ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε' για' πρώτη' φορά' το' 2006.' Από' το' έτος' αυτό' και' μετά,' έπειτα' ακολουθώντας' ευρωπαϊκούς' νόμους' και' οδηγίες,' ο' νόμος' αυτός' έχει' τροποποιηθεί' αρκετές' φορές' με' υπουργικές' αποφάσεις' και' μεταγενέστερους' νόμους,' γεγονός' που' καθιστά' δύσκολο' να' ακολουθούν' οι' αλλαγές' πάντα' με' ακρίβεια.' Η' εξέλιξη' δείχνει' μια' σταθερή' μείωση' των' εγγυημένων' τιμολογίων' απορρόφησης' «feed[ in[tariffs»' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' το' δίκτυο' /' σύστημα' και' αποκαλύπτει' τη' γενική'τάση'της'εε'για'την'εξάλειψη'πριμοδοτήσεων'και'την'ενσωμάτωση'της' παραγωγής' της' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' ανανεώσιμες' πηγές' ενέργειας' στην' ελεύθερη' αγορά.' Λόγω' του' μεγάλου' αριθμού' φωτοβολταϊκών' εγκαταστάσεων' που' ξεπέρασε' τα' όρια' που' καθορίστηκαν' από' την' ελληνική' κυβέρνηση,' οι' κάτοχοι' φωτοβολταϊκών' είναι' οι' πρώτοι' που' επηρεάζονται' από' τους' περιορισμούς.' Ο' κορεσμός' των' ηλεκτρικών' δικτύων' οδήγησε' στην' αναστολή' των' συμβάσεων' φωτοβολταϊκών' διασύνδεσεων' και' πώλησης' (με' κάποιες' εξαιρέσεις,'π.χ.'φωτοβολταϊκά'σε'στέγες)'μέχρι'το'τέλος'του'2014.'' Παρακάτω' μπορείτε' να' διαβάσετε' κάποιες' πληροφορίες' σχετικά' με' την' παραγωγή' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' ανανεώσιμες' πηγές' ενέργειας' στην' Ελλάδα,' που' δημοσιεύθηκαν' σε' διάφορους' νόμους' από' το' 2006' μέχρι' το' 2014.' Για'περισσότερες'λεπτομέρειες,'παρακαλούμε'ανατρέξτε'στο'νόμο'/'υπουργική' απόφαση'που'αναφέρεται'στο'κείμενο.' ' Βιώσιμη'ανάπτυξη'στον'τομέα'της'ενέργειας'' Τοπλαίσιοαναφοράςγιατηναειφόροανάπτυξηστοντομέατηςενέργειαςκαθορίστηκε μετογενικό'πλαίσιο'χωροταξικού'σχεδιασμού'και'αειφόρου'ανάπτυξης πουεγκρίθηκε απότοεθνικόσυμβούλιοχωροταξικούσχεδιασμούκαιαειφόρουανάπτυξηςκαιέπειτα από την Ελληνική Βουλή το 2008 (ΦΕΚ' 128' Α/ ). Η βάση του πλαισίου αυτού ήταν ο νόμος'2742/1999, ο στόχος του οποίου ήταν η δημιουργία θεμελιωδών αρχών και θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέσων χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη, να εγγυηθεί η παραγωγή και η κοινωνική συνοχή, να εξασφαλιστεί η προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη την η εθνική επικράτεια, και να ενισχυθεί η θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. ΤοΓενικόΠλαίσιοΧωροταξικούΣχεδιασμούκαιΑειφόρουΑνάπτυξηςαναγνώρισεόλα τα συναφή προβλήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας (κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, σύγκρουση συμφερόντων, κ.λπ.). Επιπλέον,πρότεινεσυγκεκριμέναμέτραγιατηνεπιβολήκαιυπέρβασηαδυναμιώντων μηχανισμώνυλοποίησηςγιατηνενίσχυσητηςβιώσιμηςοργάνωσηςκαιτονσχεδιασμό της χώρας για τα επόμενα 15 χρόνια. Επιπλέον, το πλαίσιο περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν εκείνης της περιόδου απομονωμένα νησιά στην προγραμματισμένη πολυκεντρικήανάπτυξηκαιτηδιαρθρωτικήοργάνωσητηςχώρας(παρ.'α'και'δ,'άρθ.'5,' 128Α/ ).Συγκεκριμένα,οστόχοςήταννασυνδεθούνόλατακατοικημένανησιά τηςχώραςστοδίκτυομεταφοράςηλεκτρικήςενέργειαςτουηπειρωτικούτμήματοςτης

2 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου χώρας,δηλαδήτοδίκτυοτηςελληνικήςδημόσιαςεπιχείρησηςηλεκτρισμού(δεη).τα νησιά θα κρατούσαν επίσης τις αυτόνομές τους μονάδες παραγωγής ενέργειας σε εφεδρεία(παρ.'b2.δ,'άρθ.'6,'128'α/ ). Αναλυτικότερα,οιπροβλεπόμενοιστόχοιγιατοντομέατηςενέργειας,όπωςορίζονταν στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ήταν (παρ.'β,' άρθ.'6,'128'α/ ): 1. να εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εθνικής επικράτειας, 2. ναενισχύσειτηνενεργειακήασφάλειαμέσωτηςανάπτυξηςτωνανανεώσιμων πηγώνενέργειας,τηςπροώθησηςτωνεναλλακτικώνκαυσίμων,καθώςκαιτης αξιοποίησηςεγχώριωνπόρων,και 3. ναπαρακολουθείαποτελεσματικάτιςπεριβαλλοντικέςεπιδόσειςτουτομέατης ενέργειας, καθώς και να μειώσει τις επιπτώσεις του τομέα στην κλιματική αλλαγή,στοπλαίσιοτωνσχετικώνδεσμεύσεωντηςχώρας. Προγραμματισμένα μέτρα που σχετίζονται με την υποδομή της παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνουν την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων λιγνίτη και τη σταδιακή μείωση της χρήσης λιγνίτη, την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της χώρας ως κέντρο ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών πετρελαίουκαιφυσικούαερίου,καθώςκαιτηνανάπτυξηυπόγειωνδικτύωνδιανομής ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς διέλευση μέσα από ευαίσθητες περιοχές και, αν είναι δυνατόν,απόπεριοχέςπουπεριλαμβάνονταιστοδίκτυοnatura2000). Η παρ.' 4' του' άρθ.' 10 του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης περιέγραψε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα, τα μέτρα που αφορούν το νερό περιγράφονται στην παρ.'4α,τουεδάφουςστηνπαρ.'4β,καιτουαέρα/ατμόσφαιραςστηνπαρ.'4γ'του'άρθ.' 10'τουπλαισίου. Τοσχέδιοτουνερούέχειωςστόχο,μεταξύάλλων,ναπαρέχειολοκληρωμένηδιαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων ανά υδατικό διαμέρισμα, την προστασία των υπόγειων αποθεμάτων νερού από την υπερεκμετάλλευση και ποιοτική υποβάθμιση, τηνκατασκευήμέσασταεπόμεναπέντεχρόνιαβιολογικώνσταθμώνεπεξεργασίαςκαι δικτύωναποχέτευσηςσεόλουςτουςοικισμούςτηςχώραςμεπερισσότερουςαπό2000 κατοίκους,τηλήψηαναγκαίωνμέτρωνγιατηδιασφάλισητωναναγκαίωναποθεμάτων νερού για οικιακή, γεωργική και βιομηχανική χρήση, ιδιαίτερα σε άνυδρες περιοχές όπωςηνησιωτικήπεριοχήτουαιγαίου. Τοσχέδιοτουεδάφουςπεριλαμβάνει,μεταξύάλλων,τηνκατάργησηκαιενοποίησητων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και την τοποθέτηση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων στην πηγή, καθώς και την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης/αξιοποίησηςοικιακώναπορριμμάτωναπό24%σε60%τηςποσότητας τουςτο2023. Το σχέδιο της ατμόσφαιρας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών από οχήματα, ιδίως μέσω της προώθησης των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς. Η πρόοδος της εφαρμογής του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης παρουσιάζονται και συζητούνται σε σεμινάρια που διοργανώνονταιαπότουπουργείοπεριβάλλοντος,ενέργειαςκαικλιματικήςαλλαγής κάθε δύο χρόνια. Η παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της May2014 Page2of13

3 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται με πολύπλοκους, ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που επελέγησαν από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα τουχωροταξικούσχεδιασμούκαιτηςαειφόρουανάπτυξης.ταδεδομένασυλλέγονται απότοεθνικόδίκτυοπληροφοριώνγιατονχωροταξικόσχεδιασμό,τααποτελέσματα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα τουχωροταξικούσχεδιασμούκαιτηςαειφόρουανάπτυξης,στοκοινοβούλιοκαι,τέλος, δημοσιοποιούνται. ' Παραγωγή'ηλεκτρικής'ενέργειας'από'Ανανεώσιμες'Πηγές'Ενέργειας'(ΑΠΕ)'' Οι βασικές κατευθύνσεις για την ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς παραγωγής ενέργειαςμεχρήσηαπεκαθιερώθηκανμετοννόμο'3468/2006. Αυτός ο νόμος είναι αποτέλεσμα της Οδηγίας' 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιΣυμβουλίου,σχετικάμετηνπροώθησητηςηλεκτρικήςενέργειαςπου παράγεταιαπόαπεστηνεσωτερικήαγοράενέργειαςθέτονταςκανόνεςπουπαρέχουν προτεραιότηταστην εσωτερικήαγοράστην παραγωγήενέργειας απόαπεκαιστους σταθμούς υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής (συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, ΣΗΘ). Επιπλέον, ο νόμος αυτός (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο' 3851/2010)θέτειτουςακόλουθουςεθνικούςστόχουςγιατοέτος2020,όπωςορίζονται στηνοδηγία'2009/28/εκ:ηενέργειαπουπαράγεταιαπόαπεθαπρέπεινακαλύπτει (α) το 20% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, (β) το 40% της ακαθάριστηςκατανάλωσηςηλεκτρικήςενέργειας,(γ)το20%τηςτελικήςκατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, και (δ) το 10% της τελικής κατανάλωσηςηλεκτρικήςενέργειαςστοντομέατωνμεταφορών. Διαδικασία'αδειοδότησης'σταθμών'παραγωγής'ενέργειας'' Ο νόμος'3468/2006 καθορίζει το νομικό πλαίσιο έγκρισης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςαπόαπε.οιάδειεςπουαπαιτείέναςσταθμόςηλεκτρικήςενέργειαςείναιη Άδεια'Παραγωγής'Ηλεκτρικής'Ενέργειας(χορηγείταιμεαπόφασητηςΡυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ΡΑΕ, βάσει των ειδικών κριτηρίων υγείας, ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, την προστασία του περιβάλλοντος, και άλλα, όπως τροποποιήθηκεμετοάρθ.'2'του'νόμου'3851/2010)καιοιάδειες' Εγκατάστασης' και' Λειτουργίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μη διασυνδεδεμένα νησιά 1, σε περιοχές με κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και περιοχές με άλλους υφιστάμενους περιορισμούς, οι αιτήσεις Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών έχουνε προτεραιότητααπόάλλεςεφαρμογέςπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςαπόαπε(παρ.' 7,' άρθ.' 3,' νόμος' 3468/2006). Οι άδειες παραγωγής υβριδικών σταθμών 1Το άρθ.' 130' του' νόμου' 4001/2011 ορίζει ότι η διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που συντάχθηκε από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΔΕΔΔΗΕ)μετάαπότροποποιήσειςτηςΡΑΕ.Η1 η έκδοσητουκώδικαδιαχείρισηςηλεκτρικών ΣυστημάτωνΜηΔιασυνδεδεμένωνΝησιώνδημοσιεύτηκετο2014.Οκώδικαςαυτόςπεριέχειόλουςτους κανονισμούς που αφορούν ενεργειακές δραστηριότητες στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Οι αρμοδιότητες, ευθύνες και τα δικαιώματα των διαχειριστών, των εποπτικών αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών σε θέματα ενέργειας έχουμ καθοριστεί σαφώς, όπως έχουν και όλες οι απαραίτητες ενέργειεςκαιπροϋποθέσειςγιατηνορθήεφαρμογήκαιεπιβολήσυμφωνιώνστοντομέατηςενέργειας. May2014 Page3of13

4 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου ηλεκτροπαραγωγής 2 στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερήανάλυσηπουναπεριγράφειτοντρόποενσωμάτωσης καιλειτουργίαςτου σταθμούστοηλεκτρικόδίκτυοτουνησιούσεετήσιαβάση(συμπεριλαμβανομένηςκαι της εγγυημένης παροχής ισχύος και τους όρους λειτουργίας και προϋποθέσεις του σταθμού) (άρθ.' 6,' νόμος' 3468/2006). Επιπλέον, στην περίπτωση των νησιών, έχουν απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις για Άδειες Παραγωγής ή για εξαιρέσεις μονάδων που συνδυάζουν ΑΠΕ με μονάδες αφαλάτωσης νερού, με την προϋπόθεση ότι η εγκατεστημένηισχύςτωναπεδενυπερβαίνειμεπάνωαπό25%τηχωρητικότητατης μονάδας αφαλάτωσης. Το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τους αυτοπαραγωγούς, δηλαδή, τη δέσμευση να μην παρέχουν στο δίκτυοπάνωαπότο20%τηςετήσιαςπαραγόμενηςηλεκτρικήςενέργειας(παρ.'12,'άρθ.' 3,'νόμος'3468/2006, άρθ.'2'νόμος'3851/2010). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μονάδα ΑΠΕ κρίνεταιβάσειμιαςτεχνοοικονομικήςανάλυσηςπουετοιμάζεταιαπότοναιτούντα,ενώ θα πρέπει επίσης να υπογραφούν συμβάσεις μεταξύ του αιτούντος και της Γενικής ΓραμματείαςΑιγαίουκαιΝησιωτικήςΠολιτικήςήτουαιτούντακαιαρμοδίωντοπικών αρχώνσχετικώνμετηδιάθεσητωνπαραγόμενωνποσοτήτωννερού. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 3 (κάτωαπόαυστηρούςπεριορισμούςχωρητικότηταςκαιείδουςχρήσης)και σε συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερους των 20 kw (νόμος' 2773/1999, άρθ.' 4' νόμου' 3468/2006, παρ.' 12' άρθ.' 2' νόμου' 3851/2010). Η απαλλαγήαπότιςάδειεςθαπρέπειναπιστοποιείταιαπότονυπεύθυνοφορέακαινα κοινοποιείται στη ΡΑΕ και το τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπεύθυνο για τις ΑΠΕ (άρθ.' 4' νόμου' 3468/2006, παρ.' 12' άρθ.' 2' νόμου'3851/2010). Παρόλο που εξαιρούνται από την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των ΑδειώνΕγκατάστασηςκαιΛειτουργίας,οισταθμοίμεεγκατεστημένηισχύπάνωαπότα καθορισμένα όρια χρειάζονται Έγκριση' Περιβαλλοντικών' Όρων σύμφωνα με τους νόμους που τίθενται σε ισχύ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (παρ.' 13' άρθ.' 8' νόμου'3468/2006,'άρθ.'3'νόμου'3851/2010). Η Άδεια Παραγωγής είναι η προϋπόθεση γιατοαίτημαέγκρισηςπεριβαλλοντικώνόρων. Στηνπερίπτωσηπουδεναπαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ενός σταθμού Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας υποχρεούται να εκδώσει επίσημη απαλλαγή της εν λόγω απαίτησης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πρέπει να ενσωματώνει ειδική έγκριση όταν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα 2Μια υβριδική μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι ένας σταθμός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήσητουλάχιστονμίαςανανεώσιμηςπηγήςενέργειας.ηετήσιασυνολικήενέργειαπουαπορροφάταιαπό το δίκτυο (είσοδος από το δίκτυο μείον την έξοδο στο δίκτυο από τη μονάδα ΑΠΕ) δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ενέργειας που απαιτείται για την πλήρωση των μονάδων αποθήκευσηςτουυβριδικούσταθμού.επιπρόσθετα,ηπαραγωγικήικανότητατηςμονάδαςαπεδενπρέπει ναείναιπερισσότεροαπό20%μεγαλύτερηεκείνηςτωνμονάδωναποθήκευσηςτουσταθμού. 3 ΣΗΘΥΑ είναι μονάδες συμπαραγωγής που εξασφαλίζουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον10%σεσύγκρισημετηχωριστήπαραγωγήθερμικήςκαιηλεκτρικήςενέργειας.ηηλεκτρική, θερμική και συνολική απόδοση του CHP ορίζονται στο νόμο' 3734/2009. Το αρχείο Αδειών Παραγωγής μονάδωνσυμπαραγωγήςδιατηρείταιστηραε. May2014 Page4of13

5 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου μεταφοράςκαιδιανομήςκαυσίμωνπρόκειταινακατασκευαστούνσεδασικέςεκτάσεις ήδάση(παρ.'2'άρθ.'58'νόμου'998/1979,'παρ.'3'άρθ.'8'νόμου'3468/2006). Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα, ανεμογεννήτριες σε κτίρια σε άλλες δομικές κατασκευές και σε οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις ΑΠΕ εξαιρούνται επίσης από την έγκριση αυτή σε γήπεδα εκτόςεάνδενπληρούνταιειδικέςσυνθήκες,γιαπαράδειγμα,ανείναιμέροςτουδικτύου Natura2000(παρ.'3,'άρθ.'8'νόμου'3468/2006,'άρθ.'3'νόμου'3851/2010). ΟιπεριορισμοίτηςχωρητικότηταςσταθμώνπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςαπόΑΠΕ φαίνονταιστονπαρακάτωπίνακα. Πίνακας1:Όριαχωρητικότηταςεξαιρέσεωναδειοδότησης ' Άδεια' παραγωγής'' Άδεια' εγκατάτασης'' Άδεια' λειτουργίας'' Έγκριση' Περιβαλλοντικών'Όρων' ΦΒ' >20kWκαι<1MWp <500kW Ηλιοθερμικά' >20kWκαι<1MWp <500kW Αιολικοί'σταθμοί' >20kWκαι<100kW <20kW Βιομάζα/Βιοαέριο/ >20kWκαι<1MW <500kW Βιοκαύσιμα' Γεωθερμία' >20kWκαι<500MW <500kW ΣΗΘ' >20kWκαι<1MWe ' Μετάτηδιευθέτησητωναδειώνπουαναφέρθηκανπαραπάνω,συνάπτονταισυμφωνία διασύνδεσης και η Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με το διαχειριστή του δικτύουήτουσυστήματος. Προτεραιότητες'απορρόφησης'ηλεκτρικής'ενέργειας'από'το'Σύστημα'/'Δίκτυο'' Δίνεται προτεραιότητα στην ενσωμάτωση ΑΠΕ στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο ΔίκτυοσεΣΗΘΥΑεγκαταστάσεις,εγκαταστάσειςΑΠΕυβριδικώνσταθμών,καθώςκαι πλεονάσματος ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από αυτοπαραγωγούς (κάτωυπόσυγκεκριμένεςσυνθήκες,αρθ.'9'νόμου'3468/2006). Σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ΑΠΕ ή σε υβριδικούς σταθμούς με ΑΠΕ έχει προτεραιότητα σε σχέσημετηνηλεκτρικήενέργειαπουπαράγεταισεσταθμούςπαραγωγήςηλεκτρικής ενέργειαςσυμπαραγωγήςυψηλήςαπόδοσης(αρθ.'10'νόμου'3468/2006). Οι όροι, προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάσεων παραγωγής περιγράφονται στονκώδικαδιαχείρισηςτουδικτύου/συστήματοςή,σεπερίπτωσηπουηπεριοχήδεν συνδέεται με το διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, στον Κώδικα ΔιαχείρισηςΜηΔιασυνδεδεμένωνΝησιών. Τιμολόγηση'της'ηλεκτρικής'ενέργειας'' Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται στο Σύστημα / Δίκτυο ( FeedÖinÖtariffs, FIT) παραγωγών ή αυτοπαραγωγώνσεσταθμούςαπεκαισταθμούςσυμπαραγωγήςυψηλήςαπόδοσης.η μέγιστηεγκατεστημένηισχύςτωνσταθμώνδενμπορείναυπερβαίνειτα35mwκαιτο μέγιστο πλεόνασμα που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, δεν πρέπει να May2014 Page5of13

6 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου υπερβαίνειτο20%τηςσυνολικήςετήσιαςπαραγόμενηςηλεκτρικήςενέργειας(άρθ.'13' νόμου'3468/2006,'άρθ.'5'νόμου'3851/2010). Πίνακας2:ΤιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςπουτροφοδοτείταιστοΣύστημα/Δίκτυο απόαπε,όπωςτροποποιήθηκεαπότοννόμο4254/2014(τιμέςσεγκριφόντοισχύουν για σταθμούς που συνδέθηκαν το 2ο εξάμηνο του 2013 και η αποζημίωση τους είχε κανονιστείσύμφωναμετηνυποπαρ.'ι.2'της'παρ.'ι'του'άρθ.'1'του'νόμου'4093/2012). Παραγωγή'ηλεκτρικής'ενέργειας'από:' (1)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςισχύος 5MW (2)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςισχύος>5mw (3)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςσταμηδιασυνδεδεμένανησιά (4)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 1 MWe (5)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό1 MWeέωςκαι5MWe (6)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό5 MWeέωςκαι15MWe (7) c Ηλιακήενέργειαπουαξιοποιείταιαπόηλιοθερμικούς σταθμούςηλεκτροπαραγωγήςχωρίςσύστημα αποθήκευσης (8) d Ηλιακήενέργειαπουαξιοποιείταιαπόηλιοθερμικούς σταθμούςηλεκτροπαραγωγήςμεσύστημααποθήκευσης, τοοποίοεξασφαλίζειτουλάχιστον2ώρεςλειτουργίαςστο ονομαστικόφορτίο (9) e 'Γεωθερμικήενέργειαχαμηλήςθερμοκρασίαςκατάτην παρ.1στ τουάρθρου2τουνόμου3175/2003(α 207) (10)Γεωθερμικήενέργειαυψηλήςθερμοκρασίαςκατάτην παρ.1στ τουάρθρου2τουνόμου3175/2003(α 207) (11) f Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 1MW (εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματοςαστικών αποβλήτων) (12) g Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό1mwέωςκαι5 ΜW(εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματος αστικώναποβλήτων) (13) h Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ>5mw (εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματοςαστικών αποβλήτων) (14)Αέριαεκλυόμενααπόχώρουςυγειονομικήςταφήςκαι εγκαταστάσειςβιολογικούκαθαρισμούκαιβιοαέριοπου προέρχεταιαπότηναναερόβιαχώνευσητου βιοαποδομήσιμουκλάσματοςαποβλήτωνκαιτην Τιμή'ενέργειας' ΧΕ a ' Τιμή'ενέργειας' ΜΕ b ' May2014 Page6of13

7 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου οργανικήιλύ/λάσπηβιολογικώνκαθαρισμώνκαι αξιοποιούνταιαπόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 2MW (15)Αέριαεκλυόμενααπόχώρουςυγειονομικήςταφήςκαι εγκαταστάσειςβιολογικούκαθαρισμούκαιβιοαέριοπου προέρχεταιαπότηναναερόβιαχώνευσητου βιοαποδομήσιμουκλάσματοςαποβλήτωνκαιτην οργανικήιλύ/λάσπηβιολογικώνκαθαρισμώνκαι αξιοποιούνταιαπόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ> 2MW (16) f Βιοαέριοπουπροέρχεταιαπότηναναερόβια χώνευσηβιομάζας(ενεργειακώνκαλλιεργειών, ενσιρωμάτωνχλωρήςνομήςγεωργικώνκαλλιεργειών, κτηνοτροφικώνκαιαγροβιομηχανικώνοργανικών υπολειμμάτωνκαιαποβλήτων,αποβλήτωνβρώσιμων ελαιώνκαιλιπών,ληγμένωντροφίμων)καιαξιοποιείται απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 3MW (17) i Βιοαέριοπουπροέρχεταιαπότηναναερόβια χώνευσηβιομάζας(ενεργειακώνκαλλιεργειών, ενσιρωμάτωνχλωρήςνομήςγεωργικώνκαλλιεργειών, κτηνοτροφικώνκαιαγροβιομηχανικώνοργανικών υπολειμμάτωνκαιαποβλήτων,αποβλήτωνβρώσιμων ελαιώνκαιλιπών,ληγμένωντροφίμων)καιαξιοποιείται απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ>3mw (18)ΛοιπέςΑΠΕεκτόςΦΒ(συμπεριλαμβαλομένωνκαι τωνσταθμώνενεργειακήςαξιοποίησηςτου βιοαποικοδομήσιμουκλάσματοςαστικώναποβλήτωνμη εντασσόμενωνσεάλληκατηγορίατουπίνακα,που πληρούντιςπροδιαγραφέςτηςευρωπαϊκήςνομοθεσίας όπωςεκάστοτεαυτέςισχύουν) (19)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος 1MWγια τιςκατηγορίες(α)«συνδυασμένοςκύκλοςαεριοστρόβιλου μεανάκτησηθερμότητας»ή(γ)«ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης απομάστευσης»τουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (20)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος 1MW λοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (21)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>1MWκαι 5MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (22)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>1MWκαι 5MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (23)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>5MWκαι 10MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (24)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>5MWκαι 10MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) xΠΤ 95xΠΤ 92xΠΤ 100xΠΤ 80xΠΤ 85xΠΤ 84xΠΤ 90xΠΤ 74xΠΤ 85xΠΤ 78xΠΤ 90xΠΤ 76xΠΤ 80xΠΤ 80xΠΤ 85xΠΤ 70xΠΤ 75xΠΤ 74xΠΤ 80xΠΤ 65xΠΤ 75xΠΤ 70xΠΤ 80xΠΤ May2014 Page7of13

8 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου (25)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>10MWκαι 35MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (26)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>10MWκαι 35MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (27)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>35MWγια τιςκατηγορίες(α)«συνδυασμένοςκύκλοςαεριοστρόβιλου μεανάκτησηθερμότητας»ή(γ)«ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης απομάστευσης»τουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (28)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>35MW λοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 68xΠΤ 85xΠΤ 72xΠΤ 90xΠΤ 61xΠΤ 62xΠΤ 65xΠΤ 68xΠΤ 62xΠΤ 75xΠΤ 66xΠΤ 80xΠΤ 57xΠΤ 57xΠΤ 60xΠΤ 63xΠΤ (29)ΛοιπέςΣΗΘΥΑπουσυνδέονταιστοΔιασυνδεδεμένο Σύστημα (30)ΛοιπέςΣΗΘΥΑπουσυνδέονταιστοδίκτυοτωνΜη ΔιασυνδεδεμένωνΝησιών ΠΤ:'Προσαρμογή'τιμής'φυσικού'αερίου'(Δες'Πίνακα'B,'σελίδα'1440'του'νόμου'4254/2014)' Οι' τιμές' των' μονάδες' συμπαραγωγής' μπορεί' να' διαφέρουν' ανάλογα' με' τη' συγκεκριμένη' χρήση' της' θερμότητας'ή'των'αερίων'του'σταθμού.'' a'χε:'χωρίς'ενίσχυση.'η'επένδυση'πραγματοποιήθηκε'χωρίς'τη'χρήση'δημόσιων'επιδοτήσεων'για'άνω'του' 20%'του'κόστους'της'επένδυσης,'όπως'αυτή'διαμορφώθηκε'την'ημερομηνία'της'δοκιμαστικής'λειτουργίας' της'μονάδας'ή'της'σύνδεσης.'' b'με:'με'ενίσχυση.'η'επένδυση'πραγματοποιήθηκε'με'κρατικές'επιδοτήσεις.'' c,d' Στο' Διασυνδεδεμένο' Σύστημα:' 100' MW' συνολικά.' Στο' μη' διασυνδεδεμένο' σύστημα' 10%' της' συνολικής' εγκατεστημένης'ισχύς'του'κάθε'ανεξάρτητου'συστήματος.'' d,e'50'mw.'' f,g,h'στο'διασυνδεδεμένο'σύστημα:'40'mw'συνολικά.'' i,j'στο'διασυνδεδεμένο'σύστημα:'50'mw'συνολικά.' ' Αν και η τιμολόγηση των ΦΒ σταθμών ήταν εγγυημένη για 20 χρόνια (25 έτη για παραγωγήηλεκτρικήςενέργειαςαπόηλιοθερμικούςσταθμούς,παρ.'2'άρθρου.'12'νόμου' 3468/2006) 4, αναπροσαρμόστηκε με τον νόμο' 4254/2014 για να αντιμετωπιστεί εν μέρειτοχρέοςτηςχώραςσχετικάμετοντομέατωναπε. ΟιτιμέςαπορρόφησηςηλεκτρικήςενέργειαςαπόΦΒσταθμούςπουβρίσκονταισεισχύ (όπως ορίζονται στο άρθ.'27α'του'νόμου'3734/2009 που τροποποιήθηκε με διάφορες ΥπουργικέςΑποφάσειςκαιτοννόμο'4254/2014)είναιοιακόλουθες: 4Ηδοκιμαστικήλειτουργίαήησύνδεσητουσταθμούπρέπειναξεκινήσει/υλοποιηθείεντός18μηνών απότηνυπογραφήτηςσύμβασης ΠώλησηςΗλεκτρικήςΕνέργειας,γιασταθμούςπαραγωγήςηλεκτρικής ενέργειας μικρότερων των 10 MW, και εντός 36 μηνών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερωντων10mw(αρθ.'15'νόμου'3468/2006,'παρ'5α'άρθ.'27α'νόμου'3734/2009). May2014 Page8of13

9 May2014 Page9of13 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Πίνακας 3 b : Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από ΦΒ σταθμούς, όπως αναπροσαρμόζεται στο νόμο& 4254/2014 (Τιμές που φαίνονταισεγκριφόντοαναφέρονταισεσταθμούςπουσυνδέθηκαντο2οεξάμηνοτου2013καιηαποζημίωσητουςκανονίστηκεσύμφωναμετην υποπαρ.&ι.2&της&παρ.&ι&του&άρθ.&1&του&νόμου&4093/2012). ΦΒσταθμοί ΔιασυνδεδεμένοΣύστημα Μη6ΔιασυνδεδεμένοΣύστημα ΠερίοδοςΔιασύνδεσης ΦΒστεγών ( 10kW) P 100kW 100kW<P 500kW500kW<P 1MW1MW<P 5MW P>5MW P 100kW P>100kW ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ Πριντο2009 c c 445 c 390 c 385 c 385 c 385 c 480 c ο τρίμηνο2009 c c 440 c 375 c 365 c 365 c 355 c 480 c ο τρίμηνο2009 c c 435 c 370 c 345 c 345 c 325 c 460 c ο τρίμηνο2009 c c 430 c 365 c 325 c 325 c 315 c ο τρίμηνο2009 c c 425 c 350 c 315 c c ο τρίμηνο2010 c c 400 c 335 c 315 c c ο τρίμηνο2010 c c 380 c 315 c ο τρίμηνο2010 c c 365 c ο τρίμηνο2010 c c ο τρίμηνο2011 c c ο τρίμηνο2011 c c ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο bτο&άρθ.&14&νόμου&3468/2006,&όπως&τροποποιήθηκε&με&την&υ.α.&2143/2010,&επιτρέπει&την&κατασκευή&φβ&σταθμών&σε&συνδεδεμένα&και&μη&διασυνδεδεμένα&νησιά&έως&150&kwp.&& Γιασταθμούςμεισχύμικρότερητων20kWπουδενείναιμέροςτουΕιδικούΠρογράμματοςΑνάπτυξηςΦΒσεστέγες,οιτιμέςτουπίνακαπροσαυξάνονταικατά10%τουορίου μέγιστηςαποζημίωσηςαρκείηπροσαύξησηναμηνοδηγείσετιμήυψηλότερητηςτιμήςαποζημίωσηςεκτέλεσηςαντίστοιχωνσυμβάσεωνπώλησηςτονιανουαρίου2014. ΓιασταθμούςΧΕμέχρι100kW,πουανήκουνσεαγρότες,οιτιμέςτουπίνακαμειώνονταικατά12%.

10 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Σύμφωνα με την υποπαρ.'iγ.6'του'νόμου'4254/2014 (προσθήκη νόμου'3734/2009), οι τιμές ισχύουν για ΦΒ σταθμούς που ξεκινάνε την λειτουργία τους ή τη δοκιμαστική τουςφάσημετάτην καιηισχύςτους(κάθεχρόνο)δενξεπερνάτα200mw μέχρι το έτος 2020.Επιπλέον ισχύς μπορεί να εγκριθεί για σταθμούς που βρίσκονται ήδηστηδιαδικασίαέγκρισης. Πίνακας4:Τιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςαπόανεμογεννήτριες Τιμή%ενέργειας%(Ευρώ/MWh)% Έτος%%%%%%Μήνας% Διασυνδεδεμένο%Σύστημα Μη%Διασυνδεδεμένο%Σύστημα% Περίοδοςσύνδεσης P' '5'MW' P'>'5'MW' P' '5'MW' P'>'5'MW' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' Μέχρι31/12/ Από01/01/ Πίνακας5:Τιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςαπόμικρούςυδροηλεκτρικούςσταθμούς ( 15MW) Τιμή%ενέργειας%(Ευρώ/MWh)% Περίοδοςσύνδεσης P' '1'MW' P'>'1'MW' XE' ME' XE' ME' Μέχρι31/12/ Από01/01/ Η τιμολόγηση υβριδικών σταθμών σε μη διασυνδεδεμένα νησιά γίνεται κάθε μήνα. Η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται στον παραγωγό για την διαθεσιμότητα της εγγυημένηςισχύςαπόέναυβριδικόσταθμόδενμπορείναείναιχαμηλότερηαπόεκείνη που καταβάλλεται για την ηλεκτρική ενέργεια από ένα νεοεισερχόμενο συμβατικό σταθμό (δηλαδή, ένα σταθμό που χρησιμοποιεό συμβατικά και καύσιμα κατασκευάστηκετηνίδιαπερίοδοστομηδιασυνδεδεμένονησί)τηςίδιαςισχύς(παρ.'3' άρθ.'13'νόμου'3468/2006).ητιμήτηςηλεκτρικήςενέργειαςπουπαράγεταιμετηχρήση αποθηκευμένης ενέργειας σε σύστημα αποθήκευσης υβριδικού σταθμού και τροφοδοτείται στο δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών πρέπει να είναι υψηλότερη από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο υβριδικός σταθμός από το δίκτυογιατηνπλήρωσητουαποθηκευτικούτουσυστήματοςπροσαυξημένηκατά25%. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούςσταθμούςαναφέρεταιστοάρθ.'28'της'υ.α.'2373/2011(καιυποπαρ.'ιγ.5,'παρ.' ΙΓ'νόμου'4254/2014). Όλοιοιπαραγωγοίσταθμών ΑΠΕ,εκτόςτων ΦΒ σταθμώνπουαποτελούνμέροςτου ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη των ΦΒ συστημάτων σε κτίρια (βλέπε παρακάτω)είναιυποχρεωμένοιναπροσφέρουνέκπτωσηστηνενέργειαπουπαρείχανε κατάτηδιάρκειατου2013(υποπαρ.'iγ.3'νόμου'4254/2014),ωςεξής: Έκπτωση%(%)% Περίοδος%σύνδεσης% ' Έως31/12/ Έως31/12/ Έως31/12/ Έως01/01/ Έωςκαι100kW 20.0 (συμπεριλαμβανομένων καιτωνσταθμώνπου ανήκουνσε κατ επάγγελμααγρότες) ΥπόλοιπεςΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 10.0 May2014 Page10of13

11 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Ανανέωση συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από το συντελεστή απόδοσης,όπωςπεριγράφεταιστηνυποπαρ.'iγ.4'του'νόμου'4254/2014. % Ειδικό%πρόγραμμα%για%την%ανάπτυξη%ΦΒ%συστημάτων%σε%κτίρια%% Η Κοινή' Υπουργική' Απόφαση' (Κ.Υ.Α.):' «Ειδικό' πρόγραμμα' ανάπτυξης' φωτοβολταϊκών' συστημάτων'σε'κτιριακές'εγκαταστάσεις'και'ιδίως'σε'δώματα'και'στέγες'κτιρίων»,φεκ' 1079' Β / (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.:' «Συμπλήρωμα' του' ειδικού' προγράμματος' ανάπτυξης' φωτοβολταϊκών' συστημάτων' σε' κτίρια»,' ΦΕΚ' 1557' Β / ),είχεωςστόχοτηνπροώθησημικρώνφωτοβολταϊκώνεγκαταστάσεων σεεθνικόεπίπεδο.ημέγιστηισχύςανάεγκατάστασησεστέγεςκαιταράτσεςκατοικιών καιμικρώνεπιχειρήσεων(μετηνπροϋπόθεσηότιπληρούνειδικέςπροϋποθέσεις)για τηνηπειρωτικήχώρα,ταδιασυνδεδεμένανησιάκαιτηνκρήτηέχειοριστείστα10kwp καιγιαταμηyδιασυνδεδεμένανησιάστα5kwp. ΔεδομένουότιηδιάθεσηπαραγόμενηςενέργειαςστοΔίκτυοσυμβάλλειστηνεπίτευξη τωνστόχωνδιείσδυσηςανανεώσιμωνπηγώνενέργειαςπουκαθορίζονταιστηνοδηγία' 2001/77/ΕΚ,οιιδιοκτήτεςΦΒσταθμώνδενεπιβαρύνονταιμεπρόσθετουςφόρουςγια τη διάθεση ενέργειας από τους σταθμούς τους. Η διαδικασία εφαρμογής είναι επίσης σχετικά απλή απαιτώντας μόνο μια αίτηση στη ΔΕΗ και άδεια από την Πολεοδομική Υπηρεσίαγιατηνεκτέλεσηεργασιώνμικρήςκλίμακας. Για να γίνει η κατασκευή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια πιο ελκυστική, οι νέοι κανονισμοί κτιρίων επιτρέπουν σε κατασκευές που περιέχουν ενεργειακάσυστήματαμεαπεναυπερβαίνουντομέγιστοεπιτρεπόμενούψοςκτιρίων για μία περιοχή (παρ.' 2' άρθ.' 19' νόμου' 4067/2012). Για κτίρια με χαμηλή έως πολύ χαμηλήκατανάλωσηενέργειαςκαιμεκαλήεώςεξαιρετικήπεριβαλλοντικήεπίδοση,ο συντελεστήςδόμησηςμπορείνααυξηθείκατά5y10%(άρθ.'25'νόμου'4067/2012). ΗτιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςπουπαράγεταισεΦΒσταθμούς στοπλαίσιοτου ειδικούπρογράμματοςγιατηνανάπτυξητωνφβσυστημάτωνσεκτίριακαιειδικότερα στέγεςκαιαπορροφάταιαπότοδίκτυοορίστηκεστηνπαρ.'3'του'άρθ.'3του«ειδικού' προγράμματος'ανάπτυξης'φωτοβολταϊκών'συστημάτων'σε'κτιριακές'εγκαταστάσεις'και' ιδίως'σε'δώματα'και'στέγες'κτιρίων», όπως τροποποιήθηκε από διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις,μετελευταίατηνΥ.Α.ΦΕΚ'1103'Β / : Χρόνος%Μήνας% Τιμή%ενέργειας% (Ευρώ/MWh)% 2013Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος % % % May2014 Page11of13

12 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Περιορισμοί%στην%παραγωγή%ηλεκτρικού%ρεύματος%και%αναστολές%% Το2010,σεμιαπροσπάθειαναπεριοριστεί η αναλογίαεγκατεστημένηςισχύοςκαιη κατανομήχρόνουμεταξύτωνδιαφόρωντεχνολογιώναπε,δημοσιεύθηκεηυπουργική' Απόφαση'(Υ.Α.)'1630'Β / Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή της στο χρόνο καθορίστηκανόπωςφαίνεταιστονπαρακάτωπίνακα,μεχρονικόορίζονταταέτη2014 και2020: 2014% 2020% Υδροηλεκτρικά%% Μικρά%(0R15%MW)% Μεγάλα%(>15%MW)% ΦΒ% Εγκαταστάσεις%από%επαγγελματίες% αγρότες%της%περίπτωσης%(β)%της%παρ.%6% του%άρθ.%15%του%νόμου%3851/2010% Λοιπές%εγκαταστάσεις% Ηλιοθερμικά%% Αιολικά%% (περιλαμβανομένων%θαλασσίων)% Βιομάζα% ΑποφασίστηκεότιοΥπουργόςΠεριβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςμετά από εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΕ μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία αδειοδότησης ανάτεχνολογίαή/καιανάκατηγορίαπαραγωγού.επειδήησυνολικήδυναμικότηταφβ εγκαταστάσεων για την οποία είχε υπογραφεί σύμβαση πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβη το όριο εγκατεστημένης ισχύος για το έτος 2014 (1500 MW) και μάλισταυπερέβηκαιτοόριογιατοέτος2020(2200mw),ουπουργόςπεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία αδειοδότησης και την έκδοση προσφορών διασύνδεσης για ΦΒ σταθμούς (ΦΕΚ'2317' Β / ). ΗαπόφασηαυτήανέστειλενέεςαιτήσειςστηΡΑΕγιατηχορήγησηαδειώνπαραγωγής, τηνεξέτασηεκκρεμώναιτημάτωνγιαχορήγησηάδειαςπαραγωγήςαπόφβσταθμούς, νέες αιτήσεις στον αρμόδιο διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης ΦΒ σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και την εξέταση από τον υπεύθυνοδιαχειριστήτωνεκκρεμώναιτημάτωνγιαπροσφοράσύνδεσηςφβσταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Η αναστολή προσφορών διασύνδεσης και συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ σταθμούςγιατηνηπειρωτικήχώρακαιταμηδιασυνδεδεμένανησιάήτανσεισχύμέχρι τοναπρίλιο2014(παρ.'7'υποπαρ.'iγ.8'νόμου'4254/2014). ΑΠΕ σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής, που εξαιρούνταιαπότηνυποχρέωσηλήψηςκαιέχουνλάβειδεσμευτικούςόρουςσύνδεσης, που εμπίπτουν στην κατηγορία έργων για διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (άρθ.' 9' νόμου'3775/2009,'φεκ'2317'β / ),έργαηλεκτροπαραγωγήςαπόγεωθερμία,ή ΦΒέργατουειδικούπρογράμματοςστεγών,δενυπόκεινταισεδιαδικασίεςαναστολής. Σύμφωνα με το άρθ.'8α'του'νόμου'3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.'6'του' νόμου'4203/2013,οδιαχειριστήςτουσυστήματοςχορηγείμίαπροσφοράδιασύνδεσης σε αιτήσεις σύνδεσης σταθμών αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο Σύστημα May2014 Page12of13

13 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου ΜεταφοράςΗλεκτρικήςΕνέργειαςπουέχειχαρακτηρισθείκορεσμένο,εάνηπρόσθετη ισχύςδενξεπερνάτηνικανότητααπορρόφησηςηλεκτρικήςενέργειαςπάνωαπό20%. Επιπλέον,μεβάσητοάρθ.'14Α'του'νόμου'3468/2006,όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθ.'6' του' νόμου' 4203/2013, επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς η εγκατάσταση ΦΒ σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών 5 που συνδέονται στο δίκτυο, χωρίς να επηρεάζονται από την αναστολή αδειών παραγωγής. Ωστόσο, εάν η εγκατάσταση πραγματοποιείταισεμιαπεριοχήμεκορεσμένοδίκτυο,οδιαχειριστήςδικτύουμπορεί ναπεριορίσειτηναπορροφούμενηισχύ,ενώηηλεκτρικήενέργειααπορροφάταιαπότο δίκτυο χωρίς την υποχρέωση αποζημίωσης στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του ΥπουργούΠεριβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςκαιμετάαπόγνώμητης ΡΑΕμπορείναυπάρξεικάποιααποζημίωσηπροςτονειδικόλογαριασμότουάρθ.'40'του' νόμου'2773/1999ήπροςτοναυτοπαραγωγόγιατηναπορρόφησητουπλεονάσματος τηςηλεκτρικήςενέργειας. Προστατευόμενες%περιοχές%του%δικτύου%Natura%2000%% Η Κ.Υ.Α.' ΦΕΚ' 1289' Β /1998 καθιέρωσε την επιτροπή «Φύση 2000» και όρισε τις αρμοδιότητέςτηςωςκεντρικόεπιστημονικόσυμβουλευτικόόργανοτουκράτουςγιατο συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την προστασίατηςελληνικήςβιοποικιλότητας.ηλειτουργίατηςείναιευθύνηκαικαθήκον του εκάστοτευπουργού Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής.Ηέκθεση σχετικά με τις δράσεις και τη λειτουργία της επιτροπής για την περίοδο 2010y2013 ήτανηέναρξητηςπροετοιμασίαςτουεπίσημουκειμένουγιατηνπαραγωγήενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία σε περιοχές που προστατεύονταιαπότοδίκτυοnatura2000. ΌπωςορίστηκεαπότηνΥ.Α.'ΦΕΚ'1138'Β / ,πουενέκρινετο«Ειδικό'Πλαίσιο' Χωροταξικού'Σχεδιασμού'και'Αειφόρου'Ανάπτυξης'για'τον'Τουρισμό'και'της'Στρατηγικής' Μελέτης' των' Περιβαλλοντικών' Επιπτώσεών' αυτού», ο εθνικός χώρος χωρίζεται σε πολλέςυποκατηγορίεςμεβάσηγεωμορφολογικά,τουριστικάκαιάλλαχαρακτηριστικά. Οιπαράκτιεςπεριοχέςκαιτανησιάαποτελούνμιαξεχωριστήκατηγορία,όπωςισχύει και για τις προστατευόμενες περιοχές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Στην περίπτωση προστατευόμενων περιοχών η δυνατότητα κατασκευής κτιρίων περιορίζεται ή/και απαγορεύεται, ενώ όλεςοιτουριστικέςδραστηριότητεςπρέπεινασυνδέονταιμεήπιεςμορφέςτουρισμού, μετηχρήσητοπικώνπόρων,τηνπροώθησηκαιπροστασίατουπεριβάλλοντοςκαιτου τοπίουκ.λπ.οιπεριοχέςτουδίκτυοnatura2000ταξινομήθηκανπεραιτέρωμεβάσητα χαρακτηριστικάτουςστονόμο'3937/2011. Μεβάσητηνπαρ.'6'του'άρθ.'19'του'νόμου'1650/1986όπωςτροποποιήθηκεμετηνπαρ.' 2'του'άρθ.'8'του'νόμου'3851/2010, η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ που μπορεί να έχει επιτραπείσεκάποιαπεριοχή,δενμπορείναπεριλαμβάνειγηπουναανήκειστοδίκτυο Natura Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.' 4' άρθ.' 6' του' κεφαλαίου' Β' του' νόμου' 3894/2010,οιπεριοχέςτουδικτύουNaturaΑ(ζώνεςαπόλυτηςπροστασίας),δενείναι 5Σύμφωνα με το άρθ.' 4' του' νόμου' 4203/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του άρθ.' 8Α' του' νόμου' 3468/2006, η σύνδεση μικρών ανεμογεννητριών ( 50 kw) στο δίκτυο θα ακολουθήσει το πλαίσιο του «ειδικού'προγράμματος'ανάπτυξης'μικρών'ανεμογεννητριών»'πουκαθορίστηκεμεαπόφασητουυπουργού Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςκαιθαδημοσιευθείστις30/06/2014. May2014 Page13of13

14 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου αντικείμενο επένδυσης που υπάγεται στο νόμο για την «Επιτάχυνση' και' διαφάνεια' υλοποίησης'στρατηγικών'επενδύσεων». Σύμφωναμετοάρθ.'7'του'νόμου'3468/2006,σταθμοίπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας απόαπεήσηθυα,καθώςκαικάθεέργοπουσυνδέταιμετηνκατασκευήκαιλειτουργία τους,συμπεριλαμβανομένηςτηςκατασκευήςδρόμωνπρόσβασηςκαισύνδεσήςτουςμε τοσύστημαήτοδίκτυοεπιτρέπεταιναεγκαθίστανταικαιναλειτουργούνσε: α)οικόπεδαήπεριοχέςτωνοποίωνοαιτώνέχειτονόμιμοδικαίωμα, β)δάσηήδασικέςεκτάσειςπουέχουνχορηγηθείτηνάδειαεκτέλεσηςέργωνσύμφωνα μεταάρθ.'45'και'58'του'νόμου'998/1979,ήτοάρθ.'13'του'νόμου'1734/1987, γ) αιγιαλό, παραλία, θάλασσα, ή στο βυθό, αν το δικαίωμα χρήσης του χορηγήθηκε σύμφωναμετοάρθ.'14'του'νόμου'2971/2001. Βάσειτουνόμου'4014/2011,στηνπερίπτωσηέργωνήδραστηριοτήτωνπουλαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Για έργα της κατηγορίας Α (έργα και δραστηριότητεςπουμπορείναέχουνσημαντικέςπεριβαλλοντικέςεπιπτώσειςκαιγια τις οποίες απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η εγκατάσταση σταθμώνπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας)υποβάλλεταιειδικήοικολογικήαξιολόγηση στηναντίστοιχηυπηρεσίαωςμέροςτηςμελέτηςπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεων(παρ.'9' και' 10' του' άρθ.' 11' του' νόμου' 4014/2011). Εάν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις, τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεωναυτώνθαπρέπεινααναφέρονταικαινααιτιολογούνται,προκειμένουνα διασφαλιστείηακεραιότητατηςπεριοχής. Είναι πιθανό ότι, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα μίας εκτίμησης σχετικά με τις επιπτώσεις, και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένωνκαισυμφερόντωνκοινωνικήςήοικονομικήςφύσεως.σετέτοια περίπτωσηπρέπειναλαμβάνονταιυπόψηόλατααναγκαίααντισταθμιστικάμέτραγια την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής περιοχών εντός του δικτύου Natura Η απόφαση για το αν ένα έργο ή δραστηριότητα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής. Με αυστηρές εξαιρέσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ σταθμούς, η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, απαγορεύεταισε αγροτεμάχια και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας (παρ.' 7' άρθ.' 9' νόμου'3851/2010). Δηλώνωότιοιπληροφορίεςπουπαρέχονταισεαυτόντονοδηγόείναιαληθείςεξ όσωνδύναμαι να γνωρίζω. Τυχόν προσθήκες/διορθώσεις από ερευνητές και ειδικούς που ειδικεύονται σε αυτόντοντομέαείναιευπρόσδεκτες. % May2014 Page14of13

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων που τροποποιούν το ν.3468/2006 (Α 129) και λοιπών διατάξεων

Κωδικοποίηση διατάξεων που τροποποιούν το ν.3468/2006 (Α 129) και λοιπών διατάξεων Κωδικοποίηση διατάξεων που τροποποιούν το ν.3468/2006 (Α 129) και λοιπών διατάξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ. 30 παρ.8 ν.3889/2010 1. Mε τις διατάξεις του ν. 3468/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

Οικολόγοι Πράσινοι - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ... Τρίτη, 06 Ιούν. 2006, 09:28

Οικολόγοι Πράσινοι - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ... Τρίτη, 06 Ιούν. 2006, 09:28 Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν τις παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, που ψηφίζεται σήμερα, και δίνουν παράλληλα στη δημοσιότητα τις δικές τους θέσεις. Το νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Με δυο µέτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/2983468/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 Ν. 2773/1999 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2007 Α. Κατσαρός Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ-MSc-ΜΒΑ Επικεφαλής Μονάδας Περιεχόμενα Η κατάσταση σήμερα - εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α 129), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάρτιος 2016 2014 2016 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια»

«Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια» «Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια» - (ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή αποδοτικότητα) Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τελευταία ενημέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα