσσαλος και στύλος. Αρχικά οι τρεις ορι ζόντιες γραμμές ενώνονταν με μια κάθετη γραμμή π.χ. Ι. Π α ρόλο που ο στύλος είναι έτσι καλά υποστυλωμένος, οι Ελλη νες αφαίρεσαν το υποστύλωμα και άφησαν τις οριζόντιες γραμμές ν α αιωρούνται ελεύ θ ε ρ α στον α έ ρ α. Η σκέψη τους δεν είχε ανάγκη από τα υπο στυλώματα του νατουραλι σμού. Προχωρούσε σε αφαιρέ σεις με άλματα. Ο στα φοινικικά λέγεται "αζίμ" και σημαίνει μάτι, ενώ σε μια σημιτική διάλεκτο συγγενι κή προς τη φοινικική γλώσσα, το μάτι λέγεται "ον". Το όμικρον, λοιπόν, είναι το ολο στρόγγυλο μάτι της παιδικής ζωγραφικής. Π. Στα φοινικικά "πε" σημαί νει στόμα. Αν γυρίζουμε το Π στο πλάι θ α έχουμε, πράγματι, το ανοιχτό στόμα ενός μωρού που κλαίει ή το στόμα κάποιου που χάσκει ή γελάει. Ρ. Στα φοινικικά λέγεται "ρες" και σημαίνει κεφάλι αν θρώπου. Και πραγματικά του κεφαλαίο Ρ τονίζει τέλεια το σχήμα του ανθρώπινου κεφα λιού με ένα ισχνότατο δείγμα του κορμιού που δείχνει η ουρά του. Σ. Στα φοινικικά προφέρο νταν "σιμ" και εσήμαινε δόντι ή δέντρο. Αν το προσέξει κανείς φαίνεται σαν δέντρο που οι ρί ζες και τα κλαδιά του είναι πα ρασυρμένα από την καταιγίδα. Τ. Προφέροντας "ταους" και σημαίνει σταυρός. Δεν είναι τυ χαίο που σημαίνει σταυρός, γιατί αρχικά είχε το σχήμα του σταυρού. Αργότερα κόπηκε το τμήμα της κάθετης γραμμής που ήταν πάνω από την οριζό ντια και πήρε το σημερινό σχή μα. Υ.επροφέρονταν"βαου"και σημαίνει καρφί ή πάσσαλος. Αν το προσέξει κανείς καλά θα ιδεί ότι είναι ένας εξαιρετι κός πάσσαλος. Μπορείς εύκο λα να τον καρφώσεις στη γη από την πλευρά της μιας γραμ μής και ν α μείνει έξω η διχάλα...αυτό είναι το ύψιλον. Φ Χ Ψ Ω. Τα τέσσερα αυτά τελευταία γράμματα του αλ φαβήτου μας είναι εφεύρεση αποκλειστικά ελληνική. Οταν οι Ελληνες δανείστηκαν τα σύμβολα που τους χρειάζο νταν από το φοινικικό αλφάβη το, διαπίστωσαν ότι οι Φοίνι κες δεν διέθεταν "σημάδια" για μερικούς φθόγγου, γιατί απλούστατα αυτοί οι φθόγγοι δεν υπήρχαν στη δική τους προφορική γλώσσα. Κι όταν κάτι δεν το βρίσκεις έτοιμο και το χρειάζεσαι πολύ, το κατα σκευάζεις μόνος σου. Αυτό ακριβώς έκαναν οι σοφοί και πρακτικοί προγονοί μας. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι Αρχαίοι Ελληνες γνώριζαν μόνο τα κεφαλαία γράμματα. Στους Αλεξανδρινούς χρό νους, δηλαδή μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Αλεξανδρινοί γραμματοδιδά σκαλοι, για να κάνουν πιο εύ κολη τη γραφή, χρησιμοποίη σαν τα μικρά γράμματα. Και καθιέρωσαν τη χρήση των κε φαλαίων γραμμάτων στην αρ χή (στην κεφαλή: από εδώ πή ραν την ονομασία κεφαλαία) της πρότασης, ύστερα από τε λεία ή στην αρχή των κυρίων ονομάτων για να φαίνεται η σπουδαιότητα τους. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ > ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ > Ν * ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ 2ο χιλ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΦΡ. Π Λ Α Τ Ω Ν ΤΗΛ.: / / Υπεύθυνος: Π Α Ν. Α Ρ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ -Φοιτητικά μαθήματα -Αριστες δίκες μας σημειώσεις -Τεράστιο αρχείο θεμάτων

7 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΙ 02 BJ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Φέτος το Πάσχα, ήταν πολύ αργά και με κοσμορυρροή γιορτάστηκε στο χωριό μας. Η μεγά λη προσέλευση των χωριανών, ο καλός καιρός και η καλή διάθεση των Γεροπλατανιτών έδω σαν έναν τόσο γιορτάσιμο τόνο, σημείο αισιόδο ξο ότι κάτι καινούργιο αναμένεται στο χωριό μας, και γενικά στην επαρχία μας! Στον τόπο μας πούχει πρωτόγονη ομορφιά αλώβητη από τη στρέβλωση των ανθρωπίνων παρεμβάσεων. Γλεντήσαμε χαρήκαμε με τα ήθη και έθιμα μας με τον εκκλησιασμό μας που μας γέμισε αυτές τις άγιες μέρες χαρά και αγαλίαση. Και του χρό νου. ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ "ΜΕΛΑ" Στις έγινε στο Μέγαρο "ΜΕΛΑ" στην Πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα πολιτιστική και πατριωτική εκδήλωση από την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου με μεγάλη επιτυχία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν "η διάδοση της σπάνιας και χιλιάκριβης κληρονομιάς και η ανα ζωογόνηση του Ηπειρώτικου χώρου". Πράγματι η εκδήλωση αυτή ήταν μια σημαντι κή ενέργεια και προσπάθεια για το Πωγώνι μας, που είναι μια σημαντική κοιτίδα παράδοσης και πολιτισμού Ετσι δόθηκε η ευκαιρία να παρου σιαστούν οι τοπικές μας ενδυμασίες, η μουσική μας με τον κορυφαίο Πωγωνήσιο καλλιτέχνη Πέ τρο Λούκα - Χαλκιά, καθώς επίσης να γίνουν γνωστά και τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήμα τα του αρχαιολόγου καθηγητή κ. Ανδρέου για το Πωγώνι. Με λίγα λόγια ήταν μια παρουσίαση του Πωγωνίου του χθες του σήμερα και του αύ ριο. ΑΝΑΠΤΥΙΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πολλές φορές ακούμε τη φράση: "Ειδικά ανα πτυξιακά προγράμματα". Τί είναι αυτά μου'λεγε προχθές στο καφενείο ένας αγρότης - κτηνο τρόφος χωριανός. Θ α προσπαθήσω απλά να του εξηγήσω: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Ν Α Ι. (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννί νων) στο πλαίσιο πολυεπίπεδων παρεμβάσεων για τις ακριτικές περιοχές του Νομού μας. Συ γκεκριμένα: Αναπτυξιακό Ειδικό Πρόγραμμα με άξονες: "ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών", βελτίωση ποιότητας ζωής - πολιτισμός, ανάπτυξη τοπικής οικονομίας και ενίσχυσης της απασχόλησης. Απλά: Ανάπτυξη υποδομών, κατασκευή δρό μων, βελτίωση δηλαδή οδικού και υδρευτικού δικτύου (ύδρευση, άρδευση διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, κτηνοτροφίας, γεωργίας, ανα παλαίωση σπιτιών, βοήθημα για ανάπτυξη μικρο-επιχειρήσεων, στήριξη νέων αγροτών και κτηνοτρόφων κ.λ.π. Θ α πρέπει δηλαδή να γίνονται ενημερωτικές συγκεντρώσεις και να ενθαρρύνονται οι νέοι και να επιδοτούνται έτσι ώστε να ευελπιστούμε ότι μπορεί η ακριτική περιοχή να ξαναζωντανεύσει. Ο λ α πρέπει να συζητούνται και όλοι μας να βοηθούμε για τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας. ΤΑ ΧΩΡΙΑ... ΡΗΜΑΖΟΥΝ Πολλές φορές ακούω διάφορες συζητήσεις ανά τους "καφενέδες" όπως χαρακτηριστικά έγραφε παλιός δημοσιογράφος στο "ΒΗΜΑ" ότι τα χωριά ρημάζουν. Κι όμως δεν συμφωνώ. Ολο και κάποια κίνηση γίνεται. Υπάρχει τρόπος να μην αφήσουμε τον ωραίο τόπο μας να ρημάξ Ι. Ολοι μας θέλουμε ζωντάνια στα χωριά μας στο χωριό μας. Για να ζωντανέψει το χωριό, για νάρχεται κό σμος πρέπει να στραφούμε στον Αγροτουρισμό. Αυτό είναι μας σώνει. Τώρα αν δυό τρία άτομα διαφωνούν ας το συζητήσουμε, ας συγκρου στούμε μαζί τους. Το συμφέρον όλων μας είναι η επικοινωνία. Ας διευκολύνονται οι επισκέπτες ας έχουμε καλύτερους δρόμους καθαριότητα και ας προσπαθούμε να κάνουμε ευχάριστη τη διαμονή τους. Ζωντάνια όμως χωρίς καλή "εξυπηρέτηση" δεν γίνεται, ας το σκεφτούμε καλύτερα. Σύνθη μα μας: Καλό και οικονομικό "σέρβις". Ευγένεια πληροφόρηση - αγκάλιασμα και ποτέ να μη λέμε πότε να "ξεκουμπιστούνοι ξένοι". ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ Εγινε σχεδόν κανόνας να υποδέχεται η Κόνι τσα και ο ποταμός Αώος τους αθλητές και αθλήτριες του συναρπαστικού αθλήματος του κανόε καγιάκ σλάλομ. Είναι ένα αγώνισμα - άθλημα που κάνει γνω στή την Κόνιτσα και την βγάζει από την απομό νωση με την σπάνια και άγρια ομορφιά της του τοπίου της που προσφέρει θέαμα και αθλητική ομορφιά και περιπέτεια του κανόε καγιάκ σλά λομ. Ετσι όλο και περισσότεροι αθλητές και φίλοι έρχονται στην Κόνιτσα και αποδεικνύεται η τα χύτερη πρόοδο του αθλήματος και γίνονται γνω στά τα τουριστικά και περιβαλλοντικά αξιοθέα τα της ωραίας μας Κόνιτσας. ΠΡΟ-ΕΚΛΟΓΙΚΑ Είμαστε στην περίοδο των προ-εκλογικών ζυ μώσεων. Των προγνωστικών και προετοιμασιών για την ανάδειξη των Αρχόντων της Τοπικής Αυ τοδιοίκησης των Δήμων και των Τοπικών Συμ βουλίων. Ετσι πρόσωπα, συνδυασμοί παρασκή νια διαβουλεύσεις και υποσχέσεις παίρνουν και δίνουν. Κάθε φιλοδοξία θεμιτή. Αλλά όλοι τους οι υποψήφιοι και οι φιλόδοξοι αυριανοί άρχοντες ας προσέχουν κι ας αυτοεξετάζονται αν είναι ικανοί αν έχουν όρεξη για δου λειά και θυσία για τα κοινό. Ο τόπος θέλει θυ σίες ατομικές και οικογενειακές. Επίδειξη αρχομανίας αλλαζονίας και άκρατου εγωισμού και μικροσυμφερόντων ας περιοριστούν όσο μπο ρούμε περισσότερο. Πρώτα και πάνω απ' όλα το των αρχαίων "ΓΝΩΘΙ Σ' ΑΥΤΟΝ". Περισσότερα και καλύτε ρα στο νέο φύλλο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αρχισε η κατανομή πιστώσεων στους Δήμους για την αντιπυρική προστασία, για την πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων και προετοιμασίας για ΣΕΛΙΔΑ 7 m την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από τη ΣΑΤΑ για τις ανάγκες των Δήμων, καθ' όσον οι ανάγκες είναι μεγάλες (όπως καθαρισμός δασικών δρόμων - καθαρι σμός σκουπιδότοπων κ.α.). Τα χρήματα που παίρνει ο δικός μας Δήμος -ο Δήμος Καλπακίουείναι 9.197,36 ευρώ. Πέραν αυτού, αυτή την περίοδο, όλοι μας πρέ πει να'μαστε προσεκτικοί και να προστατεύουμε το χωριό μας, τα δάση μας τα σπίτια μας, τις πε ριουσίες μας και να μην αδιαφορούμε, γιατί όσα χρήματα κι αν δαπανήσουμε για την πυροπρο στασία, η καλύτερη ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και η Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ΤΟΥ ΚΑ Θ Ε Ν Ο Σ λαασ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΗΡ0Φ0ΡΗΣΗΣ ΗΕΩΝ Κατά πληροφορίες η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θα δημιουργήσει στους Δήμους Κέντρα Πληροφόρησης των Νέων και μεταξύ των Δή μων περιλαμβάνεται και ο δικός μας. Στο πλαίσιο αυτό της πληροφόρησης, η ενέρ γεια αυτή είναι πάρα πολύ καλή, γιατί θα πρέπει να πληροφορούνται οι νέοι μας, σε συνδυασμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς (γεωπόνο, περιβαλλοντολόγο κ.α.) τι δυνατότη τες έχει ν' αναπτυχθεί στην περιοχή του. Στο συνδυασμό αυτό της πολιτικής, της αγο ράς εργασίας της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής θα πληροφορούνται οι νέοι μας για τις σωστές προγραμματικές κινή σεις της προσαρμογής και της εργασίας στον τόπο τους στη γενέθλια γη τους. ΤΟΕΤΟΣΑΑΕΙΑΝΑΡΟΥ ΠΑΠΑΑΙΑΜΑΝΤΗ Το λήξαν έτος 01 είχε καθιερωθεί ως έτος Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη 150 χρόνια από τη γέννηση του και 9 0 από το θάνατο του. Ω ς γνω στόν ο Α. Παπαδιαμάντης υπήρξε μεγάλος διη γηματογράφος και ποιητής. Δεν πρόκειται εδώ ν' αναλύσουμε το μεγάλο του έργο, γεμάτο ομορφιά και ποίηση, που παρά την "λογίαν" και καθαρευουσιάνικη του γλώσσα, πρέπει να τον διαβάσουμε όλοι μας και προπαντός οι νέοι μας. Εμείς θ α σταθούμε σε δυό σειρές και φιλοσο φημένες κουβέντες του που γράφει για τα βάσα να αυτού του κόσμου και επί λέξει "Σαν νάχαν τελειωμό τα βάσανα κι οι πίκρες τούτου του κό σμου". Πράγματι τα βάσανα και οι πίκρες αυτού του κόσμου δεν έχουν τελειωμό. Ο λ ο ι μας καταλα βαίνουμε τα σοφά λόγια του μεγάλου Σκιαθίτη Αλ. Παπαδιαμάντη! ΝΕΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Στα Γιάννενα στην οδό ΠΟΥΚΕΒΙΛ 16 τηλ.: άνοιξε νέο καφενείο ο χωριανός μας Νικόλαος Σ. Πόνος κοντά στο άλσος. Νό στιμους μεζέδες και γλυκόπιοτο τσίπουρο. Ολοι οι φίλοι χωριανοί και Γιαννιώτες ας συναντιόμα στε εκεί να τα λέμε. Η επικοινωνία και η συντρο φιά είναι απαραίτητη. Η στήλη αυτή εύχεται κα λές δουλειές και καλά κέρδη στο φίλο μας ΝΙ ΚΟ ΠΑΝΟ. Ο ΖΧΟΛΙΑΖΤΗΖ

8 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02 Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ Σ υ ν έ χ ε ι α α π ό την 1 η σ ε λ ί δ α γόνους μας, της διατήρησης της εθνικής μας παράδοσης, της προσπάθειας για συμβολή στην πρόοδο και τον πολιτισμό, στην αποβολή των ατομικών χωριανικών και εθνικών ελατ τωμάτων μας, στον τονισμό και καλλιέργεια των αρετών της φυλής μας, στη διαφύλαξη με κάθε μέσο των ιερών και οσίων της φυλής μας, στη διαρκή προ σπάθεια διαπαιδαγώγησης των νέων μας, των παιδιών μας, και προπαντός στο συνεχή αγώνα μας ν α γίνουμε περισσότερο άνθρωποι, καλύτεροι από χθες, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τους συνανθρώπους μας. Ν ' αφήσουμε τις γκρίνιες, τις μικρότητες και τις κακίες και να βρούμε κείνα που μας ενώνουν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ και ν απομακρύνουμε κείνα που μας χωρίζουν. Αυτή είναι η τρανή προσπάθεια της μικρής αυτής εφημερίδας μας. Αν το πετύχαμε ή το πετυχαίνουμε, αυτό α ς αφεθεί στην κρίση του καθενός. Α ς συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για κάθε ωραίο και υψηλό. Η Φ.τ.Γ. Η ανάπτυξη xns ncptoxris μέσα από tov τουρισμό και τον αχροιουρισμό Συνέχεια από την 1η σελίδα που ν α ι ο ύ ς δίνουν επαρ κές ε ι σ ό δ η μ α κ α ι πεδίο ανάπτυξης κοινωνικής κ α ι πολιτιστικής ζ ω ή ς, ρε κέντρο τους νέους δήμους ή ανεξάρτητες κοινότη τες. Ορεινός TOVPIOIIOC - Αγροτουρισμός " Μ ί μ ο υ τ α σεμνά, μ η μ ί μου κ α κ ο ύ ς τρόπους". (Μένανδρος). Γ ι α την αναγέννηση - τό νωση ανακυττάρωση ( σ τ ρ ο φ ή των κατοίκων πέραν α π ό δραστηριότη τες γεωργοκτηνοτροφικές κ α ι σε παράλληλες τουριστικές, συμβατές με το περιβάλλον κ α ι την ηε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Στις 1 7 / 2 / ο Γεώργιος Κούτας και η Φιλάνθη Οικονομάκου απέκτησαν το δεύτερο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσά κι. Ο Ευστάθιος Παυλίδης και η Κλεονίκη Βακόλα απέκτησαν στις 2 / 5 / το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Ευχόμαστε να τους ζήσουν. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Η Αντιγόνη και Βαλάντης Πάνος Βάπτισαν στον Αγιο Νικόλαο Γεροπλατάνου στις 12 Μαΐου το αγοράκι τους. Και τ' όνομα αυ τού Δημήτριος - ΧρυσοΒαλάντης. Νουνός ήταν ο Δράκος Α ά μπρος. Ευχόμαστε ν α ζήσει ο νεοφώτιστος σαν τα ψηλά Βουνά. ΓΑΜΟΣ Το Σάββατο 15 Ιουνίου , στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ανατολής Ιωαννίνων, έγινε ο γάμος της Παρασκευής Α. Κίτσου οδοντιάτρου, από τον Αγιο Κοσμά Πωγωνίου, μετά του Ευαγγέ λου Κ. Καρμίρη οικονομολόγου. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. Η Φ.τ.Γ. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 2 Μαΐου απεβίωσε ο Ελευθέριος Δούσμπης Συνταξιούχος ΤΕΒΕ και η κηδεία του έγινε στο χωριό του στο ΜεσοΒούνι, με πλήθος κόσμου, συγγενών φίλων και γνωστών. Ο αείμνηστος Αευτέρης ήταν αξιαγάπητος και πολύ γνωστός σ' όλους μας. Συλλυπούμεθα βαθύτατα την οικογένεια του κι όλους τους συγ γενείς του. Απεβίωσε στις 2 9 / 6 / στην Α θ ή ν α όπου και διέμενε σε ηλικία 7 9 ετών ο Νικόλαος Τσαντής. Συλλυπούμεθα την σύζυγο του, τα αδέλφια του και τους λοιπούς συγγενείς. Α ς είναι ελαφρύ το Αττικό χώμα που τον σκεπάζει. Απεβίωσε στη Ρουψιά ο Θεοφάνης Παππάς ετών 82, συντα ξιούχος αρτοποιός όπου και εκηδεύθη. Ο μεταστάς ήταν γιος του αείμνηστου μπάρμπα Γάκη και κυ ρίως δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Συλλυπούμεθα βαθύτατα την οικογένεια του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη τους. ρ ι ο χ ή, γ ι α τη συγκράτηση ενεργού πληθυσμού σ' αυτές) τα μέτρα ανάπτυ ξ η ς ορεινού τουρισμού αγροτουρισμοΰ, πέραν της βελτίωσης των υποδο μών, π ρ έ π ε ι ν α αποβλέ πουν σε: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Α π ό τους π α ρ α κ ά τ ω συμπατριώτες και <ρίλ ο υ ς λάβαμε τ ι ς ακόλουθες ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ε ν ι σχυσεις Κασιόλα Σταματία (Πρεσβυτέρα) Κασιόλα Σταυρούλα Παπαβασιλείου Κων/νος Λιόλιος Γεώργιος Ταλιούρη Χρυσούλα Κούγκλης Χαράλαμπος Κούτα Βασιλική Τζόβας Γεώργιος Χαντζαροπούλου Καλλιρόη Ρίζος Νεοπτόλεμος Κρέτσης Δημήτριος Κουρούτη Χρυσούλα Νικολάου Βασίλειος Νικολάου - Παπαμόσχου Ο λ γ α Νικολάου - Τοπαλίδου Αναστασία Παπαχρήστος Χαράλαμπος Μάντζιος Τηλέμαχος Ιερέας Σωτηρόπουλος Θρασύβουλος Σωτηρόπουλος Βασίλειος Κέντρου Φωτεινή του Αθανασίου Δάσιος Νικόλαος Ιντζιος Χαράλαμπος 1. Α ν ά δ ε ι ξ η πολιτιστι κ ή ς κ α ι οικιστικής κλη ρονομιάς (ανάδειξη πα ραδοσιακών οικισμών, μοναστήρια, εκκλησίες, μύλοι, πέτρινες γέφυρες κ.ά.). 2. Α ν ά δ ε ι ξ η του φυσι κού κάλλους της χής (ορεινά περιο καταφύγια, περιπατητικά μονοπάτια, θέσεις αναψυχής, θέσεις θέας κ,ά.). 3. Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α παραδο σιακών κέντρων φιλοξε νίας κ α ι άλλων αγροτουριστικών μονάδων (παρα δοσιακά χής κέντρα και αναψυ διαμονής, π α ρ α δ ο σ ι α κ ά εστιατόρια, παραδοσιακοί εκτροφεία ξενώνες, θηραμάτων κ α ι ελεγχόμενοι κυνηγετι κ ο ί χ ώ ρ ο ι κ,ά.). Γ ε ν ι κ ά μπορυμε ν α πού με: Η π ρ ο σ π ά θ ε ι α γέννησης της ανα Ηπείρου ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ε Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Σ Τ Ο ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ Αριθμός βιβλιαρίου / , 4 7 ευρώ , 4 3 ευρώ , 4 7 ευρώ ευρώ ευρώ Ανώνυμος 4 0 ευρώ Β ά Β α Χ α ρ ά Οικονόμου 2 0 ευρώ Κατσάνου Αγγελική 15 ευρώ Χατζαροπούλου Καλιρρόη 5 0 ευρώ Νίκου Χρίστος 5 0 ευρώ Κ ά σ ι ο υ Ευγενία 3 0 ε υ ρ ώ Κ α λ ύ β α Α φ ρ ο δ ί τ η του Μ ι χ α ή λ 3 0 ε υ ρ ώ Παπανικολάου Ο λ γ α 3 0 ευρώ Τ α λ ι ο ύ ρ η Μ α ρ ι ά ν θ η τ ο υ Γεωργίου 1 0 ε υ ρ ώ Ταλιούρης Θ ω μ ά ς του Βασιλείου 3 0 ευρώ Μ ο ύ κ α Α ν α σ τ α σ ί α ε ι ς μνήμη τ ο υ σ υ ζ ύ γ ο υ της Ιωάννη 6 0 ευρώ Κ α ρ α ΐ σ κ ο υ Τ ο ύ λ α ε ι ς μνήμη α δ ε ρ φ ή ς κ α ι γ ο ν έ ω ν 4 0 ευρώ Σύνολο καταθεμένα στο Βιβλιάριο σε ευρώ 2521,92. Σε δ ρ α χ μ έ ς Τους ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε κ α ι ε υ χ ό μ ε θ α ο Α γ ι ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς ν α τους χ α ρ ί ζ ε ι υγεία. Εκ της Ε π ι τ ρ ο π ή ς (άρα κ α ι του χ ω ρ ί ο υ μας) αποτελεί "τιμή κ α ι η θ ι κ ό χρέος" για κάθε Η π ε ι ρ ώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τη κ α ι Η π ε ι ρ ώ τ ι σ σ α α π α νταχού της γης. Την ανα γέννηση αυτή μπορούμε να την πετύχουμε α ρ κ ε ί ν α το θελήσουμε. (Από το βιβλίο του Δ ρ. Αντωνίου Θ. Νταλαμάγκα Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε τους α π α ν τ α χ ο ύ Γ ε ρ ο π λ α τ α ν ί τ ε ς σ τ ο γ ά μ ο υ του γ υ ι ο ύ μ α ς Χ ρ ή σ τ ο υ, π ο υ παντρεύεται την Α φ ρ ο δ ί τ η Σ ι ε λ ο ύ λ η την Κ υ ρ ι α κ ή 1 4 Ιουλίου στις 8 μ.μ. Η σ τ έ ψ η θ α γίνει στην Μ η τ ρ ό π ο λ η Ιωαννίνων. Θ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι δ ε ί π ν ο σ τ ο Κ έ ν τ ρ ο " Κ α ρ β ο ύ ν η " στην Ελε ούσα. Η παρουσία σ α ς θ α μας χαροποιήσει. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΖΕΡΜΠΟΥ Αντιστράτηγου ε.α. κατό πιν αδείας του). Α. Ν Τ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ Τον αγαπητό μας ανιψιό Γεώργιο Β. Λέτσιο συγχαίρουμε θερμά για την επάξια προαγωγή του στο Βαθμό του Αντισυνταγματάρχη Τ / Θ και του ευχόμαστε και σε ανώτερα. Ο ι θείοι του Θρασύβουλος Αέτσιος Βασιλική Δήμου ΣΕΛΙΔΑ 8 Αντιστράτηγος ε.α. ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ < 2JLMRSN** ηραφορικη ΚΑΙ Μ Ε Λ Λ Ο Ν. Εκδόσεις Κ Ο Υ Λ Τ Ο Υ Ρ Α ΚΑΙ ΓΙΑ Τ Η Ν Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α ΦΗΝ Σ. Ο Ι Κ. Μαύκας Νικόλαος Τηλ GG94 Βάοβης Αλέξης Τηλ Ijxvvzteu tmsl? i S S i

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα