Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων"

Transcript

1 Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1

2 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP m Επισκόπηση των Φάσεων m Χαρακτηριστικά της µεθοδολογίας m Δοµή της κάθε φάσης m Τεχνικές απο συγκεκριµένες µεθόδους: ð RACINES ð TACT Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 2

3 Αληλλεπιδράσεις µεταξύ Επιχείρησης και Τεχνολογίας Πληροφορικής Επιχείρηση/Οργανισµός Τεχνολογία Πληροφορικής Στρατηγικό Πρόγραµµα Οργανισµού επιπτώσεις Τεχνολογίες Πληροφορικής οργάνωση ευκαιρίες Επειχηρηµατικές λειτουργίες ευθυγράµιση Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστηµάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 3

4 Ιστορική Εξέλιξη του Στρατηγικού Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστηµάτων Ολοκληρωµένη στρατηγική Εστίαση στη Επιχείρηση REACTIVE - µέλλον Αποτελεσµατικότητα Εστίαση στην Τεχνολογία PROACTIVE - ευκαιρίες Ανταγωνιστικότητα ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Επίλυση επι µέρους προβληµάτων REACTIVE - παρόν Αποτελεσµατικότητα ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - τεχνολογικός σχεδιασµός Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 4

5 Τρέχουσες τάσεις στον Στρατηγικό Σχεδιασµό ΠΣ l διάφορα στοιχεία των µεθόδων Στρατηγικού Σχεδιασµού ΠΣ είναι υποψήφια για χρήση σε διαφορετικές περιστάσεις l οι οργανισµοί δεν πρέπει να αναζητούν πλέον απο τον Στρατηγικό Σχεδιασµό µόνο µία ιεραρχηµένη λίστα πληροφοριακών εφαρµογών Τα θέµατα σχεδιασµού ανθρωπίνων πόρων, οργάνωσης και υποδοµής είναι σηµαντικά στοιχεία του Στρατηγικού Σχεδιασµού Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 5

6 Στρατηγική Τεχνολογίας Πληροφορικής - Master Plan ΠΣ l Στρατηγική Τεχνολογίας Πληροφορικής (ΤΠ) m ενδιαφέρεται για το πως θα παρέχονται οι απαιτούµενες πληροφορίες (τεχνολογία) l MASTER PLAN Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) m Κοινωνική/τεχνολογική άποψη (ολοκληρωµένη θεώρηση) ð τα ΠΣ συστήµατα αφορούν εξίσου την ανθρώπινη δραστηριότητα και οργάνωση όσο και την τεχνολογία - αν όχι περισσότερο m Στρατηγική ΠΣ ð ενδιαφέρεται για το τι πληροφορία χρειάζεται m Η Στρατηγική ΠΣ πρέπι να περιέχει οχι µόνο την Στρατηγική ΤΠ αλλά και: ð λειτουργικά θέµατα (επιχειρηµατικές διαδικασίες) ð οργανωτικά θέµατα (π.χ. change management) ð στρατηγική ανθρωπίνων πόρων σε σχέση µε ΠΣ Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 6

7 Διαµόρφωση Στρατηγικής ΠΣ (1) l η διαµόρφωση στρατηγικής αφορά την µετάβαση απο την παρούσα κατάσταση (σηµείο Α) στο σύστηµα-στόχος (σηµείο Β) l πρέπει να γνωρίζουµε και το Α και το Β l το Β πρέπει να είναι κατάλληλο και υλοποιήσιµο l Η στρατηγική πρέπει να είναι: m m εφικτή και επιθυµητή A B Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 7

8 Διαµόρφωση Στρατηγικής ΠΣ (2) l προσδιορισµός των χαρακτηριστικών της παρούσας κατάστασης, σε σχέση µε: m επιχειρηµατικές διαδικασίες m οργανωτικά θέµατα m θέµατα ανθρωπίνων πόρων m θέµατα Τεχνολογίας Πληροφορικής l προσδιορισµός στρατηγικών στόχων m επιχειρηµατικοί στόχοι m στόχοι ΠΣ l προσδιορισµός του ρόλου και των επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος A Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 8

9 Διαµόρφωση Στρατηγικής ΠΣ (3) l προσδιορισµός των γενικών κατευθύνσεων έτσι ώστε οι πιθανές µελλοντικές εξελίξεις να ικανοποιούν τους προκαθορισµένους στόχους l µε δεδοµένες τις κατευθύνσεις, εναλλακτικά συστήµατα-στόχοι µπορούν να αναγνωρισθούν l ένα σηµαντικό σηµείο ελέγχου αναφέρεται στην επιλογή ενός (π.χ. Β2) απο τα διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια A B 1 B 2 B 3 Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 9

10 Διαµόρφωση Στρατηγικής ΠΣ (4) l µετά τον προσδιορισµό του πλαισίου του συστήµατος-στόχος, ακολουθεί η επεξεργασία και διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων µετάβασης προς τον στόχο l τα σενάρια πρέπει να είναι συνεπή και µε εσωτερική λογική l οι δραστηριότητες για την υλοποίηση του επιλεγέντος σεναρίου πρέπει να προγραµµατιστούν και να σχεδιασθούν προσεκτικά A B 2 Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 10

11 ΚΥΚΛΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (1) Βαθµός αφαίρεσης Λειτουργικό/ εννοιολογικό επίπεδο Οργανωτικό επίπεδο Λογικό επίπεδο Φυσικό επίπεδο + - Επίπεδο Λεπτοµέρειας Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 11

12 ΚΥΚΛΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (2) Βαθµός αφαίρεσης Υπάρχον σύστηµα Λειτουργικό/ εννοιολογικό επίπεδο σύνθεση Οργανωτικό επίπεδο ανάλυση Λογικό επίπεδο ανάλυση Φυσικό επίπεδο ανάλυση + - Επίπεδο Λεπτοµέρειας Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 12

13 ΚΥΚΛΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (3) Βαθµός αφαίρεσης Υπάρχον σύστηµα Σύστηµα-στόχος Λειτουργικό/ εννοιολογικό επίπεδο Οργανωτικό επίπεδο σύνθεση ανάλυση σύλληψη σύλληψη σύνθεση Λογικό επίπεδο ανάλυση σύλληψη σύνθεση Φυσικό επίπεδο ανάλυση + Επίπεδο - Λεπτοµέρειας - σύλληψη σύνθεση Επίπεδο Λεπτοµέρειας + Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 13

14 Γενικές Παρατηρήσεις (1) l Μία τυποποιηµένη µέθοδος δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις περιπτώσεις l Είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ένας αριθµός απο βασικές δραστηριότητες l Προσδιορισµός του εύρους των δραστηριοτήτων και βηµάτων για κάθε περίπτωση, δηλ. κάθε περίπτωση έχει µοναδικά χαρακτηριστικά (προσδιορισµός project model) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 14

15 Γενικές Παρατηρήσεις (2) Σύνολο βασικών δραστηριοτήτων Project Model Βήµατα-κλειδιά Εξωτερικοί παράγοντες Προσαρµογή Λίστα δραστηρι οτήτων X X Φάσεις X X X X X X X X Συγκεκριµένο περιβάλλον Προσαρµογή της γενικευµένης µεθοδολογίας Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 15

16 Επισκόπηση της Μεθοδολογίας l Η µεθοδολογία αποτελείται απο εννέα φάσεις: m Φάση 1. Πλαίσιο Εργασιών m Φάση 2. Ανάλυση των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Οργανισµού m Φάση 3. Ανάλυση των Στρατηγικών Κατευθύνσεων των ΠΣ m Φάση 4. Ανάλυση Στρατηγικών Ευκαιριών m Φάση 5. Αναζήτηση Λύσεων για Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα m Φάση 6. Προγραµµατισµός Υλοποίησης για Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα m Φάση 7. Κατευθύνσεις Εξέλιξης των ΠΣ m Φάση 8. Αναζήτηση Λύσεων m Φάση 9. Προγραµµατισµός Υλοποίησης Η µεθοδολογία SISP είναι ένας συνδυασµός των µεθόδων RACINES και TACT Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 16

17 Χαρακτηριστικά της Μεθοδολογίας l Κάθε φάση έχει συγκεκριµένους στόχους και παραδοτέα προιόντα l Κάθε φάση έχει σηµεία ελέγχου που διευκολύνουν την αξιολόγηση της εξέλιξης του έργου l Ορισµένες φάσεις µπορούν να διεξαχθούν παράλληλα l Η µέθοδος είναι οργανωµένη σε τµήµατα (έτσι ώστε να µπορεί να προσαρµοσθεί σε εξειδικευµένες ανάγκες) l Βασίζεται σε: m desk research and analysis m συνεντεύξεις m παρουσιάσεις Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 17

18 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα Στρατηγικές Ευκαιρίες Αλληλεπιδρώντα Στρατηγικά Εργα Μη Στρατηγικά Εργα Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 18

19 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα Στρατηγικές Ευκαιρίες Αλληλεπιδρώντα Στρατηγικά Εργα Μη Στρατηγικά Εργα Εφαρµογές Υποδοµή Οργάνωση Κατευθύνσεις Εξέλιξης 7 5 Λύσεις για Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα Αναζήτηση Λύσεων 8 6 Προγραµµατισµός Υλοποίησης Βραχυχρόνιων Στρατηγικών Εργων Προγραµµατισµός Υλοποίησης 9 Ανάλυση Ανάπτυξη ΠΣ Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 19

20 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα Στρατηγικές Ευκαιρίες Αλληλεπιδρώντα Στρατηγικά Εργα Μη Στρατηγικά Εργα Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 20

21 Φάση 1. Πλαίσιο Εργασιών Στόχοι: m προσαρµογή της µεθοδολογίας στο συγκεκριµένο περιβάλλον m παραγωγή του προγράµµατος δραστηριοτήτων (kick-off document) κύρια βήµατα n Ορισµός του εύρους n Προσδιορισµός των προτεραιοτήτων n Προσδιορισµός βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων αναγκών n Οργάνωση του έργου: οµάδα έργου, επιτροπή στρατηγικής n Χρονοδιάγραµµα και πόροι n Σηµεία ελέγχου n Αναµενόµενη συνεισφορά του οργανισµού Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 21

22 Φάση 1. Πλαίσιο Εργασιών l Ανάλυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων m Προσδιορισµός λειτουργικών περιοχών ð σύνολα δεδοµένων και παραλλήλων διαδικασιών που καλύπτουν τις ίδιες επιχειρηµατικές λειτουργίες, παράγουν παρόµοια αποτελέσµατα και είναι αυτόνοµες σχετικά µε το υπόλοιπο ΠΣ. ð επιχειρηµατικές δραστηριότητες m αιτιολογηµένος διαχωρισµός των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων m συσχέτιση µε το Master Plan l Οργανωτική ανάλυση m ιεραρχίες m υπευθυνότητες m διανοµή l Ορισµός των στόχων του έργου (καθορισµός επιπέδου λεπτοµέρειας) m λειτουργικές λεπτοµέρειες m οργανωτικές λεπτοµέρειες Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 22

23 Φάση 1. Πλαίσιο Εργασιών l Υπαρχουσα υποδοµή τεχνολογίας πληροφορικής m συστήµατα υλικού m εφαρµογές m επικοινωνίες m τεχνικοί περιορισµοί l Σχετιζόµενες συµβάσεις / προγραµµατισµένες προµήθειες / παράλληλα έργα τεχνολογίας πληροφορικής / κλπ. l Ορισµός και επιβεβαίωση των στόχων του έργου (καθορισµός τεχνικού επιπέδου λεπτοµέρειας) m τεχνικές λεπτοµέρειες m συµβατότητα µε λειτουργικές λεπτοµέρειες Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 23

24 Φάση 1. Πλαίσιο Εργασιών l Οργανωτική ανάλυση l Ανάλυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων l Προσδιορισµός λειτουργικών περιοχών l Ορισµός στόχων του έργου l Υπαρχουσα υποδοµή τεχνολογίας πληροφορικής l Σχετικές συµβάσεις l Ορισµός και επιβεβαίωση των στόχων του έργου l πλαίσιο έργου m περιορισµοί m έµφαση l επίπεδο λεπτοµέρειας m λειτουργική m οργανωτική m τεχνική l στρατηγική υλοποίησης Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 24

25 Kick-off document Φάση 1. Πλαίσιο Εργασιών / Kick-off l Ορισµός του πλαισίου του έργου m δοµή του οργανισµού m δραστηριότητες / τοµείς αγοράς m υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα/τεχνικές αρχιτεκτονικές m χρονικός ορίζοντας (βραχυπρόθεσµος, µεσοπρόθεσµος, µακροπρόθεσµος) m περιοχές πληροφοριακών συστηµάτων m επίπεδο λεπτοµέρειας αποτελεσµάτων ð κατευθυντήριες αρχές ð µακρο-προδιαγραφές ð οργανωτική ανάλυση, κλπ. l Ορισµός του µοντέλου του έργου l Ορισµός λεπτοµερούς προγράµµατος του έργου Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 25

26 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα Στρατηγικές Ευκαιρίες Αλληλεπιδρώντα Στρατηγικά Εργα Μη Στρατηγικά Εργα Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 26

27 Φάση 2. Ανασκόπηση Στρατηγικών Κατευθύνσεων Οργανισµού Στόχοι: l περιγραφή του πλαισίου ανάπτυξης του οργανισµού κύρια βήµατα m Περιγραφή των στόχων του οργανισµού m Δυναµική ανάλυση του περιβάλλοντος m Ανάλυση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας του οργανισµού m Αξιολόγηση µε βάση το SWOT Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 27

28 Φάση 2. Ανασκόπηση Στρατηγικών Κατευθύνσεων Οργανισµού l Λειτουργική περιγραφή m Context diagramme ð λειτουργικες περιοχές ð εξωτερικοί actors & σχετικές ροές πληροφοριών m Γιά κάθε λειτουργική περιοχή ð Εννοιολογικές ροές δεδοµένων / διάφορα επίπεδα αφαίρεσης αντικείµενα σχέσεις λειτουργικές εξαρτήσεις ð Προσδιορισµός δυσλειτουργιών l Οργανωτική περιγραφή m τυπολογία οργανωτικών θέσεων m χρήση εννοιών της TACT (actors, sites, κλπ.) m προσδιορισµός οργανωτικών δυσλειτουργιών Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 28

29 Φάση 2. Ανασκόπηση Στρατηγικών Κατευθύνσεων Οργανισµού Ανάλυση Επιχειρηµατικών Στόχων Δυναµική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Οργανισµός Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) Εξωτερικό Περιβάλλον Αξιολόγηση Ισχυρά σηµεία, Αδυναµίες Ευκαιρίες, Κίνδυνοι Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 29

30 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα Στρατηγικές Ευκαιρίες Αλληλεπιδρώντα Στρατηγικά Εργα Μη Στρατηγικά Εργα Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 30

31 Φάση 3. Ανασκόπηση Στρατηγικών Κατευθύνσεων του ΠΣ l Στόχοι: m συνθετική ανάλυση της χρήσης του ΠΣ από τον οργανισµό, συγκριτικά µε: ð την state-of-the-art στην τεχνολογία; ð την state-of-the-art στο εξωτερικό περιβάλλον; m καθορισµός απαιτουµένων κατευθύνσεων γιά διατήρηση ή βελτίωση της στρατηγικής θέσης του οργανισµού κύρια βήµατα l Ανάλυση των στόχων των πληροφοριακών συστηµάτων l State-of-the-art πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα l Περιγραφή υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων l Προσδιορισµός κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας πληροφοριακών συστηµάτων l Στρατηγική ανάλυση της χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 31

32 Φάση 3. Ανασκόπηση Στρατηγικών Κατευθύνσεων του ΠΣ l Καταγραφή: m χρησιµοποιούµενου υλικού (κλάδος, µοντέλο, ιστορικό προµήθειας, αναβαθµίσεις, οδηγοί, θύρες, περιφερειακά, απόδοση, αριθµός χρηστών, φορτίο, κλπ.) m συστηµάτων και λογισµικού ανάπτυξης (λειτουργικά συστήµατα, monitors, user interfaces, DBMS, 4GLs, κλπ.) m Εφαρµογές ΠΣ (κύριες διαδικασίες, transactional/batch mode, γλώσσα προγραµµατισµού, τύπος DBMS, τύπος τεκµηρίωσης, κόστος συντήρησης και θέµατα οργάνωσης, θέµατα backup & recovery, ιστορικό ανάπτυξης, κλπ.) m input/output των εφαρµογών (τύπος ροών, συχνότητα ενηµέρωσης δεδοµένων, οργανωτικοί σύνδεσµοι, κλπ.) m λεπτοµερής περιγραφή λειτουργικών θεµάτων ανά εφαρµογή Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 32

33 Φάση 3. Ανασκόπηση Στρατηγικών Κατευθύνσεων του ΠΣ l Διάγνωση υπάρχοντος ΠΣ: m καθορισµός λειτουργικών προβληµάτων ð εγκυρότητα δεδοµένων ð ενηµέρωση δεδοµένων ð ορθότητα λειτουργιών, κλπ. m καθορισµός προβληµάτων ελέγχου m καθορισµός προβληµάτων απόδοσης m καθορισµός προβληµάτων οµοιογένειας m καθορισµός προβληµάτων εξέλιξης, κλπ. l Στρατηγικές Κατευθύνσεις / Λειτουργικές Ανάγκες m κατευθύνσεις για την κατασκευή σεναρίων m βραχυπρόθεσµα έργα ΠΣ µε στρατηγική σηµασία l Μελοντικές Προοπτικές (State of the art / τάσεις) m αντίκτυπος των τάσεων στο εξωτερικό περιβάλλον Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 33

34 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικά Εργα Στρατηγικές Ευκαιρίες Αλληλεπιδρώντα Στρατηγικά Εργα Μη Στρατηγικά Εργα Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 34

Enterprise Resource Planning Systems

Enterprise Resource Planning Systems Enterprise Resource Planning Systems Επισκόπηση Ενότητας Εισαγωγή στα Συστήµατα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ERPs Λειτουργικές Διαδικασίες που υποστηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ Α.Ε.Μ 106 Τίτλος Εργασίας ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Έντασης Υλικών

Επιχειρήσεις Έντασης Υλικών Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής Strategy Train Μάθημα V Ενότητα 9 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Εφαρμογή Στρατηγικής Εφαρμογή Στρατηγικής Rumyana Grozeva

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Κωνσταντίνος Τραμαντζάς. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Κωνσταντίνος Τραμαντζάς. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ ΟΟΜΜ ΑΑΔΔΑΑΣΣ ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO:διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Κωνσταντίνος Τραμαντζάς Ι Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα