ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε' για' πρώτη' φορά' το' 2006.' Από' το' έτος' αυτό' και' μετά,' έπειτα' ακολουθώντας' ευρωπαϊκούς' νόμους' και' οδηγίες,' ο' νόμος' αυτός' έχει' τροποποιηθεί' αρκετές' φορές' με' υπουργικές' αποφάσεις' και' μεταγενέστερους' νόμους,' γεγονός' που' καθιστά' δύσκολο' να' ακολουθούν' οι' αλλαγές' πάντα' με' ακρίβεια.' Η' εξέλιξη' δείχνει' μια' σταθερή' μείωση' των' εγγυημένων' τιμολογίων' απορρόφησης' «feed[ in[tariffs»' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' το' δίκτυο' /' σύστημα' και' αποκαλύπτει' τη' γενική'τάση'της'εε'για'την'εξάλειψη'πριμοδοτήσεων'και'την'ενσωμάτωση'της' παραγωγής' της' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' ανανεώσιμες' πηγές' ενέργειας' στην' ελεύθερη' αγορά.' Λόγω' του' μεγάλου' αριθμού' φωτοβολταϊκών' εγκαταστάσεων' που' ξεπέρασε' τα' όρια' που' καθορίστηκαν' από' την' ελληνική' κυβέρνηση,' οι' κάτοχοι' φωτοβολταϊκών' είναι' οι' πρώτοι' που' επηρεάζονται' από' τους' περιορισμούς.' Ο' κορεσμός' των' ηλεκτρικών' δικτύων' οδήγησε' στην' αναστολή' των' συμβάσεων' φωτοβολταϊκών' διασύνδεσεων' και' πώλησης' (με' κάποιες' εξαιρέσεις,'π.χ.'φωτοβολταϊκά'σε'στέγες)'μέχρι'το'τέλος'του'2014.'' Παρακάτω' μπορείτε' να' διαβάσετε' κάποιες' πληροφορίες' σχετικά' με' την' παραγωγή' ηλεκτρικής' ενέργειας' από' ανανεώσιμες' πηγές' ενέργειας' στην' Ελλάδα,' που' δημοσιεύθηκαν' σε' διάφορους' νόμους' από' το' 2006' μέχρι' το' 2014.' Για'περισσότερες'λεπτομέρειες,'παρακαλούμε'ανατρέξτε'στο'νόμο'/'υπουργική' απόφαση'που'αναφέρεται'στο'κείμενο.' ' Βιώσιμη'ανάπτυξη'στον'τομέα'της'ενέργειας'' Τοπλαίσιοαναφοράςγιατηναειφόροανάπτυξηστοντομέατηςενέργειαςκαθορίστηκε μετογενικό'πλαίσιο'χωροταξικού'σχεδιασμού'και'αειφόρου'ανάπτυξης πουεγκρίθηκε απότοεθνικόσυμβούλιοχωροταξικούσχεδιασμούκαιαειφόρουανάπτυξηςκαιέπειτα από την Ελληνική Βουλή το 2008 (ΦΕΚ' 128' Α/ ). Η βάση του πλαισίου αυτού ήταν ο νόμος'2742/1999, ο στόχος του οποίου ήταν η δημιουργία θεμελιωδών αρχών και θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέσων χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη, να εγγυηθεί η παραγωγή και η κοινωνική συνοχή, να εξασφαλιστεί η προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη την η εθνική επικράτεια, και να ενισχυθεί η θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. ΤοΓενικόΠλαίσιοΧωροταξικούΣχεδιασμούκαιΑειφόρουΑνάπτυξηςαναγνώρισεόλα τα συναφή προβλήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας (κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, σύγκρουση συμφερόντων, κ.λπ.). Επιπλέον,πρότεινεσυγκεκριμέναμέτραγιατηνεπιβολήκαιυπέρβασηαδυναμιώντων μηχανισμώνυλοποίησηςγιατηνενίσχυσητηςβιώσιμηςοργάνωσηςκαιτονσχεδιασμό της χώρας για τα επόμενα 15 χρόνια. Επιπλέον, το πλαίσιο περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν εκείνης της περιόδου απομονωμένα νησιά στην προγραμματισμένη πολυκεντρικήανάπτυξηκαιτηδιαρθρωτικήοργάνωσητηςχώρας(παρ.'α'και'δ,'άρθ.'5,' 128Α/ ).Συγκεκριμένα,οστόχοςήταννασυνδεθούνόλατακατοικημένανησιά τηςχώραςστοδίκτυομεταφοράςηλεκτρικήςενέργειαςτουηπειρωτικούτμήματοςτης

2 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου χώρας,δηλαδήτοδίκτυοτηςελληνικήςδημόσιαςεπιχείρησηςηλεκτρισμού(δεη).τα νησιά θα κρατούσαν επίσης τις αυτόνομές τους μονάδες παραγωγής ενέργειας σε εφεδρεία(παρ.'b2.δ,'άρθ.'6,'128'α/ ). Αναλυτικότερα,οιπροβλεπόμενοιστόχοιγιατοντομέατηςενέργειας,όπωςορίζονταν στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ήταν (παρ.'β,' άρθ.'6,'128'α/ ): 1. να εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εθνικής επικράτειας, 2. ναενισχύσειτηνενεργειακήασφάλειαμέσωτηςανάπτυξηςτωνανανεώσιμων πηγώνενέργειας,τηςπροώθησηςτωνεναλλακτικώνκαυσίμων,καθώςκαιτης αξιοποίησηςεγχώριωνπόρων,και 3. ναπαρακολουθείαποτελεσματικάτιςπεριβαλλοντικέςεπιδόσειςτουτομέατης ενέργειας, καθώς και να μειώσει τις επιπτώσεις του τομέα στην κλιματική αλλαγή,στοπλαίσιοτωνσχετικώνδεσμεύσεωντηςχώρας. Προγραμματισμένα μέτρα που σχετίζονται με την υποδομή της παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνουν την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων λιγνίτη και τη σταδιακή μείωση της χρήσης λιγνίτη, την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της χώρας ως κέντρο ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών πετρελαίουκαιφυσικούαερίου,καθώςκαιτηνανάπτυξηυπόγειωνδικτύωνδιανομής ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς διέλευση μέσα από ευαίσθητες περιοχές και, αν είναι δυνατόν,απόπεριοχέςπουπεριλαμβάνονταιστοδίκτυοnatura2000). Η παρ.' 4' του' άρθ.' 10 του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης περιέγραψε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα, τα μέτρα που αφορούν το νερό περιγράφονται στην παρ.'4α,τουεδάφουςστηνπαρ.'4β,καιτουαέρα/ατμόσφαιραςστηνπαρ.'4γ'του'άρθ.' 10'τουπλαισίου. Τοσχέδιοτουνερούέχειωςστόχο,μεταξύάλλων,ναπαρέχειολοκληρωμένηδιαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων ανά υδατικό διαμέρισμα, την προστασία των υπόγειων αποθεμάτων νερού από την υπερεκμετάλλευση και ποιοτική υποβάθμιση, τηνκατασκευήμέσασταεπόμεναπέντεχρόνιαβιολογικώνσταθμώνεπεξεργασίαςκαι δικτύωναποχέτευσηςσεόλουςτουςοικισμούςτηςχώραςμεπερισσότερουςαπό2000 κατοίκους,τηλήψηαναγκαίωνμέτρωνγιατηδιασφάλισητωναναγκαίωναποθεμάτων νερού για οικιακή, γεωργική και βιομηχανική χρήση, ιδιαίτερα σε άνυδρες περιοχές όπωςηνησιωτικήπεριοχήτουαιγαίου. Τοσχέδιοτουεδάφουςπεριλαμβάνει,μεταξύάλλων,τηνκατάργησηκαιενοποίησητων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και την τοποθέτηση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων στην πηγή, καθώς και την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης/αξιοποίησηςοικιακώναπορριμμάτωναπό24%σε60%τηςποσότητας τουςτο2023. Το σχέδιο της ατμόσφαιρας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών από οχήματα, ιδίως μέσω της προώθησης των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς. Η πρόοδος της εφαρμογής του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης παρουσιάζονται και συζητούνται σε σεμινάρια που διοργανώνονταιαπότουπουργείοπεριβάλλοντος,ενέργειαςκαικλιματικήςαλλαγής κάθε δύο χρόνια. Η παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της May2014 Page2of13

3 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται με πολύπλοκους, ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που επελέγησαν από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα τουχωροταξικούσχεδιασμούκαιτηςαειφόρουανάπτυξης.ταδεδομένασυλλέγονται απότοεθνικόδίκτυοπληροφοριώνγιατονχωροταξικόσχεδιασμό,τααποτελέσματα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα τουχωροταξικούσχεδιασμούκαιτηςαειφόρουανάπτυξης,στοκοινοβούλιοκαι,τέλος, δημοσιοποιούνται. ' Παραγωγή'ηλεκτρικής'ενέργειας'από'Ανανεώσιμες'Πηγές'Ενέργειας'(ΑΠΕ)'' Οι βασικές κατευθύνσεις για την ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς παραγωγής ενέργειαςμεχρήσηαπεκαθιερώθηκανμετοννόμο'3468/2006. Αυτός ο νόμος είναι αποτέλεσμα της Οδηγίας' 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιΣυμβουλίου,σχετικάμετηνπροώθησητηςηλεκτρικήςενέργειαςπου παράγεταιαπόαπεστηνεσωτερικήαγοράενέργειαςθέτονταςκανόνεςπουπαρέχουν προτεραιότηταστην εσωτερικήαγοράστην παραγωγήενέργειας απόαπεκαιστους σταθμούς υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής (συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, ΣΗΘ). Επιπλέον, ο νόμος αυτός (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο' 3851/2010)θέτειτουςακόλουθουςεθνικούςστόχουςγιατοέτος2020,όπωςορίζονται στηνοδηγία'2009/28/εκ:ηενέργειαπουπαράγεταιαπόαπεθαπρέπεινακαλύπτει (α) το 20% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, (β) το 40% της ακαθάριστηςκατανάλωσηςηλεκτρικήςενέργειας,(γ)το20%τηςτελικήςκατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, και (δ) το 10% της τελικής κατανάλωσηςηλεκτρικήςενέργειαςστοντομέατωνμεταφορών. Διαδικασία'αδειοδότησης'σταθμών'παραγωγής'ενέργειας'' Ο νόμος'3468/2006 καθορίζει το νομικό πλαίσιο έγκρισης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςαπόαπε.οιάδειεςπουαπαιτείέναςσταθμόςηλεκτρικήςενέργειαςείναιη Άδεια'Παραγωγής'Ηλεκτρικής'Ενέργειας(χορηγείταιμεαπόφασητηςΡυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ΡΑΕ, βάσει των ειδικών κριτηρίων υγείας, ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, την προστασία του περιβάλλοντος, και άλλα, όπως τροποποιήθηκεμετοάρθ.'2'του'νόμου'3851/2010)καιοιάδειες' Εγκατάστασης' και' Λειτουργίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μη διασυνδεδεμένα νησιά 1, σε περιοχές με κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και περιοχές με άλλους υφιστάμενους περιορισμούς, οι αιτήσεις Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών έχουνε προτεραιότητααπόάλλεςεφαρμογέςπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςαπόαπε(παρ.' 7,' άρθ.' 3,' νόμος' 3468/2006). Οι άδειες παραγωγής υβριδικών σταθμών 1Το άρθ.' 130' του' νόμου' 4001/2011 ορίζει ότι η διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που συντάχθηκε από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΔΕΔΔΗΕ)μετάαπότροποποιήσειςτηςΡΑΕ.Η1 η έκδοσητουκώδικαδιαχείρισηςηλεκτρικών ΣυστημάτωνΜηΔιασυνδεδεμένωνΝησιώνδημοσιεύτηκετο2014.Οκώδικαςαυτόςπεριέχειόλουςτους κανονισμούς που αφορούν ενεργειακές δραστηριότητες στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Οι αρμοδιότητες, ευθύνες και τα δικαιώματα των διαχειριστών, των εποπτικών αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών σε θέματα ενέργειας έχουμ καθοριστεί σαφώς, όπως έχουν και όλες οι απαραίτητες ενέργειεςκαιπροϋποθέσειςγιατηνορθήεφαρμογήκαιεπιβολήσυμφωνιώνστοντομέατηςενέργειας. May2014 Page3of13

4 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου ηλεκτροπαραγωγής 2 στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερήανάλυσηπουναπεριγράφειτοντρόποενσωμάτωσης καιλειτουργίαςτου σταθμούστοηλεκτρικόδίκτυοτουνησιούσεετήσιαβάση(συμπεριλαμβανομένηςκαι της εγγυημένης παροχής ισχύος και τους όρους λειτουργίας και προϋποθέσεις του σταθμού) (άρθ.' 6,' νόμος' 3468/2006). Επιπλέον, στην περίπτωση των νησιών, έχουν απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις για Άδειες Παραγωγής ή για εξαιρέσεις μονάδων που συνδυάζουν ΑΠΕ με μονάδες αφαλάτωσης νερού, με την προϋπόθεση ότι η εγκατεστημένηισχύςτωναπεδενυπερβαίνειμεπάνωαπό25%τηχωρητικότητατης μονάδας αφαλάτωσης. Το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τους αυτοπαραγωγούς, δηλαδή, τη δέσμευση να μην παρέχουν στο δίκτυοπάνωαπότο20%τηςετήσιαςπαραγόμενηςηλεκτρικήςενέργειας(παρ.'12,'άρθ.' 3,'νόμος'3468/2006, άρθ.'2'νόμος'3851/2010). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μονάδα ΑΠΕ κρίνεταιβάσειμιαςτεχνοοικονομικήςανάλυσηςπουετοιμάζεταιαπότοναιτούντα,ενώ θα πρέπει επίσης να υπογραφούν συμβάσεις μεταξύ του αιτούντος και της Γενικής ΓραμματείαςΑιγαίουκαιΝησιωτικήςΠολιτικήςήτουαιτούντακαιαρμοδίωντοπικών αρχώνσχετικώνμετηδιάθεσητωνπαραγόμενωνποσοτήτωννερού. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 3 (κάτωαπόαυστηρούςπεριορισμούςχωρητικότηταςκαιείδουςχρήσης)και σε συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερους των 20 kw (νόμος' 2773/1999, άρθ.' 4' νόμου' 3468/2006, παρ.' 12' άρθ.' 2' νόμου' 3851/2010). Η απαλλαγήαπότιςάδειεςθαπρέπειναπιστοποιείταιαπότονυπεύθυνοφορέακαινα κοινοποιείται στη ΡΑΕ και το τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπεύθυνο για τις ΑΠΕ (άρθ.' 4' νόμου' 3468/2006, παρ.' 12' άρθ.' 2' νόμου'3851/2010). Παρόλο που εξαιρούνται από την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των ΑδειώνΕγκατάστασηςκαιΛειτουργίας,οισταθμοίμεεγκατεστημένηισχύπάνωαπότα καθορισμένα όρια χρειάζονται Έγκριση' Περιβαλλοντικών' Όρων σύμφωνα με τους νόμους που τίθενται σε ισχύ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (παρ.' 13' άρθ.' 8' νόμου'3468/2006,'άρθ.'3'νόμου'3851/2010). Η Άδεια Παραγωγής είναι η προϋπόθεση γιατοαίτημαέγκρισηςπεριβαλλοντικώνόρων. Στηνπερίπτωσηπουδεναπαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ενός σταθμού Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας υποχρεούται να εκδώσει επίσημη απαλλαγή της εν λόγω απαίτησης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πρέπει να ενσωματώνει ειδική έγκριση όταν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα 2Μια υβριδική μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι ένας σταθμός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήσητουλάχιστονμίαςανανεώσιμηςπηγήςενέργειας.ηετήσιασυνολικήενέργειαπουαπορροφάταιαπό το δίκτυο (είσοδος από το δίκτυο μείον την έξοδο στο δίκτυο από τη μονάδα ΑΠΕ) δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ενέργειας που απαιτείται για την πλήρωση των μονάδων αποθήκευσηςτουυβριδικούσταθμού.επιπρόσθετα,ηπαραγωγικήικανότητατηςμονάδαςαπεδενπρέπει ναείναιπερισσότεροαπό20%μεγαλύτερηεκείνηςτωνμονάδωναποθήκευσηςτουσταθμού. 3 ΣΗΘΥΑ είναι μονάδες συμπαραγωγής που εξασφαλίζουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον10%σεσύγκρισημετηχωριστήπαραγωγήθερμικήςκαιηλεκτρικήςενέργειας.ηηλεκτρική, θερμική και συνολική απόδοση του CHP ορίζονται στο νόμο' 3734/2009. Το αρχείο Αδειών Παραγωγής μονάδωνσυμπαραγωγήςδιατηρείταιστηραε. May2014 Page4of13

5 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου μεταφοράςκαιδιανομήςκαυσίμωνπρόκειταινακατασκευαστούνσεδασικέςεκτάσεις ήδάση(παρ.'2'άρθ.'58'νόμου'998/1979,'παρ.'3'άρθ.'8'νόμου'3468/2006). Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα, ανεμογεννήτριες σε κτίρια σε άλλες δομικές κατασκευές και σε οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις ΑΠΕ εξαιρούνται επίσης από την έγκριση αυτή σε γήπεδα εκτόςεάνδενπληρούνταιειδικέςσυνθήκες,γιαπαράδειγμα,ανείναιμέροςτουδικτύου Natura2000(παρ.'3,'άρθ.'8'νόμου'3468/2006,'άρθ.'3'νόμου'3851/2010). ΟιπεριορισμοίτηςχωρητικότηταςσταθμώνπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςαπόΑΠΕ φαίνονταιστονπαρακάτωπίνακα. Πίνακας1:Όριαχωρητικότηταςεξαιρέσεωναδειοδότησης ' Άδεια' παραγωγής'' Άδεια' εγκατάτασης'' Άδεια' λειτουργίας'' Έγκριση' Περιβαλλοντικών'Όρων' ΦΒ' >20kWκαι<1MWp <500kW Ηλιοθερμικά' >20kWκαι<1MWp <500kW Αιολικοί'σταθμοί' >20kWκαι<100kW <20kW Βιομάζα/Βιοαέριο/ >20kWκαι<1MW <500kW Βιοκαύσιμα' Γεωθερμία' >20kWκαι<500MW <500kW ΣΗΘ' >20kWκαι<1MWe ' Μετάτηδιευθέτησητωναδειώνπουαναφέρθηκανπαραπάνω,συνάπτονταισυμφωνία διασύνδεσης και η Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με το διαχειριστή του δικτύουήτουσυστήματος. Προτεραιότητες'απορρόφησης'ηλεκτρικής'ενέργειας'από'το'Σύστημα'/'Δίκτυο'' Δίνεται προτεραιότητα στην ενσωμάτωση ΑΠΕ στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο ΔίκτυοσεΣΗΘΥΑεγκαταστάσεις,εγκαταστάσειςΑΠΕυβριδικώνσταθμών,καθώςκαι πλεονάσματος ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από αυτοπαραγωγούς (κάτωυπόσυγκεκριμένεςσυνθήκες,αρθ.'9'νόμου'3468/2006). Σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ΑΠΕ ή σε υβριδικούς σταθμούς με ΑΠΕ έχει προτεραιότητα σε σχέσημετηνηλεκτρικήενέργειαπουπαράγεταισεσταθμούςπαραγωγήςηλεκτρικής ενέργειαςσυμπαραγωγήςυψηλήςαπόδοσης(αρθ.'10'νόμου'3468/2006). Οι όροι, προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάσεων παραγωγής περιγράφονται στονκώδικαδιαχείρισηςτουδικτύου/συστήματοςή,σεπερίπτωσηπουηπεριοχήδεν συνδέεται με το διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, στον Κώδικα ΔιαχείρισηςΜηΔιασυνδεδεμένωνΝησιών. Τιμολόγηση'της'ηλεκτρικής'ενέργειας'' Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται στο Σύστημα / Δίκτυο ( FeedÖinÖtariffs, FIT) παραγωγών ή αυτοπαραγωγώνσεσταθμούςαπεκαισταθμούςσυμπαραγωγήςυψηλήςαπόδοσης.η μέγιστηεγκατεστημένηισχύςτωνσταθμώνδενμπορείναυπερβαίνειτα35mwκαιτο μέγιστο πλεόνασμα που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, δεν πρέπει να May2014 Page5of13

6 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου υπερβαίνειτο20%τηςσυνολικήςετήσιαςπαραγόμενηςηλεκτρικήςενέργειας(άρθ.'13' νόμου'3468/2006,'άρθ.'5'νόμου'3851/2010). Πίνακας2:ΤιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςπουτροφοδοτείταιστοΣύστημα/Δίκτυο απόαπε,όπωςτροποποιήθηκεαπότοννόμο4254/2014(τιμέςσεγκριφόντοισχύουν για σταθμούς που συνδέθηκαν το 2ο εξάμηνο του 2013 και η αποζημίωση τους είχε κανονιστείσύμφωναμετηνυποπαρ.'ι.2'της'παρ.'ι'του'άρθ.'1'του'νόμου'4093/2012). Παραγωγή'ηλεκτρικής'ενέργειας'από:' (1)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςισχύος 5MW (2)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςισχύος>5mw (3)Αιολικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεχερσαίες εγκαταστάσειςσταμηδιασυνδεδεμένανησιά (4)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 1 MWe (5)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό1 MWeέωςκαι5MWe (6)Υδραυλικήενέργειαπουαξιοποιείταιμεμικρούς υδροηλεκτρικούςσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό5 MWeέωςκαι15MWe (7) c Ηλιακήενέργειαπουαξιοποιείταιαπόηλιοθερμικούς σταθμούςηλεκτροπαραγωγήςχωρίςσύστημα αποθήκευσης (8) d Ηλιακήενέργειαπουαξιοποιείταιαπόηλιοθερμικούς σταθμούςηλεκτροπαραγωγήςμεσύστημααποθήκευσης, τοοποίοεξασφαλίζειτουλάχιστον2ώρεςλειτουργίαςστο ονομαστικόφορτίο (9) e 'Γεωθερμικήενέργειαχαμηλήςθερμοκρασίαςκατάτην παρ.1στ τουάρθρου2τουνόμου3175/2003(α 207) (10)Γεωθερμικήενέργειαυψηλήςθερμοκρασίαςκατάτην παρ.1στ τουάρθρου2τουνόμου3175/2003(α 207) (11) f Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 1MW (εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματοςαστικών αποβλήτων) (12) g Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύαπό1mwέωςκαι5 ΜW(εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματος αστικώναποβλήτων) (13) h Βιομάζα(ήβιορευστά)πουαξιοποιείταιμέσω θερμικώνδιεργασιών(καύση,αεριοποίηση,πυρόλυση), απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ>5mw (εξαιρουμένουτουβιοαποδομήσιμουκλάσματοςαστικών αποβλήτων) (14)Αέριαεκλυόμενααπόχώρουςυγειονομικήςταφήςκαι εγκαταστάσειςβιολογικούκαθαρισμούκαιβιοαέριοπου προέρχεταιαπότηναναερόβιαχώνευσητου βιοαποδομήσιμουκλάσματοςαποβλήτωνκαιτην Τιμή'ενέργειας' ΧΕ a ' Τιμή'ενέργειας' ΜΕ b ' May2014 Page6of13

7 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου οργανικήιλύ/λάσπηβιολογικώνκαθαρισμώνκαι αξιοποιούνταιαπόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 2MW (15)Αέριαεκλυόμενααπόχώρουςυγειονομικήςταφήςκαι εγκαταστάσειςβιολογικούκαθαρισμούκαιβιοαέριοπου προέρχεταιαπότηναναερόβιαχώνευσητου βιοαποδομήσιμουκλάσματοςαποβλήτωνκαιτην οργανικήιλύ/λάσπηβιολογικώνκαθαρισμώνκαι αξιοποιούνταιαπόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ> 2MW (16) f Βιοαέριοπουπροέρχεταιαπότηναναερόβια χώνευσηβιομάζας(ενεργειακώνκαλλιεργειών, ενσιρωμάτωνχλωρήςνομήςγεωργικώνκαλλιεργειών, κτηνοτροφικώνκαιαγροβιομηχανικώνοργανικών υπολειμμάτωνκαιαποβλήτων,αποβλήτωνβρώσιμων ελαιώνκαιλιπών,ληγμένωντροφίμων)καιαξιοποιείται απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ 3MW (17) i Βιοαέριοπουπροέρχεταιαπότηναναερόβια χώνευσηβιομάζας(ενεργειακώνκαλλιεργειών, ενσιρωμάτωνχλωρήςνομήςγεωργικώνκαλλιεργειών, κτηνοτροφικώνκαιαγροβιομηχανικώνοργανικών υπολειμμάτωνκαιαποβλήτων,αποβλήτωνβρώσιμων ελαιώνκαιλιπών,ληγμένωντροφίμων)καιαξιοποιείται απόσταθμούςμεεγκατεστημένηισχύ>3mw (18)ΛοιπέςΑΠΕεκτόςΦΒ(συμπεριλαμβαλομένωνκαι τωνσταθμώνενεργειακήςαξιοποίησηςτου βιοαποικοδομήσιμουκλάσματοςαστικώναποβλήτωνμη εντασσόμενωνσεάλληκατηγορίατουπίνακα,που πληρούντιςπροδιαγραφέςτηςευρωπαϊκήςνομοθεσίας όπωςεκάστοτεαυτέςισχύουν) (19)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος 1MWγια τιςκατηγορίες(α)«συνδυασμένοςκύκλοςαεριοστρόβιλου μεανάκτησηθερμότητας»ή(γ)«ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης απομάστευσης»τουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (20)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος 1MW λοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (21)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>1MWκαι 5MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (22)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>1MWκαι 5MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (23)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>5MWκαι 10MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (24)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>5MWκαι 10MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) xΠΤ 95xΠΤ 92xΠΤ 100xΠΤ 80xΠΤ 85xΠΤ 84xΠΤ 90xΠΤ 74xΠΤ 85xΠΤ 78xΠΤ 90xΠΤ 76xΠΤ 80xΠΤ 80xΠΤ 85xΠΤ 70xΠΤ 75xΠΤ 74xΠΤ 80xΠΤ 65xΠΤ 75xΠΤ 70xΠΤ 80xΠΤ May2014 Page7of13

8 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου (25)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>10MWκαι 35MWγιατιςκατηγορίες(α)«Συνδυασμένοςκύκλος αεριοστρόβιλουμεανάκτησηθερμότητας»ή(γ) «Ατμοστρόβιλοςσυμπύκνωσης απομάστευσης»του άρθρου3τηςυ.α.δ5öηλ/γ/φ1/οικ.15641/ (β 1420) (26)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>10MWκαι 35MWλοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςΥ.Α.Δ5Ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (27)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>35MWγια τιςκατηγορίες(α)«συνδυασμένοςκύκλοςαεριοστρόβιλου μεανάκτησηθερμότητας»ή(γ)«ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης απομάστευσης»τουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) (28)ΣΗΘΥΑμεχρήσηΦυσικούΑερίουισχύος>35MW λοιπώνκατηγοριώντουάρθρου3τηςυ.α.δ5ö ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 68xΠΤ 85xΠΤ 72xΠΤ 90xΠΤ 61xΠΤ 62xΠΤ 65xΠΤ 68xΠΤ 62xΠΤ 75xΠΤ 66xΠΤ 80xΠΤ 57xΠΤ 57xΠΤ 60xΠΤ 63xΠΤ (29)ΛοιπέςΣΗΘΥΑπουσυνδέονταιστοΔιασυνδεδεμένο Σύστημα (30)ΛοιπέςΣΗΘΥΑπουσυνδέονταιστοδίκτυοτωνΜη ΔιασυνδεδεμένωνΝησιών ΠΤ:'Προσαρμογή'τιμής'φυσικού'αερίου'(Δες'Πίνακα'B,'σελίδα'1440'του'νόμου'4254/2014)' Οι' τιμές' των' μονάδες' συμπαραγωγής' μπορεί' να' διαφέρουν' ανάλογα' με' τη' συγκεκριμένη' χρήση' της' θερμότητας'ή'των'αερίων'του'σταθμού.'' a'χε:'χωρίς'ενίσχυση.'η'επένδυση'πραγματοποιήθηκε'χωρίς'τη'χρήση'δημόσιων'επιδοτήσεων'για'άνω'του' 20%'του'κόστους'της'επένδυσης,'όπως'αυτή'διαμορφώθηκε'την'ημερομηνία'της'δοκιμαστικής'λειτουργίας' της'μονάδας'ή'της'σύνδεσης.'' b'με:'με'ενίσχυση.'η'επένδυση'πραγματοποιήθηκε'με'κρατικές'επιδοτήσεις.'' c,d' Στο' Διασυνδεδεμένο' Σύστημα:' 100' MW' συνολικά.' Στο' μη' διασυνδεδεμένο' σύστημα' 10%' της' συνολικής' εγκατεστημένης'ισχύς'του'κάθε'ανεξάρτητου'συστήματος.'' d,e'50'mw.'' f,g,h'στο'διασυνδεδεμένο'σύστημα:'40'mw'συνολικά.'' i,j'στο'διασυνδεδεμένο'σύστημα:'50'mw'συνολικά.' ' Αν και η τιμολόγηση των ΦΒ σταθμών ήταν εγγυημένη για 20 χρόνια (25 έτη για παραγωγήηλεκτρικήςενέργειαςαπόηλιοθερμικούςσταθμούς,παρ.'2'άρθρου.'12'νόμου' 3468/2006) 4, αναπροσαρμόστηκε με τον νόμο' 4254/2014 για να αντιμετωπιστεί εν μέρειτοχρέοςτηςχώραςσχετικάμετοντομέατωναπε. ΟιτιμέςαπορρόφησηςηλεκτρικήςενέργειαςαπόΦΒσταθμούςπουβρίσκονταισεισχύ (όπως ορίζονται στο άρθ.'27α'του'νόμου'3734/2009 που τροποποιήθηκε με διάφορες ΥπουργικέςΑποφάσειςκαιτοννόμο'4254/2014)είναιοιακόλουθες: 4Ηδοκιμαστικήλειτουργίαήησύνδεσητουσταθμούπρέπειναξεκινήσει/υλοποιηθείεντός18μηνών απότηνυπογραφήτηςσύμβασης ΠώλησηςΗλεκτρικήςΕνέργειας,γιασταθμούςπαραγωγήςηλεκτρικής ενέργειας μικρότερων των 10 MW, και εντός 36 μηνών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερωντων10mw(αρθ.'15'νόμου'3468/2006,'παρ'5α'άρθ.'27α'νόμου'3734/2009). May2014 Page8of13

9 May2014 Page9of13 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Πίνακας 3 b : Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από ΦΒ σταθμούς, όπως αναπροσαρμόζεται στο νόμο& 4254/2014 (Τιμές που φαίνονταισεγκριφόντοαναφέρονταισεσταθμούςπουσυνδέθηκαντο2οεξάμηνοτου2013καιηαποζημίωσητουςκανονίστηκεσύμφωναμετην υποπαρ.&ι.2&της&παρ.&ι&του&άρθ.&1&του&νόμου&4093/2012). ΦΒσταθμοί ΔιασυνδεδεμένοΣύστημα Μη6ΔιασυνδεδεμένοΣύστημα ΠερίοδοςΔιασύνδεσης ΦΒστεγών ( 10kW) P 100kW 100kW<P 500kW500kW<P 1MW1MW<P 5MW P>5MW P 100kW P>100kW ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ Πριντο2009 c c 445 c 390 c 385 c 385 c 385 c 480 c ο τρίμηνο2009 c c 440 c 375 c 365 c 365 c 355 c 480 c ο τρίμηνο2009 c c 435 c 370 c 345 c 345 c 325 c 460 c ο τρίμηνο2009 c c 430 c 365 c 325 c 325 c 315 c ο τρίμηνο2009 c c 425 c 350 c 315 c c ο τρίμηνο2010 c c 400 c 335 c 315 c c ο τρίμηνο2010 c c 380 c 315 c ο τρίμηνο2010 c c 365 c ο τρίμηνο2010 c c ο τρίμηνο2011 c c ο τρίμηνο2011 c c ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο ο τρίμηνο bτο&άρθ.&14&νόμου&3468/2006,&όπως&τροποποιήθηκε&με&την&υ.α.&2143/2010,&επιτρέπει&την&κατασκευή&φβ&σταθμών&σε&συνδεδεμένα&και&μη&διασυνδεδεμένα&νησιά&έως&150&kwp.&& Γιασταθμούςμεισχύμικρότερητων20kWπουδενείναιμέροςτουΕιδικούΠρογράμματοςΑνάπτυξηςΦΒσεστέγες,οιτιμέςτουπίνακαπροσαυξάνονταικατά10%τουορίου μέγιστηςαποζημίωσηςαρκείηπροσαύξησηναμηνοδηγείσετιμήυψηλότερητηςτιμήςαποζημίωσηςεκτέλεσηςαντίστοιχωνσυμβάσεωνπώλησηςτονιανουαρίου2014. ΓιασταθμούςΧΕμέχρι100kW,πουανήκουνσεαγρότες,οιτιμέςτουπίνακαμειώνονταικατά12%.

10 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Σύμφωνα με την υποπαρ.'iγ.6'του'νόμου'4254/2014 (προσθήκη νόμου'3734/2009), οι τιμές ισχύουν για ΦΒ σταθμούς που ξεκινάνε την λειτουργία τους ή τη δοκιμαστική τουςφάσημετάτην καιηισχύςτους(κάθεχρόνο)δενξεπερνάτα200mw μέχρι το έτος 2020.Επιπλέον ισχύς μπορεί να εγκριθεί για σταθμούς που βρίσκονται ήδηστηδιαδικασίαέγκρισης. Πίνακας4:Τιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςαπόανεμογεννήτριες Τιμή%ενέργειας%(Ευρώ/MWh)% Έτος%%%%%%Μήνας% Διασυνδεδεμένο%Σύστημα Μη%Διασυνδεδεμένο%Σύστημα% Περίοδοςσύνδεσης P' '5'MW' P'>'5'MW' P' '5'MW' P'>'5'MW' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' ΧΕ' ΜΕ' Μέχρι31/12/ Από01/01/ Πίνακας5:Τιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςαπόμικρούςυδροηλεκτρικούςσταθμούς ( 15MW) Τιμή%ενέργειας%(Ευρώ/MWh)% Περίοδοςσύνδεσης P' '1'MW' P'>'1'MW' XE' ME' XE' ME' Μέχρι31/12/ Από01/01/ Η τιμολόγηση υβριδικών σταθμών σε μη διασυνδεδεμένα νησιά γίνεται κάθε μήνα. Η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται στον παραγωγό για την διαθεσιμότητα της εγγυημένηςισχύςαπόέναυβριδικόσταθμόδενμπορείναείναιχαμηλότερηαπόεκείνη που καταβάλλεται για την ηλεκτρική ενέργεια από ένα νεοεισερχόμενο συμβατικό σταθμό (δηλαδή, ένα σταθμό που χρησιμοποιεό συμβατικά και καύσιμα κατασκευάστηκετηνίδιαπερίοδοστομηδιασυνδεδεμένονησί)τηςίδιαςισχύς(παρ.'3' άρθ.'13'νόμου'3468/2006).ητιμήτηςηλεκτρικήςενέργειαςπουπαράγεταιμετηχρήση αποθηκευμένης ενέργειας σε σύστημα αποθήκευσης υβριδικού σταθμού και τροφοδοτείται στο δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών πρέπει να είναι υψηλότερη από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο υβριδικός σταθμός από το δίκτυογιατηνπλήρωσητουαποθηκευτικούτουσυστήματοςπροσαυξημένηκατά25%. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούςσταθμούςαναφέρεταιστοάρθ.'28'της'υ.α.'2373/2011(καιυποπαρ.'ιγ.5,'παρ.' ΙΓ'νόμου'4254/2014). Όλοιοιπαραγωγοίσταθμών ΑΠΕ,εκτόςτων ΦΒ σταθμώνπουαποτελούνμέροςτου ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη των ΦΒ συστημάτων σε κτίρια (βλέπε παρακάτω)είναιυποχρεωμένοιναπροσφέρουνέκπτωσηστηνενέργειαπουπαρείχανε κατάτηδιάρκειατου2013(υποπαρ.'iγ.3'νόμου'4254/2014),ωςεξής: Έκπτωση%(%)% Περίοδος%σύνδεσης% ' Έως31/12/ Έως31/12/ Έως31/12/ Έως01/01/ Έωςκαι100kW 20.0 (συμπεριλαμβανομένων καιτωνσταθμώνπου ανήκουνσε κατ επάγγελμααγρότες) ΥπόλοιπεςΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 10.0 May2014 Page10of13

11 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Ανανέωση συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από το συντελεστή απόδοσης,όπωςπεριγράφεταιστηνυποπαρ.'iγ.4'του'νόμου'4254/2014. % Ειδικό%πρόγραμμα%για%την%ανάπτυξη%ΦΒ%συστημάτων%σε%κτίρια%% Η Κοινή' Υπουργική' Απόφαση' (Κ.Υ.Α.):' «Ειδικό' πρόγραμμα' ανάπτυξης' φωτοβολταϊκών' συστημάτων'σε'κτιριακές'εγκαταστάσεις'και'ιδίως'σε'δώματα'και'στέγες'κτιρίων»,φεκ' 1079' Β / (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.:' «Συμπλήρωμα' του' ειδικού' προγράμματος' ανάπτυξης' φωτοβολταϊκών' συστημάτων' σε' κτίρια»,' ΦΕΚ' 1557' Β / ),είχεωςστόχοτηνπροώθησημικρώνφωτοβολταϊκώνεγκαταστάσεων σεεθνικόεπίπεδο.ημέγιστηισχύςανάεγκατάστασησεστέγεςκαιταράτσεςκατοικιών καιμικρώνεπιχειρήσεων(μετηνπροϋπόθεσηότιπληρούνειδικέςπροϋποθέσεις)για τηνηπειρωτικήχώρα,ταδιασυνδεδεμένανησιάκαιτηνκρήτηέχειοριστείστα10kwp καιγιαταμηyδιασυνδεδεμένανησιάστα5kwp. ΔεδομένουότιηδιάθεσηπαραγόμενηςενέργειαςστοΔίκτυοσυμβάλλειστηνεπίτευξη τωνστόχωνδιείσδυσηςανανεώσιμωνπηγώνενέργειαςπουκαθορίζονταιστηνοδηγία' 2001/77/ΕΚ,οιιδιοκτήτεςΦΒσταθμώνδενεπιβαρύνονταιμεπρόσθετουςφόρουςγια τη διάθεση ενέργειας από τους σταθμούς τους. Η διαδικασία εφαρμογής είναι επίσης σχετικά απλή απαιτώντας μόνο μια αίτηση στη ΔΕΗ και άδεια από την Πολεοδομική Υπηρεσίαγιατηνεκτέλεσηεργασιώνμικρήςκλίμακας. Για να γίνει η κατασκευή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια πιο ελκυστική, οι νέοι κανονισμοί κτιρίων επιτρέπουν σε κατασκευές που περιέχουν ενεργειακάσυστήματαμεαπεναυπερβαίνουντομέγιστοεπιτρεπόμενούψοςκτιρίων για μία περιοχή (παρ.' 2' άρθ.' 19' νόμου' 4067/2012). Για κτίρια με χαμηλή έως πολύ χαμηλήκατανάλωσηενέργειαςκαιμεκαλήεώςεξαιρετικήπεριβαλλοντικήεπίδοση,ο συντελεστήςδόμησηςμπορείνααυξηθείκατά5y10%(άρθ.'25'νόμου'4067/2012). ΗτιμολόγησηηλεκτρικήςενέργειαςπουπαράγεταισεΦΒσταθμούς στοπλαίσιοτου ειδικούπρογράμματοςγιατηνανάπτυξητωνφβσυστημάτωνσεκτίριακαιειδικότερα στέγεςκαιαπορροφάταιαπότοδίκτυοορίστηκεστηνπαρ.'3'του'άρθ.'3του«ειδικού' προγράμματος'ανάπτυξης'φωτοβολταϊκών'συστημάτων'σε'κτιριακές'εγκαταστάσεις'και' ιδίως'σε'δώματα'και'στέγες'κτιρίων», όπως τροποποιήθηκε από διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις,μετελευταίατηνΥ.Α.ΦΕΚ'1103'Β / : Χρόνος%Μήνας% Τιμή%ενέργειας% (Ευρώ/MWh)% 2013Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος Φεβρουάριος Αύγουστος % % % May2014 Page11of13

12 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου Περιορισμοί%στην%παραγωγή%ηλεκτρικού%ρεύματος%και%αναστολές%% Το2010,σεμιαπροσπάθειαναπεριοριστεί η αναλογίαεγκατεστημένηςισχύοςκαιη κατανομήχρόνουμεταξύτωνδιαφόρωντεχνολογιώναπε,δημοσιεύθηκεηυπουργική' Απόφαση'(Υ.Α.)'1630'Β / Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή της στο χρόνο καθορίστηκανόπωςφαίνεταιστονπαρακάτωπίνακα,μεχρονικόορίζονταταέτη2014 και2020: 2014% 2020% Υδροηλεκτρικά%% Μικρά%(0R15%MW)% Μεγάλα%(>15%MW)% ΦΒ% Εγκαταστάσεις%από%επαγγελματίες% αγρότες%της%περίπτωσης%(β)%της%παρ.%6% του%άρθ.%15%του%νόμου%3851/2010% Λοιπές%εγκαταστάσεις% Ηλιοθερμικά%% Αιολικά%% (περιλαμβανομένων%θαλασσίων)% Βιομάζα% ΑποφασίστηκεότιοΥπουργόςΠεριβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςμετά από εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΕ μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία αδειοδότησης ανάτεχνολογίαή/καιανάκατηγορίαπαραγωγού.επειδήησυνολικήδυναμικότηταφβ εγκαταστάσεων για την οποία είχε υπογραφεί σύμβαση πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβη το όριο εγκατεστημένης ισχύος για το έτος 2014 (1500 MW) και μάλισταυπερέβηκαιτοόριογιατοέτος2020(2200mw),ουπουργόςπεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία αδειοδότησης και την έκδοση προσφορών διασύνδεσης για ΦΒ σταθμούς (ΦΕΚ'2317' Β / ). ΗαπόφασηαυτήανέστειλενέεςαιτήσειςστηΡΑΕγιατηχορήγησηαδειώνπαραγωγής, τηνεξέτασηεκκρεμώναιτημάτωνγιαχορήγησηάδειαςπαραγωγήςαπόφβσταθμούς, νέες αιτήσεις στον αρμόδιο διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης ΦΒ σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και την εξέταση από τον υπεύθυνοδιαχειριστήτωνεκκρεμώναιτημάτωνγιαπροσφοράσύνδεσηςφβσταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Η αναστολή προσφορών διασύνδεσης και συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ σταθμούςγιατηνηπειρωτικήχώρακαιταμηδιασυνδεδεμένανησιάήτανσεισχύμέχρι τοναπρίλιο2014(παρ.'7'υποπαρ.'iγ.8'νόμου'4254/2014). ΑΠΕ σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής, που εξαιρούνταιαπότηνυποχρέωσηλήψηςκαιέχουνλάβειδεσμευτικούςόρουςσύνδεσης, που εμπίπτουν στην κατηγορία έργων για διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (άρθ.' 9' νόμου'3775/2009,'φεκ'2317'β / ),έργαηλεκτροπαραγωγήςαπόγεωθερμία,ή ΦΒέργατουειδικούπρογράμματοςστεγών,δενυπόκεινταισεδιαδικασίεςαναστολής. Σύμφωνα με το άρθ.'8α'του'νόμου'3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.'6'του' νόμου'4203/2013,οδιαχειριστήςτουσυστήματοςχορηγείμίαπροσφοράδιασύνδεσης σε αιτήσεις σύνδεσης σταθμών αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο Σύστημα May2014 Page12of13

13 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου ΜεταφοράςΗλεκτρικήςΕνέργειαςπουέχειχαρακτηρισθείκορεσμένο,εάνηπρόσθετη ισχύςδενξεπερνάτηνικανότητααπορρόφησηςηλεκτρικήςενέργειαςπάνωαπό20%. Επιπλέον,μεβάσητοάρθ.'14Α'του'νόμου'3468/2006,όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθ.'6' του' νόμου' 4203/2013, επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς η εγκατάσταση ΦΒ σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών 5 που συνδέονται στο δίκτυο, χωρίς να επηρεάζονται από την αναστολή αδειών παραγωγής. Ωστόσο, εάν η εγκατάσταση πραγματοποιείταισεμιαπεριοχήμεκορεσμένοδίκτυο,οδιαχειριστήςδικτύουμπορεί ναπεριορίσειτηναπορροφούμενηισχύ,ενώηηλεκτρικήενέργειααπορροφάταιαπότο δίκτυο χωρίς την υποχρέωση αποζημίωσης στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του ΥπουργούΠεριβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςκαιμετάαπόγνώμητης ΡΑΕμπορείναυπάρξεικάποιααποζημίωσηπροςτονειδικόλογαριασμότουάρθ.'40'του' νόμου'2773/1999ήπροςτοναυτοπαραγωγόγιατηναπορρόφησητουπλεονάσματος τηςηλεκτρικήςενέργειας. Προστατευόμενες%περιοχές%του%δικτύου%Natura%2000%% Η Κ.Υ.Α.' ΦΕΚ' 1289' Β /1998 καθιέρωσε την επιτροπή «Φύση 2000» και όρισε τις αρμοδιότητέςτηςωςκεντρικόεπιστημονικόσυμβουλευτικόόργανοτουκράτουςγιατο συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την προστασίατηςελληνικήςβιοποικιλότητας.ηλειτουργίατηςείναιευθύνηκαικαθήκον του εκάστοτευπουργού Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής.Ηέκθεση σχετικά με τις δράσεις και τη λειτουργία της επιτροπής για την περίοδο 2010y2013 ήτανηέναρξητηςπροετοιμασίαςτουεπίσημουκειμένουγιατηνπαραγωγήενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία σε περιοχές που προστατεύονταιαπότοδίκτυοnatura2000. ΌπωςορίστηκεαπότηνΥ.Α.'ΦΕΚ'1138'Β / ,πουενέκρινετο«Ειδικό'Πλαίσιο' Χωροταξικού'Σχεδιασμού'και'Αειφόρου'Ανάπτυξης'για'τον'Τουρισμό'και'της'Στρατηγικής' Μελέτης' των' Περιβαλλοντικών' Επιπτώσεών' αυτού», ο εθνικός χώρος χωρίζεται σε πολλέςυποκατηγορίεςμεβάσηγεωμορφολογικά,τουριστικάκαιάλλαχαρακτηριστικά. Οιπαράκτιεςπεριοχέςκαιτανησιάαποτελούνμιαξεχωριστήκατηγορία,όπωςισχύει και για τις προστατευόμενες περιοχές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Στην περίπτωση προστατευόμενων περιοχών η δυνατότητα κατασκευής κτιρίων περιορίζεται ή/και απαγορεύεται, ενώ όλεςοιτουριστικέςδραστηριότητεςπρέπεινασυνδέονταιμεήπιεςμορφέςτουρισμού, μετηχρήσητοπικώνπόρων,τηνπροώθησηκαιπροστασίατουπεριβάλλοντοςκαιτου τοπίουκ.λπ.οιπεριοχέςτουδίκτυοnatura2000ταξινομήθηκανπεραιτέρωμεβάσητα χαρακτηριστικάτουςστονόμο'3937/2011. Μεβάσητηνπαρ.'6'του'άρθ.'19'του'νόμου'1650/1986όπωςτροποποιήθηκεμετηνπαρ.' 2'του'άρθ.'8'του'νόμου'3851/2010, η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ που μπορεί να έχει επιτραπείσεκάποιαπεριοχή,δενμπορείναπεριλαμβάνειγηπουναανήκειστοδίκτυο Natura Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.' 4' άρθ.' 6' του' κεφαλαίου' Β' του' νόμου' 3894/2010,οιπεριοχέςτουδικτύουNaturaΑ(ζώνεςαπόλυτηςπροστασίας),δενείναι 5Σύμφωνα με το άρθ.' 4' του' νόμου' 4203/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του άρθ.' 8Α' του' νόμου' 3468/2006, η σύνδεση μικρών ανεμογεννητριών ( 50 kw) στο δίκτυο θα ακολουθήσει το πλαίσιο του «ειδικού'προγράμματος'ανάπτυξης'μικρών'ανεμογεννητριών»'πουκαθορίστηκεμεαπόφασητουυπουργού Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςκαιθαδημοσιευθείστις30/06/2014. May2014 Page13of13

14 Δρ.Μηχ.ΦωντίναΠετρακοπούλου αντικείμενο επένδυσης που υπάγεται στο νόμο για την «Επιτάχυνση' και' διαφάνεια' υλοποίησης'στρατηγικών'επενδύσεων». Σύμφωναμετοάρθ.'7'του'νόμου'3468/2006,σταθμοίπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας απόαπεήσηθυα,καθώςκαικάθεέργοπουσυνδέταιμετηνκατασκευήκαιλειτουργία τους,συμπεριλαμβανομένηςτηςκατασκευήςδρόμωνπρόσβασηςκαισύνδεσήςτουςμε τοσύστημαήτοδίκτυοεπιτρέπεταιναεγκαθίστανταικαιναλειτουργούνσε: α)οικόπεδαήπεριοχέςτωνοποίωνοαιτώνέχειτονόμιμοδικαίωμα, β)δάσηήδασικέςεκτάσειςπουέχουνχορηγηθείτηνάδειαεκτέλεσηςέργωνσύμφωνα μεταάρθ.'45'και'58'του'νόμου'998/1979,ήτοάρθ.'13'του'νόμου'1734/1987, γ) αιγιαλό, παραλία, θάλασσα, ή στο βυθό, αν το δικαίωμα χρήσης του χορηγήθηκε σύμφωναμετοάρθ.'14'του'νόμου'2971/2001. Βάσειτουνόμου'4014/2011,στηνπερίπτωσηέργωνήδραστηριοτήτωνπουλαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Για έργα της κατηγορίας Α (έργα και δραστηριότητεςπουμπορείναέχουνσημαντικέςπεριβαλλοντικέςεπιπτώσειςκαιγια τις οποίες απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η εγκατάσταση σταθμώνπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας)υποβάλλεταιειδικήοικολογικήαξιολόγηση στηναντίστοιχηυπηρεσίαωςμέροςτηςμελέτηςπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεων(παρ.'9' και' 10' του' άρθ.' 11' του' νόμου' 4014/2011). Εάν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις, τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεωναυτώνθαπρέπεινααναφέρονταικαινααιτιολογούνται,προκειμένουνα διασφαλιστείηακεραιότητατηςπεριοχής. Είναι πιθανό ότι, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα μίας εκτίμησης σχετικά με τις επιπτώσεις, και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένωνκαισυμφερόντωνκοινωνικήςήοικονομικήςφύσεως.σετέτοια περίπτωσηπρέπειναλαμβάνονταιυπόψηόλατααναγκαίααντισταθμιστικάμέτραγια την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής περιοχών εντός του δικτύου Natura Η απόφαση για το αν ένα έργο ή δραστηριότητα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής. Με αυστηρές εξαιρέσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ σταθμούς, η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, απαγορεύεταισε αγροτεμάχια και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας (παρ.' 7' άρθ.' 9' νόμου'3851/2010). Δηλώνωότιοιπληροφορίεςπουπαρέχονταισεαυτόντονοδηγόείναιαληθείςεξ όσωνδύναμαι να γνωρίζω. Τυχόν προσθήκες/διορθώσεις από ερευνητές και ειδικούς που ειδικεύονται σε αυτόντοντομέαείναιευπρόσδεκτες. % May2014 Page14of13

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α- νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη Επιβλέπουσα καθηγήτρια :Αποστολίδου Ελένη Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο :... 7 Είδη Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γκορόγιας Άρης Χηµικός Μηχανικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων Εθνικός στόχος για συµµετοχή ΑΠΕ Οι εθνικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Απρίλιος 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Ακαδημίας 39, 106 72

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/2983468/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα