ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. Απoφ.: 89 Το ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Mαρία Τσουκαλά, Πρόεδρο, 2) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Γιαννούλη, Γραµµατέα, 4) Αθανάσιο Σταυρόπουλο, 5) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 6) Μαρία Μπιρπανάγου, 7) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 8) ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 9) ηµήτριο Καµπέρη, Αντιδηµάρχους, 10) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 11) Λεωνίδα Μαυρουδή, 12) Γεώργιο Φιλιππόπουλο, 13) Παναγιώτη Ασηµακόπουλο, 14) Σωτήριο Παπαγεωργίου, 15) Παναγιώτη Κοµνηνό, 16) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17) ηµήτριο Γιούπη, 18) ηµήτριο Καλογερόπουλο, 19) ηµήτριο Φιλιππάτο, 20) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 21) ηµήτριο Καλαµίδα, 22) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 23) ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, 24) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25) Σωτήριο Κολοκοτρώνη, 26) Βασιλική Ψυχράµη- Σταυροπούλου, 27) Αθανάσιο Παναγόπουλο, 28) Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, 29) Αντώνιο Παλαιολόγου και 30) Φίλιππο Βαρδάλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του η- µάρχου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, µετά από πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Τσουκαλά, µε αριθ. πρωτ.3.067/ , η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Ιωάννης Θεοφανόπουλος- ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου, 2) Φώτιος Θεοδωρόπουλος- ηµ. Κοινότητας ιακοπτού, 3) Μαρία Καρρά - Τ.Κ. Ακράτας, 4) Σπυρ. Ζούδιος- Τ.Κ. Πτέρης, 5) Γεωρ. Μεϊντανάς -Τ.Κ. Βαλιµιτίκων, 6) Ανδρέας 1

2 Σπηλιόπουλος- Τ.Κ.Μελισσίων, 7) Aθαν. Σµυρνιώτης-Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, 8) Αθανασία Τασινού-Καραθανασοπούλου-Τ.Κ. Καµαρών, 9) Α- ποστ. Μεντζελόπουλος-Τ.Κ. Χρυσανθίου & 10) Παν.Κρικέτος -Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων. εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μπερούκας,- 2) ιαµάντω Βασιλακοπούλου, & 3) Γεώργιος Ντίνος, κωλυόµενοι. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του.σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 054 έως και 089) 2

3 Για το αντικείµενο: «ιαγραφή τελών ύδρευσης.ε. Ερινεού για κατανάλωση ετών 2011 & 2012». H πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Τσουκαλά ανακοινώνει το 30 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. ηµητρίου Καµπέρη, Αντιδηµάρχου.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού, που έχει ως εξής: «Kα Πρόεδρε, Κε ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι, Μετά από την αίτηση επανελέγχου των παρακάτω αιτούντων, την επιτόπου αυτοψία επανέλεγχο του καταµετρητή υδραυλικού του ή- µου, τον έλεγχο της υπηρεσίας και τη γνωµοδότηση της επιτροπής που ορίστηκε µε την 434/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου η οποία εξέτασε τις αιτήσεις µε σύγκριση στοιχείων από το 2003 έως και σήµερα ανά έτος και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του καταµετρητή και της υπηρεσίας µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά εισηγείται : 1. Ηλίας Χρήστος του Μηνά Κωδ. Παροχής 1322, 2. Τσούλος Ανδρέας του Αντωνίου, Κωδ. Παροχής 1297, ποσού 530,80 συν φ.π.α. 69,00 & 77/ ποσού 409,60 συν Φ.Π.Α. 53,25 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 3. Παρασκευόπουλος ηµήτριος του Νικολάου, Κωδ. Παροχής 2173, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 514,00 συν φ.π.α. 66,82 & 77/ ποσού 394,00 συν Φ.Π.Α. 51,22 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,60, Συνολική πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην κατα- µέτρηση των 4. Τρίγκας Νικόλαος του ηµητρίου, Κωδ. Παροχής 1785, ποσού 281,00 συν φ.π.α. 36,53 & 77/ ποσού 161,50 συν Φ.Π.Α. 21,00 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 5. Αρβανίτη Πηνελόπη του Παναγιώτη, Κωδ. Παροχής 2771, ποσού 606,40 συν φ.π.α. 78,83 & 77/ ποσού 447,50 συν Φ.Π.Α. 58,18 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 3

4 6. Αρβανίτης Πέτρος του Παναγιώτη, Κωδ. Παροχής 2772, ποσού 406,20 συν φ.π.α. 52,81 & 77/ ποσού 245,10 συν Φ.Π.Α. 31,86 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 7. Σταµπούλογλου Χριστίνα του Γεωργίου, Κωδ. Παροχής 1747, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 213,00 συν φ.π.α. 27,69 & 77/ ποσού 133,00 συν Φ.Π.Α. 17,29 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 8. Καρβέλη Θεοδώρα του Νικολάου Κωδ. Παροχής 1374, 9. Μουζουράκη Τασία του Εµµανουήλ Κωδ. Παροχής 2088, 10. Μαρκέτου Χριστίνα του ηµητρίου Κωδ. Παροχής 877, 11. Καπάτος Ιωάννης του ηµητρίου, Κωδ. Παροχής 3237, ποσού 171,00 συν φ.π.α. 22,23 & 77/ ποσού 51,50 συν Φ.Π.Α. 6,70 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 12. Καπάτου Χρυσούλα του Ιωάννη, Κωδ. Παροχής 1891, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 500,80 συν φ.π.α. 65,10 & 77/ ποσού 420,80 συν Φ.Π.Α. 54,70 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 13. Λόκκας ηµήτριος του Ανδρέα, Κωδ. Παροχής 2769, διαγραφή 210,40 συν φ.π.α. 27,35 & 77/ ποσού 150,40 συν Φ.Π.Α. 19,55 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 67,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 14. Πετρόπουλος Απόστολος του Αναστασίου, Κωδ. Παροχής 1681, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 588,40 συν φ.π.α. 76,49 & 77/ ποσού 297,20 συν Φ.Π.Α. 38,64 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,70, Συ- 4

5 νολική πληρωµή 327,70, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 15. Παπανικολόπουλος Ηλίας του Θεοδώρου, Κωδ. Παροχής 1660, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 107,20 συν φ.π.α. 13,94 & 77/ ποσού 26,80 συν Φ.Π.Α. 3,48 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 16. Παπανικολόπουλος Ιούλιος-Θεόδ. του Ηλία, Κωδ. Παροχής 2330, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 170,80 συν φ.π.α. 22,20 & 77/ ποσού 90,80 συν Φ.Π.Α. 11,80 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 17. Παπανικολάου Χρυσούλα του Ευθυµίου, Κωδ. Παροχής 2169, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 250,50 συν φ.π.α. 32,57 & 77/ ποσού 130,50 συν Φ.Π.Α. 16,97 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 18. Ξυλιά Αγγελική(χαΚων/νου) του Παναγιώτη, Κωδ. Παροχής 1616, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 186,00 συν φ.π.α. 24,18 & 77/ ποσού 126,50 συν Φ.Π.Α. 16,45 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 67,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 19. Μπαρµπούνης Παναγιώτης του ηµητρίου, Κωδ. Παροχής 1551, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 367,00 συν φ.π.α. 47,71 & 77/ ποσού 287,50 συν Φ.Π.Α. 37,38 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 20. Παπανικολόπουλος Παναγιώτης του Θεοδώρου, Κωδ. Παροχής 2107, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 136,50 συν φ.π.α. 17,75 & 77/ ποσού 16,50 συν Φ.Π.Α. 2,15 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,60, Συνολική πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην κατα- µέτρηση των 21. Τσατσάνης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Κωδ. Παροχής 2176, διαγραφή από το χρηµατικό καταλόγο 91/

6 ποσού 1576,30 συν φ.π.α. 204,92 και χρέωση ολοκλήρου του καταλόγου 77/ ,70 συν φ.π.α. 270,88 και στον Κ.Α ,30 συν φ.π.α. στον κ.α ,82, Συνολική πληρωµή 2926,70, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 22. Χριστοδουλοπούλου ήµητρα του Αθανασίου Κωδ. Παροχής 1834, 23. Καργάδος Παναγιώτης του Ανδρέα, Κωδ. Παροχής 1376, ποσού 967,60 συν φ.π.α. 125,79 & 77/ ποσού 728,80 συν Φ.Π.Α. 94,74 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,20, Συνολική πληρωµή 271,20, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 24. Καργάδου-Χατζηανίδου Παναγιώτα του Ευσταθίου, Κωδ. Παροχής 1471, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 256,00 συν φ.π.α. 33,28 & 77/ ποσού 175,50 συν Φ.Π.Α. 22,82 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων ετών και αλλαγή υδροµέτρου. 25. Κανελής Πέτρος του Γεωργίου, Κωδ. Παροχής 1354, διαγραφή 202,00 συν φ.π.α. 26,26 & 77/ ποσού 121,50 συν Φ.Π.Α. 15,80 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων ετών και αλλαγή υδροµέτρου. 26. Παναγόπουλος Χαράλαµπος του Παναγιώτη Κωδ. Παροχής 911, 27. Τσάµης Χριστόφορος του Φωτίου Κωδ. Παροχής 1799, 28. Μπούλης Αθανάσιος του Βασιλείου, Κωδ. Παροχής 1564, ποσού 979,60 συν φ.π.α. 127,35 & 77/ ποσού 859,60 συν Φ.Π.Α. 111,75 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 29. Μερτής Γεώργιος του Βασιλείου, Κωδ. Παροχής 3239, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 415,60 συν φ.π.α. 54,03 & 77/ ποσού 76,80 συν Φ.Π.Α. 9,98 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,20, Συνολική 6

7 πληρωµή 384,20, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων ετών & αλλαγή υδροµέτρου. 30. Σακελλαρόπουλος Νικόλαος του Αργυρίου, Κωδ. Παροχής 165, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 82/ ποσού 641,20 συν φ.π.α. 83,36 & 76/ ποσού 402,40 συν Φ.Π.Α. 52,31 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,20, Συνολική πληρωµή 271,20, λόγω λάθους στην κατα- µέτρηση των 31. Κανάγια Ευτυχία του Γεωργίου, Κωδ. Παροχής 1349, κα- µία µεταβολή. 32. Περλέγκα Μαρία του Αγγέλου, Κωδ. Παροχής 3657, διαγραφή 437,20 συν φ.π.α. 56,84 & 77/ ποσού 277,20 συν Φ.Π.Α. 36,04 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 33. ηµοπούλου Αναστασία του Ανδρέα, Κωδ. Παροχής 2492, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 599,20 συν φ.π.α. 77,90 & 77/ ποσού 439,20 συν Φ.Π.Α. 57,10 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 34. Τρίγκας ηµήτριος του Αναστασίου Κωδ. Παροχής 3218, 35. Καζάνη Κωνσταντίνα του Ηλία Κωδ. Παροχής 1330, κα- µία µεταβολή. 36. Παπαδοπούλου Ουρανία του Παναγιώτη, Κωδ. Παροχής 1646, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 556,00 συν φ.π.α. 72,28 & 77/ ποσού 436,00 συν Φ.Π.Α. 56,68 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 37. ηµόπουλος Σπυρίδων του Ζήσιµου, Κωδ. Παροχής 1292, ποσού 535,60 συν φ.π.α. 69,63 & 77/ ποσού 375,60 συν Φ.Π.Α. 48,83 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 38. Πετροπούλου Μαρία του Θεοδώρου, Κωδ. Παροχής 2777, ποσού 964,00 συν φ.π.α. 125,32 & 77/ ποσού 7

8 804,00 συν Φ.Π.Α. 104,52 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 39. Νεράντζη Άννα του ηµητρίου, Κωδ. Παροχής 2462, διαγραφή 1043,20 συν φ.π.α. 135,62 & 77/ ποσού 843,20 συν Φ.Π.Α. 109,62 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,00, Συνολική πληρωµή 226,00, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 40. Τουλγαρίδης Θεόδωρος του Φωτίου Κωδ. Παροχής 2485, 41. Κουτσοχέρας Βασίλειος του Γεωργίου, Κωδ. Παροχής 1431, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 366,00 συν φ.π.α. 47,58 & 77/ ποσού 285,50 συν Φ.Π.Α. 37,12 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 42. Αγγελόπουλος Κυριάκος του Κωνσταντίνου, Κωδ. Παροχής 1180, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 617,20 συν φ.π.α. 80,24 & 77/ ποσού 377,20 συν Φ.Π.Α. 49,04 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,20, Συνολική πληρωµή 271,20, λόγω λάθους στην κατα- µέτρηση των 43. Γρυλλής Παντελής του Νικήτα, Κωδ. Παροχής 1864, διαγραφή 272,00 συν φ.π.α. 35,36 & 77/ ποσού 191,50 συν Φ.Π.Α. 24,90 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 44. Λιαποπούλου Ζαχαρούλα του Σπυρίδωνα Κωδ. Παροχής 1931, 45. ιαβάτης ηµήτριος του Κωνσταντίνου, Κωδ. Παροχής 1296, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 99,20 συν φ.π.α. 12,90 & 77/ ποσού 19,60 συν Φ.Π.Α. 2,55 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 46. Νάνος Γεώργιος του Χρήστου, Κωδ. Παροχής 2177, διαγραφή 198,00 συν φ.π.α. 25,74 & 77/ ποσού 8

9 137,50 συν Φ.Π.Α. 17,88 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 67,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 47. Σκανδάµη Κωνσταντίνα του Ευρυσθένη Κωδ. Παροχής 1729, 48. Νεοχωρίτης Ιωάννης του Ευαγγέλου, Κωδ. Παροχής 2105, ποσού 16,80 συν φ.π.α. 2,18 & 77/ ποσού 56,40 συν Φ.Π.Α. 7,33 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 49. Τζίφας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου Κωδ. Παροχής 1807, 50. Κωσταβασίλη Ελένη του Σπύρου, Κωδ. Παροχής 3321, ποσού 668,80 συν φ.π.α. 86,94 & 77/ ποσού 508,80 συν Φ.Π.Α. 66,14 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 51. Κωσταβασίλης Σπυρίδων του Ευαγγέλου Κωδ. Παροχής 1447, 52. Τζοµάκας Βασίλειος του Αχιλλέα, Κωδ. Παροχής 3231, ποσού 212,00 συν φ.π.α. 27,56 & 77/ ποσού 92,00 συν Φ.Π.Α. 11,96 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 53. Γιαννακοπούλου Παναγιώτα του Μιχαήλ Κωδ. Παροχής 1250, 54. Κιτσάτης Παναγιώτης του Πασχάλη, Κωδ. Παροχής 3316, ποσού 321,00 συν φ.π.α. 41,73 & 77/ ποσού 161,00 συν Φ.Π.Α. 20,93 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 55. Ευθυµιάδης Ιωάννης του Χαράλαµπου, Κωδ. Παροχής 1307, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 280,50 συν φ.π.α. 36,47 & 77/ ποσού 120,50 συν Φ.Π.Α. 15,67 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συ- 9

10 νολική πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των Σηµείωση : Σε όλες τις διαγραφές (επί της κατανάλωσης) θα γίνει διαγραφή και των προσαυξήσεων, στις περιπτώσεις που δεν υπήρξε µεταβολή οι χρεώσεις θα ισχύσουν κανονικά και µε τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Καλείται το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά». Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου, είδε το σχετικό φάκελο µε τα σχετικά δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη του τις γνωµοδοτήσεις της αρµόδιας επιτροπής επί των αιτήσεων των ανωτέρω φορολογουµένων, που ορίστηκε µε την υπ αριθ. 434/ απόφασή του, καθώς τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.Κ. και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.:1) Αντ.Παλαιολόγου,2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου & 3) ηµ. Φιλιππάτου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ..κ.: 1) Μιχ. Κυριακόπουλος, 2) ηµ.καλαµίδας, 3)Θεοφ.Σταυρόπουλος 4) Ιωαν. Παναγιωτόπουλος & 5) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την διαγραφή τελών ύδρευσης κατανάλωσης από τους βεβαιωτικούς- χρηµατικούς καταλόγους της ηµοτικής Ενότητας Ερινεού του ήµου Αιγιαλείας, στους παρακάτω φορολογουµένους ως ακολούθως : 1.Ηλίας Χρήστος του Μηνά Κωδ. Παροχής 1322, 2.Τσούλος Ανδρέας του Αντωνίου, Κωδ. Παροχής 1297, διαγραφή 530,80 συν φ.π.α. 69,00 & 77/ ποσού 409,60 συν Φ.Π.Α. 53,25 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,60, Συνολική πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 3.Παρασκευόπουλος ηµήτριος του Νικολάου, Κωδ. Παροχής 2173, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 514,00 συν φ.π.α. 66,82 & 77/ ποσού 394,00 συν Φ.Π.Α. 51,22 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 4.Τρίγκας Νικόλαος του ηµητρίου, Κωδ. Παροχής 1785, διαγραφή 281,00 συν φ.π.α. 36,53 & 77/ ποσού 161,50 συν Φ.Π.Α. 21,00 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν 10

11 φ.π.α. στον κ.α ,60, Συνολική πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 5.Αρβανίτη Πηνελόπη του Παναγιώτη, Κωδ. Παροχής 2771, διαγραφή 606,40 συν φ.π.α. 78,83 & 77/ ποσού 447,50 συν Φ.Π.Α. 58,18 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 6.Αρβανίτης Πέτρος του Παναγιώτη, Κωδ. Παροχής 2772, διαγραφή 406,20 συν φ.π.α. 52,81 & 77/ ποσού 245,10 συν Φ.Π.Α. 31,86 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 7.Σταµπούλογλου Χριστίνα του Γεωργίου, Κωδ. Παροχής 1747, ποσού 213,00 συν φ.π.α. 27,69 & 77/ ποσού 133,00 συν Φ.Π.Α. 17,29 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 8.Καρβέλη Θεοδώρα του Νικολάου Κωδ. Παροχής 1374, 9.Μουζουράκη Τασία του Εµµανουήλ Κωδ. Παροχής 2088, 10.Μαρκέτου Χριστίνα του ηµητρίου Κωδ. Παροχής 877, 11.Καπάτος Ιωάννης του ηµητρίου, Κωδ. Παροχής 3237, διαγραφή 171,00 συν φ.π.α. 22,23 & 77/ ποσού 51,50 συν Φ.Π.Α. 6,70 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,60, Συνολική πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 12.Καπάτου Χρυσούλα του Ιωάννη, Κωδ. Παροχής 1891, διαγραφή 500,80 συν φ.π.α. 65,10 & 77/ ποσού 420,80 συν Φ.Π.Α. 54,70 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 13.Λόκκας ηµήτριος του Ανδρέα, Κωδ. Παροχής 2769, διαγραφή 210,40 συν φ.π.α. 27,35 & 77/ ποσού 150,40 συν Φ.Π.Α. 19,55 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 67,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 11

12 14.Πετρόπουλος Απόστολος του Αναστασίου, Κωδ. Παροχής 1681, ποσού 588,40 συν φ.π.α. 76,49 & 77/ ποσού 297,20 συν Φ.Π.Α. 38,64 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,70, Συνολική πληρωµή 327,70, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 15.Παπανικολόπουλος Ηλίας του Θεοδώρου, Κωδ. Παροχής 1660, ποσού 107,20 συν φ.π.α. 13,94 & 77/ ποσού 26,80 συν Φ.Π.Α. 3,48 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 16.Παπανικολόπουλος Ιούλιος-Θεόδ. του Ηλία, Κωδ. Παροχής 2330, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 170,80 συν φ.π.α. 22,20 & 77/ ποσού 90,80 συν Φ.Π.Α. 11,80 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 17.Παπανικολάου Χρυσούλα του Ευθυµίου, Κωδ. Παροχής 2169, ποσού 250,50 συν φ.π.α. 32,57 & 77/ ποσού 130,50 συν Φ.Π.Α. 16,97 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 18.Ξυλιά Αγγελική(χαΚων/νου) του Παναγιώτη, Κωδ. Παροχής 1616, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 186,00 συν φ.π.α. 24,18 & 77/ ποσού 126,50 συν Φ.Π.Α. 16,45 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 67,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγού- µενων 19.Μπαρµπούνης Παναγιώτης του ηµητρίου, Κωδ. Παροχής 1551, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 367,00 συν φ.π.α. 47,71 & 77/ ποσού 287,50 συν Φ.Π.Α. 37,38 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 20.Παπανικολόπουλος Παναγιώτης του Θεοδώρου, Κωδ. Παροχής 2107, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 136,50 συν φ.π.α. 17,75 & 77/ ποσού 16,50 συν Φ.Π.Α. 2,15 και χρέωση στον Κ.Α

13 πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 21.Τσατσάνης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Κωδ. Παροχής 2176, διαγραφή από το χρηµατικό καταλόγο 91/ ποσού 1576,30 συν φ.π.α. 204,92 και χρέωση ολοκλήρου του καταλόγου 77/ ,70 συν φ.π.α. 270,88 και στον Κ.Α ,30 συν φ.π.α. στον κ.α ,82, Συνολική πληρωµή 2926,70, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 22.Χριστοδουλοπούλου ήµητρα του Αθανασίου Κωδ. Παροχής 1834, 23.Καργάδος Παναγιώτης του Ανδρέα, Κωδ. Παροχής 1376, διαγραφή 967,60 συν φ.π.α. 125,79 & 77/ ποσού 728,80 συν Φ.Π.Α. 94,74 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,20, Συνολική πληρωµή 271,20, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 24.Καργάδου-Χατζηανίδου Παναγιώτα του Ευσταθίου, Κωδ. Παροχής 1471, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 256,00 συν φ.π.α. 33,28 & 77/ ποσού 175,50 συν Φ.Π.Α. 22,82 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγού- µενων ετών και αλλαγή υδροµέτρου. 25.Κανελής Πέτρος του Γεωργίου, Κωδ. Παροχής 1354, διαγραφή 202,00 συν φ.π.α. 26,26 & 77/ ποσού 121,50 συν Φ.Π.Α. 15,80 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων ετών και αλλαγή υδροµέτρου. 26.Παναγόπουλος Χαράλαµπος του Παναγιώτη Κωδ. Παροχής 911, 27.Τσάµης Χριστόφορος του Φωτίου Κωδ. Παροχής 1799, 28.Μπούλης Αθανάσιος του Βασιλείου, Κωδ. Παροχής 1564, διαγραφή 979,60 συν φ.π.α. 127,35 & 77/ ποσού 859,60 συν Φ.Π.Α. 111,75 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,60, Συνολική πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 29.Μερτής Γεώργιος του Βασιλείου, Κωδ. Παροχής 3239, διαγραφή 415,60 συν φ.π.α. 54,03 & 77/ ποσού 76,80 συν Φ.Π.Α. 9,98 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν 13

14 φ.π.α. στον κ.α ,20, Συνολική πληρωµή 384,20, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων ετών & αλλαγή υδροµέτρου. 30.Σακελλαρόπουλος Νικόλαος του Αργυρίου, Κωδ. Παροχής 165, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 82/ ποσού 641,20 συν φ.π.α. 83,36 & 76/ ποσού 402,40 συν Φ.Π.Α. 52,31 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,20, Συνολική πληρωµή 271,20, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγού- µενων 31.Κανάγια Ευτυχία του Γεωργίου, Κωδ. Παροχής 1349, κα- µία µεταβολή. 32.Περλέγκα Μαρία του Αγγέλου, Κωδ. Παροχής 3657, διαγραφή 437,20 συν φ.π.α. 56,84 & 77/ ποσού 277,20 συν Φ.Π.Α. 36,04 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 33. ηµοπούλου Αναστασία του Ανδρέα, Κωδ. Παροχής 2492, ποσού 599,20 συν φ.π.α. 77,90 & 77/ ποσού 439,20 συν Φ.Π.Α. 57,10 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 34.Τρίγκας ηµήτριος του Αναστασίου Κωδ. Παροχής 3218, 35.Καζάνη Κωνσταντίνα του Ηλία Κωδ. Παροχής 1330, κα- µία µεταβολή. 36.Παπαδοπούλου Ουρανία του Παναγιώτη, Κωδ. Παροχής 1646, ποσού 556,00 συν φ.π.α. 72,28 & 77/ ποσού 436,00 συν Φ.Π.Α. 56,68 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 37. ηµόπουλος Σπυρίδων του Ζήσιµου, Κωδ. Παροχής 1292, ποσού 535,60 συν φ.π.α. 69,63 & 77/ ποσού 375,60 συν Φ.Π.Α. 48,83 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 38.Πετροπούλου Μαρία του Θεοδώρου, Κωδ. Παροχής 2777, ποσού 964,00 συν φ.π.α. 125,32 & 77/ ποσού 14

15 804,00 συν Φ.Π.Α. 104,52 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 39.Νεράντζη Άννα του ηµητρίου, Κωδ. Παροχής 2462, διαγραφή 1043,20 συν φ.π.α. 135,62 & 77/ ποσού 843,20 συν Φ.Π.Α. 109,62 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,00, Συνολική πληρωµή 226,00, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 40.Τουλγαρίδης Θεόδωρος του Φωτίου Κωδ. Παροχής 2485, 41.Κουτσοχέρας Βασίλειος του Γεωργίου, Κωδ. Παροχής 1431, ποσού 366,00 συν φ.π.α. 47,58 & 77/ ποσού 285,50 συν Φ.Π.Α. 37,12 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 42.Αγγελόπουλος Κυριάκος του Κωνσταντίνου, Κωδ. Παροχής 1180, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους 91/ ποσού 617,20 συν φ.π.α. 80,24 & 77/ ποσού 377,20 συν Φ.Π.Α. 49,04 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,20, Συνολική πληρωµή 271,20, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων 43.Γρυλλής Παντελής του Νικήτα, Κωδ. Παροχής 1864, διαγραφή 272,00 συν φ.π.α. 35,36 & 77/ ποσού 191,50 συν Φ.Π.Α. 24,90 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 44.Λιαποπούλου Ζαχαρούλα του Σπυρίδωνα Κωδ. Παροχής 1931, 45. ιαβάτης ηµήτριος του Κωνσταντίνου, Κωδ. Παροχής 1296, ποσού 99,20 συν φ.π.α. 12,90 & 77/ ποσού 19,60 συν Φ.Π.Α. 2,55 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,40, Συνολική πληρωµή 90,40, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 46.Νάνος Γεώργιος του Χρήστου, Κωδ. Παροχής 2177, διαγραφή 198,00 συν φ.π.α. 25,74 & 77/ ποσού 137,50 συν Φ.Π.Α. 17,88 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 67,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 15

16 47.Σκανδάµη Κωνσταντίνα του Ευρυσθένη Κωδ. Παροχής 1729, 48.Νεοχωρίτης Ιωάννης του Ευαγγέλου, Κωδ. Παροχής 2105, ποσού 16,80 συν φ.π.α. 2,18 & 77/ ποσού 56,40 συν Φ.Π.Α. 7,33 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,60, Συνολική πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 49.Τζίφας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου Κωδ. Παροχής 1807, 50.Κωσταβασίλη Ελένη του Σπύρου, Κωδ. Παροχής 3321, διαγραφή 668,80 συν φ.π.α. 86,94 & 77/ ποσού 508,80 συν Φ.Π.Α. 66,14 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 51.Κωσταβασίλης Σπυρίδων του Ευαγγέλου Κωδ. Παροχής 1447, 52.Τζοµάκας Βασίλειος του Αχιλλέα, Κωδ. Παροχής 3231, διαγραφή 212,00 συν φ.π.α. 27,56 & 77/ ποσού 92,00 συν Φ.Π.Α. 11,96 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,60, Συνολική πληρωµή 135,60, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 53.Γιαννακοπούλου Παναγιώτα του Μιχαήλ Κωδ. Παροχής 1250, 54.Κιτσάτης Παναγιώτης του Πασχάλη, Κωδ. Παροχής 3316, διαγραφή 321,00 συν φ.π.α. 41,73 & 77/ ποσού 161,00 συν Φ.Π.Α. 20,93 και χρέωση στον Κ.Α ,00 συν φ.π.α. στον κ.α ,80, Συνολική πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των 55.Ευθυµιάδης Ιωάννης του Χαράλαµπου, Κωδ. Παροχής 1307, ποσού 280,50 συν φ.π.α. 36,47 & 77/ ποσού 120,50 συν Φ.Π.Α. 15,67 και χρέωση στον Κ.Α πληρωµή 180,80, λόγω λάθους στην καταµέτρηση των προηγούµενων Σε όλες τις διαγραφές (επί της κατανάλωσης) θα γίνει διαγραφή και των προσαυξήσεων, στις περιπτώσεις που δεν υπήρξε µεταβολή οι χρεώσεις θα ισχύσουν κανονικά και µε τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 89/2014 O Γραµµατέας Η Πρόεδρος 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΒΝΝΧΩ6Χ-ΚΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 381 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 12 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ: 66ΤΜΩ6Χ-ΖΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα