ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε' για' πρώτη' φορά' το' 2006.' Από' το' έτος' αυτό' και' μετά,' έπειτα' ακολουθώντας' ευρωπαϊκούς' νόμους' και' οδηγίες,' ο' νόμος' αυτός' έχει' τροποποιηθεί' αρκετές' φορές' με' υπουργικές' αποφάσεις' και' μεταγενέστερους' νόμους,' γεγονός' που' καθιστά' δύσκολο' να' ακολουθούν' οι' αλλαγές' πάντα' με' ακρίβεια.' Η' εξέλιξη' δείχνει' μια' σταθερή' μείωση' των' εγγυημένων' τιμολογίων' απορρόφησης' «feed[ in[tariffs»' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' το' δίκτυο' /' σύστημα' και' αποκαλύπτει' τη' γενική'τάση'της'εε'για'την'εξάλειψη'πριμοδοτήσεων'και'την'ενσωμάτωση'της' παραγωγής' της' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' ανανεώσιμες' πηγές' ενέργειας' στην' ελεύθερη' αγορά.' Λόγω' του' μεγάλου' αριθμού' φωτοβολταϊκών' εγκαταστάσεων' που' ξεπέρασε' τα' όρια' που' καθορίστηκαν' από' την' ελληνική' κυβέρνηση,' οι' κάτοχοι' φωτοβολταϊκών' είναι' οι' πρώτοι' που' επηρεάζονται' από' τους' περιορισμούς.' Ο' κορεσμός' των' ηλεκτρικών' δικτύων' οδήγησε' στην' αναστολή' των' συμβάσεων' φωτοβολταϊκών' διασύνδεσεων' και' πώλησης' (με' κάποιες' εξαιρέσεις,'π.χ.'φωτοβολταϊκά'σε'στέγες)'μέχρι'το'τέλος'του'2014.'' Παρακάτω' μπορείτε' να' διαβάσετε' κάποιες' πληροφορίες' σχετικά' με' την' παραγωγή' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' ανανεώσιμες' πηγές' ενέργειας' στην' Ελλάδα,' που' δημοσιεύθηκαν' σε' διάφορους' νόμους' από' το' 2006' μέχρι' το' 2014.' Για'περισσότερες'λεπτομέρειες,'παρακαλούμε'ανατρέξτε'στο'νόμο'/'υπουργική' απόφαση'που'αναφέρεται'στο'κείμενο.' ' Βιώσιμη'ανάπτυξη'στον'τομέα'της'ενέργειας'' Τοπλαίσιοαναφοράςγιατηναειφόροανάπτυξηστοντομέατηςενέργειαςκαθορίστηκε μετογενικό'πλαίσιο'χωροταξικού'σχεδιασμού'και'αειφόρου'ανάπτυξης πουεγκρίθηκε απότοεθνικόσυμβούλιοχωροταξικούσχεδιασμούκαιαειφόρουανάπτυξηςκαιέπειτα από την Ελληνική Βουλή το 2008 (ΦΕΚ' 128' Α/ ). Η βάση του πλαισίου αυτού ήταν ο νόμος'2742/1999, ο στόχος του οποίου ήταν η δημιουργία θεμελιωδών αρχών και θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέσων χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη, να εγγυηθεί η παραγωγή και η κοινωνική συνοχή, να εξασφαλιστεί η προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη την η εθνική επικράτεια, και να ενισχυθεί η θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. ΤοΓενικόΠλαίσιοΧωροταξικούΣχεδιασμούκαιΑειφόρουΑνάπτυξηςαναγνώρισεόλα τα συναφή προβλήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας (κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, σύγκρουση συμφερόντων, κ.λπ.). Επιπλέον,πρότεινεσυγκεκριμέναμέτραγιατηνεπιβολήκαιυπέρβασηαδυναμιώντων μηχανισμώνυλοποίησηςγιατηνενίσχυσητηςβιώσιμηςοργάνωσηςκαιτονσχεδιασμό της χώρας για τα επόμενα 15 χρόνια. Επιπλέον, το πλαίσιο περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν εκείνης της περιόδου απομονωμένα νησιά στην προγραμματισμένη πολυκεντρικήανάπτυξηκαιτηδιαρθρωτικήοργάνωσητηςχώρας(παρ.'α'και'δ,'άρθ.'5,' 128Α/ ).Συγκεκριμένα,οστόχοςήταννασυνδεθούνόλατακατοικημένανησιά τηςχώραςστοδίκτυομεταφοράςηλεκτρικήςενέργειαςτουηπειρωτικούτμήματοςτης

2 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου χώρας,δηλαδήτοδίκτυοτηςελληνικήςδημόσιαςεπιχείρησηςηλεκτρισμού(δεη).τα νησιά θα κρατούσαν επίσης τις αυτόνομές τους μονάδες παραγωγής ενέργειας σε εφεδρεία(παρ.'b2.δ,'άρθ.'6,'128'α/ ). Αναλυτικότερα,οιπροβλεπόμενοιστόχοιγιατοντομέατηςενέργειας,όπωςορίζονταν στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ήταν (παρ.'β,' άρθ.'6,'128'α/ ): 1. να εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εθνικής επικράτειας, 2. ναενισχύσειτηνενεργειακήασφάλειαμέσωτηςανάπτυξηςτωνανανεώσιμων πηγώνενέργειας,τηςπροώθησηςτωνεναλλακτικώνκαυσίμων,καθώςκαιτης αξιοποίησηςεγχώριωνπόρων,και 3. ναπαρακολουθείαποτελεσματικάτιςπεριβαλλοντικέςεπιδόσειςτουτομέατης ενέργειας, καθώς και να μειώσει τις επιπτώσεις του τομέα στην κλιματική αλλαγή,στοπλαίσιοτωνσχετικώνδεσμεύσεωντηςχώρας. Προγραμματισμένα μέτρα που σχετίζονται με την υποδομή της παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνουν την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων λιγνίτη και τη σταδιακή μείωση της χρήσης λιγνίτη, την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της χώρας ως κέντρο ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών πετρελαίουκαιφυσικούαερίου,καθώςκαιτηνανάπτυξηυπόγειωνδικτύωνδιανομής ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς διέλευση μέσα από ευαίσθητες περιοχές και, αν είναι δυνατόν,απόπεριοχέςπουπεριλαμβάνονταιστοδίκτυοnatura2000). Η παρ.' 4' του' άρθ.' 10 του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης περιέγραψε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα, τα μέτρα που αφορούν το νερό περιγράφονται στην παρ.'4α,τουεδάφουςστηνπαρ.'4β,καιτουαέρα/ατμόσφαιραςστηνπαρ.'4γ'του'άρθ.' 10'τουπλαισίου. Τοσχέδιοτουνερούέχειωςστόχο,μεταξύάλλων,ναπαρέχειολοκληρωμένηδιαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων ανά υδατικό διαμέρισμα, την προστασία των υπόγειων αποθεμάτων νερού από την υπερεκμετάλλευση και ποιοτική υποβάθμιση, τηνκατασκευήμέσασταεπόμεναπέντεχρόνιαβιολογικώνσταθμώνεπεξεργασίαςκαι δικτύωναποχέτευσηςσεόλουςτουςοικισμούςτηςχώραςμεπερισσότερουςαπό2000 κατοίκους,τηλήψηαναγκαίωνμέτρωνγιατηδιασφάλισητωναναγκαίωναποθεμάτων νερού για οικιακή, γεωργική και βιομηχανική χρήση, ιδιαίτερα σε άνυδρες περιοχές όπωςηνησιωτικήπεριοχήτουαιγαίου. Τοσχέδιοτουεδάφουςπεριλαμβάνει,μεταξύάλλων,τηνκατάργησηκαιενοποίησητων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και την τοποθέτηση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων στην πηγή, καθώς και την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης/αξιοποίησηςοικιακώναπορριμμάτωναπό24%σε60%τηςποσότητας τουςτο2023. Το σχέδιο της ατμόσφαιρας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών από οχήματα, ιδίως μέσω της προώθησης των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς. Η πρόοδος της εφαρμογής του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης παρουσιάζονται και συζητούνται σε σεμινάρια που διοργανώνονταιαπότουπουργείοπεριβάλλοντος,ενέργειαςκαικλιματικήςαλλαγής κάθε δύο χρόνια. Η παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της May2014 Page2of13

3 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται με πολύπλοκους, ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που επελέγησαν από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα τουχωροταξικούσχεδιασμούκαιτηςαειφόρουανάπτυξης.ταδεδομένασυλλέγονται απότοεθνικόδίκτυοπληροφοριώνγιατονχωροταξικόσχεδιασμό,τααποτελέσματα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα τουχωροταξικούσχεδιασμούκαιτηςαειφόρουανάπτυξης,στοκοινοβούλιοκαι,τέλος, δημοσιοποιούνται. ' Παραγωγή'ηλεκτρικής'ενέργειας'από'Ανανεώσιμες'Πηγές'Ενέργειας'(ΑΠΕ)'' Οι βασικές κατευθύνσεις για την ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς παραγωγής ενέργειαςμεχρήσηαπεκαθιερώθηκανμετοννόμο'3468/2006. Αυτός ο νόμος είναι αποτέλεσμα της Οδηγίας' 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιΣυμβουλίου,σχετικάμετηνπροώθησητηςηλεκτρικήςενέργειαςπου παράγεταιαπόαπεστηνεσωτερικήαγοράενέργειαςθέτονταςκανόνεςπουπαρέχουν προτεραιότηταστην εσωτερικήαγοράστην παραγωγήενέργειας απόαπεκαιστους σταθμούς υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής (συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, ΣΗΘ). Επιπλέον, ο νόμος αυτός (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο' 3851/2010)θέτειτουςακόλουθουςεθνικούςστόχουςγιατοέτος2020,όπωςορίζονται στηνοδηγία'2009/28/εκ:ηενέργειαπουπαράγεταιαπόαπεθαπρέπεινακαλύπτει (α) το 20% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, (β) το 40% της ακαθάριστηςκατανάλωσηςηλεκτρικήςενέργειας,(γ)το20%τηςτελικήςκατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, και (δ) το 10% της τελικής κατανάλωσηςηλεκτρικήςενέργειαςστοντομέατωνμεταφορών. Διαδικασία'αδειοδότησης'σταθμών'παραγωγής'ενέργειας'' Ο νόμος'3468/2006 καθορίζει το νομικό πλαίσιο έγκρισης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςαπόαπε.οιάδειεςπουαπαιτείέναςσταθμόςηλεκτρικήςενέργειαςείναιη Άδεια'Παραγωγής'Ηλεκτρικής'Ενέργειας(χορηγείταιμεαπόφασητηςΡυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ΡΑΕ, βάσει των ειδικών κριτηρίων υγείας, ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, την προστασία του περιβάλλοντος, και άλλα, όπως τροποποιήθηκεμετοάρθ.'2'του'νόμου'3851/2010)καιοιάδειες' Εγκατάστασης' και' Λειτουργίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μη διασυνδεδεμένα νησιά 1, σε περιοχές με κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και περιοχές με άλλους υφιστάμενους περιορισμούς, οι αιτήσεις Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών έχουνε προτεραιότητααπόάλλεςεφαρμογέςπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςαπόαπε(παρ.' 7,' άρθ.' 3,' νόμος' 3468/2006). Οι άδειες παραγωγής υβριδικών σταθμών 1Το άρθ.' 130' του' νόμου' 4001/2011 ορίζει ότι η διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που συντάχθηκε από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΔΕΔΔΗΕ)μετάαπότροποποιήσειςτηςΡΑΕ.Η1 η έκδοσητουκώδικαδιαχείρισηςηλεκτρικών ΣυστημάτωνΜηΔιασυνδεδεμένωνΝησιώνδημοσιεύτηκετο2014.Οκώδικαςαυτόςπεριέχειόλουςτους κανονισμούς που αφορούν ενεργειακές δραστηριότητες στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Οι αρμοδιότητες, ευθύνες και τα δικαιώματα των διαχειριστών, των εποπτικών αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών σε θέματα ενέργειας έχουμ καθοριστεί σαφώς, όπως έχουν και όλες οι απαραίτητες ενέργειεςκαιπροϋποθέσειςγιατηνορθήεφαρμογήκαιεπιβολήσυμφωνιώνστοντομέατηςενέργειας. May2014 Page3of13

4 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου ηλεκτροπαραγωγής 2 στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερήανάλυσηπουναπεριγράφειτοντρόποενσωμάτωσης καιλειτουργίαςτου σταθμούστοηλεκτρικόδίκτυοτουνησιούσεετήσιαβάση(συμπεριλαμβανομένηςκαι της εγγυημένης παροχής ισχύος και τους όρους λειτουργίας και προϋποθέσεις του σταθμού) (άρθ.' 6,' νόμος' 3468/2006). Επιπλέον, στην περίπτωση των νησιών, έχουν απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις για Άδειες Παραγωγής ή για εξαιρέσεις μονάδων που συνδυάζουν ΑΠΕ με μονάδες αφαλάτωσης νερού, με την προϋπόθεση ότι η εγκατεστημένηισχύςτωναπεδενυπερβαίνειμεπάνωαπό25%τηχωρητικότητατης μονάδας αφαλάτωσης. Το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τους αυτοπαραγωγούς, δηλαδή, τη δέσμευση να μην παρέχουν στο δίκτυοπάνωαπότο20%τηςετήσιαςπαραγόμενηςηλεκτρικήςενέργειας(παρ.'12,'άρθ.' 3,'νόμος'3468/2006, άρθ.'2'νόμος'3851/2010). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μονάδα ΑΠΕ κρίνεταιβάσειμιαςτεχνοοικονομικήςανάλυσηςπουετοιμάζεταιαπότοναιτούντα,ενώ θα πρέπει επίσης να υπογραφούν συμβάσεις μεταξύ του αιτούντος και της Γενικής ΓραμματείαςΑιγαίουκαιΝησιωτικήςΠολιτικήςήτουαιτούντακαιαρμοδίωντοπικών αρχώνσχετικώνμετηδιάθεσητωνπαραγόμενωνποσοτήτωννερού. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 3 (κάτωαπόαυστηρούςπεριορισμούςχωρητικότηταςκαιείδουςχρήσης)και σε συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερους των 20 kw (νόμος' 2773/1999, άρθ.' 4' νόμου' 3468/2006, παρ.' 12' άρθ.' 2' νόμου' 3851/2010). Η απαλλαγήαπότιςάδειεςθαπρέπειναπιστοποιείταιαπότονυπεύθυνοφορέακαινα κοινοποιείται στη ΡΑΕ και το τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπεύθυνο για τις ΑΠΕ (άρθ.' 4' νόμου' 3468/2006, παρ.' 12' άρθ.' 2' νόμου'3851/2010). Παρόλο που εξαιρούνται από την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των ΑδειώνΕγκατάστασηςκαιΛειτουργίας,οισταθμοίμεεγκατεστημένηισχύπάνωαπότα καθορισμένα όρια χρειάζονται Έγκριση' Περιβαλλοντικών' Όρων σύμφωνα με τους νόμους που τίθενται σε ισχύ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (παρ.' 13' άρθ.' 8' νόμου'3468/2006,'άρθ.'3'νόμου'3851/2010). Η Άδεια Παραγωγής είναι η προϋπόθεση γιατοαίτημαέγκρισηςπεριβαλλοντικώνόρων. Στηνπερίπτωσηπουδεναπαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ενός σταθμού Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας υποχρεούται να εκδώσει επίσημη απαλλαγή της εν λόγω απαίτησης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πρέπει να ενσωματώνει ειδική έγκριση όταν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα 2Μια υβριδική μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι ένας σταθμός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήσητουλάχιστονμίαςανανεώσιμηςπηγήςενέργειας.ηετήσιασυνολικήενέργειαπουαπορροφάταιαπό το δίκτυο (είσοδος από το δίκτυο μείον την έξοδο στο δίκτυο από τη μονάδα ΑΠΕ) δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ενέργειας που απαιτείται για την πλήρωση των μονάδων αποθήκευσηςτουυβριδικούσταθμού.επιπρόσθετα,ηπαραγωγικήικανότητατηςμονάδαςαπεδενπρέπει ναείναιπερισσότεροαπό20%μεγαλύτερηεκείνηςτωνμονάδωναποθήκευσηςτουσταθμού. 3 ΣΗΘΥΑ είναι μονάδες συμπαραγωγής που εξασφαλίζουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον10%σεσύγκρισημετηχωριστήπαραγωγήθερμικήςκαιηλεκτρικήςενέργειας.ηηλεκτρική, θερμική και συνολική απόδοση του CHP ορίζονται στο νόμο' 3734/2009. Το αρχείο Αδειών Παραγωγής μονάδωνσυμπαραγωγήςδιατηρείταιστηραε. May2014 Page4of13

5 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου μεταφοράςκαιδιανομήςκαυσίμωνπρόκειταινακατασκευαστούνσεδασικέςεκτάσεις ήδάση(παρ.'2'άρθ.'58'νόμου'998/1979,'παρ.'3'άρθ.'8'νόμου'3468/2006). Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα, ανεμογεννήτριες σε κτίρια σε άλλες δομικές κατασκευές και σε οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις ΑΠΕ εξαιρούνται επίσης από την έγκριση αυτή σε γήπεδα εκτόςεάνδενπληρούνταιειδικέςσυνθήκες,γιαπαράδειγμα,ανείναιμέροςτουδικτύου Natura2000(παρ.'3,'άρθ.'8'νόμου'3468/2006,'άρθ.'3'νόμου'3851/2010). ΟιπεριορισμοίτηςχωρητικότηταςσταθμώνπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςαπόΑΠΕ φαίνονταιστονπαρακάτωπίνακα. Πίνακας1:Όριαχωρητικότηταςεξαιρέσεωναδειοδότησης ' Άδεια' παραγωγής'' Άδεια' εγκατάτασης'' Άδεια' λειτουργίας'' Έγκριση' Περιβαλλοντικών'Όρων' ΦΒ' >20kWκαι<1MWp <500kW Ηλιοθερμικά' >20kWκαι<1MWp <500kW Αιολικοί'σταθμοί' >20kWκαι<100kW <20kW Βιομάζα/Βιοαέριο/ >20kWκαι<1MW <500kW Βιοκαύσιμα' Γεωθερμία' >20kWκαι<500MW <500kW ΣΗΘ' >20kWκαι<1MWe ' Μετάτηδιευθέτησητωναδειώνπουαναφέρθηκανπαραπάνω,συνάπτονταισυμφωνία διασύνδεσης και η Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με το διαχειριστή του δικτύουήτουσυστήματος. Προτεραιότητες'απορρόφησης'ηλεκτρικής'ενέργειας'από'το'Σύστημα'/'Δίκτυο'' Δίνεται προτεραιότητα στην ενσωμάτωση ΑΠΕ στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο ΔίκτυοσεΣΗΘΥΑεγκαταστάσεις,εγκαταστάσειςΑΠΕυβριδικώνσταθμών,καθώςκαι πλεονάσματος ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από αυτοπαραγωγούς (κάτωυπόσυγκεκριμένεςσυνθήκες,αρθ.'9'νόμου'3468/2006). Σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ΑΠΕ ή σε υβριδικούς σταθμούς με ΑΠΕ έχει προτεραιότητα σε σχέσημετηνηλεκτρικήενέργειαπουπαράγεταισεσταθμούςπαραγωγήςηλεκτρικής ενέργειαςσυμπαραγωγήςυψηλήςαπόδοσης(αρθ.'10'νόμου'3468/2006). Οι όροι, προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάσεων παραγωγής περιγράφονται στονκώδικαδιαχείρισηςτουδικτύου/συστήματοςή,σεπερίπτωσηπουηπεριοχήδεν συνδέεται με το διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, στον Κώδικα ΔιαχείρισηςΜηΔιασυνδεδεμένωνΝησιών. Τιμολόγηση'της'ηλεκτρικής'ενέργειας'' Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται στο Σύστημα / Δίκτυο ( FeedÖinÖtariffs, FIT) παραγωγών ή αυτοπαραγωγώνσεσταθμούςαπεκαισταθμούςσυμπαραγωγήςυψηλήςαπόδοσης.η μέγιστηεγκατεστημένηισχύςτωνσταθμώνδενμπορείναυπερβαίνειτα35mwκαιτο μέγιστο πλεόνασμα που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, δεν πρέπει να May2014 Page5of13

6 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου υπερβαίνειτο20%τηςσυνολικήςετήσιαςπαραγόμενηςηλεκτρικήςενέργειας(άρθ.'13' νόμου'3468/2006,'άρθ.'5'νόμου'3851/2010). Πίνακας2:ΤιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςπουτροφοδοτείταιστοΣύστημα/Δίκτυο απόαπε,όπωςτροποποιήθηκεαπότοννόμο4254/2014(τιμέςσεγκριφόντοισχύουν για σταθμούς που συνδέθηκαν το 2ο εξάμηνο του 2013 και η αποζημίωση τους είχε κανονιστείσύμφωναμετηνυποπαρ.'ι.2'της'παρ.'ι'του'άρθ.'1'του'νόμου'4093/2012). Παραγωγή'ηλεκτρικής'ενέργειας'από:' (1)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςισχύος 5MW (2)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςισχύος>5mw (3)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςσταμηδιασυνδεδεμένανησιά (4)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 1 MWe (5)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό1 MWeέωςκαι5MWe (6)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό5 MWeέωςκαι15MWe (7) c Ηλιακήενέργειαπουαξιοποιείταιαπόηλιοθερμικούς σταθμούςηλεκτροπαραγωγήςχωρίςσύστημα αποθήκευσης (8) d Ηλιακήενέργειαπουαξιοποιείταιαπόηλιοθερμικούς σταθμούςηλεκτροπαραγωγήςμεσύστημααποθήκευσης, τοοποίοεξασφαλίζειτουλάχιστον2ώρεςλειτουργίαςστο ονομαστικόφορτίο (9) e 'Γεωθερμικήενέργειαχαμηλήςθερμοκρασίαςκατάτην παρ.1στ τουάρθρου2τουνόμου3175/2003(α 207) (10)Γεωθερμικήενέργειαυψηλήςθερμοκρασίαςκατάτην παρ.1στ τουάρθρου2τουνόμου3175/2003(α 207) (11) f Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 1MW (εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματοςαστικών αποβλήτων) (12) g Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό1mwέωςκαι5 ΜW(εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματος αστικώναποβλήτων) (13) h Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ>5mw (εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματοςαστικών αποβλήτων) (14)Αέριαεκλυόμενααπόχώρουςυγειονομικήςταφήςκαι εγκαταστάσειςβιολογικούκαθαρισμούκαιβιοαέριοπου προέρχεταιαπότηναναερόβιαχώνευσητου βιοαποδομήσιμουκλάσματοςαποβλήτωνκαιτην Τιμή'ενέργειας' ΧΕ a ' Τιμή'ενέργειας' ΜΕ b ' May2014 Page6of13

7 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου οργανικήιλύ/λάσπηβιολογικώνκαθαρισμώνκαι αξιοποιούνταιαπόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 2MW (15)Αέριαεκλυόμενααπόχώρουςυγειονομικήςταφήςκαι εγκαταστάσειςβιολογικούκαθαρισμούκαιβιοαέριοπου προέρχεταιαπότηναναερόβιαχώνευσητου βιοαποδομήσιμουκλάσματοςαποβλήτωνκαιτην οργανικήιλύ/λάσπηβιολογικώνκαθαρισμώνκαι αξιοποιούνταιαπόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ> 2MW (16) f Βιοαέριοπουπροέρχεταιαπότηναναερόβια χώνευσηβιομάζας(ενεργειακώνκαλλιεργειών, ενσιρωμάτωνχλωρήςνομήςγεωργικώνκαλλιεργειών, κτηνοτροφικώνκαιαγροβιομηχανικώνοργανικών υπολειμμάτωνκαιαποβλήτων,αποβλήτωνβρώσιμων ελαιώνκαιλιπών,ληγμένωντροφίμων)καιαξιοποιείται απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 3MW (17) i Βιοαέριοπουπροέρχεταιαπότηναναερόβια χώνευσηβιομάζας(ενεργειακώνκαλλιεργειών, ενσιρωμάτωνχλωρήςνομήςγεωργικώνκαλλιεργειών, κτηνοτροφικώνκαιαγροβιομηχανικώνοργανικών υπολειμμάτωνκαιαποβλήτων,αποβλήτωνβρώσιμων ελαιώνκαιλιπών,ληγμένωντροφίμων)καιαξιοποιείται απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ>3mw (18)ΛοιπέςΑΠΕεκτόςΦΒ(συμπεριλαμβαλομένωνκαι τωνσταθμώνενεργειακήςαξιοποίησηςτου βιοαποικοδομήσιμουκλάσματοςαστικώναποβλήτωνμη εντασσόμενωνσεάλληκατηγορίατουπίνακα,που πληρούντιςπροδιαγραφέςτηςευρωπαϊκήςνομοθεσίας όπωςεκάστοτεαυτέςισχύουν) (19)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος 1MWγια τιςκατηγορίες(α)«συνδυασμένοςκύκλοςαεριοστρόβιλου μεανάκτησηθερμότητας»ή(γ)«ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης απομάστευσης»τουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (20)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος 1MW λοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (21)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>1MWκαι 5MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (22)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>1MWκαι 5MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (23)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>5MWκαι 10MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (24)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>5MWκαι 10MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) xΠΤ 95xΠΤ 92xΠΤ 100xΠΤ 80xΠΤ 85xΠΤ 84xΠΤ 90xΠΤ 74xΠΤ 85xΠΤ 78xΠΤ 90xΠΤ 76xΠΤ 80xΠΤ 80xΠΤ 85xΠΤ 70xΠΤ 75xΠΤ 74xΠΤ 80xΠΤ 65xΠΤ 75xΠΤ 70xΠΤ 80xΠΤ May2014 Page7of13

8 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου (25)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>10MWκαι 35MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (26)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>10MWκαι 35MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (27)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>35MWγια τιςκατηγορίες(α)«συνδυασμένοςκύκλοςαεριοστρόβιλου μεανάκτησηθερμότητας»ή(γ)«ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης απομάστευσης»τουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (28)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>35MW λοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 68xΠΤ 85xΠΤ 72xΠΤ 90xΠΤ 61xΠΤ 62xΠΤ 65xΠΤ 68xΠΤ 62xΠΤ 75xΠΤ 66xΠΤ 80xΠΤ 57xΠΤ 57xΠΤ 60xΠΤ 63xΠΤ (29)ΛοιπέςΣΗΘΥΑπουσυνδέονταιστοΔιασυνδεδεμένο Σύστημα (30)ΛοιπέςΣΗΘΥΑπουσυνδέονταιστοδίκτυοτωνΜη ΔιασυνδεδεμένωνΝησιών ΠΤ:'Προσαρμογή'τιμής'φυσικού'αερίου'(Δες'Πίνακα'B,'σελίδα'1440'του'νόμου'4254/2014)' Οι' τιμές' των' μονάδες' συμπαραγωγής' μπορεί' να' διαφέρουν' ανάλογα' με' τη' συγκεκριμένη' χρήση' της' θερμότητας'ή'των'αερίων'του'σταθμού.'' a'χε:'χωρίς'ενίσχυση.'η'επένδυση'πραγματοποιήθηκε'χωρίς'τη'χρήση'δημόσιων'επιδοτήσεων'για'άνω'του' 20%'του'κόστους'της'επένδυσης,'όπως'αυτή'διαμορφώθηκε'την'ημερομηνία'της'δοκιμαστικής'λειτουργίας' της'μονάδας'ή'της'σύνδεσης.'' b'με:'με'ενίσχυση.'η'επένδυση'πραγματοποιήθηκε'με'κρατικές'επιδοτήσεις.'' c,d' Στο' Διασυνδεδεμένο' Σύστημα:' 100' MW' συνολικά.' Στο' μη' διασυνδεδεμένο' σύστημα' 10%' της' συνολικής' εγκατεστημένης'ισχύς'του'κάθε'ανεξάρτητου'συστήματος.'' d,e'50'mw.'' f,g,h'στο'διασυνδεδεμένο'σύστημα:'40'mw'συνολικά.'' i,j'στο'διασυνδεδεμένο'σύστημα:'50'mw'συνολικά.' ' Αν και η τιμολόγηση των ΦΒ σταθμών ήταν εγγυημένη για 20 χρόνια (25 έτη για παραγωγήηλεκτρικήςενέργειαςαπόηλιοθερμικούςσταθμούς,παρ.'2'άρθρου.'12'νόμου' 3468/2006) 4, αναπροσαρμόστηκε με τον νόμο' 4254/2014 για να αντιμετωπιστεί εν μέρειτοχρέοςτηςχώραςσχετικάμετοντομέατωναπε. ΟιτιμέςαπορρόφησηςηλεκτρικήςενέργειαςαπόΦΒσταθμούςπουβρίσκονταισεισχύ (όπως ορίζονται στο άρθ.'27α'του'νόμου'3734/2009 που τροποποιήθηκε με διάφορες ΥπουργικέςΑποφάσειςκαιτοννόμο'4254/2014)είναιοιακόλουθες: 4Ηδοκιμαστικήλειτουργίαήησύνδεσητουσταθμούπρέπειναξεκινήσει/υλοποιηθείεντός18μηνών απότηνυπογραφήτηςσύμβασης ΠώλησηςΗλεκτρικήςΕνέργειας,γιασταθμούςπαραγωγήςηλεκτρικής ενέργειας μικρότερων των 10 MW, και εντός 36 μηνών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερωντων10mw(αρθ.'15'νόμου'3468/2006,'παρ'5α'άρθ.'27α'νόμου'3734/2009). May2014 Page8of13

9 May2014 Page9of13 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Πίνακας 3 b : Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από ΦΒ σταθμούς, όπως αναπροσαρμόζεται στο νόμο& 4254/2014 (Τιμές που φαίνονταισεγκριφόντοαναφέρονταισεσταθμούςπουσυνδέθηκαντο2οεξάμηνοτου2013καιηαποζημίωσητουςκανονίστηκεσύμφωναμετην υποπαρ.&ι.2&της&παρ.&ι&του&άρθ.&1&του&νόμου&4093/2012). ΦΒσταθμοί ΔιασυνδεδεμένοΣύστημα Μη6ΔιασυνδεδεμένοΣύστημα ΠερίοδοςΔιασύνδεσης ΦΒστεγών ( 10kW) P 100kW 100kW<P 500kW500kW<P 1MW1MW<P 5MW P>5MW P 100kW P>100kW ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ Πριντο2009 c c 445 c 390 c 385 c 385 c 385 c 480 c ο τρίμηνο2009 c c 440 c 375 c 365 c 365 c 355 c 480 c ο τρίμηνο2009 c c 435 c 370 c 345 c 345 c 325 c 460 c ο τρίμηνο2009 c c 430 c 365 c 325 c 325 c 315 c ο τρίμηνο2009 c c 425 c 350 c 315 c c ο τρίμηνο2010 c c 400 c 335 c 315 c c ο τρίμηνο2010 c c 380 c 315 c ο τρίμηνο2010 c c 365 c ο τρίμηνο2010 c c ο τρίμηνο2011 c c ο τρίμηνο2011 c c ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο bτο&άρθ.&14&νόμου&3468/2006,&όπως&τροποποιήθηκε&με&την&υ.α.&2143/2010,&επιτρέπει&την&κατασκευή&φβ&σταθμών&σε&συνδεδεμένα&και&μη&διασυνδεδεμένα&νησιά&έως&150&kwp.&& Γιασταθμούςμεισχύμικρότερητων20kWπουδενείναιμέροςτουΕιδικούΠρογράμματοςΑνάπτυξηςΦΒσεστέγες,οιτιμέςτουπίνακαπροσαυξάνονταικατά10%τουορίου μέγιστηςαποζημίωσηςαρκείηπροσαύξησηναμηνοδηγείσετιμήυψηλότερητηςτιμήςαποζημίωσηςεκτέλεσηςαντίστοιχωνσυμβάσεωνπώλησηςτονιανουαρίου2014. ΓιασταθμούςΧΕμέχρι100kW,πουανήκουνσεαγρότες,οιτιμέςτουπίνακαμειώνονταικατά12%.

10 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Σύμφωνα με την υποπαρ.'iγ.6'του'νόμου'4254/2014 (προσθήκη νόμου'3734/2009), οι τιμές ισχύουν για ΦΒ σταθμούς που ξεκινάνε την λειτουργία τους ή τη δοκιμαστική τουςφάσημετάτην καιηισχύςτους(κάθεχρόνο)δενξεπερνάτα200mw μέχρι το έτος 2020.Επιπλέον ισχύς μπορεί να εγκριθεί για σταθμούς που βρίσκονται ήδηστηδιαδικασίαέγκρισης. Πίνακας4:Τιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςαπόανεμογεννήτριες Τιμή%ενέργειας%(Ευρώ/MWh)% Έτος%%%%%%Μήνας% Διασυνδεδεμένο%Σύστημα Μη%Διασυνδεδεμένο%Σύστημα% Περίοδοςσύνδεσης P' '5'MW' P'>'5'MW' P' '5'MW' P'>'5'MW' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' Μέχρι31/12/ Από01/01/ Πίνακας5:Τιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςαπόμικρούςυδροηλεκτρικούςσταθμούς ( 15MW) Τιμή%ενέργειας%(Ευρώ/MWh)% Περίοδοςσύνδεσης P' '1'MW' P'>'1'MW' XE' ME' XE' ME' Μέχρι31/12/ Από01/01/ Η τιμολόγηση υβριδικών σταθμών σε μη διασυνδεδεμένα νησιά γίνεται κάθε μήνα. Η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται στον παραγωγό για την διαθεσιμότητα της εγγυημένηςισχύςαπόέναυβριδικόσταθμόδενμπορείναείναιχαμηλότερηαπόεκείνη που καταβάλλεται για την ηλεκτρική ενέργεια από ένα νεοεισερχόμενο συμβατικό σταθμό (δηλαδή, ένα σταθμό που χρησιμοποιεό συμβατικά και καύσιμα κατασκευάστηκετηνίδιαπερίοδοστομηδιασυνδεδεμένονησί)τηςίδιαςισχύς(παρ.'3' άρθ.'13'νόμου'3468/2006).ητιμήτηςηλεκτρικήςενέργειαςπουπαράγεταιμετηχρήση αποθηκευμένης ενέργειας σε σύστημα αποθήκευσης υβριδικού σταθμού και τροφοδοτείται στο δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών πρέπει να είναι υψηλότερη από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο υβριδικός σταθμός από το δίκτυογιατηνπλήρωσητουαποθηκευτικούτουσυστήματοςπροσαυξημένηκατά25%. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούςσταθμούςαναφέρεταιστοάρθ.'28'της'υ.α.'2373/2011(καιυποπαρ.'ιγ.5,'παρ.' ΙΓ'νόμου'4254/2014). Όλοιοιπαραγωγοίσταθμών ΑΠΕ,εκτόςτων ΦΒ σταθμώνπουαποτελούνμέροςτου ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη των ΦΒ συστημάτων σε κτίρια (βλέπε παρακάτω)είναιυποχρεωμένοιναπροσφέρουνέκπτωσηστηνενέργειαπουπαρείχανε κατάτηδιάρκειατου2013(υποπαρ.'iγ.3'νόμου'4254/2014),ωςεξής: Έκπτωση%(%)% Περίοδος%σύνδεσης% ' Έως31/12/ Έως31/12/ Έως31/12/ Έως01/01/ Έωςκαι100kW 20.0 (συμπεριλαμβανομένων καιτωνσταθμώνπου ανήκουνσε κατ επάγγελμααγρότες) ΥπόλοιπεςΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 10.0 May2014 Page10of13

11 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Ανανέωση συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από το συντελεστή απόδοσης,όπωςπεριγράφεταιστηνυποπαρ.'iγ.4'του'νόμου'4254/2014. % Ειδικό%πρόγραμμα%για%την%ανάπτυξη%ΦΒ%συστημάτων%σε%κτίρια%% Η Κοινή' Υπουργική' Απόφαση' (Κ.Υ.Α.):' «Ειδικό' πρόγραμμα' ανάπτυξης' φωτοβολταϊκών' συστημάτων'σε'κτιριακές'εγκαταστάσεις'και'ιδίως'σε'δώματα'και'στέγες'κτιρίων»,φεκ' 1079' Β / (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.:' «Συμπλήρωμα' του' ειδικού' προγράμματος' ανάπτυξης' φωτοβολταϊκών' συστημάτων' σε' κτίρια»,' ΦΕΚ' 1557' Β / ),είχεωςστόχοτηνπροώθησημικρώνφωτοβολταϊκώνεγκαταστάσεων σεεθνικόεπίπεδο.ημέγιστηισχύςανάεγκατάστασησεστέγεςκαιταράτσεςκατοικιών καιμικρώνεπιχειρήσεων(μετηνπροϋπόθεσηότιπληρούνειδικέςπροϋποθέσεις)για τηνηπειρωτικήχώρα,ταδιασυνδεδεμένανησιάκαιτηνκρήτηέχειοριστείστα10kwp καιγιαταμηyδιασυνδεδεμένανησιάστα5kwp. ΔεδομένουότιηδιάθεσηπαραγόμενηςενέργειαςστοΔίκτυοσυμβάλλειστηνεπίτευξη τωνστόχωνδιείσδυσηςανανεώσιμωνπηγώνενέργειαςπουκαθορίζονταιστηνοδηγία' 2001/77/ΕΚ,οιιδιοκτήτεςΦΒσταθμώνδενεπιβαρύνονταιμεπρόσθετουςφόρουςγια τη διάθεση ενέργειας από τους σταθμούς τους. Η διαδικασία εφαρμογής είναι επίσης σχετικά απλή απαιτώντας μόνο μια αίτηση στη ΔΕΗ και άδεια από την Πολεοδομική Υπηρεσίαγιατηνεκτέλεσηεργασιώνμικρήςκλίμακας. Για να γίνει η κατασκευή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια πιο ελκυστική, οι νέοι κανονισμοί κτιρίων επιτρέπουν σε κατασκευές που περιέχουν ενεργειακάσυστήματαμεαπεναυπερβαίνουντομέγιστοεπιτρεπόμενούψοςκτιρίων για μία περιοχή (παρ.' 2' άρθ.' 19' νόμου' 4067/2012). Για κτίρια με χαμηλή έως πολύ χαμηλήκατανάλωσηενέργειαςκαιμεκαλήεώςεξαιρετικήπεριβαλλοντικήεπίδοση,ο συντελεστήςδόμησηςμπορείνααυξηθείκατά5y10%(άρθ.'25'νόμου'4067/2012). ΗτιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςπουπαράγεταισεΦΒσταθμούς στοπλαίσιοτου ειδικούπρογράμματοςγιατηνανάπτυξητωνφβσυστημάτωνσεκτίριακαιειδικότερα στέγεςκαιαπορροφάταιαπότοδίκτυοορίστηκεστηνπαρ.'3'του'άρθ.'3του«ειδικού' προγράμματος'ανάπτυξης'φωτοβολταϊκών'συστημάτων'σε'κτιριακές'εγκαταστάσεις'και' ιδίως'σε'δώματα'και'στέγες'κτιρίων», όπως τροποποιήθηκε από διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις,μετελευταίατηνΥ.Α.ΦΕΚ'1103'Β / : Χρόνος%Μήνας% Τιμή%ενέργειας% (Ευρώ/MWh)% 2013Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος % % % May2014 Page11of13

12 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Περιορισμοί%στην%παραγωγή%ηλεκτρικού%ρεύματος%και%αναστολές%% Το2010,σεμιαπροσπάθειαναπεριοριστεί η αναλογίαεγκατεστημένηςισχύοςκαιη κατανομήχρόνουμεταξύτωνδιαφόρωντεχνολογιώναπε,δημοσιεύθηκεηυπουργική' Απόφαση'(Υ.Α.)'1630'Β / Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή της στο χρόνο καθορίστηκανόπωςφαίνεταιστονπαρακάτωπίνακα,μεχρονικόορίζονταταέτη2014 και2020: 2014% 2020% Υδροηλεκτρικά%% Μικρά%(0R15%MW)% Μεγάλα%(>15%MW)% ΦΒ% Εγκαταστάσεις%από%επαγγελματίες% αγρότες%της%περίπτωσης%(β)%της%παρ.%6% του%άρθ.%15%του%νόμου%3851/2010% Λοιπές%εγκαταστάσεις% Ηλιοθερμικά%% Αιολικά%% (περιλαμβανομένων%θαλασσίων)% Βιομάζα% ΑποφασίστηκεότιοΥπουργόςΠεριβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςμετά από εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΕ μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία αδειοδότησης ανάτεχνολογίαή/καιανάκατηγορίαπαραγωγού.επειδήησυνολικήδυναμικότηταφβ εγκαταστάσεων για την οποία είχε υπογραφεί σύμβαση πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβη το όριο εγκατεστημένης ισχύος για το έτος 2014 (1500 MW) και μάλισταυπερέβηκαιτοόριογιατοέτος2020(2200mw),ουπουργόςπεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία αδειοδότησης και την έκδοση προσφορών διασύνδεσης για ΦΒ σταθμούς (ΦΕΚ'2317' Β / ). ΗαπόφασηαυτήανέστειλενέεςαιτήσειςστηΡΑΕγιατηχορήγησηαδειώνπαραγωγής, τηνεξέτασηεκκρεμώναιτημάτωνγιαχορήγησηάδειαςπαραγωγήςαπόφβσταθμούς, νέες αιτήσεις στον αρμόδιο διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης ΦΒ σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και την εξέταση από τον υπεύθυνοδιαχειριστήτωνεκκρεμώναιτημάτωνγιαπροσφοράσύνδεσηςφβσταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Η αναστολή προσφορών διασύνδεσης και συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ σταθμούςγιατηνηπειρωτικήχώρακαιταμηδιασυνδεδεμένανησιάήτανσεισχύμέχρι τοναπρίλιο2014(παρ.'7'υποπαρ.'iγ.8'νόμου'4254/2014). ΑΠΕ σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής, που εξαιρούνταιαπότηνυποχρέωσηλήψηςκαιέχουνλάβειδεσμευτικούςόρουςσύνδεσης, που εμπίπτουν στην κατηγορία έργων για διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (άρθ.' 9' νόμου'3775/2009,'φεκ'2317'β / ),έργαηλεκτροπαραγωγήςαπόγεωθερμία,ή ΦΒέργατουειδικούπρογράμματοςστεγών,δενυπόκεινταισεδιαδικασίεςαναστολής. Σύμφωνα με το άρθ.'8α'του'νόμου'3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.'6'του' νόμου'4203/2013,οδιαχειριστήςτουσυστήματοςχορηγείμίαπροσφοράδιασύνδεσης σε αιτήσεις σύνδεσης σταθμών αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο Σύστημα May2014 Page12of13

13 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου ΜεταφοράςΗλεκτρικήςΕνέργειαςπουέχειχαρακτηρισθείκορεσμένο,εάνηπρόσθετη ισχύςδενξεπερνάτηνικανότητααπορρόφησηςηλεκτρικήςενέργειαςπάνωαπό20%. Επιπλέον,μεβάσητοάρθ.'14Α'του'νόμου'3468/2006,όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθ.'6' του' νόμου' 4203/2013, επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς η εγκατάσταση ΦΒ σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών 5 που συνδέονται στο δίκτυο, χωρίς να επηρεάζονται από την αναστολή αδειών παραγωγής. Ωστόσο, εάν η εγκατάσταση πραγματοποιείταισεμιαπεριοχήμεκορεσμένοδίκτυο,οδιαχειριστήςδικτύουμπορεί ναπεριορίσειτηναπορροφούμενηισχύ,ενώηηλεκτρικήενέργειααπορροφάταιαπότο δίκτυο χωρίς την υποχρέωση αποζημίωσης στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του ΥπουργούΠεριβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςκαιμετάαπόγνώμητης ΡΑΕμπορείναυπάρξεικάποιααποζημίωσηπροςτονειδικόλογαριασμότουάρθ.'40'του' νόμου'2773/1999ήπροςτοναυτοπαραγωγόγιατηναπορρόφησητουπλεονάσματος τηςηλεκτρικήςενέργειας. Προστατευόμενες%περιοχές%του%δικτύου%Natura%2000%% Η Κ.Υ.Α.' ΦΕΚ' 1289' Β /1998 καθιέρωσε την επιτροπή «Φύση 2000» και όρισε τις αρμοδιότητέςτηςωςκεντρικόεπιστημονικόσυμβουλευτικόόργανοτουκράτουςγιατο συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την προστασίατηςελληνικήςβιοποικιλότητας.ηλειτουργίατηςείναιευθύνηκαικαθήκον του εκάστοτευπουργού Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής.Ηέκθεση σχετικά με τις δράσεις και τη λειτουργία της επιτροπής για την περίοδο 2010y2013 ήτανηέναρξητηςπροετοιμασίαςτουεπίσημουκειμένουγιατηνπαραγωγήενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία σε περιοχές που προστατεύονταιαπότοδίκτυοnatura2000. ΌπωςορίστηκεαπότηνΥ.Α.'ΦΕΚ'1138'Β / ,πουενέκρινετο«Ειδικό'Πλαίσιο' Χωροταξικού'Σχεδιασμού'και'Αειφόρου'Ανάπτυξης'για'τον'Τουρισμό'και'της'Στρατηγικής' Μελέτης' των' Περιβαλλοντικών' Επιπτώσεών' αυτού», ο εθνικός χώρος χωρίζεται σε πολλέςυποκατηγορίεςμεβάσηγεωμορφολογικά,τουριστικάκαιάλλαχαρακτηριστικά. Οιπαράκτιεςπεριοχέςκαιτανησιάαποτελούνμιαξεχωριστήκατηγορία,όπωςισχύει και για τις προστατευόμενες περιοχές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Στην περίπτωση προστατευόμενων περιοχών η δυνατότητα κατασκευής κτιρίων περιορίζεται ή/και απαγορεύεται, ενώ όλεςοιτουριστικέςδραστηριότητεςπρέπεινασυνδέονταιμεήπιεςμορφέςτουρισμού, μετηχρήσητοπικώνπόρων,τηνπροώθησηκαιπροστασίατουπεριβάλλοντοςκαιτου τοπίουκ.λπ.οιπεριοχέςτουδίκτυοnatura2000ταξινομήθηκανπεραιτέρωμεβάσητα χαρακτηριστικάτουςστονόμο'3937/2011. Μεβάσητηνπαρ.'6'του'άρθ.'19'του'νόμου'1650/1986όπωςτροποποιήθηκεμετηνπαρ.' 2'του'άρθ.'8'του'νόμου'3851/2010, η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ που μπορεί να έχει επιτραπείσεκάποιαπεριοχή,δενμπορείναπεριλαμβάνειγηπουναανήκειστοδίκτυο Natura Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.' 4' άρθ.' 6' του' κεφαλαίου' Β' του' νόμου' 3894/2010,οιπεριοχέςτουδικτύουNaturaΑ(ζώνεςαπόλυτηςπροστασίας),δενείναι 5Σύμφωνα με το άρθ.' 4' του' νόμου' 4203/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του άρθ.' 8Α' του' νόμου' 3468/2006, η σύνδεση μικρών ανεμογεννητριών ( 50 kw) στο δίκτυο θα ακολουθήσει το πλαίσιο του «ειδικού'προγράμματος'ανάπτυξης'μικρών'ανεμογεννητριών»'πουκαθορίστηκεμεαπόφασητουυπουργού Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςκαιθαδημοσιευθείστις30/06/2014. May2014 Page13of13

14 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου αντικείμενο επένδυσης που υπάγεται στο νόμο για την «Επιτάχυνση' και' διαφάνεια' υλοποίησης'στρατηγικών'επενδύσεων». Σύμφωναμετοάρθ.'7'του'νόμου'3468/2006,σταθμοίπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας απόαπεήσηθυα,καθώςκαικάθεέργοπουσυνδέταιμετηνκατασκευήκαιλειτουργία τους,συμπεριλαμβανομένηςτηςκατασκευήςδρόμωνπρόσβασηςκαισύνδεσήςτουςμε τοσύστημαήτοδίκτυοεπιτρέπεταιναεγκαθίστανταικαιναλειτουργούνσε: α)οικόπεδαήπεριοχέςτωνοποίωνοαιτώνέχειτονόμιμοδικαίωμα, β)δάσηήδασικέςεκτάσειςπουέχουνχορηγηθείτηνάδειαεκτέλεσηςέργωνσύμφωνα μεταάρθ.'45'και'58'του'νόμου'998/1979,ήτοάρθ.'13'του'νόμου'1734/1987, γ) αιγιαλό, παραλία, θάλασσα, ή στο βυθό, αν το δικαίωμα χρήσης του χορηγήθηκε σύμφωναμετοάρθ.'14'του'νόμου'2971/2001. Βάσειτουνόμου'4014/2011,στηνπερίπτωσηέργωνήδραστηριοτήτωνπουλαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Για έργα της κατηγορίας Α (έργα και δραστηριότητεςπουμπορείναέχουνσημαντικέςπεριβαλλοντικέςεπιπτώσειςκαιγια τις οποίες απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η εγκατάσταση σταθμώνπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας)υποβάλλεταιειδικήοικολογικήαξιολόγηση στηναντίστοιχηυπηρεσίαωςμέροςτηςμελέτηςπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεων(παρ.'9' και' 10' του' άρθ.' 11' του' νόμου' 4014/2011). Εάν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις, τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεωναυτώνθαπρέπεινααναφέρονταικαινααιτιολογούνται,προκειμένουνα διασφαλιστείηακεραιότητατηςπεριοχής. Είναι πιθανό ότι, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα μίας εκτίμησης σχετικά με τις επιπτώσεις, και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένωνκαισυμφερόντωνκοινωνικήςήοικονομικήςφύσεως.σετέτοια περίπτωσηπρέπειναλαμβάνονταιυπόψηόλατααναγκαίααντισταθμιστικάμέτραγια την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής περιοχών εντός του δικτύου Natura Η απόφαση για το αν ένα έργο ή δραστηριότητα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής. Με αυστηρές εξαιρέσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ σταθμούς, η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, απαγορεύεταισε αγροτεμάχια και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας (παρ.' 7' άρθ.' 9' νόμου'3851/2010). Δηλώνωότιοιπληροφορίεςπουπαρέχονταισεαυτόντονοδηγόείναιαληθείςεξ όσωνδύναμαι να γνωρίζω. Τυχόν προσθήκες/διορθώσεις από ερευνητές και ειδικούς που ειδικεύονται σε αυτόντοντομέαείναιευπρόσδεκτες. % May2014 Page14of13

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/2983468/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Με δυο µέτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Παρουσίαση: α) Ιωάννης Κ. Φαλέκας. Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης / Ενέργειας και Φυσικών πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γκορόγιας Άρης Χηµικός Μηχανικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων Εθνικός στόχος για συµµετοχή ΑΠΕ Οι εθνικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Δεκέμβριος 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομικοί Μηχανισμοί Υποστήριξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Οδηγίες για τους επενδυτές ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr ΣΥΝΟΨΗ Η ονομασία του Τέλους ΑΠΕ υπονοεί

Διαβάστε περισσότερα

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η εταιρεία H «on green» αποτελεί ανεξάρτητο εξειδικευμένο κλάδο της FRG Α.Ε. και δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απευθύνεται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα