ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 93 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρα, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.5792/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ι- στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 2) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 3)Δημ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελ- 1

2 ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 λάς,4) Αποστ.Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 5) Παν/της Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 2) Χρ. Γούτος & 3) Δημ.Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 092 έως και 198 ) 2

3 ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρώτης (1 ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Α- θλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», οικονομικού έτους 2015». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο ) θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώμα και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ αριθ.34/2015 απόφασης του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σχετικά με την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, που έχει ως ε- ξής: «ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εγκρίνει την πρώτη (1 η ) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», οικονομικού έτους 2015, ως ακολούθως: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 1 ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1. Κ.Α Τακτική επιχορήγηση από Δήμο Αιγιαλείας έτους 2014 Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των ,92 γιατί δεν έχει εισπραχθεί το οικονομικό έτος 2014 και ήδη έχει εκδοθεί χρηματικό ένταλμα από τον Δήμο Αιγιαλείας, το οποίο έχει θεωρηθεί από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, προκειμένου να αποδοθεί το σύνολο του παραπάνω ποσού στο οικονομικό έτος 2015 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1. Κ.Α Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των ,92 γιατί ο προϋπολογισμός είχε συνταχτεί με στοιχεία Ιουλίου 2014 και πρέπει να αποτυπωθούν τα στοιχεία όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί την 31/12/2014. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 1. Κ.Α Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων ΚΑΠΗ- Βιβλιοθήκης & Παιδικών Σταθμών Μειώνεται ο κωδικός με το ποσό των 6.666,68 γιατί δεν προβλέπεται να δαπανηθεί το σύνολο του ποσού που έχει εγγραφεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού καθώς για λόγους δημόσιας υγείας και για την εύρυθμη λειτουργία και με γνώμονα την μεγάλη έκταση των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας του Νομικού Προσώπου κρίνεται αναγκαίο οι παραπάνω υπηρεσίες να παρασχεθούν ανά Δημοτική Ενότητα. 3

4 ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 1. Κ.Α ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των ,89 γιατί ο προϋπολογισμός είχε συνταχτεί με στοιχεία Ιουλίου 2014 και πρέπει να αποτυπωθούν τα στοιχεία όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί την 31/12/ Κ.Α Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των ,02 γιατί δεν αποδόθηκαν στο οικονομικό έτος 2014 και ακολουθούν νέες συνταξιοδοτήσεις το οικονομικό έτος Κ.Α Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων γηπέδων Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των ,00 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 4. Κ.Α Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων Ε- νισχύεται ο κωδικός με το ποσό των ,00 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 5. Κ.Α Δαπάνες καθαρισμού Αθλητικών χώρων Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των 5.000,00 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν. 6. Κ.Α Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των 7.650,00 για την κάλυψη των αναγκών της δαπάνης ελέγχου χρήσης οικονομικού έτους Κ.Α Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘ- ΜΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των 55,94 για την κάλυψη των αναγκών της δαπάνης προμήθειας καυσίμων γιατί ο προϋπολογισμός είχε συνταχτεί με στοιχεία Ιουλίου 2014 και πρέπει να αποτυπωθούν τα στοιχεία όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί την 31/12/ Κ.Α Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘ- ΜΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των 1.916,48 για την κάλυψη των αναγκών της δαπάνης προμήθειας καυσίμων γιατί ο προϋπολογισμός είχε συνταχτεί με στοιχεία Ιουλίου 2014 και πρέπει να αποτυπωθούν τα στοιχεία όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί την 31/12/ Κ.Α Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των 1.472,00 για την κάλυψη των αναγκών της δαπάνης προμήθειας τροφίμων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού. 10. Κ.Α Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Δ.Ε.ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των 1.916,00 για την κάλυψη των αναγκών της δαπάνης προμήθειας τροφίμων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού. 11. Κ.Α Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των 6.009,00 για την κάλυψη των αναγκών της δαπάνης προμήθειας τροφίμων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού. 12. Κ.Α Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. του Νομικού Προσώπου. Ενισχύεται ο κωδικός με το ποσό των 1.600,00 για την κάλυψη των αναγκών της δαπάνης προμήθειας τροφίμων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 1. Κ.Α Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των 5.000,00 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την εκπρόθεσμη καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που έχουν προκύψει. 1. Κ.Α Εργασίες υποβολής Φακέλου για την ένταξη του Νομικού Προσώπου στην Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 4

5 ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 Ζωής (ΕΣΠΑ) Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των ,00 για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση του παραπάνω φακέλου. 2. Κ.Α Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των 1.000,00 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την εξόφληση υποχρεώσεων μέσω ενιαίας αρχής πληρωμών. 3. Κ.Α Αμοιβή τρίτων για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των 4.034,19 για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων. 4. Κ.Α Προμήθεια λογισμικού Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των 5.000,00 για την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας λογισμικών οικονομικής διαχείρισης για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου. 5. Κ.Α Καθαρισμός Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ ΔΙΑ- ΚΟΠΤΟΥ Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των ,00 για λόγους δημόσιας υγείας και για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων. 6. Κ.Α Καθαρισμός Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των ,00 για λόγους δημόσιας υγείας και για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας. 7. Κ.Α Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων Δημιουργείται ο κωδικός με το ποσό των ,00 για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου. ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.000,00 ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,52 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,52 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2.000,00 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2015». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε το αριθ. πρωτ.167/ έγγραφο του κ. Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ., την υπ α- ριθ.34 /2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης 1 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και έλαβε υπόψη του την υπ αριθ. 685/ απόφασή του περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 του ως άνω ΝΠΔΔ και την εγκριτική της αριθ.πρωτ.5304/688/ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου καθώς και τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ, πλην του δημοτικού συμβούλου κ.χρ.λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.1) Δημ.Τριανταφυλλόπουλος, & 2) Δημ.Μπούνιας, επομένως κατά πλειοψηφία, μετά από διαλογική συζήτηση, 5

6 ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να εγκρίνει την υπ αριθ. 34 /2015 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σχετικά με την πρώτη (1 η ) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, ως έχει.- Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 93/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 6

7 ΑΔΑ: ΩΓΑΡΩ6Χ-Ι5Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 94 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρα, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.5792/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ι- στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 2) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 3)Δημ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελ- 1

8 ΑΔΑ: ΩΓΑΡΩ6Χ-Ι5Α λάς,4) Αποστ.Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 5) Παν/της Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 2) Χρ. Γούτος & 3)Δημ.Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 092 έως και 198 ) 2

9 ΑΔΑ: ΩΓΑΡΩ6Χ-Ι5Α Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο ) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώμα και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής: «Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, Ο Νικόλαος Μαγγίνας του Αριστείδη, κάτοικος Περιθωρίου, έχει καταθέσει πλήρη φάκελο στις με Αρ. Πρωτ προς το Δήμο Αιγιαλείας και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/ τεύχος Α ) πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς, και παράλληλα ζητά να καταλάβει τις θέσεις που κατείχε ο πατέρας του, Αριστείδης Μαγγίνας του Νικολάου, στην Λαϊκή Αγορά Αιγίου τις οποίες σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/ τεύχος Α ) του μεταβιβάζει με την από Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση και με Αρ. Πρωτ Πωλούμενα είδη: Αχλάδια Μήλα Άγρια χόρτα ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Την Έκδοση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς στον Νικόλαο Μαγγίνα του Αριστείδη στις θέσεις που του μεταβιβάζει ο πατέρας του. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α- ποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, είδε την αριθ.πρωτ.44246/ αίτηση του Νικολάου Μαγγίνα, με τα σχετικά δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/ τεύχος Α ), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: 1) Δημ.Τριανταφυλλόπουλος & 2) Δημ Μπούνιας, μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Νικόλαο Μαγγίνα του Αριστείδη, κατοίκου Περιθωρίου της Δ.Ε.Αιγείρας, στις θέσεις που του μεταβιβάζει ο πατέρας του Αριστείδης 3

10 ΑΔΑ: ΩΓΑΡΩ6Χ-Ι5Α Μαγγίνας του Νικολάου στη Λαϊκή Αγορά Αιγίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/ τεύχος Α ). - Η άδεια ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ι- σχύος τους δύο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 4

11 ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 95 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρα, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.5792/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ι- στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 2) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 3)Δημ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελ- 1

12 ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 λάς,4) Αποστ.Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 5) Παν/της Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 2) Χρ. Γούτος & 3) Δημ.Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 092 έως και 198 ) 2

13 ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 Για το αντικείμενο: «Εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο ) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώμα και διαβάζει εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Πολιτισμού, που έχει ως εξής: «Κε Πρόεδρε & κοι Σύμβουλοι, Με το υπ αρ 848/ έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Α- σφάλισης & Πρόνοιας το συμβάν του σεισμού που έπληξε την περιοχή μας καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που επέφερε σε σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας. Κατόπιν αυτού με την υπ αρ. Δ23/οικ /3078 Απόφαση του Υπουργείου εργασίας εγκρίθηκε η μεταβίβαση πίστωση ύψους ευρώ από τον λογαριασμό Φ 220 ΚΑΕ 2739 «Λοιπά γενικά βοηθήματα & επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να γίνει υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο του προγράμματος κοινωνική προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/73 και την Κ. Υ.Α. 2673/01. Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ προβλέπεται α) οικονομική ε- νίσχυση ποσού μέχρι 586,94 ευρώ ανά οικογένεια για να καλύψει άμεσα βιοτικές ανάγκες,επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 στις παρακάτω κατηγορίες θεομηνιόπληκτων : πολύτεκνοι και άτομα με ειδικές ανάγκες β) εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι του ποσού (5.869,41) κατ ανώτατο όριο για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και τη αντικατάσταση της οικοσκευής τους μετά την υποβολή των δικαιολογητικών. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται σύμφωνα τις οδηγίες του παραρτήματος της παραπάνω απόφασης. Η αναγνώριση των δικαιούχων θα γίνεται με απόφαση του Νομάρχη ή του εξουσιοδοτημένου υπ αυτού οργάνου, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (Ν.Δ/ 57/73 και σχετικές αποφάσεις) Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης οι αρμοδιότητες των παροχών κοινωνικής προστασίας, έχουν μεταφερθεί στους Δήμους. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λογαριασμού των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο προϋπολογισμός των οποίων χρηματοδοτείται από τον οικείο λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Φ..220ΚΑΕ 2739). Έχοντας υπόψη : - Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π2/οικ. 2673/ (ΦΕΚ 1185/2001) «Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών αποφάσεων περί παροχής κοινωνικής Προστασίας». - Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου. 3

14 ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 - Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των δημοτών που έχουν πληγεί από τον σεισμό, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. - Την επιτακτική ανάγκη κάλυψης βιοτικών αναγκών (βιοτικές και στεγαστικές ανάγκες ) των οικογενειών. Εισηγούμαστε Την διάθεση του ποσού των ,98 ευρώ σύμφωνα με την συνημμένη ονομαστική κατάσταση σε βάρος του Κ.Α «Αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω του σεισμού της » σύμφωνα με την υπ αρ.π.α.υ.a-314/ του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, προκειμένου να δοθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του ποσού των 586,94 στους πολίτες που το όνομά τους αναφέρεται στην συνημμένη κατάσταση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ (7/11/14) ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π ΜΟΥΖΟΥΛΑ 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΖ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ ΜΗΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ Γ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑ- 9 ΝΤΩ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι DEMA MATILDA GUR BJ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 11 ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΟΣ Σ ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 13 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Π ΓΚΙΩΝΗ ΖΩΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ ΤΑΡΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣIΛEΙΟΣ Φ ΛΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΗ

15 19 20 ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π ΦΙΛΙΠΟΠΠΟΥΛΟΥ ΑΡ- ΧΟΝΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ ΜΙΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ Γ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ ΜΑΣΤΡΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ Θ ΓΙΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΒ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΡΑΠΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν ΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ ΓΑΒΡΙΗΛΙ Η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΚΟΖΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ- ΗΜΗΤΡΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΒ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΜΟΥΖΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΗ CESI ALESANDRO SIMON BB ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Σ ΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ

16 46 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ΑΖ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 48 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΜΠΕΣΚΟΥ ΧΑΙ Ω ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 50 ΚΟΤΣΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 51 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ ΣΚΑΡΩΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒ ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΑΤΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Θ ΣΕΡΒΕ ΙΑΜΑΝΤΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ 57 ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΡΟΥΦΑ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 59 ΛΙΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΣ ΑΖ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ Γ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,98 ΕΥΡΏ». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, είδε την υπ αρ. Δ23/οικ /3078 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Δ, τις διατά- 6

17 ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 ξεις της ΚΥΑ Π2/οικ. 2673/ (ΦΕΚ 1185/2001) «Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών αποφάσεων περί παροχής κοινωνικής Προστασίας», τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των δημοτών που έχουν πληγεί από τον σεισμό, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, την επιτακτική ανάγκη κάλυψης βιοτικών αναγκών (βιοτικές και στεγαστικές ανάγκες ) των οικογενειών, την υπ αρ.π.α.υ.a-314/ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και του άρθρου 65 Ν /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.1) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, & 2) Δημ.Μπούνιας, μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την διάθεση του ποσού των ,98 ευρώ σύμφωνα με την συνημμένη ονομαστική κατάσταση σε βάρος του Κ.Α «Αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω του σεισμού της »,του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την υπ αρ.π.α.υ.a-314/ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να δοθεί το ποσό των 586,94 ως εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους συμπολίτες που το όνομά τους αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ (7/11/14) ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ. 1 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π ΜΟΥΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΖ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ ΜΗΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ- 6 ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ Γ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι DEMA MATILDA GUR BJ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 11 ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΟΣ Σ

18 Ν ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Π ΓΚΙΩΝΗ ΖΩΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ ΤΑΡΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣIΛEΙΟΣ Φ ΛΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π ΦΙΛΙΠΟΠΠΟΥΛΟΥ ΑΡ- ΧΟΝΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ ΜΙΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ Γ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ ΜΑΣΤΡΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ Θ ΓΙΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΒ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΡΑΠΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν ΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ ΓΑΒΡΙΗΛΙ Η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΚΟΖΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ- ΗΜΗΤΡΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΒ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΜΟΥΖΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΗ

19 39 CESI ALESANDRO SIMON BB ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Σ ΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ΑΖ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 48 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΜΠΕΣΚΟΥ ΧΑΙ Ω ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 50 ΚΟΤΣΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 51 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ ΣΚΑΡΩΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒ ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΑΤΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Θ ΣΕΡΒΕ ΙΑΜΑΝΤΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ 57 ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΡΟΥΦΑ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 59 ΛΙΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΣ ΑΖ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ Γ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ

20 66 ΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ ΑΔΑ: ΒΜΛ0Ω6Χ-ΚΘ4 67 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,98 ΕΥΡΏ. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 10

21 ΑΔΑ: ΒΜΙΓΩ6Χ-35Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 96 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρα, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.5792/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

22 ΑΔΑ: ΒΜΙΓΩ6Χ-35Ι Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 2) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 3)Δημ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς,4) Αποστ.Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 5) Παν/της Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 2) Χρ. Γούτος & 3) Δημ.Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 092 έως και 198 )

23 ΑΔΑ: ΒΜΙΓΩ6Χ-35Ι Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για πρόσθετη οικονομική βοήθεια, λόγω πυρκαγιάς». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το πέμπτο (5 ο ) εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ αυτή και διαβάζει εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κας Βασιλικής Ψυχράμη, που έχει ως εξής: «Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, Με την υπ. αρ. 5/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάρθηκε απόφαση για οικονομική βοήθεια στον συμπολίτη μας κ. Τασόπουλο Ανδρέα. Η κατοικία του Τασόπουλου Ανδρέα καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στις 28/1/2015. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν όλα τα υπάρχοντα της οικογένειας καθώς τα μουσικά όργανα του κ. Τασόπουλου τα οποία αποτελούσαν εργαλεία της εργασίας του. Η οικογένεια έχει δυο παιδιά, ένα 17 ετών που προετοιμάζετε για Πανελλήνιες Εξετάσεις και ένα το οποίο σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Τρίπολης. Οι ανάγκες που έχουν προκύψει για την ανασύσταση του νοικοκυριού είναι τεράστιες και τα έξοδα της οικογένεια δυσβάσταχτα. Επισυνάπτουμε νεότερη έκθεση της κοινωνικού λειτουργού. Κατόπιν όλων των παραπάνω και σύμφωνα α) με το αρθρ. 202 παρ. 2 του Ν. 3463/06 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ί- διους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα» και β) την ΠΑΥ. Α-327/2015 εισηγούμαστε : α) επιπλέον οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του κ.τασόπουλου Ανδρέα με το ποσό των ευρώ β) την διάθεση πίστωσης του ποσού των 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α σύμφωνα με την υπ αριθ.α-327/2015 Π.Α.Υ. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για να δοθεί οικονομική ενίσχυση στον κ. Τασόπουλο Ανδρέα.». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του και την υπ αριθ. Α-327/ και είδε τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Δ και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι

24 ΑΔΑ: ΒΜΙΓΩ6Χ-35Ι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος & 2) Δημ. Μπούνιας, μετά από διαλογική συζήτηση, Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να εγκρίνει : α) Την επιπλέον οικονομική ενίσχυση της οικογένειας ΤΑΣΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, κατοίκου Αιγίου, με το ποσό των 3.000,00 της οποίας η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, που ξέσπασε στο Αίγιο και στην συμβολή των οδών Σ. Λόντου και Αράτου. β) Την διάθεση πίστωσης του ποσού των 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την υπ αριθ.παυ: Α-327/ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, για να δοθεί ως οικονομική ενίσχυση στον κ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του Κων/νου. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96 /2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

25 ΑΔΑ: 63ΥΖΩ6Χ- 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 97 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρα, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.5792/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 1

26 ΑΔΑ: 63ΥΖΩ6Χ- 93 Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 2) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 3)Δημ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς,4) Αποστ.Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 5) Παν/της Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 2) Χρ. Γούτος & 3) Δημ.Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 092 έως και 198 ) 2

27 ΑΔΑ: 63ΥΖΩ6Χ- 93 Για το αντικείμενο:«έγκριση 2η ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015». O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ αριθ 44/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής: «Ομόφωνα Αποφασίζει Εγκρίνει και προτείνει προς το ημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 2 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, η οποία έχει ως ακολούθως: 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Αύξηση Κ.Α. Εσόδου Ενισχύεται ο κωδικός 5121 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα με το ποσό των ,98 που προέρχεται από την απόδοση παρακαταθέντος εκπλειστηριάσματος της υπ.αρ.7135/ έκθεσης πλειστηριασμού. διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό στο ποσό των ,16 2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α. Εξόδου Με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας καταργούνται οι κατώτεροι Κ.Α. μετά από προκοστολόγηση των έργων διότι τα ποσά που έχουν εγγραφή δεν επαρκούν για την εκτέλεση αυτών. Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Κατασκευή και επικάλυψη ανοικτών υδραυλάκων. Αιγιαλείας (ΣΑΤΑ 2015) , Επισκευή όψεων επιχρισμάτων παλαιών αποθηκών πρώην Π.Ε.Σ. (ΣΑΤΑ 2015) , Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων. Αιγιαλείας (ΣΑΤΑ 2015) , Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. Αιγείρας- Ακράτας- ιακοπτού (ΣΑΤΑ 2015) , Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. Αιγίου (ΣΑΤΑ 2015) , Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. Συμπολιτείας- Ερινεού (ΣΑΤΑ 2015) , Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. Αιγείρας-Ακράτας- ιακοπτού (ΣΑΤΑ 2015) , Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. Αιγίου (ΣΑΤΑ 2015) , Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. Συμπολιτείας- Ερινεού (ΣΑΤΑ 2015) , Αποκατάσταση συντήρηση τμημάτων οδοστρώματος.ε Ακράτας (ΣΑΤΑ 2015) , Αποκατάσταση περίφραξης κοιμητηρίου Αγ. ημητρί ,00 3

28 ΑΔΑ: 63ΥΖΩ6Χ- 93 ου Τ.Κ Ζαρούχλας Κατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίου Τ.Κ. Μαυρικίου ,00 διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό στο ποσό των ,44 3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Αύξηση Κ.Α. Εξόδου Με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ενισχύονται οι κατώτεροι Κ.Α. των έργων διότι δεν είχαν εγγραφή με ποσά στον προϋπολογισμού του έτους 2015 που είχε συνταχθεί των Ιούλιο και είχε εκτιμηθεί ότι θα ολοκληρωθούν έως τα τέλει 2014 κάτι που δεν απρόβλεπτων καταστάσεων. Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Μικρά τεχνικά έργα. Αιγιαλείας , Επισκευή δημοτικής οδοποιίας. Αιγιαλείας , Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. Αιγίου 1.928, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. Αιγείρας 6.488, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. Ακράτας 1.513, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. ιακοπτού 8.799, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. Συμπολιτείας 8.959, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.ε. Ερινεού 1.226, Επέκταση επισκευή αγροτικού δρόμου για αποκατάσταση βατότητας στην γεώτρηση ύδρευσης Μυρόβρυσης 7.822,55.Ε. Συμπολιτείας Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. Αιγίου 3.001, Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. Αιγείρας 1.148, Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. Ακράτας 1.513, Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. ιακοπτού 1.153, Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. Συμπολιτείας 1.512, Κατασκευή έργων οδοποιίας.ε. Ερινεού 1.794, Επισκευή σχολικών κτηρίων.ε. Αιγίου 5.896, Επισκευή σχολικών κτηρίων.ε. Αιγείρας Ακράτας 1.696, Επισκευή σχολικών κτηρίων.ε. ιακοπτού 499, Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Ε ιακοπτού , Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Συλίβαινα , Κατασκευή αιθουσών στο γυμνάσιο ιακοπτού 9.581, Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού Κέντρου το ο- ποίο χρησιμοποιείται από τις σχολικές μονάδες για κάθε ,71 είδους εκδηλώσεις διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό στο ποσό των ,18 4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Αλλαγή τίτλου ΚΑ Τροποποιείτε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 με την αλλαγή τίτλου του Κ.Α από Εργασίες καταγραφής και προτάσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήμου σε Εργασίες καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του ήμου καθώς επίσης και των ΝΠ, ΝΠΙ και των Κληροδοτημάτων αυτού. 4

29 ΑΔΑ: 63ΥΖΩ6Χ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- ημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδου Τροποποιείτε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 με την εγγραφή νέου Κ.Α. που αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των ακινήτων του ήμου μας με γνώμονα την αύξηση των εσόδων του ήμου και το σεβασμό στο περιβάλλον και προς όφελος των δημοτών και συγκεκριμένα: ημιουργείται ΚΑ με τίτλο: Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Ανάθεση παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την αξιοποίηση ημοτικής Περιουσίας στην.ε. Ακράτας έκτασης 300,00 στρεμμάτων ,00 στην Τ.Κ. Περιστέρας και στην.ε. Ερινεού έκτασης 70,00 στρεμμάτων στην θέση Ακονιά. διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό στο ποσό των ,18 6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- ημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδου Τροποποιείτε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 με την εγγραφή νέου Κ.Α. που δεν είχε προϋπολογιστεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμό του έτους 2015 λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών τεχνικής υποστήριξης για χρήση ψηφιακών χαρτών λογισμικού και συσκευών τηλεματικής κ.λ.π. των οχημάτων προκειμένου να υπάρχει η υποστήριξη σε ετήσια βάση παρακολούθησης του στόλου των οχημάτων απορριμματοφόρων του ήμου μας. Από ΚΑ με τίτλο: Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Εργασίες τεχνικής υποστήριξης για χρήση ψηφιακών χαρτών λογισμικού και συσκευών τηλεματικής 3.321,00 κ.λ.π. των οχημάτων του. Αιγιαλείας διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό στο ποσό των ,18 7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Αύξηση Κ.Α Εξόδου με ισόποση μείωση Κ.Α. Εξόδου Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ζητείται η ενίσχυση του κατώτερου Κ.Α. ώστε να μπορεί να καλυφθεί η δαπάνη σύμβασης που έχει δρομολογηθεί από το έτος 2014 και αφορά την εργασία αδειοδότησης πηγών & γεωτρήσεων εντός των ορίων του ήμου Αιγιαλείας και έλεγχος φακέλων για αδειοδότηση πηγών και γεωτρήσεων ιδιωτών του ήμου μας, με ισόποση μείωση ΚΑ που δεν πρόκειται να διατεθεί εξ ολοκλήρου μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους και συγκεκριμένα. Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Εργασίες αδειοδότησης πηγών & γεωτρήσεων εντός των ορίων του ήμου Αιγιαλείας και ,00 έλεγχος φακέλων για αδειοδότηση πηγών και γεωτρήσεων ιδιωτών διαμέσου του Αποθεματικού

30 ΑΔΑ: 63ΥΖΩ6Χ- 93 Μειώνεται ισόποσα ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης στις Ε Συμπολιτείας - Ε Ερινεού ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,18 8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Αλλαγή Κ.Α Εξόδων Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ζητείται η αλλαγή των παρακάτω Κ.Α. οι οποίοι έχουν εγγραφεί εσφαλμένα σε ΚΑ που αφορά επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν έργα με εγγραφή τους στο τεχνικό πρόγραμμα ενώ από τις τεχνικές εκθέσεις προκύπτει ότι δεν προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα πάγια και ως εκ τούτου πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν συντηρήσεις που δεν εγγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα: Οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων από: Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης.ε Αιγείρας - Ακράτας , Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης.ε. ιακοπτού , Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης.ε Αιγίου , Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης.ε Συμπολιτείας-Ερινεού ,00 Την αλλαγή τους σε ΚΑ Εξόδων: Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης.ε Αιγείρας - Ακράτας , Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης.ε. ιακοπτού , Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης.ε Αιγίου , Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης.ε Συμπολιτείας-Ερινεού ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,18 9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Αύξηση Κ.Α Εξόδων Μετά από εισήγηση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητείται η εγγραφή των κατωτέρω Κ.Α. ώστε να μπορεί να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μονάδων όλων των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες καθώς και της συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων προσώπων καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού ετήσιου περιοδικού ελέγχου για τα δημοτικά κτίρια του ήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα: Αυξάνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ,00 κλιματιστικών μονάδων του ήμου Αιγιαλείας Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων προσώπων ,00 για 6

31 ΑΔΑ: 63ΥΖΩ6Χ- 93 τα δημοτικά κτίρια του ήμου Αιγιαλείας διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των , Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Αύξηση Κ.Α Εξόδου Μετά από εισήγηση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητείται η εγγραφή των κατωτέρω Κ.Α. ώστε να μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης επέκταση δημοτικού φωτισμού και συγκεκριμένα: Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης-επέκταση δημοτικού φωτισμού ,00 διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των , Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Αύξηση Κ.Α Εξόδου Μετά από εισήγηση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητείται η εγγραφή του κατωτέρω Κ.Α. ώστε να μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες για δαπάνες που προέκυψαν από την εφαρμογή της επέκτασης του σχεδίου πόλης περιοχής Νικ. Πλαστήρα.Ε Αιγίου και συγκεκριμένα: Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ απάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως ,00 διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,18 12.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- ημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδου Τροποποιείτε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 με την εγγραφή νέου Κ.Α. που δεν είχε προϋπολογιστεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμό του έτους 2015 λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών τεχνικής έκθεσης επί των επιπτώσεων των αμμοληψιών στο παράκτιο και ποτάμιο σύστημα του ήμου Αιγιαλείας με δεδομένο τα πολλά ποτάμια που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές. ημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ με τίτλο: Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Εργασίες σύνταξης τεχνικής έκθεσης επί των επιπτώσεων των αμμοληψιών στο παράκτιο και 5.000,00 ποτάμιο σύστημα του ήμου Αιγιαλείας. διαμέσου του Αποθεματικού Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό στο ποσό των ,18 7

32 ΑΔΑ: 63ΥΖΩ6Χ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Αύξηση ΚΑ εξόδου Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προέκυψε η ανάγκη κάλυψης της δαπάνης μεταφοράς αναπηρικού περιπτέρου που έχει εγκριθεί με την αριθ. 695/2014 απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα: Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Μεταφορές εν γένει 2.496,00 Με ισόποση μείωση του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των , Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Αύξηση Κ.Α Εξόδου με ισόποση μείωση Κ.Α. Εξόδου Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ γιατί δεν προβλέπεται να δαπανηθεί στην διάρκεια του οικονομικού το σύνολο του ποσού που έχει εγγραφεί σε αυτόν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και παράλληλα δημιουργείται ο Κ.Α. ο οποίος δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Καθαρισμός φρεατίων & αγωγών όμβριων υδάτων ,00 Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των , Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- Ενίσχυση Κ.Α Εξόδου Μετά από εισήγηση της νομικής υπηρεσίας ζητείται η ενίσχυση του κατώτερου Κ.Α. ώστε να μπορεί να καλυφτεί η δαπάνη των δικαστικών αποφάσεων που έχει προκύψει από την προσφυγή των προμηθευτών για την εξόφληση απαιτήσεων έναντι του ήμου μας από παρελθόντα έτη με δεδομένο το ότι δεν μπορούν να πληρωθούν διότι στερούντα των απαραιτήτων νομιμοποιητικών εγγράφων. Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Κ.Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 Με ισόποση μείωση του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 2.161,18 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44 /2015. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη». 8

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 10/01/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο 19ο σκέλος της αναµόρφωσης λόγω λάθους στην εισήγηση της Οικ.Υπηρεσίας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα