ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2011)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2η Έκδοση 08/02/2011 Σελίδα 1 από 22

2 1. Όλη η Ιδιωτική Συµµετοχή µπορεί να είναι µε άνειο; Ναι. 2. Σε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία) µε µικτά έσοδα π.χ. από ξενοδοχείο, εστιατόριο, κοµµωτήριο κ.λπ. πώς υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών, τα λαµβάνουµε υπόψη όλα; Θα απαιτηθεί να γίνει διαχωρισµός των εσόδων; Όχι δεν απαιτείται διαχωρισµός. Για την βαθµολόγηση θα λαµβάνονται υπ όψη τα έσοδα συνολικά 3. Θα ζητηθεί µισθωτήριο 15ετούς διάρκειας σε περιπτώσεις ανέγερσης επί οικοπέδου που δεν ανήκει στην κυριότητα του επενδυτή; Σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου και κατά την υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης, η επιχείρηση δεσµεύεται να προσκοµίσει µισθωτήριο συµβόλαιο που να καλύπτει χρονικά κατ ελάχιστον πέντε έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που αναφέρεται στην απόφαση ένταξης (ισχύει µόνο για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρο/εγκατάσταση µε σύµβαση µίσθωσης) ή τους τίτλους ιδιοκτησίας. 4. Αν µια επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών/ακαθαρίστων εσόδων κάτω των ,00, µπορεί να υποβάλλει πρόταση αφού το σχέδιο οφείλει να είναι πάνω από ,00 και αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον όρο 7 για το µέγιστο ύψος προϋπολογισµού; Η εν λόγω επιχείρηση δεν µπορεί να υποβάλλει πρόταση στo πλαίσιο του προγράµµατος Πράσινος Τουρισµός. 5. Υπάρχει διάκριση όσον αφορά στο µέγεθος των επιχειρήσεων ώστε αυτές να θεωρούνται επιλέξιµες; Όχι. Είναι επιλέξιµες όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. 6. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που δεν έχουν πραγµατοποιήσει διαµορφώσεις για ΑΜΕΑ, δύνανται χωρίς να έχουν προβλεπόµενες δαπάνες για τους ανωτέρω να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Πράσινος Τουρισµός»; Όχι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποδοµές ΑΜΕΑ αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν και να συµπεριληφθούν στην πρόταση. 7. Στις δαπάνες για ΑµεΑ, επιλέξιµες δαπάνες είναι µόνο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός; Είναι επιλέξιµη δαπάνη, πχ η κατασκευή λουτρών ΑµεΑ ή µόνο η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατ' επέκταση η απλή πρόσβαση των ΑµεΑ (ράµπες κ.λπ.); Στη σελίδα 27 του οδηγού και ειδικότερα στην κατηγορία δαπάνης 2 Κτιριακά- ιαµόρφωση χώρων- ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις αναφέρεται µεταξύ των άλλων ότι στις κατηγορίες δαπανών 1 & 2,µπορούν να ενταχθούν δαπάνες µέχρι του ποσού των που στοχεύουν στη διευκόλυνση προσβασιµότητας των ΑµεΑ, σύµφωνα µε τις οδηγίες σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και αφορούν σε αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και δαπάνες εξοπλισµού. Κατά συνέπεια, είναι επιλέξιµες Σελίδα 2 από 22

3 τόσο δαπάνες εξοπλισµού όσο και κτιριακών, οι οποίες στοχεύουν στην διευκόλυνση προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ µέχρι του ανωτέρω ποσού. 8. Στην κατηγορία δαπάνης 2: Κτιριακά ιαµόρφωση χώρων Ειδικές και Βοηθητικές Εγκαταστάσεις, όσες δαπάνες εγκριθούν, µέχρι του ύψους των για την πραγµατοποίηση ενεργειών που αφορούν στη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ, αυτές θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν συνολικά; Αν κατά την υλοποίηση οι ενέργειες αυτές κοστίσουν χαµηλότερα: α) Μπορεί να πραγµατοποιηθεί πρόσθετο έργο που θα αφορά στα ΑΜΕΑ; β) Μπορεί το ποσό να µεταφερθεί σε άλλη κατηγορία δαπάνης που να µην αφορά σε ενέργειες για ΑΜΕΑ; Σηµειώνεται ότι αν το επιχειρηµατικό σχέδιο περιλαµβάνει δαπάνες των επιλέξιµων κατηγοριών που αφορούν στη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ, οι δαπάνες αυτές δεν δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται ο προϋπολογισµός τους. Συνεπώς, στην περίπτωση που µια επιχείρηση υλοποιήσει το σύνολο του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου µε χαµηλότερο κόστος έναντι του εγκεκριµένου οικονοµικού αντικειµένου και θελήσει να υλοποιήσει πρόσθετο έργο που να αφορά σε ενέργειες διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ, τηρουµένου του ανώτατου ποσού των , θα πρέπει να υποβάλει αίτηµα έγκρισης προς τον αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, το οποίο θα διαβιβαστεί προς εξέταση και έλεγχο από την αρµόδια Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται ότι οι προβλέψεις µεταφοράς κονδυλίων που προβλέπονται στην παράγραφο 5.5 του Οδηγού δεν εφαρµόζονται για τις δαπάνες που αφορούν στη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ. 9. Στην περίπτωση που στην προτεινόµενη προς επιχορήγηση επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% επιχείρηση η οποία έχει λάβει στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα ενίσχυση, που επίσης εµπίπτει στον κανόνα De minimis, ποιο θα είναι το ποσοστό του ποσού ενίσχυσης που προσµετράτε στον υπολογισµό των συνολικών ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα De minimis; Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού 1998/2006 περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας, το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται σε µία δεδοµένη επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Η έννοια της δεδοµένης επιχείρησης αναφέρεται και σε επιχειρήσεις, φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα, που συγκροτούν µία οικονοµική µονάδα που περικλείει µία ενιαία οργάνωση προσωπικών, υλικών και λοιπών στοιχείων προς διαρκή επιδίωξη και εξυπηρέτηση ορισµένου οικονοµικού σκοπού. Θα πρέπει λοιπόν εν προκειµένω, να δηλωθεί από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση καθώς και να εξεταστεί από την χορηγούσα την ενίσχυση δηµόσια αρχή, εάν υφίστανται οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των δύο επιχειρήσεων και το εάν οι οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των δύο επιχειρήσεων συνιστούν ή αναπτύσσουν ενιαίο οικονοµικό χαρακτήρα και οδηγούν στην δηµιουργία δεδοµένης επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΑΝ 1998/2006. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο έλεγχος της σώρευσης δεν διενεργείται αποκλειστικά και µόνο µε βάση τα ποσοστά συµµετοχής µιας επιχείρησης σε µια άλλη, αλλά εξετάζεται και συνεκτιµάται από τη χορηγούσα την ενίσχυση δηµόσια αρχή, κατά περίπτωση, το σύνολο των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των δύο ή Σελίδα 3 από 22

4 περισσοτέρων επιχειρήσεων, όπου ενδεχοµένως κριθεί ότι αυτές συνιστούν ή αναπτύσσουν ενιαίο οικονοµικό χαρακτήρα και οδηγούν στη δηµιουργία δεδοµένης επιχείρησης. 10. Πώς υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο διαπίστωσης της σώρευσης των αιτούµενων ενισχύσεων µε ενισχύσεις από προγράµµατα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα De Minimis; Ελέγχεται από την αρµόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που η επιχείρηση λαµβάνει, τόσο κατά την διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους, όσο και των δύο προηγουµένων οικονοµικών ετών προκειµένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστηµα υπολογίζεται από την 1/1/2008 µέχρι και µια ηµέρα πριν την ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης των έργων της Πράξης. 11. Στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα υπολογίζονται µόνο οι ενισχύσεις που έχουν ενταχθεί µετά την 1/1/2008 ή και οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν µετά την 1/1/2008 αλλά εγκρίθηκαν πριν από την 1/1/2008; Εξετάζεται το σύνολο των εγκεκριµένων ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας εντός της τριετίας και όχι οι ηµεροµηνίες καταβολής των ποσών ενίσχυσης. Υπολογίζονται δηλαδή, όλες οι ενισχύσεις για τις οποίες η επιχείρηση/εις έχει/ουν αποκτήσει έννοµο δικαίωµα (π.χ. αποφάσεις υπαγωγής, συµβάσεις, επιχορηγήσεις κ.λπ.) µετά την 1/1/ Οικονοµική Μονάδα (Ξενοδοχειακός Όµιλος) η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί εταιρείες στον τοµέα του Τουρισµού έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράµµατα, για τα οποία ισχύει ο κανόνας De Minimis, την τελευταία τριετία άνω των ,00 ευρώ χωρίς καµιά όµως µεµονωµένη εταιρεία από τις συνεργαζόµενες και συνδεδεµένες να έχει λάβει πάνω από ,00 ευρώ. Έχει νόηµα η υποβολή πρότασης για κάθε µια από τις εταιρείες στο πρόγραµµα ή εξετάζεται το σύνολο της οικονοµικής µονάδας? Σύµφωνα µε τον οδηγό της πράξης τόσο στο έντυπο υποβολής όσο και στις υπεύθυνες δηλώσεις θα δηλώνονται οι επιχορηγήσεις που έχει λάβει η επιχείρηση καθώς και οι επιχορηγήσεις που έχουν λάβει επιχειρήσεις µε τις οποίες αποτελεί ενιαία οικονοµική µονάδα, όπως συνεργαζόµενες και συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. (βλ. σχετικά και απάντηση στην ερώτηση 9). 13. Σε ότι αφορά στις δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (14001, EMAS) αναφέρεται ότι απαραίτητο παραστατικό για τις δαπάνες αυτές θεωρείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό από διαπιστευµένο φορέα από το ΕΣΥ. Η διαπίστευση από το ΕΣΥ είναι αποκλειστικού χαρακτήρα ή θα µπορούσε να πιστοποιείται και από άλλους φορείς οι οποίοι δεν είναι διαπιστευµένοι από το ΕΣΥ ; Στη ως άνω διατύπωση συµπεριλαµβάνονται και οι φορείς πιστοποίησης που έχουν διαπιστευθεί από οργανισµό µέλος της «Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ιαπίστευση» (ΕΑ), στην οποία µετέχει το ΕΣΥ και δυνάµει της «Συµφωνίας Αµοιβαίας Ισότιµης αναγνώρισης» (MLA), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Σελίδα 4 από 22

5 Είναι διαπιστευµένοι για το σχετικό πρότυπο (ISO ή/και EMAS). Επί του πεδίου εφαρµογής της διαπίστευσης περιλαµβάνονται, οι αντίστοιχοι µε τους επιλέξιµους ΚΑ του προγράµµατος, Κωδικοί NACE. Η φράση «από το ΕΣΥ» αφορά εξίσου και στην τήρηση της υποχρέωσης αµοιβαίας ισότιµης αναγνώρισης, η οποία απορρέει εξ αυτής και µόνης της συµµετοχής του εθνικού φορέα διαπίστευσης στην ΕΑ MLA. 14. Μία επιχείρηση µπορεί να υποβάλλει προϋπολογισµό µεγαλύτερο από ,00 και να επιχορηγηθεί µέχρι του επιλέξιµου ανώτατου ορίου του οδηγού; Όχι. 15. Στα κέρδη των επιχειρήσεων λαµβάνεται υπόψη η περαίωση; Όχι. 16. Στην προϋπόθεση 9 του προγράµµατος αναφέρεται ότι το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το οικονοµικό έτος 2009 ενώ στην ανάλυση της προϋπόθεσης γίνεται αναφορά για χρήση Ποιο εκ των δύο ισχύει; Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την χρήση του 2009 (οικονοµικό έτος 2010). 17. Από ποια ηµεροµηνία αρχίζει η επιλεξιµότητα των δαπανών ; Η επιλεξιµότητα αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή την 14/12/ Όλα τα ιδιωτικά συµφωνητικά συνεργασίας, όπου αυτά απαιτούνται, θα είναι θεωρηµένα από την αρµόδια.ο.υ.; Όλα τα ιδιωτικά συµφωνητικά συνεργασίας θα πρέπει να είναι πλήρη και αναλυτικά αναφορικά µε τις περιγραφόµενες συνεργασίες και τις αµοιβές και θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρµόδια.ο.υ. 19. Κατά την υλοποίηση µπορεί να ζητήσει την αλλαγή του χρηµατοδοτικού σχήµατος µε µηδενικό δανεισµό και κάλυψη του ποσού µε ίδια κεφάλαια ή αντίστροφα ; Είναι δυνατή η αλλαγή του χρηµατοδοτικού σχήµατος. 20. Ο Οδηγός καθορίζει ότι ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου. Οι ηµέρες λογίζονται ηµερολογιακές ή εργάσιµες; Σελίδα 5 από 22

6 Όπου δεν αναφέρεται ρητά, οι ηµέρες λογίζονται ως ηµερολογιακές. 21. Ο Οδηγός καθορίζει ότι οι υποψήφιοι επενδυτές εντός 10 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να καλύψουν πιθανές ελλείψεις που τους ζητούνται. Οι ηµέρες λογίζονται ηµερολογιακές ή εργάσιµες; Όπου δεν αναφέρεται ρητά, οι ηµέρες λογίζονται ως ηµερολογιακές. 22. Ιδιώτης εκµεταλλεύεται Ξενοδοχείο που ανήκει σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ και η λειτουργία του ανατέθηκε µετά από Προκήρυξη το 2009, οπότε και το σήµα λειτουργίας είναι στο όνοµα του. Mπορεί να υποβάλει πρόταση δεδοµένου ότι δεν µπορεί να κατοχυρωθεί ότι και 5 χρόνια µετά την αποπληρωµή του έργου θα είναι το κατάλυµα στην κατοχή του, όταν ανά 6 χρόνια γίνεται Προκήρυξη για την ανάθεση εκµετάλλευσης του ξενοδοχείου; Εφόσον δεν µπορούν να διασφαλισθούν όλες οι προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του προγράµµατος δεν µπορεί να υποβληθεί πρόταση. 23. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» είναι επιλέξιµη επιχείρηση που εκµεταλλεύεται ξενοδοχειακή µονάδα αλλά στις δραστηριότητες εντάσσεται και η εκµετάλλευση CASINO, µε τα µεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης να προέρχονται από την δραστηριότητα του CASINO; Ναι εφόσον έχει επιλέξιµο ΚΑ πριν την 1/1/ Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας σε ισχύ όπου το πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν λήξει, είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση εφόσον έχει κάνει αίτηση για ανανέωση; Η επιχείρηση είναι επιλέξιµη για ένταξη εφόσον προσκοµιστεί αίτηση για ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας και των περιβαλλοντικών όρων που έχουν λήξει. Όµως είναι υποχρεωµένη στην υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης του έργου να προσκοµίσει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 25. Επιχείρηση η οποία παρ ότι τηρεί βιβλία Β κατηγορίας δεν υποβάλλει Ε3 αλλά µόνο Ε1, σύµφωνα µε απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του προγράµµατος ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ; Ναι. Η πρόταση θα αξιολογηθεί ως πρόταση που υποβάλλεται από επιχείρηση η οποία δεν τηρεί βιβλία, εφόσον έτσι φορολογείται., αλλά κατά την ολοκλήρωση, ο έλεγχος θα γίνει όπως σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας, δηλαδή θα ελεγχθεί και η καταχώρηση όλων των παραστατικών στα βιβλία. 26. Μία επιχείρηση που έχει έδρα στην Αθήνα και παραρτήµατα στο Ηράκλειο και στην Πάτρα µπορεί να υποβάλλει πρόταση και για τα τρία µέρη; Σελίδα 6 από 22

7 Ναι µε την προϋπόθεση ότι αθροιστικά δεν σχηµατίζεται σώρευση σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis. 27. Επιχείρηση ξενοδοχείο ανώνυµη εταιρία, απορροφήθηκε το 2009 από γραφείο ταξιδίων επίσης ανώνυµη εταιρία. Το γραφείο ταξιδίων διαθέτει πλέον τον ΚΑ του ξενοδοχείου µε έναρξη όµως µετά την και διαθέτει στο όνοµά του και το Σήµα ΕΟΤ. Είναι επιλέξιµη επιχείρηση; Εφόσον αποδεικνύεται η συνέχεια της λειτουργίας της, η επιχείρηση είναι επιλέξιµη, αρκεί η επιλέξιµη δραστηριότητα να καταγράφεται ήδη πριν την (βλ. συµπληρωµατικά και απάντηση στην ερώτηση 28). 28. Αν µια επιχείρηση ιδρύθηκε (έναρξη.ο.υ.) την 2/1/2009 και έχει πλήρη διαχειριστική χρήση για το έτος 2009 (οικονοµικό έτος 2010) έχει δικαίωµα υποβολής πρότασης; εν έχει δικαίωµα υποβολής πρότασης. Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος δικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν υφιστάµενες επιχειρήσεις µε έναρξη δραστηριότητας πριν την Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα υποβολής πρότασης, αν η επιχείρηση δηµιουργήθηκε από µεταβίβαση, απορρόφηση, συγχώνευση ή τυχόν µετατροπή, ακόµα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα µετά την (αρκεί η επιλέξιµη δραστηριότητα να καταγράφεται ήδη πριν την ). Για δε τον έλεγχο των ανωτέρω αναφερόµενων ενεργειών είναι απαραίτητη η προσκόµιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Ενδεικτικά στοιχεία για τον έλεγχο είναι τα ιδιωτικά έγγραφα, οι τροποποιήσεις των καταστατικών, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, οι συµβολαιογραφικές πράξεις, οι εγγραφές στο βιβλίο µετόχων, τα αποδεικτικά καταβολής φόρου κ.α. 29. Είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση οι κοινοπραξίες δεδοµένου ότι αποτελούν νοµικά πρόσωπα; Σύµφωνα µε τον οδηγό και εφόσον πληρούν το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων οι κοινοπραξίες τυγχάνουν δικαιούχοι της ενίσχυσης στο πλαίσιο του προγράµµατος. 30. Πως ελέγχεται η υποχρέωση διατήρησης της απασχόλησης µετά την επένδυση; Σε ότι αφορά την υποχρέωση διατήρησης της απασχόλησης µετά την επένδυση θα πρέπει ο Μ.Ο. των Ε.Μ.Ε. της διετίας από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης (οριστική παραλαβή µετά την επίτευξη των στόχων) να είναι ίδιος µε τον αριθµό των Ε.Μ.Ε. του Σε περίπτωση που η περίοδος διεξαγωγής του διοικητικού ελέγχου (δύο έτη µετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης) δεν συµπίπτει µε την περίοδο κατάθεσης του σχετικού Εντύπου Ε7 στην αρµόδια.ο.υ. τι δικαιολογητικό θα προσκοµισθεί για τον έλεγχο επίτευξης του στόχου; Σελίδα 7 από 22

8 Για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα θα προσκοµίζονται Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων ΙΚΑ (ΑΠ ). αντίγραφα των 32. Σε περίπτωση απώλειας των λογαριασµών πως θα ενεργήσει ο επενδυτής; Σε περίπτωση απώλειας των λογαριασµών µπορούν να γίνουν αποδεκτά εκδιδόµενα από την καθ ύλην αρµόδια υπηρεσία (π.χ. ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, κ.λπ.) επικυρωµένα αντίγραφα λογαριασµών. 33. Θα πρέπει υποχρεωτικά κάποιος να θέσει και τους δύο στόχους, ενεργειακός και ύδατος, προκειµένου να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια της πράξης Πράσινος Τουρισµός; εν είναι υποχρεωτικό να τεθούν και οι δύο στόχοι. Μπορεί να υποβληθεί σχέδιο µε έναν εκ των δύο. 34. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει και άλλες δραστηριότητες πέραν των επιλέξιµων ΚΑ εντός του κτιρίου που συµµετέχει στο έργο, θα πρέπει να επιµεριστούν οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της επίτευξης των αντίστοιχων στόχων; (π.χ. σουπερµάρκετ στο ισόγειο ξενοδοχείου). Όχι εφόσον αυτή ασκείται εντός του χώρου της τουριστικής µονάδας. 35. Την ενεργειακή καταγραφή µπορεί να την υπογράψει ο συντάκτης της πρότασης ή θα πρέπει να την υπογράψει πτυχιούχος µηχανικός; Η ενεργειακή καταγραφή καλό θα ήταν να γίνει από κάποιον ο οποίος είναι γνώστης του αντικειµένου προκειµένου να µην υπάρχουν κενά ή δοθούν ελλιπή στοιχεία ως προς την επίτευξη των στόχων. Ωστόσο, η µη υπογραφή της ενεργειακής καταγραφής από µηχανικό δεν αποτελεί αιτία απόρριψης του σχεδίου. 36. Οι ίδιες ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - καθεστώς αυτοπαραγωγού - της επιχείρησης θα υπολογίζονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς ηλεκτρικής κατανάλωσης του προηγούµενου έτους; Ναι για την περίοδο από 1/1/2009 έως και 31/12/ Επενδυτής ο οποίος θα υλοποιήσει επενδύσεις στο τοµέα των φωτοβολταϊκών µέσω της εγκατάστασης συλλεκτών στην ταράτσα του Ξενοδοχείου, έχει την δυνατότητα διασύνδεσης µε την ΕΗ; Ναι µε σύνδεση αυτοπαραγωγού. 38. Η καταγραφή των καταναλώσεων θα γίνεται µε βάση µόνο τα τιµολόγια των παρόχων ενέργειας και ύδατος (π.χ. ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΕΥΑ, κ.λπ.) και αγοράς καυσίµου; Ναι. Σελίδα 8 από 22

9 39. Θα διατυπώνονται οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας ποσοτικά; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο θα καθορίζονται και πως θα τεκµηριώνονται οι στόχοι της επένδυσης; Ναι. Θα καθορίζονται µέσω της ενεργειακής καταγραφής και µε βάση τις προσφορές. 40. Θα είναι υποχρεωµένος ο επενδυτής να κάνει ενεργειακή επιθεώρηση και αν ναι το κόστος θα είναι επιλέξιµη δαπάνη; Όχι. Το πρόγραµµα δεν απαιτεί ενεργειακή επιθεώρηση αλλά ενεργειακή καταγραφή. Κατά συνέπεια το κόστος ενεργειακής επιθεώρησης στην οποία πιθανά να θέλει να προχωρήσει κάποιος ενδιαφερόµενος δεν είναι επιλέξιµο. 41. Αν µια κατασκευαστική εταιρία αναλάβει την υλοποίηση της επένδυσης, η προσφορά των υλικών και των εργασιών θα είναι µία αυτή της εταιρίας, ή θα είναι τµηµατικές για το κάθε υλικό και εργασία; Τα τιµολόγια των προϊόντων πχ. λέβητας, µονωτικά υλικά κ.λπ. θα είναι στο όνοµα του επενδυτή και µόνο; Εφόσον η υλοποίηση του έργου γίνει από µια κατασκευαστική εταιρεία είναι κοινή πρακτική σε αυτές τις περιπτώσεις η τιµολόγηση να γίνεται µε τιµολόγιο/α έργου. Οι τιµολογήσεις αυτές πάντα συνοδεύονται από πίνακα ποσοστού υλοποίησης εργασιών ο οποίος αναφέρεται στην σύµβαση που έχει συνταχθεί και έχει κατατεθεί στην αρµόδια ΟΥ µε πλήρη ανάλυση των εργασιών και κόστους αυτών αλλά και µε πλήρη αναλυτική περιγραφή κόστους για κάθε κοµµάτι του εξοπλισµού. Συνεπώς σε περίπτωση που η κατασκευαστική εταιρεία (προµηθευτής) επιθυµεί να υλοποιήσει-τιµολογήσει το έργο µε τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει κατά την σύνταξη της επενδυτικής πρότασης να καταθέσει την ανωτέρω σύµβαση (ή αντίστοιχη αναλυτική προσφορά) µε πλήρη ανάλυση των δαπανών και αντίστοιχου κόστους ανά µονάδα εργασίας και ανά µονάδα εξοπλισµού. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν επιλέξει την ανωτέρω συνήθη πρακτική αλλά τιµολογήσει αποσπασµατικά τα υλικά και την εργασία, τα προϊόντα θα πρέπει να τιµολογούνται απ ευθείας στον υποψήφιο επενδυτή από τον προµηθευτή και στην επωνυµία του πρώτου (χωρίς την παρεµβολή της κατασκευάστριας εταιρείας), ενώ η εργασία θα πρέπει πάλι να τιµολογηθεί µε την ανωτέρω λογική των τιµολογίων έργου ή πολλαπλών αναλυτικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών µε πλήρη ανάλυση των εργασιών και µε µοναδιαίο κόστος αυτών. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκοµιστούν κατά την υποβολή της πρότασης αναλυτικές προσφορές από τους προµηθευτές του κάθε τµήµατος του εξοπλισµού ενώ θα πρέπει να προσκοµιστεί και αναλυτική προσφορά ή σύµβαση από τον εργολάβο µε αναλυτική περιγραφή των εργασιών και αναλυτική κοστολόγηση αυτών ανά µονάδα εργασίας. 42. Η αφαλάτωση σε ένα καλοκαιρινό ξενοδοχείο χρειάζεται να λειτουργεί περίπου 6 µήνες/ έτος, όµως οι ΑΠΕ θα παράγουν ρεύµα για 12 µήνες. Τι θα γίνεται η παραγωγή ρεύµατος όταν δεν θα χρησιµοποιείται για την αφαλάτωση; Το καθεστώς αυτοπαραγωγού όσο και αυτό του αυτόνοµου παραγωγού είναι σαφές. Κατά συνέπεια, η λειτουργία του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τα όσα Σελίδα 9 από 22

10 θα ορίζονται στο συµβόλαιο που θα έχει ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος µε τον φορέα αγοράς ενέργειας για τα ανωτέρω καθεστώτα. 43. Μπορεί οι ΑΠΕ να είναι εγκατεστηµένες σε άλλο χώρο από τη ξενοδοχειακή µονάδα. Είναι προφανές ότι σε πολλές περιπτώσεις περιορισµοί χώρου δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση ΑΠΕ. Μάλιστα υπάρχουν και θέµατα αισθητικής, στάθµης θορύβου κ.α. Σύµφωνα µε τον πρόσφατο ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α// ) η παρ. Β1 του άρθρου 24 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/ ) αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις σταθµών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς, η µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση του συστήµατος ή και του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρισµού από το χώρο αυτοπαραγωγής στο χώρο της κατανάλωσης, καταβάλλοντας τα τέλη που ισχύουν για τη χρήση του συστήµατος ή και του δικτύου». Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο η εγκατάσταση της µονάδας αυτοπαραγωγής να είναι στο χώρο της ξενοδοχειακής µονάδας ή σε όµορο χώρο. 44. Σύµφωνα µε τον ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/ ): Αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α είναι ο Παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από µονάδες Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α, κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασµα της ενέργειας αυτής στο Σύστηµα ή στο ίκτυο. Σε περίπτωση πλεονάσµατος ή όταν πρόκειται για εποχιακή επιχείρηση θα την διοχετεύει (πουλά) στο σύστηµα; Ανεξάρτητα της εποχικής ή όχι λειτουργίας της µονάδας, στο καθεστώς αυτοπαραγωγής, το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που µπορεί να διατεθεί στο σύστηµα ή στο ίκτυο είναι το 20% της συνολικά παραγόµενης από αυτούς τους σταθµούς ενέργειας σε ετήσια βάση. 45. Η ενέργεια «Αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερµότητας/ψύξης ή ηλεκτρισµού» καλύπτει την επιθυµία µου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού 10kw για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Αν ναι, ο σταθµός µπορεί να είναι διασυνδεδεµένος µε την ΕΗ και να γίνεται συµψηφισµός της µηνιαίας ενέργειας που παράγεται/καταναλώνεται µιας και οι καταναλώσεις µας είναι αυξηµένες τη χειµερινή περίοδο; Σύµφωνα µε τον οδηγό η εγκατάσταση ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών µε καθεστώς αυτοπαραγωγού ή αυτόνοµου παραγωγού σύµφωνα µε τον Ν. 3468/2006. Εποµένως όλες οι ενέργειες θα γίνουν σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν τα προαναφερόµενα καθεστώτα. 46. Τι εννοείται µε την φράση αυτόνοµος παραγωγός; Αυτόνοµος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ λέγεται ο παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και του οποίου ο σταθµός δεν είναι συνδεδεµένος µε το Σύστηµα ή σε ίκτυο. 47. Τι εννοείται «Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήµατος στην παρούσα Πράξη, είναι η µη ένταξη των υποψηφίων στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β 1079/ ).»; Σελίδα 10 από 22

11 Οποιαδήποτε επιλέξιµη επιχείρηση έχει ενταχθεί για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού συστήµατος στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων», δεν έχει την δυνατότητα να εντάξει φωτοβολταϊκό σύστηµα στο πρόγραµµα «Πράσινος Τουρισµός». 48. Τι εννοείται µε την φράση «Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές η µέγιστη επιτρεπόµενη αιτούµενη ισχύς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 150 kw». Μπορεί ένα ξενοδοχείο να εγκαταστήσει Φ/Β ισχύος 100 kw για ιδιοκατανάλωση; Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος δεν υπάρχει περιορισµός στο µέγεθος της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήµατος παρά µόνο στις νησιωτικές περιοχές. Εποµένως µπορεί να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα χωρίς περιορισµό στην ισχύ αλλά µε σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών - καθεστώς αυτοπαραγωγού ή αυτόνοµου παραγωγού- σύµφωνα µε το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/ ) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ), όπως ισχύουν και τηρώντας τον περιορισµό των 150kw εφόσον η εγκατάσταση είναι σε νησιωτική περιοχή. 49. Τα νέα κλιµατιστικά (τρίτης γενιάς) µπορούν να θεωρούνται ως επιλέξιµη δαπάνη; Ναι εφόσον είναι ενεργειακής κλάσης Α. 50. Στο έντυπο δεν προβλέπεται πεδίο για τον αριθµό διανυκτερεύσεων µετά. Τα µεγέθη των ηλεκτρικών καταναλώσεων στην περίοδο "µετά την επένδυση" σε τι "Λ" αναφέρονται; Ο συντελεστής αύξησης της πληρότητας της µονάδας κατά την υποβολής της πρότασης όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις για την περίοδο "µετά την επένδυση" θα τίθεται ίσος µε 1. Συνεπώς, όλα τα στοιχεία καταναλώσεων (π.χ. ηλεκτρισµός, πετρέλαιο, νερό, κ.λπ.) κατά την υποβολή της πρότασης για την περίοδο "µετά την επένδυση" θα πρέπει να αναχθούν (αν αυτό απαιτείται) σε Λ= Η αναβάθµιση της υφιστάµενης ιστοσελίδας µε προσθήκη των πράσινων ενεργειών που θα υιοθετήσει η επιχείρηση είναι επιλέξιµη; Ναι. εν είναι επιλέξιµη η δηµιουργία εκ νέου site της επιχείρησης καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε φιλοξενία και υποστήριξη. 52. Η παραγωγή εντύπων, φυλλαδίων και λοιπού ενηµερωτικού υλικού που εντάσσεται στο πλαίσιο της κατηγορίας «Ενηµέρωση και Προβολή» θα αφορούν στην προβολή της επιχείρησης γενικότερα µε αναφορά στις πράσινες ενέργειες ή θα αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην προβολή των πράσινων ενεργειών της επιχείρησης. Επιλέξιµο θεωρείται µόνο το υλικό το οποίο αφορά αποκλειστικά στην προβολή των πράσινων ενεργειών της επιχείρησης. 53. Τα ECO LABEL και EMAS µπορεί να τα αποκτήσει οποιαδήποτε επιχείρηση; Σελίδα 11 από 22

12 Λιγότερο για το EMAS και περισσότερο για το ECO LABEL, η απόκτηση τους υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς ως προς το εύρος των δραστηριοτήτων που µπορούν να πιστοποιηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν µε τις παρακάτω διευθύνσεις : 1. Εθνικός Αρµόδιος Φορέας στην Ελλάδα για το Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΕΧΩ Ε) Τµήµα ιεθνών Σχέσεων και Ε. Ένωσης Αµαλιάδος 17, Αθήνα Tηλ: (210) , Fax: (210) ιαδικτυακός τόπος : & Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το EMAS υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 2. Εθνικός Αρµόδιος Φορέας στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (ECO LABEL) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΕΧΩ Ε) ΠΕΡΠΑ - ΑΣΑΟΣ Πατησίων 147, Αθήνα Τηλ.: (210) Fax : (210) ιαδικτυακός τόπος : (Πεδίο Οριζόντια θέµατα) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ECOLABEL υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 54. Εφόσον µία επιχείρηση επιλέξει να αγοράσει τον εξοπλισµό µε Leasing τι θα πρέπει να προσκοµίσει; Σελίδα 12 από 22

13 Κατά κανόνα, οι δαπάνες Leasing για την αγορά των παγίων δεν είναι επιλέξιµες, εκτός εάν µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης. Εποµένως, είναι επιλέξιµο το κόστος αγοράς εξοπλισµού µε Leasing (όχι τα µισθώµατα), εφόσον σχέδιο της σχετικής σύµβασης µεταξύ της εταιρείας Leasing και της επιχείρησης, έχει κατατεθεί µε την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, έχει ολοκληρωθεί µε την ολοκλήρωση του έργου και η κυριότητα του εξοπλισµού έχει περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης (επιχείρηση). Πέρα από τη σύµβαση µε την εταιρεία Leasing, η επιχείρηση µε τη λήξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου της, θα πρέπει να προσκοµίσει για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών τα απαραίτητα παραστατικά (µισθώµατα, τιµολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά εξόφλησης κ.λπ.), καθώς επίσης και βεβαίωση της εταιρείας Leasing µε την οποία θα βεβαιώνεται η λύση της σύµβασης και ότι η κυριότητα του εξοπλισµού περιέρχεται στην επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των δαπανών αγοράς παγίων µε Leasing θα γίνεται µόνο κατά τη ολοκλήρωση του έργου και όχι ενδιάµεσα και υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της κυριότητας των παγίων από την επιχείρηση. 55. Είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του προγράµµατος οι κάτωθι δαπάνες: - Αντικατάσταση αντλίας θερµότητας µε νέα που διαθέτει βελτιωµένο COP και σύστηµα ανάκτηση θερµότητας; Ναι, εφόσον είναι ενεργειακής κλάσης Α. - Επέκταση κεντρικών ηλιακών πεδίων ή και αντικατάσταση µέρους παλαιού εξοπλισµού, ο οποίος αποδεδειγµένα δεν αποδίδει ικανοποιητικά λόγω παλαιότητας; Σύµφωνα µε τον οδηγό στις επιλέξιµες δαπάνες συµπεριλαµβάνεται η επέκταση όχι όµως η αντικατάσταση. - Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου ή υγραερίου µε αερόψυκτη αντλία θερµότητας, η οποία αποδεδειγµένα θα επιφέρει εξοικονόµηση, τόσο πρωτογενούς ενέργειας, όσο και λογιστική εξοικονόµηση στην επιχείρηση; Ναι εφόσον η αντλία θερµότητας πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον οδηγό. - Αντικατάσταση φωτιστικών µε λαµπτήρες Τ8 µε νέα φωτιστικά µε λαµπτήρες Τ5 ή/και απλή αντικατάσταση λαµπτήρων µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας ή χρήσης LED; Σύµφωνα µε τον οδηγό είναι επιλέξιµη η εγκατάσταση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης. - Προσθήκη αυτοµατισµών ή/και inverter σε αντλητικό εξοπλισµό µε σκοπό την καλύτερη διαχείριση, άρα την µικρότερη κατανάλωση; Ναι. Σελίδα 13 από 22

14 56. Στη σελίδα 22 του οδηγού της πράξης αναφέρεται η επιλέξιµη ενέργεια: Τοποθέτηση νέων κουφωµάτων & υαλοστασίων, που συντελεί στην ενεργειακή αναβάθµιση του κελύφους. Αυτή η ενέργεια όσον αφορά την κατηγορία δαπάνης εντάσσεται στην Προµήθεια µηχανηµάτων στα Κτιριακά, που περιλαµβάνει την ενεργειακή αναβάθµιση του κελύφους; Επίσης στην συµπεριλαµβάνεται η αλλαγή παντζουριών; Η τοποθέτηση νέων κουφωµάτων και υαλοστασίων εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης Κτιριακά. Σε ότι αφορά την απλή αντικατάσταση των παντζουριών δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη για το πρόγραµµα εκτός εάν αυτή οδηγεί αποδεδειγµένα σε εξοικονόµηση ενέργειας. 57. Στην κατηγορία δαπάνης 1 Προµήθεια µηχανηµάτων ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Ο Οδηγός αναφέρει ότι είναι επιλέξιµες οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση εξοπλισµού όπου τεκµηριωµένα απαιτείται: α) Οι δαπάνες εκπαίδευσης θα ενσωµατώνονται στο τιµολόγιο αγοράς του εξοπλισµού; β) Οι δαπάνες εκπαίδευσης θα τιµολογούνται µε ελτίο Παροχής Υπηρεσιών; γ) Ποια τεκµηρίωση της αναγκαιότητας εκπαίδευσης θα απαιτείται; δ) Σε ποιο ύψος θα είναι περίπου αποδεκτή η δαπάνη (ως απόλυτη τιµή κόστους ή ως ποσοστό επί της δαπάνης του εξοπλισµού); Οι δαπάνες που θα αφορούν στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διακριτές και εύλογες και να καλύπτουν την αναγκαιότητα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέµατα ασφαλούς χρήσης του τεχνολογικά αναβαθµισµένου εξοπλισµού που εγκαθιστά η επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση το εύλογο των δαπανών δύναται να προκύπτει από τη συνεκτίµηση πολλαπλών παραγόντων όπως ενδεικτικά: η συνθετότητα και πρωτοτυπία της τεχνικής λύσης που υιοθετείται, η προϋπάρχουσα χρήση ανάλογων συστηµάτων, η υφιστάµενη κατάρτιση και εξειδίκευση του εκπαιδευόµενου προσωπικού, η γενικότερη πρακτική της αγοράς σε αντίστοιχα θέµατα κ.λπ. 58. Επιχείρηση που λειτουργεί τουριστικό κατάλυµα και οινοποιείο θέλει να επιδοτήσει την εκτύπωση διαφηµιστικών φυλλαδίων για τις περιβαλλοντικές δράσεις τόσο του καταλύµατος (βιοκλιµατικές σουίτες) όσο και του οινοποιείου (βιολογική καλλιέργεια). Μπορεί ή πρέπει τα φυλλάδια/έντυπα να απευθύνονται αποκλειστικά στις δράσεις του καταλύµατος; Ο οδηγός αναφέρει ότι πρέπει να προβάλλονται οι περιβαλλοντικές πολιτικές της επιχείρησης και όχι συγκεκριµένες δραστηριότητες της επιχείρησης. Όλες οι ενέργειες ενηµέρωσης και προβολής είναι επιλέξιµες, εφόσον αφορούν αποκλειστικά στις πράσινες ενέργειες και πολιτικές του καταλύµατος. (βλ. και απάντηση στην ερώτηση µε αριθµό 63). 59. Οι ενέργειες ανακύκλωσης µαγειρικού λαδιού, χαρτιού, γυαλιού, οι οποίες επιδοτούνται σύµφωνα µε τον οδηγό, αφορούν στην εγκατάσταση ολοκληρωµένων εξοπλιστικών συστηµάτων/τεχνολογιών που επιτελούν την όλη διαδικασία ανακύκλωσης εντός της επιχείρησης ή στην Σελίδα 14 από 22

15 τοποθέτηση απλών κάδων/δεξαµενών για τη συγκέντρωση των προς ανακύκλωση υλικών και τη µεταφορά τους σε εργοστάσια ανακύκλωσης; Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος ως επιλέξιµη δραστηριότητα είναι τόσο η υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προµηθειών όσο και η ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών. Η απλή τοποθέτηση κάδων/δεξαµενών για την συγκέντρωση των προς ανακύκλωση υλικών δεν αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων αλλά δεν παύει να αποτελεί µια φάση διαχείρισης απορριµµάτων η οποία επιδοτείται από το πρόγραµµα. 60. Τι θα µπορούσε να επιδοτηθεί για τη διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέρα από µια απλή φύτευση (δέντρα, λουλούδια); Είναι επιλέξιµη η διαµόρφωση δρόµων πρόσβασης στα κτίρια και χώρου στάθµευσης (ασφαλτόστρωση, πέτρα κτλ.); Η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεν είναι επιλέξιµη ως κατηγορία ενέργειας. Η φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών µε είδη προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες, είναι µια επιµέρους ενδεικτική ενέργεια η υλοποίηση της οποίας συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας και ύδατος. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στην απλή διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου χωρίς να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων εξοικονόµησης δεν είναι επιλέξιµη. 61. Το σύστηµα τεχνητού φωτισµού (φωτιστικά µε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης, ροοστάτες κ.λπ.) θα µπορούσε να τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο ή πρέπει να αφορά αποκλειστικά στις κτιριακές εγκαταστάσεις; Εφόσον οι δαπάνες συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας δεν αποκλείεται η αναβάθµιση του τεχνητού φωτισµού του περιβάλλοντος χώρου. 62. Οι ηλεκτρικές συσκευές εξοικονόµησης ενέργειας πρέπει υποχρεωτικά να αντικαταστήσουν κάποια παλιότερη και ενεργειακά ασύµφορη ή µπορεί και κάποιος που δε χρησιµοποιούσε π.χ. κάποιον ψύκτη ή κλιµατιστικό να αγοράσει τώρα έναν υδρόψυκτο ψύκτη και ένα κλιµατιστικό Α κλάσης; Η επιλέξιµη κατηγορία δαπανών αφορά σε αντικατάσταση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών µε συσκευές ενεργειακής κλάσης Α. 63. Ποιες θα µπορούσαν να είναι (ενδεικτικά) οι ενέργειες ενηµέρωσης των πελατών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές δράσεις της επιχείρησης (πέρα από τα φυλλάδια, λοιπά έντυπα, την ιστοσελίδα και τα οπτικοακουστικά µέσα); Οποιαδήποτε ενέργεια ενηµέρωσης των πελατών, η οποία διασυνδέεται µε την προώθηση της περιβαλλοντικής δράσης και πολιτικής της επιχείρησης, είναι δυνητικά επιλέξιµη. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες ενέργειες αξιολογούνται και σε συνάρτηση µε το γενικότερο επιχειρηµατικό σχέδιο και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον οδηγό του προγράµµατος. 64. Ξενοδοχειακή επιχείρηση που διαθέτει Ειδικό Σήµα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ (σε ισχύ) για τις ξενοδοχειακές της εγκαταστάσεις, αλλά ΕΝ διαθέτει άδειες λειτουργίας για εστιατόρια, µπαρ ή καταστήµατα που λειτουργούν Σελίδα 15 από 22

16 ήδη εντός της επιχείρησης, θα µπορούσε να καταθέσει επενδυτική πρόταση στ πλαίσιο του προγράµµατος; Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος (προϋπόθεση συµµετοχής υπ αριθ. 2) η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν πληρούται η συγκεκριµένη προϋπόθεση δεν είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης. 65. Οι άδειες λειτουργίας για τα καταστήµατα και τις εγκαταστάσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός του ξενοδοχείου, είναι απαραίτητο να κατατεθούν στο φάκελο υποβολής, ακόµη και εάν η επένδυση δεν περιλαµβάνει παρεµβάσεις στις εν λόγω βοηθητικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου; Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος στα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβάνεται η προσκόµιση του φωτοαντίγραφου Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ όπως ορίζεται µε το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006, καθώς και των λοιπών προβλεπόµενων αδειών που απαιτούνται (π.χ. άδειες καταστηµάτων και εγκαταστάσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος). Συνεπώς, είναι υποχρεωτική η προσκόµιση του συνόλου των προβλεπόµενων αδειών λειτουργίας της αιτούσας, ανεξαρτήτως του εάν οι υφιστάµενες άδειες αφορούν σε καταστήµατα ή εγκαταστάσεις που δεν περιλαµβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο. 66. Εάν οι άδειες για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητες για την υποβολή της πρότασης, αλλά βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης, τότε θα γινόταν δεκτή προς εξέταση πρόταση της οποίας ο φυσικός φάκελος θα περιελάµβανε: (α) το Ειδικό Σήµα του ΕΟΤ για το ξενοδοχείο και (β) τους αριθµούς πρωτοκόλλων από αιτήµατα προς τον ΕΟΤ για την έκδοση των σχετικών αδειών (δηλ. εστιατορίου, µπαρ, κλπ.); Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος τα παραπάνω δικαιολογητικά θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά για την εξέταση του φακέλου εφόσον µιλάµε για αιτήµατα ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ των αδειών και όχι για ΕΚ ΟΣΗ. 67. Στο ισόγειο κτιρίου όπου λειτουργεί ξενοδοχειακό κατάλυµα υπάρχει καφετέρια η οποία έχει ενοικιαστεί σε τρίτο πρόσωπο (έχει διαφορετικό ΑΦΜ από το ξενοδοχείο). Μπορεί η επιχείρηση που λειτουργεί ξενοδοχειακό κατάλυµα να υποβάλει πρόταση στο πρόγραµµα «Πράσινος Τουρισµός»; Ναι, εφόσον οι δαπάνες που θα αιτηθεί η επιχείρηση αφορούν αποκλειστικά και µόνο στο ξενοδοχείο. Επιπρόσθετα, στις καταναλώσεις µε βάση τις οποίες θα προσδιοριστούν οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου της αιτούσας επιχείρησης δεν δύνανται να συµπεριλαµβάνονται και οι καταναλώσεις της έτερης επιχείρησης (καφετέριας). Εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω τότε δεν υφίσταται ζήτηµα επιλεξιµότητας της αιτούσας. 68. Συνιστά περίπτωση «συνεργαζόµενης» ή «συνδεδεµένης» επιχείρησης, ξενοδοχειακό κατάλυµα που λειτουργεί ως Ο.Ε., στην οποία συµµετέχει ως κύριος µέτοχος φυσικό πρόσωπο που έχει επιπλέον ατοµική δραστηριότητα (µπαρ, ενοικιαζόµενα δωµάτια) και στεγάζεται στον ίδιο χώρο µε το ξενοδοχείο; Σελίδα 16 από 22

17 Βλ. σχετικά απάντηση στην ερώτηση µε αριθµό Στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) θα προσµετρώνται και τα άτοµα τα οποία κάνουν την πρακτική τους άσκηση για την απόκτηση πτυχίου; Στις ΕΜΕ δεν προσµετρώνται τα άτοµα που απασχολούνται στο πλαίσιο πρακτικής εξάσκησης. 70. Είναι επιλέξιµη η δαπάνη αντικατάστασης συστήµατος θέρµανσης (καυστήρας, λέβητας) συµβατικού καυσίµου µε σύστηµα καύσης βιοκαυσίµου τύπου PELLETS; Από τον οδηγό του προγράµµατος δεν προκύπτει απαγόρευση για την ανωτέρω επιλέξιµη δαπάνη, η οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον από το πετρέλαιο. εδοµένου όµως ότι ο βαθµός απόδοσης τέτοιων συστηµάτων εξαρτάται, τόσο από το σχεδιασµό των ίδιων των συστηµάτων όσο και από το είδος των pellets που χρησιµοποιούν δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι από την ανωτέρω ενέργεια προκύπτει εξοικονόµηση. Το τελευταίο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό τόσο από το είδος του εξοπλισµού που θα τοποθετηθεί αλλά και το είδος και την έκταση του εξοπλισµού που θα αντικατασταθεί. Συνεπώς, η δαπάνη είναι επιλέξιµη εφόσον αποδεδειγµένα οδηγεί σε εξοικονόµηση ενέργειας. 71. Είναι επιλέξιµη δαπάνη η κατάθεση του ποσού των 1.000,00 στη Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος/ ιεύθυνση ΕΑΡΘ/ Τµήµα Βιοµηχανιών του ΥΠΕΚΑ, που απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησης και την απονοµή του οικολογικού σήµατος;. Εάν ναι, µπορεί να ενταχθεί στο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς αντίστοιχη προσφορά; Η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιµη και µπορεί να συµπεριληφθεί στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης του εντύπου υποβολής χωρίς αντίστοιχη προσφορά. Ωστόσο, κατά την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου και προκειµένου να πιστοποιηθεί η εν λόγω δαπάνη θα πρέπει, µαζί µε το οικολογικό σήµα, να προσκοµιστεί και το σχετικό παραστατικό/αποδεικτικό καταβολής της δαπάνης. 72. Το σήµα Green Key που απονέµεται από τη FEE (Foundation for Environmental), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους ηµοσίων Υπηρεσιών, φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που σχετίζονται µε τον Τουρισµό, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προστασία της φύσης, την υγεία και την προστασία του καταναλωτή και έχει ως εθνικό συντονιστή για την Ελλάδα την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, είναι επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση; Στον οδηγό του προγράµµατος, περιλαµβάνεται πρόβλεψη για την επιλεξιµότητα είτε συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε απόκτησης του ευρωπαϊκού οικολογικού σήµατος. Το εν λόγω σήµα δεν αποτελεί σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εποµένως δεν είναι επιλέξιµο για χρηµατοδότηση. 73. Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούσαν βιβλία το 2009, τα ακαθάριστα έσοδα προκύπτουν από την αναγωγή του δηλωθέντος εισοδήµατος που αντιστοιχεί στα τεκµαρτά εισοδήµατα χωρίς παιδιά βάσει της ΠΟΛ 1146/ χωρίς να ελεγχθεί καθόλου το εισόδηµα στο Ε1; Τι γίνεται στην περίπτωση που το δηλωθέν ποσό στο Ε1 είναι διαφορετικό από αυτό του πίνακα της ΠΟΛ; Σελίδα 17 από 22

18 Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος τα ακαθάριστα έσοδα προκύπτουν από την αναγωγή του δηλωθέντος εισοδήµατος που αντιστοιχεί στα τεκµαρτά εισοδήµατα χωρίς παιδιά βάσει της ΠΟΛ 1146/ Κατά συνέπεια θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία και δεν θα ληφθεί υπ όψιν το δηλωθέν εισόδηµα στο Ε Σε περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης µέσα στο 2010, όπου η νέα επιχείρηση δεν έχει προλάβει να λάβει ακόµα το Ε.Σ.Λ. στο όνοµά της, µπορεί να υποβάλλει πρόταση προσκοµίζοντας την αίτηση στον ΕΟΤ; Και µέχρι πότε θα είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει το νέο Σήµα; Εάν η επιχείρηση έχει προέλθει από µεταβίβαση έχει δυνατότητα υποβολής πρότασης εφόσον: i. Η εταιρεία που συγχωνεύθηκε, εξαγοράσθηκε ή απορροφήθηκε διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ πριν την 1/1/2009. ii. Προσκοµισθεί το νέο Ειδικό Σήµα Λειτουργίας καθώς και το παλαιό. iii. Προσκοµισθεί το µισθωτήριο που είχε µισθώσει ο ιδιοκτήτης το ξενοδοχείο. iv. Προσκοµισθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την µεταβίβαση, πώληση του ξενοδοχείου από, στο νέο ιδιοκτήτη που το λειτουργεί. v. Πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του προγράµµατος στο σύνολό τους. Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισµό του ύψους του π/υ θα ληφθεί υπ' όψη ο κύκλος εργασιών της τελευταίας επιχείρησης µε την προϋπόθεση ότι η επιλέξιµη δραστηριότητα ενυπήρχε στην επιχείρηση η οποία συγχωνεύθηκε, εξαγοράστηκε ή απορροφήθηκε. Εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόµη το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας θα προσκοµισθεί το σχετικό αίτηµα προς τον ΕΟΤ κατά την υποβολή της πρότασης και το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας το αργότερο µε την υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης. 75. Σε επιχειρήσεις µικτές που εντός του χώρου του ξενοδοχείου/καταλύµατος λειτουργούν και εστιατόριο, µπαρ κ.λπ. και, βάσει του προγράµµατος, τους δίνεται η δυνατότητα (εφόσον τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις) να πραγµατοποιήσουν δαπάνες και σε αυτούς τους χώρους. Η διατήρηση της απασχόλησης θα ελεγχθεί µόνο για τον επιλέξιµο ΚΑ του ξενοδοχείου και όχι και για το εστιατόριο; Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος η διατήρηση της απασχόλησης θα αφορά αποκλειστικά στον επιλέξιµο ΚΑ. 76. Η γεώτρηση θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη; Η γεώτρηση δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµατος. 77. Όσον αφορά στη δέσµευση για τα ΑΜΕΑ µας αρκεί η τοποθέτηση µιας ράµπας για την οµαλή πρόσβαση των ατόµων αυτών σε ορισµένα από τα δωµάτια ή µήπως πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει η νοµοθεσία σχετικά µε τουαλέτες, διαστάσεις εισόδου, κ.λπ.; Σελίδα 18 από 22

19 Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για ΑΜΕΑ δεν υπάρχει περιορισµός για υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση όµως, οποιαδήποτε δαπάνη θα πρέπει να γίνει µε τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νοµοθεσία (κλίση, ανοίγµατα εισόδων κ.α.) και να είναι απολύτως χρηστική και λειτουργική. Έτσι για παράδειγµα, η δηµιουργία WC για ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης δεν είναι λειτουργική εάν δε διασφαλίζεται ταυτόχρονα η δυνατότητα «οριζόντιας» πρόσβασης (level access) στους εν λόγω χώρους. 78. Οι φορολογικές δηλώσεις που κατατίθενται ως δικαιολογητικά (Ε1, Ε3, κ.λπ.) αφορούν µόνο την επιχείρηση ή και στα φυσικά πρόσωπα που την απαρτίζουν (π.χ. σε µία Ο.Ε.); Τα φορολογικά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην επιχείρηση που θα υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο. 79. Η υλοποίηση του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου θα γίνει σε µία δόση; Ναι. 80. Σε περίπτωση µεταβολής της µετοχικής σύνθεσης µίας Ο.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται το ξενοδοχείο, υπάρχει περιορισµός για το ποσοστό που πρέπει να κατέχουν οι παλαιοί µέτοχοι; Επισηµαίνεται ότι θα διατηρηθεί το ίδιο ΑΦΜ και όλα τα πάγια που εκµεταλλεύεται το νοµικό πρόσωπο. Ο χρόνος µεταβολής (πριν ή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου) µπορεί να επηρεάσει την επιλεξιµότητα; Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οδηγό του προγράµµατος, θα πρέπει για οποιαδήποτε µεταβολή στην µετοχική σύνθεση του φορέα, να ενηµερώνεται αρµοδίως η αναθέτουσα αρχή προκειµένου να εξετασθεί αν αυτή η τροποποίηση δηµιουργεί πρόβληµα ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων και των όρων του προγράµµατος (βλ. συµπληρωµατικά και απάντηση στην ερώτηση µε αριθµό 81). 81. Είναι επιλέξιµη η επιχείρηση ακόµα και αν αλλάξει το 100% του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (π.χ. µεταβιβαστεί σε νέα επιχειρηµατική οντότητα) αλλά διατηρηθεί η λειτουργική µορφή του ξενοδοχείου µε το σύνολο των εγκαταστάσεων; Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει θα πρέπει να ενηµερωθεί αρµοδίως η αναθέτουσα αρχή προκειµένου να εξετασθεί εάν η νέα επιχειρηµατική οντότητα πληρoί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. Επίσης η νέα επιχειρηµατική οντότητα θα πρέπει να αναλάβει, στο σύνολο τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραµµα. 82. Αν σε µια επένδυση έχουν συµπεριληφθεί Εργασίες Ανάκτησης Θερµότητας µέσω εναλλάκτη, Τοποθέτηση Σκιάστρων (Τέντες), Σύστηµα Ανακύκλωσης Σκουπιδιών & Κοµποστοποίησης, Φωτιστικά & Λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης, Κατασκευή Κινητών (Ξύλινων µετακινούµενων όχι σταθερών) Ραµπών για πρόσβαση στη θάλασσα των ΑµεΑ και εργασίες Θερµοµόνωσης των Σωληνώσεων, θα απαιτηθούν Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος του ξενοδοχείου και άδεια πολεοδοµίας; Σελίδα 19 από 22

20 Μια επιχείρηση που πρόκειται να υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραµµα θα πρέπει κατά τις φάσεις υποβολής, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου και σύµφωνα µε τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Οδηγό του Προγράµµατος, να διαθέτει σε ισχύ το σύνολο των απαιτούµενων από το νόµο πιστοποιητικών, εγκρίσεων και αδειών. (βλ. συµπληρωµατικά και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις µε αριθµό 65 και 66). 83. Η εταιρεία έχει ως δραστηριότητα παιδικές κατασκηνώσεις. Μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο του προγράµµατος «Πράσινος Τουρισµός» ; Σύµφωνα µε τον οδηγό του Προγράµµατος, επιλέξιµες είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως τουριστικά καταλύµατα και λειτουργούν απαραιτήτως µε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας το οποίο εκδίδεται από τον Ε.Ο.Τ Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αποδεδειγµένα δεν µπορεί να θέσει στόχο εξοικονόµησης ύδατος έχει δυνατότητα να συµπεριλάβει επιλέξιµες δαπάνες της συγκεκριµένης κατηγορίας ενεργειών; Εφόσον επιλεγούν δαπάνες των δύο πρώτων κατηγοριών θα πρέπει να τεθούν αντίστοιχα και οι δύο (2) στόχοι. 85. Όταν υλοποιηθεί ο ένας εκ των δύο στόχων θα ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας; Σε αυτή την περίπτωση ο στόχος θα καθορίζεται από τη µία δράση µέσω της οποίας θα γίνεται εξοικονόµηση (ενέργειας ή ύδατος) και αυτή θα έχει συντελεστή βαρύτητας 100%. 86. Ο οδηγός του προγράµµατος λέει: «Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους». Μια ηµοτική Επιχείρηση µε τη µορφή Α.Ε. ή ΝΠΙ η οποία εκµεταλλεύεται ένα ξενοδοχείο είναι επιλέξιµη; Σκοπός του προγράµµατος είναι η παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ιδιωτικούς φορείς που δρουν µε κριτήρια ιδιωτικής οικονοµίας και δεν έχουν, άµεσα ή έµµεσα, προνοµιακή σχέση µε το ηµόσιο είτε µε δηµόσιους φορείς, οι οποίοι δύνανται να ασκούν, άµεσα ή έµµεσα, αποφασιστική επιρροή λόγω της συµµετοχής τους στο µετοχικό τους κεφάλαιο ή της χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής τους ή µέσω των κανόνων που διέπουν τη µεταξύ τους σχέση. Για τους σκοπούς του προγράµµατος η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το ηµόσιο ή ΝΠ (όπως εν προκειµένω οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τεκµαίρεται κατά περίπτωση από την εξέταση, κατ αρχάς της µετοχικής σύνθεσης του φορέα που υποβάλλει την πρόταση, αλλά και ενδεχοµένως άλλων δεδοµένων (π.χ. καταστατικό, ισολογισµοί κ.λπ.). 87. Επιχείρηση διαθέτει συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, καυσίµων και νερού (βιολογικός κ.λπ.). Μπορεί να υποβάλει πρόταση για ενέργειες π.χ. φύτευσης, ΑΜΕΑ (ράµπες), προβολή, ιστοσελίδα; Εάν ναι, πως αξιολογείται η εξοικονόµηση των επιλέξιµων ενεργειών; Σε κάθε περίπτωση, η αιτούσα οφείλει να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα περιλαµβάνει ενέργειες που οδηγούν κατ ελάχιστον στην επίτευξη ενός εκ των δύο στόχων (ενέργειας ή ύδατος). Η δε επενδυτική πρόταση θα αξιολογηθεί Σελίδα 20 από 22

21 µε βάση τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά προβλέπονται στον οδηγό του προγράµµατος. 88. Στην ενιαία οικονοµική µονάδα ποιο είναι το όριο συγκέντρωσης ενισχύσεων; Στην ενιαία οικονοµική µονάδα ισχύουν τα όρια έτσι όπως αυτά αναφέρονται στις προϋποθέσεις 4 και 5 του οδηγού του προγράµµατος (Βλ. συµπληρωµατικά και απάντηση στην ερώτηση µε αριθµό 9). 89. Επιχείρηση διαθέτει σήµα λειτουργίας πριν την 1/1/2009 και επιλέξιµο ΚΑ. Παράλληλα, το σύνολο του κύκλου εργασιών το 2009 από δραστηριότητες εκτός τουρισµού είναι ,00 ευρώ. Η δραστηριότητα του καταλύµατος απέδωσε έσοδα (µε αντίστοιχες διανυκτερεύσεις) το έτος Τι αριθµό διανυκτερεύσεων θα βάλει για τον υπολογισµό του Λ; Εφόσον δεν µπορεί να δοθεί το σύνολο των στοιχείων που απαιτεί το πρόγραµµα, (στην προκειµένη περίπτωση ο αριθµός διανυκτερεύσεων 2009) δεν µπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο. 90. υο ατοµικές επιχειρήσεις που είναι επιλέξιµες στο πρόγραµµα του Πράσινου Τουρισµού µελλοντικά θα συγχωνευθούν σε µια Ο.Ε. Σαν ατοµικές δεν έχουν πρόβληµα µε τον Κανόνα De minimis, αν όµως συγχωνευθούν θα ξεπερνούν το ποσό των Θα υπάρχει πρόβληµα µε την αποπληρωµή του προγράµµατος; Οι απαιτήσεις τήρησης του κανόνα De minimis ισχύουν καθ όλη την περίοδο υποβολής, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων. 91. Θα µπορούσε το επενδυτικό σχέδιο να περιλαµβάνει δαπάνες µόνον για το εστιατόριο της επιχείρησης - εφόσον φυσικά ισχύουν οι προϋποθέσεις - ή πρέπει να πραγµατοποιηθούν και δαπάνες για το τουριστικό κατάλυµα; Σε τι ποσοστό πρέπει να πραγµατοποιηθούν δαπάνες για τις εγκαταστάσεις του καταλύµατος και τις εγκαταστάσεις της παροχής υπηρεσιών αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος, επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως καταλύµατα (ΚΑ πλην και ). Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν στις εγκαταστάσεις των συγκεκριµένων ΚΑ. Λαµβάνοντας υπ όψιν όµως το γεγονός ότι, εντός ορισµένων τουριστικών καταλυµάτων λειτουργούν και εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης (εστιατόρια και µπαρ), δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν και σε αυτούς τους χώρους ενέργειες που συνεπάγονται επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος. Βάσει των ανωτέρω, οι ενέργειες θα πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο το τουριστικό κατάλυµα και συµπληρωµατικά τυχόν εγκαταστάσεις παροχής εστίασης εφόσον φυσικά πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράµµατος. 92. Μια επιχείρηση είναι συνδεδεµένη µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, όµως οι ανάγκες της δεν καλύπτονται και υποχρεώνεται να αγοράζει νερό. Τα τιµολόγια αγοράς νερού υπολογίζονται στην ετήσια κατανάλωση νερού όπου περιγράφεται η υφιστάµενη κατανάλωση; Σελίδα 21 από 22

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ 14/1/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκυρήχθηκε το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επιλέξιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα - Πράσινη Επιχείρηση 2010

Πρόγραµµα - Πράσινη Επιχείρηση 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινη Επιχείρηση 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών Κτιριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 20/12/2010 έως 31/03/2011

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 20/12/2010 έως 31/03/2011 ΕΣΠΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 20/12/2010 έως 31/03/2011 Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» αποσκοπεί:: Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΙΟΣ 2014 1 I. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1. Ίδια συµµετοχή Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου Για τη διευκόλυνση των ικαιούχων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Πιο κάτω αναφέρονται οι συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσιεύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013 - Α. Περιγραφή ράσης Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει την ενίσχυση του εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ε.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ε.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΚΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ε.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/ΒΣΕΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Προς : ΥΠΟΙΟ Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Συµπληρώνεται η επωνυµία της Τράπεζας («ΕΦ»), η οποία επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα