ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011"

Transcript

1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες που έχουν τροποποιηθεί με ισχύ από την 8 Απριλίου 2011 είναι οι εξής: 1. Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, 2. Περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμος και 3. Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος. ΑΛΛΑΓΕΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Οι τροποποιήσεις τυγχάνουν προσωρινής εφαρμογής δηλαδή μέχρι το ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Τοπικές Αρχές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Έκδοση εκσυγχρονισμένου τίτλου ιδιοκτησίας στον οποίο θα αναγράφονται οι παρατυπίες. Η έκδοση τέτοιου τίτλου ιδιοκτησίας δεν καθιστά νόμιμη μια οικοδομή με παρατυπίες. Εφόσον συνεχίζουν να υπάρχουν οι παρατυπίες, οι Αρχές έχουν εξουσία να λάβουν μέτρα κατά του ιδιοκτήτη. 2. Δικαίωμα προώθησης των διαδικασιών νομιμοποίησης ή έκδοσης εκσυγχρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας προωθούνται από τον ιδιοκτήτη, τον αγοραστή ή / και την αρμόδια Αρχή. 3. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας εκδίδονται στο όνομα του αρχικού ιδιοκτήτη και όχι του αγοραστή. Ο αγοραστής δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει τον πωλητή για την ειδική εκτέλεση του αγοραπωλητήριου εγγράφου. 4. Εξάμηνη προθεσμία για καταχώρηση δήλωσης πρόθεσης υποβολής αίτησης. Η δήλωση πρόθεσης δεν πρέπει να συγχέεται με την αίτηση. Η πρώτη πρέπει να υποβληθεί μέσα στην χρονική περίοδο από 8 Απριλίου 2011 μέχρι την 7 Οκτωβρίου 2011, ενώ η αίτηση δύναται να υποβληθεί είτε εξαρχής (από τον Απρίλιο 2011) είτε αφού υποβληθεί η δήλωση πρόθεσης. (1) O ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 2011) (ο «Νόμος A») Α) Στόχος της τροποποιημένης νομοθεσίας είναι ο απεγκλωβισμός του αγοραστή από τον ιδιοκτήτη σε σχέση με την διαδικασία αδειοδότησης. Ο Νόμος είναι προσωρινός και ισχύει

2 μόνο για τρία χρόνια. Ο Νόμος προβλέπει για τις παρακάτω διαφοροποιήσεις μεταξύ των όρων ή/και με τα σχέδια που εγκρίθηκαν με τις άδειες: i. Παράτυπες επεκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του εγκριμένου εμβαδού ολόκληρης της οικοδομής ή του συγκροτήματος ή/και μέρους των, νοουμένου ότι οι παράτυπες επεκτάσεις εκτός του κελύφους δεν υπερβαίνουν το 10%. Επιμέρους μονάδα είναι δυνατό να υπερβαίνει το 10% εκτός του εγκριμένου κελύφους, νοουμένου ότι το σύνολο των παρατυπιών στην οικοδομή εκτός του εγκριμένου κελύφους δεν υπερβαίνουν το 10%. ii. Όταν η οικοδομή ή μέρος του οικοδομικού συγκροτήματος δεν χωροθετούνται στο τεμάχιο της ανάπτυξης σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια και όρους της άδειας οικοδομής σε ότι αφορά τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου ή / και μεταξύ των μονάδων του συγκροτήματος, το ύψος, τον αριθμό ορόφων και το ποσοστό κάλυψης. iii. iv. Όταν δεν έχουν εφαρμοσθεί ορισμένοι από τους όρους των αδειών και ειδικότερα όροι που αφορούν κατασκευές δημόσιας υποδομής ή / και χρήσης μικρής κλίμακας. Όταν υφιστάμενες οικοδομές έχουν ανεγερθεί σε υπό δημιουργία οικόπεδο για το οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτόπου οι απαιτούμενες εργασίες ή αυτό έχει κατασκευαστεί με ουσιώδη μείωση στις διαστάσεις και το εμβαδό του σε ποσοστό μέχρι 20% του εμβαδού που προκύπτει από τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης στην αντίστοιχη ζώνη. v. Όταν για το τεμάχιο της ανάπτυξης εκκρεμεί προς διευθέτηση συνοριακή διαφορά. vi. Όταν δεν υλοποιήθηκαν οι όροι ή / και τα σχέδια της αντίστοιχης άδειας λόγω επενέργειας κάποιου ή κάποιων άλλων αγοραστών ή συνιδιοκτητών. Πιστοποιητικό Έγκρισης μπορεί να εκδοθεί για περιπτώσεις υφιστάμενης οικοδομής ή μέρος της όπου δεν παρατηρείται οποιαδήποτε από τις πιο πάνω παραβάσεις. Ωστόσο σε περίπτωση ύπαρξης μη ουσιωδών παρατυπιών είναι δυνατόν να εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης και σε περίπτωση ύπαρξης ουσιωδών παρατυπιών, πιστοποιητικό έγκρισης μη εξουσιοδοτημένων εργασιών. Β) Διαδικασία που προβλέπεται από τον Νόμο A: Από την 8 Απριλίου 2011 μέχρι και την 7 Οκτωβρίου 2011 ο ιδιοκτήτης ή / και ο αγοραστή ή συνιδιοκτήτης έχουν το δικαίωμα υποβολής δήλωσης πρόθεσης για υποβολή αίτησης για πιστοποιητικό έγκρισης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό έγκρισης χωρίς να έχει υποβάλλει δήλωση πρόθεσης εξαρχής, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια αίτηση θα υποβληθεί εντός της πιο πάνω εξάμηνης προθεσμίας (Απρίλιος 2011 Οκτώβριος 2011). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό έγκρισης μέχρι την 7 Απριλίου 2014.

3 Ο αιτητής υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην Πολεοδομική Αρχή π.χ. τροποποιημένα αρχιτεκτονικά σχέδια και άλλα όπως προβλέπονται στην παράγραφο Γ πιο κάτω. Η Πολεοδομική Αρχή αποστέλλει, αφού μελετήσει, την υπόθεση μαζί με εισηγήσεις της στην Τριμελής Επιτροπή η οποία καταρτίζεται με βάση τον Νόμο και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, από τον Διευθυντή του τμήματος Πολεοδομίας ή εκπρόσωπό του και από πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών ύστερα από συνεννόηση με την Ένωση Δήμων. Η Τριμελής Επιτροπή αποφασίζει και ετοιμάζει γνωμάτευση για την κάθε υπόθεση είτε για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης είτε για απόρριψη της αίτησης και την αποστέλλει το συντομότερο δυνατόν στην Πολεοδομική Αρχή. Η τελευταία εκτελεί την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής. Η απόφαση αυτή έχει την ίδια ισχύ με άδεια που εκδίδεται δυνάμει του Άρθρου 26(2) του Νόμου. Γ) Έγγραφα που απαιτούνται από τον αιτητή 1. Ειδικό έντυπο αίτησης για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση. 2. Έντυπο αίτησης για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας για Έγκριση, για προσθήκες / μετατροπές, αλλαγή χρήσης ή διαίρεσης. 3. Αντίγραφο σχεδίων της ανάπτυξης που εγκρίθηκαν. 4. Απαιτούμενα τροποποιητικά αρχιτεκτονικά, χωροταξικά και χωρομετρικά σχέδια, στα οποία θα φαίνεται ευκρινώς η οικοδομή ή η τροποποιητική άδεια και οι επελθούσες διαφοροποιήσεις. 5. Πιστοποιητικό εγγραφής (αν η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη) ή αγοραπωλητήριο έγγραφο (αν πρόκειται για αγοραστή). 6. Κατά την εξέταση της αίτησης είναι δυνατόν να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία από τον αιτητή. (2) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (ο «Νόμος B») Μόνιμες Διατάξεις Με τη νομοθεσία έχει καταστεί υποχρεωτική η ταυτόχρονη υποβολή αίτησης για διαίρεση οικοδομής, μαζί με την αίτηση για άδεια οικοδομής, όταν η οικοδομή αποτελείται από περισσότερες της μιας μονάδες (πχ. Πολυκατοικίες, συγκροτήματα παραθεριστικών κατοικιών ). Στην αίτηση για διαίρεση καθορίζονται όλα τα συστατικά στοιχεία της κάθε μονάδας ( πχ. Χώρος στάθμευσης, αποθήκη, κοινόχρηστοι χώροι οικοδομής, κ.ο.κ.). Σύμφωνα με το Άρθρο 4(2) του Νόμου Β για πρώτη φορά, οι Οικοδομικές Αρχές αποκτούν την εξουσία να εκδίδουν άδεια οικοδομής, ακόμα και όταν η οικοδομή παρουσιάζει ορισμένες μικρής κλίμακας και σημασίας διαφορές από την πολεοδομική άδεια που χορηγήθηκε.

4 Επίσης στο Νόμο Β καθορίζεται η ευθύνη του ιδιοκτήτη οικοδομής και του επιβλέποντα μηχανικού που διορίζεται από τον ιδιοκτήτη να ενημερώνουν την Οικοδομική Αρχή όταν η οικοδομή έχει περατωθεί ή έχει τεθεί σε χρήση. Η Οικοδομική Αρχή αποκτά την εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε ιδιοκτήτες οικοδομών που αμελούν ή είναι απρόθυμοι να υποβάλουν αίτηση για να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό έγκρισης ή για να νομιμοποιήσουν την οικοδομή τους (μέχρι Ευρώ1000/μήνα) Η Οικοδομική Αρχή έχει την δυνατότητα να εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης, ακόμα και χωρίς να ισχύει η πολεοδομική άδεια ή η άδεια οικοδομής που εκδόθηκε. Το πιστοποιητικό έγκρισης έχει τις συνέπειες της άδειας οικοδομής. Το πιστοποιητικό έγκρισης μπορεί να είναι χωρίς σημειώσεις ή με σημειώσεις που αφορούν παρατυπίες στην οικοδομή ή σε τμήμα οικοδομής. Τέτοιο πιστοποιητικό έγκρισης, με ή χωρίς σημειώσεις, μπορεί να εκδοθεί ακόμα και για τμήμα ανάπτυξης νοουμένου ότι το τμήμα αυτό μπορεί να λειτουργήσει άνετα και αυτοτελώς. Σε περιπτώσεις παρατυπιών πολύ σοβαρής μορφής, η Οικοδομική Αρχή έχει την εξουσία να εκδώσει πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών και να απαιτήσει από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να εγγράψει στον τίτλο ιδιοκτησίας σχετική σημείωση που έχει ως συνέπεια την απαγόρευση μεταβίβασης σε άλλο πρόσωπο. Προσωρινές διατάξεις Οι προσωρινές διατάξεις παρέχουν την δυνατότητα νομιμοποίησης παρατυπιών ορισμένης κλίμακας και σημασίας που υπάρχουν κατά την 8 Απριλίου 2011 σε υφιστάμενες οικοδομές. Η ερμηνεία του όρου «υφιστάμενη οικοδομή» περιλαμβάνεται στο νόμο (άρθρο 10Δ(16)). Οι προσωρινές διατάξεις του άρθρου 10Δ του Νόμου περί Ρυθμίσεις Οδών και Οικοδομών δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παρατυπιών σε τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες και σύνθετες εμπορικές αναπτύξεις. Η κλίμακα και η σημασία των παρατυπιών που μπορούν να νομιμοποιηθούν ορίζονται ως οποιαδήποτε παρατυπία ανεξαρτήτων κλίμακας. Συγκεκριμένα, οι προσωρινές διατάξεις ισχύουν για υπερβάσεις που δεν είναι μεγαλύτερες του 10% του αδειοδοτημένου εμβαδού της ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεσηότι το μισό εμβαδόν της υπέρβασης αφορά τροποποιήσεις μέσα στο κέλυφος της οικοδομής. Η διαδικασία που προνοείται στις προσωρινές διατάξεις μπορεί να

5 ενεργοποιηθεί όταν υποβληθεί αίτηση από τον κάτοχο της άδειας ή ακόμα και από άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον στην οικοδομή. Η διαδικασία είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί και από την Οικοδομική Αρχή αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς να υποβληθεί αίτηση από οποιονδήποτε. Για να νομιμοποιηθεί παρατυπία μέσω των προσωρινών διατάξεων του Νόμου πρέπει απαραίτητα να διασφαλίζεται η άνετη και αυτοτελής κάρπωση της επιμέρους μονάδας που θα νομιμοποιηθεί, σε περιπτώσεις ενιαίων αναπτύξεων ή πολυκατοικιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην επηρεάζονται οι ανέσεις γειτονικών ιδιοκτησιών και χρήσεων. Στο Νόμο Β καθορίζονται οι υποχρεώσεις για δημοσιοποίηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για νομιμοποίηση παρατυπιών και παρέχουν η δυνατότητα σε περίοικους να υποβάλλουν παραστάσεις σε σχέση με την αίτηση. Επίσης, καθορίζονται οι υποχρεώσεις της Οικοδομικής Αρχής μα δημοσιοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση το Νόμο Β. Οι αιτήσεις με βάση τις προσωρινές διατάξεις υποβάλλονται στην Οικοδομική Αρχή, η οποία ετοιμάζει συνολική έκθεση που αποστέλλεται για μελέτη και απόφαση στην αντίστοιχη τριμελή. Σε περίπτωση ενιαίων αναπτύξεων( πχ. Συγκροτήματα παραθεριστικών κατοικιών ή πολυκατοικίες) είναι σκόπιμο να υποβάλλεται αίτηση από όσο το δυνατό περισσότερα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, αφού αυτό θα συμβάλει στην επιτάχυνση της αναγκαίας διαδικασίας. Οι τριμελείς Επιτροπές ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Ήδη έχει ορισθεί μια επιτροπή για κάθε Επαρχία, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της σχετικής εργασίας και να αποφευχθεί η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων σε μια μοναδική Επιτροπή. 3) Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ο «Νόμος Γ») Α) Το Μέρος VIA του πιο πάνω Νόμου Γ προβλέπει ότι ο εγγεγραμμένος κύριος ιδιοκτήτης δύναται να υποβάλλει αίτηση για εκσυγχρονισμένο τίτλο ιδιοκτησίας ακόμα και σε περίπτωση που δεν βρίσκεται σε ισχύ πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Νόμο Γ (Άρθρο 65 ΚΑ (2)) ««εκσυγχρονισμός εγγραφή» σημαίνει διενέργεια εγγραφής ιδιοκτησίας η οποία προκύπτει από αντικατάσταση υφιστάμενης εγγραφής ή εγγραφών με νέα εγγραφή ή εγγραφές λόγω διαφοροποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει εγγραφή κοινόκτητης οικοδομής και κοινόκτητων μονάδων οικοδομής σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ Α του Νόμου». Όταν ο εγγεγραμμένος κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας αμελεί να υποβάλει αίτηση για έκδοση εκσυγχρονισμένου τίτλου, Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου και

6 Χωρομετρίας (ο «Διευθυντής») μπορεί να εξαναγκάσει τον εκσυγχρονισμό, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους παράγοντες όπως αυτοί ορίζονται από τον Νόμο (Άρθρο 65 ΚΓ (2)) είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση αρμόδιας αρχής ή προσώπου το οποίο έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου ενυπόθηκου δανειστή ή αγοραστή ο οποίος έχει καταθέσει το πωλητήριο έγγραφο με βάση τον περί Πώλησης Γαιών (Ειδική Εκτέλεση Νόμος) όπως αυτός τροποποιείται. Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης με σημειώσεις ή πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, στον εκσυγχρονισμένο τίτλο ιδιοκτησίας μπορεί να καταγραφεί σημείωση παρατυπιών ή / και απαγόρευση μεταβίβασης του ακινήτου, ανάλογα με την περίπτωση. Οι σημειώσεις αυτές, παρόλο που μπορούν να διαγραφούν σε μεταγενέστερο στάδιο, έχουν ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τον επηρεασμό της αξίας των οικοδομών. Β) Έγγραφα που απαιτούνται από τον αιτητή απαιτούνται με βάση οποιοδήποτε Νόμο. Η Πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής που απαιτούνται πιο πάνω δεν απαιτείται να είναι σε ισχύ. Επίσης Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε άλλα έγγραφα θεωρήσει αναγκαία όπως επίσης δεν προβαίνει στην εξέταση της αίτησης πριν από την καταβολή των σχετικών τελών. Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. Διαγόρου 2, ERA House, όροφοι 7 12, 1097 Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ , 1601 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: Φαξ: Website: nobel trust limited Διαγόρου 2, ERA House, όροφοι 7 12, 1097 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: Φαξ: Website: Πιστοποιητικό εγγραφής της ιδιοκτησίας. 2. Σχέδιο στο οποίο ο αιτητής απότυπώνει τις αλλαγές που προέκυψαν ή που θα προκύψουν στην ιδιοκτησία. 3. Πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής, άδεια διαχωρισμού, άδεια ανόρυξης φρέατος, πιστοποιητικό εγκρίσεως και οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο έγγραφο τα οποία

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 Ο ΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Χάραξη κ.λ.π. οδών και ανέγερση κ.λ.π. οικοδοµών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής 3Α. 4 του 32(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995. (Πρόταση νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Κεφάλαιο Α Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4252, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4252, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ, ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΝΟΜΟ, ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ, ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα