ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. Τηλεφωνικός κατάλογος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. Τηλεφωνικός κατάλογος"

Transcript

1 Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Τηλεφωνικός κατάλογος 2013 AHEPA τ. Κυριακίδθ 1, ΣΚ Θεςςαλονίκθ Σθλ. Κζντρο , Γραμματεία Πρωινϊν Εξωτερικϊν Ιατρείων τθλ. Ραντεβοφ , Γραφείο Πλθροφοριϊν Ειδικό Γραφείο Τποςτιριξθσ του Πολίτθ & Fax

2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Η ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ & ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. ΡΑΝΤΕΛΙΑΔΘΣ ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ ΑΝΑΡΛ. Δ/ΤΘΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΘΣ Δθμιτριοσ ΡΟΓΑΙΔΟΥ Σοφία ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΙΟΨΙΝΤΗΟΓΛΟΥ Νατάςα ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΛΑΜΡΟΚΑ Βαςιλικι Fax ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. ΚΥΙΑΚΙΔΕΛΘ Ψωςτιρα ΚΑΣΑΑΚΘ Μαρία ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΙΪΑΚΘ Ηωι ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΑΛΑΜΡΟΚΑ Βαςιλικι ΚΛΗΣΗΡΕ ΜΡΑΔΕΚΑ Ελζνθ

3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΤΙΑΝΤΟΣ Δθμιτριοσ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΙΩΑΛΟΓΛΟΥ Αντιγόνθ Fax ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΘΣ Βαςίλειοσ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ Fax ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΑΝΘΫΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ Γρ. 4 ΥΨΑΝΤΘ Ελζνθ Γρ. 3 ΡΛΟΥΚΟΣ ΩΘΣΤΟΣ ΔΙΟΣ ΜΑΝΫΛΘΣ Γρ. 7 ΜΡΑΗΟΥΚΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΣΡΥΙΔΟΥ ΣΫΤΘΙΑ ΣΤΕΨΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΙΓΙΝΙΑ Γρ. 8 ΙΟΔΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΕΚΕΝΟΣ ΣΤΑΥΟΣ ΡΑΛΛΘ ΜΕΤΑΞΙΑ

4 ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΑΣΕΝΟΡΟΥΛΟΥ Αρετι Πρωτόκολλο Γραμματεία ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Ψωτεινι ΚΑΣΑΡΘ Ελιςάβετ ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Ελιςάβετ ΒΟΥΗΟΥΛΙΔΘΣ Αλζξανδροσ Κλθτιρεσ ΜΑΝΙΟΡΟΥΛΟΥ Εφροςφνθ ΙΫΑΝΝΟΥ Μθνάσ Κεντρικό Φωτοτυπικό ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΘΣ Γεϊργιοσ ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΙ - ΤΕΡ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΒΑΓΚΑΚΘΣ Γεϊργιοσ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Δζςποινα ΑΝΤΫΝΙΑΔΘΣ Γεϊργιοσ ΑΥΓΕΙΝΙΔΟΥ Μαλαματζνια ΗΫΓΑΨΟΣ Αριςτείδθσ ΚΑΑΜΘΤΣΙΟΥ Ελιςάβετ ΚΑΑΜΟΥΗΘ Ζφθ ΚΑΟΛΙΔΘΣ Αντϊνιοσ ΜΡΑΜΡΑΟΓΛΟΥ Ιωάννθσ ΡΑΡΑΨΫΤΙΟΥ Ευαγγελία ΤΣΙΤΣΑ Ελιςάβετ

5 ΑΡΤΟΡΟΥΛΟΣ Ραφλοσ ΤΣΙΟΤΑΣ Κωνςταντίνοσ ΜΑΤΟΣ Ιωάννθσ ΤΜΘΜΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΑΣΘΕΝΫΝ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Θζκλα Fax ΙΫΑΝΝΟΥ Ιωάννθσ Ειςιτιρια ΒΟΒΟΥΑ Ηαχαροφλα ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ Διμθτρα Εξιτιρια ΑΛΤΑΣ Ωριςτοσ ΜΕΤΑΞΑ Μαρία Τλικά Φάρμακα ΚΑΜΤΣΙΚΛΘ Κωνςταντίνα ΡΕΙΚΛΘ Άννα ΚΑΪΚΟΥΝΙΔΘΣ Μιχάλθσ Ελεγκτισ Ι.Κ.Α Αρχείο ΤΣΙΛΙΟΡΟΥΛΟΣ Διονφςιοσ ΩΥΣΫΝΘ Βαςιλικι

6 ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Ανατολι ahepahosp.gr ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΙΩΑΛΟΓΛΟΥ Αντιγόνθ Fax ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΙΫΑΝΝΙΔΟΥ Αςπαςία Λογιςτιριο ΜΡΟΥΔΟΥΙΔΘΣ Ι ΤΣΙΚΝΑΚΘ Δ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Σ ΔΘΛΑΘ Β ΜΙΜΡΙΚΑΣ Ευάγγελοσ ΟΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σαμείο ΚΑΝΙΣΡΑΘΘΣ Ρ Γρ. Μιςκοδοςίασ Γρ. Ειςπράξεωσ Νοςθλίων Γρ. Είςπραξθσ νοςθλίων χρεωςτϊν ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ ΩΑΑΤΣΘ Α ΡΑΡΑ Α ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Ε ΘΓΑ Κ ΣΕΕΤΘΣ Ν ΚΑΑΜΑΝΘΣ Κ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ Θ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ.- ΤΗΟΥΝΙΔΘΣ Α ΣΕΝΕΚΙΔΘΣ Β ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Ι

7 ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΜΟΔΙΫΤΘ Μ ΩΑΤΗΘΓΕΫΓΙΟΥ Α Γρ. προμθκειϊν ΜΑΑΝΤΙΔΘΣ Κ ΩΑΤΗΘΚΥΙΑΚΟΥ Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΘΣ Ι ΣΑΜΑΑ Α ΡΑΡΑΪΫΑΝΟΥ Ε ΚΕΣΚΕΤΗΙΔΟΥ Σ Γρ. Διαχείριςθσ Τλικοφ ΩΥΣΟΡΟΥΛΟΥ Ε ΣΡΥΙΔΟΥ Κ ΜΑΑΝΤΙΔΘΣ Ψ. ΟΚΑ Α ΓΘΓΟΙΑΔΟΥ Α Αποκικθ Αναλωςίμου ΔΑΜΙΑΛΘΣ Ωρ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΘΣ Ωρ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιουλ Αποκικθ. Μθ αναλως. ΜΙΩΑΘΛΙΔΘΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ Γ Αποκικθ τεχνικοφ υλικοφ ΑΤΙΚΟΓΛΟΥ Γ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΩΑΤΗΟΡΟΥΛΟΣ Ιωάννθσ Ραφείο ΜΙΝΤΫΣΘ Ελζνθ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ωάνα Ιματιοκικθ Πλυντιρια ΓΫΤΤΘ Ακθνά ΛΑΚΟΥ Ψωτεινι ΒΟΛΤΑΤΗΘ Σταματοφλα ΚΑΛΑΪΤΗΙΔΟΥ Βαςιλικι ΡΟΣΫΤΣΑΝΛΘΣ Θεόδωροσ ιδερωτιρια ΩΑΝΤΑΒΑ Μαρία ΥΟΤΡΝΑΕΗΓΟΤ- ΚΟΤΚΟΤΣΑΡΑ Δλιζάβεη ΑΦΑΛΣΗΓΟΤ Βαπβάπα 6

8 ΛΟΤΚΗΓΟΤ Εοςμποςλιά ΣΟΠΑΛΗΓΟΤ Αλεξάνδπα 7

9 ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΕΥΩΕΤΗΘΣ Μζλανδροσ Γραφείο πλθροφορικισ ΑΛΚΟΚ όμπερτ ΛΙΟΝΤΟΣ Ανδρζασ ΑΣΛΑΝΙΔΘΣ Ιωάννθσ ΝΟΥΛΘΣ Κωνςταντίνοσ ΑΝΤΫΝΙΑΔΟΥ Αναςταςία ΚΑΓΙΟΨΥΛΛΘΣ Ορκόδοξοσ

10 ΙΑΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΫΟΛΟΓΑΣ Αναςτάςιοσ ΚΫΣΤΟΥΔΘ Αλεξάνδρα Α1. ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΔΑΝΙΘΛΙΔΘΣ Μιχαιλ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΣΑΟΥΣΘ Κατερίνα Α ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΑΝΙΘΛΙΔΘΣ Μιχαιλ Κακθγθτισ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΣΑΟΥΣΘ Κατερίνα ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΘΡΤΘΣ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ ΓΙΫΒΟΣ Ιωάννθσ Κακθγθτισ ΚΑΡΟΥΛΑΣ Στζργιοσ Κακθγθτισ ΡΛΙΑΚΟΣ Ωριςτόδουλοσ Κακθγθτισ ΗΕΜΡΕΚΑΚΘΣ Ραντελισ Αναπλ. Κακ. ΡΑΡΑΪΫΑΝΝΟΥ Μαρία Επικ. Κακ. ΓΕΜΑΝΙΔΘΣ Γεϊργιοσ Λζκτορασ ΜΕΤΤΑΛΙΔΘΣ Συμεϊν Λζκτορασ ΛΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ Βαςίλθσ Λζκτορασ Ρροϊςταμζνθ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ Άννα

11 Αντικακιςτϊςα ΤΗΙΑΨΕΟΥΔΘ Αναςταςία τάςθ Αδελφισ Αιματολογικό Εργ. ΜΑΝ Γραφείο γιατρϊν ΜΑΝ Ειδικι Αιματολόγοσ Ειδικι Αιματολόγοσ Ειδικόσ Αιματολόγοσ Ειδικόσ Λοιμωξιολόγοσ Ειδικόσ Λοιμωξιολόγοσ ΑΓΓΕΛΟΥΔΘ Μαρία Διευκφντρια ΕΣΥ ΡΑΡΑΪΫΑΝΝΟΥ Μαρία Επίκουροσ Κακ. ΑΡΘ ΩΑΛΟΥΔΘΣ Ραντελισ Επιμελθτισ Α ΕΣΥ ΚΟΛΛΑΑΣ Ραναγιϊτθσ Επιμελθτισ Α -ΕΣΥ ΜΕΤΑΛΛΙΔΘΣ Συμεϊν Επίκουροσ Κακ.ΑΡΘ Ειδικόσ Λοιμωξιολόγοσ Γραμματεία Ειδικϊν Λοιμϊξεων ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΙΜΙΑ ΩΥΣΑΝΘΙΔΘΣ Θεόφιλοσ Επιμελθτισ Β ΕΣΥ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΚΟΚΚΟΤΑ Σμαρϊ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΣΡΥΟΡΟΥΛΟΥ Αρχοντοφλα Fax ΣΑΗ ΑΔΕΛΦΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΡΩΝ ΩΑΛΚΙΑ Ραναγιϊτα ΡΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Δζςποινα Α ΡΟΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΩΑΤΗΘΤΟΛΙΟΣ Απόςτολοσ Γραμματεία ΑΣΜΑ Αφροδίτθ ΣΑΒΒΟΡΟΥΛΟΣ Ωριςτοσ ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ Τριαντάφυλλοσ ΚΑΪΑΨΑ Γεωργία ΑΔΑΜΙΔΟΥ Αλεξάνδρα

12 ΘΛΙΑΔΘΣ Ψϊτιοσ ΡΕΙΨΑΝΘΣ Βαςίλειοσ ΤΗΙΟΜΑΛΟΣ Κωνςταντίνοσ ΚΑΛΕΒΟΣΟΓΛΟΥ Ιωάννθσ ΡΫΤΟΡΑΡΑΣ Ανδρζασ Α ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΑΒΟΥΝΘΣ Ωαράλαμποσ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΟΠΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΠΕΡΗΧΩΝ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Α ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Β ΣΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ /Μ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΣΡΩΝ /Μ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛ. ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ Γεϊργιοσ (Κακθγθτισ) Ω. ΜΙΛΤΙΑΔΘΣ Σταφροσ (Αν.Κακθγ.) ΕΥΘΥΜΙΑΔΘΣ Γεϊργιοσ (Επ.Κακθγ.) ΗΙΑΚΑΣ Αντϊνιοσ (Επ.Κακθγ.) ΣΙΑΝΟΣ Γεϊργιοσ (Επ.Κακθγ.)

13 ΣΤΕΨΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΟΥΛΑΣ Τάκθσ (Δ/ντισ ΕΣΥ ) ΓΚΟΥΑΣΑΣ Ιωάννθσ (Δ/ντισ ΕΣΥ) ΚΑΗΙΝΑΚΘΣ Γεϊργιοσ (Δ/ντισ ΕΣΥ) ΡΑΑΣΚΕΥΑΪΔΘΣ Στζλιοσ (Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ) ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΘΣ Ρερικλισ ( Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ) ΣΑΒΒΟΡΟΥΛΟΣ Γρθγόρθσ ( Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ) ΜΡΟΥΨΙΔΟΥ Αμαλία ( Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ) ΛΑΛΟΡΟΥΛΟΥ Μαρία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΥ Ηωγραφιά ΚΥΙΑΚΙΔΘΣ Γρθγόρθσ ΚΑΑΚΫΣΤΑ Ηωι ΘΑΚΛΘ Μερςίνα ΜΫΧΣΙΔΟΥ Μαρίκα ΕΨΑΙΜΙΔΟΥ Ελζνθ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Ωρυςι ΜΟΤΣΑΝΟΥ Δζςποινα ΚΟΡΑΛΙΔΟΥ Κυριακι ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Ευκάλεια ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Κυριακι ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Ελευκερία ΓΟΥΡΟΥ Ευαγγελία ΔΘΜΘΤΙΟΥ Κρυςταλλία ΒΟΥΒΟΥΝΟΣ Γεϊργιοσ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Σωφρονία ΔΙΣΜΑΝ Μαρία ΜΡΑΜΡΑΣ Κωνςταντίνοσ ΡΟΥΤΟΚΑ Μαρία ΜΡΛΙΑΜΡΛΙΑ Θεοδϊρα ΜΡΟΥΜΡΟΥΙΔΟΥ Μαρία ΜΟΥΤΙΑΓΚΑ Κωνςταντίνα

14 ΚΑΑΛΑΗΟΥ Ελζνθ Β.Θαλάμου Γ.Τποςτιριξθ ΩΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ Δόμνα ΩΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Ωαρίκλεια Α ΝΕΥΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΫΟΛΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κακθγθτισ Α.Ρ.Θ. Γραμματεία Διευκυντι ΜΘΤΗΙΑ ΜΑΙΑ Fax Αρχείο Κλινικισ ΛΑΗΑΙΔΘΣ ΡΕΤΟΣ Αίκουςα υνεδριάςεων Προϊςταμζνθ Κλινικισ ΡΑΑΣΩΑ ΡΟΛΥΞΕΝΘ Αντικακιςτϊςα ΡΑΓΑΝΙΑ ΕΙΘΝΘ Γραμματεία Κλινικισ ΘΕΟΔΫΙΔΟΥ ΜΑΙΑ τάςθ Αδελφισ Γραφείο ειδικευομζνων ΚΫΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Κακθγιτρια ΗΑΨΕΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΕΙΔΘΣ Κακθγθτισ ΡΑΡΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΡΕΣΕΨΫΝΘ Κακθγιτρια ΚΟΥΤΣΟΥΑΚΘ ΕΨΟΣΥΝΘ Επίκουροσ Κακθγιτρια ΑΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΙΑΝΘΘ Επίκουροσ Κακθγιτρια ΤΕΓΟΣ ΘΫΜΑΣ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΡΘΛΙΫΤΘ ΜΑΘΑ Λζκτορασ ΨΫΤΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Λζκτορασ ΕΓΑΣΤΘΙΑ Αϋ ΝΕΥΟΛΟΓΙΚΘΣ

15 Εργ. Ιςτοκαλλιεργειϊν Ηλεκτρ. Μικροςκόπιο Εργ. Νευροπακολογίασ - Νευροανοςολογίασ Εργ. Ηλεκτρομυογραφίασ Εργ. Τπεριχων Εργαςτιριο Κλινικισ Νευροφυςιολογίασ Εργαςτιριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίασ ΚΫΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Κακθγιτρια ΚΫΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Κακθγιτρια ΚΫΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Κακθγιτρια ΑΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΙΑΝΘΘ Επίκουροσ Κακθγιτρια ΤΕΓΟΣ ΘΫΜΑΣ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΨΫΤΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Λζκτορασ ΜΕΣΣΑΛΑ ΟΛΥΜΡΙΑ Β ΝΕΥΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΑΑΚΫΣΤΑΣ Δθμιτριοσ Κακθγθτισ ΑΡΘ Γραμματεία Δ/ντι Fax Προϊςταμζνθ ΚΟΥΔΘ Διμθτρα Αντικακιςτϊςα ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΘ Αντιγόνθ Γραμματεία Κλινικισ ΘΕΟΔΫΙΔΟΥ Μαρία τάςθ Αδελφισ Γραφείο Ειδικευομζνων Εφθμερείο Εργ. Τπεριχων Εργ. Ηλ/μυογραφίασ Εργ. Κλιν. Νευροανοςολογίασ Εργ. Πειραμ. Νευροανοςολογίασ Εργ Ηλεκτροεγκεφ. Εργ. Προκλθτϊν Δυναμικϊν ΚΑΑΡΑΝΑΓΙΫΤΙΔΘΣ Θεόδωροσ, Λζκτορασ ΑΡΘ ΡΑΙΣΘΣ Δθμιτριοσ, Λζκτορασ ΑΡΘ ΓΘΓΟΙΑΔΘΣ Νικόλαοσ, Αν. Κακθγθτισ ΑΡΘ ΔΑΚΟΝΤΙΟΥ Στζλλα (Υπευκ. Τςοφνθσ Στζφανοσ, Δ/ντισ ΕΣΥ) ΡΑΝΟΥ Γεωργία (Υπεφκ.Τςοφνθσ Στζφανοσ, Δ/ντισ ΕΣΥ) ΤΣΟΥΝΘΣ Στζφανοσ,

16 Δ/ντισ ΕΣΥ ΙΫΑΝΝΙΔΘΣ Ραναγιϊτθσ, Επικ.Κακθγθτισ ΑΡΘ ΑΨΑΝΤΟΥ Θεοδϊρα Λογοκεραπεία ΜΡΙΗΕΛΘ Βαςιλικι Μονάδα καταγραφισ επιλθπτ. κρίςεων VIDEO EHG ΣΤΑΥΙΔΟΥ Ελζνθ (Υπευκ. Τςοφνθσ Στζφανοσ, Δ/ντισ ΕΣΥ) Β ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ Γραμματεία Διευκφντριασ ΩΑΤΗΘΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ Μαρία ΓΑΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ Μαρίνα ΑΜΟΙΙΔΟΥ Ευμορφία ΩΙΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΥ Αρετι, Κακθγιτρια ΣΑΜΑΑΣ Κωνςταντίνοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ Ανδρζασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΡΑΥΛΟΥ Ευάγγελοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΩΑΤΗΘΡΑΝΤΕΛΘΣ Εμαννουιλ, Λζκτορασ ΡΑΡΑΓΕΫΓΙΟΥ Θεοδότθσ, Διευκυντισ Ε.Σ.Υ. ΣΤΑΜΟΥ Μαρία, Διευκφντρια Ε.Σ.Υ. ΜΟΥΔΙΟΥ Τατιανι, Επιμελιτρια Αϋ ΡΑΥΛΙΔΟΥ Ευτζρπθ, Επιμελιτρια Βϋ Ρροϊςταμζνθ ΔΘΜΘΤΙΟΥ Ελζνθ Γραμματεία Γραφείο Νοςθλευτϊν ΡΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Υπεφκυνθ Νοςθλεφτρια ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Αγνι ΚΑΑΤΑΚΘ Θεοδϊρα

17 Α2. ΩΕΙΟΥΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΡΟΛΥΗΫΙΔΘΣ Κωνςταντίνοσ Κακθγθτισ Γραμματεία ΔΟΥΣΚΑ Άννα Γ ΩΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΑΝΕΛΟΣ Ιωάννθσ ΤΙΓΫΝΘ Σουλτάνα Γραμματεία Κλινικισ ΚΑΝΑΚΘΣ Γεϊργιοσ ΣΑΜΑΑ Μαρία Σακτικοί Κακθγθτζσ ΤΗΙΘΣ Νικόλαοσ Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ιςαάκ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘΣ Νικόλαοσ Διευκυντζσ ΕΤ ΓΚΟΥΤΗΑΜΑΝΘΣ Γεϊργιοσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘΣ Στζργιοσ Λζκτορεσ ΣΑΡΑΛΙΔΘΣ Κωνςταντίνοσ Ειδικευόμενοι Ρροιςταμζνθ ΣΑΜΟΥΚΑ Άννα Αναπλθρϊτρια Προιςταμενθ Εφθμερείο Ειδικευομζνων ΗΑΩΑΟΡΟΥΛΟΥ Θεολογία Εφθμερείο Ειδικϊν

18 ΓΕΝΙΚΑ ΩΕΙΟΥΓΕΙΑ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΩΕΙΟΥΓΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΣΑΗ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Α. ΨΑΙΤΑΤΗΙΔΟΥ Α ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Β ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Γ ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Δ ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Ε ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΑΤΙΝΟΡΟΥΛΟΥ Θεοδϊρα ΙΗΟΓΛΟΥ Αποςτολία ΤΕΝΕΗΟΥ Δζςποινα ΙΫΑΝΝΙΔΟΥ Δζςποινα ΡΛΙΑΚΘΣ Νικόλαοσ ΟΡΚΑ Βικτωρία ΜΑΛΑΜΑ Ευγενία ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ Μαρία yahoo.gr ΚΑΑΝΙΚΟΛΑ Ευανκία ΛΥΚΙΔΟΥ Μάρκα ΚΟΡΑΤΣΘ Κων/να ΚΟΡΑΤΣΘ Ηωι ΡΑΝΤΑΗΘΣ Δθμιτρθσ ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ Κατερίνα ΒΟΥΚΥΚΛΑΘ Σοφία ΣΤΑΜΡΟΥΛΟΓΛΟΥ Γεϊργιοσ ΡΟΥΡΟΥΤΙΔΘΣ Νικόλαοσ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ Κυριακι ΚΑΔΑΜΡΙΚΘ Αγγελικι gmail.com 17

19 ΡΕΩΛΙΒΑΝΙΔΟΥ Βαςιλικι ΣΙΣΜΑΝΙΔΘΣ Ωαράλαμποσ hotmail.com Α ΡΟΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΩΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΜΡΑΣΔΑΝΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΟΤ ΤΑΡΕΗΑΝΛΙΔΟΥ ΣΟΨΙΑ ΕΤΕΡ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΤΣΑΜΟΥΘΣ ΑΣΤΕΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΡΑΡΑΡΟΛΥΩΟΝΙΑΔΘΣ ΚΫΝ/ΝΟΣ ΜΙΩΑΛΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΤΫΝΙΟΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΡΑΓΕΫΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΚΣΟΡΑ ΡΑΑΜΥΘΙΫΤΘΣ ΔΑΝΙΘΛ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΤ ΚΟΤΗΑΜΡΑΣΘ ΚΑΤΕΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Α ΕΤ ΚΑΑΜΑΝΛΘΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΡΟΪΔΙΔΟΥ ΕΛΕΝΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΔΙΚΘ ΜΑΙΑ ΣΑΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΤΕΛΘ ΕΛΛΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΜΕΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΓΚΟΒΑΝΛΘ ΑΣΡΑΣΙΑ ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΩΑ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΣΡΩΝ ΜΕΠ Α ΝΕΥΟΩΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΡΟΛΥΗΫΙΔΘΣ Κωνςταντίνοσ Κακθγθτισ Γραμματεία Κλινικισ ΔΟΥΣΚΑ Άννα ΣΕΛΒΙΑΙΔΘΣ Ραναγιϊτθσ Κακθγθτισ ΡΑΤΣΑΛΑΣ Ιωάννθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΜΑΓΑΣ Ιωάννθσ

20 Επίκουροσ Κακθγθτισ ΨΟΟΓΛΟΥ Νικόλαοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΡΘΛΙΫΤΟΡΟΥΛΟΣ Ακανάςιοσ Διευκυντισ Ε.Σ.Υ. ΜΡΑΛΟΓΙΑΝΝΘΣ Ιωάννθσ Επιμελθτισ Αϋ Ε.Σ.Υ Ρροϊςταμζνθ Κλινικισ ΚΑΑΣΤΕΓΙΟΥ Βαςιλικι Αντικακιςτϊςα ΚΥΡΙΤΙΔΟΥ Δζςποινα τάςθ Αδελφισ Γραμματεία Κλινικισ Βιβλιοκικθ Κλινικισ Γραφείο Ειδικευόμενων Εφθμερείο Ιατρϊν Α ΚΛΙΝΙΚΘ ΘΫΑΚΟΣ ΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΫΝ ΑΓΓΕΙΫΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΘΣ Κυριάκοσ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ hotmail.com Γραμματεία Κλινικισ Fax gmail.com Ρροϊςταμζνθ ΔΘΜΟΝΘ ΩΙΣΤΙΝΑ Αντικακιςτϊςα ΤΣΙΟΥΛΑ ΩΥΣΑΨΫ τάςθ Αδελφισ Γραφείο Ειδικευομζνων ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Μ.Ε.Π ΣΑΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Μ.Ε.Π ΩΑΟΥΡΑ ΣΤΕΓΙΑΝΘ

21 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΩΝ ΒΟΥΛΚΟΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΤΟΣΙΟΣ ΡΑΣΩΑΛΘΣ ΨΟΟΥΛΘΣ ΩΙΣΤΟΨΟΟΣ ΑΝΤΫΝΙΤΣΘΣ ΡΟΛΥΩΟΝΘΣ ΤΑΓΑΑΚΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΚΑΑΡΑΝΑΓΙΫΤΙΔΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΚΑΜΡΟΥΟΓΛΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΚΛΕΫΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΝΑ ΩΥΣΟΥΛΑ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΘΣ ΩΘΣΤΟΣ ΤΙΑΝΤΑΨΥΛ/ΛΟΥ ΚΫΝ/ΝΑ gmail.com ΓΚΑΤΗΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΛΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ Α ΫΛ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΤΣΑΛΙΓΟΡΟΥΛΟΣ Μιλτιάδθσ Γραμματεία Κλινικισ ΜΘΤΑΚΑ Βάγια Fax Κακθγθτισ ΑΠΘ Ρροϊςταμζνθ Ωειρουργείου Αντικακιςτϊςα ΒΙΤΑΛ Βίκτωρ ΚΫΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ Καλλιόπθ ΚΟΔΫΝΘ Ειρινθ Χειρουργείο Εφθμερείο Ειδικευομζνων

22 Γραφείο Ειδικευομζνων Επιμελθτισ Βϋ ΕΤ ΚΥΙΑΨΙΝΘΣ Γεϊργιοσ Λζκτορασ ΑΠΘ ΪΥΛΛΑΣ Γεϊργιοσ Επιμελθτισ Βϋ ΕΤ ΤΣΙΟΡΟΥΛΟΣ Γαβριιλ Επιμελθτισ Βϋ ΕΤ ΑΩΫΒΙΤΣΑΣ Δθμιτριοσ Επ.Κακθγθτισ ΑΠΘ ΜΑΚΟΥ Κων/νοσ Λζκτορασ ΑΠΘ ΤΙΑΙΔΘΣ Στζφανοσ Εξωτερικά Ιατρεία Εφθμερείο Ειδικϊν Εφθμερείο Ειδικϊν Β Ακουολογικό Εργαςτιριο Ρροϊςταμζνθ Κλινικισ ΚΕΑΜΙΤΣΟΥΔΘ Ραραςκευι Αντικακιςτϊςα ΤΣΟΥΜΟΥ Ελζνθ Θαλ. Αλλαγϊν Γραμματεία Κλινικισ Α ΟΨΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ Γραμματεία Κλινικισ ΓΙΑΝΝΑΚΟΡΟΥΛΟΥ AΝΤΑ *ΑΡΘ+ ΚΕΑΜΥΔΑΣ ΣΫΤΘΘΣ *ΑΡΘ ΙΑΣΡΟΙ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΧΕΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΙΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΔΟΥΔΟΥ ΚΑΚΑΒΟΥΤΘ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΗΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΫΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

23 ΜΟΣΩΟΥ ΒΑΓΙΑ m ΜΡΟΜΡΟΙΔΘΣ ΚΫΝ/ΝΟΣ ΜΡΑΗΙΤΙΚΟΣ ΡΕΙΚΛΘΣ ΤΟΡΟΥΗΘΣ ΨΫΤΘΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΣΤΕΨΑΝΟΣ ΔΙΑΨΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΤΟΙ ΕΣΥ ΜΡΑΛΑΝΙΚΑΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΑΔΘΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΑΪΤΗΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΛΛΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ *ΓΡΑΦ. ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΣΑΣΗΡΙΑ ΙΙ ΕΞΕΣΑΣΗΡΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΨΑΞ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Γ. Δθμιτριοσ Γραμματεία Κλινικισ ΣΑΚΚΟΥ Ηαφειροφλα Ε.Ε.ΔΙ.Ρ. ΙΙ Fax Ρροϊςταμζνθ ΣΥΜΕΫΝΙΔΟΥ Άννα

24 τάςθ Αδελφϊν Γραφείο Γιατρϊν ΣΚΟΥΤΘΣ Ωαρίςιοσ ΓΟΣΟΜΑΝΙΔΘΣ Βαςίλθσ ΚΑΑΚΟΥΛΑΣ Κων/νοσ ΑΜΑΝΙΤΘ Αικατερίνθ ΤΣΑΟΥΣΘ Γεωργία ΑΓΥΙΑΔΟΥ Ελζνθ Γραφείο Διευκυντϊν Γραφείο Επιμελθτϊν Αϋ Γραφείο Επιμελθτϊν Βϋ Recovery Εφθμερείο Ειδικϊν Εφθμερείο Ειδικευομζνων Γραφείο ΕΡΕΤΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δρ. ΒΑΓΑΝΫΨ Ευμορφία Ε.Ε.ΔΙ.Ρ. ΙΙ Αίκουςα Διδαςκαλίασ Επείγουςεσ Κλιςεισ ΔΕΠ ΓΧ Μ.Ε.Θ.Α. Υπεφκυνθ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Δθμιτριοσ Κρόντηου Σοφία Ψιλόςογλου Αςπαςία Ωατηθδάκθ ωξάνθ Ραπαδόπουλοσ Αντϊνιοσ Ραπακωνςταντίνου Ραναγ. Ψυντανίδου Βαρβάρα Θωμαϊδου Ευανκία Γιαννάκου-Ρεφτουλίδου Μαρία Fax Γραμματεία Γραφείο Γιατρϊν Αναςταςίου Ελζνθ Γκζκα Ελζνθ Ευκυμίου Αικατερίνθ Ουραιλογλου Βαςίλθσ Σουλτάτθ Ιωάννα

25 Προϊςτάμενοσ Μ.Ε.Θ.Α. Σιάπκασ Ευάγγελοσ Νοςθλευτζσ Μ.Ε.Θ.Α. ΡΟΥΛΙΤΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΡΑΡΑΩΑΤΗΘ ΛΑΜΡΙΝΘ ΙΗΟΡΟΥΛΟΣ ΙΗΟΣ ΞΑΝΘΘ ΜΑΙΑ ΝΫΤΑ ΜΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΟΥΑΝΙΑ ΜΙΝΤΣΘ ΘΕΟΔΫΑ ΤΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΨΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΙΑΚΘ ΩΟΝΔΟΜΑΤΙΔΟΥ ΜΑΙΑ ΩΑΜΡΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΤΣΕΛΕΡΘ ΜΑΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΨΫΤΕΙΝΘ ΔΘΜΘΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΘ ΡΑΡΑΔΑΚΘ ΜΑΙΑ ΜΙΩΑΘΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΤΣΑΚΙΘ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΙΑΣΓΕΝΤΘ ΜΑΙΑ ΚΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΛΙΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΘ ΜΡΑΛΑΝΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΝΤΑΜΡΟΥΔΘΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ ΚΥΙΑΚΙΔΟΥ ΡΕΣΕΨΟΝΘ ΡΕΝΤΕΛΘ ΑΕΤΘ ΤΣΙΫΝΑ ΩΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΑΘ ΑΝΝΑ ΣΤΕΨΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΨΙΛΙΡΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΜΑΝΫΛΑΚΘ ΕΛΕΝΘ ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΕΨΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εφθμερείο Γιατρϊν ΡΕΨΤΟΥΛΙΔΟΥ Μαρία 24

26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ελζνθ ΓΚΕΚΑ Ελζνθ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Αικατερίνθ OΥΑΘΛΟΓΛΟΥ Βαςίλθσ ΣΟΥΛΤΑΤΘ Ιωάννα Α3. ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ Αντϊνιοσ Κακθγθτισ ΑΡΘ Γραμματεία Διευκυντι ΛΑΛΟΥΝΤΑ Μαρία ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΣΚΟΥΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Επικ.Κακθγιτρια Ιατρικισ ΕΓΑΣΤΘΙΟ Βιοπακολογίασ- Διευκφντρια Μικροβιολογίασ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΤΣΙΤΣΑ-ΤΣΑΡΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γραμματζασ Fax ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΣΛΙΝΤΣΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Ραραςκευάςτρια ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ- ΤΣΑΚΡΙΝΙΔΟΥ ΣΟΨΙΑ Ραραςκευάςτρια ΤΗΟΥΜΑ-ΓΚΙΟΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΘ Ραραςκευάςτρια ΤΣΑΒΔΑΙΔΟΥ -ΨΫΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Διευκφντρια ΕΣΥ ΓΟΥΝΑΘ ΕΥΔΟΞΙΑ Επιμελιτρια Β' ΗΟΥΜΡΟΥΤΙΚΟΥΔΘ ΙΫΑΝΝΑ Βιολόγοσ ΨΫΤΙΑΔΟΥ ΜΑΙΑΝΝΑ Τεχνολόγοσ ΚΑΝΔΘΛΙΔΟΥ ΩΥΣΟΥΛΑ Ραραςκευάςτρια yahoo.com 25

27 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΥΛΟΥΘ ΕΛΕΝΘ Ραραςκευάςτρια ΨΑΚΑ ΨΑΝΘ Ραραςκευάςτρια ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΔΟΥΛΑ Διευκφντρια ΕΣΥ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΡΑΝΑΓΙΫΤΑ Επιμελιτρια Αϋ ΕΣΥ ΛΑΗΑΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ Διευκφντρια ΕΣΥ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ Βιολόγοσ ΚΑΑΜΘΤΟΡΟΦΛΟΥ ΤΙΑΝΤΑΨΥΛΛΙΑ εχνολόγοσ ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΦΛΟΥ ΜΑΙΑ Τεχνολόγοσ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΘ Διευκφντρια ΕΣΥ ΔΙΟΝΥΣΟΡΟΦΛΟΥ ΣΟΨΙΑ Διευκφντρια ΕΣΥ ΤΑΣΤΕΜΙΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Τεχνολόγοσ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΑΑ Ραραςκευάςτρια ΚΟΥΤΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ Ραραςκευάςτρια ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ ΨΫΤΕΙΝΘ Ραραςκευάςτρια ΡΫΤΟΝΟΤΑΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Επιμελιτρια ΑϋΕΣΥ ΒΑΣΙΛΑΚΘ ΟΛΓΑ Επιμελιτρια ΒϋΕΣΥ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ Βιολόγοσ ΔΘΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΙΑ Ραραςκευάςτρια ΚΕΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ Ραραςκευάςτρια ΜΟΥΑΤΙΔΟΥ ΡΑΘΕΝΟΡΘ Ραραςκευάςτρια ΤΑΓΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Ραραςκευάςτρια ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΒΙΟΩΘΜΕΙΑΣ 26

28 ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΟΥΙΔΟΥ ΑΝΔΕΟΥ Σοφία Γραφείο ιατρϊν Βιοχθμικό εργαςτιριο Σμιμα Βιοχθμικϊν Αναλυτϊν Σμιμα προςδιοριςμοφ επιπζδων φαρμάκων Σμιμα θλεκτροφοριςεων λευκωμάτων Εφθμερείο Β ΡΑΝ. ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΡΥΘΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ Γκοτηαμάνθ-Ϊαρράκου Άννα, Αναπλ. Κακθγιτρια Α.Ρ.Θ. Μωραλίδθσ Ευςτράτιοσ, Επίκ. Κακθγθτισ Α.Ρ.Θ Λιάροσ Γεϊργιοσ, Διευκυντισ Ε.Σ.Υ. Γεραςίμου Γεϊργιοσ, Διευκυντισ Ε.Σ.Υ. Γκιργκοφδθσ Μαυρουδισ, Ειδικευόμενοσ Ιατρόσ Βαςιλειάδθσ Απόςτολοσ, Ειδικευόμενοσ Ιατρόσ Σπφρογλου Ψωτεινι, Ειδικευόμενθ Ιατρόσ Καραγκοφνθσ Μιχάλθσ, Ειδικευόμενοσ Ιατρόσ gmail.com Ραπαηιςθ Αλζκα, Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Ωωτίδθσ Βαςίλθσ, αδιολόγοσ-ακτινολόγοσ Βαςιλειάδθσ Ιωςιφ, Ωειριςτϊν Ιατρικϊν Συςκευϊν Γουδζλα Ϋραία, Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων hotmail.com Καρπάτςθ Ραςχαλίνα, Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Κουτράκθσ Ραναγιϊτθσ, Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Βοθκόσ Μικροβιολόγων 27

29 Ρετράκθ Ηουμπουλιά, Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Ωλωροφ Αναςταςία, Βοθκόσ Μικροβιολόγων Τηογάνθ Ελιςάβετ, Νοςθλεφτρια Τςελεκίδου Ιωάννα, Νοςθλεφτρια ΡΑΝ. ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΥΤΙΚΘΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΙΣΤΕΥΟΥ ΓΟΜΡΑΚΘ Fax Κυριακι ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΑ Καλλιόπθ ΤΗΙΤΗΙΚΑΣ Ιωάννθσ ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ ΚΟΒΑΛΣΙΟΤ (Η*Σ) ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΔΙΑΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΑΤΗΘΓΙΑΝΝΑΚΘ Αναςταςία ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤ ΛΙΑΟΣ Αχιλλζασ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΕ ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤ ΕΠΙΣΑΧΤΣΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΣΙΝΟΦΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΩΝ ΡΑΝ. ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΙΑΤΙΚΘΣ ΨΥΣΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΣΙΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΩΑΤΗΘΓΙΑΝΝΑΚΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 93429,

30 ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΜΡΟΥΣΜΡΟΥΑΣ ΡΕΙΚΛΘΣ , ΡΑΝ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΫΣΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ Αντϊνιοσ Κακθγθτισ ΑΡΘ Γραμματεία Διευκυντι ΛΑΛΟΥΝΤΑ Μαρία Fax Ρροϊςταμζνθ ΚΟΥΛΟΥΣΙΑ Κορίνα Γραμματεία ΨΫΣΤΘΟΡΟΥΛΟΥ Αλίκθ Εργαςτθρίου ΗΑΜΑΝΤΗΑ Νίνα Γραφείο Γιατρϊν Ακτινολογικοφ Αγγειογράφοσ Γραφείο Γιατρϊν Αγγειογράφου Εργαςτιριο Τπεριχων ΡΕΤΑΛΫΤΘΣ Γιϊργοσ ΩΙΣΤΟΨΟΙΔΘΣ Ωρίςτοσ ΨΟΙΝΙΤΣΘΣ Στζφανοσ ΕΨΑΙΜΙΔΟΥ Δϊρα ΚΟΥΝΙΑΚΘ Αγγζλα Γραφείο Γιατρϊν Τπεριχων ΔΕΣΤΑΝΘΣ Βαγγζλθσ ΡΑΝΤΟΛΕΫΝ Ακθνά Χειρ. Ακτιν. Ν ο Χειρ. Ακτιν. Ν ο τάςθ Νοςθλευτϊν Εφθμερείο Ειδικευόμενων Γιατρϊν Εφθμερείο Χειριςτϊν

31 Γραφ. Γιατρϊν ΡΑΝ. ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ Γιϊργοσ ΜΡΑΚΟΛΑ Αικατερίνθ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΔΘΜΟΥ Σωτθρία ΑΝΤΫΝΙΑΔΟΥ Άρτεμισ ΒΕΤΤΟΥ Ελζνθ ΤΗΙΟΥΨΑ Βαλεντίνθ ΗΑΑΜΡΟΥΚΑΣ Θωμάσ ΚΫΣΤΟΡΟΥΛΟΣ Γιάννθσ ΚΑΛΟΥΤΣΘ Βαςιλικι ΩΥΤΙΟΓΛΟΥ Ρρόδρομοσ ΚΫΤΟΥΛΑ Βαςιλικι ΚΑΑΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ Γ ΒΛΑΩΟΥ Μαρία ΔΙΟΝΥΣΟΡΟΥΛΟΥ Ελζνθ ΑΥΛΑΚΙΫΤΘ Σοφία ΘΕΟΛΟΓΟΥ Κατερίνα ΙΫΣΘΨΙΔΟΥ Γεωργία ΡΑΓΫΝΘ Αφροδίτθ Παραςκευαςτζσ Ειδικευόμενοι ΔΑΩΕΤΗΘ Λίνα ΤΗΙΚΟΥ Μαρία ΑΒΑΜΙΔΟΥ Μάρκα ΑΝΑΝΙΑΔΘΣ Γρθγόρθσ ΜΑΓΙΟΥΛΑ Γιϊτα ΤΕΗΙΔΘΣ Δθμιτρθσ ΡΟΥΛΙΟΣ Ωριςτοσ ΘΛΙΑΔΘΣ Αλζξανδροσ ΤΣΙΟΜΡΑΝΟΥ Ψανι ΗΙΑΚΑ Άννα ΩΑΤΗΟΡΟΥΛΟΣ Κυριάκοσ 30

32 ΡΕΤΣΟΓΛΟΥ Κων/νιά ΡΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Ραυλίνα ΩΑΤΗΘΚΑΚΙΔΟΥ Κλεοπάτρα ΚΕΝΤΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΩΑΣΑΡΟΡΟΥΛΟΥ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΜΑΤΑΜΘ Ελζνθ Συντ Διευκφντρια ΕΣΥ Fax Πποϊζηαμένη Κλινικήρ Αντικαθιστώσα ΚΟΜΗΓΟΤ Μαπία ΠΔΡΠΔΡΗΓΟΤ Οςπανία Διακίνηση Αίματος- Σσνεννόηση με Κλινικές Εργαστήριο Ορολογικού Ελέγτοσ Γραμματεία Επισκέπτριες Υγείας Εργαστήριο Ανοσοαιματολογίας ΓΚΟΤΝΣΗΑ Γημήηπιορ ΠΑΠΑΪΟΡΓΑΝΟΤ Υπύζα syzefxis.gov.gr Γραυείο Ιατρών 1ο Γραυείο Ιατρών 2ο Αιμοπεταλιαυαίρεση Ευημερείο Ιατρών Κέντρο Μοριακού Ελέγτοσ Επιστημονικά Υπεύθσνος Ιατρός Τετνολόγος Υπεύθσνος Λειτοσργίας ΜΠΑΚΑΛΟΤΓΖ Βαζιλική ΜΗΥΔΛΑΚΖ Γημοζθένηρ Fax ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΝΕΥΟΨΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΙΜΙΣΚΙΔΘΣ Κ. Βαςίλειοσ Επ. Κακ. Νευρολογίασ ΨΫΤΙΟΥ Δθμιτριοσ, Λζκτορασ Κλινικισ

33 Νευροφυςιολογίασ ΗΑΨΕΙΙΔΟΥ Γεωργία ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΘΣ Ωαράλαμποσ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Ραναγιϊτα Α4. ΤΟΜΕΑΣ ΪΥΩΙΚΘΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΙΑΚΫΒΙΔΘΣ Απόςτολοσ Κακθγθτισ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ ΪΥΩΙΑΤΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΝΘΜΑΤΟΥΔΘΣ Ιωάννθσ Κακθγθτισ ΑΜΡΑΤΗΟΓΛΟΥ Γρθγόριοσ Κακθγθτισ ΗΘΛΙΚΘΣ Νικόλαοσ Κακθγθτισ ΙΑΚΫΒΙΔΘΣ Απόςτολοσ Κακθγθτισ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ Ιωάννθσ Αν/τθσ Κακθγθτισ ΜΡΕΝΟΥ ΙΕΟΔΙΑΚΟΝΟΥ Ιωάννα Αναπλ. Κακθγιτρια ΘΛΙΑΔΟΥ Βαςιλικι Μαρία Επίκουρθ Κακθγιτρια ΚΑΡΙΝΘΣ Στζλιοσ Επίκουροσ κακθγθτισ ΨΟΥΝΤΟΥΛΑΚΘΣ Κων/νοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΚΥΗΙΙΔΟΥ Σωτθρία Δ/ντισ ( ΕΣΥ ) ΜΑΥΙΔΘΣ Θεοχάρθσ Δ/ντισ ( ΕΣΥ) ΡΟΚΟΡΙΟΥ Ρροκόπιοσ ( ΕΣΥ) Ειδικευόμενοι Ιατροί

34 ΚΥΙΑΗΘΣ Οδυςςζασ ΣΑΪΤΘ Μαρία ΗΙΑΛΙΟΣ Ευάγγελοσ ΚΥΗΙΙΔΘΣ Θεοχάρθσ ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Κυριάκοσ ΚΑΑΚΟΥΤΑΣ Δθμιτριοσ ΙΫΑΝΝΟΥ Αικατερίνθ ΜΑΥΙΔΟΥ Άννα ΣΡΥΟΥΛΘΣ Γιϊργοσ ΚΑΑΒΕΛΑΣ Ευάγγελοσ ΜΟΣΩΟΡΟΥΛΟΣ Νίκοσ Προϊςταμζνθ ΡΑΛΛΑ Κυριακι ςτάςθ νοςθλευτϊν ΤΣΕΚΕΙΔΟΥ Ραρκζνα ΑΒΑΝΙΤΘ Άννα ΤΣΟΛΑΚΘΣ Γεϊργιοσ ΤΣΑΚΙΟΡΟΥΛΟΣ Δθμιτριοσ ΤΣΑΓΓΑΘ Ελευκερία ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ Αμαλία ΑΝΔΕΟΡΟΥΛΟΣ Αλζξανδροσ ΤΣΟΛΑΚΘ Διμθτρα ΤΗΑΛΑΚΫΣΤΑ Ρεριςτζρα ΓΙΑΝΝΑΚΕΘΣ Δθμιτριοσ ΑΥΔΑΙΜΝΙΫΤΘΣ Σίμοσ ΓΚΑΝΤΣΙΝΙΚΟΥΔΘΣ Θεόδωροσ ΚΟΤΙΚΘΣ Σάββασ ΩΥΣΟΓΙΑΝΝΘΣ Δθμιτριοσ Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΕΫΝ 33

35 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΫΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΫΝ ΤΕΡ Γραφείο Ρροϊςταμζνου ΒΕΛΛΘΣ Κωνςταντίνοσ Καταγραφι αςκενϊν (Γραμματεία) Τποδοχι αςκενϊν Πακολογικό Μονάδα Βραχείασ Νοςθλείασ Νευρολογικό Θάλαμοσ Αναηωογόνθςθσ Καρδιολογικό Ψυχιατρικό Γραφείο Ιατρϊν ΣΕΠ Αιμολθψίεσ Χειρουργικό Ορκοπεδικό Αξονικόσ Σομογράφοσ (Χειριςτιριο) Αξονικόσ Σομογράφοσ (Γραφείο Ιατρϊν) Ακτινολογικό Θάλαμοσ Αρνθτικισ Πίεςθσ Παιδιατρικό Οφκαλμολογικό ΩΡΛ Νοςθλευτζσ Ραγιόπουλοσ Κοςμάσ Λιάβα Πλγα Ράντου Ευαγγελία Μανωλι Βαςιλικι Θωμαίδου Σοφία Ραναγιωτάκου Ελευκερία Κουτςιοφκθ Θεοδϊρα Μπελαι Διμθτρα Κοτςάνθ Κωνςταντία Γιαννουλίδου Σοφία Κωςτοφδθ Μαρία Λεοντιάδου Αναςταςία Δαβι Κωνςταντινιά 34

36 Αγγζλου Ευαγγελία Καρακίτςιου Αλεξία Δεβετηι Κυριακι Θεοδωρακοποφλου Καλλ Εμμανουθλίδου Βίκυ Ξανίδθ Βζρα Νταβράνθ Αναςταςία Ευκυμίου Μαρία ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΫΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ (Τ.Ε.Ι.) hotmail.com yahoo.com ΙΣΟΓΕΙΟ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΣΤΑΥΟΡΟΥΛΟΥ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΑ Αντικακιςτϊςα ΜΘΝΑ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ Γραφείο Αδελφϊν Νο 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 2 ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 3 ΑΙΜΟΛΗΨΙΕ Μικροβιολογικοφ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Νο 4 ΝΕΤΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ Νο 5 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ Εξωτ. Ιατρ. Νο 6 ΑΙΜΟΣΑΗ- ΤΠΕΡΣΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΙΟΓΕΙΟΤ οσ ΟΟΨΟΣ Νο 7 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΠ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠ Νο 8 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠ Νο 8 ΤΜΒΟΤΛ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ No 10 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 11 ΙΑΣΡΕΙΟ ΠΟΝΟΤ Νο 12 ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΔΕΣΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔ.ΠΑΘΗΕΩΝ

37 Νο 13 ΩΡΛ Ιατρείο Νο 14 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 15 ΤΠΕΡΣΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 16 ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ Ιατρείο ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ Ιατρείο ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ Νο 17 ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ Ιατρείο FNA ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Νο 18 ΜΑΣΟΤ ΠΡΧ ΗΠΑΣΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ ΠΑΧΕΟ ΕΝΣΕΡΟΤ Νο 19 ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΙΑΣΡ - Αλλαγζσ Νο19 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Νο 20 ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ Μικροεπεμβάςεισ Νο 21 ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ Β ΝΕΤΡΟΛ. ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ.ΝΕΤΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΗ 1 ου ΟΡΟΦΟΤ οσ ΟΟΨΟΣ Νο 22 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΤΧΙΑΣΡ. ΙΑΣΡ Νο 23 ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ Ιατρείο Νο 24 Α ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 25 ΙΑΣΡΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Νο 26 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Νο 27 ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ Ιατρείο Νο 28 Β ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 29 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο ΔΙΑΒΗΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠ Νο 30 ΔΙΑΒΗΣΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο ΟΣΩΝ ΑΡΘΡΩΕΩΝ ΩΑΘΣ ΩΑΘ

38 ΠΡΠ Νο 31 ΟΡΘΟΠΣΙΚΟ Ιατρείο Νο 32 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 33 Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ Ιατρείο Νο 34 Β ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ Ιατρείο Νο 35 ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ Α ΝΕΤΡΟΛ. ΚΛ Νο 36 Γραφείο ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ Νο 37 ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΣΑΗ 2oυ ΟΡΟΦΟΤ Νοςθλευτζσ ΣΤΑΥΟΡΟΥΛΟΥ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΘΝΑ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΘΑ ΚΑΝΑΤΑ ΜΑΙΑ ΜΕΣΜΕΛΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΡΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΑΩΤΣΡΑΤΗΟΓΛΟΥ ΚΟΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΘ ΜΑΙΑ ΜΑΝΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΑΑΔΟΜΝΑ ΕΛΕΝΘ ΛΕΤΣΙΟΥ ΨΫΤΕΙΝΘ ΡΟΛΙΤΘ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΑ ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΕΗΙΔΟΥ ΛΙΘΑΕΝΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΘ ΔΕΛΙΑ ΣΤΕΓΙΑΝΘ ΟΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΔΙΗΟΓΛΙΔΟΥ ΑΘΘΝΑ ΩΑΤΗΟΡΟΥΛΟΥ ΣΜΑΫ ΡΑΡΑΓΕΫΓΙΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΩΑΪΔΕΥΤΟΥ ΓΕΫΓΙΑ 37

39 ΜΑΥΙΔΟΥ ΜΑΙΑ ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΙΝΑ ΩΑΣΟΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΫΑΝΝΙΔΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΡΙΣΤΘ ΚΙΘΑΙΔΘΣ ΙΫΑΝΝΘΣ ΚΟΥΚΑΑ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΛΟΙΡΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΡΑΑΪΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΫΡΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΡΑΜΡΑΝΘ Ιωάννα ΝΤΑΝΤΣΑΚΘΣ Ωαράλαμποσ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΗΞΗ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΑΝΑΛΤΣΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟ ΤΠΕΡΗΧΟΙ ΑΞΟΝΙΚΟ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ

40 ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΣΕΣ ΚΟΠΩΕΩ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚ. Α Ν ΜΟΡΙΑΚΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΠΤΡΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΙΟΣΟΠΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ανανιάδθσ Γρθγόριοσ Αναςταςιάδου Σάρρα Αυλακιϊτθ Σοφία Βαγγζλθ Ευγενία Βαςιλειάδθσ Ιωςιφ Βαςιλειάδου Αγάπθ Βηιβηι Άννα Βιτου Λεμονιά Βουλγαρίδου Δζςποινα Βοφλτςου Δομνίκθ Γαηζτθ Ιωάννα Γκατηόσ Σάββασ Γκζκα-Σμαραγδι Ευαγγελία Γκιλίρθ Ψωτεινι Γκόλτςθ-Μιχαθλίδου Σοφία Γκότςθσ Γεϊργιοσ Γκοφντιασ Δθμιτριοσ

41 Γογοβίτθσ Αγακοκλισ Γουδζλα Ϋραία Γρθγοριάδου Λευκοκζα Δαλαμιτρου Μαλαματι Δαχρετηι Ραςχαλίνα Δελθγιαννίδου Ραρκζνα Δεμερτηι Ραςχαλιά Δθμθτριάδθσ Δθμιτριοσ Δθμθτρόπουλοσ Διονφςιοσ Δθμοςκζνουσ Μαρία Διμου Ελζνθ Δρακοντίου Στυλιανι Ευαγγελόπουλοσ Ραφλοσ Ευαγγζλου Ευάγγελοσ Ευφραιμίδου Θεοδϊρα Ηαμαντηά-Σουβατηι Νίνα Ηαφειρίου Ιωάννθσ Ηικοσ Θωμάσ Ηιάκα Θεοδότα Ηουμπουλάκθ Σοφία Ηουμπουρτικοφδθ Ιωάννα Hλιάδου Δζςποινα Θεοδωρίδου Μαρία Θωμάηου Ωριςτίνα Θωμοποφλου Ευαγγελία Ιβανοποφλου Ανδριάννα Ιωάννου Σαλονικιά Καγκάλου Γεωργία Καδόγλου Κορνθλία Καλτςά Ραναγιϊτα Καμπόςου Ραςχαλίνα Κανδθλίδου Ωρυςοφλα Καραβαγγζλθ Ρολυξζνθ Καραγιαννίδθσ Αλζξανδροσ Καραμθτοποφλου 40

42 Τριανταφυλλιά Καρανάςςοσ Ιωάννθσ Καραςαβαϊδου Μαρία Καρδάκθ Λεονόρα Καρπάτςθ Ραςχαλιά Καςίμθσ Ακανάςιοσ Κατςιάφα Ανκοφλα Κεπετηι Ελζνθ Κεραμάρθσ Αντϊνιοσ Κζρου Ραραςκευι Κιομουρτηίδου Γρθγορία Κομπίδου Ευφροςφνθ Κοροξενόσ Ωαράλαμποσ Κοςμοφλθσ Απόςτολοσ Κουλοφρθ Ελζνθ Κουνιάκθ-Δουλγζρθ Αγγελικι Κουτράκθσ Ραναγιϊτθσ Κοφτρθ Αικατερίνθ Κουτςομάρκου- Ψάκα Ψανι Κϊςτα Ωριςτίνα Λαδοποφλου Δζςποινα Λαηαρίδου Ραρκζνα Λαηαρόπουλοσ Γεϊργιοσ Λαηαροποφλου Ρερςεφόνθ Λειψιςτινοφ Ηωι Λυγεροφ Ευαγγελία Λφτασ Ιωάννθσ Μακροβαςίλθ Γεωργία Μανϊλθ Ψωτεινι Μαργζτα Τριανταφυλλιά Μαργιοφλα Ραναγιϊτα Μαςλίντςθ Βαςιλικι Μαυροϊδάκθ Ραναγιωτοφλα Μαυρομιχάλθ Μαργαρίτα 41

43 Μεςςαλά Ολυμπία Μθλιϊνθ Αγγελικι Μιτρακα-Ραςχαλοφ Βαϊα Μιχαθλίδθσ Κων/νοσ Μιχελάκθσ Δθμοςκζνθσ Μόςχου Ελζνθ Μουρατίδου Ραρκζνα Μπζτςιου Βαςιλικι Μπουρτηι Αικατερίνθ Μυλωκρίδθσ Ιωάννθσ Νταντίρασ Ιωάννθσ Ντομπρίδου Βαϊα Ντοςίδου Ωριςτίνα Ντοφςκα Μαρίνα Ραγϊνθ Αφροδίτθ Ραναγιωτίδου Διμθτρα Ράνου Γεωργία Ραπά Αγγελικι Ραπά Δζςποινα Ραπαγεωργίου Βαςιλικι Ραπαδοποφλου Ελιςάβετ Ραπαδοποφλου Κατίνα Ραπαδοποφλου Ραναγιϊτα Ραπαηιςθ Αλεξάνδρα Ραπαηιςθ Διμθτρα Ραπάηογλου Ακανάςιοσ Ραπακωνςταντίνου Βαςίλειοσ Ραπαςταϊκοφδθ Ευλαμπία Ραραςκευοποφλου Μαρία Ραςχαλιάσ Στζργιοσ Ρατραγκοφ Ευπραξία Ραυλοποφλου Άννα Ρεντόβολου Κωνςταντία Ρετράκθ Ηουμπουλιά 42

44 Ρολφηοσ Απόςτολοσ Ρολυμζρου Αρτεμιςια Ρουλιοφδθ Ραςχαλιά Ρρίντηιου Ψανι Ρυκαρά Ελευκερία Σαββαϊδου Βαςιλικι Σαμαρά Ακαναςία Σαμαρά Μαρία Σαμαρά Ψωτεινι Σαμοφκα Ελζνθ Σαριδάκθσ Γεϊργιοσ Σαχινίδου Μελανι Σδράβου Διμθτρα Σεπιάδου Ραρκζνα Σιδεράσ Ιωάννθσ Σιδθροποφλου Ψωτεινι Σιδθροποφλου- Τςακπινίδου Σοφία Σκάρα Ψωτεινι Σοφλασ Δθμιτριοσ Σταυρίδου Ελζνθ Συμεωνίδου Μαρία Ταλιϊνα Γιαννοφλα Ταμιλια Μαρία Ταςιόπουλοσ Ακανάςιοσ Ταςτεμίρογλου Σουλτάνα Τερηίδθσ Δθμιτριοσ Τηάμου Αννζτα Τηιάτηιου Ελζνθ Τηίκασ Κωνςταντίνοσ Τηίκου Μαρία Τηιουρά Ωαρίκλεια Τηοφμα Μαλαματι Τογκοφρθ Σουλτάνα Τόπτηθ Ηωι Τραγιανοφ Βαςιλικι 43

45 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ Τριανταφυλλίδου Αναςταςία Τςακουρίδου Αναςταςία Τςακϊνθ Ηωι Τςαντςάρθ Σοφία Τςατςαρϊνθ Ακαναςία Τςεκρεκζ Ελζνθ Τςινοποφλου Μαρία Τςιτλακίδου Μελπομζνθ Τςομπανίδθσ Ωριςτοσ Τςομπανίδου-Τςόχα Άννα Τςόχασ Ωριςτοσ Ψερμάνογλου Σοφία Ψιλιππόνθ Διμθτρα Ψιλίππου Γεϊργιοσ Ψοφρκα κεοδϊρα Ψωςτθροποφλου- Καλαϊτηι Αλίκθ Ψωτιάδου Μαριάννα Ψωτόπουλοσ Αντϊνιοσ Ωατηόγλου Αναςταςία Ωατηοποφλου Ρολυξζνθ Ωλωροφ Αναςταςία Ωοφλια Ελζνθ Ωρθςτίδου Μαρία Ωρυςοποφλου Μαρία Ωρυςοςτομίδου Δζςποινα Ωωτίδθσ Βαςίλειοσ Ϊζμμασ Δθμιτριοσ Ωρυςικου Ελπισ ΝΣΔΚΟΤΜΔ Υπήζηορ ΣΑΗΚΟΤ Μαπία ΔΜΔΡΣΕΗΓΟΤ Δλένη Fax ΨΑΜΑΚΕΙΟ 44

46 ΓΚΟΥΓΛΕΘ Νεραντηοφλα Διαχείριςθ Ναρκωτικϊν ΚΥΫΝΑΣ Ραναγιϊτθσ ΤΜΘΜΑ ΚΟΙΝΫΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ Γραφείο Ρενταόροφου ΔΙΟΜΟΥ Ωάιδω ΤΣΙΤΟΥΙΔΟΥ Βικτϊρια ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Ραραςκευι ΡΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Ραρκζνα ΚΑΑΚΟΛΙΑ Βιργινία ΒΑΒΕΘΣ Σπφροσ , , , ΝΑΣΤΘ Αναςταςία ΓΑΒΙΑΝΟΣ Βαςίλειοσ ΣΙΑΣΙΟΣ Δθμιτριοσ ΛΟΥΚΜΑ Σταματουλα ΚΟΛΕΟΝΙΔΘΣ Δθμιτριοσ ΚΥΨΫΝΙΔΟΥ Μαρία ΡΕΡΕΙΔΟΥ Ωρυςοφλα ΕΜΜΑΝΟΥΘΛΙΔΘΣ Θεόδωροσ 93643, Ρροϊςταμζνθ ΜΫΑΪΤΙΔΟΥ Ωριςτίνα ahepahosp.gr ΤΗΟΥΜΕΚΙΫΤΟΥ Βάγια ΓΑΨΕΙΟ ΕΞΫΤΕΙΚΫΝ ΙΑΤΕΙΫΝ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Ελζνθ ΚΟΥΜΡΕΤΘ Μαρία Fax ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΟΨΘΣ Προϊςταμζνθ ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΘ Ραρκζνα Fax Σεχνολόγοσ Σροφίμων ΣΑΙΔΘΣ Θεόδωροσ Διαιτολόγοσ ΨΫΤΙΑΔΘΣ Ζλενα

47 Διαιτολόγοσ ΑΔΑΜΙΔΟΥ Λίλιαν Διαιτολόγοσ ΙΫΑΝΝΙΔΟΥ Μαρία ΙΫΑΝΝΙΔΘΣ Γεϊργιοσ Τπόλογοι Σροφίμων ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ Κων/νοσ Μαγειρεία ΑΓΚΟΤΑΚΘΣ Ιωάννθσ Σραπεηαρία ΑΛΕΞΙΑΔΘΣ Ευκφμιοσ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΑ-ΗΑΜΡΟΚΑ Κοκϊνθ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΚΑΑ Ολυμπιάσ οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΘΕΟΩΑΘ ΜΡΘΔΙΟΥ Ηωι οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΚΑΑΔΘΜΑ Ευαγγελία οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ Δζςποινα οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΑΒΑΜΘ Ελζνθ οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΜΡΟΥΗΟΥΓΑ Ραναγιϊτα οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΑΓΓΟΥ Μαρία ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΕΣ 46

48 ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΩΕΙ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΡΑΘ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΫΞΕΙΣ Νοςθλευτζσ Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων ΓΑΨΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΦΟΡΕΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΤΟΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΚΑΥΔΑ Καλλιόπθ ΜΡΑΓΚΑΛΑ Αναςταςία ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ Ιωάννθσ ΓΕΫΓΟΡΟΥΛΟΥ Ειρινθ ΡΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Ραρκενόπθ ΡΕΤΚΙΔΟΥ Βαϊανι ΣΑΑ Μαρία ΤΕΩΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΚΕΣΑΛΙΔΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΡΑΓΫΝΘ Αικατερίνθ Γραμματεία Διεφκυνςθσ ΕΓΟΥΤ Μαρία gr Fax ΤΜΘΜΑ ΤΕΩΝΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΨΟΥΝΤΑΣ Δθμιτριοσ r Μθχανικόσ ΣΕ ΛΥΤΗΘΣ Αςτζριοσ Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ ΡΑΡΑΛΙΟΥΑ Ευδοκία

49 χεδιαςτιριο ΥΡΕΘΨΑΝΟΥ Ελζνθ ΜΡΑΛΛΑ Θεοδϊρα υνεργείο Ξυλουργϊν υνεργείο ελαιοχρωματιςτ υνεργείο Οικοδόμων Αποκικθ τεχνικοφ υλικοφ ΑΤΙΚΟΓΛΟΥ Γεράςιμοσ ΤΜΘΜΑ ΒΙΟΪΑΤΙΚΘΣ ΤΕΩΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΙΫΑΝΝΙΔΘΣ Γρθγόριοσ Γραφείο Μθχανικϊν Β.Σ. ΡΑΥΛΟΥ Αγγελικι ΗΥΓΑΝΙΤΙΔΘΣ Ωριςτοσ ΛΑΘΘΑΣ Δθμιτριοσ Εργ. Βιοϊατρ. Σεχν. Α ΜΑΟΓΛΟΥ Στζφανοσ Εργ. Βιοϊατρ. Σεχν. Β ΚΟΥΜΑΑΜΡΘΣ Σταμάτθσ Εργ. Βιοϊατρ. Σεχν. Γ ΡΑΝΑΓΙΫΤΙΔΘΣ Νικόλαοσ ΘΛΕΚΤΟΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΫΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΫΝ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΝΕΑΤΗΙΔΘΣ Δθμιτριοσ υνεργείο Ηλεκτρολόγων υνεργείο Ψυκτικϊν Γραφ. Εργοδθγοφ Μθχ/γου ΡΑΝΑΓΙΫΤΟΡΟΥΛΟΣ Γιϊργοσ υνεργείο Μθχανοτεχν υνεργείο Τδραυλικϊν Θερμαςτζσ Διακίνθςθ Ιατρικϊν Αερίων ΔΑΜΡΛΙΑΣ Νικόλαοσ υνεργείο Απολυμαντϊν Λεβθτοςτάςιο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΩΟΥ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΩΙΗΟΜΕΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 48

50 ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Μαρία ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΣΙΫΝΑ Ωριςτίνα ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΨΕΙΟ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Μαρία ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΒΑΚΑΛΟΥΔΘ Ωριςτίνα ΑΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Αλεξάνδρα ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΤΟΪΤΣΑΣ Αντϊνιοσ (εςωτ. 118) ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΫΝΤΑΜΙΛΘΣ Αριςτείδθσ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΙΟΥ Αχιλλζασ

51 ΣΑΡΟΥΝΑΣ Δθμοςκζνθσ (εςωτ. 116) THΛΕΦ. ΚΕΝΣΡΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡ. Ι Α Τ Ε Ι Α ΕΠΕΙΓΟΝΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ ΜΑΙΕΤΣΙΚΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΩΑΤΗΘΔΘΜΘΤΙΟΥ Ελζνθ ΙΑΣΡΕΙΟ 1 ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ Δ. ΙΑΣΡΕΙΟ 2 ΤΣΙΛΙΓΓΕΙΔΘΣ Μ. ΙΑΣΡΕΙΟ 3 ΤΑΓΙΑ Α. ΙΑΣΡΕΙΟ 4 ΣΕΜΕΤΗΙΔΘΣ Ω. ΙΑΣΡΕΙΟ 5 ΩΑΤΗΘΣ Ω. ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ 1 ΡΑΤΣΫΝΘΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ 2 ΚΟΝΣΟΥΛΑ Γ (εςωτ. 114) (εςωτ. 121) (εςωτ. 113) (εςωτ. 115) (εςωτ. 104) (εςωτ. 105) (εςωτ. 106) (εςωτ. 107) (εςωτ. 108) (εςωτ. 109) (εςωτ. 122) (εςωτ. 119) 50

52 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΓΕΫΝΤΑΜΙΛΘΣ Α. ΒΑΕΛΑ Μ. ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ Ε. ΙΑΣΡΕΙΟ 6 ΚΑΑΝΑΣΙΟΣ Δ (εςωτ. 110) (εςωτ. 112) ΙΑΣΡΕΙΟ ΨΤΧΙΑΣΡΟΤ (εςωτ. 120) ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΩΟΥ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΜΟΥΩΤΑΟΡΟΥΛΟΥ Ευκυμ. Δ/ντρια ΕΣΥ (εςωτ.18) ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ/ΝΗ ΚΑΑΒΑΣΙΛΘ Αγγελικι (εςωτ. 12) ΑΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΗ ΚΟΥΚΛΘΣ Δθμιτριοσ Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ ΔΘΜΘΤΙΟΥ Αικατερίνθ (εςωτ. 25) (εςωτ. 11) THΛΕΦ. ΚΕΝΣΡΟ Ι Α Σ Ρ Ε Ι Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ (εςωτ. 17) ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΙ, ΕΠΙΚΕΠΣΕ ΤΓΕΙΑ (εςωτ. 24) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α (εςωτ. 22) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β (εςωτ. 21) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Γ (εςωτ. 25) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΙΛΙΡΘΑ Διμθτρα (εςωτ. 19) 51

53 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η... 1 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ... 2 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ... 2 ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ... 2 ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ... 3 ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΕΙ - ΣΕΠ... 3 ΣΜΗΜΑ ΚΙΝΗΗ ΑΘΕΝΩΝ... 4 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ... 5 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ... 5 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ... 5 ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΑΙΑ - ΙΜΑΣΙΜΟΤ... 6 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ... 8 ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ... 8 ΙΑΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ... 9 Α1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ... 9 Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ... 9 ΜΟΝΑΔΑ ΑΗΠΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ... 9 ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Α ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ Αϋ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Β ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Α2. ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Γ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Α ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΘΑ Α3. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Β ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΠΑΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΚΕΝΣΡΟ ΑΙΜΑΣΟ Α4. ΣΟΜΕΑ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Γ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β. ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΟΝΑΔΕ ΕΝΔΟΚΟΠΗΕΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΣΕΠ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ (Σ.Ε.Ι.) Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΪΑΣΡΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ

54 ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΝΔΟΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΤΕΩΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΩΟΥ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΩΙΗΟΜΕΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΨΕΙΟ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΩΟΥ

55 ΟΔΘΓΙΕΣ ΩΘΣΕΫΣ ΑΡΛΫΝ ΣΥΣΚΕΥΫΝ ΕΣΫΤΕΙΚΘ ΚΛΘΣΘ ΕΞΫΤΕΙΚΘ ΚΛΘΣΘ ΩΘΣΘ ΑΡΛΘΣ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘ ΚΛΘΣΘΣ TRANSFER αν το εςωτερικό είναι κατειλθμμζνο ΤΘΛΕΨΫΝΙΚΘ ΣΥΣΚΕΩΘ Conference ΑΨΑΙΕΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΫΔΙΚΟΙ Εςωτερικό Νο 0+Νο Recall +No Recall + Recall Recall +No + Recall Recall ΑΡΑΓΘ ΚΛΘΣΘΣ Call pick up # 1 ΑΥΤΟΜΑΤΘ EΡΑΝΑΚΛΘΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΟΥ Auto callback ΑΚΥΫΣΘ Recall * 7 # 7 ΕΡΑΝΑΚΛΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΙΘΜΟΥ - Redial Redial ι # 9 EΚΤΟΡΘ ΚΛΘΣΘ Call Forward ΑΚΥΫΣΘ 5 + Αρικμ. Τθλ. #

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου «ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου Εκλογική Περιφζρεια Βαγίων Δρζνιοσ ωτιριοσ του Χαραλάμπουσ Αςτυνομικόσ Μάγκα- Μάρκου Κωνςταντίνα του Ευαγγζλου Οικιακά Σάκθσ Ελευκζριοσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ «ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ 8 ο σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Χ Ο Ρ Ο Τ Δθμοτικό κζατρο διμου Λαρίςθσ 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007 Λάριςα Αποτελζςματα / Βραβεία α/α Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ

TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΣΕΛΟΥΕΛΜΑΗΙΔΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΦΛΩΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS 1 Χρθςτίδου Βαςιλεία vchristi@uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 2 Νάνοσ Γεώργιοσ gnanos@agr.uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 3 Βζντηασ Δθμιτριοσ ventzas@teilar.gr ΣΕΙ Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 4 Ματκιόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κηφισιά, 15/07/2015 Αριθ. πρωτ. ΔΣ 695 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Εχοντας υπόψη: 1. Την κείμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κηφισιά, 16/10/2013 Αριθ. πρωτ. 12713 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. Εχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 1. Την κείμενη Νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΘΝΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΣΥΗΥΓΟΣ ΕΥΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 58.401,070 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 165.093,750 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΘ ΕΥΩ

ΓΑΛΘΝΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΣΥΗΥΓΟΣ ΕΥΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 58.401,070 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 165.093,750 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΘ ΕΥΩ ΑΒΑΜΟΡΟΥΛΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΕΥΩ 120.333,220 ΕΘΝΙΚΘ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΕΥΩ 667.000,000 ΚΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΕΥΩ 153.000,000 ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤΙΚΘ ΚΟΗΑΝΘΣ ΑΛΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΩ 180.000,00 ΕΘΝΙΚΘ ΑΛΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεσθσντής: Δημήτριος ιαμπλής, Καθηγητής www.radiology.upatras.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2651366111 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δ/ντης 26513 66436 Εργαστήριο 26513 66434 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ/ντης 26513 66424 Προϊσταμένη 26513 66523 Γραμματεία 26513 66520 Αδελφές

Διαβάστε περισσότερα

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 2810285261 2 Αναςταςίου Κατερίνα Λογοκεραπεφτρια Λεωφόροσ Ακθνϊν 134 Άγιοσ Ακανάςιοσ 2310702566 3 Απάλλα Καλλιόπθ Ψυχίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤHΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Ευαγγελία Παπαπασχάλη Αντιπρόεδρος: Κυριακή Σχοινά Μέλη: Άννα Δελτσίδου Κωνσταντίνος Κουτσιαρής Μαρία Πιλάλη Παύλος Σαράφης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕ ΔΤΝΑΜΗ % Τ.Π.Ε. ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕ ΑΡ. ΤΠΑΛ. % ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 309 338 91,42% 1η Υ.Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 86 91 94,505% ΙΑΤΡΙΚΟ 2319 4998 46,40% 1η Υ.Π.Ε.

ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕ ΔΤΝΑΜΗ % Τ.Π.Ε. ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕ ΑΡ. ΤΠΑΛ. % ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 309 338 91,42% 1η Υ.Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 86 91 94,505% ΙΑΤΡΙΚΟ 2319 4998 46,40% 1η Υ.Π.Ε. ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕ ΔΤΝΑΜΗ % Τ.Π.Ε. ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕ ΑΡ. ΤΠΑΛ. % ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 309 338 91,42% 1η Υ.Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 86 91 94,505% ΙΑΤΡΙΚΟ 2319 4998 46,40% 1η Υ.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ 922 1702 54,172% ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 2355 2400 98,13%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.06 12:01:41 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 06 / 08 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΜΑ 100 Μ ΕΜΠΟΔ. ΟΡΙΟ 17.84 ΠΡΙΜ 15.14

ΑΓΩΝΙΜΑ 100 Μ ΕΜΠΟΔ. ΟΡΙΟ 17.84 ΠΡΙΜ 15.14 ΠΕΛΛΑ-ΚΙΛΚΙ ΠΙΕΡΙΑ-ΗΜΑΘΙΑ ΓΙΑΝΝΙΣΑ 16/4/2011 ΑΓΩΝΙΜΑ 100 Μ ΕΜΠΟΔ. ΟΡΙΟ 17.84 ΠΡΙΜ 15.14 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΛΛΟΓΟ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΑΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 Θοδωρου Μαριοσ 1996 Α..Φίλιπποσ Βεροίασ 14.12 1 9 2 Μθλιοσ Αντωνιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τομέας 1 Τηλ. οικίας Τηλ. γραφείου Fax E-mail Αθανασιάδου Ελένη Ε.ΔΙ.Π. ΟΠ 23920 72227 998679 lenovio@hotmail.com Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 10/6/2013 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤ. Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τελικό Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΣΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 11/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΣΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 11/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΛΩΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤ. Ε.Σ.Υ. 1/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα & Εξελίξεις του Δημόσιου Νοσοκομείου

Δεδομένα & Εξελίξεις του Δημόσιου Νοσοκομείου 1o Συμπόσιο Εργαστηριακού Τομέα Δεδομένα & Εξελίξεις στον Εργαστηριακό Τομέα του Δημόσιου Νοσοκομείου Από την Πρακτική στην Πιστοποίηση και την Διαπίστευση 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Την κείμενη Νομοθεσία, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου.

1. Την κείμενη Νομοθεσία, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου. Κηφισιά, 16/09/2016 Αριθ. πρωτ. ΔΣ 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. Εχοντας υπόψη: 1. Την κείμενη Νομοθεσία, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

28/3/2013 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛ. A' Ε.Σ.Υ. Μικτή

28/3/2013 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛ. A' Ε.Σ.Υ. Μικτή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 3/3/2013 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛ. A' Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

28/2/2013 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛ. A' Ε.Σ.Υ. Μικτή

28/2/2013 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛ. A' Ε.Σ.Υ. Μικτή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 3/2/2013 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 1/1/2013 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (Τ.Ε.Ι.) ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 Πίνακας Β' - Α/Α ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 8Μ 8Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ //009 8,6 0 0, 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Από τα υπάρχοντά Μθτρϊα αρρζνων τθσ Πορτισ και με βάςθ τθν αρχαιότερθ καταγραφι, αντιγράψαμε το κάκε επϊνυμο μια φορά με πρϊτθ καταγραφι του ΚΟΚΚΑΛΗ- ΜΗΛΙΟ (1830) και τελευταία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20 Τ.Κ. 585 00 FAX ΑΙΡΕΤΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: Οικονομικών Γιακαμόζη Μαρία 23813 51804-6980414343 Διοικητικών-Κοινωνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 28/9/2012 8.45-9.00 Προσέλευση - Εγγραφή συνέδρων 9.00-9.30 Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Αυτοτελές Ελέγχου Ποιότητας & έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Απο τη Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Απο τη Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Από το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνεται ότι στις πινακίδες του Τμήματος αναρτήθηκαν καταστάσεις με τα ονόματα των εισαγομένων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)»,

Διαβάστε περισσότερα

AM Name Surname Father_name Mother_name Sex Address StateBirth_date Signup_date Club 571 ΣΡΥΟΣ ΑΝΔΙΩΤΘΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ M ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ 38 01-Ιαν-54

AM Name Surname Father_name Mother_name Sex Address StateBirth_date Signup_date Club 571 ΣΡΥΟΣ ΑΝΔΙΩΤΘΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ M ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ 38 01-Ιαν-54 AM Name Surname Father_name Mother_name Sex Address StateBirth_date Signup_date Club 571 ΣΡΥΟΣ ΑΝΙΩΤΘΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ M ΑΛΕΞΑΝΑΣ 38 01-Ιαν-54 Ο.Α.ΚΕΚΥΑΣ 1007 ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΝΕΛΘΣ ΣΤΑΥΟΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘ M ΑΦΩΝ ΙΗΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 Γ.Ν.Π.Α. "Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Σ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-04 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0-04 4 5 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικευόμενη Αγγειοχειρουργικής Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ" Αναπλ. Καθ/τής Αγγειοχειρουργικής ΕΚΠΑ

Ειδικευόμενη Αγγειοχειρουργικής Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Αναπλ. Καθ/τής Αγγειοχειρουργικής ΕΚΠΑ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Janjic Milka Schulte Stephan Svante Horsch Αγγελάκας Ιωάννης Αναστασιάδης Κυριάκος Βουλαλάς Γρηγόριος Γαρύφαλλος Αλέξανδρος Ειδικευόμενη Αγγειοχειρουργικής Καθ/τής Αγγειοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ WORKSHOP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ WORKSHOP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ WORKSHOP Χολόγκιτας Ευάγγελος, Επ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Οργανωτική Επιτροπή ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Νοτόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 19/10/15 25/10/15

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 19/10/15 25/10/15 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 19/10/15 25/10/15 Δευτέρα, 19/10/2015 08:30: Έπαρση σημαίας στο χώρο μπροστά από τη «Βασιλεία». Υπεύθυνοι: κ.κ. Κομισοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 09:00 12:30 Προσέλευση 12:30 15:00 Εγγραφές 15:00 15:15 Εναρκτήριο καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα 8.30-9.15 Εγγραφές 9.15-9.30 Έναρξη - Προσφωνήσεις-Χαιρετισµοί 9.30-10.00 ιάλεξη Προεδρείο: Μ. Εµποριάδου-Πετικοπούλου Ιατρείο πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων από την παιδική ηλικία: εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 06-07 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 0- - (Ομάδα) - (Ομάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο υπεύθυνος οργάνωσης της διημερίδας. Δημήτριος Θ. Καραμήτσος Καθηγητής Ιατρικής σχολής ΑΠΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο υπεύθυνος οργάνωσης της διημερίδας. Δημήτριος Θ. Καραμήτσος Καθηγητής Ιατρικής σχολής ΑΠΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, οργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα που απευθύνεται σε νεαρούς ιατρούς Παθολόγους, Γενικής Ιατρικής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητέ συνάδελφε

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητέ συνάδελφε ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητέ συνάδελφε Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής σας καλώ να παρακολουθήσετε την καρδιολογική ημερίδα που οργάνωσε η Α Καρδιολογική Κλινική προς τιμή του τέως Διευθυντή της κλινικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας 1 Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ 3o ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) WINTER SCHOOL ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ UEMS-EACCME CREDITS = 20 ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 25-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------------- Αλεξάνδρεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015. ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο

29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015. ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο 29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015 ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο:

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: Πληροφορίες: 210 686 9431, 210 686 9439 Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: «ας ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα» Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 ώρα: 08:30 Συνεδριακό Kέντρο «Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2015 Συντονιστής: Νικόλαος Καλλιακμάνης Η σημασία των βιταμινών στην πρόληψη, Γεώργιος Τυρογιάννης ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12/2015 Συντονιστής: Ζαχαρίας Μαραγκογιάννης Νεότερες θεραπευτικές αγωγές στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ιωάννης Χ. Στυλιάδης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Σταύρος Γαβριηλίδης Γεώργιος Γιαννόγλου Κωνσταντίνος Γκεμιτζής Χαράλαμπος Καρβούνης ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Βασίλειος Βασιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικό του ΣΕΚ Κατερίνης

Προσωπικό του ΣΕΚ Κατερίνης Προσωπικό του ΣΕΚ Κατερίνης Το ΣΕΚ Κατερίνης λειτουργεί υπό την Δ/νση του κ. Καρυπίδη Γεωργίου, Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ12.04 Τηλ. Επικοινωνίας: 23510 47206 Διοικητικά καθήκοντα στο Σ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 31/10/2011. Κατάταξης των υπαλλήλων στο ν. 4024/2011

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 31/10/2011. Κατάταξης των υπαλλήλων στο ν. 4024/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Περ. Δ/νση Εκπ/σης ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΦΙΛΙΚΩΝ Τηλέφωνο: 2695044981....../.../... Αριθμ. Πρωτ.... ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Κατάταξης των υπαλλήλων στο ν. 4024/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κηφισιά, 20/04/2015 Αριθ. πρωτ. ΔΣ 387 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. Εχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 1. Την κείμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές ΕΛΜΕ - ΟΛΜΕ 2013 Ψηφοδέλτια που έχουν κατατεθεί Μέχρι 10/06/2013

Εκλογές ΕΛΜΕ - ΟΛΜΕ 2013 Ψηφοδέλτια που έχουν κατατεθεί Μέχρι 10/06/2013 Εκλογές ΕΛΜΕ - ΟΛΜΕ 2013 Ψηφοδέλτια που έχουν κατατεθεί Μέχρι 10/06/2013 ΕΛΜΕ Μαγνησίας 2013 ΑΝ ΑΝ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Σας περιμένουμε και φέτος στο 5ο Forum Παιδιατρικής που οργανώνει η Κλινική μας.

Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Σας περιμένουμε και φέτος στο 5ο Forum Παιδιατρικής που οργανώνει η Κλινική μας. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Σας περιμένουμε και φέτος στο 5ο Forum Παιδιατρικής που οργανώνει η Κλινική μας. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας τα προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα