867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92"

Transcript

1 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 68(1) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Στον παρόντα Νόμο «διατηρητέα οικοδομή» σημαίνει οικοδομή αναφορικά με την οποία εκδόθηκε Διάταγμα Διατήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 38 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 μέχρι 199 Γ «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως «επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το συντελεστή δόμησης που καθορίζεται σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 μέχρι «μεταφερόμενος. υντελεστής δόμησης» σημαίνει το δομήσιμο ιιβαδό που προκύ j τ. ι σύμφωνα με τον τύπο μετασχηματισμού που πρν.? y έπεται στο Δε 3τε, ο Παράρτημα* «οικοδο^.', * έν ' ης» τημαίνει οικοδομή που περιλαμβάνεται σε περιοχή δέκτη «οικοδομή δότης» στν '. > διατηρητέα οικοδομή «περιοχή δέκτηο >» > ύνει περιοχή που καθορίζεται με βάση το άρθρο 3 «συντήρηση, σημαίνε οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή μετατροπή που γίνεται ^ ~η διατ; οητέα οικοδομή* «Ταμείο» σημαίνει τ». ρ ιδι*ό Ταμείο Διατήρησης που ιδρύεται με βάση το άρθρο 23 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 90 του του του του Κεφ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του 1991.

2 Ν. 68(Ι)/ Περιοχή δέκτης. Μεταφορά συντελεστή δόμησης. Παράρτημα Πρώτο. Όροι μεταφοράς. Άδεια για μεταφορά. Παράρτημα Δεύτερο. «τύποι μετασχηματισμού» σημαίνει τους μαθηματικούς τύπους που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα* «υπολοιπόμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το συντελεστή που προκύπτει από την αφαίρεση από τον επιτρεπόμενο συντελεστή του υφιστάμενου συντελεστή «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών «υφιστάμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το συντελεστή δόμησης που καλύπτει η υφιστάμενη οικοδομή* «χαρισμένος μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το συντελεστή δόμησης που χαρίζεται για εξασφάλιση βοήθειας στο κόστος συντήρησης και υπολογίζεται σύμφωνα με το Δεύτερο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα. ΜΕΡΟΣ Π ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 3. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει περιοχές δέκτες στις οποίες θα επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης. (2) Το διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθορίζει τον ανώτατο συντελεστή δόμησης που μπορεί να προκύπτει από μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης στην περιοχή δέκτης και συνοδεύεται από χωρομετρικό σχέδιο ή σχέδια στα οποία φαίνονται τα όρια της περιοχής δέκτης. 4. (1) Ο Υπουργός μπορεί, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη διατηρητέας οικοδομής της οποίας ο υφιστάμενος συντελεστής δόμησης είναι μικρότερος του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, να επιτρέψει τη μεταφορά ολόκληρου ή μέρους του υπολοιπόμενου συντελεστή δόμησης σε περιοχή δέκτη. (2) Η αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) υποβάλλεται στον Υπουργό, σύμφωνα με τον Τύπο που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα. 5. Ο Υπουργός μπορεί, κατά τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 4, να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, περιλαμβανομένων όρων αναφορικά με τη χρήση της οικοδομής δότης και της οικοδομής δέκτης, της θέσης και μορφής την οποία θα πάρει ο μεταφερόμενος συντελεστής, και τη συντήρηση της διατηρητέας οικοδομής. 6. Η άδεια για μεταφορά συντελεστή δόμησης θα αναφέρει (α) Την οικοδομή δότης από την οποία εγκρίνεται η μεταφορά και την οικοδομή δέκτης προς την οποία επιτράπηκε η μεταφορά, το εμβαδό του οικοπέδου ή τεμαχίου της οικοδομής δότης και της οικοδομής δέκτης και τον υφιστάμενο και επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης* (β) τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτης και της οικοδομής δότης* (γ) το μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης και το χαρισμένο μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης, αν υπάρχει, με αναφορά στα τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμβαδού που θα μεταφερθούν στην οικοδομή δέκτης, σύμφωνα με τους τύπους μετασχηματισμού που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα* (δ) το ποσό της εισφοράς στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 15* (ε) τους όρους τους οποίους τυχόν επέβαλε ο Υπουργός σύμφωνα με το άρθρο 5.

3 869 Ν. 68(Ι)/92 7. Ο ιδιοκτήτης οικοδομής δότης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ο ίδιος τον τυχόν υπολοιπόμενο συντελεστή δόμησης του ακινήτου του είτε να τον πωλήσει είτε να τον διαθέσει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 8. Σε περίπτωση που υπολοιπόμενος συντελεστής δόμησης οικοδομής πωλείται ή διατίθεται το τυχόν οικονομικό αντάλλαγμα του ιδιοκτήτη της οικοδομής από την πώληση ή διάθεση απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου εισοδήματος, φόρου μεταβίβασης και οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους. 9. (1) Ο μεταφερόμενος συντελεστής αφαιρείται οριστικά από το οικόπεδο ή το τεμάχιο στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή δότης και προστίθεται οριστικά στο οικόπεδο ή τεμάχιο στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή δέκτης. (2) Κάθε μεταφορά συντελεστή θα σημειώνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα κτηματολογικά βιβλία που τηρεί και θα αναγράφεται στο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας της οικοδομής δότης και της οικοδομής δέκτης. 10. Σε περίπτωση που οικοδομή δότης μεταβιβάζεται στη Δημοκρατία ή σε αρχή τοπικής διοίκησης χωρίς οποιαδήποτε αντιπαροχή, ο Υπουργός μπορεί να δώσει άδεια στον ιδιοκτήτη της οικοδομής αυτής να μεταφέρει σε περιοχή δέκτη ολόκληρο τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της οικοδομής που μεταβίβασε, αφού θεωρηθεί ως υπολοιπόμενο συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με τον Πρώτο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα. 11. (1) Σε περίπτωση που οικοδομή δότης εξαντλεί ή υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου ή τεμαχίου της, και ο ιδιοκτήτης της υποβάλλει ικανοποιητικά στοιχεία στον Υπουργό ότι χρειάζεται συντήρηση, τότε ο Υπουργός μπορεί να δώσει άδεια να έχει χαρισμένο μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης σύμφωνα με το Δεύτερο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα. (2) Ο Υπουργός μπορεί να εγκρίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης εκτός περιοχής δέκτη σε τεμάχιο που ανήκει στον ιδιοκτήτη της διατηρητέας οικοδομής, εφόσον ο αριθμός ορόφων και το ποσοστό κάλυψης δεν ξεπερνούν τον επιτρεπόμενο ανώτατο αριθμό ορόφων και το ανώτατο ποσοστό κάλυψης του τεμαχίου. 12. Η μεταφορά του μεταφερόμενου και του χαρισμένου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης οικοδομής δότης μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες οικοδομές δέκτες και είτε ταυτόχρονα είτε σε διαφορετικούς χρόνους. 13. Το εμβαδό που μπορεί να μεταφερθεί από την οικοδομή δότης στην οικοδομή δέκτης υπολογίζεται με βάση τον Πρώτο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα. 14. (1) Σε περίπτωση που οικοδομή δότης χρειάζεται συντήρηση και ο ιδιοκτήτης της υποβάλλει στον Υπουργό ικανοποιητικά στοιχεία για το σκοπό αυτό, τότε ο Υπουργός μπορεί να δώσει άδεια να έχει και χαρισμένο μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης που υπολογίζεται με βάση το Δεύτερο Τύπο μετασχηματισμού^ που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα. Χρησιμοποίηση του υπολοιπόμενου συντελεστή. Απαλλαγή από φόρους κτλ. Αφαίρεση του μεταφερόμενου συντελεστή. Μεταφορά ολόκληρου του συντελεστή δόμησης. Δεύτερο Παράρτημα, Πρώτος Τύπος. Μεταφορά συντελεστή δόμησης σε ειδικές περιπτώσεις. Δεύτερο Παράρτημα, Δεύτερος Τύπος. Μεταφορά σε μία ή περισσότερες οικοδομές δέκτες. Μεταφερόμενο εμβαδό. Παράρτημα Δεύτερο, Πρώτος Τύπος. Χαρισμένο μεταφερόμενο εμβαδό. Παράρτημα Δεύτερο, Δεύτερος Τύπος.

4 Εισφορά στο Ταμείο. Αύξηση επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης. Εξαίρεση των διατηρητέων οικοδομών από τους περί Ενοικιοστασίου Νόμους. 23 του του του του του του του (1) του Έξωση από και ανάληψη κατοχής διατηρητέας οικοδομής 23 του του του του του του του (1) του Ν. 68(Ι)/ (2) Το χρηματικό ποσό που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δέκτη για το εμβαδό αυτό, κατατίθεται στο Ταμείο από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη και παρέχεται σταδιακά στον ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη, σύμφωνα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών συντήρησης της οικοδομής δότη. (3) Μετά την πάροδο έξι χρόνων από την κατάθεση του χρηματικού ποσού στο Ταμείο, ολόκληρο το χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε μέρος του που παραμένει στο Ταμείο αδιάθετο, θα περιέρχεται στην κυριότητα του Ταμείου, εκτός αν ο Υπουργός επιτρέψει την παράταση της πιο πάνω εξαετούς περιόδου. 15. (1) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του μεταφερόμενου και του χαρισμένου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης κατατίθεται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη στο Ταμείο, πριν από την έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίας. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «αξία» σημαίνει το ποσό το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, θα απέφερε ο μεταφερόμενος συντελεστής αν επωλείτο εκουσίως στην ελεύθερη αγορά. 16. Σε περίπτωση αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης διατηρητέας οικοδομής μετά τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ο ιδιοκτήτης της διατηρητέας οικοδομής μπορεί να μεταφέρει τον επιπρόσθετο συντελεστή δόμησης που έχει προκύψει από την αύξηση. ΜΕΡΟΣ III ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ 17. Οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι, με εξαίρεση μόνο τις διατάξεις που αφορούν την έξωση ενοικιαστή από κατάστημα, δεν εφαρμόζονται σε διατηρητέα οικοδομή αναφορικά με την οποία ο Υπουργός πιστοποιεί ότι εκτελέστηκαν όλα τα αναγκαία για τη συντήρηση της έργα ή ότι δε χρειάζεται οποιαδήποτε συντήρηση. 18. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Ενοικιοστασίου Νόμων, το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων εκδίδει απόφαση ή διάταγμα για την ανάκτηση της κατοχής διατηρητέας οικοδομής και για την έξωση από αυτή θέσμιου ενοικιαστή, σε περίπτωση που ο Υπουργός πιστοποιεί ότι η ανάκτηση της κατοχής της απαιτείται για την εκτέλεση των έργων συντήρησης της. (2) Οι πρόνοιες του άρθρου 14 των περί Ενοικιοστασίου Νόμων, με εξαίρεση την πρόνοια για την πληρωμή δίκαιου ενοικίου, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που εκδίδεται απόφαση ή διάταγμα για την ανάκτηση κατοχής δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1) ανωτέρω, τηρουμένων των αναλογιών.

5 871 Ν. 68(Ι)/92 (3) Το ενοίκιο της νέας ενοικιάσεως θα καθορίζεται από το Δικαστήριο, αν δεν υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των μερών. Το ενοίκιο θα είναι το τρέχον ενοίκιο της ελεύθερης αγοράς, ή όπου το Δικαστήριο κρίνει τούτο απόλυτα αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του ενοικιαστή και το ύψος της διαφοράς μεταξύ του τρέχοντος και του προ της εξώσεως πληρωνόμενου ενοικίου, θα δύναται να καθορίζει χαμηλότερο ενοίκιο το οποίο όμως σε καμιά περίπτωση δε θα είναι χαμηλότερο από ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του τρέχοντος ενοικίου. ΜΕΡΟΣ IV ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 19. (1) Για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος του ιδιοκτήτη διατηρητέας οικοδομής θα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες τις οποίες αυτός υπέστη εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για τη συντήρηση διατηρητέας οικοδομής, αν ο Υπουργός Εσωτερικών πιστοποιεί ότι οι δαπάνες έγιναν για τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης της οικοδομής ή ότι αυτή δε χρειάζεται συντήρηση. (2) Δε χορηγείται, δυνάμει του εδαφίου (1), έκπτωση στην έκταση που το ποσό των δαπανών υπερβαίνει το ποσό που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για κάθε τετραγωνικό μέτρο εμβαδού της διατηρητέας οικοδομής. 20. Επιπρόσθετα από τα εισοδήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, απαλλάσσονται από το φόρο τα εισοδήματα που προέρχονται από την ενοικίαση διατηρητέας οικοδομής, αν ο Υπουργός Εσωτερικών πιστοποιεί ότι έγιναν όλα τα αναγκαία έργα για τη συντήρηση της οικοδομής ή ότι αυτή δε χρειάζεται συντήρηση. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα. Απαλλαγή από τη φορολογία του εισοδήματος των εισοδημάτων από διατηρητέα οικοδομή. 58 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του 1991.

6 Απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα μεταβίβασης. Κεφ του του του του του 1979 IS του του του Απαλλαγή από τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. 24 του του του του του του του Ίδρυση και διαχείριση του Ταμείου. Αίτηση για επιχορήγηση. Καθορισμός επιχορήγησης. Ν. 68(Ι)/ Όλα τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται κατά το χρόνο της δήλωσης μεταβίβασης διατηρητέας οικοδομής, με βάση τον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο, θα επιστρέφονται στο πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση, αν μέσα σε τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία της δήλωσης μεταβίβασης το πρόσωπο αυτό παρουσιάσει στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πιστοποιητικό του Υπουργού Εσωτερικών ότι συμπλήρωσε τα έργα συντήρησης της οικοδομής ή ότι δε χρειάζεται συντήρηση. 22. Δεν επιβάλλεται ή δεν εισπράττεται φόρος δυνάμει των περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμων σε διατηρητέα οικοδομή, αν ο ιδιοκτήτης της παρουσιάζει στο Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων πιστοποιητικό του Υπουργού Εσωτερικών ότι συμπληρώθηκαν τα έργα συντήρησης της οικοδομής ή ότι δε χρειάζεται συντήρηση. ΜΕΡΟΣ V ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 23. (1) Ιδρύεται Ειδικό Ταμείο Διατήρησης με σκοπό (α) Την επιχορήγηση της δαπάνης συντήρησης διατηρητέων οικοδομών (β) την επιχορήγηση των επιτοκίων των δανείων που συνάπτονται για τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών (γ) την καταβολή σε επείγουσες περιπτώσεις της δαπάνης για τη διάσωση ή συντήρηση διατηρητέων οικοδομών (δ) την παροχή δανείων για τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών. (2) Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από επιχορηγήσεις της Κυβέρνησης ή από άλλες πηγές που θα ορίσει ο Υπουργός. (3) Διαχειριστής του Ταμείου είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. (4) Το Ταμείο ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 24. (1) Κάθε ιδιοκτήτης διαΐηρητέας οικοδομής που επιθυμεί την παροχή σε αυτόν επιχορήγησης ή δανείου για τη συντήρηση, ή την επιχορήγηση του επιτοκίου δανείου που συνήψε για τη συντήρηση διατηρητέας οικοδομής, οφείλει να υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό στο Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. (2) Η αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορίζει ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 25. (1) Το ύψος της επιχορήγησης ή του δανείου που καταβάλλεται από το Ταμείο θα καθορίζεται από το Διευθυντή, ύστερα από λεπτομερή έρευνα της οικονομικής κατάστασης του αιτητή και της δαπάνης συντήρησης της οικοδομής. (2) Το ποσό της επιχορήγησης όπως και το ποσό του δανείου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

7 873 Ν. 68(Ι)/92 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 4) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΟΤΗΣ Όνομα ιδιοκτήτη Διεύθυνση Τηλ Αριθμός τεμαχίου/ων Φ/Σχ Ενορία/Τμήμα/Περιοχή Πόλη/Χωριό Εμβαδό τεμαχίου τ.μ. Εμβαδό οικοδομής τ.μ. Κάλυψη ισογείου...τ.μ % κάλυψη ορόφου/ων. χ.μ % Επιτρεπόμενοι όροι δόμησης Συντελεστής δόμησης κάλυψη αρ. ορόφων/ύψος (μ) '. Υφιστάμενη χρήση προτεινόμενη χρήση καλυμμένων και ακάλυπτων καλυμμένων και ακάλυπτων χώρων Επισυνάπτονται: χώρων * Χωρομετρικό σχέδιο που να δείχνει την οικοδομή. * Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας. * Σχέδια αποτύπωσης οικοδομής δότη. * Σε περίπτωση που θα ζητηθεί χαρισμένος μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης για τη συντήρηση της οικοδομής, θα πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα άδειας οικοδομής και συναίνεσης του Υπουργού για τις σχετικές οικοδομικές εργασίες και μετατροπές καθώς και ανάλυση του κόστους συντήρησης. ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΕΚΤΗΣ Όνομα ιδιοκτήτη Διεύθυνση Τηλ Αριθμός τεμαχίου/ων, Φ/Σχ Ενορία/Τμήμα/Περιοχή Πόλη/Χωριό Εμβαδό τεμαχίου Εμβαδό οικοδομής: υφιστάμενης προτεινόμενης υφιστ. κάλυψη ισογ προτ. κάλυψη ισογ υφιστ. κάλυψη ορόφ προτ. κάλυψη ορόφ Επιτρεπόμενοι όροι δόμησης Συντελεστής δόμησης κάλυψη αρ. ορόφων Υφιστάμενη χρήση προτεινόμενη χρήση Επισυνάπτονται: * Χωρομετρικό σχέδιο που "! δείχνει την οικοδομή. * Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας. * Σχέδια ή προσχέδια (αρχιτεκτονικής μελέτης της οικοδομής). * Αντίγραφα τυχόν αδειών που εξασφαλίστηκαν.

8 Ν. 68(Ι)/ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( Αρθρα 13 και 14) ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΠΟΣ Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται στο άρθρο 13, υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο μετασχηματισμού: Ε δέκτη =1.1 (Ε δότη Χ Α δότη) Α δέκτη ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Ο χαρισμένος μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται στο άρθρο!4, υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο μετασχηματισμού: Εχ δέκτη =1.1 (ΚΟΣΤ. ΣΥΝΤ. Χ 1/2) Α δέκτη Όπου: Ε δέκτη: Το εμβαδό που μπορεί να μεταφερθεί από το τεμάχιο δότη στο τεμάχιο δέκτη. Εχ δέκτη: Το εμβαδόν που μπορεί να μεταφερθεί χαριστικά από το τεμάχιο δότη στο τεμάχιο δέκτη. Ε δότη: Το υπολοιπόμενο εμβαδό του τεμαχίου δότη που ισούται με τη διαφορά του εμβαδού των υφιστάμενων ορόφων της οικοδομής από εκείνο το εμβαδόν που θα μπορούσε να δομηθεί σύμφωνα με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης. 1.1: Προσαύξηση του εμβαδού κατά 10%. Α δότη, Α δέκτη: Η αξία σε λίρες Κύπρου ανά τετραγωνικό μέτρο του δομήσιμου εμβαδού του τεμαχίου δότη και του τεμαχίου δέκτη, αντίστοιχα, όπως καθορίζονται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου Ι και Χωρομετρίας. ΚΟΣΤ. ΣΥΝΤ.: Αφορά τη διατηρητέα οικοδομή και καθορίζεται από το Διευθυντή, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό το οποίο καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παρουσιάζονται πιο κάτω οι ενοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 Ο περί της Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Συνδέσμων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 171. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 3. Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισµού. 4. Κοινή σφραγίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ενημερωτικό Έντυπο 9 Σεπτεμβρίου 2014 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Πρόεδρος KPMG Τ:22 209 245 E:agregoriades@kpmg.com Γιώργος Μαρκίδης Διοικητικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995. (Πρόταση νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 1 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Απογραφή αποθεμάτων Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι Ταμείο Μετρητά - Επιταγές Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63 Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια 1 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 16/06/2014 Συνοπτικός τίτλος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 Ο ΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Χάραξη κ.λ.π. οδών και ανέγερση κ.λ.π. οικοδοµών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής 3Α. 4 του 32(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα