ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. Τηλεφωνικός κατάλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. Τηλεφωνικός κατάλογος"

Transcript

1 Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Τηλεφωνικός κατάλογος 2013 AHEPA τ. Κυριακίδθ 1, ΣΚ Θεςςαλονίκθ Σθλ. Κζντρο , Γραμματεία Πρωινϊν Εξωτερικϊν Ιατρείων τθλ. Ραντεβοφ , Γραφείο Πλθροφοριϊν Ειδικό Γραφείο Τποςτιριξθσ του Πολίτθ & Fax

2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Η ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ & ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. ΡΑΝΤΕΛΙΑΔΘΣ ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ ΑΝΑΡΛ. Δ/ΤΘΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΘΣ Δθμιτριοσ ΡΟΓΑΙΔΟΥ Σοφία ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΙΟΨΙΝΤΗΟΓΛΟΥ Νατάςα ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΛΑΜΡΟΚΑ Βαςιλικι Fax ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. ΚΥΙΑΚΙΔΕΛΘ Ψωςτιρα ΚΑΣΑΑΚΘ Μαρία ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΙΪΑΚΘ Ηωι ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΑΛΑΜΡΟΚΑ Βαςιλικι ΚΛΗΣΗΡΕ ΜΡΑΔΕΚΑ Ελζνθ

3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΤΙΑΝΤΟΣ Δθμιτριοσ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΙΩΑΛΟΓΛΟΥ Αντιγόνθ Fax ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΘΣ Βαςίλειοσ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ Fax ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΑΝΘΫΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ Γρ. 4 ΥΨΑΝΤΘ Ελζνθ Γρ. 3 ΡΛΟΥΚΟΣ ΩΘΣΤΟΣ ΔΙΟΣ ΜΑΝΫΛΘΣ Γρ. 7 ΜΡΑΗΟΥΚΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΣΡΥΙΔΟΥ ΣΫΤΘΙΑ ΣΤΕΨΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΙΓΙΝΙΑ Γρ. 8 ΙΟΔΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΕΚΕΝΟΣ ΣΤΑΥΟΣ ΡΑΛΛΘ ΜΕΤΑΞΙΑ

4 ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΑΣΕΝΟΡΟΥΛΟΥ Αρετι Πρωτόκολλο Γραμματεία ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Ψωτεινι ΚΑΣΑΡΘ Ελιςάβετ ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Ελιςάβετ ΒΟΥΗΟΥΛΙΔΘΣ Αλζξανδροσ Κλθτιρεσ ΜΑΝΙΟΡΟΥΛΟΥ Εφροςφνθ ΙΫΑΝΝΟΥ Μθνάσ Κεντρικό Φωτοτυπικό ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΘΣ Γεϊργιοσ ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΙ - ΤΕΡ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΒΑΓΚΑΚΘΣ Γεϊργιοσ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Δζςποινα ΑΝΤΫΝΙΑΔΘΣ Γεϊργιοσ ΑΥΓΕΙΝΙΔΟΥ Μαλαματζνια ΗΫΓΑΨΟΣ Αριςτείδθσ ΚΑΑΜΘΤΣΙΟΥ Ελιςάβετ ΚΑΑΜΟΥΗΘ Ζφθ ΚΑΟΛΙΔΘΣ Αντϊνιοσ ΜΡΑΜΡΑΟΓΛΟΥ Ιωάννθσ ΡΑΡΑΨΫΤΙΟΥ Ευαγγελία ΤΣΙΤΣΑ Ελιςάβετ

5 ΑΡΤΟΡΟΥΛΟΣ Ραφλοσ ΤΣΙΟΤΑΣ Κωνςταντίνοσ ΜΑΤΟΣ Ιωάννθσ ΤΜΘΜΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΑΣΘΕΝΫΝ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Θζκλα Fax ΙΫΑΝΝΟΥ Ιωάννθσ Ειςιτιρια ΒΟΒΟΥΑ Ηαχαροφλα ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ Διμθτρα Εξιτιρια ΑΛΤΑΣ Ωριςτοσ ΜΕΤΑΞΑ Μαρία Τλικά Φάρμακα ΚΑΜΤΣΙΚΛΘ Κωνςταντίνα ΡΕΙΚΛΘ Άννα ΚΑΪΚΟΥΝΙΔΘΣ Μιχάλθσ Ελεγκτισ Ι.Κ.Α Αρχείο ΤΣΙΛΙΟΡΟΥΛΟΣ Διονφςιοσ ΩΥΣΫΝΘ Βαςιλικι

6 ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Ανατολι ahepahosp.gr ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΙΩΑΛΟΓΛΟΥ Αντιγόνθ Fax ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΙΫΑΝΝΙΔΟΥ Αςπαςία Λογιςτιριο ΜΡΟΥΔΟΥΙΔΘΣ Ι ΤΣΙΚΝΑΚΘ Δ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Σ ΔΘΛΑΘ Β ΜΙΜΡΙΚΑΣ Ευάγγελοσ ΟΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σαμείο ΚΑΝΙΣΡΑΘΘΣ Ρ Γρ. Μιςκοδοςίασ Γρ. Ειςπράξεωσ Νοςθλίων Γρ. Είςπραξθσ νοςθλίων χρεωςτϊν ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ ΩΑΑΤΣΘ Α ΡΑΡΑ Α ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Ε ΘΓΑ Κ ΣΕΕΤΘΣ Ν ΚΑΑΜΑΝΘΣ Κ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ Θ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ.- ΤΗΟΥΝΙΔΘΣ Α ΣΕΝΕΚΙΔΘΣ Β ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Ι

7 ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΜΟΔΙΫΤΘ Μ ΩΑΤΗΘΓΕΫΓΙΟΥ Α Γρ. προμθκειϊν ΜΑΑΝΤΙΔΘΣ Κ ΩΑΤΗΘΚΥΙΑΚΟΥ Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΘΣ Ι ΣΑΜΑΑ Α ΡΑΡΑΪΫΑΝΟΥ Ε ΚΕΣΚΕΤΗΙΔΟΥ Σ Γρ. Διαχείριςθσ Τλικοφ ΩΥΣΟΡΟΥΛΟΥ Ε ΣΡΥΙΔΟΥ Κ ΜΑΑΝΤΙΔΘΣ Ψ. ΟΚΑ Α ΓΘΓΟΙΑΔΟΥ Α Αποκικθ Αναλωςίμου ΔΑΜΙΑΛΘΣ Ωρ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΘΣ Ωρ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιουλ Αποκικθ. Μθ αναλως. ΜΙΩΑΘΛΙΔΘΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ Γ Αποκικθ τεχνικοφ υλικοφ ΑΤΙΚΟΓΛΟΥ Γ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΩΑΤΗΟΡΟΥΛΟΣ Ιωάννθσ Ραφείο ΜΙΝΤΫΣΘ Ελζνθ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ωάνα Ιματιοκικθ Πλυντιρια ΓΫΤΤΘ Ακθνά ΛΑΚΟΥ Ψωτεινι ΒΟΛΤΑΤΗΘ Σταματοφλα ΚΑΛΑΪΤΗΙΔΟΥ Βαςιλικι ΡΟΣΫΤΣΑΝΛΘΣ Θεόδωροσ ιδερωτιρια ΩΑΝΤΑΒΑ Μαρία ΥΟΤΡΝΑΕΗΓΟΤ- ΚΟΤΚΟΤΣΑΡΑ Δλιζάβεη ΑΦΑΛΣΗΓΟΤ Βαπβάπα 6

8 ΛΟΤΚΗΓΟΤ Εοςμποςλιά ΣΟΠΑΛΗΓΟΤ Αλεξάνδπα 7

9 ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΕΥΩΕΤΗΘΣ Μζλανδροσ Γραφείο πλθροφορικισ ΑΛΚΟΚ όμπερτ ΛΙΟΝΤΟΣ Ανδρζασ ΑΣΛΑΝΙΔΘΣ Ιωάννθσ ΝΟΥΛΘΣ Κωνςταντίνοσ ΑΝΤΫΝΙΑΔΟΥ Αναςταςία ΚΑΓΙΟΨΥΛΛΘΣ Ορκόδοξοσ

10 ΙΑΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΫΟΛΟΓΑΣ Αναςτάςιοσ ΚΫΣΤΟΥΔΘ Αλεξάνδρα Α1. ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΔΑΝΙΘΛΙΔΘΣ Μιχαιλ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΣΑΟΥΣΘ Κατερίνα Α ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΑΝΙΘΛΙΔΘΣ Μιχαιλ Κακθγθτισ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΣΑΟΥΣΘ Κατερίνα ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΘΡΤΘΣ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ ΓΙΫΒΟΣ Ιωάννθσ Κακθγθτισ ΚΑΡΟΥΛΑΣ Στζργιοσ Κακθγθτισ ΡΛΙΑΚΟΣ Ωριςτόδουλοσ Κακθγθτισ ΗΕΜΡΕΚΑΚΘΣ Ραντελισ Αναπλ. Κακ. ΡΑΡΑΪΫΑΝΝΟΥ Μαρία Επικ. Κακ. ΓΕΜΑΝΙΔΘΣ Γεϊργιοσ Λζκτορασ ΜΕΤΤΑΛΙΔΘΣ Συμεϊν Λζκτορασ ΛΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ Βαςίλθσ Λζκτορασ Ρροϊςταμζνθ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ Άννα

11 Αντικακιςτϊςα ΤΗΙΑΨΕΟΥΔΘ Αναςταςία τάςθ Αδελφισ Αιματολογικό Εργ. ΜΑΝ Γραφείο γιατρϊν ΜΑΝ Ειδικι Αιματολόγοσ Ειδικι Αιματολόγοσ Ειδικόσ Αιματολόγοσ Ειδικόσ Λοιμωξιολόγοσ Ειδικόσ Λοιμωξιολόγοσ ΑΓΓΕΛΟΥΔΘ Μαρία Διευκφντρια ΕΣΥ ΡΑΡΑΪΫΑΝΝΟΥ Μαρία Επίκουροσ Κακ. ΑΡΘ ΩΑΛΟΥΔΘΣ Ραντελισ Επιμελθτισ Α ΕΣΥ ΚΟΛΛΑΑΣ Ραναγιϊτθσ Επιμελθτισ Α -ΕΣΥ ΜΕΤΑΛΛΙΔΘΣ Συμεϊν Επίκουροσ Κακ.ΑΡΘ Ειδικόσ Λοιμωξιολόγοσ Γραμματεία Ειδικϊν Λοιμϊξεων ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΙΜΙΑ ΩΥΣΑΝΘΙΔΘΣ Θεόφιλοσ Επιμελθτισ Β ΕΣΥ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΚΟΚΚΟΤΑ Σμαρϊ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΣΡΥΟΡΟΥΛΟΥ Αρχοντοφλα Fax ΣΑΗ ΑΔΕΛΦΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΡΩΝ ΩΑΛΚΙΑ Ραναγιϊτα ΡΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Δζςποινα Α ΡΟΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΩΑΤΗΘΤΟΛΙΟΣ Απόςτολοσ Γραμματεία ΑΣΜΑ Αφροδίτθ ΣΑΒΒΟΡΟΥΛΟΣ Ωριςτοσ ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ Τριαντάφυλλοσ ΚΑΪΑΨΑ Γεωργία ΑΔΑΜΙΔΟΥ Αλεξάνδρα

12 ΘΛΙΑΔΘΣ Ψϊτιοσ ΡΕΙΨΑΝΘΣ Βαςίλειοσ ΤΗΙΟΜΑΛΟΣ Κωνςταντίνοσ ΚΑΛΕΒΟΣΟΓΛΟΥ Ιωάννθσ ΡΫΤΟΡΑΡΑΣ Ανδρζασ Α ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΑΒΟΥΝΘΣ Ωαράλαμποσ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΟΠΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΠΕΡΗΧΩΝ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Α ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Β ΣΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ /Μ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΣΡΩΝ /Μ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛ. ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ Γεϊργιοσ (Κακθγθτισ) Ω. ΜΙΛΤΙΑΔΘΣ Σταφροσ (Αν.Κακθγ.) ΕΥΘΥΜΙΑΔΘΣ Γεϊργιοσ (Επ.Κακθγ.) ΗΙΑΚΑΣ Αντϊνιοσ (Επ.Κακθγ.) ΣΙΑΝΟΣ Γεϊργιοσ (Επ.Κακθγ.)

13 ΣΤΕΨΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΟΥΛΑΣ Τάκθσ (Δ/ντισ ΕΣΥ ) ΓΚΟΥΑΣΑΣ Ιωάννθσ (Δ/ντισ ΕΣΥ) ΚΑΗΙΝΑΚΘΣ Γεϊργιοσ (Δ/ντισ ΕΣΥ) ΡΑΑΣΚΕΥΑΪΔΘΣ Στζλιοσ (Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ) ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΘΣ Ρερικλισ ( Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ) ΣΑΒΒΟΡΟΥΛΟΣ Γρθγόρθσ ( Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ) ΜΡΟΥΨΙΔΟΥ Αμαλία ( Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ) ΛΑΛΟΡΟΥΛΟΥ Μαρία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΥ Ηωγραφιά ΚΥΙΑΚΙΔΘΣ Γρθγόρθσ ΚΑΑΚΫΣΤΑ Ηωι ΘΑΚΛΘ Μερςίνα ΜΫΧΣΙΔΟΥ Μαρίκα ΕΨΑΙΜΙΔΟΥ Ελζνθ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Ωρυςι ΜΟΤΣΑΝΟΥ Δζςποινα ΚΟΡΑΛΙΔΟΥ Κυριακι ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Ευκάλεια ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Κυριακι ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Ελευκερία ΓΟΥΡΟΥ Ευαγγελία ΔΘΜΘΤΙΟΥ Κρυςταλλία ΒΟΥΒΟΥΝΟΣ Γεϊργιοσ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Σωφρονία ΔΙΣΜΑΝ Μαρία ΜΡΑΜΡΑΣ Κωνςταντίνοσ ΡΟΥΤΟΚΑ Μαρία ΜΡΛΙΑΜΡΛΙΑ Θεοδϊρα ΜΡΟΥΜΡΟΥΙΔΟΥ Μαρία ΜΟΥΤΙΑΓΚΑ Κωνςταντίνα

14 ΚΑΑΛΑΗΟΥ Ελζνθ Β.Θαλάμου Γ.Τποςτιριξθ ΩΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ Δόμνα ΩΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Ωαρίκλεια Α ΝΕΥΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΫΟΛΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κακθγθτισ Α.Ρ.Θ. Γραμματεία Διευκυντι ΜΘΤΗΙΑ ΜΑΙΑ Fax Αρχείο Κλινικισ ΛΑΗΑΙΔΘΣ ΡΕΤΟΣ Αίκουςα υνεδριάςεων Προϊςταμζνθ Κλινικισ ΡΑΑΣΩΑ ΡΟΛΥΞΕΝΘ Αντικακιςτϊςα ΡΑΓΑΝΙΑ ΕΙΘΝΘ Γραμματεία Κλινικισ ΘΕΟΔΫΙΔΟΥ ΜΑΙΑ τάςθ Αδελφισ Γραφείο ειδικευομζνων ΚΫΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Κακθγιτρια ΗΑΨΕΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΕΙΔΘΣ Κακθγθτισ ΡΑΡΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΡΕΣΕΨΫΝΘ Κακθγιτρια ΚΟΥΤΣΟΥΑΚΘ ΕΨΟΣΥΝΘ Επίκουροσ Κακθγιτρια ΑΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΙΑΝΘΘ Επίκουροσ Κακθγιτρια ΤΕΓΟΣ ΘΫΜΑΣ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΡΘΛΙΫΤΘ ΜΑΘΑ Λζκτορασ ΨΫΤΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Λζκτορασ ΕΓΑΣΤΘΙΑ Αϋ ΝΕΥΟΛΟΓΙΚΘΣ

15 Εργ. Ιςτοκαλλιεργειϊν Ηλεκτρ. Μικροςκόπιο Εργ. Νευροπακολογίασ - Νευροανοςολογίασ Εργ. Ηλεκτρομυογραφίασ Εργ. Τπεριχων Εργαςτιριο Κλινικισ Νευροφυςιολογίασ Εργαςτιριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίασ ΚΫΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Κακθγιτρια ΚΫΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Κακθγιτρια ΚΫΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Κακθγιτρια ΑΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΙΑΝΘΘ Επίκουροσ Κακθγιτρια ΤΕΓΟΣ ΘΫΜΑΣ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΨΫΤΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Λζκτορασ ΜΕΣΣΑΛΑ ΟΛΥΜΡΙΑ Β ΝΕΥΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΑΑΚΫΣΤΑΣ Δθμιτριοσ Κακθγθτισ ΑΡΘ Γραμματεία Δ/ντι Fax Προϊςταμζνθ ΚΟΥΔΘ Διμθτρα Αντικακιςτϊςα ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΘ Αντιγόνθ Γραμματεία Κλινικισ ΘΕΟΔΫΙΔΟΥ Μαρία τάςθ Αδελφισ Γραφείο Ειδικευομζνων Εφθμερείο Εργ. Τπεριχων Εργ. Ηλ/μυογραφίασ Εργ. Κλιν. Νευροανοςολογίασ Εργ. Πειραμ. Νευροανοςολογίασ Εργ Ηλεκτροεγκεφ. Εργ. Προκλθτϊν Δυναμικϊν ΚΑΑΡΑΝΑΓΙΫΤΙΔΘΣ Θεόδωροσ, Λζκτορασ ΑΡΘ ΡΑΙΣΘΣ Δθμιτριοσ, Λζκτορασ ΑΡΘ ΓΘΓΟΙΑΔΘΣ Νικόλαοσ, Αν. Κακθγθτισ ΑΡΘ ΔΑΚΟΝΤΙΟΥ Στζλλα (Υπευκ. Τςοφνθσ Στζφανοσ, Δ/ντισ ΕΣΥ) ΡΑΝΟΥ Γεωργία (Υπεφκ.Τςοφνθσ Στζφανοσ, Δ/ντισ ΕΣΥ) ΤΣΟΥΝΘΣ Στζφανοσ,

16 Δ/ντισ ΕΣΥ ΙΫΑΝΝΙΔΘΣ Ραναγιϊτθσ, Επικ.Κακθγθτισ ΑΡΘ ΑΨΑΝΤΟΥ Θεοδϊρα Λογοκεραπεία ΜΡΙΗΕΛΘ Βαςιλικι Μονάδα καταγραφισ επιλθπτ. κρίςεων VIDEO EHG ΣΤΑΥΙΔΟΥ Ελζνθ (Υπευκ. Τςοφνθσ Στζφανοσ, Δ/ντισ ΕΣΥ) Β ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ Γραμματεία Διευκφντριασ ΩΑΤΗΘΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ Μαρία ΓΑΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ Μαρίνα ΑΜΟΙΙΔΟΥ Ευμορφία ΩΙΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΥ Αρετι, Κακθγιτρια ΣΑΜΑΑΣ Κωνςταντίνοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ Ανδρζασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΡΑΥΛΟΥ Ευάγγελοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΩΑΤΗΘΡΑΝΤΕΛΘΣ Εμαννουιλ, Λζκτορασ ΡΑΡΑΓΕΫΓΙΟΥ Θεοδότθσ, Διευκυντισ Ε.Σ.Υ. ΣΤΑΜΟΥ Μαρία, Διευκφντρια Ε.Σ.Υ. ΜΟΥΔΙΟΥ Τατιανι, Επιμελιτρια Αϋ ΡΑΥΛΙΔΟΥ Ευτζρπθ, Επιμελιτρια Βϋ Ρροϊςταμζνθ ΔΘΜΘΤΙΟΥ Ελζνθ Γραμματεία Γραφείο Νοςθλευτϊν ΡΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Υπεφκυνθ Νοςθλεφτρια ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Αγνι ΚΑΑΤΑΚΘ Θεοδϊρα

17 Α2. ΩΕΙΟΥΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΡΟΛΥΗΫΙΔΘΣ Κωνςταντίνοσ Κακθγθτισ Γραμματεία ΔΟΥΣΚΑ Άννα Γ ΩΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΑΝΕΛΟΣ Ιωάννθσ ΤΙΓΫΝΘ Σουλτάνα Γραμματεία Κλινικισ ΚΑΝΑΚΘΣ Γεϊργιοσ ΣΑΜΑΑ Μαρία Σακτικοί Κακθγθτζσ ΤΗΙΘΣ Νικόλαοσ Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ιςαάκ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘΣ Νικόλαοσ Διευκυντζσ ΕΤ ΓΚΟΥΤΗΑΜΑΝΘΣ Γεϊργιοσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘΣ Στζργιοσ Λζκτορεσ ΣΑΡΑΛΙΔΘΣ Κωνςταντίνοσ Ειδικευόμενοι Ρροιςταμζνθ ΣΑΜΟΥΚΑ Άννα Αναπλθρϊτρια Προιςταμενθ Εφθμερείο Ειδικευομζνων ΗΑΩΑΟΡΟΥΛΟΥ Θεολογία Εφθμερείο Ειδικϊν

18 ΓΕΝΙΚΑ ΩΕΙΟΥΓΕΙΑ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΩΕΙΟΥΓΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΣΑΗ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Α. ΨΑΙΤΑΤΗΙΔΟΥ Α ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Β ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Γ ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Δ ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Ε ΑΙΘΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΑΤΙΝΟΡΟΥΛΟΥ Θεοδϊρα ΙΗΟΓΛΟΥ Αποςτολία ΤΕΝΕΗΟΥ Δζςποινα ΙΫΑΝΝΙΔΟΥ Δζςποινα ΡΛΙΑΚΘΣ Νικόλαοσ ΟΡΚΑ Βικτωρία ΜΑΛΑΜΑ Ευγενία ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ Μαρία yahoo.gr ΚΑΑΝΙΚΟΛΑ Ευανκία ΛΥΚΙΔΟΥ Μάρκα ΚΟΡΑΤΣΘ Κων/να ΚΟΡΑΤΣΘ Ηωι ΡΑΝΤΑΗΘΣ Δθμιτρθσ ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ Κατερίνα ΒΟΥΚΥΚΛΑΘ Σοφία ΣΤΑΜΡΟΥΛΟΓΛΟΥ Γεϊργιοσ ΡΟΥΡΟΥΤΙΔΘΣ Νικόλαοσ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ Κυριακι ΚΑΔΑΜΡΙΚΘ Αγγελικι gmail.com 17

19 ΡΕΩΛΙΒΑΝΙΔΟΥ Βαςιλικι ΣΙΣΜΑΝΙΔΘΣ Ωαράλαμποσ hotmail.com Α ΡΟΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΩΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΜΡΑΣΔΑΝΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΟΤ ΤΑΡΕΗΑΝΛΙΔΟΥ ΣΟΨΙΑ ΕΤΕΡ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΤΣΑΜΟΥΘΣ ΑΣΤΕΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΡΑΡΑΡΟΛΥΩΟΝΙΑΔΘΣ ΚΫΝ/ΝΟΣ ΜΙΩΑΛΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΤΫΝΙΟΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΡΑΓΕΫΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΚΣΟΡΑ ΡΑΑΜΥΘΙΫΤΘΣ ΔΑΝΙΘΛ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΤ ΚΟΤΗΑΜΡΑΣΘ ΚΑΤΕΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Α ΕΤ ΚΑΑΜΑΝΛΘΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΡΟΪΔΙΔΟΥ ΕΛΕΝΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΔΙΚΘ ΜΑΙΑ ΣΑΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΤΕΛΘ ΕΛΛΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΜΕΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΓΚΟΒΑΝΛΘ ΑΣΡΑΣΙΑ ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΩΑ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΣΡΩΝ ΜΕΠ Α ΝΕΥΟΩΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΡΟΛΥΗΫΙΔΘΣ Κωνςταντίνοσ Κακθγθτισ Γραμματεία Κλινικισ ΔΟΥΣΚΑ Άννα ΣΕΛΒΙΑΙΔΘΣ Ραναγιϊτθσ Κακθγθτισ ΡΑΤΣΑΛΑΣ Ιωάννθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΜΑΓΑΣ Ιωάννθσ

20 Επίκουροσ Κακθγθτισ ΨΟΟΓΛΟΥ Νικόλαοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΡΘΛΙΫΤΟΡΟΥΛΟΣ Ακανάςιοσ Διευκυντισ Ε.Σ.Υ. ΜΡΑΛΟΓΙΑΝΝΘΣ Ιωάννθσ Επιμελθτισ Αϋ Ε.Σ.Υ Ρροϊςταμζνθ Κλινικισ ΚΑΑΣΤΕΓΙΟΥ Βαςιλικι Αντικακιςτϊςα ΚΥΡΙΤΙΔΟΥ Δζςποινα τάςθ Αδελφισ Γραμματεία Κλινικισ Βιβλιοκικθ Κλινικισ Γραφείο Ειδικευόμενων Εφθμερείο Ιατρϊν Α ΚΛΙΝΙΚΘ ΘΫΑΚΟΣ ΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΫΝ ΑΓΓΕΙΫΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΘΣ Κυριάκοσ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ hotmail.com Γραμματεία Κλινικισ Fax gmail.com Ρροϊςταμζνθ ΔΘΜΟΝΘ ΩΙΣΤΙΝΑ Αντικακιςτϊςα ΤΣΙΟΥΛΑ ΩΥΣΑΨΫ τάςθ Αδελφισ Γραφείο Ειδικευομζνων ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Μ.Ε.Π ΣΑΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Μ.Ε.Π ΩΑΟΥΡΑ ΣΤΕΓΙΑΝΘ

21 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΩΝ ΒΟΥΛΚΟΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΤΟΣΙΟΣ ΡΑΣΩΑΛΘΣ ΨΟΟΥΛΘΣ ΩΙΣΤΟΨΟΟΣ ΑΝΤΫΝΙΤΣΘΣ ΡΟΛΥΩΟΝΘΣ ΤΑΓΑΑΚΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΚΑΑΡΑΝΑΓΙΫΤΙΔΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΚΑΜΡΟΥΟΓΛΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΚΛΕΫΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΝΑ ΩΥΣΟΥΛΑ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΘΣ ΩΘΣΤΟΣ ΤΙΑΝΤΑΨΥΛ/ΛΟΥ ΚΫΝ/ΝΑ gmail.com ΓΚΑΤΗΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΛΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ Α ΫΛ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΤΣΑΛΙΓΟΡΟΥΛΟΣ Μιλτιάδθσ Γραμματεία Κλινικισ ΜΘΤΑΚΑ Βάγια Fax Κακθγθτισ ΑΠΘ Ρροϊςταμζνθ Ωειρουργείου Αντικακιςτϊςα ΒΙΤΑΛ Βίκτωρ ΚΫΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ Καλλιόπθ ΚΟΔΫΝΘ Ειρινθ Χειρουργείο Εφθμερείο Ειδικευομζνων

22 Γραφείο Ειδικευομζνων Επιμελθτισ Βϋ ΕΤ ΚΥΙΑΨΙΝΘΣ Γεϊργιοσ Λζκτορασ ΑΠΘ ΪΥΛΛΑΣ Γεϊργιοσ Επιμελθτισ Βϋ ΕΤ ΤΣΙΟΡΟΥΛΟΣ Γαβριιλ Επιμελθτισ Βϋ ΕΤ ΑΩΫΒΙΤΣΑΣ Δθμιτριοσ Επ.Κακθγθτισ ΑΠΘ ΜΑΚΟΥ Κων/νοσ Λζκτορασ ΑΠΘ ΤΙΑΙΔΘΣ Στζφανοσ Εξωτερικά Ιατρεία Εφθμερείο Ειδικϊν Εφθμερείο Ειδικϊν Β Ακουολογικό Εργαςτιριο Ρροϊςταμζνθ Κλινικισ ΚΕΑΜΙΤΣΟΥΔΘ Ραραςκευι Αντικακιςτϊςα ΤΣΟΥΜΟΥ Ελζνθ Θαλ. Αλλαγϊν Γραμματεία Κλινικισ Α ΟΨΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ Γραμματεία Κλινικισ ΓΙΑΝΝΑΚΟΡΟΥΛΟΥ AΝΤΑ *ΑΡΘ+ ΚΕΑΜΥΔΑΣ ΣΫΤΘΘΣ *ΑΡΘ ΙΑΣΡΟΙ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΧΕΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΙΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΔΟΥΔΟΥ ΚΑΚΑΒΟΥΤΘ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΗΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΫΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

23 ΜΟΣΩΟΥ ΒΑΓΙΑ m ΜΡΟΜΡΟΙΔΘΣ ΚΫΝ/ΝΟΣ ΜΡΑΗΙΤΙΚΟΣ ΡΕΙΚΛΘΣ ΤΟΡΟΥΗΘΣ ΨΫΤΘΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΣΤΕΨΑΝΟΣ ΔΙΑΨΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΤΟΙ ΕΣΥ ΜΡΑΛΑΝΙΚΑΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΑΔΘΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΑΪΤΗΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΛΛΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ *ΓΡΑΦ. ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΣΑΣΗΡΙΑ ΙΙ ΕΞΕΣΑΣΗΡΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΨΑΞ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Γ. Δθμιτριοσ Γραμματεία Κλινικισ ΣΑΚΚΟΥ Ηαφειροφλα Ε.Ε.ΔΙ.Ρ. ΙΙ Fax Ρροϊςταμζνθ ΣΥΜΕΫΝΙΔΟΥ Άννα

24 τάςθ Αδελφϊν Γραφείο Γιατρϊν ΣΚΟΥΤΘΣ Ωαρίςιοσ ΓΟΣΟΜΑΝΙΔΘΣ Βαςίλθσ ΚΑΑΚΟΥΛΑΣ Κων/νοσ ΑΜΑΝΙΤΘ Αικατερίνθ ΤΣΑΟΥΣΘ Γεωργία ΑΓΥΙΑΔΟΥ Ελζνθ Γραφείο Διευκυντϊν Γραφείο Επιμελθτϊν Αϋ Γραφείο Επιμελθτϊν Βϋ Recovery Εφθμερείο Ειδικϊν Εφθμερείο Ειδικευομζνων Γραφείο ΕΡΕΤΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δρ. ΒΑΓΑΝΫΨ Ευμορφία Ε.Ε.ΔΙ.Ρ. ΙΙ Αίκουςα Διδαςκαλίασ Επείγουςεσ Κλιςεισ ΔΕΠ ΓΧ Μ.Ε.Θ.Α. Υπεφκυνθ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Δθμιτριοσ Κρόντηου Σοφία Ψιλόςογλου Αςπαςία Ωατηθδάκθ ωξάνθ Ραπαδόπουλοσ Αντϊνιοσ Ραπακωνςταντίνου Ραναγ. Ψυντανίδου Βαρβάρα Θωμαϊδου Ευανκία Γιαννάκου-Ρεφτουλίδου Μαρία Fax Γραμματεία Γραφείο Γιατρϊν Αναςταςίου Ελζνθ Γκζκα Ελζνθ Ευκυμίου Αικατερίνθ Ουραιλογλου Βαςίλθσ Σουλτάτθ Ιωάννα

25 Προϊςτάμενοσ Μ.Ε.Θ.Α. Σιάπκασ Ευάγγελοσ Νοςθλευτζσ Μ.Ε.Θ.Α. ΡΟΥΛΙΤΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΡΑΡΑΩΑΤΗΘ ΛΑΜΡΙΝΘ ΙΗΟΡΟΥΛΟΣ ΙΗΟΣ ΞΑΝΘΘ ΜΑΙΑ ΝΫΤΑ ΜΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΟΥΑΝΙΑ ΜΙΝΤΣΘ ΘΕΟΔΫΑ ΤΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΨΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΙΑΚΘ ΩΟΝΔΟΜΑΤΙΔΟΥ ΜΑΙΑ ΩΑΜΡΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΤΣΕΛΕΡΘ ΜΑΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΨΫΤΕΙΝΘ ΔΘΜΘΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΘ ΡΑΡΑΔΑΚΘ ΜΑΙΑ ΜΙΩΑΘΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΤΣΑΚΙΘ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΙΑΣΓΕΝΤΘ ΜΑΙΑ ΚΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΛΙΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΘ ΜΡΑΛΑΝΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΝΤΑΜΡΟΥΔΘΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ ΚΥΙΑΚΙΔΟΥ ΡΕΣΕΨΟΝΘ ΡΕΝΤΕΛΘ ΑΕΤΘ ΤΣΙΫΝΑ ΩΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΑΘ ΑΝΝΑ ΣΤΕΨΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΨΙΛΙΡΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΜΑΝΫΛΑΚΘ ΕΛΕΝΘ ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΕΨΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εφθμερείο Γιατρϊν ΡΕΨΤΟΥΛΙΔΟΥ Μαρία 24

26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ελζνθ ΓΚΕΚΑ Ελζνθ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Αικατερίνθ OΥΑΘΛΟΓΛΟΥ Βαςίλθσ ΣΟΥΛΤΑΤΘ Ιωάννα Α3. ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ Αντϊνιοσ Κακθγθτισ ΑΡΘ Γραμματεία Διευκυντι ΛΑΛΟΥΝΤΑ Μαρία ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΣΚΟΥΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Επικ.Κακθγιτρια Ιατρικισ ΕΓΑΣΤΘΙΟ Βιοπακολογίασ- Διευκφντρια Μικροβιολογίασ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΤΣΙΤΣΑ-ΤΣΑΡΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γραμματζασ Fax ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΣΛΙΝΤΣΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Ραραςκευάςτρια ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ- ΤΣΑΚΡΙΝΙΔΟΥ ΣΟΨΙΑ Ραραςκευάςτρια ΤΗΟΥΜΑ-ΓΚΙΟΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΘ Ραραςκευάςτρια ΤΣΑΒΔΑΙΔΟΥ -ΨΫΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Διευκφντρια ΕΣΥ ΓΟΥΝΑΘ ΕΥΔΟΞΙΑ Επιμελιτρια Β' ΗΟΥΜΡΟΥΤΙΚΟΥΔΘ ΙΫΑΝΝΑ Βιολόγοσ ΨΫΤΙΑΔΟΥ ΜΑΙΑΝΝΑ Τεχνολόγοσ ΚΑΝΔΘΛΙΔΟΥ ΩΥΣΟΥΛΑ Ραραςκευάςτρια yahoo.com 25

27 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΥΛΟΥΘ ΕΛΕΝΘ Ραραςκευάςτρια ΨΑΚΑ ΨΑΝΘ Ραραςκευάςτρια ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΔΟΥΛΑ Διευκφντρια ΕΣΥ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΡΑΝΑΓΙΫΤΑ Επιμελιτρια Αϋ ΕΣΥ ΛΑΗΑΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ Διευκφντρια ΕΣΥ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ Βιολόγοσ ΚΑΑΜΘΤΟΡΟΦΛΟΥ ΤΙΑΝΤΑΨΥΛΛΙΑ εχνολόγοσ ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΦΛΟΥ ΜΑΙΑ Τεχνολόγοσ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΘ Διευκφντρια ΕΣΥ ΔΙΟΝΥΣΟΡΟΦΛΟΥ ΣΟΨΙΑ Διευκφντρια ΕΣΥ ΤΑΣΤΕΜΙΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Τεχνολόγοσ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΑΑ Ραραςκευάςτρια ΚΟΥΤΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ Ραραςκευάςτρια ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ ΨΫΤΕΙΝΘ Ραραςκευάςτρια ΡΫΤΟΝΟΤΑΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Επιμελιτρια ΑϋΕΣΥ ΒΑΣΙΛΑΚΘ ΟΛΓΑ Επιμελιτρια ΒϋΕΣΥ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ Βιολόγοσ ΔΘΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΙΑ Ραραςκευάςτρια ΚΕΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ Ραραςκευάςτρια ΜΟΥΑΤΙΔΟΥ ΡΑΘΕΝΟΡΘ Ραραςκευάςτρια ΤΑΓΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Ραραςκευάςτρια ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΒΙΟΩΘΜΕΙΑΣ 26

28 ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΟΥΙΔΟΥ ΑΝΔΕΟΥ Σοφία Γραφείο ιατρϊν Βιοχθμικό εργαςτιριο Σμιμα Βιοχθμικϊν Αναλυτϊν Σμιμα προςδιοριςμοφ επιπζδων φαρμάκων Σμιμα θλεκτροφοριςεων λευκωμάτων Εφθμερείο Β ΡΑΝ. ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΡΥΘΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ Γκοτηαμάνθ-Ϊαρράκου Άννα, Αναπλ. Κακθγιτρια Α.Ρ.Θ. Μωραλίδθσ Ευςτράτιοσ, Επίκ. Κακθγθτισ Α.Ρ.Θ Λιάροσ Γεϊργιοσ, Διευκυντισ Ε.Σ.Υ. Γεραςίμου Γεϊργιοσ, Διευκυντισ Ε.Σ.Υ. Γκιργκοφδθσ Μαυρουδισ, Ειδικευόμενοσ Ιατρόσ Βαςιλειάδθσ Απόςτολοσ, Ειδικευόμενοσ Ιατρόσ Σπφρογλου Ψωτεινι, Ειδικευόμενθ Ιατρόσ Καραγκοφνθσ Μιχάλθσ, Ειδικευόμενοσ Ιατρόσ gmail.com Ραπαηιςθ Αλζκα, Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Ωωτίδθσ Βαςίλθσ, αδιολόγοσ-ακτινολόγοσ Βαςιλειάδθσ Ιωςιφ, Ωειριςτϊν Ιατρικϊν Συςκευϊν Γουδζλα Ϋραία, Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων hotmail.com Καρπάτςθ Ραςχαλίνα, Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Κουτράκθσ Ραναγιϊτθσ, Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Βοθκόσ Μικροβιολόγων 27

29 Ρετράκθ Ηουμπουλιά, Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Ωλωροφ Αναςταςία, Βοθκόσ Μικροβιολόγων Τηογάνθ Ελιςάβετ, Νοςθλεφτρια Τςελεκίδου Ιωάννα, Νοςθλεφτρια ΡΑΝ. ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΥΤΙΚΘΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΙΣΤΕΥΟΥ ΓΟΜΡΑΚΘ Fax Κυριακι ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΑ Καλλιόπθ ΤΗΙΤΗΙΚΑΣ Ιωάννθσ ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ ΚΟΒΑΛΣΙΟΤ (Η*Σ) ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΔΙΑΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΑΤΗΘΓΙΑΝΝΑΚΘ Αναςταςία ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤ ΛΙΑΟΣ Αχιλλζασ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΕ ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤ ΕΠΙΣΑΧΤΣΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΣΙΝΟΦΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΩΝ ΡΑΝ. ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΙΑΤΙΚΘΣ ΨΥΣΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΣΙΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΩΑΤΗΘΓΙΑΝΝΑΚΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 93429,

30 ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΜΡΟΥΣΜΡΟΥΑΣ ΡΕΙΚΛΘΣ , ΡΑΝ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΫΣΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ Αντϊνιοσ Κακθγθτισ ΑΡΘ Γραμματεία Διευκυντι ΛΑΛΟΥΝΤΑ Μαρία Fax Ρροϊςταμζνθ ΚΟΥΛΟΥΣΙΑ Κορίνα Γραμματεία ΨΫΣΤΘΟΡΟΥΛΟΥ Αλίκθ Εργαςτθρίου ΗΑΜΑΝΤΗΑ Νίνα Γραφείο Γιατρϊν Ακτινολογικοφ Αγγειογράφοσ Γραφείο Γιατρϊν Αγγειογράφου Εργαςτιριο Τπεριχων ΡΕΤΑΛΫΤΘΣ Γιϊργοσ ΩΙΣΤΟΨΟΙΔΘΣ Ωρίςτοσ ΨΟΙΝΙΤΣΘΣ Στζφανοσ ΕΨΑΙΜΙΔΟΥ Δϊρα ΚΟΥΝΙΑΚΘ Αγγζλα Γραφείο Γιατρϊν Τπεριχων ΔΕΣΤΑΝΘΣ Βαγγζλθσ ΡΑΝΤΟΛΕΫΝ Ακθνά Χειρ. Ακτιν. Ν ο Χειρ. Ακτιν. Ν ο τάςθ Νοςθλευτϊν Εφθμερείο Ειδικευόμενων Γιατρϊν Εφθμερείο Χειριςτϊν

31 Γραφ. Γιατρϊν ΡΑΝ. ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ Γιϊργοσ ΜΡΑΚΟΛΑ Αικατερίνθ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΔΘΜΟΥ Σωτθρία ΑΝΤΫΝΙΑΔΟΥ Άρτεμισ ΒΕΤΤΟΥ Ελζνθ ΤΗΙΟΥΨΑ Βαλεντίνθ ΗΑΑΜΡΟΥΚΑΣ Θωμάσ ΚΫΣΤΟΡΟΥΛΟΣ Γιάννθσ ΚΑΛΟΥΤΣΘ Βαςιλικι ΩΥΤΙΟΓΛΟΥ Ρρόδρομοσ ΚΫΤΟΥΛΑ Βαςιλικι ΚΑΑΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ Γ ΒΛΑΩΟΥ Μαρία ΔΙΟΝΥΣΟΡΟΥΛΟΥ Ελζνθ ΑΥΛΑΚΙΫΤΘ Σοφία ΘΕΟΛΟΓΟΥ Κατερίνα ΙΫΣΘΨΙΔΟΥ Γεωργία ΡΑΓΫΝΘ Αφροδίτθ Παραςκευαςτζσ Ειδικευόμενοι ΔΑΩΕΤΗΘ Λίνα ΤΗΙΚΟΥ Μαρία ΑΒΑΜΙΔΟΥ Μάρκα ΑΝΑΝΙΑΔΘΣ Γρθγόρθσ ΜΑΓΙΟΥΛΑ Γιϊτα ΤΕΗΙΔΘΣ Δθμιτρθσ ΡΟΥΛΙΟΣ Ωριςτοσ ΘΛΙΑΔΘΣ Αλζξανδροσ ΤΣΙΟΜΡΑΝΟΥ Ψανι ΗΙΑΚΑ Άννα ΩΑΤΗΟΡΟΥΛΟΣ Κυριάκοσ 30

32 ΡΕΤΣΟΓΛΟΥ Κων/νιά ΡΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Ραυλίνα ΩΑΤΗΘΚΑΚΙΔΟΥ Κλεοπάτρα ΚΕΝΤΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΩΑΣΑΡΟΡΟΥΛΟΥ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΜΑΤΑΜΘ Ελζνθ Συντ Διευκφντρια ΕΣΥ Fax Πποϊζηαμένη Κλινικήρ Αντικαθιστώσα ΚΟΜΗΓΟΤ Μαπία ΠΔΡΠΔΡΗΓΟΤ Οςπανία Διακίνηση Αίματος- Σσνεννόηση με Κλινικές Εργαστήριο Ορολογικού Ελέγτοσ Γραμματεία Επισκέπτριες Υγείας Εργαστήριο Ανοσοαιματολογίας ΓΚΟΤΝΣΗΑ Γημήηπιορ ΠΑΠΑΪΟΡΓΑΝΟΤ Υπύζα syzefxis.gov.gr Γραυείο Ιατρών 1ο Γραυείο Ιατρών 2ο Αιμοπεταλιαυαίρεση Ευημερείο Ιατρών Κέντρο Μοριακού Ελέγτοσ Επιστημονικά Υπεύθσνος Ιατρός Τετνολόγος Υπεύθσνος Λειτοσργίας ΜΠΑΚΑΛΟΤΓΖ Βαζιλική ΜΗΥΔΛΑΚΖ Γημοζθένηρ Fax ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΝΕΥΟΨΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΚΙΜΙΣΚΙΔΘΣ Κ. Βαςίλειοσ Επ. Κακ. Νευρολογίασ ΨΫΤΙΟΥ Δθμιτριοσ, Λζκτορασ Κλινικισ

33 Νευροφυςιολογίασ ΗΑΨΕΙΙΔΟΥ Γεωργία ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΘΣ Ωαράλαμποσ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Ραναγιϊτα Α4. ΤΟΜΕΑΣ ΪΥΩΙΚΘΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΙΑΚΫΒΙΔΘΣ Απόςτολοσ Κακθγθτισ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ ΪΥΩΙΑΤΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΝΘΜΑΤΟΥΔΘΣ Ιωάννθσ Κακθγθτισ ΑΜΡΑΤΗΟΓΛΟΥ Γρθγόριοσ Κακθγθτισ ΗΘΛΙΚΘΣ Νικόλαοσ Κακθγθτισ ΙΑΚΫΒΙΔΘΣ Απόςτολοσ Κακθγθτισ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ Ιωάννθσ Αν/τθσ Κακθγθτισ ΜΡΕΝΟΥ ΙΕΟΔΙΑΚΟΝΟΥ Ιωάννα Αναπλ. Κακθγιτρια ΘΛΙΑΔΟΥ Βαςιλικι Μαρία Επίκουρθ Κακθγιτρια ΚΑΡΙΝΘΣ Στζλιοσ Επίκουροσ κακθγθτισ ΨΟΥΝΤΟΥΛΑΚΘΣ Κων/νοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΚΥΗΙΙΔΟΥ Σωτθρία Δ/ντισ ( ΕΣΥ ) ΜΑΥΙΔΘΣ Θεοχάρθσ Δ/ντισ ( ΕΣΥ) ΡΟΚΟΡΙΟΥ Ρροκόπιοσ ( ΕΣΥ) Ειδικευόμενοι Ιατροί

34 ΚΥΙΑΗΘΣ Οδυςςζασ ΣΑΪΤΘ Μαρία ΗΙΑΛΙΟΣ Ευάγγελοσ ΚΥΗΙΙΔΘΣ Θεοχάρθσ ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Κυριάκοσ ΚΑΑΚΟΥΤΑΣ Δθμιτριοσ ΙΫΑΝΝΟΥ Αικατερίνθ ΜΑΥΙΔΟΥ Άννα ΣΡΥΟΥΛΘΣ Γιϊργοσ ΚΑΑΒΕΛΑΣ Ευάγγελοσ ΜΟΣΩΟΡΟΥΛΟΣ Νίκοσ Προϊςταμζνθ ΡΑΛΛΑ Κυριακι ςτάςθ νοςθλευτϊν ΤΣΕΚΕΙΔΟΥ Ραρκζνα ΑΒΑΝΙΤΘ Άννα ΤΣΟΛΑΚΘΣ Γεϊργιοσ ΤΣΑΚΙΟΡΟΥΛΟΣ Δθμιτριοσ ΤΣΑΓΓΑΘ Ελευκερία ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ Αμαλία ΑΝΔΕΟΡΟΥΛΟΣ Αλζξανδροσ ΤΣΟΛΑΚΘ Διμθτρα ΤΗΑΛΑΚΫΣΤΑ Ρεριςτζρα ΓΙΑΝΝΑΚΕΘΣ Δθμιτριοσ ΑΥΔΑΙΜΝΙΫΤΘΣ Σίμοσ ΓΚΑΝΤΣΙΝΙΚΟΥΔΘΣ Θεόδωροσ ΚΟΤΙΚΘΣ Σάββασ ΩΥΣΟΓΙΑΝΝΘΣ Δθμιτριοσ Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΕΫΝ 33

35 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΫΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΫΝ ΤΕΡ Γραφείο Ρροϊςταμζνου ΒΕΛΛΘΣ Κωνςταντίνοσ Καταγραφι αςκενϊν (Γραμματεία) Τποδοχι αςκενϊν Πακολογικό Μονάδα Βραχείασ Νοςθλείασ Νευρολογικό Θάλαμοσ Αναηωογόνθςθσ Καρδιολογικό Ψυχιατρικό Γραφείο Ιατρϊν ΣΕΠ Αιμολθψίεσ Χειρουργικό Ορκοπεδικό Αξονικόσ Σομογράφοσ (Χειριςτιριο) Αξονικόσ Σομογράφοσ (Γραφείο Ιατρϊν) Ακτινολογικό Θάλαμοσ Αρνθτικισ Πίεςθσ Παιδιατρικό Οφκαλμολογικό ΩΡΛ Νοςθλευτζσ Ραγιόπουλοσ Κοςμάσ Λιάβα Πλγα Ράντου Ευαγγελία Μανωλι Βαςιλικι Θωμαίδου Σοφία Ραναγιωτάκου Ελευκερία Κουτςιοφκθ Θεοδϊρα Μπελαι Διμθτρα Κοτςάνθ Κωνςταντία Γιαννουλίδου Σοφία Κωςτοφδθ Μαρία Λεοντιάδου Αναςταςία Δαβι Κωνςταντινιά 34

36 Αγγζλου Ευαγγελία Καρακίτςιου Αλεξία Δεβετηι Κυριακι Θεοδωρακοποφλου Καλλ Εμμανουθλίδου Βίκυ Ξανίδθ Βζρα Νταβράνθ Αναςταςία Ευκυμίου Μαρία ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΫΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ (Τ.Ε.Ι.) hotmail.com yahoo.com ΙΣΟΓΕΙΟ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΣΤΑΥΟΡΟΥΛΟΥ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΑ Αντικακιςτϊςα ΜΘΝΑ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ Γραφείο Αδελφϊν Νο 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 2 ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 3 ΑΙΜΟΛΗΨΙΕ Μικροβιολογικοφ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Νο 4 ΝΕΤΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ Νο 5 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ Εξωτ. Ιατρ. Νο 6 ΑΙΜΟΣΑΗ- ΤΠΕΡΣΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΙΟΓΕΙΟΤ οσ ΟΟΨΟΣ Νο 7 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΠ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠ Νο 8 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠ Νο 8 ΤΜΒΟΤΛ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ No 10 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 11 ΙΑΣΡΕΙΟ ΠΟΝΟΤ Νο 12 ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΔΕΣΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΠΑΙΔ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔ.ΠΑΘΗΕΩΝ

37 Νο 13 ΩΡΛ Ιατρείο Νο 14 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 15 ΤΠΕΡΣΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 16 ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ Ιατρείο ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ Ιατρείο ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ Νο 17 ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ Ιατρείο FNA ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Νο 18 ΜΑΣΟΤ ΠΡΧ ΗΠΑΣΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ ΠΑΧΕΟ ΕΝΣΕΡΟΤ Νο 19 ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΙΑΣΡ - Αλλαγζσ Νο19 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Νο 20 ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ Μικροεπεμβάςεισ Νο 21 ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ Β ΝΕΤΡΟΛ. ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ.ΝΕΤΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΗ 1 ου ΟΡΟΦΟΤ οσ ΟΟΨΟΣ Νο 22 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΤΧΙΑΣΡ. ΙΑΣΡ Νο 23 ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ Ιατρείο Νο 24 Α ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 25 ΙΑΣΡΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Νο 26 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Νο 27 ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ Ιατρείο Νο 28 Β ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 29 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο ΔΙΑΒΗΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠ Νο 30 ΔΙΑΒΗΣΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο ΟΣΩΝ ΑΡΘΡΩΕΩΝ ΩΑΘΣ ΩΑΘ

38 ΠΡΠ Νο 31 ΟΡΘΟΠΣΙΚΟ Ιατρείο Νο 32 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο Νο 33 Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ Ιατρείο Νο 34 Β ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ Ιατρείο Νο 35 ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ Α ΝΕΤΡΟΛ. ΚΛ Νο 36 Γραφείο ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ Νο 37 ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΣΑΗ 2oυ ΟΡΟΦΟΤ Νοςθλευτζσ ΣΤΑΥΟΡΟΥΛΟΥ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΘΝΑ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΘΑ ΚΑΝΑΤΑ ΜΑΙΑ ΜΕΣΜΕΛΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΡΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΑΩΤΣΡΑΤΗΟΓΛΟΥ ΚΟΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΘ ΜΑΙΑ ΜΑΝΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΑΑΔΟΜΝΑ ΕΛΕΝΘ ΛΕΤΣΙΟΥ ΨΫΤΕΙΝΘ ΡΟΛΙΤΘ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΑ ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΕΗΙΔΟΥ ΛΙΘΑΕΝΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΘ ΔΕΛΙΑ ΣΤΕΓΙΑΝΘ ΟΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΔΙΗΟΓΛΙΔΟΥ ΑΘΘΝΑ ΩΑΤΗΟΡΟΥΛΟΥ ΣΜΑΫ ΡΑΡΑΓΕΫΓΙΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΩΑΪΔΕΥΤΟΥ ΓΕΫΓΙΑ 37

39 ΜΑΥΙΔΟΥ ΜΑΙΑ ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΙΝΑ ΩΑΣΟΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΫΑΝΝΙΔΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΡΙΣΤΘ ΚΙΘΑΙΔΘΣ ΙΫΑΝΝΘΣ ΚΟΥΚΑΑ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΛΟΙΡΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΡΑΑΪΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΫΡΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΡΑΜΡΑΝΘ Ιωάννα ΝΤΑΝΤΣΑΚΘΣ Ωαράλαμποσ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΗΞΗ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΑΝΑΛΤΣΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟ ΤΠΕΡΗΧΟΙ ΑΞΟΝΙΚΟ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ

40 ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΣΕΣ ΚΟΠΩΕΩ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚ. Α Ν ΜΟΡΙΑΚΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΠΤΡΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΙΟΣΟΠΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ανανιάδθσ Γρθγόριοσ Αναςταςιάδου Σάρρα Αυλακιϊτθ Σοφία Βαγγζλθ Ευγενία Βαςιλειάδθσ Ιωςιφ Βαςιλειάδου Αγάπθ Βηιβηι Άννα Βιτου Λεμονιά Βουλγαρίδου Δζςποινα Βοφλτςου Δομνίκθ Γαηζτθ Ιωάννα Γκατηόσ Σάββασ Γκζκα-Σμαραγδι Ευαγγελία Γκιλίρθ Ψωτεινι Γκόλτςθ-Μιχαθλίδου Σοφία Γκότςθσ Γεϊργιοσ Γκοφντιασ Δθμιτριοσ

41 Γογοβίτθσ Αγακοκλισ Γουδζλα Ϋραία Γρθγοριάδου Λευκοκζα Δαλαμιτρου Μαλαματι Δαχρετηι Ραςχαλίνα Δελθγιαννίδου Ραρκζνα Δεμερτηι Ραςχαλιά Δθμθτριάδθσ Δθμιτριοσ Δθμθτρόπουλοσ Διονφςιοσ Δθμοςκζνουσ Μαρία Διμου Ελζνθ Δρακοντίου Στυλιανι Ευαγγελόπουλοσ Ραφλοσ Ευαγγζλου Ευάγγελοσ Ευφραιμίδου Θεοδϊρα Ηαμαντηά-Σουβατηι Νίνα Ηαφειρίου Ιωάννθσ Ηικοσ Θωμάσ Ηιάκα Θεοδότα Ηουμπουλάκθ Σοφία Ηουμπουρτικοφδθ Ιωάννα Hλιάδου Δζςποινα Θεοδωρίδου Μαρία Θωμάηου Ωριςτίνα Θωμοποφλου Ευαγγελία Ιβανοποφλου Ανδριάννα Ιωάννου Σαλονικιά Καγκάλου Γεωργία Καδόγλου Κορνθλία Καλτςά Ραναγιϊτα Καμπόςου Ραςχαλίνα Κανδθλίδου Ωρυςοφλα Καραβαγγζλθ Ρολυξζνθ Καραγιαννίδθσ Αλζξανδροσ Καραμθτοποφλου 40

42 Τριανταφυλλιά Καρανάςςοσ Ιωάννθσ Καραςαβαϊδου Μαρία Καρδάκθ Λεονόρα Καρπάτςθ Ραςχαλιά Καςίμθσ Ακανάςιοσ Κατςιάφα Ανκοφλα Κεπετηι Ελζνθ Κεραμάρθσ Αντϊνιοσ Κζρου Ραραςκευι Κιομουρτηίδου Γρθγορία Κομπίδου Ευφροςφνθ Κοροξενόσ Ωαράλαμποσ Κοςμοφλθσ Απόςτολοσ Κουλοφρθ Ελζνθ Κουνιάκθ-Δουλγζρθ Αγγελικι Κουτράκθσ Ραναγιϊτθσ Κοφτρθ Αικατερίνθ Κουτςομάρκου- Ψάκα Ψανι Κϊςτα Ωριςτίνα Λαδοποφλου Δζςποινα Λαηαρίδου Ραρκζνα Λαηαρόπουλοσ Γεϊργιοσ Λαηαροποφλου Ρερςεφόνθ Λειψιςτινοφ Ηωι Λυγεροφ Ευαγγελία Λφτασ Ιωάννθσ Μακροβαςίλθ Γεωργία Μανϊλθ Ψωτεινι Μαργζτα Τριανταφυλλιά Μαργιοφλα Ραναγιϊτα Μαςλίντςθ Βαςιλικι Μαυροϊδάκθ Ραναγιωτοφλα Μαυρομιχάλθ Μαργαρίτα 41

43 Μεςςαλά Ολυμπία Μθλιϊνθ Αγγελικι Μιτρακα-Ραςχαλοφ Βαϊα Μιχαθλίδθσ Κων/νοσ Μιχελάκθσ Δθμοςκζνθσ Μόςχου Ελζνθ Μουρατίδου Ραρκζνα Μπζτςιου Βαςιλικι Μπουρτηι Αικατερίνθ Μυλωκρίδθσ Ιωάννθσ Νταντίρασ Ιωάννθσ Ντομπρίδου Βαϊα Ντοςίδου Ωριςτίνα Ντοφςκα Μαρίνα Ραγϊνθ Αφροδίτθ Ραναγιωτίδου Διμθτρα Ράνου Γεωργία Ραπά Αγγελικι Ραπά Δζςποινα Ραπαγεωργίου Βαςιλικι Ραπαδοποφλου Ελιςάβετ Ραπαδοποφλου Κατίνα Ραπαδοποφλου Ραναγιϊτα Ραπαηιςθ Αλεξάνδρα Ραπαηιςθ Διμθτρα Ραπάηογλου Ακανάςιοσ Ραπακωνςταντίνου Βαςίλειοσ Ραπαςταϊκοφδθ Ευλαμπία Ραραςκευοποφλου Μαρία Ραςχαλιάσ Στζργιοσ Ρατραγκοφ Ευπραξία Ραυλοποφλου Άννα Ρεντόβολου Κωνςταντία Ρετράκθ Ηουμπουλιά 42

44 Ρολφηοσ Απόςτολοσ Ρολυμζρου Αρτεμιςια Ρουλιοφδθ Ραςχαλιά Ρρίντηιου Ψανι Ρυκαρά Ελευκερία Σαββαϊδου Βαςιλικι Σαμαρά Ακαναςία Σαμαρά Μαρία Σαμαρά Ψωτεινι Σαμοφκα Ελζνθ Σαριδάκθσ Γεϊργιοσ Σαχινίδου Μελανι Σδράβου Διμθτρα Σεπιάδου Ραρκζνα Σιδεράσ Ιωάννθσ Σιδθροποφλου Ψωτεινι Σιδθροποφλου- Τςακπινίδου Σοφία Σκάρα Ψωτεινι Σοφλασ Δθμιτριοσ Σταυρίδου Ελζνθ Συμεωνίδου Μαρία Ταλιϊνα Γιαννοφλα Ταμιλια Μαρία Ταςιόπουλοσ Ακανάςιοσ Ταςτεμίρογλου Σουλτάνα Τερηίδθσ Δθμιτριοσ Τηάμου Αννζτα Τηιάτηιου Ελζνθ Τηίκασ Κωνςταντίνοσ Τηίκου Μαρία Τηιουρά Ωαρίκλεια Τηοφμα Μαλαματι Τογκοφρθ Σουλτάνα Τόπτηθ Ηωι Τραγιανοφ Βαςιλικι 43

45 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ Τριανταφυλλίδου Αναςταςία Τςακουρίδου Αναςταςία Τςακϊνθ Ηωι Τςαντςάρθ Σοφία Τςατςαρϊνθ Ακαναςία Τςεκρεκζ Ελζνθ Τςινοποφλου Μαρία Τςιτλακίδου Μελπομζνθ Τςομπανίδθσ Ωριςτοσ Τςομπανίδου-Τςόχα Άννα Τςόχασ Ωριςτοσ Ψερμάνογλου Σοφία Ψιλιππόνθ Διμθτρα Ψιλίππου Γεϊργιοσ Ψοφρκα κεοδϊρα Ψωςτθροποφλου- Καλαϊτηι Αλίκθ Ψωτιάδου Μαριάννα Ψωτόπουλοσ Αντϊνιοσ Ωατηόγλου Αναςταςία Ωατηοποφλου Ρολυξζνθ Ωλωροφ Αναςταςία Ωοφλια Ελζνθ Ωρθςτίδου Μαρία Ωρυςοποφλου Μαρία Ωρυςοςτομίδου Δζςποινα Ωωτίδθσ Βαςίλειοσ Ϊζμμασ Δθμιτριοσ Ωρυςικου Ελπισ ΝΣΔΚΟΤΜΔ Υπήζηορ ΣΑΗΚΟΤ Μαπία ΔΜΔΡΣΕΗΓΟΤ Δλένη Fax ΨΑΜΑΚΕΙΟ 44

46 ΓΚΟΥΓΛΕΘ Νεραντηοφλα Διαχείριςθ Ναρκωτικϊν ΚΥΫΝΑΣ Ραναγιϊτθσ ΤΜΘΜΑ ΚΟΙΝΫΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ Γραφείο Ρενταόροφου ΔΙΟΜΟΥ Ωάιδω ΤΣΙΤΟΥΙΔΟΥ Βικτϊρια ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Ραραςκευι ΡΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Ραρκζνα ΚΑΑΚΟΛΙΑ Βιργινία ΒΑΒΕΘΣ Σπφροσ , , , ΝΑΣΤΘ Αναςταςία ΓΑΒΙΑΝΟΣ Βαςίλειοσ ΣΙΑΣΙΟΣ Δθμιτριοσ ΛΟΥΚΜΑ Σταματουλα ΚΟΛΕΟΝΙΔΘΣ Δθμιτριοσ ΚΥΨΫΝΙΔΟΥ Μαρία ΡΕΡΕΙΔΟΥ Ωρυςοφλα ΕΜΜΑΝΟΥΘΛΙΔΘΣ Θεόδωροσ 93643, Ρροϊςταμζνθ ΜΫΑΪΤΙΔΟΥ Ωριςτίνα ahepahosp.gr ΤΗΟΥΜΕΚΙΫΤΟΥ Βάγια ΓΑΨΕΙΟ ΕΞΫΤΕΙΚΫΝ ΙΑΤΕΙΫΝ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Ελζνθ ΚΟΥΜΡΕΤΘ Μαρία Fax ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΟΨΘΣ Προϊςταμζνθ ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΘ Ραρκζνα Fax Σεχνολόγοσ Σροφίμων ΣΑΙΔΘΣ Θεόδωροσ Διαιτολόγοσ ΨΫΤΙΑΔΘΣ Ζλενα

47 Διαιτολόγοσ ΑΔΑΜΙΔΟΥ Λίλιαν Διαιτολόγοσ ΙΫΑΝΝΙΔΟΥ Μαρία ΙΫΑΝΝΙΔΘΣ Γεϊργιοσ Τπόλογοι Σροφίμων ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ Κων/νοσ Μαγειρεία ΑΓΚΟΤΑΚΘΣ Ιωάννθσ Σραπεηαρία ΑΛΕΞΙΑΔΘΣ Ευκφμιοσ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΑ-ΗΑΜΡΟΚΑ Κοκϊνθ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΚΑΑ Ολυμπιάσ οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΘΕΟΩΑΘ ΜΡΘΔΙΟΥ Ηωι οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΚΑΑΔΘΜΑ Ευαγγελία οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ Δζςποινα οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΑΒΑΜΘ Ελζνθ οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΜΡΟΥΗΟΥΓΑ Ραναγιϊτα οσ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΩΘΣ ΑΓΓΟΥ Μαρία ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΕΣ 46

48 ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΩΕΙ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΡΑΘ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΫΞΕΙΣ Νοςθλευτζσ Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων ΓΑΨΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΦΟΡΕΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΤΟΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΚΑΥΔΑ Καλλιόπθ ΜΡΑΓΚΑΛΑ Αναςταςία ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ Ιωάννθσ ΓΕΫΓΟΡΟΥΛΟΥ Ειρινθ ΡΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Ραρκενόπθ ΡΕΤΚΙΔΟΥ Βαϊανι ΣΑΑ Μαρία ΤΕΩΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΚΕΣΑΛΙΔΘΣ ΓΕΫΓΙΟΣ ΡΑΓΫΝΘ Αικατερίνθ Γραμματεία Διεφκυνςθσ ΕΓΟΥΤ Μαρία gr Fax ΤΜΘΜΑ ΤΕΩΝΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΨΟΥΝΤΑΣ Δθμιτριοσ r Μθχανικόσ ΣΕ ΛΥΤΗΘΣ Αςτζριοσ Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ ΡΑΡΑΛΙΟΥΑ Ευδοκία

49 χεδιαςτιριο ΥΡΕΘΨΑΝΟΥ Ελζνθ ΜΡΑΛΛΑ Θεοδϊρα υνεργείο Ξυλουργϊν υνεργείο ελαιοχρωματιςτ υνεργείο Οικοδόμων Αποκικθ τεχνικοφ υλικοφ ΑΤΙΚΟΓΛΟΥ Γεράςιμοσ ΤΜΘΜΑ ΒΙΟΪΑΤΙΚΘΣ ΤΕΩΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΙΫΑΝΝΙΔΘΣ Γρθγόριοσ Γραφείο Μθχανικϊν Β.Σ. ΡΑΥΛΟΥ Αγγελικι ΗΥΓΑΝΙΤΙΔΘΣ Ωριςτοσ ΛΑΘΘΑΣ Δθμιτριοσ Εργ. Βιοϊατρ. Σεχν. Α ΜΑΟΓΛΟΥ Στζφανοσ Εργ. Βιοϊατρ. Σεχν. Β ΚΟΥΜΑΑΜΡΘΣ Σταμάτθσ Εργ. Βιοϊατρ. Σεχν. Γ ΡΑΝΑΓΙΫΤΙΔΘΣ Νικόλαοσ ΘΛΕΚΤΟΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΫΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΫΝ ΤΜΘΜΑΤΑΩΘΣ ΝΕΑΤΗΙΔΘΣ Δθμιτριοσ υνεργείο Ηλεκτρολόγων υνεργείο Ψυκτικϊν Γραφ. Εργοδθγοφ Μθχ/γου ΡΑΝΑΓΙΫΤΟΡΟΥΛΟΣ Γιϊργοσ υνεργείο Μθχανοτεχν υνεργείο Τδραυλικϊν Θερμαςτζσ Διακίνθςθ Ιατρικϊν Αερίων ΔΑΜΡΛΙΑΣ Νικόλαοσ υνεργείο Απολυμαντϊν Λεβθτοςτάςιο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΩΟΥ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΩΙΗΟΜΕΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 48

50 ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Μαρία ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΣΙΫΝΑ Ωριςτίνα ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΨΕΙΟ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ Μαρία ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΒΑΚΑΛΟΥΔΘ Ωριςτίνα ΑΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Αλεξάνδρα ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΤΟΪΤΣΑΣ Αντϊνιοσ (εςωτ. 118) ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΫΝΤΑΜΙΛΘΣ Αριςτείδθσ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΙΟΥ Αχιλλζασ

51 ΣΑΡΟΥΝΑΣ Δθμοςκζνθσ (εςωτ. 116) THΛΕΦ. ΚΕΝΣΡΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡ. Ι Α Τ Ε Ι Α ΕΠΕΙΓΟΝΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ ΜΑΙΕΤΣΙΚΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΩΑΤΗΘΔΘΜΘΤΙΟΥ Ελζνθ ΙΑΣΡΕΙΟ 1 ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ Δ. ΙΑΣΡΕΙΟ 2 ΤΣΙΛΙΓΓΕΙΔΘΣ Μ. ΙΑΣΡΕΙΟ 3 ΤΑΓΙΑ Α. ΙΑΣΡΕΙΟ 4 ΣΕΜΕΤΗΙΔΘΣ Ω. ΙΑΣΡΕΙΟ 5 ΩΑΤΗΘΣ Ω. ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ 1 ΡΑΤΣΫΝΘΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ 2 ΚΟΝΣΟΥΛΑ Γ (εςωτ. 114) (εςωτ. 121) (εςωτ. 113) (εςωτ. 115) (εςωτ. 104) (εςωτ. 105) (εςωτ. 106) (εςωτ. 107) (εςωτ. 108) (εςωτ. 109) (εςωτ. 122) (εςωτ. 119) 50

52 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΓΕΫΝΤΑΜΙΛΘΣ Α. ΒΑΕΛΑ Μ. ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ Ε. ΙΑΣΡΕΙΟ 6 ΚΑΑΝΑΣΙΟΣ Δ (εςωτ. 110) (εςωτ. 112) ΙΑΣΡΕΙΟ ΨΤΧΙΑΣΡΟΤ (εςωτ. 120) ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΩΟΥ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΜΟΥΩΤΑΟΡΟΥΛΟΥ Ευκυμ. Δ/ντρια ΕΣΥ (εςωτ.18) ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ/ΝΗ ΚΑΑΒΑΣΙΛΘ Αγγελικι (εςωτ. 12) ΑΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΗ ΚΟΥΚΛΘΣ Δθμιτριοσ Αν. Δ/ντισ ΕΣΥ ΔΘΜΘΤΙΟΥ Αικατερίνθ (εςωτ. 25) (εςωτ. 11) THΛΕΦ. ΚΕΝΣΡΟ Ι Α Σ Ρ Ε Ι Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ (εςωτ. 17) ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΙ, ΕΠΙΚΕΠΣΕ ΤΓΕΙΑ (εςωτ. 24) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α (εςωτ. 22) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β (εςωτ. 21) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Γ (εςωτ. 25) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΙΛΙΡΘΑ Διμθτρα (εςωτ. 19) 51

53 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η... 1 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ... 2 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ... 2 ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ... 2 ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ... 3 ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΕΙ - ΣΕΠ... 3 ΣΜΗΜΑ ΚΙΝΗΗ ΑΘΕΝΩΝ... 4 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ... 5 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ... 5 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ... 5 ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΑΙΑ - ΙΜΑΣΙΜΟΤ... 6 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ... 8 ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ... 8 ΙΑΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ... 9 Α1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ... 9 Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ... 9 ΜΟΝΑΔΑ ΑΗΠΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ... 9 ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Α ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ Αϋ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Β ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Α2. ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Γ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Α ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΘΑ Α3. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Β ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΠΑΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΚΕΝΣΡΟ ΑΙΜΑΣΟ Α4. ΣΟΜΕΑ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Γ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β. ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΟΝΑΔΕ ΕΝΔΟΚΟΠΗΕΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΣΕΠ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ (Σ.Ε.Ι.) Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΪΑΣΡΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ

54 ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ οσ ΣΟΜΕΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΝΔΟΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΤΕΩΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΩΟΥ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΩΙΗΟΜΕΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΨΕΙΟ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΩΟΥ

55 ΟΔΘΓΙΕΣ ΩΘΣΕΫΣ ΑΡΛΫΝ ΣΥΣΚΕΥΫΝ ΕΣΫΤΕΙΚΘ ΚΛΘΣΘ ΕΞΫΤΕΙΚΘ ΚΛΘΣΘ ΩΘΣΘ ΑΡΛΘΣ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘ ΚΛΘΣΘΣ TRANSFER αν το εςωτερικό είναι κατειλθμμζνο ΤΘΛΕΨΫΝΙΚΘ ΣΥΣΚΕΩΘ Conference ΑΨΑΙΕΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΫΔΙΚΟΙ Εςωτερικό Νο 0+Νο Recall +No Recall + Recall Recall +No + Recall Recall ΑΡΑΓΘ ΚΛΘΣΘΣ Call pick up # 1 ΑΥΤΟΜΑΤΘ EΡΑΝΑΚΛΘΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΟΥ Auto callback ΑΚΥΫΣΘ Recall * 7 # 7 ΕΡΑΝΑΚΛΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΙΘΜΟΥ - Redial Redial ι # 9 EΚΤΟΡΘ ΚΛΘΣΘ Call Forward ΑΚΥΫΣΘ 5 + Αρικμ. Τθλ. #

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεσθσντής: Δημήτριος ιαμπλής, Καθηγητής www.radiology.upatras.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αριθµός κλήσεως του τηλεφ. κέντρου από την πόλη : 213 2077000 Αριθµός κλήσεως των εσωτερικών από την πόλη : 213 207ΧΧΧΧ (όπου ΧΧΧΧ = το εσωτερικό νούµερο) Κλήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κηφισιά, 16/06/2015 Αριθ. πρωτ. ΔΣ 578 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Εχοντας υπόψη: 1. Την κείμενη Νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κηφισιά, 17/06/2014 Αριθ. πρωτ. 8042 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. Εχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 1. Την κείμενη Νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Γραφείο οργάνωσης διημερίδας: Diaskepsis Matina Tsami Τηλ: 2310 230 459, 2310 276.012 E-mail: mtsami@otenet.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Γραφείο οργάνωσης διημερίδας: Diaskepsis Matina Tsami Τηλ: 2310 230 459, 2310 276.012 E-mail: mtsami@otenet.gr 2 η ΔΙΙΗΜΕΡΙΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤ ΙΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΙΑΣ ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΕ ΙΙΟΥ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ «Επαναπροσδιιορίίζουμε το παρόν,, επενδύουμε στο μέλλον» 19 & 20 Δεκεμβρίου 2014 Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» Helexpo,,

Διαβάστε περισσότερα

1. Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΔΕΣ)

1. Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΔΕΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΟΦ (Σύνθεση) 1. Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΔΕΣ) 2. Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων (ΕΣΕ) A. Τμήμα Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης B. Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων & Προϊόντων Αίματος C.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Κηφισιά, 17/11/2014 Αριθ. πρωτ. ΔΣ 732 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. Εχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 1. Την κείμενη Νομοθεσία, τις

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο

Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο Μένανδρος, 4ος αιώνας π.χ. Ψηφιδωτό δάπεδο «Το κυνήγι

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν ΔΡΑΜΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αθανασιάδου Ευανθία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων /νση: (291) - /ΝΣΗ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΥΚ. ΤΑΞ. ΜΟΥΣ. ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛ/ ΟΣ (ΚΩ. 2704025)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων /νση: (291) - /ΝΣΗ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΥΚ. ΤΑΞ. ΜΟΥΣ. ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛ/ ΟΣ (ΚΩ. 2704025) ΛΥΚ. ΤΑΞ. ΜΟΥΣ. ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛ/ ΟΣ (ΚΩ. 2704025) 14054165 ΓΚΛΙΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ ΛΥΚ.ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ (ΚΩ. 2707010)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κηφισιά, 18/03/2014 Αριθ. πρωτ. 3591 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. Εχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 1. Την κείμενη Νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ( ΠΛΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ονόματα των επιτυχόντων του νομού Καστοριάς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Διαβάστε όλα τα ονόματα των επιτυχόντων νομού Καστοριάς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τα ονόματα των επιτυχόντων του νομού Καστοριάς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Διαβάστε όλα τα ονόματα των επιτυχόντων νομού Καστοριάς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα ονόματα των επιτυχόντων του νομού Καστοριάς σε ΑΕΙ και Διαβάστε όλα τα ονόματα των επιτυχόντων νομού Καστοριάς σε ΑΕΙ και. 1 ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006 ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων /νση: (291) - /ΝΣΗ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΥΚ. ΤΑΞ. ΜΟΥΣ. ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛ/ ΟΣ (ΚΩ. 2704025)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων /νση: (291) - /ΝΣΗ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΥΚ. ΤΑΞ. ΜΟΥΣ. ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛ/ ΟΣ (ΚΩ. 2704025) ΛΥΚ. ΤΑΞ. ΜΟΥΣ. ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛ/ ΟΣ (ΚΩ. 2704025) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 15053682 ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2011 Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΚΕΤ Πίνακασ Περιεχομζνων 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 5 1.1 ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ 5 1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 6 2. ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας Τελικό Πρόγραμμα 1 2 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί μας συνάδελφοι, Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, συνεπής στο ραντεβού της, αποφάσισε να διενεργήσει το 15 ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΘΝΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΣΥΗΥΓΟΣ ΕΥΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 58.401,070 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 165.093,750 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΘ ΕΥΩ

ΓΑΛΘΝΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΣΥΗΥΓΟΣ ΕΥΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 58.401,070 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 165.093,750 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΘ ΕΥΩ ΑΒΑΜΟΡΟΥΛΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΕΥΩ 120.333,220 ΕΘΝΙΚΘ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΕΥΩ 667.000,000 ΚΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΕΥΩ 153.000,000 ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤΙΚΘ ΚΟΗΑΝΘΣ ΑΛΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΩ 180.000,00 ΕΘΝΙΚΘ ΑΛΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των Ασθενών. Το JCI στην Ελληνική Πραγµατικότητα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικό Πρόγραµµα - Περιλήψεις

1 o. Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των Ασθενών. Το JCI στην Ελληνική Πραγµατικότητα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικό Πρόγραµµα - Περιλήψεις Ε.Σ.Ν.Ε ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το ΥΓΕΙΑ έχει λάβει τη χρυσή σφραγίδα ποιότητας της Joint Commission International 1 o Τοµέα Υγείας Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικού Οι Νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΚΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΚΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ο3 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΚΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΛΛOΓOΣ KAPKINOΠAΘΩN MAKEΔONIAΣ-ΘPAKHΣ

ΣYΛΛOΓOΣ KAPKINOΠAΘΩN MAKEΔONIAΣ-ΘPAKHΣ . M. K.. ΣYΛΛOΓOΣ KAPKINOΠAΘΩN MAKEΔONIAΣ-ΘPAKHΣ Εγνατίας 65, 1ος όρ. Θεσσαλονίκη (546 31) Tηλ. 2310 241911 - Fax 2310 221211 Εντευκτήριο: Αγ. Δημητρίου 96, 1ος όρ. http://www.sillogoskarkinopathon.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Divani Palace, Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα