Είναι κοινός τόπος ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν επέλθει ουσιαστικές αλλαγές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είναι κοινός τόπος ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν επέλθει ουσιαστικές αλλαγές"

Transcript

1 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Του: ηµήτρη Φωλίνα 1. Εισαγωγή Είναι κοινός τόπος ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν επέλθει ουσιαστικές αλλαγές στο περιβάλλον και στην οργανωτική δοµή των επιχειρήσεων και των οργανισµών. Μία συνέπεια µε µεγάλες χρονικές προεκτάσεις, είναι η αλλαγή στην αξιολόγηση της σηµασίας της Πληροφορικής και της εκµετάλλευσης των πληροφοριών 1, 2, 3. Η ικανοποιητική αντιµετώπιση των ποικίλων και αυξανόµενων απαιτήσεων από την επιχείρηση-οργανισµό των διαφόρων κοινών µε τα οποία σχετίζεται, απαιτεί σωστή διαχείριση πληροφοριών καθώς και ολοκληρωτική χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της τεχνολογίας της Πληροφορικής. Απαιτεί όµως κύρια, ένα άρτια οργανωµένο φορέα, ο ο- ποίος θα παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής σε όλα τα µέλη του οργανισµού 4, 5. Ειδικότερα, όταν αναφερόµαστε σε ένα ακαδηµαϊκό οργανισµό, όπως είναι ένα Πανεπιστήµιο, θεωρούµε ότι η επιτυχία του εξαρτάται βασικά από τα µέλη του: διδακτικό/διοικητικό προσωπικό και φοιτητές. Κεντρικό σηµείο αναφοράς της προσπάθειας αυτή όµως αποτελεί η τεχνολογική υποδοµή και η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, η σηµασία της οποίας για το µέλλον του οργανισµού διαφαίνεται -σήµερα περισσότερο από ποτέ- από τις παρακάτω γενικά παραδεκτές συνθήκες 4, 5 : Σήµερα το διαδίκτυο και τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν µεταµορφώσει τους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι σε όλο το κόσµο έχουν πρόσβαση στη διαθέσιµη πληροφορία καθώς επίσης και στο τρόπο που επικοινωνούν µεταξύ τους. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν αλλάξει επίσης το τρόπο µε τον οποίο οι υπάλληλοι ενός ακαδηµαϊκού οργανισµού ασκούν τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές τους δραστηριότητες και λειτουργίες. Όλα τα µέλη του οργανισµού έχουν αντιληφθεί τη στρατηγική σηµασία της πληροφορικής για τη βιωσιµότητα και µελλοντική επιτυχία του οργανισµού. Όλα τα µέλη του οργανισµού επίσης, έχουν κατανοήσει την ανάγκη για περισσότερα και ευκολότερο προσβάσιµα πληροφοριακά συστήµατα και περισσότερο διαθέσιµη πληροφορία για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Σήµερα, διατίθενται µεγάλα ποσά για την εξασφάλιση των απαιτούµενων πληροφορικών πόρων. Για να εξασφαλιστεί δηλαδή ότι κάθε µέλος του ακαδηµαϊκού οργανισµού θα έχει Ο ρ. ηµήτρης Φωλίνας είναι Επιστηµονικός Συνεργάτης - ιδάσκων Π.407, Τµή- µα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 107 πρόσβαση σε κάποιο υπολογιστικό σύστηµα που θα το βοηθήσει να δουλέψει καλύτερα και να εκπαιδεύσει ή να εκπαιδευτεί καλύτερα. Για την υποστήριξη των διοικητικών και ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου, είναι διαθέσιµος σήµερα ένας µεγάλος αριθµός πληροφορικών πόρων / µέσων. Όµως αυτό που απαιτείται είναι ένα κοινά αποδεκτό και αποτελεσµατικό οργανωτικό µοντέλο διαχείρισης των ανωτέρω πόρων, που θα αποτελέσει το βασικό άξονα αναφοράς, ώστε να ικανοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι ανάγκες των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η δηµιουργία ενός κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου που θα αποτελέσει τη βάση του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής σε ένα Πανεπιστήµιο, αποτελεί το αντικείµενο αυτής της εργασίας. Η δοµή της εργασίας είναι η εξής: στην πρώτη ενότητα προσεγγίζεται εννοιολογικά το Μηχανογραφικό Κέντρο ενός Πανεπιστηµίου και αναπτύσσεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία, χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες αυτού. Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται οι σηµερινές προκλήσεις και ορισµένα βασικά οργανωτικά ζητήµατα που χρήζουν ανάλυσης κατά το σχεδιασµό της οργανωτικής δοµής του εξεταζόµενου φορέα. Ο σχεδιασµός ενός πρότυπου - µοντέλου οργάνωσης του φορέα παροχής πληροφορικής, που θα αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη παραγωγική και καινοτόµα χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εκπαίδευση, έρευνα και άσκηση διοίκησης στο σύνολο της Πανεπιστηµιακής κοινότητας αποτελεί το αντικείµενο της τρίτης ενότητας. Τέλος, εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα και αναφέρονται εκτιµώµενα οφέλη και πιθανές δυσκολίες από την εφαρµογή του προτεινόµενου µοντέλου. 2. Μηχανογραφικό Κέντρο Πανεπιστηµίου: Εννοιολογική προσέγγιση Σήµερα, κάθε ιδιωτικός ή δηµόσιος οργανισµός, χρησιµοποιεί τη Πληροφορική σε πολλές δραστηριότητές του και σε όλα τα επίπεδα. Το τµήµα ή η διεύθυνση του οργανισµού που έ- χει σαν αντικείµενο την εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισµού από τη πλευρά της Πληροφορικής ονοµάζεται Μηχανογραφικό Κέντρο (Μ.Κ.) 6, 7, 8. Ουσιαστικά αποτελεί τον ενδιάµεσο φορέα µεταξύ των εξυπηρετούµενων τµηµάτων και των πληροφοριακών συστηµάτων µιας Πανεπιστηµιούπολης [9]. Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν λειτουργίες εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης. Το Μ.Κ. επίσης, µπορεί να καθορισθεί ως η οργανωσιακή οντότητα που χρησιµοποιεί ένα πλήθος τεχνολογιών πληροφορικής, πληροφορικούς πόρους, συστήµατα και υπηρεσίες για τη συγκέντρωση, ενοποίηση και διανοµή πληροφοριών, ανθρώπινο δυναµικό που φροντίζει για τη παροχή υπηρεσιών όπως διαχείριση δεδοµένων και πληροφορικών πόρων, εκπαίδευση, υποστήριξη κλπ. Στόχος του είναι η παροχή ενός αριθµού υπηρεσιών στα µέλη µιας ακαδηµαϊκής µονάδας ό- πως: υποστήριξη εξοπλισµού, λογισµικού, δεδοµένων, λειτουργιών, δικτύου και διαδικτύου, συνεργασία µε τις ακαδηµαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των εργασιών τους και διαχείριση γνώσης µέσα από τη συνεχή εκπαίδευση-επιµόρφωση του προσωπικού του οργανισµού και των φοιτητών του Πανεπιστηµίου καθώς επίσης και την ε- γκατάσταση κατάλληλων συστηµάτων για τη διαχείριση των πληροφοριών και της εµπειρίας του προσωπικού του Μ.Κ. Για να παρασχεθούν όµως οι υπηρεσίες αυτές, απαιτείται και µια σειρά άλλων εργασιών - δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν µε την λειτουργία και την συντήρηση των συστηµάτων, την ανάπτυξη µηχανογραφικών εφαρµογών, την τεχνική υποστήριξη των τελικών χρηστών, την εκπαίδευση - επιµόρφωση του διδακτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού καθώς, την διακίνηση των µηχανογραφικών υλικών και τέλος την διαχείριση των δικτυακών εγκαταστάσεων 10. Σχηµατικά τα ανωτέρω περιγράφονται στο παρακάτω πλαίσιο:

3 108 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σχήµα 1: Πλαίσιο ορισµού Μ.Κ. Πανεπιστηµίου 3. Σύγχρονες προκλήσεις και οργανωτικά ζητήµατα Ηδηµιουργία ενός περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο θα οργανωθεί κατάλληλα ο φορέας παροχής πληροφορικής ενός Πανεπιστηµίου, εξαρτάται και επηρεάζεται σηµαντικά αφενός από σύγχρονες προκλήσεις και αφετέρου από την επιλογές της διεύθυνσης του οργανισµού σε κρίσιµα οργανωτικά ζητήµατα. 3.1 Σύγχρονες προκλήσεις Η υπάρχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από τις εξής βασικές προκλήσεις 10, 11 : Ρυθµός εξέλιξης της τεχνολογίας της πληροφορικής Ο ρυθµός εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της τεχνολογίας της πληροφορικής είναι τόσο υψηλός, που η ακαδηµαϊκή κοινότητα ενός Πανεπιστηµίου αδυνατεί πολλές φορές να παρακολουθήσει. Κρίσιµες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε πολύ σύντοµο χρόνο. Ση- µαντικό ρόλο µπορεί να αποτελέσει η συνεργασία και ο βαθµός εµπιστοσύνης µεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας, των τµηµάτων και της διοίκησης του ίδιου του οργανισµού.

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 109 ιαφορετικότητα-ποικιλία Τα ακαδηµαϊκά και διοικητικά τµήµατα διαφέρουν σηµαντικά στις δυνατότητες και υποχρεώσεις απέναντι στους διαθέσιµους πληροφορικούς πόρους και στη διαχείρισή τους. Τα τµή- µατα εκείνα που έχουν επενδύσει σηµαντικά στη τεχνολογία της πληροφορικής, έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τη κεντρική υπηρεσία σε σχέση µ αυτά που δε διατηρούν τοπικούς φορείς υποστήριξης. Συνεπώς οι απαιτήσεις πληροφορικής διαφέρουν σηµαντικά µέσα σε µία Πανεπιστηµιούπολη. Κόστος Η τεχνολογία της πληροφορικής είναι δαπανηρή. Οι απαιτήσεις για αποτελεσµατικότερους πόρους πληροφορικής, υφίστανται σε όλα τα επίπεδα του ακαδηµαϊκού οργανισµού. Απαιτείται ολοκληρωµένη παρακολούθηση των εξόδων και ρεαλιστική στρατηγική αναβαθµίσεων ή προµηθειών. Απουσία συγκεκριµένου µοντέλου Παρ όλο που κάθε δηµόσιο και ιδιωτικό Πανεπιστήµιο προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής, δεν υπάρχει ένα ολοκληρωµένο και κοινά αποδεκτό µοντέλο που θα οργανώσει και θα σχεδιάσει αποτελεσµατικά και µε επιτυχία την κατανοµή των υπηρεσιών της πληροφορικής. 3.2 Οργανωτικά ζητήµατα Πριν την παρουσίαση και ανάλυση του προτεινόµενου µοντέλου θα πρέπει να εκτιµηθούν και να απαντηθούν επίσης ορισµένα βασικά ζητήµατα-ερωτήµατα που αφορούν το Μ.Κ. όσον αφορά την τοποθέτησή του στον οργανισµό, διοίκηση, οργάνωση και δοµή, παρεχόµενες υπηρεσίες, επάνδρωση και αρµοδιότητες του προσωπικού 11. Ειδικότερα: Ανεξαρτησία τµήµατος - τοποθέτησή του στον οργανισµό Ειδικότερα αντιµετωπίζονται τα εξής ερωτήµατα: Ο φορέας που θα παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής, θα αποτελέσει ανεξάρτητο τµήµα / διεύθυνση ή θα υπάγεται διοικητικά σε κάποιο άλλο; Θα τοποθετηθεί οργανωτικά στο ανώτατο επίπεδο (στρατηγικό επίπεδο) της διοίκησης; Κατ επέκταση ο Προϊστάµενος του φορέα αυτού θα αναφέρεται απευθείας στη ιοίκηση του Πανεπιστηµίου ή στη διοίκηση των κατά τόπους τµηµάτων-ιδρυµάτων ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων στα οποία ανήκει; Εκτιµάται ότι η διοικητική τοποθέτηση του φορέα µέσα στον οργανισµό και ο βαθµός ανεξαρτησίας του εξαρτάται: α) από το επίπεδο ενοποίησης (ολοκλήρωσης) των συστηµάτων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και β)από τη πολιτική της ανώτατης διοίκησης στη συµµετοχή και άµεση εµπλοκή, η µη, του τµήµατος, στο στρατηγικό σχεδιασµό του ακαδηµαϊκού οργανισµού. Στην περίπτωση που ο Προϊστάµενος του εξεταζόµενου φορέα, έχει επωµιστεί ευθύνες α- νώτατου στελέχους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ευθύνες εκτεταµένου διοικητικού σχεδιασµού και διοίκησης θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του στα εξής σηµεία: Ο Προϊστάµενος πρέπει να θεωρείται ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην ανώτατη διοίκηση και στα στελέχη. Πρέπει να έχει τις γνώσεις και την ευρύτητα πνεύµατος για καινοτόµες, νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν την τεχνολογία της Πληροφορικής.

5 110 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πρέπει επίσης να διαθέτει ηγετικές ικανότητες και ιδιαίτερες δεξιότητες στρατηγικού σχεδιασµού. Η διοίκηση ενός Πανεπιστηµίου πρέπει να αποφασίσει: είτε να δηµιουργήσει µία οργανωτική δοµή που θα αξιοποιεί καλύτερα τους Προϊσταµένους Μ.Κ., είτε να ριψοκινδυνέψει την α- πώλεια πολύτιµων µονάδων του ακαδηµαϊκού οργανισµού. Μοντέλο οργάνωσης Στα σύγχρονα περιβάλλοντα διακρίνουµε τέσσερα βασικά µοντέλα οργάνωσης 12, 13, 14, 15 : Συγκεντρωτικό µοντέλο, όπου οι πληροφορικοί πόροι βρίσκονται συγκεντρωµένοι σε ένα κεντρικό µέρος και οι υπηρεσίες πληροφορικής παρέχονται απευθείας στους τελικούς χρήστες. Αποκεντρωµένο στο οποίο οι διαθέσιµοι πληροφορικοί πόροι βρίσκονται καταµερισµένοι σε διάφορα µέρη και οι υπηρεσίες πληροφορικής παρέχονται από υποτµήµατα του οργανισµού προς τους τελικούς χρήστες. Τυχαίο (χωρίς σύστηµα), που αποτελεί ένα µοντέλο το οποίο δηµιουργείται αν δεν έχει καθορισθεί κανένας φορέας του οργανισµού που να ασκεί εξουσία ή να εξυπηρετεί και να υ- ποστηρίζει τους τελικούς χρήστες. Κατανεµηµένο, ένα µοντέλο που συνδυάζει το συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό µοντέλο, δηλαδή οι διαθέσιµοι πληροφορικοί πόροι (κεντρικοί και υποτµηµάτων) χρησιµοποιούνται από κοινού για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του οργανισµού. Το µοντέλο που θα προταθεί στη συνέχεια, βασίζεται στο τελευταίο (κατανεµηµένο) µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως και έχει αποδειχτεί στη πράξη πολύ επιτυχηµένο όσον α- φορά την υποστήριξη υπηρεσιών πληροφορικής στους τελικούς χρήστες. Τύπος οργάνωσης ηλαδή η εσωτερική του οργάνωση θα είναι οργάνωση κατά εφαρµογές, λειτουργική οργάνωση ή µικτή; Έχει αποδειχτεί στη πράξη ότι η περισσότερο χρησιµοποιούµενη οργάνωση είναι η µικτή. Αυτό συµβαίνει όχι µόνο λόγω εύρους εργασιών-δραστηριοτήτων του Πανεπιστη- µίου και µεγέθους, φύσεως και ιδιαίτερων απαιτήσεων των έργων στα οποία συµµετέχουν διάφοροι φορείς, ιδρύµατα και τµήµατά του, αλλά και λόγω αποκεντρωτικής νοοτροπίας των στελεχών του ακαδηµαϊκού οργανισµού. Αυτοτελές ή εξυπηρετήσεως; ηλαδή, θα εξυπηρετεί µόνο τον ίδιο τον ακαδηµαϊκό οργανισµό ή και άλλους οργανισµούς ή ιδρύµατα; Τα Πανεπιστήµια (και ιδιαίτερα τα Ελληνικά), είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί. Τα τελευταία χρόνια λόγω της άνθησης των εµπορικών εφαρµογών του διαδικτύου, παροχής εξειδικευµένων (τεχνικών και µη) σεµιναρίων και συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, εξυπηρετούν και άλλους ιδιωτικούς-δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις. Ένα ή πολλά τµήµατα; ηλαδή οι υπηρεσίες πληροφορικής θα παρέχονται κεντρικά ή όχι; Εδώ θα πρέπει να γίνουν οι εξής επισηµάνσεις: Σήµερα, το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα των οργανισµών χρησιµοποιεί στις δραστηριότητές του, ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και για το συντονισµό των εργασιών του.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 111 Επιπλέον, η πρόοδος της Πληροφορικής, οδηγεί στην ενοποίηση των υπηρεσιών και τεχνολογιών Πληροφορικής στο χαµηλότερο επίπεδο του οργανισµού, κοντά στο τελικό χρήστη. Με την ευρεία χρήση των δικτύων, και την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος, η ιδέα των µεγάλων µονολιθικών τµηµάτων αντικαθίσταται από περισσότερες αποκεντρωτικές οργανωτικές δοµές. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα υπολογιστικά συστήµατα αποτελούν υπηρεσία παροχής λειτουργιών στους τελικούς χρήστες και όχι εργαλείο ελέγχου. Η αποκεντροποίηση των πληροφορικών υπηρεσιών προσδίδει ευελιξία, ελευθερία κινήσεων, αµεσότερη α- φοµοίωση και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον όπως είναι αυτό της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Σ αυτό συντείνει και το κεντρικό πνεύµα του Πανεπιστηµίου προς µία ανοικτή και ελεύθερη κατάσταση. Επιπρόσθετα, επειδή βρίσκεται πιο κοντά στο τελικό χρήστη θεωρείται ότι επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών, καλύτερο έλεγχο και µειωµένα έξοδα. Υπάρχει ό- µως και η αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι το εγχείρηµα κατανοµής της ευθύνης -για τη διαχείριση της πληροφορίας-, κρίνεται επικίνδυνο, ανασφαλές και αναποτελεσµατικό. Επίσης, ποιο είναι το τελικό επίπεδο διαχείρισης πληροφορικών πόρων; ηλαδή, ποια είναι η τελευταία οργανωτική οντότητα κατανεµηµένης υποστήριξης; Οι οντότητες που θα υλοποιήσουν τη διαχείριση των πληροφορικών πόρων είναι οι εξής: τελικοί χρήστες, τοπικά τµήµατα, κεντρικά τµήµατα εντός οργανισµού και επιχειρήσεις / οργανισµοί εκτός του ακαδηµαϊκού οργανισµού. Η ερώτηση που τίθεται είναι: σε ποια οντότητα θα σταµατήσουµε τη ζητούµενη κατανοµή; Το θέµα αυτό θα µας απασχολήσει και στη πρόταση του οργανωτικού µοντέλου. Εκτίµηση της εργασίας είναι ότι η ιδανική περίπτωση διαχείρισης υλοποιείται όσο το δυνατό πιο κοντά στο τελικό χρήστη (στη βάση του οργανισµού). Βέβαια προ-απαιτείται ένα οµαλό πέρασµα πρώτα από το επίπεδο των τοπικών τµηµάτων, ενισχύοντας και επιβάλλοντας ένα κατανεµηµένο σύστηµα υποστήριξης και διαχείρισης στο επίπεδο αυτό 16, 17, 18, 19, 20, 21. Το προσωπικό θα είναι αποκλειστικό ή όχι; Όπως είναι προφανές το προσωπικό που θα επανδρώσει το τµήµα (ή τα τµήµατα) του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, θα πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά µε τα καθήκοντα που απορρέουν απ αυτό. Μέγεθος Βασικό στοιχείο της οργάνωσης, το οποίο εξαρτάται από τον όγκο και τη φύση της διεκπεραιωµένης εργασίας καθώς και τις λειτουργίες και δραστηριότητές του. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω το Μ.Κ. ενός Πανεπιστηµίου χαρακτηρίζεται ως µεγάλο. 4. Προτεινόµενο µοντέλο οργάνωσης Στόχος του µοντέλου είναι η δηµιουργία ενός πρότυπου οργανωτικού σχήµατος του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής σε ένα Πανεπιστήµιο. Το µοντέλο αυτό φιλοδοξεί να α- ποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τη παραγωγική και καινοτόµα χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, για καλύτερη εκπαίδευση, έρευνα και άσκηση διοίκησης στο σύνολο της Πανεπιστηµιακής κοινότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του προτεινόµενου µοντέλου είναι:

7 112 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σχήµα 2: Προτεινόµενη οργανωτική δοµή υποστήριξης Το Πανεπιστήµιο όσον αφορά τις διοικητικές λειτουργίες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ε- ξυπηρετείται από τη κεντρική υπηρεσία που διατηρεί το πλήρη έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων και της τεχνολογικής υποδοµής. Το Πανεπιστήµιο όσον αφορά τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες έχει αναπτύξει και συντηρεί για κάθε επιµέρους σχολές, τµήµατα, οργανισµούς, ινστιτούτα εντός της Πανεπιστηµιούπολης, τοπικούς παροχείς υποστήριξης τεχνολογιών πληροφορικής.

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 113 Ο ρόλος της κεντρικής υπηρεσίας µειώνεται σε θέµατα που αφορούν την υποστήριξη των επι- µέρους τµηµάτων της Πανεπιστηµιούπολης, όσο αυξάνονται οι παρακάτω παράγοντες: απαιτήσεις σε πληροφορικούς πόρους, ο ρόλος της πληροφορικής και το εξεταζόµενο περιβάλλον. Τα τµήµατα παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης των αναγκών τους και των τελικών χρηστών. Τα τµήµατα εξαρτώνται από τη κεντρική υπηρεσία για τη λήψη γενικών και στρατηγικών κατευθύνσεων που αφορούν το µέλλον του οργανισµού, αλλά διαθέτουν τον πλήρη έλεγχο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων (οικονοµικών, λειτουργικών και τεχνολογικών), αποκτώντας µέρα µε τη µέρα περισσότερη γνώση και εµπειρία. Οι τελικοί χρήστες παρέχουν όλο και περισσότερο στους εαυτούς τους σε θέµατα πληροφορικής που αφορούν τις καθηµερινές τους δραστηριότητες. 4.1 Οργάνωση - δοµή προτεινόµενου µοντέλου Οι οργανωτικές και διοικητικές αρχές που προτείνει το µοντέλο -σε θεσµικό πλαίσιο- θα πρέπει να εξασφαλιστούν εξαρχής, για την επιτυχηµένη εφαρµογή του: διασφάλιση ηγεσίας και διοίκησης, δυνατότητα λήψης αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασµού, δυνατότητα άσκησης διοίκησης από το διευθυντικό προσωπικό των κεντρικών και τοπικών µονάδων-τµηµάτων και ε- ξασφάλιση οικονοµικών πόρων για την υποστήριξη του νέου οργανωτικού σχήµατος σε θέµατα πληροφορικής. Η οργανωτική δοµή του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που προτείνει το µοντέλο, χαρακτηρίζεται όπως προαναφέρθηκε από τρία βασικά στοιχεία: α) Ύπαρξη κεντρικών τµηµάτων-υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις θεσµικές, και διοικητικές ανάγκες καθώς επίσης και τις ανάγκες τεχνολογικής υποδοµής του οργανισµού, β) Τοπικά κέντρα υποστήριξης τα ο- ποία είναι υπεύθυνα για τα τοπικά υπολογιστικά συστήµατα, τοπικά δίκτυα και τεχνική υποστήριξη, αντιµετωπίζοντας τις καθηµερινές ακαδηµαϊκές ανάγκες των τελικών χρηστών και ε- νισχύοντας την αναµφίβολα κατανεµηµένη φύση της τεχνολογίας της πληροφορικής και οι τελικοί χρήστες αποκτούν όλο και µεγαλύτερο έλεγχο των δραστηριοτήτων τους, µε καλύτερη εκπαίδευση και διαχείριση γνώσης. Προτείνεται δηλαδή µία τριών-αξόνων διάρθρωση (δοµή) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής όπως περιγράφεται σχηµατικά στο διπλανό σχήµα. 4.2 Οργανόγραµµα Το οργανόγραµµα του προτεινόµενου µοντέλου παρουσιάζεται στην επόµενη σελίδα. 4.3 Επάνδρωση Βασική παράµετρο του προτεινόµενου µοντέλου αποτελεί η θέσπιση και καθιέρωση ενός (ή δύο) διευθυντικών στελεχών -τοποθετηµένους στο στρατηγικό επίπεδο µέσα στο οργανωτικό σχήµα του Πανεπιστηµίου- που θα εξασφαλίσει ότι ο οργανισµός έχει χαράξει µία αποτελεσµατική στρατηγική για τη τεχνολογία της πληροφορικής. Ο ιευθυντής -ές Τεχνολογιών Πληροφορικής είναι υπεύθυνοι στο να καθοδηγήσουν και να συµβουλεύσουν τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου σε θέµατα πληροφορικής. Να διαχειριστούν και να αναπτύξουν δυνατότητες εφαρµογής των τεχνολογιών πληροφορικής οι οποίες θα παρέχουν ακαδηµαϊκά, ανταγωνιστικά και οικονοµικά οφέλη. Ο ιευθυντής -ές Τεχνολογιών Πληροφορικής επίσης, θα συνεργάζονται µε τους Αντιπρυτάνεις Ακαδηµαϊκών και ιοικητικών θεµάτων. Το εκτελεστικό όργανο χάραξης και ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασµού είναι η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Τεχνολογιών Πληροφορικής, η οποία έχει στόχο την εξασφάλιση της ενοποίησης σχεδιασµού και διαχείρισης υπηρεσιών, πολιτικών, πρακτικών, αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων.

9 114 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σχήµα 3: Οργανόγραµµα προτεινόµενου µοντέλου ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής Στα καθήκοντα της Επιτροπής συµπεριλαµβάνονται: Η ανάλυση του προϋπολογισµού των διοικητικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών υπολογιστικών συστηµάτων και των συστηµάτων τεχνολογικής υποδοµής. Ο σχεδιασµός και η ενοποίηση των ακαδηµαϊκών και διοικητικών τεχνολογιών. Ο σχεδιασµός και η διατήρηση πρότυπων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών.

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 115 Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση των τοπικών και κεντρικών τµηµάτων. Η ανάπτυξη οδηγιών και πολιτικών για συµβατότητα µεταξύ Η/Υ και δικτύων. Η παρακολούθηση έργων. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων µεταξύ ακαδηµαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών. Η συνεργασία µε τις Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Ακαδηµαϊκών θεµάτων για την ανάπτυξη και διατήρηση ηλεκτρονικών διευθύνσεων για τους νέο-εισερχόµενους φοιτητές. Ο επανέλεγχος και η αναπροσαρµογή των ρόλων και αρµοδιοτήτων του δεύτερου και τρίτου άξονα οργανωτικής δοµής υποστήριξης. Η καθιέρωση πολιτικών και πρακτικών κατά τη χρήση εξοπλισµού και λογισµικού. Η καθιέρωση στρατηγικών και πολιτικών στις σχέσεις µε τους προµηθευτές υπολογιστικών συστηµάτων και χρήσης εξοπλισµού και λογισµικού. Το προσωπικό που θα επανδρώσει τη συγκεκριµένη Επιτροπή, θα πρέπει να διαθέτει ε- µπειρία στον οικονοµικό και στρατηγικό σχεδιασµό, στις νέες τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές δικτύων, στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων κλπ. Σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού θα δηµιουργούνται οµάδες / οργανωτικά σχήµατα τα οποία θα απαρτίζονται από: Αντιπρυτάνεις, ιευθυντές και Προϊσταµένους των κεντρικών τµηµάτων καθώς επίσης και αντιπροσώπων υπόλοιπων τµηµάτων και βιβλιοθηκών. Επίσης, θα συσταθούν συµβουλευτικές επιτροπές για τεχνολογικά, τηλεπικοινωνιακά, διοικητικά και ακαδηµαϊκά υπολογιστικά συστήµατα, οι οποίες θα συνεργάζονται στενά µε τα κεντρικά τµήµατα παρέχοντας κατευθύνσεις και συµβουλές σε θέµατα πληροφορικής. Μία δεύτερη σηµαντική παράµετρος, είναι η καθιέρωση εκπροσώπησης των τεχνολογιών της πληροφορικής στο εκτελεστικό επίπεδο του Πανεπιστηµίου, µε τη θέσπιση των ιευθυντών Ακαδηµαϊκών και ιοικητικών Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι γενικές αρµοδιότητές του πρώτου είναι: Αναφέρεται απευθείας στον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Θεµάτων, Συµµετέχει στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Τεχνολογιών Πληροφορικής, ιευθύνει το σύνολο των ακαδηµαϊκών θεµάτων (εκπαιδευτικών και ερευνητικών) σε θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής, Συγκεντρώνει (είναι ο τελικός αποδέκτης) και µεταφέρει στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τις ανάγκες τεχνολογιών πληροφορικής -για σκοπούς εκπαίδευσης και έρευνας- των φοιτητών και προσωπικού της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Πανεπιστηµίου, Συνεργάζεται µε τα ακαδηµαϊκά τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών, για να εξασφαλιστεί ότι ο σχεδιασµός των πληροφοριακών συστηµάτων ευθυγραµµίζεται µε το γενικό στόχο της ακαδηµαϊκής κατεύθυνσης και τέλος, οργανώνει, ελέγχει και αναπροσαρµόζει ανάλογα τις αρµοδιότητες και τους ρόλους του πρώτου άξονα οργανωτικής δοµής υποστήριξης. Όσον αφορά τον ιευθυντή ιοικητικών Πληροφοριακών Συστηµάτων, αυτός αναφέρει απευθείας στον Αντιπρύτανη ιοικητικών Θεµάτων, Συµµετέχει στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επιβλέπει και ελέγχει τα τµήµατα Υπηρεσιών Πληροφορικής ιοίκησης και Τηλεπικοινωνιών και Συγκεντρώνει και µεταφέρει στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τις α- νάγκες τεχνολογιών της πληροφορικής διοικήσεως, τεχνολογικής υποδοµής και τηλεπικοινωνιών. Οι παραπάνω ιευθυντές θα έχουν κύριο µέληµα την παροχή ισχυρής υποστήριξης πληροφορικής στην ακαδηµαϊκή κοινότητα ασκώντας διοίκηση στη κοινότητα του Πανεπιστηµίου µε πολλούς τρόπους. Ειδικότερα θα: συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν κοινές και σταθερές προσεγγίσεις σχεδιασµού, εφαρµογής και υποστήριξης της τεχνολογίας της πληροφορικής, εκφράζουν µε σαφήνεια το όραµα και τη στρατηγική της πληροφορικής, συνεργάζονται µε τους Κοσµήτορες των άλλων σχολών, ιευθυντές τµηµάτων καθώς επίσης και τους Προϊστα- µένους των τοπικών κέντρων υποστήριξης πληροφορικής για τις από κοινού προσπάθειες εξυπηρέτησης κεντρικών ή τοπικών αναγκών, παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε κύρια ση-

11 116 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH µεία στρατηγικού σχεδιασµού στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Τεχνολογιών Πληροφορικής και θα προτείνουν επενδύσεις σε ρεαλιστική βάση. Με τη παγιοποίηση ενός οργανωτικού σχήµατος στο εκτελεστικό επίπεδο του ακαδηµαϊκού οργανισµού θα ευθυγραµµιστούν πλήρως οι ακαδηµαϊκές (εκπαιδευτικές-ερευνητικές) και διοικητικές υπηρεσίες καθώς επίσης και οι τεχνολογικές δυνατότητες µε τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Θα εξασφαλιστεί ότι κάθε άτοµο και οµάδα θα εργάζεται επιτυχηµένα και θα ικανοποιούνται άµεσα και αποτελεσµατικά οι ανάγκες του διδακτικού-διοικητικού προσωπικού και φοιτητών. Ειδικότερα, οι Ακαδηµαϊκές Υπηρεσίες αποτελούν το κεντρικό τµήµα παροχής και διαχείρισης: εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπολογιστικών συστηµάτων, καθώς ε- πίσης και συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και έρευνας µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι ιοικητικές Υπηρεσίες παρέχουν τεχνολογικούς πόρους και υπηρεσίες υποστήριξης σε διαχειριστές επιχειρηµατικών διαδικασιών, εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικά πληροφοριακά συστήµατα για τη διοίκηση και τις τηλεπικοινωνίες σε όλους τους χρήστες. Οι υπηρεσίες παρέχονται µόνο όταν ζητηθούν. Οι ιοικητικές Υπηρεσίες περιλαµβάνουν επίσης: α). το προσδιορισµό των αναγκών σε διοικητικά πληροφοριακά συστήµατα και δεδοµένα και β). το τεχνολογικό σχεδιασµό των τεχνολογικών υποδοµών και τηλεπικοινωνιακών συστη- µάτων της Πανεπιστηµιούπολης. Ένας ή δύο ιευθυντές; Κατά τη διάρκεια σχεδιασµού του µοντέλου υπήρχε ο προβληµατισµός εάν θα έπρεπε να υ- πάρχει ένας ιευθυντής, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το σύνολο των ακαδηµαϊκών, διοικητικών και τεχνολογιών υποδοµής ή θα χωρίζονταν οι ακαδηµαϊκές και διοικητικές οι αρµοδιότητες σε δύο ιευθυντές αντίστοιχα. Η θέσπιση ενός ιευθυντή παρουσιάζει πλεονεκτήµατα όπως ξεκάθαρη διοικητική δοµή, καλύτερος συντονισµός σε θέµατα στα οποία εµπλέκονται οι ακαδη- µαϊκές και διοικητικές λειτουργίες µαζί, αλλά και µειονεκτήµατα όπως το γεγονός ότι είναι δύσκολη η πλήρωση θέσης ιευθυντή µε τόσο µεγάλο εύρος ικανοτήτων και εµπειριών 22, 23, Αρµοδιότητες - καθήκοντα Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών που στελεχώνουν το προτεινόµενο µοντέλο οργάνωσης της ιεύθυνσης παροχής πληροφορικής αναλύονται ανά θέση και ρόλο παρακάτω: Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Τεχνολογιών Πληροφορικής Αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο τεχνολογιών πληροφορικής του Πανεπιστηµιακού οργανισµού που καθορίζει τις προτεραιότητες για τη στρατηγική των τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχει την απόδοση των εµπλεκόµενων τµηµάτων. Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς το διευθυντικό προσωπικό του ακαδηµαϊκού οργανισµού σε γενικά θέµατα πληροφορικής, καταρτίζει τον προϋπολογισµό, το σχεδιασµό των διοικητικών, ακαδηµαϊκών υπολογιστικών συστηµάτων καθώς και της τεχνολογικής υποδοµής. ιευθυντής Ακαδηµαϊκών Πληροφοριακών Συστηµάτων Είναι υπεύθυνος των παρεχόµενων ακαδηµαϊκών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών σε θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής. Συνεργάζεται µε το ιευθυντή ιοικητικών Πληροφοριακών Συστηµάτων για την εξασφάλιση από κοινού σχεδιασµού και υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς επίσης και µε την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Τε-

12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 117 χνολογιών Πληροφορικής για τη δηµιουργία προτύπων στη χρήση των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση και έρευνα. ιευθυντής ιοικητικών Πληροφοριακών Συστηµάτων Είναι υπεύθυνος των παρεχόµενων διοικητικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής. Καθορίζει τις προτεραιότητες στην στρατηγική των διοικητικών πληροφοριακών συστηµάτων και ελέγχει την απόδοση των αντίστοιχων τµηµάτων. Αντιπρυτάνεις Ακαδηµαϊκών και ιοικητικών Θεµάτων Από τα καθήκοντα των ιευθυντών Ακαδηµαϊκών και ιοικητικών Πληροφοριακών Συστηµάτων, απορρέουν -σε θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής- οι παρακάτω αρµοδιότητες για τα ανώτατα διοικητικά όργανα του οργανισµού. Ο πρώτος είναι υπεύθυνος των παρεχόµενων ακαδηµαϊκών (εκπαιδευτικών και ερευνητικών) υπηρεσιών και των αντίστοιχων ακαδηµαϊκών διαδικασιών και διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ ο δεύτερος είναι υπεύθυνος των παρεχόµενων διοικητικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και των αντίστοιχων διοικητικών επιχειρηµατικών διαδικασιών και διοικητικού προσωπικού. Συµβουλευτικές Επιτροπές (Επιτροπή Ακαδηµαϊκών Πληροφοριακών Συστηµάτων, Επιτροπή ιοικητικών Πληροφοριακών Συστηµάτων και Συµβουλευτική Επιτροπή Πανεπιστηµιούπολης) Εποπτεύουν σε επίπεδο διοίκησης, τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε θέµατα της πληροφορικής και της χρήσης αυτής στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και ενεργούν ως φορείς στους ο- ποίους συγκεντρώνονται οι ανάγκες για το καθορισµό του καταµερισµού των πληροφορικών πόρων. Παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µακροχρόνια βάση για τα υπολογιστικά συστήµατα των διοικητικών, δικτυακών και ακαδηµαϊκών τµηµάτων και υπηρεσιών, επανεξετάζουν, σχολιάζουν και αξιολογούν τους αντικειµενικούς στόχους των ανωτέρω τµηµάτων και ε- ξασφαλίζουν τη δηµιουργία στρατηγικού σχεδιασµού (3-5 χρόνων) για τα τµήµατα αυτά. Τοπικά Κέντρα Υποστήριξης Αποτελούν το δεύτερο άξονα υποστήριξης του προτεινόµενου µοντέλου όπου τα διάφορα τοπικά και κεντρικά τµήµατα είναι υπεύθυνα για να υποστηρίξουν τις υπολογιστικές τους δραστηριότητες. Η υποστήριξη συµπεριλαµβάνει την εξυπηρέτηση και άµεση αντιµετώπιση των αναγκών των επιµέρους τµηµάτων και των τελικών τους χρηστών, την υποστήριξη των τοπικών ακαδηµαϊκών και διοικητικών πληροφοριακών συστηµάτων, τοπικών δικτύων και καινοτόµων τεχνολογιών. Επίσης, παρέχουν 24ωρη τεχνική υποστήριξη στα επιµέρους τµήµατα και σχολές, καθώς επίσης και εκπαιδεύουν και επιµορφώνουν τους τελικούς χρήστες ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να επιλύσουν οι ίδιοι τα προβλήµατά τους. 6. Συµπεράσµατα Το σύγχρονο Πανεπιστήµιο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα παγκόσµιο ακαδηµαϊκό οργανισµό. Η τεχνολογία της πληροφορικής θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους στρατηγικούς παράγοντες για την επιτυχία ενός οργανισµού. Τα Πανεπιστήµια του 21 ου αιώνα δεν µπορούν να επιβιώσουν χωρίς το σχεδιασµό, εφαρµογή και αποτελεσµατική ανάπτυξη µιας

13 118 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH πληροφοριακής τεχνολογικής υποδοµής, η οποία θα εκπληρώσει στο ακέραιο τους στόχους και την αποστολή τους, προσφέροντας εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες και υποστηρίζοντας τις καθηµερινές λειτουργίες και διοικητικές διαδικασίες. Οι φοιτητές ενός Πανεπιστηµίου είναι το εργατικό δυναµικό του αύριο. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων του θα συνεισφέρουν στην εθνική και τοπική οικονοµία. Οι τοπικές επιχειρήσεις και ιδιωτικοί και δηµόσιοι οργανισµοί θα επωφεληθούν από την είσοδο των τεχνολογικά ανταγωνιστικών αποφοίτων του. Από µακροχρόνια άποψη τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν στο Πανεπιστήµιο την απαραίτητη τεχνοδοµή για να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις της νέας εποχής και θα προσδώσουν σ αυτό ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 25. Για τους λόγους αυτούς το Πανεπιστήµιο θα πρέπει να δεσµευτεί για την παροχή κατάλληλων τεχνολογικών µέσων - δυνατοτήτων, ώστε να αντιµετωπίσουν οι φοιτητές του τις προκλήσεις του µέλλοντος. Το κέντρο, τµήµα ή η διεύθυνση που θα προσφέρει τις υπηρεσίες πληροφορικής στα διάφορα τµήµατα, σχολές και γενικά στους φορείς ενός Πανεπιστηµίου, θα πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσεται και να λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράµµιση µε την αποστολή του οργανισµού και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Στόχος της εργασίας ήταν: η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και λειτουργικού µοντέλου οργάνωσης ενός Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστηµίου, αφενός να είναι ικανό να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του µέλλοντος και αφετέρου να οριοθετείται µε τη σωστή χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της τεχνολογίας της πληροφορικής. Στο προτεινόµενο µοντέλο η οργάνωση του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής βασίστηκε στις κάτωθι αρχές: Τη θέσπιση διευθυντικού στελέχους στο ανώτατο διοικητικό όργανο (στρατηγικό επίπεδο) του Πανεπιστηµίου. Την εφαρµογή κατανεµηµένου οργανωτικού σχήµατος. Τη παροχή δυνατότητας στους τελικούς χρήστες να υποστηρίξουν οι ίδιοι τη χρήση των υ- πολογιστικών τους συστηµάτων. Τη δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού τοπικών κέντρων υποστήριξης για την εξυπηρέτηση των ακαδηµαϊκών αναγκών. Τη παροχή δυνατότητας στα τµήµατα να διαχειρίζονται τα ίδια τα πληροφοριακά συστή- µατα για να υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες. Οι κεντρικές υπηρεσίες θα επωµισθούν το συνολικό σχεδιασµό των πληροφοριακών συστηµάτων. Το οργανωτικό µοντέλο που προτάθηκε εκτιµάται ότι θα επιτύχει: ενιαίο σχεδιασµό πληροφορικής που θα συµπνέει µε το συνολικό στρατηγικό σχεδιασµό του οργανισµού, ισορροπία µεταξύ συγκεντρωµένης και κατανεµηµένης παροχής υπηρεσιών, επαναπροσδιορισµό των ο- ρίων και των σχέσεων µεταξύ του φορέα παροχής πληροφορικής και των υπόλοιπων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου, προσαρµοστικότητα οργανισµού στην υποστήριξη και στη κατανοµή πληροφορικών πόρων και τελικούς χρήστες ικανούς να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά τους διαθέσιµους πληροφορικούς πόρους ώστε να βοηθηθούν στις καθηµερινές τους δραστηριότητες και να εισέλθουν µε τα κατάλληλα εφόδια στην νέα αγορά. Οι εκτιµώµενες δυσκολίες και πιθανές δυσλειτουργίες είναι: α) Αύξηση εξόδων. Υπάρχει περίπτωση ότι τα έξοδα του Πανεπιστηµίου θα είναι αυξηµένα σε περιβάλλον κατανεµηµένης υποστήριξης και παροχής τεχνολογιών πληροφορικής σε σχέση µε ένα συγκεντρωµένο. Μάλιστα πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι υπάρχει άφθονη και µη ρεαλιστική παροχή υπηρεσιών, που αν συγκεντρωνόταν και παρέχονταν κεντρικά θα ήταν κατά προσέγγιση υπερ-αρκετή. Αυ-

14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 119 τή η απλή συλλογιστική εκτιµάται ότι δε λαµβάνει υπόψη ένα βασικό στοιχείο: ότι η ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι από τη φύση επίσης κατά βάση ποικίλη, ανόµοια και αποσυγκεντρωτική. Ένα εντελώς συγκεντρωµένο περιβάλλον, θα παρεµπόδιζε την οµαλή κατανοµή επίσης υποστήριξης. Είναι γνωστό επίσης ότι κανένας οργανισµός ή φορέας δεν αποτελεί πανάκεια. Η ε- ξειδίκευση στο επίπεδο των τµηµάτων είναι αναγκαία, εξασφαλίζοντας ότι οι τοπικοί χρήστες έχουν την απαιτούµενη υποστήριξη και διαθέτουν τα κατάλληλα πληροφοριακά εργαλεία και µέσα. Η εφαρµογή του κατανεµηµένου µοντέλου σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισµούς έ- χει αποδεχτεί στη πράξη ότι είναι πιο δαπανηρή. Αλλά έχει αποδείξει ότι παρέχει καλύτερες υ- πηρεσίες. Κατά συνέπεια προσφέρει προστιθέµενη αξία. β) Αύξηση υποχρεώσεων - φόρτου εργασίας των τοπικών παροχέων υποστήριξης. γ) Πιθανές αδυναµίες παροχέων τοπικής υποστήριξης. Υπάρχει αδυναµία από µικρά τµήµατα-φορείς παροχής να αντιµετωπίσουν το σύνολο των παρουσιαζόµενων προβληµάτων. Ένα πιθανό πρόβληµα αποτελεί οι αυξηµένες και ειδικές απαιτήσεις που προκαλεί η χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη της εκπαίδευσης. Αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε τη δηµιουργία συµπράξεων από µικρά κέντρα που θα συνεργάζονται µεταξύ τους για τη παροχή εξειδικευµένης τεχνογνωσίας και υποστήριξης. δ) Γρήγορη και χωρίς λεπτοµερή σχεδιασµό εν συνεχεία έλεγχο, εφαρµογή του µοντέλου. ε) Έλλειψη συνοχής, ελέγχου και µειωµένη σταθερότητα. Σε ένα ελεύθερο περιβάλλον που προτείνει το εξεταζόµενο µοντέλο, τα διάφορα τµήµατα σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής τους είναι πιθανό να παίρνουν αποφάσεις σε θέµατα πληροφορικής, που δεν ελέγχονται κεντρικά. στ) Συγκέντρωση εξειδικευµένου προσωπικού στη κεντρική υπηρεσία ή σε ορισµένα τµήµατα. ζ) Μη ξεκάθαρη περιγραφή αρµοδιοτήτων. η) Αύξηση ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων τµη- µάτων και των άλλων µικρότερων οργανωτικών σχηµάτων. Βιβλιογραφία Βιβλία 1. G. Curtis, Business Information Systems, Addison-Wesley, H. Clifton, A. Sutcliffe, Business Information Systems, Prentice Hall, J. Diebold, Το Management των πληροφοριών, Εκδόσεις Βιβλιοθήκη Management, Αθήνα L. Long, Computer in Business, Prentice Hall, M. Merle, Analysis & Design of Business Information Systems, Εκδόσεις Maxwell-McMillan International Editions, Γ. Χαραµής, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εκδόσεις Ανίκουλα, Αθήνα Γ. Χαραµής, ιοικητική της Αναπτύξεως Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εκδόσεις Ανίκουλα, Αθήνα Κ. Λιβαδάς, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση Μηχανογραφικού Κέντρου, Εκδόσεις If- Then-Else, Αθήνα Κ. Λιβαδάς, Συνθέσεις και αξιολόγηση υπολογιστικών συστηµάτων, Εκδόσεις If-Then-Else, Αθήνα Εργασίες σε περιοδικά 10. J. Beckett, The impact of IT on education, Journal: Engineering Science and Education Journal, Vol: 5, Iss: 4, D. Goodhue, R. Littlefield, D. Straub, The measurement of the impacts of the Information Center on the end-users: the survey, Journal of the American Society for Information Science, J. Branin, G. D Elia, T. Shaughnessy, C. Adams, The evaluation of the Information Center project, Journal of the American Society for Information Science, 1997.

15 120 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 13. D. Lund, N. Herther, The technological structure and services of the Information Center, Journal of the American Society for Information Science, S. Leving, Towards design and redesign of an Information Center, Conference Paper, Proceedings of 14th International Conference Applied Informatics, IASTED-ACTA Press, C. Beath, W. Straub, Departmental level information resource management: a theoretical argument for a decentralized approach, Journal of the American Society for Information Science, Govindarajulu, J. Reitcel, Beyond the information center: an instrument to measure end-user computing support from multiple sources, Journal: Information and Management, Vol: 33, Iss: 5, H. Carr, K. Rainer, D. Young, The state of information center services: an empirical study, Journal: Information Systems Management, Vol: 10, Iss: 1, H. Carr, K. Reiner, D. Young, The state of Information Center services, Information Systems Management, J. Culnan, The dimensions of perceived accessibility to information: implications for delivery of information systems and services, Journal of the American Society for Information Science, J. Weaving, Current awareness service and the Information Center, Journal: ASLIB Proceedings, Vol: 43, Iss: 10, J. Barlian, G. Kortsarr, D. Peleg, Information Center allocation, Journal: Electronic Library, Vol: 12, Iss: 6, R. Magal, A model for evaluating Information Center success, Journal of MIS, Vol: 8, Iss: 1, S. Chian, V. Nelson, J. Wells, A survey of current Information Center Practices, Proceedings of the 22nd annual Hawaii International Conference on System Sciences, T. Shaughnessy, C. Adams, The design of the Information Center project, Journal of the American Society for Information Science, Yong-Kil Cho, E. Kendall, Management of the Information Center: the relationship of power to end-user performance and satisfaction, Journal of End-User Computing, Vol: 4, Iss: 3, 1992.

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

EDP Manager. Presales?? Project Manager

EDP Manager. Presales?? Project Manager Μύθοικαι καιαλήθειεςγιατα επαγγέλµατα λµατατηςπληροφορικής Σταύρος Κ. Σουράς Τεχνικός ιευθυντής Εταιρείας Altec Σεπτέµβριος 2009 Η Πληροφορική είναι η επιστήµη που µελετά την κωδικοποίηση, τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Insurance Customer Services

Certified Insurance Customer Services Certified Insurance Customer Services Excellence Specialist 23-24 Απριλίου & 21-22 Μαΐου 2015 ιοργανωτές: Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα