έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ,"

Transcript

1 P6_TA(2009)0389 Εφαρµογή της πρωτοβουλίας των πολιτών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαϊου 2009 µε το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας πολιτών (2008/2169(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υπογράφηκε στη Λισαβόνα στις 13 εκεµβρίου 2007, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας 2, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά µε την περίοδο προβληµατισµού: η δοµή, τα θέµατα και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της συζήτησης σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 3, έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 45 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (A6-0043/2009), Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιερώνει την πρωτοβουλία των πολιτών, µε την οποία πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθµός τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου, και οι οποίοι πρέπει να είναι υπήκοοι σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, µπορούν να αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεµάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νοµοθετική πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή των Συνθηκών -άρθρο 11, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ υπό την έκδοση της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΣΕΕ), Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι έτσι, ένα εκατοµµύριο πολιτών της Ένωσης θα αποκτήσουν το ίδιο δικαίωµα να ζητούν από την Επιτροπή την υποβολή νοµοθετικής πρότασης όπως και το Συµβούλιο που είχε ήδη το δικαίωµα αυτό από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1957 (αρχικά σύµφωνα µε το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΟΚ, σηµερινό άρθρο 208 της Συνθήκης ΕΚ, µελλοντικό άρθρο 241 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε το εν λόγω ΕΕ C 310, , σ. 1. Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0055. ΕΕ C 287 E, , σ. 306.

2 δικαίωµα από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1993 (σηµερινό άρθρο 192 της Συνθήκης ΕΚ, µελλοντικό άρθρο 225 της ΣΛΕΕ), Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατ' αυτό τον τρόπο, οι πολίτες της Ένωσης διαδραµατίζουν για πρώτη φορά άµεσο ρόλο στην άσκηση της κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συµµετέχοντας άµεσα στη διαδικασία δροµολόγησης ευρωπαϊκών νοµοθετικών προτάσεων,. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11, παράγραφος 4 της ΣΕΕ, ως ειδική απόρροια του δικαιώµατος συµµετοχής στη δηµοκρατική ζωή της Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 3 της ΣΕΕ στοχεύει στη θεµελίωση ατοµικού δικαιώµατος συµµετοχής σε πρωτοβουλία πολιτών, Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωµα πρωτοβουλίας συγχέεται συχνά µε το δικαίωµα αναφοράς, και ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες συνειδητοποιούν πλήρως την διάκριση µεταξύ των δύο αυτών δικαιωµάτων, ιδίως εφόσον η αναφορά απευθύνεται στο Κοινοβούλιο ενώ η πρωτοβουλία των πολιτών απευθύνεται στην Επιτροπή, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη µέλη καλούνται να διαµορφώσουν τις συνθήκες οµαλής, διαφανούς και αποτελεσµατικής άσκησης του συµµετοχικού δικαιώµατος των πολιτών της Ένωσης, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την πρωτοβουλία πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου του ελάχιστου αριθµού κρατών µελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες που αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία, θα καθορίζονται από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία µε κανονισµό (άρθρο 24, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ), Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την έγκριση και την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού πρέπει να εξασφαλίζονται ιδίως τα θεµελιώδη δικαιώµατα της ισότητας, της χρηστής διαχείρισης και της νοµικής προστασίας, Ελάχιστος αριθµός κρατών µελών Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι «ο ελάχιστος αριθµός κρατών µελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες αυτοί» (άρθρο 24, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ) πρέπει να είναι «σηµαντικός αριθµός κρατών µελών» (άρθρο 11, παράγραφος 4 της ΣΕΕ), Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισµός του ελάχιστου αριθµού κρατών µελών δεν πρέπει να γίνει αυθαίρετα, αλλά µε γνώµονα τον σκοπό αυτού του κανονισµού, και να ερµηνεύεται υπό το πρίσµα άλλων διατάξεων των συνθηκών, προκειµένου να αποφευχθούν αντικρουόµενες ερµηνείες, ΙΑ. ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σκοπός αυτού του κανονισµού είναι να εξασφαλιστεί ότι έναυσµα για την ευρωπαϊκή νοµοθετική διαδικασία δεν θα είναι τα ιδιαίτερα εθνικά συµφέροντα, αλλά το κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον λαµβάνοντας υπόψη ότι βάσει του άρθρου 76 της ΣΛΕΕ, µε την υποστήριξη µιας νοµοθετικής πρότασης από το ένα τέταρτο των κρατών µελών µπορεί να θεωρηθεί ότι λαµβάνεται επαρκώς υπόψη το κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον, και ότι, εποµένως, ο εν λόγω ελάχιστος αριθµός µπορεί να θεωρηθεί ότι µη αµφισβητήσιµος,

3 ΙΓ. Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός αυτού του κανονισµού εκπληρώνεται µόνον εάν συνδυαστεί µε ελάχιστο αριθµό δηλώσεων υποστήριξης από καθένα από τα εν λόγω κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 4 της ΣΕΕ, που καθορίζει τον αριθµό του ενός εκατοµµυρίου πολιτών της Ένωσης επί συνολικού πληθυσµού περίπου 500 εκατοµµυρίων, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι το 1/500 του πληθυσµού πρέπει να θεωρείται αντιπροσωπευτικό, Ελάχιστο όριο ηλικίας των συµµετεχόντων ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11, παράγραφος 4 της ΣΕΕ ισχύει για όλους τους πολίτες της Ένωσης, ΙΣΤ. λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι κάθε περιορισµός του δικαιώµατος δηµοκρατικής συµµετοχής και κάθε άνιση µεταχείριση για λόγους ηλικίας πρέπει να πληροί την αρχή της αναλογικότητας, ΙΖ. λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι σκόπιµο να αποφεύγονται διιστάµενες ερµηνείες, όπως αυτές που θα προέκυπταν, για παράδειγµα, εάν σε ένα κράτος µέλος το όριο ηλικίας για τη συµµετοχή στις ευρωεκλογές ήταν µικρότερο από το όριο για τη συµµετοχή στην πρωτοβουλία των πολιτών, ιαδικασία ΙΗ. ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια επιτυχηµένη πρωτοβουλία πολιτών υποχρεώνει την Επιτροπή να ασχοληθεί µε το αίτηµά τους και να αποφασίσει εάν και κατά πόσον θα πρέπει να υποβάλει την ανάλογη πρόταση νοµοθετικής πράξης, λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιµο οι πρωτοβουλίες να αναφέρονται σε µία ή περισσότερες ενδεδειγµένες νοµικές βάσεις για την υποβολή της προτεινόµενης νοµοθετικής πράξης από την Επιτροπή, Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια πρωτοβουλία πολιτών µπορεί να προχωρήσει εφόσον είναι παραδεκτή ως προς τις εξής προϋποθέσεις: περιλαµβάνει αίτηµα προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νοµοθετικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση έχει νοµοθετική αρµοδιότητα, η δε Επιτροπή έχει το δικαίωµα να υποβάλει πρόταση στην συγκεκριµένη περίπτωση, και η ζητούµενη νοµοθετική πράξη δεν αντιβαίνει καταφανώς στις γενικές αρχές του δικαίου που ισχύουν στην Ένωση, ΚΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια πρωτοβουλία πολιτών είναι επιτυχής εάν είναι αποδεκτή υπό τους προαναφερθέντες όρους και αντιπροσωπευτική, µε την έννοια ότι υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο πολιτών που είναι υπήκοοι σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, ΚΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να εξακριβώνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για µια επιτυχηµένη πρωτοβουλία πολιτών

4 ΚΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι για την οργάνωση µιας πρωτοβουλίας πολιτών είναι ιδιαίτερα επιθυµητό να υπάρχει, πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, ασφάλεια δικαίου σχετικά µε το παραδεκτό της εν λόγω διαδικασίας Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος γνησιότητας των δηλώσεων υποστήριξης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να διενεργείται από την Επιτροπή και ως εκ τούτου πρέπει να πραγµατοποιείται από τα κράτη µέλη λαµβάνοντας, ωστόσο υπόψη ότι οι σχετικές υποχρεώσεις των κρατών µελών αφορούν µόνο πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του άρθρου 11, παράγραφος 4 της ΣΕΈ και σε καµία περίπτωση πρωτοβουλίες που δεν είναι παραδεκτές για τους προαναφερθέντες λόγους, και ότι εποµένως είναι απαραίτητο για τα κράτη µέλη να έχουν, πριν ακόµα από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, ασφάλεια δικαίου σχετικά µε το παραδεκτό της πρωτοβουλίας των πολιτών, ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εξακρίβωση του παραδεκτού µιας πρωτοβουλίας πολιτών από την Επιτροπή περιορίζεται αποκλειστικά στους προαναφερθέντες νοµικούς λόγους και δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να περιλαµβάνει συλλογισµούς πολιτικής σκοπιµότητας µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η απόφαση για τον χαρακτηρισµό µιας πρωτοβουλίας πολιτών ως παραδεκτής ή µη παραδεκτής δεν υπόκειται στην ελεύθερη πολιτική προαίρεση της Επιτροπής ΚΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιµο να χωριστεί η διαδικασία της πρωτοβουλίας πολιτών στα ακόλουθα πέντε στάδια: κοινοποίηση της πρωτοβουλίας, συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, υποβολή της πρωτοβουλίας, τοποθέτηση της Επιτροπής. εξακρίβωση της συµβατότητας της προτεινόµενης νοµοθετικής πράξης µε τις Συνθήκες. Η αρχή της διαφάνειας ΚΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία πολιτών είναι µια µορφή άσκησης εθνικής κυριαρχίας στον τοµέα της νοµοθεσίας και ως εκ τούτου διέπεται από την αρχή της διαφάνειας αυτό καθιστά απαραίτητο να λογοδοτούν δηµοσίως οι διοργανωτές µιας πρωτοβουλίας πολιτών για τη χρηµατοδότησή της, συµπεριλαµβανοµένων των πηγών της Πολιτική παρακολούθηση της διαδικασίας KH. λαµβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί πολιτικό καθήκον του Κοινοβουλίου να παρακολουθεί τη διαδικασία µιας πρωτοβουλίας πολιτών, KΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρµοδιότητα αυτή αφορά την εφαρµογή του κανονισµού για την πρωτοβουλία των πολιτών αυτής καθ' εαυτής καθώς και την πολιτική θέση της Επιτροπής όσον αφορά το αίτηµα που υποβάλλεται µε την πρωτοβουλία των πολιτών, Λ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η συµβατότητα µεταξύ

5 αιτηµάτων που υποβάλλονται στην Επιτροπή µέσω πρωτοβουλίας πολιτών και των προτεραιοτήτων και προτάσεων που εγκρίνει µε δηµοκρατικές διαδικασίες το Κοινοβούλιο, 1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, µετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, πρόταση κανονισµού για την πρωτοβουλία πολιτών βάσει του άρθρου 24 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. καλεί την Επιτροπή να λάβει σε αυτό το πλαίσιο δεόντως υπόψη τις συστάσεις του παραρτήµατος του παρόντος ψηφίσµατος 3. ζητεί να είναι ο εν λόγω κανονισµός σαφής, απλός και εύχρηστος, ενσωµατώνοντας πρακτικά στοιχεία που σχετίζονται µε τον ορισµό µιας πρωτοβουλίας πολιτών ούτως ώστε να µη συγχέεται µε το δικαίωµα αναφοράς 4. αποφασίζει να εξετάσει, αµέσως µετά την έγκριση του εν λόγω κανονισµού, το ενδεχόµενο θέσπισης αποτελεσµατικού συστήµατος για την παρακολούθηση της διαδικασίας µιας πρωτοβουλίας πολιτών 5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τον παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Σχετικά µε τον καθορισµό του ελάχιστου αριθµού κρατών µελών 1. Τα κράτη µέλη από τα οποία κατάγονται οι πολίτες της Ένωσης που συµµετέχουν σε πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών µελών. 2. Αυτή η απαίτηση εκπληρώνεται µόνον εάν η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τουλάχιστον το 1/500 του πληθυσµού καθενός από τα εν λόγω κράτη µέλη. Σχετικά µε τον καθορισµό του ελάχιστου ορίου ηλικίας των συµµετεχόντων 3. Κάθε πολίτης της Ένωσης, που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους, µπορεί να συµµετέχει σε πρωτοβουλία πολιτών. Σχετικά µε τη διαµόρφωση της διαδικασίας 4. Η διαδικασία πρωτοβουλίας πολιτών περιλαµβάνει τα εξής πέντε στάδια: την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας, τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, την υποβολή της πρωτοβουλίας, την τοποθέτηση της Επιτροπής, την εξακρίβωση της συµβατότητας της εν λόγω νοµοθετικής πράξης µε τις Συνθήκες. 5. Το πρώτο στάδιο µιας πρωτοβουλίας πολιτών αρχίζει µε την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή από τους διοργανωτές και ολοκληρώνεται µε την επίσηµη απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά την επιτυχή καταχώρισή της. Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: α) Απαιτείται η κοινοποίηση της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών από τους διοργανωτές στην Επιτροπή. Στην κοινοποίηση πρέπει να αναφέρεται το όνοµα, η ηµεροµηνία γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε διοργανωτή, καθώς και η ακριβής διατύπωση της πρωτοβουλίας πολιτών σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Η Επιτροπή εξετάζει το τυπικώς παραδεκτό της κοινοποιηθείσας πρωτοβουλίας πολιτών. Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι τυπικώς παραδεκτή, εάν πληροί τις εξής τέσσερις προϋποθέσεις: περιλαµβάνει το αίτηµα προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έκδοσης

7 νοµοθετικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, η αρµοδιότητα έκδοσης µιας τέτοιας νοµοθετικής πράξης, έχει εκχωρηθεί αρµοδιότητα στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, η αρµοδιότητα να υποβάλλει πρόταση τέτοιου είδους νοµοθετικής πράξης, η ζητούµενη νοµοθετική πράξη δεν αντίκειται καταφανώς στις γενικές αρχές του δικαίου που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή προσφέρει στους διοργανωτές την απαιτούµενη υποστήριξη που προβλέπει το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί η κοινοποίηση παραδεκτών πρωτοβουλιών. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ενηµερώνει τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών για εν εξελίξει ή προβλεπόµενα νοµοθετικά σχέδια που αφορούν τα θέµατα της εκάστοτε πρωτοβουλίας πολιτών και για άλλες πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί και αφορούν εν όλω ή εν µέρει τα ίδια θέµατα. γ) Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας σχετικά µε το παραδεκτό και το κοινοποιήσιµο της πρωτοβουλίας. Η απόρριψη της κοινοποίησης µπορεί να γίνει µόνο για νοµικούς λόγους και όχι για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας. δ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο ατοµικά στους διοργανωτές όσο και στο κοινό. Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη ενηµερώνονται αµέσως για την απόφαση. ε) Η απόφαση υπόκειται στον έλεγχο του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου ιαµεσολαβητή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει τηρουµένων των αναλογιών σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προβεί σε λήψη απόφασης. στ) Η Επιτροπή διατηρεί στην ιστοσελίδα της κατάλογο, ανοιχτό για το κοινό, που περιλαµβάνει όλες τις εγκριθείσες πρωτοβουλίες πολιτών. ζ) Οι διοργανωτές µιας πρωτοβουλίας πολιτών µπορούν ανά πάσα στιγµή να την αποσύρουν. Τότε θεωρείται ως µη κοινοποιηθείσα και διαγράφεται από τον προαναφερθέντα κατάλογο της Επιτροπής. 6. Το δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών περιλαµβάνει τη συγκέντρωση ατοµικών δηλώσεων υποστήριξης της πρωτοβουλίας πολιτών µετά από την έγκρισή της και την επίσηµη επιβεβαίωση του αποτελέσµατος αυτής της συγκέντρωσης από τα κράτη µέλη. Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: α) Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατική διαδικασία για τη συγκέντρωση νόµιµων δηλώσεων υποστήριξης πρωτοβουλίας πολιτών και για την επίσηµη επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων αυτής της συγκέντρωσης.

8 β) Μια δήλωση υποστήριξης είναι θεµιτή όταν έχει γίνει εντός της προθεσµίας για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης και έχει δηλωθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις του οικείου κράτους µέλους και του δικαίου της ΕΕ. Η προθεσµία για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης είναι ένα έτος. Αρχίζει την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα µετά την απόφαση σχετικά µε την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας πολιτών. γ) Κάθε δήλωση υποστήριξης πρέπει να είναι ατοµική, κατά κανόνα µε προσωπική υπογραφή, γραπτώς ή ενδεχοµένως σε ηλεκτρονική µορφή. Η δήλωση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον το όνοµα, την ηµεροµηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας και την ιθαγένεια του προσώπου που την υπογράφει. Εάν το πρόσωπο αυτό έχει περισσότερες της µίας ιθαγένειες, αναφέρει µόνο µία από αυτές, την οποία επιλέγει ελεύθερα. Τα προσωπικά δεδοµένα υπόκεινται σε προϋποθέσεις προστασίας δεδοµένων για τις οποίες φέρουν την ευθύνη οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας. δ) Η δήλωση υποστήριξης µιας πρωτοβουλίας πολιτών µπορεί να γίνεται µόνο µία φορά. Κάθε δήλωση υποστήριξης περιλαµβάνει χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντα ότι δεν έχει υποβάλει νωρίτερα και άλλη δήλωση υποστήριξης της ίδιας πρωτοβουλίας πολιτών. ε) Κάθε δήλωση υποστήριξης µπορεί να ανακληθεί προτού παρέλθει η προθεσµία συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική δήλωση υποστήριξης θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ. Οι διοργανωτές πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά όλα τα πρόσωπα που εκφράζουν την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία. Κάθε δήλωση υποστήριξης πρέπει να περιλαµβάνει χωριστή δήλωση του υπογράφοντα ότι ενηµερώθηκε για το ζήτηµα αυτό. στ) Κάθε πρόσωπο που υποστηρίζει την πρωτοβουλία λαµβάνει από τους διοργανωτές αντίγραφο της δήλωσης υποστήριξής του, µαζί µε αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσής του και της δήλωσής του ότι έλαβε γνώση του δικαιώµατος ανάκλησης. ζ) Τα κράτη µέλη χορηγούν στους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών, εντός δύο µηνών και µετά από εξέταση των αποδεικτικών για τις δηλώσεις υποστήριξης, επίσηµη βεβαίωση για τον αριθµό των κανονικών δηλώσεων υποστήριξης, ταξινοµηµένων µε βάση την υπηκοότητα των υπογραφόντων. Εξασφαλίζουν µε ενδεδειγµένα µέτρα ότι κάθε δήλωση υποστήριξης έχει βεβαιωθεί µόνο µία φορά από ένα από τα κράτη µέλη και ότι οι πολλαπλές δηλώσεις από διαφορετικά κράτη µέλη ή από διαφορετικές υπηρεσίες του ίδιου κράτους µέλους αποφεύγονται αποτελεσµατικά. Τα προσωπικά δεδοµένα υπόκεινται στην προστασία των δεδοµένων για την οποία φέρουν την ευθύνη οι αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών µελών. 7. Το τρίτο στάδιο της πρωτοβουλίας πολιτών αρχίζει µε την υποβολή της πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή από τους διοργανωτές και ολοκληρώνεται µε την επίσηµη απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την επιτυχή υποβολή της. Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

9 α) Απαιτείται η κοινοποίηση της πρωτοβουλίας πολιτών από τους διοργανωτές στην Επιτροπή. Μαζί µε αυτήν πρέπει να υποβληθούν οι βεβαιώσεις των κρατών µελών για τον αριθµό των δηλώσεων υποστήριξης. β) Η Επιτροπή εξετάζει εάν η υποβληθείσα πρωτοβουλία πολιτών είναι αντιπροσωπευτική. Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι αντιπροσωπευτική εάν υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο πολιτών της Ένωσης, εφόσον είναι υπήκοοι τουλάχιστον ενός τετάρτου των κρατών µελών, ο αριθµός των υπηκόων κάθε κράτους µέλους αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/500 του πληθυσµού του εν λόγω κράτους µέλους. γ) Εντός δύο µηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας πολιτών, η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει για το αποτέλεσµα της κοινοποίησης. Η απόφαση αυτή πρέπει να συµπεριλαµβάνει δήλωση για την αντιπροσωπευτικότητα της πρωτοβουλίας. Απόρριψη της υποβολής πρωτοβουλίας πολιτών µπορεί να γίνει µόνο για νοµικούς λόγους και σε καµία περίπτωση βάσει συλλογισµών πολιτικής σκοπιµότητας. δ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο ατοµικά στους διοργανωτές όσο και στο κοινό. Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη ενηµερώνονται αµέσως για την απόφαση. ε) Η απόφαση υπόκειται στον έλεγχο του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου ιαµεσολαβητή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Το ίδιο ισχύει τηρουµένων των αναλογιών σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προβεί σε λήψη απόφασης. στ) Η Επιτροπή διατηρεί στην ιστοσελίδα της κατάλογο, ανοιχτό για το κοινό, που περιλαµβάνει όλες τις εγκριθείσες πρωτοβουλίες πολιτών. 8. Το τέταρτο στάδιο της πρωτοβουλίας πολιτών περιλαµβάνει το διάστηµα της εµπεριστατωµένης ενασχόλησης της Επιτροπής µε το αίτηµα της πρωτοβουλίας πολιτών και ολοκληρώνεται µε την επίσηµη τοποθέτηση της Επιτροπής σχετικά µε το αίτηµα της πρωτοβουλίας για υποβολή νοµοθετικής πρότασης. Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: α) Μια πρωτοβουλία πολιτών που εγκρίθηκε, δεσµεύει την Επιτροπή να ασχοληθεί, εντός ανάλογης προθεσµίας µε το περιεχόµενο των ζητηµάτων που θίγει η πρωτοβουλία. β) Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή καλεί σε ακρόαση τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας και τους δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουν διεξοδικά το αίτηµα της πρωτοβουλίας πολιτών. γ) Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει σχετικά µε το περιεχόµενο στην πρωτοβουλία πολιτών αίτηµα εντός τριών µηνών. Εάν δεν προτίθεται να υποβάλει πρόταση, διευκρινίζει στο Κοινοβούλιο και στους διοργανωτές τους λόγους.

10 δ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο ατοµικά στους διοργανωτές όσο και στο κοινό. Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη ενηµερώνονται αµέσως για την απόφαση. ε) Εάν η Επιτροπή δεν λάβει οιαδήποτε απόφαση, επί του αιτήµατος που υποβάλλεται µε την πρωτοβουλία πολιτών, τότε το ζήτηµα υπόκειται στη δικαιοδοσία του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου ιαµεσολαβητή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Σχετικά µε την αρχή της διαφάνειας 9. Οι διοργανωτές µιας πρωτοβουλίας πολιτών που έχει ήδη εγκριθεί, υποχρεούνται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να παρουσιάσουν στην Επιτροπή εντός της ανάλογης προθεσµίας έκθεση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας που θα περιλαµβάνει και τις πηγές χρηµατοδότησης (έκθεση διαφάνειας). Η έκθεση εξετάζεται από την Επιτροπή και δηµοσιεύεται συνοδευόµενη από γνωµοδότηση. 10. Κατά κανόνα η Επιτροπή πρέπει να ασχολείται µε το περιεχόµενο του αιτήµατος µιας πρωτοβουλίας πολιτών µόνο µετά την υποβολή κανονικής έκθεσης διαφάνειας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 31.5.2013 2013/2089(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. L 329/34 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 30. 12. 93 ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιεχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιεχοντας υπόψη: Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 σχετικά µε τη διαφάνεια των µέτρων που ρυθµίζουν τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση και τη κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI)

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 5.12.2013 2013/2119(INI) ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I P7_TA(2010)0431 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 23.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (55/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0226/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0226/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0226/2018 27.6.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0427 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 253 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 13/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ με σκοπό την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις : πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα του Συµβουλίου να απευθύνει συστάσεις στο οικείο κράτος µέλος;

Συστάσεις : πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα του Συµβουλίου να απευθύνει συστάσεις στο οικείο κράτος µέλος; ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2000 (06.10) (OR. fr) CONFER 4782/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Υπουργικό Κονκλάβιο της Θέµα : 2000 - Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2292(REG)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2292(REG) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2010/2292(REG) 2.3.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέχεια της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 8.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (26/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Sejm της ηµοκρατίας της Πολωνίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0296/2017 10.5.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥθΥΝΣΗ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" Ενιαία αγορά, εφαρµογή και νοµοθεσία για τα καταναλωτικά αγαθά Αυτοκινητοβιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (TCMV)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 2. Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες. Άρθρο 55. Αρμοδιότητα

Τμήμα 2. Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες. Άρθρο 55. Αρμοδιότητα Τμήμα 2 Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες Άρθρο 55 Αρμοδιότητα 1. Κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών {SEC(2010) 370}

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών {SEC(2010) 370} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2010 COM(2010) 119 τελικό 2010/0074 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών {SEC(2010) 370} EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2010 COM(2010)381 τελικό 2010/0205 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 447 final 2012/0216 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2076(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2076(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 18.6.2010 2010/2076(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 26 η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (2010/2076(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2008 COM(2007) 871 τελικό 2006/0129 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ εφαρµογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2011 COM(2011) 855 τελικό 2011/0416 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες,. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της που τροποποιεί τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 773/2004 σχετικά µε τη διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Καταναλωτικά αγαθά Αυτοκινητοβιοµηχανία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (CATP-AT) ENTR/04-EL Bρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/0035(COD) 12.5.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2014 (23.01) (OR. en) 5228/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0196 (COD) CODEC 67 TRANS 10 PE 17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών ενισχύσεων 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 19. Δ. Κοινοποίηση και ενδιάμεση επανεξέταση 20. Ε. Υποβολή εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 22.6.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

85 η σύνοδος ολομέλειας 9-10 Ιουνίου ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

85 η σύνοδος ολομέλειας 9-10 Ιουνίου ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 85 η σύνοδος ολομέλειας 9-10 Ιουνίου 2010 CIVEX-V-007 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: επισημαίνει ότι η υιοθέτηση του εν λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2013 2013/2186(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 10.4.2019 A8-0020/585 Τροπολογία 585 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0020/2018 József Szájer Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 P7_TA(2013)0082 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που συνδέονται µε τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2007/2169(INI) 5.9.2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση τροποποίησης των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν τη σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή αναστολή της μετεγκατάστασης ποσοστού 30 % των αιτούντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0047/2012) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για 6.3.2019 A8-0435/6 Τροπολογία 6 Danuta Maria Hübner εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Έκθεση A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.11.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (89/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της Σλοβακικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0277 Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διοικητική διαδικασία των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0417/132

A8-0417/132 5.12.2018 A8-0417/132 132 Αιτιολογική σκέψη 25 (25) Είναι, επομένως, απαραίτητο να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου με προδραστικό τρόπο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 906 τελικό 2011/0445 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/6 20.3.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/456 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0431(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0431(APP) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 2009/0035(COD) 20.4.2009 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(207)0409 Απαλλαγή 205: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/100 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/652 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την πρόταση πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Minority SafePack one million signatures for diversity in Europe» Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές L 127/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.5.2018 Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα