ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ KAI ΣΩΛΗΝΩΝ PVC» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελίδα 2 από 24

3 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (στο εξής «ΕΠΑ Αττικής») συστήθηκε το έτος 2001 και δραστηριοποιείται στη διανομή και πώληση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2364/1995, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει. Με την υπ αρ. Δ1/18887/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει τροποποιημένη, χορηγήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής το αποκλειστικό δικαίωμα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, καθώς και πώλησης φυσικού αερίου, εντός γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Αττικής. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού η ΕΠΑ Αττικής ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Σωλήνων Πολυαιθυλενίου και Σωλήνων PVC», Κωδικός Διαγωνισμού Μ04/102012, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την 06/11/2012 και ώρα 15:00 στα γραφεία της, στη Λεωφόρο Αθηνών & Σπύρου Πάτση, Τ.Κ , Αθήνα και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Υποψηφίους να υποβάλουν Προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και των λοιπών Τευχών του Διαγωνισμού Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής με τη διεύθυνση Η παρούσα Προκήρυξη και τα Παραρτήματα της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα παραλάβουν τα διαγωνιστικά τεύχη σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΠΑ Αττικής, αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (fax) στο , υπόψη: Διεύθυνσης Προμηθειών και Συμβάσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του εν λόγω Διαγωνισμού Η παρούσα Προκήρυξη αποτελείται από το παρόν κείμενο και τα παρακάτω Τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο (στο εξής: «Προκήρυξη»): Ι) Προκήρυξη με τα Παραρτήματά της ΙΙ) ΙΙΙ) ΙV) Υπόδειγμα Σύμβασης με τα Παραρτήματά της Γενικοί Όροι Προμήθειας Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς V) Τεχνικές Προδιαγραφές τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία της Προσφοράς, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με την παρούσα. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1. Τα υλικά που αποτελούν αντικείμενο της Προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι Αντικείμενο Προμήθειας και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων της παρούσας Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους Προμήθειας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Τεύχος V της παρούσας Οι Προσφορές που θα υποβληθούν είναι δεσμευτικές, δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα και Σελίδα 3 από 24

4 Οι Υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα (1) ή περισσότερα ή/και για όλα τα είδη υλικών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι Αντικείμενο Προμήθειας και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων της παρούσας Η αξιολόγηση και η ανάθεση της Σύμβασης ή των Συμβάσεων Προμήθειας για τα υλικά θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.8 της παρούσας Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπό προμήθεια υλικών, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι Αντικείμενο Προμήθειας και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Τριάντα Επτά Χιλιάδων, Εννιακοσίων Ένα ΕΥΡΩ και Εξήντα Λεπτών ( ,60) συμπεριλαμβανομένης και τυχόν χρονικής παράτασης της Σύμβασης (ή των Συμβάσεων) που θα ανατεθεί. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Ο ως άνω προϋπολογισμός αποτελεί ενδεικτική πρόβλεψη και η ΕΠΑ Αττικής σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να δαπανήσει τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι ποσά κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Συγκεκριμένα, η ΕΠΑ Αττικής σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να αναθέσει το σύνολο των ενδεικτικών, ως άνω, ποσοτήτων της Προμήθειας και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει αζημίως το τελικό αντικείμενο της προμήθειας ανά είδος υλικού. Ειδικότερα, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις συνολικές ενδεικτικές ποσότητες των Υλικών έως 30% επί του προϋπολογισμού των υλικών της κάθε Σύμβασης που θα ανατεθεί ή/και να αυξήσει τις συνολικές ενδεικτικές ποσότητες των Υλικών έως και 50% επί του προϋπολογισμού των υλικών της κάθε Σύμβασης που θα ανατεθεί, χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των επιμέρους Συμβατικών Τιμών Παραγγελίες-Παραδόσεις Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται με επιμέρους εντολές (call-off orders) από την ΕΠΑ Αττικής. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί κάθε επιμέρους εντολή και να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Αντικείμενο Προμήθειας και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων Με την εκάστοτε παραγγελία (call off order) ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να υποβάλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, πρόγραμμα παραγωγής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία έναρξης και περάτωσης της παραγωγής καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία τα συμβατικά υλικά θα είναι έτοιμα προς διάθεση στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί εγγράφως την ΕΠΑ Αττικής για την εκάστοτε εισαγωγή υλικών στην αποθήκη του και θα παρέχει στην ΕΠΑ Αττικής τη δυνατότητα ελέγχου των εισαχθέντων υλικών (παραστατικά, επίσκεψη στην αποθήκη). Η παραλαβή των υλικών εκάστης τμηματικής εισαγωγής, γίνεται από την ΕΠΑ Αττικής ή από πρόσωπα που υποδεικνύει εγγράφως η ΕΠΑ Αττικής, με τον τρόπο που υποδεικνύει η ΕΠΑ Αττικής και πραγματοποιείται τμηματικά στις αποθήκες που υποδεικνύονται εγγράφως από την ΕΠΑ Αττικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Τεύχους ΙΙ Υπόδειγμα Σύμβασης. Η αμοιβή του Αναδόχου όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Σύμβασης θεωρείται ότι θα συμπεριλαμβάνει και την αμοιβή του για τη φύλαξη των υλικών στην αποθήκη του και τυχόν δαπάνες του, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί Καθυστέρηση ή αδυναμία του Αναδόχου να παραδώσει τα εκάστοτε αιτούμενα προς παραλαβή υλικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων που έχει οριστεί από την ΕΠΑ Αττικής, συνιστά μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων για Σελίδα 4 από 24

5 παράδοση των υλικών και συνεπάγεται επιβολή ποινικής ρήτρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Τεύχους ΙΙΙ - Γενικοί Όροι Προμήθειας και δικαίωμα της ΕΠΑ Αττικής να καταγγείλει τη Σύμβαση Τα υλικά θα παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα INCOTERMS (2010) για παράδοση DDP Insurance PAID BY supplier", δηλαδή ο Ανάδοχος θα βαρύνεται με την (μέχρι και την παράδοση) δαπάνη ασφάλισης των υλικών κατά παντός κινδύνου. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους (φορτηγό με γερανό εκφόρτωσης, προσωπικό, κλπ) για την εκφόρτωση των σωλήνων (κουλούρες και ευθύγραμμους) επί εδάφους στο χώρο που θα του υποδεικνύει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. Ο τρόπος συσκευασίας των σωλήνων (αριθμός σωλήνων ανά παλέτα) θα καθορίζεται από κοινού με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία των τμηματικών παραδόσεων Οι προβλεπόμενες προθεσμίες παράδοσης μπορούν να παραταθούν μονομερώς από την ΕΠΑ Αττικής με έγγραφη δήλωση προς τον Προμηθευτή Η Σύμβαση που θα ανατεθεί θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΠΑ Αττικής για χρονικό διάστημα έως και για έξι (6) επιπλέον μήνες, με τους ίδιους όρους. 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη Ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και διενεργείται στα πλαίσια του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΦΕΚ Β 1271/ ) Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης είναι τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του Διαγωνισμού, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη πρέπει να υποβάλλονται για κάθε Σελίδα 5 από 24

6 μέλος του ομίλου, της σύμπραξης, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων ξεχωριστά Οι Ενώσεις Εταιρειών ή Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την από κοινού Προσφορά, υποχρεούνται όμως να έχουν συντάξει ιδιωτικό συμφωνητικό δεσμευτικό για τα μέλη τους για σύσταση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης, καθώς και να συστήσουν Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε περίπτωση κήρυξής τους ως Αναδόχων. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Εταιρειών θα ευθύνεται έναντι της ΕΠΑ Αττικής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των απαιτήσεων της ΕΠΑ Αττικής Οι Ενώσεις Εταιρειών ή Κοινοπραξίες επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνον εφόσον έχουν κατά μέγιστο όριο τρία (3) μέλη. Επίσης, ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν τουλάχιστον 60% ως επικεφαλής (leader). Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους θα πρέπει να ορίζονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό και αναγράφονται απαραιτήτως στην Επιστολή Υποβολής Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, η Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπονται μεταγενέστερες μεταβολές στα ποσοστά των μελών που συνθέτουν την Ένωση Εταιρειών ή την Κοινοπραξία Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν, κατ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: α) Να είναι κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι κατασκευαστών σωλήνων πολυαιθυλενίου και σωλήνων PVC κατάλληλων για χρήση σε δίκτυα φυσικού αερίου, με έδρα χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους με συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε.. β) Οι κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι κατασκευαστών σωλήνων πολυαιθυλενίου και σωλήνων PVC να έχουν κατά την τελευταία 3ετία (2009, 2010, 2011) σωρευτικά κύκλο εργασιών για προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου και σωλήνων PVC ύψους τουλάχιστον Εκατόν Πενήντα Χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ,00). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα ανωτέρω κριτήρια της παραγράφου πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον από ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας, Ένωσης Εταιρειών κλπ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου Τομέα ή από την Αναθέτουσα Αρχή, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και όσα νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα αυτοτελώς δεν δικαιούται να είναι και μέλος άλλης υποψηφίας Ένωσης Εταιρειών. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, η Προσφορά του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου και οι Αιτήσεις Συμμετοχής και Προσφορές των Ενώσεων Εταιρειών ή Κοινοπραξιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το ίδιο νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος μίας μόνον Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας που Σελίδα 6 από 24

7 υποβάλλει υποψηφιότητα. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι Αιτήσεις Συμμετοχής και Προσφορές των Ενώσεων Εταιρειών ή Κοινοπραξιών που έχουν κοινό μέλος. Κάθε Υποψήφιος υποβάλλει μία μόνον Προσφορά, άλλως αποκλείεται από το Διαγωνισμό Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται: α) Οι Υποψήφιοι εις βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. ii) iii) iv) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308 του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. β) Όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. γ) Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. δ) Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας. ε) Όσοι, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν αποδειχθεί ότι προκειμένου να εμφανισθούν ως συμμορφούμενοι με τους όρους του Διαγωνισμού, έχουν παράσχει οποιαδήποτε ανακριβή ή ψευδή πληροφορία. στ) Όσοι, στην περίπτωση Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας που υποβάλλει από κοινού Προσφορά, δεν προσκομίσουν το ιδιωτικό συμφωνητικό που προβλέπεται στην παρ και ζ) Οι Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον μέλος της. η) Νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει Προσφορά ταυτόχρονα τόσο μεμονωμένα όσο και ως μέλος Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων, καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προσώπων που έχουν κοινό μέλος κατά την υποβολή της Προσφοράς. Σελίδα 7 από 24

8 3.4. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική και η Προσφορά στο Διαγωνισμό, όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς και κάθε σχετική επικοινωνία, κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, αίτηση, κλπ. από και προς την ΕΠΑ Αττικής διατυπώνονται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα Τεχνικά έγγραφα ή εγχειρίδια, τα οποία από την φύση τους είναι ιδιαίτερα δυσχερές ή αδύνατον να μεταφραστούν στην Ελληνική, θα γίνονται κατ εξαίρεση δεκτά εφόσον έχουν συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα ή εφόσον συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφρασή τους στα Αγγλικά. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Η ακρίβεια της μετάφρασης πρέπει να πιστοποιείται από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας του ενδιαφερομένου ή από Έλληνα δικηγόρο ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, ασυμφωνίες ή αντιθέσεις μεταξύ εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του Διαγωνισμού ή/και στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης, υπερισχύει η Ελληνική έκδοσή τους Οι Ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει την παρούσα Προκήρυξη και τα στοιχεία των οποίων έχουν καταγραφεί στο Πρωτόκολλο Παραλαβής της ΕΠΑ Αττικής, δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις επί των Τευχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για τη διενέργεια του Διαγωνισμού αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους με τηλεομοιοτυπία στη Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων, Fax: (+30) Οι εν λόγω αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και λοιπών αναγκαίων για τη Διενέργεια του Διαγωνισμού πληροφοριών θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι και την 31/10/2012. Η ΕΠΑ Αττικής δεν θα κάνει δεκτές ερωτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής Ουδεμία άλλη πληροφορία σε σχέση με Διαγωνισμό δύναται να δοθεί σε ενδιαφερόμενους από την ΕΠΑ Αττικής, τα όργανα αυτής ή τους λοιπούς Υποψηφίους Η ΕΠΑ Αττικής θα συγκεντρώσει όλες τις αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ερωτήματα που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει εγκαίρως σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν, εκδίδοντας «Τεύχος Διευκρινίσεων», το οποίο θα μπορούν να προμηθευτούν οι Υποψήφιοι ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους με φαξ από την ΕΠΑ Αττικής. Τυχόν καθυστερήσεις δεν θα θεωρηθούν ως λόγος παράτασης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών Στο Τεύχος Διευκρινίσεων είναι δυνατόν να περιληφθούν και βελτιώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των όρων της παρούσας Προκήρυξης που τυχόν προκύψει ότι απαιτούνται. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Υποψήφιοι να μην αμελήσουν να το προμηθευτούν Οι όποιες διευκρινίσεις και επιπλέον πληροφορίες που θα δοθούν από την ΕΠΑ Αττικής θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης και θα κοινοποιούνται σε όλους όσους έχουν παραλάβει την Προκήρυξη και έχουν καταγραφεί στο Πρωτόκολλο Παραλαβής Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δίδονται από την ΕΠΑ Αττικής σε σχέση με το Διαγωνισμό είναι εμπιστευτικές, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν από τους παραλήπτες μόνον για τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό. Η επιβαλλόμενη με την παρούσα υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και Σελίδα 8 από 24

9 μετά την ολοκλήρωση του παρόντος Διαγωνισμού και θα δεσμεύει και τους Υποψηφίους, που δεν ανακηρύχθηκαν Ανάδοχοι ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο εφόσον αυτός τυγχάνει φυσικό πρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου με προσωπική υποβολή ή ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier), με την προϋπόθεση ότι ο Ενιαίος Φάκελος Προσφοράς θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής το αργότερο έως την 06/11/2012 και ώρα 15:00, που είναι η τελευταία προθεσμία και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Προσφοράς. Η κατάθεση των Προσφορών θα γίνει στη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων Λεωφόρος Αθηνών & Σπύρου Πάτση Τ.Κ , Αθήνα Υπόψη: Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Οι Προσφορές θα σφραγίζονται κατά την παραλαβή τους, με σημείωση της ακριβούς ημερομηνίας και ώρας παραλαβής. Οι Υποψήφιοι θα λαμβάνουν έγγραφη σχετική βεβαίωση παραλαβής (Πρωτόκολλο Παραλαβής). Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης του Φακέλου Προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσής του στη Διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ της παρούσας και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιότητας, μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier). Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΠΑ Αττικής ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Φάκελοι Προσφοράς ή οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία που παραδίδονται μετά από την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτά για κανένα λόγο, έστω και αν απεστάλησαν εγκαίρως. Φάκελοι Προσφοράς που υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης θεωρούνται εκπρόθεσμοι, δεν γίνονται σε καμία περίπτωση δεκτοί από την ΕΠΑ Αττικής και επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς να αποσφραγισθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των Φακέλων Προσφοράς, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή όλων των Φακέλων Προσφοράς Οι Προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς. Στο εξωτερικό μέρος του Ενιαίου Φακέλου Προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, η επωνυμία κάθε μέλους αυτής), η ημερομηνία υποβολής των Προσφορών και η ένδειξη: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC» Μέσα στον ενιαίο Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία σε τρεις (3) ξεχωριστούς και σφραγισμένους Υποφακέλους ως εξής: Σελίδα 9 από 24

10 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Υποφάκελος αυτός είναι κλειστός και σφραγισμένος και φέρει ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος του την πλήρη επωνυμία του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, η επωνυμία κάθε μέλους αυτής), την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς και την ένδειξη: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Στον Υποφάκελο αυτόν τοποθετούνται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, από δικηγόρο, συμβολαιογράφο, όλες τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ή τα ΚΕΠ, όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που ορίζονται στην παρ της παρούσας ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος αυτός είναι κλειστός και σφραγισμένος και φέρει ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος του την πλήρη επωνυμία του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, την διεύθυνση και επωνυμία κάθε μέλους αυτής), την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς και την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον Υποφάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο όλα τα ζητούμενα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς όπως αυτά ορίζονται στην παρ της παρούσας ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος αυτός είναι κλειστός και σφραγισμένος και φέρει ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος του την πλήρη επωνυμία του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, η επωνυμία κάθε μέλους αυτής), την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς και την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον Υποφάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο όλα τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς όπως αυτά ορίζονται στην παρ της παρούσας Προσφορές των οποίων οι Φάκελοι ή Υποφάκελοι υποβάλλονται ανοικτοί δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Κάθε Υποψήφιος θα συντάξει και θα υποβάλει την Προσφορά του αυστηρά σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν στην Προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Υποψήφιο. Η Προσφορά απορρίπτεται αν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των Προσφορών Η Προσφορά απορρίπτεται αν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή αν είναι υπό αίρεση ή αν δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι Υποψήφιοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, όπως η Σελίδα 10 από 24

11 ημερομηνία αυτή ορίζεται στο άρθρο της παρούσας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται Οι Υποψήφιοι οφείλουν να παρατείνουν το χρόνο ισχύος των Προσφορών τους μετά από έγγραφο αίτημα της ΕΠΑ Αττικής σε οποιαδήποτε στιγμή πριν την ως άνω λήξη ισχύος τους, άλλως θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους σχετικά με το Διαγωνισμό ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν γίνονται δεκτές αποκλίσεις, εξαιρέσεις κτλ. σχετικά με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υλικών, όπως αυτά περιγράφονται στο Τεύχος V, Παράρτημα Ι Τεχνικές Προδιαγραφές. Περαιτέρω, δεν γίνονται δεκτές αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών ή/και του επιπέδου ασφαλείας των υπό προμήθεια υλικών, ή/και έκπτωση στις λειτουργικές ιδιότητες του υλικού, καταστρατήγηση των κανόνων του ανταγωνισμού και του καθεστώτος ίσης μεταχείρισης των Υποψηφίων Κάθε Υποψήφιος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, δικαιούμενος μόνον να σημειώσει επουσιώδεις, κατά την κρίση της ΕΠΑ Αττικής, αποκλίσεις, εξαιρέσεις κτλ. από τους όρους των Τευχών της Προκήρυξης. Ο χαρακτηρισμός των αποκλίσεων ως επουσιωδών ή μη, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού και ποικίλει ανάλογα με το υλικό και την κάθε περίπτωση απόκλισης. Οι ουσιώδεις αποκλίσεις αποτελούν αιτία απόρριψης της Προσφοράς Σε περίπτωση επουσιωδών αποκλίσεων, εξαιρέσεων κλπ., αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κατάλογο που θα υποβληθεί ως ξεχωριστό μέρος του Υποφακέλου Β της Τεχνικής Προσφοράς, για να ληφθούν υπ όψη από την ΕΠΑ Αττικής. Τονίζεται ότι μόνο αποκλίσεις, εξαιρέσεις κτλ. που περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο Β θα ληφθούν υπ όψη και θα αξιολογηθούν. Αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. που περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο Γ και δεν περιλαμβάνονται στο Υποφάκελο Β δεν θα αξιολογηθούν και δύνανται να αποτελέσουν αιτία απόρριψης της Προσφοράς ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εσωκλείσουν στον Υποφάκελο Α: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού ύψους Έντεκα Χιλιάδων, Οκτακοσίων Ενενήντα Έξι Ευρώ ( ,00). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς. Προσφορές που δεν περιέχουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν αξιολογούνται και απορρίπτονται Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται για την ΕΠΑ Αττικής υπέρ του Υποψηφίου και θα είναι απόλυτα σύμφωνη με το Υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση που η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα καλέσει τον Υποψήφιο να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος άρθρου εντός προθεσμίας που θα οριστεί από την Επιτροπή. Οι Υποψήφιοι που δεν θα συμμορφωθούν αποκλείονται από το Διαγωνισμό. Σελίδα 11 από 24

12 Η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καλύπτει τη συμμετοχή του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει ολικά ή μερικά κατά τη κρίση της ΕΠΑ Αττικής στις εξής περιπτώσεις: - εάν ο Υποψήφιος, ενώ έχει κηρυχθεί Ανάδοχος, αρνηθεί να υπογράψει τη Σύμβαση κατά τους όρους της Προκήρυξης αν και έχει κληθεί προς τούτο σύμφωνα με την Προκήρυξη, - εάν ο Υποψήφιος δεν προσκομίσει με την υπογραφή της Σύμβασης τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της παρούσας, - εάν ο Υποψήφιος παραβιάσει τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, - εάν ο Υποψήφιος αποχωρήσει από το Διαγωνισμό ή τροποποιήσει ή ανακαλέσει την Προσφορά του Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, εφόσον δεν έχει καταπέσει, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης από αυτόν και εφόσον προσκομίσει τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Στους λοιπούς Υποψήφιους η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφεί εντός εύλογου διαστήματος από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να παρατείνουν την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής τους μετά από γραπτό αίτημα της ΕΠΑ Αττικής, οποιαδήποτε στιγμή πριν το τέλος ισχύος της Προσφοράς άλλως θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους σχετικά με το Διαγωνισμό Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται με αποκλειστική δαπάνη του Υποψηφίου, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο είναι πρώτης ζήτησης, περιέχει παραίτηση από το δικαίωμα διαίρεσης και δίζησης και λοιπές προσωπικές ενστάσεις και πρέπει να εκδίδεται από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή από Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών και που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.. Η Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα άλλως συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, η ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία, να εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, να καλύπτει ατομικά κάθε μέλος ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεο και να περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης Προμήθειας σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Τεύχος ΙΙ Παράρτημα ΙΙΙ Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να προσκομίσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας, κατόπιν συμφωνίας των μερών η οποία θα ενσωματώνεται στη Σύμβαση, θα παρακρατείται ποσοστό 10% επί της εκάστοτε παράδοσης υλικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Τεύχους ΙΙ Σύμβαση Προμήθειας. Σελίδα 12 από 24

13 3.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών, η υπηρεσία της ΕΠΑ Αττικής που τις παρέλαβε (Πρωτόκολλο Γραμματείας Διεύθυνσης Προμηθειών & Συμβάσεων) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού Η αποσφράγιση των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τον Ενιαίο Φάκελο Προσφοράς και θα μονογράψει το εξωτερικό των Υποφακέλων που περιλαμβάνονται σ αυτόν και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή θα ελέγξει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών του Υποφακέλου Α, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης. Κατά τo στάδιο αυτό, η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Υποψηφίους να παρέχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων και στοιχείων Οι Υποψήφιοι θα απαντήσουν γραπτά στα ερωτήματα της αρμόδιας Επιτροπής το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των ερωτημάτων αυτών Θα γίνουν αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση μόνο οι Προσφορές που περιλαμβάνουν όλα τα δικαιολογητικά στον Υποφάκελο Α, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου του περιεχομένου του Υποφακέλου Α προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. Η Τεχνική Προσφορά (Υποφάκελος Β) και η Οικονομική Προσφορά (Υποφάκελος Γ) επιστρέφονται στους Υποψηφίους, χωρίς να αποσφραγιστούν Στη συνέχεια, οι Προσφορές, των οποίων το περιεχόμενο του Υποφακέλου Α έχει γίνει αποδεκτό, θα υποβληθούν στην αρμόδια Επιτροπή για αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς (Υποφάκελος Β). Οι Τεχνικές Προσφορές θα ελεγχθούν για την πληρότητα τους και για την τήρηση όσων ορίζονται στο άρθρο της Προκήρυξης. Κατά το στάδιο αυτό, η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Υποψηφίους να παρέχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων και στοιχείων Οι Υποψήφιοι θα απαντήσουν γραπτά μόνον στα συγκεκριμένα ερωτήματα της αρμόδιας Επιτροπής το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των ερωτημάτων αυτών Προσφορές, των οποίων η Τεχνική Προσφορά (Υποφάκελος Β) δεν πληροί μία ή περισσότερες προϋποθέσεις από αυτές που ορίζονται στην Προκήρυξη απορρίπτονται συνολικά και η Οικονομική Προσφορά (Υποφάκελος Γ) επιστρέφεται στους Υποψηφίους χωρίς να αποσφραγιστεί Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Φακέλων Α και Β, η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές (Υποφακέλους Γ) μόνο των τεχνικά παραδεκτών Προσφορών. Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει δημόσια σε ημέρα, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί στους εναπομείναντες Υποψηφίους. Οι Υποψήφιοι δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό. Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τους Υποφακέλους Γ και θα μονογράψει τα περιεχόμενα σε αυτούς Σελίδα 13 από 24

14 έγγραφα. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σε κλειστή συνεδρίαση την οικονομική αξιολόγηση των Προσφορών και κατόπιν θα συντάξει σχετικό Πρακτικό Κατά την παραλαβή των Προσφορών, την αποσφράγιση κάθε Υποφακέλου τους (Α, Β και μετά Γ) και την επιστροφή Προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των στοιχείων των Προσφορών που υποβλήθηκαν σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει Προσφορές που θα κριθούν ότι έχουν πολύ χαμηλές τιμές, αφού προηγουμένως ζητηθούν πληροφορίες και στοιχεία που να δικαιολογούν τις χαμηλές αυτές τιμές και εφόσον δεν πεισθεί για την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων και τη δυνατότητα υλοποίησης των Προσφορών ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΡΙΤΟΥ Οι Υποψήφιοι μπορούν να επικαλεσθούν ότι διαθέτουν την εμπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες ή την οικονομική ικανότητα οικονομικού φορέα, κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 45 του ΠΔ. 59/2007, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που θα αναλάβουν και ότι με τον τρόπο αυτό πληρούν όλους τους όρους της Προκήρυξης Ειδικότερα: i) Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά μπορεί να κάνει χρήση της ικανότητας ή να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων (στο εξής «τρίτος φορέας»), προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης σχετικά με (α) τη χρηματοοικονομική ικανότητα και (β) τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες των Υποψηφίων, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. ii) Στην περίπτωση αυτή ο Υποψήφιος υποχρεούται να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι για την εκτέλεση της Σύμβασης διαθέτει πράγματι τα αναγκαία μέσα και τους πόρους των τρίτων φορέων που επικαλείται. iii) Για το σκοπό αυτό, ο Υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του στον Υποφάκελο Α, με ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: α) Έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Υποψήφιου και του τρίτου φορέα, από την οποία να προκύπτει πλήρης δέσμευση του τρίτου φορέα να παράσχει στον Υποψήφιο τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση της Σύμβασης. β) Έγγραφη δήλωση του τρίτου φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της οποίας ο τρίτος φορέας θα αναλαμβάνει ευθεία υποχρέωση έναντι της ΕΠΑ Αττικής να παράσχει στον Υποψήφιο τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση της Σύμβασης και θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. γ) Κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα του τρίτου φορέα από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα που υπογράφουν την υπό (α) σύμβαση και την υπό (β) δήλωση, έχουν πλήρη εξουσία εκπροσώπησης του τρίτου φορέα για το συγκεκριμένο σκοπό. δ) Όλα τα έγγραφα και εν γένει στοιχεία που απαιτεί η Προκήρυξη για την απόδειξη των επικαλούμενων ικανοτήτων, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται Σελίδα 14 από 24

15 iv) αναλυτικά στις παρ (Υποφάκελος Α) και (Υποφάκελος Β) της παρούσας. Υπό τους ίδιους όρους, μια Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών που υποβάλλει Προσφορά μπορεί να επικαλείται την ικανότητα ή να στηρίζεται στις δυνατότητες των συμμετεχόντων μελών της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών ή άλλων τρίτων φορέων. v) Κάθε τρίτος φορέας μπορεί στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να παράσχει μέσα και πόρους για την εκτέλεση της Σύμβασης προς έναν και μόνον Υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όλοι οι Υποψήφιοι που επικαλέστηκαν τις ικανότητες του ίδιου τρίτου φορέα ή/και ως άνω συνδεδεμένων προς αυτόν επιχειρήσεων ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κάθε Διαγωνιζόμενος που έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει ενστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.(ΦΕΚ Τεύχος Β, 1271/ ). Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΕΠΑ Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Υποφάκελος Α θα περιέχει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, καθώς και, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα δικαιολογητικά, αριθμημένα, με τη σειρά που ορίζεται παρακάτω: (Σημείωση: Είναι επιθυμητή η βιβλιοδέτηση των παρακάτω δικαιολογητικών πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής). α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε πρωτότυπο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ και το άρθρο της παρούσας. β) Επιστολή Υποβολής Προσφοράς συμπληρωμένη και απόλυτα σύμφωνη με το Υπόδειγμα που είναι συνημμένο στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο (στ ). Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, στην Επιστολή Υποβολής Προσφοράς δηλώνονται επίσης οι συμμετέχοντες και τα ποσοστά κάθε συμμετέχοντος σε αυτή, ότι κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της ΕΠΑ Αττικής, καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος ή/και ο αντίκλητος (με τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Εταιρειών. γ) Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών (3) οικονομικών χρήσεων 2009, 2010 και 2011 από τις οποίες θα προκύπτει σαφώς ο κύκλος εργασιών του Υποψηφίου. Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, θα πρέπει να υποβληθούν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων υπογεγραμμένα από λογιστή που θα αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών των τριών (3) οικονομικών χρήσεων 2009, 2010 και Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών τα ως άνω πρέπει να υποβληθούν από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. δ) Κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2009, 2010 και 2011) απ όπου θα αποδεικνύεται ότι ο Υποψήφιος πληροί τα κατ ελάχιστον κριτήρια που ορίζονται στην παρ της Σελίδα 15 από 24

16 παρούσας. Ο κατάλογος πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής στοιχεία για κάθε σύμβαση: 1) Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 2) Προϋπολογισμός της σύμβασης 3) Έναρξη και λήξη της σύμβασης, και 4) Αγοραστής των υλικών της σύμβασης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την τελευταία 3ετία (2009, 2010 και 2011) σε προμήθειες σωλήνων πολυαιθυλενίου και σωλήνων PVC. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που υποβάλλεται σύμφωνα με το (δ) ανωτέρω. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. στ) Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το Καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου, όπου θα αναφέρονται: i) η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Προκήρυξης, των Τευχών και Παραρτημάτων του Διαγωνισμού. ii) iii) ο διορισμός φυσικού προσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράψει την Επιστολή Υποβολής Προσφοράς όπως και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με το διαγωνισμό και να υποβάλει την Προσφορά. ο διορισμός εκπροσώπου ή/και αντικλήτου του υποψηφίου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών θα αναφέρονται επίσης οι συμμετέχοντες και τα ποσοστά κάθε συμμετέχοντος σε αυτή, ότι κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της ΕΠΑ Αττικής, καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος ή/και ο αντίκλητος (με τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών τα ως άνω πρέπει να υποβληθούν από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον κατ άρθρο στ iii εκπρόσωπο/αντίκλητο του Υποψηφίου για την αποδοχή του διορισμού του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις. η) Σε ισχύ Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι ο Υποψήφιος [ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών κλπ. κάθε ένα (1) από τα μέλη της] είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα του ή τις Οδηγίες της Ε.Ε. για όσους έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ε.Ε. τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. θ) Αποσπάσματα από Δικαστικά αρχεία ή, εάν δεν υπάρχουν, ισοδύναμα δικαιολογητικά που εκδίδονται από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές στη χώρα προέλευσης ή/και στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο Υποψήφιος, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, που θα αποδεικνύουν ότι: i) Ο Υποψήφιος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών κλπ. κάθε ένα από τα μέλη αυτής) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και ότι δεν έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία καθώς Σελίδα 16 από 24

17 επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι: -Για την περίπτωση της κοινής εκκαθάρισης, για τις ημεδαπές Α.Ε. απαιτείται α) πιστοποιητικό από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, β) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση (άρ.48 και 48α του κ.ν 2190/1920) και για την περίπτωση της αναγκαστικής εκκαθάρισης-διορισμού, αντικατάστασης εκκαθαριστή, πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο α) περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό/αντικατάσταση εκκαθαριστή και β) περί μη έκδοσης απόφασης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή. -Σε περίπτωση ημεδαπών ΕΠΕ απαιτούνται πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο α) περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό/αντικατάσταση εκκαθαριστή, β) περί μη έκδοσης απόφασης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή και γ) περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση. ii) Ο Υποψήφιος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου [σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών κλπ. κάθε ένα (1) από τα μέλη αυτής] δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά (αρκεί απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου). Σε περίπτωση περισσοτέρου του ενός νομίμων εκπροσώπων όπως αυτοί προκύπτουν από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου απαιτούνται αποσπάσματα ποινικών μητρώων όλων των νομίμων εκπροσώπων. ι) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε μέλους αυτής), η οποία θα αναφέρει κατά λέξη τα ακόλουθα: «Λάβαμε γνώση του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΠΑ Αττικής, της Προκήρυξης και των όρων του Διαγωνισμού Μ04/102012, της ΕΠΑ Αττικής για την Προμήθεια Σωλήνων Πολυαιθυλενίου και Σωλήνων PVC και τους αποδεχόμαστε στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα». κ) Σε ισχύ πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που έχει την έδρα του, τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο Υποψήφιος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών για κάθε μέλος αυτής) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. λ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει εάν πρόκειται για κατασκευαστή ή εμπορικό αντιπρόσωπο κατασκευαστή των υπό προμήθεια υλικών. Σελίδα 17 από 24

18 μ) Σε περίπτωση υποψηφίου νομικού προσώπου προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα: Σε περίπτωση ΑΕ i) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, ii) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το ΜΑΕ, iii) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Νομαρχία, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο ΜΑΕ και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή την εντολή προς δημοσίευση της αρμόδιας Νομαρχίας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Νομαρχίας. iv) Πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ΕΠΕ i) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, ii) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ, iii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. iv) Πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών i) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο, ii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. iii) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, ένωσης προσώπων υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων. Οι Κοινοπραξίες ή οι ενώσεις προσώπων θα πρέπει να προσκομίσουν ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο θα δηλώνονται i) η αποδοχή των μελών για την από κοινού υποβολή προσφοράς, ii) τα ποσοστά συμμετοχής των μελών που τη συνθέτουν, iii) ο επικεφαλής (leader) κατά ποσοστό 60%, iv) ο κοινός εκπρόσωπος ή/και αντίκλητος Σελίδα 18 από 24

19 των μελών έναντι της ΕΠΑ Αττικής, v) η δέσμευση των μελών να συστήσουν κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού στην ένωση και vi) ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της ΕΠΑ Αττικής και σε περίπτωση διαδοχής θα έχουν δεσμεύσει και τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση Αλλοδαπών Εταιρειών Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εφόσον στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Η ένορκη βεβαίωση που αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα, τη σαφήνεια και δυνατότητα έκδοσης των επιμέρους δικαιολογητικών. Για τους Υποψήφιους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. ν) Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας και εμπειρίας τρίτου, ο Υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του, με ποινή αποκλεισμού, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (iii) της παρούσας Προκήρυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος Β θα περιέχει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, καθώς και, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, τα στοιχεία και δικαιολογητικά με τη σειρά που ορίζεται κατωτέρω: (Σημείωση: Είναι επιθυμητή η βιβλιοδέτηση των παρακάτω δικαιολογητικών). 1) Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου περί της χώρας και εργοστασίου προέλευσης των υλικών. 2) Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας τόσο του παραγωγού Α ύλης όσο και του Κατασκευαστή του τελικού προϊόντος κατά ISO 9001:2008 που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα. Εάν ο Υποψήφιος δεν είναι ο κατασκευαστής, αλλά Εμπορικός Αντιπρόσωπος του κατασκευαστή των υλικών, θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 του εμπορικού αντιπροσώπου. 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Κατασκευαστή για τον ακριβή τύπο της/των Α ύλης/ών (εμπορική ονομασία) που θα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή Σελίδα 19 από 24

20 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Κατασκευαστή ότι δύναται να παράγει τα Υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΠΑ Αττικής. 5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Κατασκευαστή σχετικά με τη δυνατότητα σήμανσης των προσφερόμενων υλικών με γραμμωτό κώδικα (barcode), μέσω του οποίου το υλικό θα προσδιορίζεται μονοσήμαντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την ΕΠΑ Αττικής. 6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Κατασκευαστή στην οποία θα αναφέρεται ο ωφέλιμος χρόνος ζωής των υπό προμήθεια υλικών και ότι σε περίπτωση ανάθεσης προμήθειας, τα Υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο τον ωφέλιμο χρόνο ζωής τους [για τους σωλήνες ΡΕ, ενδεικτικά στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται τα πενήντα (50) έτη ως ωφέλιμος χρόνος ζωής]. 7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του Υποψήφιου περί αποδοχής του τρόπου παραγγελίας των υλικών και του χρονοδιαγράμματος παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 της παρούσας. 8) Κατάλογος με αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας. Εάν δεν υπάρχουν αποκλίσεις θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον κατ άρθρο (στ) iii εκπρόσωπο του Υποψηφίου, όπου θα δηλώνεται «ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ». 9) Εφόσον οι Υποψήφιοι δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές των προσφερόμενων υλικών, επί πλέον των ανωτέρω, πρέπει να επισυναφθεί και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Κατασκευαστή των υλικών με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της Προμήθειας σύμφωνα με όλους τους όρους των Τευχών του Διαγωνισμού, στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί στον Υποψήφιο υπέρ του οποίου εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση. 10) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Κατασκευαστή των υλικών στην οποία θα επιβεβαιώνει ότι (για τους σωλήνες ΡΕ): - Διαθέτει σε λειτουργία διακριβωμένο αυτόματο μηχάνημα μέτρησης πάχους/ εξωτερικής διαμέτρου των σωλήνων, καθώς και ανιχνευτή μετάλλων (metal detector), τα οποία βαθμονομούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή. Το εν λόγω μηχάνημα διαθέτει καταγραφικό και δυνατότητα διατήρησης δεδομένων στη μνήμη του (ή εναλλακτικά σε σχετικό αρχείο) για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να είναι δυνατός ο εκ των υστέρων έλεγχος των μετρήσεων. - Ο κάδος της Α ύλης είναι πλήρως απομονωμένος από τον περιβάλλοντα χώρο και η διείσδυση σε αυτόν ξένων υλών όπως σκόνης, ρινισμάτων, μετάλλων, νερού κλπ. είναι αδύνατη. - Η γραμμή παραγωγής που θα παράγει τους σωλήνες για λογαριασμό της ΕΠΑ Αττικής διαθέτει on line διάταξη ξήρανσης της Α ύλης. - Διατηρεί βιβλίο συμβάντων ειδικά για τη γραμμή παραγωγής σωλήνων ΡΕ, το οποίο θα είναι, ανά πάσα στιγμή, διαθέσιμο στον εντεταλμένο από την ΕΠΑ Αττικής Φορέα Επιθεώρησης. - Θα προβαίνει σε αλλαγή φίλτρου κάθε φορά που αλλάζει το είδος του υλικού ή αριθμό παρτίδας και διατηρεί αρχείο φίλτρων και σχετικών παρατηρήσεων του ποιοτικού ελέγχου. Σελίδα 20 από 24

21 - Σε περίπτωση ανάθεσης προμήθειας σωλήνων ΡΕ, θα υποβάλει στην ΕΠΑ Αττικής τεχνικό φάκελο της Α ύλης, πριν από την έναρξη της παραγωγής, προκειμένου να λάβει τη σχετική έγκριση. Η έγκριση αυτή, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τους ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται στην Α ύλη σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής και ελέγχων. Σε περίπτωση αλλαγής της Α ύλης κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβληθεί ο φάκελος της νέας Α ύλης στην ΕΠΑ Αττικής για έγκριση. - Διατηρεί στεγασμένο χώρο, στον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει σωλήνες που έχουν παραχθεί για λογαριασμό της ΕΠΑ Αττικής, για χρονικό διάστημα που θα συμφωνείται από κοινού. 11) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχει περαιτέρω ερμηνεία της τεχνικής Προσφοράς του Υποψηφίου. 12) Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας και εμπειρίας τρίτου, ο Υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του με ποινή αποκλεισμού τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν στον τρίτο φορέα. Διευκρινίσεις 1. Προσφορά στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Μετά την υποβολή της Προσφοράς ή/και τη σύναψη της Σύμβασης απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου κατασκευής που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην Προσφορά, συνεπάγεται την κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου από τη Σύμβαση, με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 3. Εφόσον ζητηθεί από την ΕΠΑ Αττικής, τα υπό προμήθεια υλικά θα κωδικοποιούνται κατά την παραγωγή τους με γραμμωτούς κώδικες (bar codes), οι οποίοι θα περιέχουν τις εξής πληροφορίες: - περιγραφή υλικού - όνομα κατασκευαστή - ημερομηνία παραγωγής - αριθμό παρτίδας (lot number ή serial number) - ημερομηνία λήξης διάρκειας ζωής (εφόσον υπάρχει από τον Κατασκευαστή) - λοιπές πληροφορίες κατόπιν συμφωνίας με την ΕΠΑ Αττικής προκειμένου το υλικό να προσδιορίζεται μονοσήμαντα ως προς τον τύπο, την ανιχνευσιμότητα και τον τρόπο κατασκευής. Τα περιεχόμενα του Φακέλου Β δεν πρέπει να περιέχουν οικονομικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην Οικονομική Προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Προσφορά θα απορρίπτεται ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος Γ θα περιέχει σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Τεύχος IV που επισυνάπτεται στην παρούσα. Κατά την προετοιμασία της Οικονομικής Προσφοράς οι Υποψήφιοι πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα: Σελίδα 21 από 24

22 1) Οι προσφερόμενες, στο Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς, τιμές, είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αυξήσεις για οποιοδήποτε λόγο καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ή τυχόν παράτασης αυτής. 2) Οι προσφερόμενες, στο Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς, τιμές, εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, με έως δυο (2) δεκαδικά και περιλαμβάνουν τις δαπάνες για συσκευασία, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών στις αποθήκες της ΕΠΑ Αττικής ή στις αποθήκες των Αναδόχων της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση φύλαξης των υλικών στην αποθήκη του Αναδόχου οι προσφερόμενες τιμές στο Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνουν την αμοιβή και τις δαπάνες φύλαξης του Αναδόχου για τη φύλαξη των υλικών στην αποθήκη του. 3) Με την Προσφορά, η τιμή του προς Προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή ανά μέτρο. 4) Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη καθώς και όλα τα έξοδα για τις προβλεπόμενες δοκιμές, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της ΕΠΑ Αττικής. 5) Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6) Προσφορά με αίρεση ως προς το τίμημα ή Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7) Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η συνολική προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών, η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού θα προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών πράξεων και θα χρησιμοποιεί, για τη βαθμολόγηση των Προσφορών, τη διορθωμένη πλέον Προσφορά. 8) Οι προσφερόμενες τιμές θα συμφωνούν με την INCOTERMS (2010) DDP Insurance PAID BY supplier, δηλαδή ο Ανάδοχος θα βαρύνεται με την (μέχρι και την παράδοση) δαπάνη ασφάλισης των υλικών κατά παντός κινδύνου. Η ασφάλιση πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει την εκφόρτωση των υλικών στις αποθήκες της ΕΠΑ Αττικής ή στους Αναδόχους των Κατασκευαστικών Έργων της ΕΠΑ Αττικής, όπως αυτές θα ορισθούν κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Οι φόροι, δασμοί και οποιαδήποτε άλλα τέλη, υπέρ τρίτων κρατήσεις κλπ. επιβαρύνσεις επιβαλλόμενα στη χώρα του Αναδόχου δεν θα αναφέρονται χωριστά αλλά θα περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές Οι Προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από το κατ άρθρο στ ii εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Υποψηφίου σε κάθε σελίδα τους. 4. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Προσφορών από την ΕΠΑ Αττικής Η ΕΠΑ Αττικής αποστέλλει τη σχετική έγγραφη απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού με επιστολή ή/και με τηλεομοιοτυπία (fax). Ως ημερομηνία της αποστολής της έγγραφης απόφασης κατακύρωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής της Προσφοράς του Αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση αυτή, η ΕΠΑ Αττικής καλεί, εντός εύλογης προθεσμίας, τον Ανάδοχο να υπογράψει τη Σύμβαση. Σελίδα 22 από 24

23 4.3. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα ως εξής: α) Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου αρμόδιου κατά το Καταστατικό ή το νόμο οργάνου λήψης αποφάσεων, δεόντως υπογεγραμμένων όπου θα δηλώνεται: i) η απόφασή τους να αποδεχθούν την ανάθεση της Σύμβασης, ii) ο διορισμός φυσικού προσώπου, εξουσιοδοτημένου να υπογράψει τη Σύμβαση, καθώς και εκπροσώπου που θα ενεργεί για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. β) Υπεύθυνη Δήλωση υπογραμμένη από τον ανωτέρω νόμιμο εκπρόσωπο που θα αποδέχεται το διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις. γ) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση Εταιρειών ή υπό σύσταση Κοινοπραξία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης Κοινοπραξίας, όπου θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θα ευθύνεται έναντι της ΕΠΑ Αττικής εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων της ΕΠΑ Αττικής. δ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος ΙΙ, Παράρτημα ΙΙΙ, της παρούσας με την επιφύλαξη του άρθρου της παρούσας Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να παρέχει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω εύλογη προθεσμία η ΕΠΑ Αττικής έχει το δικαίωμα να μη συνάψει με αυτόν τη Σύμβαση και να ζητήσει την υπέρ αυτής κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Αναδόχου. 5. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.1. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ότι ο Υποψήφιος έχει πλήρη γνώση των όρων των Τευχών του Διαγωνισμού και αποδέχεται το περιεχόμενό τους χωρίς όρους και επιφυλάξεις Η ΕΠΑ Αττικής δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει οιονδήποτε για οποιαδήποτε δαπάνη ή απώλεια κατά την προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς και ιδιαίτερα στην περίπτωση που η Προσφορά δεν γίνει δεκτή, ή ο Διαγωνισμός αναβάλλεται ή ακυρώνεται σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει υλικά τα οποία τεκμηριωμένα και κατ επανάληψη έχουν παρουσιάσει προβλήματα στη χρήση τους στο παρελθόν σε έργα φυσικού αερίου Η ΕΠΑ Αττικής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις στους χώρους του Προμηθευτή, στα μηχανήματα και τα υλικά που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και στα υπό προμήθεια υλικά, είτε με στελέχη, συμβούλους της, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προς τούτο Γραφείου Επιθεώρησης Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, διαπιστωθεί από την ΕΠΑ Αττικής ότι δηλώθηκαν αναληθή ή ψευδή στοιχεία, η Προσφορά απορρίπτεται και στον Υποψήφιο επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από τους Διαγωνισμούς της ΕΠΑ Αττικής, για χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί από αυτή, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων Υπουργείων. Η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή της Ε.Ε. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Σελίδα 23 από 24

24 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 6.1. Η ΕΠΑ Αττικής επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να επαναλάβει ή να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, για οποιονδήποτε λόγο, αζημίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι παντός Σε περίπτωση που υπάρξουν δυο (2) ή περισσότερες ισοδύναμες Προσφορές, η ΕΠΑ Αττικής μπορεί να προβεί στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού Προμηθειών και Υλικών και Υπηρεσιών της (ΦΕΚ Β.1271/ ) Η ΕΠΑ Αττικής δεν υποχρεούται να προβεί σε κατακύρωση ή να συνάψει οιαδήποτε σύμβαση μετά το πέρας του Διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει το Διαγωνισμό στο σύνολό του ή μέρος αυτού, δηλαδή κάποιες από τις Κατηγορίες Υλικών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας, άκυρο ή άνευ ισχύος για οποιοδήποτε λόγο και να διακόψει το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο ή να επανακινήσει οποιαδήποτε διαδικασία του Διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο. Μια τέτοια ενέργεια δεν παρέχει το δικαίωμα σε κανένα πρόσωπο να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ΕΠΑ Αττικής Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της Προσφοράς των Υποψηφίων Εάν ο Διαγωνισμός αποτύχει ή εφόσον τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου κριθούν ασύμφορα από την ΕΠΑ Αττικής, δύναται αυτή να προβεί στη διενέργεια διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (ΦΕΚ Β.1271/ ), προκειμένου να αποφευχθεί η αναβολή ή η ματαίωση του Διαγωνισμού. Σελίδα 24 από 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

26 A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ* ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Μ) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 63 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 110 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 125 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 160 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 225 Μ ΕΠΑ LP-008/ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 315 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ 20 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ 32 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ 63 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ 125 Μ ,00 Μία εντολή παραγωγής, έως το 2ο/ τμηματικές παραδόσεις 700,00 Μία εντολή παραγωγής, έως τον 4ο/ έως δύο τμηματικές παραδόσεις 300,00 Μία εντολή παραγωγής, έως τον 4ο/2013 -έως δύο τμηματικές παραδόσεις 300,00 Έως τρεις εντολές παραγωγής, 1η εντολή ποσότητας 2000μ. έως το 12ο του τμηματικές παραδόσεις 792,00 Έως τρεις εντολές παραγωγής, 1η εντολή ποσότητας 1000μ. έως το 1ο του τμηματικές παραδόσεις 396,00 Μία εντολή παραγωγής, έως το 2ο/ μία παράδοση 108,00 Μία εντολή παραγωγής, έως το 4ο/2013 -έως δύο τμηματικές παραδόσεις 600,00 Έως τρεις εντολές παραγωγής, 1η εντολή ποσότητας 7000μ. έως τον 1ο του τμηματικές παραδόσεις 900,00 Έως δύο εντολές παραγωγής, 1η εντολή έως τον 3ο του τμηματικές παραδόσεις 600,00 Έως δύο εντολές παραγωγής, 1η εντολή έως το 2ο/ τμηματικές παραδόσεις 450, ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 63 Μ 60 93, ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 110 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 160 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 250 Μ 90 ΑΡΘΡΟ 4.9 του ΦΕΚ 1530Β (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 1.980, ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 315 Μ 30 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ) 1.290,00 Εντός 30 ημερών από την εκάστοτε εντολή - φόρτωσης ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 355 Μ , ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 140 Μ , ΣΩΛΗΝΑ P.V.C. - PN 6 - Φ 100 Μ ,40 - ΚΥΡΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ PVC 90o ΠΑΡΟΧΩΝ x3 ΤΕΜ ,80 - ΚΥΡΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ PVC 97ο30 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΑ LP-003/ x3 ΤΕΜ 10 55,00 - Συνολικός Προϋπολογισμός: ,60 * Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και δύναται να τροποποιηθεί είτε κατά την υπογραφή της σύμβασης ή και κατά τη διάρκεια της ισχύος της

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

28 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ: Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση Αθήνα ΕΚΔΟΤΗΣ:... ΑΡΙΘ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και των ενστάσεων των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των. Χιλιάδων ΕΥΡΩ (.) υπέρ της εταιρείας....., Οδός,αριθ.,Τ.Κ. (σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων υπέρ όλων των μελών που αναφέρονται ένα προς ένα, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους) για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό Μ04/ που διενεργείται από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. για την «Προμήθεια Σωλήνων Πολυαιθυλενίου και Σωλήνων PVC», σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προκήρυξης την οποία γνωρίζουμε κι έχουμε λάβει υπόψη. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω καλύπτει όλες τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας (ή εταιρειών), όπως περιγράφονται στην Προκήρυξη του ως άνω Διαγωνισμού, καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα ως άνω παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρι και την.. (ημερομηνία). (Σημείωση: Η υπόψη εγγύηση πρέπει να παραμείνει σε πλήρη ισχύ για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών όπως ορίζεται στην Προκήρυξη). Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και η Τράπεζά μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των καθ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας για την επίλυση των διαφορών που προκύψουν από αυτήν. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

30 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υπόψη: Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ Αφορά: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Μ04/ Κύριοι, Ακολούθως της Προκήρυξης του Διαγωνισμού του θέματος, η.. [Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρίας, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών αναφέρονται όλες οι επωνυμίες και στοιχεία των συμμετεχουσών εταιρειών] υποβάλλει με την παρούσα την σχετική Προσφορά για να αξιολογηθεί και να ληφθεί υπ όψιν για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Σωλήνων Πολυαιθυλενίου και Σωλήνων PVC. Η..[ Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρίας] δια του παρόντος βεβαιώνει ότι: (α) Συμφωνεί και αποδέχεται όλους τους όρους, κανονισμούς και διατάξεις που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη (συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και όλων των Τευχών) και δηλώνει ότι η υποβαλλόμενη Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. (β) Αναγνωρίζει ότι η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς λόγο ή να επαναλάβει τη διαδικασία του Διαγωνισμού, ή να απορρίψει ή αποδεχτεί κάθε Προσφορά οποτεδήποτε και ότι αυτή η ενέργεια της δεν επιτρέπει σε κανένα πρόσωπο να έχει οποιαδήποτε απαίτηση από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., τους αντιπροσώπους της, συμβούλους, συνεργάτες, διευθυντές, αξιωματούχους ή υπαλλήλους της. (γ) Αποδέχεται το δικαίωμα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ή κάθε εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.) να ζητήσει διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες από τους Διαγωνιζομένους. (δ) Αποδέχεται την αποκλειστική εφαρμογή της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει κατά την διαδικασία του Διαγωνισμού. Η [Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρίας] δηλώνει και εγγυάται ότι: (α) Κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτής της επιστολής και κατόπιν όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν από αυτήν στο μέλλον είναι αληθείς και ακριβείς από κάθε άποψη. Επίσης έλαβε υπόψη όλους τους όρους του Διαγωνισμού και εγγυάται ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, το συγκεκριμένο προσωπικό και τον ειδικό τεχνικό εξοπλισμό για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της σε περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος.

31 (β) Δεν υπάρχει ιστορικό έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης εναντίον της (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών εναντίον όλων των μελών της) για απάτη ή άλλη σημαντική παραβίαση του εταιρικού δικαίου ή των κανονισμών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε. κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. (γ) Δεν τελεί ούτε έχει κινηθεί εναντίον της (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών εναντίον όλων των μελών της) διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, υπαγωγής στην διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή άλλης παρόμοιας κατάστασης. (δ) Έχει εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών της (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών όλα τα μέλη αυτής) όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (ε) Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας: Στην Ένωση Εταιρειών ή στην Κοινοπραξία συμμετέχουν οι ακόλουθες εταιρείες: 1., 2..., 3 με τα ακόλουθα ποσοστά συμμετοχής στην Ένωση Εταιρειών ή στην Κοινοπραξία 1.%, 2.%, 3 % αντίστοιχα. (στ) Υποβάλλει προσφορά για τα ακόλουθα είδη με α/α. Τα ακόλουθα έγγραφα είναι συνημμένα στην παρούσα επιστολή: (α) Τα Νομιμοποιητικά έγγραφα και Δικαιολογητικά (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α) καθώς και τα άλλα έγγραφα (όπως πληρεξούσια ή εταιρικά), σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο και χαρακτηρισμένο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Προκήρυξης του Διαγωνισμού. (β) Τεχνική Προσφορά (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β) ορθά συμπληρωμένη, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο και χαρακτηρισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες της Προκήρυξης του Διαγωνισμού. (γ) Οικονομική Προσφορά (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ) ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο και χαρακτηρισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους της Προκήρυξης του Διαγωνισμού. Η...[Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρίας] με την παρούσα ορίζει τον/την... [Επωνυμία & Θέση Εκπροσώπου] ως εκπρόσωπο/αντίκλητό της, να λαμβάνει γνώση, σε θέματα σχετικά με την διαδικασία του Διαγωνισμού στην κάτωθι διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου, και fax.: Μετά τιμής,. Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου Σφραγίδα Ημερομηνία ( / /2012) (Σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών ή Κοινοπραξίας απαιτείται υπογραφή νομίμου εκπροσώπου ή νομίμως εξουσιοδοτημένου και σφραγίδα κάθε μέλους)

32 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΤΕΥΧΟΣ II ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

33 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Το παρόν Υπόδειγμα θα αποτελέσει τη βάση για τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και Αναδόχου. Οι όροι που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα είναι δεσμευτικοί. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΡΘΡΟ 9 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 12 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΘΡΟ 15 : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 16 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ KAI ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 3

35 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα, στις. μεταξύ, αφενός μεν της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών & Σπύρου Πάτση, Τ.Κ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, ΑΡΜΑΕ (Νομαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα Γενικό Διευθυντή (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»), και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία... η οποία συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την. Νομοθεσία έχει την έδρα της και η οποία διατηρεί επισήμως γραφεία στη διεύθυνση, έχει ΑΦΜ..., ΔΟΥ... (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ») και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον κ.. (Σημείωση: εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι Κοινοπραξία θα πρέπει να αναφερθούν ανωτέρω όλα τα μέλη αυτής (δηλαδή αφετέρου α)... β)... και γ)... (εφεξής από κοινού «ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»). Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1./18887 (ΦΕΚ 1521/β/ ) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία» όπως αυτή ισχύει σήμερα και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, Έχοντας υπόψη την από. Προκήρυξη του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωλήνων Πολυαιθυλενίου και Σωλήνων PVC», Κωδικός Διαγωνισμού Μ04/102012, Έχοντας υπόψη την απόφαση ανάθεσης αρ. ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τις ανάγκες της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ η χρήση των ακόλουθων όρων θα έχει την έννοια που τους αποδίδεται στο παρόν άρθρο. Αγοραστής Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. Περίοδος Εγγύησης Η περίοδος που διαρκούν οι εγγυήσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, κατά το άρθρο 12 των Γενικών Όρων Προμήθειας. Προμήθεια Tα προμηθευόμενα προϊόντα, υλικά, εξοπλισμός, ανταλλακτικά που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. Προμηθευτής Η Εταιρεία... 4

36 Προσφορά Σύμβαση Συμβατικά Τεύχη Προμήθειας Τόπος Παράδοσης Υποπρομηθευτής Το σύνολο των εγγράφων που έχει υποβάλει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και βάσει των οποίων του ανατέθηκε η παρούσα προμήθεια. Η παρούσα Σύμβαση με το σύνολο των Συμβατικών Τευχών. Το σύνολο των τευχών που αποτελούν την Σύμβαση και ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Ο τόπος που ορίζεται στην παρ. 8.7 της παρούσας. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συνδέεται συμβατικά με τον προμηθευτή και εκτελεί για λογαριασμό του τμήμα των συμβατικών του υποχρεώσεων προς την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. χωρίς να συνδέεται καθ οιονδήποτε τρόπο με την τελευταία. Πρόγραμμα Παραγωγής Το αναλυτικό πρόγραμμα παραγωγής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με το είδος του υλικού, συγκεκριμένες ημερομηνίες: παραλαβής Α υλών, έναρξης και περάτωσης της παραγωγής, ελέγχων και δοκιμών, συσκευασίας, φόρτωσης και παράδοσης καθώς και ποσοτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην εκάστοτε εντολή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Packing List Call off Order «DDP» «Insurance paid by the Supplier» INCOTERMS 2010 Το έγγραφο που αποστέλλει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σε κάθε επιμέρους παράδοση υλικών, στο οποίο αποτυπώνονται πληροφορίες των προς παράδοση υλικών, μεταξύ των οποίων: Κωδικοί υλικών, ποσότητες, στοιχεία παρτίδας υλικών, τρόπος συσκευασίας, ημερομηνία παράδοσης, τόπος παράδοσης. Κάθε εντολή (παραγγελία) που δίνεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στα πλαίσια της Σύμβασης και περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες υλικών, παραδοτέες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η συνθήκη, σύμφωνα με τους διεθνώς αποδεκτούς όρους INCOTERMS, βάσει της οποίας ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή παράδοση των αγαθών σε συγκεκριμένο προορισμό καθώς και την πληρωμή των δασμών. Ένα σύνολο διεθνώς αποδεκτών ορισμών και κανόνων εμπορικών συναλλαγών που εκδίδει και επικαιροποιεί περιοδικά το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), οι οποίοι καθορίζουν τους αντίστοιχους σχετικούς ρόλους του αγοραστή και του πωλητή στον 5

37 διακανονισμό της μεταφοράς και άλλων ευθυνών ενώ προσδιορίζουν μέχρι πιο στάδιο βρίσκεται η ιδιοκτησία του εκάστοτε εμπορεύματος. Τρίτος Φορέας Επιθεώρησης ή Επιθεωρητής Ο εντεταλμένος από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ φορέας που αναλαμβάνει την επιθεώρηση της παραγωγής και των ελέγχων των υπό προμήθεια υλικών στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 2.1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ αποτελείται από το παρόν και τα Συμβατικά Τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2.2 κατωτέρω, όλα τα έγγραφα που αποτελούν μέρος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ (και όλα τα μέρη τους) θεωρείται ότι συσχετίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται και επεξηγούνται αμοιβαία. Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα ερμηνεύεται ως σύνολο. Τα Συμβατικά Τεύχη αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφορικά με το αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και υπερισχύουν κάθε επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων και συμφωνιών (γραπτών ή προφορικών) των μερών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σειρά προτεραιότητας από το πρώτο (Αρ. I) μέχρι το τελευταίο (Αρ. V) των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ έχει ως εξής: I. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ II. Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ III. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ IV. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ διατάξεων που περιλαμβάνονται στα παραπάνω τεύχη υπερισχύουν οι διατάξεις εκείνες που περιέχονται στο τεύχος που προηγείται σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι θα τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2957/2001 (Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς) καθώς και τη συναφή εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς (ενδεικτικά Ν 2656/1998, 3021/2002, 3023/2002, 2802/2000, 3560/2007) όπως ισχύει. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ρητά ότι δεν έχει στο παρελθόν λάβει, αλλά ούτε και στο μέλλον θα προσφέρει ή λάβει ή υποσχεθεί ή συμφωνήσει να δώσει άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ή των μετόχων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπαλλήλους Υπουργείου, κυβερνητικούς εκπροσώπους ή υπαλλήλους ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο απασχολείται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, κανένα δώρο ή ανταμοιβή κάθε είδους ως παρακίνηση σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, έκφραση ικανοποίησης ή βραβείο. Οποιαδήποτε παράβαση του Άρθρου αυτού από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του 6

38 σε σχέση με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα δίνει το δικαίωμα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις περί καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθώς και να αναζητήσει όποια τυχόν ζημία έχει υποστεί. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει να προμηθεύσει και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται να προμηθευτεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, καθώς και της από / /2012 Τεχνικής Προσφοράς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των λοιπών ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ, τα υλικά που επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι Πίνακας Υλικών και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων της παρούσας Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν δεσμεύεται να αναθέσει το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων της Προμήθειας και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες του, να μειώσει ή να αυξήσει αζημίως το τελικό αντικείμενο της προμήθειας ανά είδος υλικού. Ειδικότερα, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις ενδεικτικές ποσότητες των Υλικών έως 30% επί του προϋπολογισμού των Υλικών της Σύμβασης που θα ανατεθεί (δηλαδή μέχρι του ποσού των..,00) ή/και να αυξήσει τις ενδεικτικές ποσότητες των Υλικών της Σύμβασης που θα ανατεθεί έως και 50% επί του προϋπολογισμού (δηλαδή μέχρι του ποσού των.,00), χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των επιμέρους Συμβατικών Τιμών Σε περίπτωση αύξησης των ποσοτήτων, ως ανωτέρω, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει τις επιπρόσθετα παραγγελλόμενες ποσότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 8.1 της παρούσας Σε περίπτωση μείωσης ή αύξησης των ποσοτήτων, ως ανωτέρω, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώσει εγγράφως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 4.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανέρχεται σε.. ( ) και αναλύεται στο Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα II και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 3.2 της παρούσας Οι τιμές του Τιμολογίου (τιμές μονάδος) είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμιά αναπροσαρμογή ή μεταβολή για οποιαδήποτε αιτία Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στις οποίες προέβη προς εκπλήρωση της παρούσας συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής, επιθεώρησης, μεταφοράς, εκτελωνισμού, ασφάλισης και της αμοιβής και των δαπανών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την αποθήκευση των υλικών μέχρι την παράδοση στον Τόπο Παράδοσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 7

39 ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 των Γενικών Όρων Προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η κυριότητα, νομή και κατοχή των υλικών θα μεταβιβάζεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με την Παράδοση και Παραλαβή αυτών στον Τόπο Παράδοσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1. Πριν την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ως το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙΙ, αξίας ίσης προς το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Εφόσον ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ασκήσει το δικαίωμα παραγγελίας πρόσθετων ποσοτήτων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος να προσκομίσει συμπληρωματική Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης αξίας ίσης με το 10% των πρόσθετων ποσοτήτων. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση παράτασης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για έως έξι (6) μήνες, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παρατείνει για το ίδιο χρονικό διάστημα την ισχύ της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης Κατά τη λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αντικαθίσταται από δεύτερη Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, αξίας ίσης προς το πενήντα τοις εκατό (50%) της πρώτης. Η δεύτερη Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της εικοσιτετράμηνης (24) Περιόδου Εγγύησης Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τη ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να προκαλέσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή όπως άλλως ορίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα επιστρέφεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην εκδότρια τράπεζα εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, υπό τον όρο ότι θα έχουν εκπληρωθεί πλήρως και εμπροθέσμως όλες οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τη ΣΥΜΒΑΣΗ Εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν προσκομίσει πριν την υπογραφή της παρούσας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα παρακρατεί από κάθε τμηματική πληρωμή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ χρηματικό ποσό ίσο με ποσοστό 10% επί της αξίας της εκάστοτε παραγγελίας. 8

40 7.6 Κατά τη λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και την πραγματοποίηση της τελευταίας τμηματικής πληρωμής, εφόσον δεν υφίσταται οποιαδήποτε εκκρεμότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφορικά με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα επιστρέψει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που έχει αθροιστικά παρακρατηθεί ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του ως άνω ποσού, θα παρακρατηθεί για εικοσιτετράμηνη (24) Περίοδο, ως Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και θα επιστραφεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, υπό τον όρο ότι θα έχουν εκπληρωθεί πλήρως και εμπροθέσμως όλες οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τη ΣΥΜΒΑΣΗ. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8.1. Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται με επιμέρους εντολές (call of orders) από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να εκτελεί κάθε επιμέρους εντολή και να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Πίνακας Υλικών και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την εκάστοτε εισαγωγή υλικών στην αποθήκη του και θα παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τη δυνατότητα ελέγχου των εισαχθέντων υλικών (παραστατικά, επίσκεψη στην αποθήκη). Η παραλαβή των υλικών εκάστης τμηματικής εισαγωγής, γίνεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή από πρόσωπα που υποδεικνύει εγγράφως ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, με τον τρόπο που υποδεικνύει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και πραγματοποιείται τμηματικά στις αποθήκες που υποδεικνύονται εγγράφως από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Καθυστέρηση ή αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να παραδώσει τα εκάστοτε αιτούμενα προς παραλαβή υλικά συνιστά μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος και παραβίαση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του: -Να καταγγείλει απ ευθείας τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 8.1δ και 8.1ε των Γενικών Όρων Προμήθειας (Τεύχος ΙΙΙ) είτε -Να προχωρήσει απ ευθείας στην επιβολή της ποινικής ρήτρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων Προμήθειας είτε -Να τάξει εύλογη προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συμμορφωθεί, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δύναται να προχωρήσει στην επιβολή της ποινικής ρήτρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων Προμήθειας ή/και να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ. Διευκρινίζεται ότι μη άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας ή επιβολής ποινικής ρήτρας άμα τη παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης, δεν περιορίζει τα δικαιώματα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που πηγάζουν από την υπερημερία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ούτε το δικαίωμά του να καταγγείλει εκ του λόγου αυτού οποτεδήποτε και μεταγενέστερα τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τα υλικά θα παραδίδονται στις αποθήκες που προσδιορίζει εγγράφως ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα INCOTERMS (2010) για παράδοση DDP Insurance PAID BY supplier", 9

41 δηλαδή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα βαρύνεται με την (μέχρι και την παράδοση) δαπάνη ασφάλισης των υλικών κατά παντός κινδύνου. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους (φορτηγό με γερανό εκφόρτωσης, προσωπικό, κλπ) για την εκφόρτωση των σωλήνων (κουλούρες και ευθύγραμμους) επί εδάφους στο χώρο που θα του υποδεικνύει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. Ο τρόπος συσκευασίας των σωλήνων (αριθμός σωλήνων ανά παλέτα) θα καθορίζεται από κοινού με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ώστε να διευκολύνεται η τμηματική παράδοση Οι προβλεπόμενες ανωτέρω προθεσμίες παράδοσης μπορούν να παραταθούν μονομερώς από την ΕΠΑ Αττικής με έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο Σε κάθε παράδοση τα υλικά θα συνοδεύονται από αναλυτικό Packing List καθώς επίσης και από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους Τόπος Παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην Αττική ή άλλες αποθήκες εργολάβων του στην Αττική, στις οποίες σύμφωνα με τις σχετικές έγγραφες οδηγίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ παραδίδονται τα συμβατικά υλικά. Τα συμβατικά έγγραφα θα παραδίδονται σε ένα αντίγραφο στον Τόπο Παράδοσης και σε ένα πρωτότυπο στη Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων στην έδρα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται εν είδει παρακαταθήκης και εφόσον ζητηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αποθηκεύει ποσότητες υλικών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, με σκοπό τη φύλαξή τους στις αποθήκες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και να τις αποδίδει όταν του ζητηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντίστοιχη προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης για καθένα από τα παρακατατεθειμένα είδη υλικών και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παραδώσει τις παραγγελλόμενες ποσότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παρόντος άρθρου. Επισημαίνεται ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι συγκεκριμένες ποσότητες υλικών θα βρίσκονται παρακατατεθειμένες στην αποθήκη του, θα ευθύνεται για κάθε πταίσμα του σχετικά με την φύλαξη και αποθήκευση τους, έχει δε συνυπολογίσει στο συμβατικό τίμημα την αμοιβή του για την παρακαταθήκη αυτή καθώς και τυχόν δαπάνες του για τη φύλαξη των υλικών αυτών και δεν έχει καμία περαιτέρω αξίωση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την παροχή αυτής του της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση που λάβει χώρα περιστατικό το οποίο θέλει θεωρηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη ως γεγονός Ανωτέρας Βίας όπως καθορίζεται στο άρθρο 9 των Γενικών Όρων Προμήθειας, (Τεύχος ΙΙI) το Μέρος που θίγεται θα δικαιούται μόνο παρατάσεως του χρόνου για την εκπλήρωση των αντίστοιχων συμβατικών υποχρεώσεών του και όχι αποζημιώσεως ή να εγείρει οποιαδήποτε άλλη απαίτηση. Δικαίωμα καταγγελίας παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9.5 των Γενικών Όρων Προμήθειας. 10

42 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Με την εκάστοτε παραγγελία (call off order) ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να υποβάλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, πρόγραμμα παραγωγής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία έναρξης και περάτωσης της παραγωγής καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία τα συμβατικά υλικά θα είναι έτοιμα προς διάθεση στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για τις τυχόν μεταβολές του προγράμματος παραγωγής έκαστης παραγγελίας. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τμήμα ή ολόκληρη τη ΣΥΜΒΑΣΗ, ή να την αναθέσει εργολαβικά σε τρίτον ή να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει δικαιώματα, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή παρά μόνο έπειτα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Εξαιρούνται υποπρομηθευτές ή κατασκευαστές υλικών οι οποίοι έχουν δηλωθεί και εγκριθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ πριν την υπογραφή της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 των Γενικών Όρων Προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Η Επιθεώρηση των υλικών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί δικαίωμα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια, παράλειψη άσκησης ή οποιαδήποτε παράλειψη κατά την άσκηση του δικαιώματος της Επιθεώρησης από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε καμία περίπτωση δε μειώνει την ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Σε καμία περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν απαλλάσσεται των ευθυνών και υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ εκ του γεγονότος ότι έλαβε χώρα η προβλεπόμενη Επιθεώρηση, έγκριση των υλικών από την Επιθεώρηση ή ανεπιφύλακτη παραλαβή των υλικών της Προμήθειας Εφόσον ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ασκήσει το δικαίωμα Επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 ανωτέρω, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να εξασφαλίζει με δική του φροντίδα και κόστος χώρο γραφείου και τον σχετικό εξοπλισμό για δύο (2) άτομα στις εγκαταστάσεις του ή στις εγκαταστάσεις του Υποπρομηθευτή του, για να χρησιμοποιηθούν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή/και τον εξουσιοδοτημένο Τρίτο Φορέα Επιθεώρησης στη διάρκεια παραγωγής των συμβατικών υλικών. 11

43 ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλληλογραφία (επιστολές, φαξ) σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα Η αλληλογραφία μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε σχέση με τη ΣΥΜΒΑΣΗ θα απευθύνεται ως ακολούθως : α) Διεύθυνση ΑΓΟΡΑΣΤΗ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ Υπόψη : κ. Έλενας Καρυστινού Τηλ. : (210) Fax : (210) β) Διεύθυνση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο αντισυμβαλλόμενος ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει με την παρούσα ότι διορίζει αντίκλητό του στην Ελλάδα, τον κ. (όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο, επάγγελμα), κάτοικο. (πόλη, οδός, αριθμός, Τ.Κ.) Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω διεύθυνσή του, θα επιδίδονται με παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων του και τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 142 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη ΣΥΜΒΑΣΗ εξώδικες και δικαστικές πράξεις περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών εγγράφων δίκης και των δικαστικών αποφάσεων ή διαδικαστικών πράξεων. Η ανάκληση ή παραίτηση του αντικλήτου επιφέρει αποτελέσματα κατά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μόνο από της κοινοποίησης σ αυτόν ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του της σχετικής γνωστοποιήσεως και μόνο αν περιλαμβάνει διορισμό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη με ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διευθύνσεως του διορισθέντος αντικλήτου που αναγράφεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ ή σε μεταγενέστερο διορισμό Η αλληλογραφία (γνωστοποιήσεις, κ.λ.π.) σχετικά με θέματα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον αριθμό της. ΑΡΘΡΟ 15 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, και από τους INCOTERMS 2010, που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, μόνο αναφορικά με την ερμηνεία και τη λειτουργία στην παρούσα σύμβαση του όρου «DDP» «Insurance paid by the Supplier» και στο βαθμό που δεν αντιτίθενται με τις διατάξεις της 12

44 παρούσας. Κάθε αμφισβήτηση που εγείρεται μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στα πλαίσια της ή σε σχέση με τη ΣΥΜΒΑΣΗ και εφόσον δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά, υποβάλλεται στα Δικαστήρια των Αθηνών τα οποία ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια. ΑΡΘΡΟ 16 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η Σύμβαση που θα ανατεθεί θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΠΑ Αττικής για χρονικό διάστημα έως και για έξι (6) επιπλέον μήνες, με τους ίδιους όρους, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της. Ειδικότερα η ΕΠΑ Αττικής μπορεί να ασκήσει το μονομερές δικαίωμα της για παράταση της Σύμβασης α)στην περίπτωση που προκύψουν έκτακτες ανάγκες της για προμήθεια υλικών λίγες ημέρες πριν τη λήξη της Σύμβασης και δεν προλάβει να ολοκληρωθεί η παράδοση των υλικών αυτών κατά την δωδεκάμηνη διάρκεια της Σύμβασης και β)στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση και παραλαβή των υλικών πέραν του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, και η ΕΠΑ Αττικής δεν επιθυμεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή των υλικών Μετά την υπογραφή της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, κανένα άλλο κείμενο, έγγραφο ή στοιχείο που αντηλλάγη ή που υπήρχε πριν από αυτήν ή κάθε είδους συμφωνία εκτός των τευχών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που ορίζονται στο άρθρο 2, ανωτέρω, δεν θα έχει οποιαδήποτε ισχύ ή αποτέλεσμα ούτε θα μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο, να ληφθεί υπόψη στην ερμηνεία των όρων και των συνθηκών της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε τροποποίηση των όρων και διατάξεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων, η οποία και θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σε πίστωση των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνέταξαν και υπογράφουν την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ κατά την παραπάνω καθορισμένη ημερομηνία, σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε Μέρος παρέλαβε ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13

45 ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (Θα επισυναφθεί με την Υπογραφή της Σύμβασης)

46 ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Θα επισυναφθεί με την Υπογραφή της Σύμβασης)

47 ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

48 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας. Κατάστημα Διεύθυνση... Τηλέφωνο/fax Ημερομηνία έκδοσης Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, Αριθμός Ποσό ΕΥΡΩ #......# Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και των ενστάσεων των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των..ευρω: (...) υπέρ της Εταιρείας., οδός.. αριθ.,τ.κ.,..,(σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων υπέρ όλων των μελών που αναφέρονται ένα προς ένα, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους) για την ακριβή, πλήρη και πιστή εφαρμογή, εκτέλεση και εκπλήρωση όλων των όρων και υποχρεώσεων της, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση για την «Προμήθεια Σωλήνων Πολυαιθυλενίου και Σωλήνων PVC», Κωδικός Διαγωνισμού Μ04/102012, που διενήργησε η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.). Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις απορρέουσες αξιώσεις και απαιτήσεις της ΕΠΑ από την ως άνω Σύμβαση, αξιώσεις από παραβίαση των όρων της Σύμβασης, καθώς επίσης και κάθε ζημία έναντι τρίτων από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά της ως άνω Εταιρείας/ Κοινοπραξίας / Ένωσης Εταιρειών καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι και την.. (για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής). Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και η Τράπεζά μας αποδέχεται για την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν από αυτήν, την αρμοδιότητα των καθ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

49 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΤΕΥΧΟΣ IIΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

50 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΟΡΟΙ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 2

51 ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΟΙ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει ότι οι συμβατικοί όροι παράδοσης των υλικών που αποτελούν το αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και των σχετικών τεχνικών εγγράφων ή πιστοποιητικών δοκιμών είναι απολύτως δεσμευτικοί και δεν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε., εφεξής καλούμενης «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» Οι όροι προμήθειας των υλικών (εφεξής «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ»), ο τόπος και οι συνθήκες παράδοσης, καθώς και το πρόγραμμα παραγωγής, ορίζονται στα άρθρα 8 και 10 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αν κατά τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ λάβει χώρα περιστατικό Ανωτέρας Βίας, όπως ενδεικτικά αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί εγγράφως τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την τυχόν απαιτούμενη παράταση των χρόνων παράδοσης, αναφέροντας και τους λόγους ανωτέρας βίας. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται κατ επιλογήν του είτε να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (εφόσον η ανωτέρα βία διαρκεί ή φαίνεται ότι θα διαρκέσει περισσότερο από 10 ημέρες) είτε να εγκρίνει την αιτούμενη παράταση. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα παρατείνει γραπτώς τους χρόνους παράδοσης: (i) (ii) σε περιπτώσεις αναστολής εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος (εξαιρούμενης της περίπτωσης αναστολής, η οποία είναι αποτέλεσμα αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ), σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης ή κωλύματος στην εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, που προέρχεται άμεσα από πράξεις ή παραλείψεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας, θα επέρχονται οι συνέπειες της υπαίτιας καθυστέρησης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (άρθρο 8.3 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παραδώσει τα αντικείμενα της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ στον Τόπο Παράδοσης σύμφωνα με τους Όρους Παράδοσης που καθορίζονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, με δική του δαπάνη και φροντίδα, οφείλει να πραγματοποιήσει δοκιμές και ελέγχους στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και τις πρώτες ύλες αυτής, όπως απαιτείται στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και να παρέχει έγκαιρα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα κατάλληλα πιστοποιητικά για τις Πρώτες Ύλες και τα συμβατικά υλικά και άλλα έγγραφα και αναφορές σχετικά με αυτά, το αργότερο κατά την παράδοση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Πλήρη αντίγραφα των ανωτέρω θα υπάρχουν διαθέσιμα στα γραφεία του 3

52 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όταν και όπου πραγματοποιείται επιθεώρηση, από τους Επιθεωρητές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ Αν, κατά τη γνώμη του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την ποιότητα της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή μέρους της ή για την αξιοπιστία των δοκιμών ή ελέγχων ή κάποιου πιστοποιητικού, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να επαναλάβει τις δοκιμές ή ελέγχους κατά τις απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ παρουσία εκπροσώπων του, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την παραγωγή της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή μέρους της, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής του αντικειμένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ να επιθεωρήσει και ελέγξει την πρόοδο της διαδικασίας παραγωγής, τις μεθόδους κατασκευής, τα υλικά και το εργατικό δυναμικό που διατίθεται για την παραγωγή της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή των συστατικών της ή πρώτων υλών της, στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή/και του Υποπρομηθευτή και να παραστεί στις δοκιμές και ελέγχους που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του παρόντος ή και να διενεργήσει ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής δια του εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή του Για το σκοπό της επιθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.3, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παρέχει στους επιθεωρητές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των Υποπρομηθευτών και την απαιτούμενη βοήθεια και μέσα χωρίς επιβάρυνση, για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, έτσι ώστε οι επιθεωρητές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να διενεργούν τις επιθεωρήσεις και να παρίστανται στις δοκιμές και στους ελέγχους Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ασκεί τα δικαιώματα επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 του παρόντος μέσω του δικού του προσωπικού ή/και μέσω επιθεωρητών τρίτων μερών, κατ επιλογή του. Στη δεύτερη περίπτωση, το όνομα του γραφείου επιθεώρησης θα γνωστοποιηθεί γραπτώς στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Στο παρόν κείμενο νοούνται ως επιθεωρητές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ τόσο το αρμόδιο προσωπικό του όσο και το προσωπικό του τρίτου μέρους (Third party Inspection) που θα έχει εξουσιοδοτήσει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ για την άσκηση ελέγχων / επιθεωρήσεων Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ θα υπόκεινται σε τελικό έλεγχο και παρακολούθηση της τελικής δοκιμής από τους Επιθεωρητές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν τη συσκευασία των υλικών. Για το σκοπό αυτό ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτώς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες προτού η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ είναι έτοιμη για τελική επιθεώρηση, αναφέροντας τον αριθμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ το όνομα και την τοποθεσία του εργαστηρίου και τα είδη της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που είναι έτοιμα για επιθεώρηση. Αν στους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ προσδιορίζονται ρητώς ενδιάμεσες επιθεωρήσεις, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιήσει γραπτώς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν, δίνοντας τις λεπτομέρειες που προαναφέρθηκαν, σχετικά με την ετοιμότητα των ειδών της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για ενδιάμεσες επιθεωρήσεις. 4

53 2.7. Οι επιθεωρητές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν ολικώς ή μερικώς την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, αν η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ή μέρος αυτής δεν συμφωνεί προς τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ειδοποιήσει αμέσως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τους λόγους της απόρριψης τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία για την άρση αυτών και θα έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Άρθρο 7 του παρόντος Οι όποιες άδειες, εγκρίσεις, σχετικά με τις επιθεωρήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και την παρακολούθηση των δοκιμών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σύμφωνα με το παρόν, δεν απαλλάσσουν σε καμία περίπτωση τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ούτε μειώνουν την ευθύνη που υπέχει αυτός, σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ούτε είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως αποδοχή της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή μέρους αυτής. ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 3.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μπορεί, μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, να αναθέσει σε αξιόπιστο Υποπρομηθευτή την κατασκευή τμημάτων της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Στη σύμβαση Υποπρομήθειας θα περιλαμβάνονται κατάλληλοι όροι ώστε να επιτρέπεται η επιθεώρηση των τμημάτων της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που έχουν ανατεθεί στον Υποπρομηθευτή στις Εγκαταστάσεις αυτού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2. Η παροχή της συναίνεσης αποτελεί δικαίωμα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που εναπόκειται απόλυτα στην κρίση του Προκειμένου να εγκριθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ η ανάθεση κατασκευής σε Υποπρομηθευτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να γνωρίσει προηγουμένως γραπτώς στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) τα μέρη της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που προτίθεται να αναθέσει, (ii) το όνομα του Υποπρομηθευτή, και (iii) τον τόπο των εγκαταστάσεων του Υποπρομηθευτή. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για κάθε τμήμα της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που εκτελείται από Υποπρομηθευτή του Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν συνδέεται με συμβατική ή άλλη σχέση με τον Υποπρομηθευτή ή/και φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ή ενδέχεται να συνεργαστεί ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την εκπλήρωση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των υλικών της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Όλα τα σχέδια και έγγραφα που θα παρασχεθούν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σ αυτά θα 5

54 χρησιμοποιηθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τους τυχόν Υποπρομηθευτές του αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ χορηγεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το πλήρες και ελεύθερο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα σχέδια και έγγραφα που της χορήγησε σε εφαρμογή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για σκοπούς που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και του δικτύου Φυσικού Αερίου Τα παρεχόμενα από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εμπορικά και τεχνικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των σχεδίων και προδιαγραφών θα είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5.1 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει σε κάθε στιγμή το δικαίωμα να αποφασίζει την αναστολή της εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή μέρους αυτής. Τούτο θα το γνωρίσει γραπτώς στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση στην απόφαση αυτή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί οποτεδήποτε να ειδοποιήσει εγγράφως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να συνεχίσει τις υπηρεσίες που έχουν ανασταλεί, δίνοντας προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών για την επανέναρξη της παραγωγής της ομάδας υλικών που η προμήθεια τους είχε ανασταλεί. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 6.1. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μία ή περισσότερες μεμονωμένες παραγγελίες (τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) λόγω απρόοπτης μεταβολής των αναγκών του, ή λόγω διαπίστωσης ουσιωδών ελαττωμάτων ή ελλείψεων της μεμονωμένης παραγγελίας, τα οποία όμως δεν κρίνονται ικανά για να προκαλέσουν την καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, κατόπιν γραπτής σχετικής ειδοποίησης του προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Με την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να διακόψει αμέσως τη διαδικασία παραγωγής και ελέγχου της ακυρωθείσας παραγγελίας και να φροντίσει ώστε να κάνουν το ίδιο και οι Υποπρομηθευτές του και να συνεχίσει με επιμέλεια την εκτέλεση των τυχόν μη ακυρωθέντων παραγγελιών, αν υπάρχουν Στις παραπάνω περιπτώσεις της παράγραφου 6.1 του παρόντος, και αναφορικά με το ακυρωθέν τμήμα της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, θα ισχύσουν οι εξής όροι : α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την αξία των παραληφθεισών ποσοτήτων της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ όπως αυτή θα προκύψει με βάση τις τιμές μονάδας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε όποια έκταση ζητηθεί από αυτόν, τα έτοιμα υλικά της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 6

55 που βρίσκονται στις αποθήκες του, κατά τη στιγμή της ακύρωσης της μεμονωμένης παραγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τη συμβατική τιμή αυτών. γ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ανάλογα με την περίπτωση): γ1 τα ποσά που θα προκύψουν από τις παραγράφους 6.2α και 6.2β ανωτέρω, γ2 τις τεκμηριωμένες δαπάνες (ενδεικτικά τιμολόγια ακατέργαστων υλών, κοστολόγια μερικώς κατασκευασμένου ή ολοκληρωμένου μέρους του ακυρωθέντος τμήματος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) που προκύπτουν από την εκτέλεση των οδηγιών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 ανωτέρω, αλλά κατόπιν αφαιρέσεως όλων των πληρωμών που έχουν ήδη γίνει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφορικά με την ακύρωση μεμονωμένης παραγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 6.3. Η ευθύνη της τεκμηρίωσης των δαπανών που δύναται να προκύψουν από την εκτέλεση των οδηγιών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σύμφωνα με την παράγραφο 6.2γ ανωτέρω βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει όλα τα στοιχεία και έγγραφα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τεκμηριώνοντας τις τυχόν δαπάνες που έχει υποστεί Σε περίπτωση μη συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων για το ύψος των απαιτήσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αυτή θα επιλυθεί με τους όρους του άρθρου 15 «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ» της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ότι δεν έχει ή αλλιώς παραιτείται ρητά από το δικαίωμά του να εγείρει απαιτήσεις αποζημίωσής του οποιασδήποτε φύσεως, εκτός αυτών που αναφέρονται ρητώς στην παράγραφο 6.2 του παρόντος και ότι η πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή των όρων της παραγράφου 6.2 θα απαλλάσσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τις όποιες υποχρεώσεις του αναφορικά με την ακύρωση μεμονωμένης παραγγελίας. ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 7.1. Αν οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ή και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης διαπιστωθούν πραγματικά, ελαττώματα ή ελλείψεις στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, και γενικά κατασκευή ελαττωματική ή αντίθετη προς τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, τότε το συμβαλλόμενο μέρος αυτό θα ενημερώνει αμελλητί εγγράφως το άλλος μέρος αναφέροντας αναλυτικά το είδος των ελαττωμάτων ή ελλείψεων. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από την πλευρά του μόλις περιέλθουν σε γνώση του τα παραπάνω ελαττώματα ή ελλείψεις, δύναται επιλεκτικά ή σωρευτικά να ασκήσει τα παρακάτω δικαιώματα: 7

56 α. Να ειδοποιήσει εγγράφως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την άρση του ελαττώματος ή στις απαιτούμενες ενέργειες αντικατάστασης, τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία για το σκοπό αυτό, εφόσον κατά την απόλυτη κρίση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ υπάρχει στη διάθεση των μερών ο απαιτούμενος χρόνος για να γίνει αυτό. β. Να προβεί ο ίδιος ή να αναθέσει σε τρίτο να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εφόσον κατά την απόλυτη κρίση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεν υπάρχει στη διάθεση των μερών ο απαιτούμενος χρόνος για να λάβει χώρα η διαδικασία της περ. α του άρθρου 7.1 Στις περιπτώσεις α και β του παρόντος άρθρου, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φέρει τον κίνδυνο βλάβης ή απώλειας του προς επισκευή υλικού από την τυχόν αποστολή του από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρι την εκ νέου παράδοσή του στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή τρίτου. γ. Να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. στ του παρόντος ή να ακυρώσει τη σχετική μεμονωμένη παραγγελία σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, με τις προβλεπόμενες συνέπειες από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή και από το νόμο λόγω υπαίτιας παραβίασης όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 7.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποχρεούται σε κάθε περίπτωση σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από την αντισυμβατική συμπεριφορά του. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) υποχρεούται να καλύψει όλες τις δαπάνες αντικατάστασης υλικού, επανατοποθέτησης, σχετικών εργασιών και αποθετικών ζημιών λόγω της καθυστέρησης. Αν το ελαττωματικό τμήμα της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ έχει ενσωματωθεί σε εγκατάσταση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για όλες τις δαπάνες επανεγκατάστασης και για οποιαδήποτε ζημία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προκύψει εκ του λόγου αυτού. 7.3 Στις ανωτέρω περιπτώσεις όλες οι ζημίες που τυχόν υποστεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συμπεριλαμβανομένων και των αποθετικών ζημιών, καθώς και οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί, συνεπεία των αντισυμβατικών πράξεων ή παραλείψεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο. Προκείμενου να αποζημιωθεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ για τις ζημίες ή δαπάνες τις οποίες υπέστη από υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα προκαλεί κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής που έχει καταθέσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ή θα παρακρατεί οριστικά οποιοδήποτε ποσό έχει τυχόν παρακρατηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως Εγγύηση Καλή Εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, μέχρι ποσού ύψους ίσου με το ποσό του συνόλου των ζημιών και δαπανών στις οποίες υπέστη ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. Αν το συγκεκριμένο ποσό της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανωτέρω ζημίες ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα οφείλει να καταβάλλει αμέσως στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τη διαφορά άλλως ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα προβαίνει σε όλες τις σχετικές νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη του σχετικού ποσού. 8

57 ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με γραπτή κοινοποίηση τους προς το άλλο μέρος στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, αμέσως και χωρίς να οφείλει αποζημίωση για την καταγγελία σε περίπτωση αναστολής ή ανακλήσεως της Αδείας Λειτουργίας του. β. Αν επιληφθεί οποιαδήποτε Αρχή έχουσα δικαιοδοσία να κινήσει διαδικασία για τη λύση, κήρυξη σε πτώχευση, τη θέση σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, θέση σε διαδικασία του άρθρου 99επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση του νομικού προσώπου του ενός εκ των συμβαλλομένων μερών (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών ενός μέλους αυτού) ή για την αναστολή των λειτουργιών του, ή γ. Αν υπάρχει απόφαση για την λύση, κήρυξη σε πτώχευση, τη θέση σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, υπαγωγή στη διαδικασία του άρθρου 99επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση του νομικού προσώπου ενός εκ των συμβαλλομένων μερών (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών ενός μέλους αυτού) ή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών ένα μέλος αυτού) κηρυχθεί σε πτώχευση ή γίνει αναξιόχρεος ή δ. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπερβεί έστω και μία φορά, για οποιοδήποτε λόγο, τις συμφωνημένες προθεσμίες παράδοσης των υλικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ κρίνει μη συμφέρουσα οικονομικά ή αδύνατη τη συνέχιση της Σύμβασης εξ αιτίας της εν λόγω καθυστέρησης. ε. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπερβαίνει επανειλημμένα για οποιοδήποτε λόγο, τις συμφωνημένες προθεσμίες παράδοσης των υλικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. στ. Εάν διαπιστωθεί ουσιώδες ελάττωμα ή έλλειψη της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ τέτοιου είδους που να καθιστά τη συνέχιση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. η. Πλην των ειδικότερων προβλέψεων της Σύμβασης αλλά και των Γενικών Όρων για την καθυστέρηση ή αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να παραδώσει τα εκάστοτε αιτούμενα προς παραλαβή υλικά, σε κάθε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για τον οποίο δεν προβλέπεται ήδη από το σύνολο των τευχών της Σύμβασης δήλη μέρα εκτέλεσης της σχετική παροχής, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί αφού τάξει εύλογη προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ με έγγραφη καταγγελία που επιδίδεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 9

58 8.2 Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή ακύρωσης μεμονωμένης παραγγελίας σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης και των Γενικών Όρων ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται να προκαλέσει την κατάπτωση υπέρ αυτού εν όλω ή εν μέρει, της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή να παρακρατήσει οριστικά οποιοδήποτε ποσό έχει τυχόν παρακρατηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως Εγγύηση Καλή Εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,. 8.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ θα ακολουθηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη η διαδικασία της παρ. 6.2 έως και 6.5 του παρόντος που προβλέπεται και για την ακύρωση τμήματος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 9.1. Συμφωνείται ρητώς ότι, τυχόν, περιστατικά Ανωτέρας Βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ γίνονται δεκτά μόνον ως λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης ή καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σύμφωνα με την παράγραφο 9.5 και δεν δίνουν το δικαίωμα, σε κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση αποζημιώσεώς τους από το άλλο Μέρος Με τον όρο Ανωτέρα Βία νοείται το γεγονός το οποίο το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο το επικαλείται δεν μπορούσε λογικά να το προβλέψει, να το προλάβει ή/και να το εμποδίσει συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των θεομηνιών, πολέμων, εχθροπραξιών, επιδρομών, εξέγερσης, δολιοφθοράς, ανταρσίας, τρομοκρατικών ενεργειών, πυρκαγιών ή εκρήξεων που δεν οφείλονται σε ενέργεια ή αμέλεια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, απεργιών που ανακοινώνονται νόμιμα στο Εθνικό ή Περιφερειακό Πρόγραμμα από νόμιμα οργανωμένα Συνδικάτα και τα οποία, παρά την άσκηση ευλόγου επιμέλειας και φροντίδας, το προαναφερθέν Συμβαλλόμενο Μέρος αδυνατεί να αποτρέψει ή να προλάβει και μόνο αν τέτοια γεγονότα καθιστούν πραγματικά αδύνατη (προσωρινά ή οριστικά) την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ από το Συμβαλλόμενο Μέρος που το επικαλείται Σε περίπτωση που Συμβαλλόμενο Μέρος επικαλείται γεγονός Ανωτέρας Βίας, η απόδειξη αυτού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον επικαλούμενο αυτή. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που επικαλείται το γεγονός Ανωτέρας Βίας υποχρεούται αμέσως μόλις συμβούν τα περιστατικά που συνιστούν την επικαλούμενη από αυτόν Ανωτέρα Βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να αποστείλει στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να συμφωνηθεί η τυχόν αναγκαία παράταση του χρόνου εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που ο επικαλούμενος την Ανωτέρα Βία δεν αναφέρει κατά τα ανωτέρω εγγράφως τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την εφαρμογή των προβλεπομένων για την περίπτωση της ύπαρξης γεγονότος Ανωτέρας Βίας Καμία αποζημίωση ή αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος δε μπορεί να απαιτηθεί από κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας. 10

59 9.5. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που αφορά είτε τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ είτε τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και διαρκεί περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται είτε: α) να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία, είτε β) να ορίσει παράταση του χρόνου εκπλήρωσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή να αποδεχθεί την τυχόν προτεινόμενη από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ παράταση Σε περίπτωση που το γεγονός της Ανωτέρας Βίας διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ειδοποιώντας εγγράφως τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Σε περίπτωση καταγγελίας από οποιοδήποτε από τα μέρη για λόγους Ανωτέρας Βίας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πληρωθεί μόνο για το μέρος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που θα έχουν παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία διακοπής, χωρίς οποιαδήποτε άλλη απαίτηση κατά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ορίζεται εξάλλου, ρητώς ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία κανένα συμβάν όπως εντολή ή απόφαση από οποιαδήποτε Αρχή, απόφαση δικαστηρίου ή κάποιο άλλο συμβάν που έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή ή την καθυστέρηση της εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία κατά την άσκηση των εν γένει επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Οι τιμές που αναφέρονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αυξήσεις για οποιοδήποτε λόγο καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή τυχόν παράτασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την ακρίβεια των υπολογισμών του Τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 696 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δια του παρόντος παραιτείται αμετάκλητα και άνευ όρων ή επιφυλάξεων από τα όποια σχετικά δικαιώματα, και ιδιαίτερα από εκείνα που απορρέουν εκ των Άρθρων 388 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα Καταβολές-Δικαιολογητικά Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί τα εμπροθέσμως παραδιδόμενα υλικά που θα γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια διεύθυνση ή επιτροπή παραλαβής εφόσον συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές. Η αξία των εμπροθέσμως και προσηκόντως παραδοθέντων υλικών θα εξοφλείται ως ακολούθως: α. Για πληρωμές αξίας μεγαλύτερης των Χιλίων Πεντακοσίων ΕΥΡΩ (1.500 ). Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προσκομίσει το σχετικό τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 11

60 Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται με την έκδοση ισόποσης επιταγής σε διαταγή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή με απ ευθείας κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού και αντίστοιχα την 15 η ή 30 η ημέρα του μήνα στον οποίο λήγει η περίοδος αυτή, με την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο έχει παραληφθεί από το Λογιστήριο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραλαβής του τιμολογίου πέραν των δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του προστίθεται και μια ημέρα στην περίοδο εξόφλησης. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. β. Για πληρωμές αξίας μικρότερης των Χιλίων Πεντακοσίων ΕΥΡΩ (1.500 ), ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δύναται να ζητά την προσκόμιση μόνο του τιμολογίου. Τα τιμολόγια εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης τους και αντίστοιχα την 15 η ή 30 η ημέρα του μήνα στον οποίο λήγει η περίοδος αυτή, με την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί από το Λογιστήριο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραλαβής του τιμολογίου πέραν των δέκα (10) ημερών από την έκδοση του προστίθεται και μια ημέρα στην περίοδο εξόφλησης. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας σε βάρος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για καθυστέρηση στην παράδοση, όπως αυτή προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, η οποία συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής συμβατικής αξίας της αντίστοιχης τμηματικής παράδοσης, στην οποία περιλαμβάνεται το καθυστερούμενο υλικό ανά πλήρη εβδομάδα καθυστέρησης, ανεξάρτητα από το εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υφίσταται ή όχι οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ως αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης Εφόσον η καθυστέρηση παράδοσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ έχει ως συνέπεια την αδυναμία χρήσης ή αξιοποίησης και τυχόν εμπροθέσμως παραδοθέντων υλικών, η ανωτέρω ποινική ρήτρα θα επιβάλλεται και επί της αξίας των υλικών που έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα αλλά δεν χρησιμοποιούνται λόγω του καθυστερούμενου τμήματος. Κατά τον ίδιο τρόπο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας σε βάρος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όταν τα υλικά που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτά λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές Διευκρινίζεται ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί παράδοση υλικών πριν την ορισθείσα ημερομηνία (δήλη ημέρα) παράδοσης ούτε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται οποιουδήποτε ευεργετήματος λόγω της τυχόν πρόωρης παράδοσης ακόμα και αν αυτή γίνει δεκτή από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 12

61 11.4 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή του (παρούσα ή μελλοντική) στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρις ότου εξοφληθεί η συνολική οφειλή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από ποινικές ρήτρες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ότι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και οι πρώτες ύλες θα είναι εντελώς καινούργιες, άριστης ποιότητας σε απόλυτη συμφωνία με τα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και χωρίς κεκρυμμένα ή άλλα ελαττώματα ή ελαττωματική τεχνική εργασία Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παρέχει χρόνο εγγύησης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ διάρκειας ίσης με αυτή που παρέχεται από τον κατασκευαστή της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αντικαταστήσει, επισκευάσει ή τροποποιήσει κάποιο μέρος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, μία νέα Εγγυητική Περίοδος ιδίας διάρκειας με την αρχική θα ισχύσει για το μέρος της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που αντικαταστάθηκε, επισκευάστηκε ή τροποποιήθηκε, από την πραγματική ημερομηνία θέσης σε λειτουργία ή παράδοση (ανάλογα με την περίσταση) του αντικατασταθέντος, επισκευασθέντος ή τροποποιηθέντος μέρους της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 13. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι κοινοπραξία ή ένωση δύο (2) ή περισσότερων προσώπων, όλα τα μέλη / συμμετέχοντες σε αυτή θα ευθύνονται από κοινού, εις ολόκληρον και ατομικά έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η σύνθεση των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων που περιγράφονται στην Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται. Δεν επιτρέπονται επίσης μεταγενέστερες μεταβολές στα ποσοστά των μελών που συνθέτουν την Ένωση Εταιρειών ή την Κοινοπραξία Όταν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι Ένωση Προσώπων/ Κοινοπραξία τα Μέλη της Κοινοπραξίας/ Ένωσης Προσώπων υποχρεούνται να υποβάλουν μετά την κατακύρωση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην Προκήρυξη για την υπογραφή των Συμβατικών Τευχών, τα ακόλουθα : Α) Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ίδρυσης Κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων, η οποία θα αναφέρει την ίδρυση και τη μορφή της Κοινοπραξίας για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / μνημονεύοντας μεταξύ άλλων, τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 15.1, το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μέλους. Στη συμβολαιογραφική πράξη θα ορίζεται επίσης κοινός εκπρόσωπος των μελών που απαρτίζουν την Κοινοπραξία και ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος, για την περίπτωση απουσίας του τακτικού εκπροσώπου για οποιονδήποτε λόγο. Θα περιέχει επίσης όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα που απαιτούνται από το νόμο και θα υποβάλλεται και θα επικυρώνεται από την Αρμόδια Φορολογική Αρχή. 13

62 Β) Δηλώσεις των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) για την άνευ όρων αποδοχή του διορισμού τους για τη συνολική διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Γ) Αντικατάσταση των ανωτέρω εκπροσώπων είναι επιτρεπτή μόνον δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και κατόπιν έγκρισης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Δ) Με τη συμβολαιογραφική πράξη που μνημονεύεται στην υποπαράγραφο 15.2 (Α) θα παρέχεται στους ανωτέρω εκπροσώπους πλήρης και άνευ όρων εξουσία αντιπροσώπευσης, δεσμεύουσα τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για όλες τις πράξεις και την διευθέτηση ζητημάτων και θεμάτων κάθε είδους που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 14

63 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ M04/ ΤΕΥΧΟΣ ΙV ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

64 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Μ04/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΤΙΜΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / PARTIAL TOTAL ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 63 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 110 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 125 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 160 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 225 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Φ 315 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ 20 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ 32 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ 63 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ 125 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 63 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 110 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 160 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 250 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 315 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 355 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. - PN 10 - Φ 140 Μ ΣΩΛΗΝΑ P.V.C. - PN 6 - Φ 100 Μ ΚΥΡΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ PVC 90o ΠΑΡΟΧΩΝ 63x3 ΤΕΜ ΚΥΡΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ PVC 97ο30 ΠΑΡΟΧΩΝ 50x3 ΤΕΜ 10

65 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΤΕΥΧΟΣ V ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S10/112013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S13/062016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S13/062016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S13/062016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/102015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S16/052015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S16/052015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S16/052015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S13/092014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S13/092014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S13/092014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S03/012016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S03/012016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S03/012016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S20/102016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S20/102016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S20/102016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/032013

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/032013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S12/092014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S12/092014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S12/092014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S10/032016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S10/032016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S10/032016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/052016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/052016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/052016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΜΑΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: W08/042010

Κωδικός Πρόσκλησης: W08/042010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται επιπλέον απόσπασμα ΔΣ ή άλλου αρμοδίου οργάνου με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στο

Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται επιπλέον απόσπασμα ΔΣ ή άλλου αρμοδίου οργάνου με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 19

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα