Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα Νησιά από σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και από σταθμούς που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 29 Ιουλίου 2010 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α 286/ ), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του νόμου 3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85/ ). 3. Τις διατάξεις του νόμου 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129/ ), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 5 α και το άρθρο Τις διατάξεις του νόμου 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8/ ), όπως ισχύει και ιδίως του Άρθρου 27Α. 5. Την απόφαση υπ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.5707/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α» (ΦΕΚ 448/2007). 6. Την από και υπ αρ. 136/2006 απόφαση της ΡΑΕ «Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή εξαίρεσης από τη χορήγηση αυτής για έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ». 7. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών που καταρτίστηκε βάσει της από και υπ αρ. 75/2007 απόφασης της ΡΑΕ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 694/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 85/ απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισμό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθμών ΑΠΕ σε Κορεσμένα Δίκτυα, Σύμφωνα με τις Διατάξεις 1/6

2 του Άρθρου 4 παρ. 1 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την απόφαση 702/2008 της ΡΑΕ. 9. Την υπ αριθμ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ «Καθορισμός περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, προσδιορισμός περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ σε αυτές, καθορισμός μεθοδολογίας επιμερισμού της ισχύος και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την απόφαση 703/2008 της ΡΑΕ. 10. Την υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-63160/ εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή για τον προσδιορισμό των περιθωρίων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών στα διασυνδεδεμένα νησιά για το έτος Την υπ αρ. 166/2009 σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 27Α, του νόμου 3734/ Την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β 1079/2009). 13. Το υπ αριθ. ΡΑΕ/Ι / έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Επέκταση Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις (ν. 3851/2010-άρθρο 5, παρ. 8)», στο οποίο περιλαμβάνεται σχέδιο ρυθμίσεων για την τροποποίηση του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος, κατά τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 27Α, του νόμου 3734/2009 και την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 και ισχύει. 14. Την υπ αριθμ. 331/2010 γνωμοδότηση της ΡΑΕ που εκδόθηκε σε εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3851/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Τις διατάξεις του νόμου 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45), όπως ισχύει. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση 96/2007, και για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται σε αυτήν, καθορίσθηκαν ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα για την τεχνολογία των φωτοβολταικών και των αιολικών σταθμών, οι περιοχές των Μη Διασυνδεδεμένων και των Διασυνδεδεμένων Νησιών (περιλαμβανομένης και της Εύβοιας). Παράλληλα με την ίδια απόφαση και βάσει της μεθοδολογίας Προσδιορισμού των Περιθωρίων Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Μικρών Ανεμογεννητριών (υπ αρ. 85/2007 απόφαση της ΡΑΕ), προσδιορίσθηκε το περιθώριο φωτοβολταϊκών σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών για κάθε αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα μη διασυνδεδεμένου νησιού. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β 448/2007), μετά τον καθορισμό των περιθωρίων σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, η ΡΑΕ προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης, καθορίζοντας παράλληλα τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων. Κατά την διαδικασία της πρόσκλησης αυτής η ΡΑΕ έλαβε υπόψη τις θεσπιζόμενες από τον νόμο 3468/2006 κατηγορίες σταθμών, ήτοι τους σταθμούς κάτω των 150 kwp (εξαιρέσεις) και τους σταθμούς άνω των 150 kwp. Στον επισυναπτόμενο Πίνακα I περιλαμβάνονται τα περιθώρια ισχύος για Φ/Β σταθμούς για κάθε 2/6

3 νησί βάσει της απόφασης 703/2008 της ΡΑΕ καθώς και η συνολικά αδειοδοτημένη ισχύς έως σήμερα για τους σταθμούς αυτούς. Επειδή, για αντικειμενικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια αντίστοιχης πρόσκλησης για τα διασυνδεδεμένα νησιά, με αποτέλεσμα έως σήμερα να μην έχει αξιοποιηθεί η τεχνικά διαθέσιμη ισχύς για ΦΒ σταθμούς. Τα δε τεχνικά περιθώρια, όπως αυτά μπορεί να εκτιμηθούν με εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας που έχει εγκρίνει η ΡΑΕ με την υπ αρ. 85/2007 απόφασή της, είναι σημαντικά. Στον συνημμένο Πίνακα Ι αναγράφονται τα σχετικά ανά νησί περιθώρια, όπως υπολογίζονται με εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής για το έτος 2008, βάσει σχετικής εισήγησης του αρμόδιου διαχειριστή και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών στοιχείων φορτίου που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη ΜΑΣΜ. Ωστόσο, τα περιθώρια αυτά θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν με απόφαση της ΡΑΕ, βάσει νεότερης εισήγησης του αρμόδιου διαχειριστή. Επειδή, με το νόμο 3734/2009 εισήχθη νέα κατηγορία σταθμών, καθώς θεσπίσθηκε Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β σταθμών σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων το οποίο εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης κατόπιν της υπ αριθμ. 166/2009 γνώμης της ΡΑΕ. Το Πρόγραμμα αυτό εξαιρούσε από το πεδίο εφαρμογής του τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην σχετική γνωμοδότηση. Ακολούθως με την υπ αριθμ.331/2010 γνωμοδότησή για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν, η Αρχή, βάσει των νεώτερων διατάξεων του ν. 3851/2010, εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την επέκταση του εν λόγω προγράμματος και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Επειδή, στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3851/2010, προβλέπεται ότι «Κατά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α) της παρ. 5 του άρθρου 3 με την οποία καθορίζεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, η ισχύς αυτή κατανέμεται μεταξύ των σταθμών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.ΠΕ.. για τους οποίους απαιτείται άδεια παραγωγής με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η ΡΑΕ έχει αρμοδιότητα για την κατανομή της ως άνω ισχύος ανάλογα με τις κατηγορίες των σταθμών. Ως εκ τούτου κατ εφαρμογή της παρ.5 του άρθρου 4 του ν όπως ισχύει, κατά την ως άνω κατανομή, η ΡΑΕ οφείλει να λάβει υπόψη και την νέα ειδική κατηγορία σταθμών που προβλέπεται δηλ τις φ/β εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα για Φ/Β/ εγκαταστάσεις σε στέγες. Επειδή, προκειμένου να εφαρμοσθεί το ως άνω Ειδικό Πρόγραμμα και στα διασυνδεδεμένα νησιά, θα πρέπει να τροποποιηθεί η υπ αρ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 703/2008. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να συνίσταται στην άρση του κορεσμού για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι να εξαντληθούν τα ανά νησί περιθώρια ισχύος που προσδιορίζονται στον Πίνακα Ι, δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με το νέο θεσμικό καθεστώς (ν. 3851/2010), η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου πραγματοποιείται με την ΕΠΟ ή με την απόφαση απαλλαγής από αυτή. Επειδή, αντιθέτως, εκτιμάται ότι δεν είναι σκόπιμη η άρση του περιορισμού και για άλλες κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθμών (εξαιρέσεις, άδειες παραγωγής) για τα νησιά των οποίων η διαθέσιμη ισχύς δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, λαμβανομένου υπόψη ότι στην κατηγορία των εξαιρέσεων περιλαμβάνονται σταθμοί ισχύος έως 1 MWp. Για το λόγο αυτό η ΡΑΕ αποφάσισε την τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταικών 3/6

4 Σταθμών ώστε στα Διασυνδεδεμένα με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή Σύστημα νησιά, να επιτρέπεται η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 150 kwp, η οποία τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να τεθεί η παρούσα απόφαση σε εφαρμογή μετά την σχετική απόφαση του Υπουργού. Επειδή, περαιτέρω, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα νησιά μέσω του Ειδικού Προγράμματος πλεονεκτεί, σε σχέση με την ανάπτυξη μεγάλων σταθμών, καθώς πρόκειται για μικρές εγκαταστάσεις που συνδέονται κοντά στην κατανάλωση (διεσπαρμένη παραγωγή) και συνεπώς αποκομίζονται οφέλη για το δίκτυο και τους καταναλωτές (περιορισμένα έργα σύνδεσης, μείωση απωλειών, κλπ). Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι μικρές αυτές εγκαταστάσεις αποτελούν μέσο εξοικείωσης των καταναλωτών με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τρόπο ευαισθητοποίησής τους για τα περιβαλλοντικά κυρίως ζητήματα που άπτονται των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές συνειδητοποιούν τα γενικότερα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και τα ειδικότερα οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στις οικίες τους, με αποτέλεσμα να διάκεινται φιλικότερα προς την ανάπτυξη των σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή τους. Επειδή, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να δοθεί ένα χρονικό διάστημα για την προετοιμασία των αιτήσεων που θα κατατεθούν στον αρμόδιο διαχειριστή, ιδίως επειδή πρόκειται για διάφορες κατηγορίες σταθμών (σταθμούς Ειδικού Προγράμματος, λοιπές εξαιρέσεις), βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 3851/2010, θα πρέπει η δυνατότητα υποβολής να ετεροχρονιστεί κατά εύλογο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση της παρούσας απόφασης. Για τους λόγους αυτούς, Αποφασίζει: 1. Τα περιθώρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε όλα τα Διασυνδεδεμένα Νησιά που προσδιορίζονται με την παρούσα, σύμφωνα με την τελευταία στήλη του συνημμένου Πίνακα Ι, και είχαν διατεθεί σύμφωνα το καθεστώς που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3851/2010, δύνανται να αξιοποιούνται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και από σταθμούς που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του Προγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Β 694/2007), έως εξαντλήσεως των περιθωρίων αυτών, με βάση τη διαδικασία δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν. 3851/ Η παρούσα απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ για την τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (ΦΕΚ Β 694/2010), όπως ισχύει, η οποία θα εκδοθεί βάσει της υπ αρ. 1252/2010 σχετικής απόφασης της ΡΑΕ, 3. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων προς τον αρμόδιο διαχειριστή να ξεκινήσει εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την τροποποίηση του ως άνω Προγράμματος. 4/6

5 4. Η παρούσα απόφαση της ΡΑΕ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα. Αθήνα, Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος 5/6

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 85/2007 ΤΗΣ ΡΑΕ Α/Α ΝΗΣΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΦΒ 2008 [kw] ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1 Σαμοθράκη Αν.Μακεδονίας & Θράκης Διασύνδεση ΜΤ 1475,00 2 Θάσος Αν.Μακεδονίας & Θράκης Διασύνδεση ΜΤ 8250,00 Σύνολο 9725,00 3 Αμολιανή Κεντρικής Μακεδονίας Διασύνδεση ΜΤ 425,00 Σύνολο 425,00 4 Σκιάθος Θεσσαλίας 6050,00 5 Σκόπελος Θεσσαλίας 3250,00 6 Αλόννησος Θεσσαλίας 1300,00 Σύνολο 10600,00 7 Άνδρος Στ. Ελλάδος 4100,00 8 Τήνος Στ. Ελλάδος 4200,00 9 Εύβοια Στ. Ελλάδος 12050,00 Σύνολο 20350,00 10 Κέα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ 1850,00 11 Αίγινα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ 7200,00 12 Αγκίστρι Αττικής Διασύνδεση ΜΤ 525,00 13 Πόρος Αττικής Διασύνδεση ΜΤ 2400,00 14 Υδρα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ 1650,00 15 Σπέτσες Αττικής Διασύνδεση ΜΤ 2850,00 16 Κύθηρα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ 2200,00 17 Σαλαμίνα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ 4900,00 Σύνολο 23575,00 18 Ελαφόνησος Πελοποννήσου Διασύνδεση ΜΤ 375,00 Σύνολο 375,00 ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΛΗΝ ΙΟΝΙΩΝ 65050,00 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 19 Κέρκυρα Ιονίων Νήσων Διασύνδεση ΥΤ 42600,00 20 Παξοί Ιονίων Νήσων 1625,00 21 Αντίπαξοι Ιονίων Νήσων 25,00 22 Λευκάδα Ιονίων Νήσων 10150,00 23 Μεγανήσι Ιονίων Νήσων 225,00 24 Κάλαμος Ιονίων Νήσων 225,00 25 Καστός Ιονίων Νήσων 42,50 26 Κεφαλονιά Ιονίων Νήσων 14050,00 27 Ιθάκη Ιονίων Νήσων 1550,00 28 Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων Διασύνδεση ΥΤ 23450,00 ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 93942,50 6/6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα