ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: / ΑΡΙΘΜ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: / ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» (α.µ. 12/2011). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 8 ο πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής Στο Καστέλλι, σήµερα , ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ. η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την αριθ. πρωτ. οικ / πρόσκληση του προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους συµβούλους µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 75 του ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερησίας διάταξης: Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 75 ν. 3852/2010). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1 Κατσαπρακάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2 Καλοµοίρη Αικατερίνη (Τακτικό µέλος) 3 Μουρτζάκης Γεώργιος» 4 Ταµιωλάκης Γεώργιος» 5 Μανουράς Αριστείδης» 6 Μελεµενής ηµήτριος (1 ο Αναπληρωµατικό µέλος πλειοψηφίας) 7 Προυκάκης Κωνσταντίνος (2 ο Αναπληρωµατικό µέλος µειοψηφίας) ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Καλογεράκης Ζαχαρίας (Πρόεδρος) 2 Γιαννόπουλος Χαράλαµπος Τακτικό µέλος εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Τα πρακτικά τήρησε ο υπάλληλος του ήµου Μπελενιώτης Νικόλαος. Ο προεδρεύον, µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε, πριν από την έναρξη συζήτησης των θεµάτων της 1

2 ηµερήσιας διάταξης να συζητηθούν, λόγω του κατεπείγοντος (άρθρο 75 του ν. 3852/2010), και τα εξής θέµατα: 1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σε κοινωνική δράση, για λογαριασµό της Κοινωφελής ηµοτικής Επιχείρησης ήµου Αρκαλοχωρίου. 2. Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε αριθµό 515/1562/533/2011 ιαταγή πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, όπου αποφασίστηκε οµόφωνα, να συζητηθούν εκτός της ηµερήσιας διάταξης. Θέµα 3 ο Η..: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» (α.µ. 12/2011). Για το θέµα αυτό, ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στην δηµοτική σύµβουλο κ. Καλοµοίρη Αικατερίνη η οποία εισηγούµενη το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: «Με την υπ αριθµόν 34/2011 απόφαση της, η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της υπ αριθµόν 12/2011 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε τίτλο «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», ποσού ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ενέκρινε τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας, για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», πρ/σµού ,00 ευρώ, µε το Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 12/2011 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ήµου Μινώα Πεδιάδας. Προκηρύχθηκε Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93) για την προµήθεια «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του ήµου. Οι όροι της δηµοπρασίας καθορίζονταν αναλυτικά στην διακήρυξη δηµοπρασίας προµηθειών στα άρθρα από 1 έως 13 της υπ αριθµ. 12/2011 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ήµου Μινώα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας είναι ,00 ευρώ (µε ΦΠΑ), προέρχεται από έσοδα και θα βαρύνει τον υπό κ.α ποσό ,00, πίστωση που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του δήµου οικονοµικού έτους Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε την 24 η Ιουνίου 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. (λήξη προσφορών) ενώπιον αρµόδιας επιτροπής στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ήµου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό Τ.Κ ). Ψήφισε το ποσόν των ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) σε βάρος του υπό κ.α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους Ανέθεσε τα περαιτέρω στον κ. ήµαρχο. Θέτω υπόψη σας το από πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού, από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τρεις (3) ενδιαφερόµενοι, ήτοι: Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. Αν και η εταιρεία Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ δεν κατέθεσε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη µηχανόσηµα, η επιτροπή αποφάσισε να µην απορρίψει την προσφορά της στην παρούσα φάση, µε την επιφύλαξη ότι τα µηχανόσηµα βρίσκονται στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς της, ο οποίος 2

3 παραµένει σφραγισµένος. Επιπλέον, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβλήθηκε στα γραφεία του δήµου η αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας AquaPlast ΕΠΕ (Αντώνης Στεφανάκης). Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ η παραπάνω αναφερόµενη ένσταση της εταιρείας AquaPlast ΕΠΕ (Αντώνης Στεφανάκης) είναι εκπρόθεσµη, επειδή θα έπρεπε να είχε κατατεθεί µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης ( ) µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ( ), δηλαδή έως και την 13 η Ιουνίου Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας AquaPlast ΕΠΕ (Αντώνης Στεφανάκης). Θέτω υπόψη σας το µε ηµεροµηνία πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για την ανάδειξη προµηθευτή της προµήθειας: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» (α.µ. 12/2011), από το οποίο προέκυψαν τα παρακάτω: α) για την εταιρεία Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ διαπιστώθηκαν τα εξής: Ενώ, σύµφωνα µε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, απαιτείται πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 για την τεχνική υποστήριξη του υπό προµήθεια είδους για τουλάχιστον 10 έτη, κατατέθηκε δήλωση του κατασκευαστή των κάδων (εταιρεία ICOPLASTIC) που πιστοποιεί την προαναφερόµενη τεχνική υποστήριξη και όχι έγγραφο από αρµόδιο πιστοποιηµένο φορέα. Ενώ, σύµφωνα µε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας και εναρµόνισης µε την οδηγία ΕΝ 840 2/5/6, κατατέθηκε δήλωση του κατασκευαστή των κάδων (εταιρεία ICOPLASTIC) που πιστοποιεί την προαναφερόµενη εναρµόνιση µε την οδηγία και όχι έγγραφο από αρµόδιο πιστοποιηµένο φορέα. Συγκεκριµένα, για τον κάδο 240lt έχει προσκοµιστεί πιστοποιητικό ποιότητας και εναρµόνισης µε την οδηγία ΕΝ και όχι το ΕΝ που απαιτείται από τη µελέτη. β) για την εταιρεία ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι: ιαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. γ) για την εταιρεία ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. διαπιστώθηκαν τα εξής: Ενώ, σύµφωνα µε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, απαιτείται πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 για την τεχνική υποστήριξη του υπό προµήθεια είδους για τουλάχιστον 10 έτη, κατατέθηκε δήλωση της εταιρείας που πιστοποιεί την προαναφερόµενη τεχνική υποστήριξη και όχι έγγραφο από αρµόδιο πιστοποιηµένο φορέα. Η επιτροπή του διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ και ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. και κηρύσσει αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του αποδεκτού των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς της εταιρείας ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και διαπιστώθηκε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης. Επιπλέον, προς την επιτροπή διαγωνισµού υποβλήθηκε η αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, η οποία όµως σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, απορρίπτεται, αφού κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δεν είχε καν διενεργηθεί ο παρόν έλεγχος. Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ, ενστάσεις για το παρόν στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισµού µπορούν να υποβληθούν µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 3

4 Θέτω υπόψη σας την µε ηµεροµηνία γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά του πρακτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», από την οποία προέκυψαν: Ι. Όσον αφορά την ένσταση της εταιρείας ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. Α. Το πρώτο αίτηµα της δεν γίνεται αποδεκτό επειδή: Η επιτροπή θεωρεί τις απαιτήσεις της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων σαφείς. Τόσο η ίδια, όσο και οι 2 στους 3 διαγωνιζόµενους, αντιλήφθηκαν την ίδια έννοια των περιγραφόµενων απαιτήσεων. Β. Το δεύτερο αίτηµα της δεν γίνεται αποδεκτό επειδή: 1. Σχετικά µε την διάρκεια των 10 ετών της πιστοποιηµένης µε ISO 9001 τεχνικής υποστήριξης και µετά από τηλεφωνική επιβεβαίωση αναγνωρισµένων φορέων πιστοποίησης ποιότητας την οποία λάβαµε κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η πιστοποίηση δεν µπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επειδή διαφοροποιείται από απαίτηση σε απαίτηση. Για το λόγο αυτό, η διάρκεια των 10 ετών της τεχνικής υποστήριξης, δύναται να δηλωθεί υπευθύνως από τον κατασκευαστή ή προµηθευτή των κάδων. 2. Σύµφωνα µε το αρ. πρωτ / προσκοµιζόµενο έγγραφο της εταιρείας EURO CERT (φορέας πιστοποίησης της εταιρείας Helesi για την εταιρεία ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε.), η αναγραφή «εξοπλισµός διαχείρισης απορριµµάτων» στο πιστοποιητικό ISO 9001 σχετικά µε την τεχνική υποστήριξη, αφορά και τους κάδους απορριµµάτων. Επιπλέον η αξιοπιστία του φορέα πιστοποίησης EURO CERT, δεν αµφισβητείται δεδοµένου ότι είναι διαπιστευµένος από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ..). 3. Όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόµενων κάδων) από την εταιρεία ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε. αφορούν την εταιρεία Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων ΑΕΒΕ Περιβαλλοντική Helesi. Επιπλέον, αναφέρουµε ότι κατά τη σύνταξη των µελετών εκτός από τη νοµοθεσία, λαµβάνονται υπόψη και τα πρότυπα τεύχη που είχαν συνταχτεί από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών ήµων και Κοινοτήτων (ΤΥ Κ) της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης, τα οποία χρησιµοποιούνται από τους περισσότερους δήµους της Κρήτης και όχι µόνο από το ήµο µας. ΙΙ. Όσον αφορά την ένσταση της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Α. Το πρώτο αίτηµα της γίνεται αποδεκτό επειδή: Σύµφωνα µε την προσκοµιζόµενη βεβαίωση της εταιρείας Eqa Hellas (φορέας πιστοποίησης της εταιρείας Ico Plastic για την εταιρεία Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ) η αναγραφή «εξυπηρέτηση» στο πιστοποιητικό ISO 9001 αφορά την τεχνική υποστήριξη. Β. Το δεύτερο αίτηµα της γίνεται αποδεκτό επειδή: Μετά την επικοινωνία µας µε αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης ποιότητας, το πιστοποιητικό εναρµόνισης µε την οδηγία ΕΝ 840/2 που ζητείται από τη µελέτη αφορά κάδους χωρητικότητας µεγαλύτερης των 400 lt, ενώ το πιστοποιητικό ΕΝ 840/1 αφορά κάδους χωρητικότητας µικρότερης των 400 lt. Εποµένως η εταιρεία Γ. 4

5 ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ σωστά κατέθεσε πιστοποιητικό ΕΝ 840/1 για τους κάδους 240 lt. Η επιτροπή διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ και απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του αποδεκτού των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ και διαπιστώθηκε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης. Τέλος, θέτω υπόψη σας την µε ηµεροµηνία γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, µε την οποία προτείνει: 1. Να απορριφθεί η ένσταση της εταιρείας ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. για τους λόγους που αναπτύσσονται στη σχετική γνωµοδότηση. 2. Να γίνει αποδεκτή η ένσταση της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ για τους λόγους που αναπτύσσονται στη σχετική γνωµοδότηση. 3. Την κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρεία Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ αντί του ποσού των ,74. Τέλος, σηµειώνεται ότι: α) Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη µηχανόσηµα, τα οποία δεν είχαν βρεθεί κατά την παραλαβή των προσφορών και για τα οποία η επιτροπή κάνει ειδική µνεία στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού. β) Επειδή η εταιρεία ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε., είχε απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, η οικονοµική της προσφορά δεν αποσφραγίστηκε από την επιτροπή. Ωστόσο, θεωρώ ασύµφορη τη δηµοπρασία και προτείνω την επανάληψή της, αφού ο προϋπολογισµός της προµήθειας, είναι ,00 και ο προϋπολογισµός της προσφοράς που δόθηκε, ήτοι ,74, κρίνεται µη ικανοποιητική. Καλούµαστε ν αποφασίσουµε σχετικά». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, την αρ. 34/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την αρ. 12/2011 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού, το µε ηµεροµηνία πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής, τις µε ηµεροµηνία και γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και µετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα, Αποφασίζει: Εγκρίνει το από πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή της προµήθειας: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» (α.µ. 12/2011), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Εγκρίνει το µε ηµεροµηνία πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για την ανάδειξη προµηθευτή της προµήθειας: «Προµήθεια κάδων 5

6 απορριµµάτων» (α.µ. 12/2011), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Εγκρίνει την µε ηµεροµηνία γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά του πρακτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Εγκρίνει την µε ηµεροµηνία γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, για την προµήθεια «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. για τους λόγους που αναπτύσσονται στην αντίστοιχη γνωµοδότηση. Αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ για τους λόγους που αναπτύσσονται στην αντίστοιχη γνωµοδότηση. Κρίνει ασύµφορο το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε, επειδή οι οικονοµικές προσφορές που κατέθεσαν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι ιδιαίτερα χαµηλές, ακόµα και αυτή η προϋπολογιζόµενη προσφορά που δόθηκε από τον τελευταίο µειοδότη, ήτοι ,74 και κηρύσσει ασύµφορη τη δηµοπρασία. Εγκρίνει την επανάληψη της δηµοπρασίας στις 26 του µήνα Αυγούστου του έτους 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. (λήξη προσφορών), ενώπιον αρµόδιας επιτροπής στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ήµου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό Τ.Κ ), σύµφωνα µε τους όρους της αρχικής διακήρυξης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 76/2011 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφηκε όπως παρακάτω: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ υπογραφή Σωστό Απόσπασµα Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν οι υπογραφές Καλογεράκης Ζαχαρίας 6

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων Αριθµός Απόφασης : 32/2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων Αριθµός Απόφασης : 32/2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 25 / 11-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 11 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 1/7-01-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση ενστάσεων κατά του

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 19 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 544/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση όρων για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002973612 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-08-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 22425/11-8-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 23/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα