Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α"

Transcript

1 Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α ΕΤΟΣ 5ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 49 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Μηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου Θηβῶν Ὁ Ἐθνικός Ὕµνος τοῦ δούλου Γένους Ἡ Κυριακή Ἡ ἀντιµετώπιση τῆς βίας Ἡ θλίψη

2 Εὐχαριστοῦµε τό «Πρότυπο Κέντρο Προσχολικῆς Ἀγωγῆς καί Ἐκπαίδευσης TOM & JERRY» γιά τήν χορηγία τοῦ παρόντος τεύχους. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ Τηλ.: Ὑπεύθυνος: π. Εὐάγγ. Ρουσέτης ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ

3 Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Ἀνεξήγητη ἡ τόσο ζωντανή ἐπιβίωση καί ἐπικράτηση τῆς λαο φίλητης ἀκολουθίας τῶν χαι ρε τισμῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική πραγμα τικότητα. Στήν ἐκκλησιαστική ζωή καί πράξη. Ὄχι τόσο γιά τήν ἐποχή, πού οἱ ἱστορικοί καί ἐθνικοί λόγοι τήν ἐπέβαλαν. Τότε πού ἡ γεμάτη πίστη ἐθνική ψυχή διέ ξοδο καί καταφυγή βρῆκε τόν τρόπο σ αὐτό τόν ὑπέροχο Ὕμνο νά ἐκφραστεῖ. Νά ἀπευθυνθεῖ στήν Παναγία μας. Γιά τήν ἐπιβίωσή της μέσα στό χρόνο. Στούς αἰῶνες πού κύλησαν. Χωρίς τήν παραμικρή κάμψη. Ἄν τότε οἱ Χριστιανοί τῆς Πόλης ἔνοιω - σαν τήν ἀνάγκη, κυκλω μένοι ἀπό τά στίφη τῶν βαρβάρων, νά ἀπευθυνθοῦν στήν Πα - ναγία, νά Τήν ὁραματιστοῦν σάν τήν Ὑπέρμα χο Στρατηγό, στή δική Της ἐπέμβαση νά βλέπουν τή σωτηρία, σ Αὐτήν νά προσφέρουν τά νικητήρια, αὐτό καί κατανοητό εἶναι καί ψυχολογικά ἑρμηνεύεται. Ἀλλά καί ἀπό κεῖ κι ὕ στερα σέ διάστημα αἰώνων, μία Ἀκο λουθία πού ξεκίνησε ἀπό ἱστορικούς καθαρά λόγους καί πού ἐξακολουθεῖ νά ζῆ καί νά γίνεται τό ἀντικείμενο τῆς ἀγάπης ὄχι μόνο μεταξύ τῶν φιλακολούθων, ἀλλά καί θρησκευτικά ἀδιάφορων, αὐτό εἶναι ἀνεξήγητο, καί χρειάζεται ψυχολογική ἑρμηνεία. Μήν ψάχνετε νά βρεῖτε τήν ἐξήγηγη στήν λογοτεχνική ποιότητα καί ἀναμφισβήτητη πνευματική ἀξία τοῦ ὕμνου. Γιατί κι ἄλλα κομμάτια, ποὔχουν περάσει στήν σφαίρα τοῦ κλασσικοῦ, ἀπό πλευρᾶς τέχνης εἶναι ἄγνωστα στίς λαϊκές μάζες. Ἐνῶ οἱ «Χαιρετισμοί» θα μποροῦσαν νά χαρακτηριστοῦν, ἄν ὄχι σάν τό ψωμί, ὁπωσδήποτε ὅμως σάν τό προσφάι τῆς ψυχῆς τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἐξήγηση εἶναι βαθύτερη. Ἡ ἑρμηνεία διπλή. Βασίζεται καί στήν ἱστορία. Τήν ἱστο - ρία τοῦ πονεμένου καί δοκισμένου Ἔθνους, πού, τί τραγικό! Δικαίωσε τήν ἀκολουθία τῶν «Χαι ρετι σμῶν» καί ἐξακολου θεῖ νά τήν δικαιώ νει. Βασίζεται καί στήν ψυχή του. Στό πρόσω πο τῆς Παναγίας ὁ λαός μας θωρεῖ: Τῆς ἀ ρετῆς τήν ὀμορφιά, τῆς ἁ- γνό τητας τή λάμψη. Καθώς μέ τούς «Χαιρετισμούς» του καί τά ἀλλεπάλληλα «Χαῖρε» τήν ὑμνεῖ, βασικά ὑμνεῖ κάτι πού ὁ ἴδιος λα χταρᾶ, πού τό ποθεῖ σάν θησαυρό, ἀνέ - φι κτο ἴσως Πού κάπο τε εἶχε κι ἔχασε. Ἔτσι βρίσκει τόν τρόπο νά ὑμνήσει τόν χαμένο ἐσωτερικό του Παράδεισο. Τή χαμένη του ἁγιότητα. Καί πιό ἀναλυτικά. Γιά νά γίνω πιό σαφής. Τά ἱστορικά γεγονότα τῶν «βαρβαρικῶν ἁλώσεων καί πάσης ἄλλης πληγῆς», οὔτε ἔπαψαν νά ὑπάρχουν, οὔτε φαίνεται πώς θά πάψουν ἀπ τή ζωή τοῦ ἔθνους. Ἀκόμη καί σήμερα οἱ Ἄβαροι πρό τῶν Πυλῶν. Ὁ ἴδιος πάντα Ἀττίλας. Μέ νέο σχέδιο. Ἐπεξεργασμένο, αὐτή τή φορά ἀπό τόν πολιτισμό τῆς βαρβαρό- 3

4 τητας πού δουλεύει στή σκοπιμότητα καί στό συμφέρον. Ἀπ τόν πολιστιμό πού, γιά ν ἀποδεικνύει τήν κατάπτωσή του, ἐπιλέγει τούς βαρβάρους σά φίλους, ἀντί γιά κείνους πού δωσαν στόν κόσμο τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ. Μή ξύνουμε πληγές ἀνοικτές πού πονοῦν κι αἱμορραγοῦν ἀκόμα. Ὅταν ὅμως ὑπάρχουν αὐτά τά σύγχρονα ἱστορικά διδάγματα, σάν τυπική ἐπανάληψη κι ἀντιγραφή τῶν παληῶν, σᾶς ἐρωτῶ: Πῶς νά μή βρίσκει ἀπήχηση ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν ψυχή τοῦ λαοῦ μας; Στρέψτε ὅμως τό βλέμμα πρός τά πίσω. Τότε, πού οἱ Ἄβαροι δέν ἔχει σημασία τό ὄνομα μᾶς ὑποδούλωσαν. Τότε πού, 400 ὁλόκληρα χρόνια, οἱ Ἕλληνες ἦταν σκλάβοι. Ὁ μόνος ἐλεύθερος χῶρος, ἐκτός ἀπ τήν ψυχή τους πού ποτέ δέν δουλώθηκε, ἦσαν οἱ ἐκκλησίες καί τά μοναστήρια. Οἱ τόποι λατρείας τους. Τότε, πού σελάγιζε ἡ ἡμισέληνος σέ βάρος τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Φαντάζεσθε τούς Ἕλληνες στίς ἐκκλησιές τέτοιες ὧρες; Τί νά νοιωθαν καθώς ἔλεγαν τούς «Χαιρετισμούς»; «Χαῖρε δι ἧς ἐγείρονται τρόπαια, χαῖρε δι ἧς ἐχθροί καταπίπτουσι». Τραγούδι λευτεριᾶς κι ἐλπίδας. Προσευχή καί κατάρα μαζί. Ὅρκος φρικτός κι ἱερός. Κι ὅταν ἔψελναν τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ»; Ἦταν ὁ ἐθνικός ὕμνος τῶν Ἑλλήνων. Λέχτηκε γιά πρώτη φορά στό νέο Παρθενώνα τοῦ ἔθνους. Στή Χριστιανική του Ἀκρόπολη. Στό ναό τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς. «Τῇ Ὑπερμάχῳ»! Ὁ ἐθνικός ὕμνος τοῦ δούλου γένους, καθιερωμένος γιά 400 χρόνια, μέχρις ὅτου περίμεναν τή λευτεριά, πού τελικά στίς 25 τοῦ Μάρτη στήν Ἅγια-Λαύρα, σάν ἄλλος ἐθνικός Εὐαγγελισμός ξεπήγασε. Στήν Παναγιά, πού εἶναι, ταυτόχρονα, πηγή καί σύμβολο τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας. 4 Ὁ μόνος ἐλεύθερος χῶρος, ἐκτός ἀπ τήν ψυχή τους πού ποτέ δέν δουλώθηκε, ἦσαν οἱ ἐκκλησίες καί τά μοναστήρια. Οἱ τόποι λατρείας τους. Τότε, πού σελάγιζε ἡ ἡμισέληνος σέ βάρος τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, ἐκτός ἀπ τήν ἀδήρητη συνεχή ἱστορική ἀνάλυση νά τελοῦμε τήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν, ἐρχόμαστε καί στόν καθαρά ἐσωτερικό, πνευματικό λόγο, πού μᾶς τήν ἐπιβάλλει. Ἡ Παναγιά: Τό σύμβολο τῆς ἀρετῆς. Τῆς καθαρότητας. Τῆς ἁγνότητας. Στό πρόσωπό της βρίσκουμε τόν πραγματικό, τόν ἀληθινό χαμένο ἑαυτό μας. Γι αὐτό Τήν ὑμνοῦμε. Ὑμνοῦμε τίς ἀρετές Της, τήν ἁγιότητα, τήν παρθενικότητά Της. Κι ἔτσι μέ τόν πιό ὄμορφο κι ἀνώδυνο τρόπο καταδικάζουμε τόν ἁμαρτωλό ἑαυτό μας! Τόν ἀπρόσεκτο. Τό φιλήδονο. Τό λερωμένο. Τό φτωχό πνευματικά, πού στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς νικήθηκε. Ἔχασε τῆς ἀρετῆς τό θησαυρό. Τοῦ τόν ἔκλεψε ὁ πονηρός. Ὑπάρχει μία ὡραία σύζευξη μεταξύ αὐτῶν τῶν δύο ἐλευθεριῶν. Τῆς πολιτικῆς καί τῆς πνευματικῆς. Ἡ πρώτη ἐξαρτᾶται ἀπ τή δεύτερη. Ἡ δεύτερη γεννᾶ τήν πρώτη. Ἡ Παναγία μας ἐνσαρκώνει καί τίς δύο. Τόσο συνδεδεμένη ἡ μορφή της ἀπό τούς προαιώνιους ἐχθρούς τοῦ Γένους μας. Κοιτίδα αὐτή καί μάνα τῆς πνευματικῆς μας ἐλευθερίας. Ἡ ἀπογεννῶσα τόν Λυτρωτή στούς πνευματικά σκλαβωμένους. Γι αὐτό τῆς λέμε: «Χαῖρε κυοφοροῦσα ὁδηγόν πλανωμένοις Χαῖρε ἀπογεννῶσα Λυτρωτήν αἰχμαλώτοις». Ἀλλά, εἶναι νόμος ἱστορικός: Τήν πνευματική σκλαβιά τήν ἀκολουθεῖ ἡ ἐθνική. Τί λέτε; Μήπως πρέπει νά ἀνησυχήσουμε; Μήπως σήμερα πού εἴμαστε ἐλεύθεροι, εἴμαστε περισσότερο σκλαβωμένοι στήν ἁμαρτία; Καί μήπως οἱ πρόγονοί μας, πού ἦσαν δοῦλοι, ἦσαν ἐλεύθεροι στήν ψυχή καί στό πνεῦμα; π. Θ. Φ. ( )

5 ἩΚυριακή γιά κάθε χριστιανό πρέπει νά εἶναι ἡµέρα λατρεῖας τοῦ Θεοῦ, ἀγάπης τοῦ πλησίον, καί πνευµατικῆς φροντίδας τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ Κυριακή εἶναι ἡµέρα τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀρετῆς, ὅλες οἱ ἄλλες ἡµέρες τῆς ἑβδοµάδος εἶναι ἀφιερωµένες στήν ἐργασία καί στήν βιοπάλη. Τίς εὐλογεῖ ὁ Θεός γιά νά ἐργαζόµαστε τά ἔργα τοῦ σώ- µατος, τά ἀναγκαῖα γιά τή ζωή. Τήν ἑβδόµη ὅµως, τήν Κυριακή δηλαδή, θέλει νά τήν ἀφιερώνουµε στήν ἐργασία τῆς ψυχῆς. Ἐµεῖς ὅµως τί κάνουµε; Πῶς περνάµε τήν Κυριακή µας; Δυστυχῶς ἀπό ἔρευνες ἔχει διαπιστωθεῖ, πώς µόνο µία µικρή µειονότητα χριστιανῶν ἐκκλησιάζονται τήν Κυριακή. Οἱ περισσότεροι ζοῦν µακριά ἀπό τήν ἐκκλησία, χωρίς συνειδητή ζωή. Στήν πρώτη κατηγορία ἀνήκει ἕνας ἀριθµός πιστῶν ὁ ὁποῖος µέ τό πρῶτο ἄκουσµα τῆς καµπάνας προσέρχεται στήν Ἐκκλησία, καί «ἐν ἑνί στόµατι καί µιά καρδίᾳ», ὑµνεῖ τόν Κύριό µας συµµετέχοντας στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁ πιστός µετέχει τῆς θ. Λειτουργίας «εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον», ζεῖ τό Μυστήριο τῆς ἑνώσεως τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώµατός του µέ τό Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, θεώνεται καί ἁγιάζεται, γίνεται πολίτης τοῦ παραδείσου καί ἀποκτᾶ τά χαρίσµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Γι αὐτή τήν κατηγορία τῶν χριστιανῶν ὁ ἐκκλησιασµός γίνεται πηγή χαρᾶς καί ἡ Κυριακή θά εἶναι µία ἀπό τίς καλύτερες ἡµέρες τῆς ἑβδοµάδος. Ἡ δεύτερη κατηγορία οἱ «ἀπέχοντες» προφασίζονται ποικίλους λόγους ἀποχῆς. Εἶναι οἱ χριστιανοί Η ΚΥΡΙΑΚΗ καί πῶς τήν περνοῦν... οἱ Χριστιανοί µας τῶν µεγάλων ἑορτῶν, πού συµµετέχουν µόνο τά Χριστούγεννα, καί τό Πάσχα καί σέ ἔκτακτες κοινωνικές ἀνάγκες (Γάµους, Βαπτίσεις, κηδεῖες, µνηµόσυνα κ.λπ.). Οἱ Χριστιανοί αὐτοί ἀρέσκονται νά περνοῦν τήν Κυριακή τους στήν ἐξοχή, ἄλλοι στό κρεβάτι τους, χωρίς βέβαια νά µᾶς πείσουν ὅτι ἡ παράταση αὐτή τοῦ Κυριακάτικου ὕπνου δέν ὀφείλεται στό µεταµεσονύκτιο ἔργο τῆς τηλεοράσεως, ἤ στήν µέχρι πρωίας καλοπέραση τῆς ταβέρνας, ἤ τέλος πάντων σέ ἄλλες νυκτερινές ἐνασχολήσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι δυνατόν νά µετατεθοῦν, ὅταν προέχει ἡ ἐπιθυµία τοῦ Κυριακάτικου Ἐκκλησιασµοῦ. Ἄλλοι πάλι προφασίζονται, ἔχω µικρά παιδιά καί κάνουν φασαρία στήν Ἐκκλησία, ἔχω γέροντες γονεῖς καί πρέπει νά τούς φροντίσω, ἡ φύση τῆς ἐργασίας µου εἶναι τέτοια πού δέν τό ἐπιτρέπει, δέν ἔχω τά κατάλληλα ροῦχα, µέ ἐνοχλοῦν τά µεγάφωνα καί τό λιβάνι, δέν καταλαβαίνω τά λόγια πού ψάλλονται, προφάσεις ἀστήρικτες πού ἀποδεικνύουν τήν ἔλλειψη ζήλου καί πίστεως. Ὅποιος θέλει νά ἐκκλησιασθεῖ βρίσκει λύσεις γιά ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἐπιθυµεῖ νά πράξει. Ἡ Κυριακή γιά κάθε χριστιανό πρέπει νά εἶναι ἡµέρα λατρείας τοῦ Θεοῦ, ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔργων ἀρετῆς καί φιλανθρωπίας, πνευµατικῆς φροντίδας τοῦ ἑαυτοῦ µας. Ἀδελφέ ἐσύ πῶς περνᾶς τήν Κυριακή σου; Ἐάν µέχρι τώρα γιά σένα Κυριακή σήµαινε περισσότερο ὕπνο, καφενεῖο, τηλεό ραση, γήπεδο, ταβέρνα, διασκέδαση, ἄλλαξε πορεία. Ἀξιοποίησε τήν Κυριακή σου. Κάνε την νά σηµαίνει γιά σένα Ἐκκλησία, οἰκογένεια, ἀγάπη, ἀνάπαυση, ψυχαγωγία. π. Ἰωάννης Κόλλιας 5

6 «Χαρᾶς ΑΙΤΙΑ χαρίτωσον» Ἤδη βρισκόμαστε στήν δεύτερη ἑβδομάδα τῆς Μ. Τεσ σαρακοστῆς. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τήν Ἱερά Ὑμνογραφία της μᾶς ὁδηγεῖ διά τῆς προσευχῆς στό Θεῖο Πάθος, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση. Καί μᾶς ἀπευ θύνει ὁ Κύριος τόν πανηγυρικό ἀσπασμό Του: «ΧΑΙΡΕΤΕ!». Αὐ τός εἶναι ὁ χαιρετισμός πού ἀπευθύνει πρός τίς Μυροφόρες Κόρες. Χαίρετε! γιατί ἡ χαρά εἶναι ὁ καρπός τοῦ Παραδείσου, πού ἀπώλεσε ὁ ἄνθρωπος. Εἶναι ὁ καρπός πού δέν ἐκτίμησε καί ἔχασε ἡ Εὔα, ὁ πρωτόπλαστος ἄνθρωπος. Καί ἔτσι ὁ Ἄρχων τοῦ Παραδείσου, ὁ Ἀδάμ «ἐκά θισεν... ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου...» γυμνός ἀπό κάθε ἀρετή καί εὐτυχία κράζοντας τό: Οἶμοι! Ἀλλοίμονό μου! Ποία ἡ αἰτία; Ἡ γυναίκα, ἡ Εὔα. Ἀλλά ἡ Θεία Ἀγάπη, πού ὑπερνικᾶ τή Θεία Δικαιοσύνη, ἐξοικονομεῖ μιά ἄλλη αἰτία, αἰτία πού θά προέλθει ἀπό τόν ἀπόγονο τῆς πρώτης Εὔας. Θά εἶναι μιά γυναίκα, ἀπό τήν ὁποία «ἐρείη τά κρείττῳ» (προέρχονται τά πλέον βέλτιστα). Θά εἶναι ἡ Παρθένος Μαριάμ. Ἡ Μητέρα τοῦ σαρκωμένου Θεοῦ, πού θά γίνει καί θά μείνει ἡ ΑΙΤΙΑ τῆς χαρᾶς. Καί θά ἀρχίσει αὐτή ἡ χαρά μέ τό μήνυμα τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου». «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά Σοῦ». Καί ἀφοῦ στό πρόσωπο τοῦ πρωτό πλαστου ἀνθρώπου ὅλη ἡ ἀνθρω πότητα καί ἡ κτίση ἁμάρτησε καί «στενάζει καί συνωδίνει...» τώρα στό πρόσωπο τῆς νέας Εὔας, τῆς Θεοτόκου, ἐπίσης ὅλη ἡ κτίση «σύν τοῖς ἀν θρώ ποις» χαίρεται καί εὐ φραίνεται. Χαίρει ἡ Κεχαριτωμένη ἀλλά καί ὁ οὐρανός καί γῆ συγχρόνως μέ τόν «καρπόν τῆς κοιλίας Της» ἀφοῦ οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ κατά τή Θεία Γέννηση ψάλλουν «Δόξα ἐν ὑψίστοις... καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Καί ὁ δεύτερος Εὐαγγελισμός πρός τούς ἀνθρώπους: «ἰδοῦ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρά μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ». Αἰτία χαρᾶς, λοιπόν ἡ καταρχήν χαροποιηθείσα Παρθένος μέ «τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τά ρήματα». Ἡ Παρθέ- 6

7 νος πού γίνεται «ἡ χαρά τοῦ κόσμου». Καί «ὁ κόσμος ἀγάλλεται καί ἡ κτίσις εὐφραίνεται». Ποιός εἶναι λοιπόν ὁ στόχος καί ὁ σκοπός αὐτῆς τῆς εὐχάριστης ἀγγελίας; Εἶναι, πρέπει νά εἶναι, «ἡ χαρά τοῦ κόσμου». Πρέπει νά εἶναι ὁ παραδεισένιος καρπός ἡ χαμένη χαρά. Ὁ Κύριός μας κάνει πολύ λόγο γιά τή χαρά. Τόν ἄνθρωπο τόν θέλει χαρούμενο ὄχι θλιμμένο, ὄχι «κατσούφη». «Χαίρετε, λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε» ἀναφωνεῖ ὁ ἱερός Ὑμνογράφος, κατά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος γι αὐτό τό ὑπέρτατο καί θεῖο ἀγαθό διαβεβαίωσε τούς Μαθητές Του λίγο πρίν ἀπό τήν Σταύρωσή Του. Μετά τήν Ἀνάστασή μου, τούς λέει: «τήν χαράν ὑμῶν οὐδεῖς αἴρει ἀφ ὑμῶν». Ἡ χριστιανική χαρά εἶναι ἀγαθό ἀναφαίρετο. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ διαρκῶς περί χαρᾶς. Ἀρχίζει καί τελειώνει τίς Ἐπιστολές του μέ τό: «χαίρετε» καί «πάλιν ἐρῶ χαίρετε...». Ἀκόμη καί ὅταν διώκεται καί πάσχει καί ὑποφέρει λέει «χαίρω ἐν τοῖς παθήμασι μου...» ἀλλά καί «...ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ». χαρά εἶναι τό ἀποτέλεσμα, εἶναι Ἡ ὁ καρπός ὅλων τῶν ἀρετῶν. Θά ἔπρεπε νά καλύψουμε πολλές σελίδες γιά νά ἀναφέρουμε ὅλα τά χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ὑμνογραφίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς ἀφήσουμε τόν ἑαυτό μας στήν ὑποταγή τοῦ μηνύματος τῆς χαρᾶς, στήν καλλιέργεια τοῦ καρποῦ τῆς χαρᾶς, τῆς πραγματικῆς χαρᾶς, ἀφοῦ πάντοτε καί κυρίως κατά τήν περίοδο πού διανύουμε, ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς ὑπενθυμίζε τήν ΑΙ- ΤΙΑ τῆς χαρᾶς μέ τά περίπου «Χαῖρε». Ἀδελφοί μου! χαρεῖτε χριστιανικά! ὉΚύριός μας ἀναφωνεῖ ἐ - παναλαμβάνοντας «...οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν...» «...καί τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ ὑμῶν». «Ἀδελφοί, χαίρετε! Πάλιν (καί πολλάκις) ἐρῶ χαίρετε». (Ἀπ. Παῦλος) π. Ἀθ. Ἀθανασίου 7

8 ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ Τό ἐθνικό ὄνομα Ἕλλην χαρακτηρίζει ὅλα τά φῦλα πού κατοικοῦσαν στήν πατρίδα μας ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων. Ἔτσι οἱ Αἰολεῖς, Δωριεῖς, Ἴωνες γιά παράδειγμα εἶχαν συνείδηση κοινῆς καταγωγῆς ὡς Ἕλληνες καί βλέπουμε ἱστορικά τήν συσπείρωσή τους στούς Περσικούς Πολέμους, εἶχαν τήν ἴδια γλώσσα, ἴδια θρησκεία, δηλ. μιλοῦμε γιά τόν ἀρχαῖο Ἑλληνικό Πολιτισμό. Ὅταν στό προσκήνιο τῆς ἱστο ρίας κάνουν τήν ἐμφάνισή τους οἱ Ρωμαῖοι τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Αὐτοκρατορίας τους ἀποτελοῦνταν ἀπό Ἕλληνες ἤ Ἑλληνικῆς καταγω γῆς πληθυσμούς (σ αὐτό συνέβαλε καί ὁ Μ. Ἀλέξανδρος γιά τήν ἐπέκταση τῶν Ἑλλήνων στό χῶρο τῆς Μεσογείου) μ ἀποτέλεσμα σιγά σιγά ἡ Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία νά ἐξελληνιστεῖ. Καίριας σημασίας γεγονός ἡ μεταφορά τῆς πρωτεύουσας ἀπό τή Ρώμη στό ἀρχαῖο Βυζάντιο (ἑλληνική ἀποικία τῶν Μεγαρέων) πού ὀνομάστηκε Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη ἀπό τόν ἱδρυτή της Μ. Κωνσταντίνο. Ἑπομένως ἡ Ἀνατολική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία ἀποτελεῖ ἱστορική συνέχεια τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ μέ θρησκεία ἐπίσημη τόν Χριστιανισμό, οἱ κάτοικοί της ὀνομάζονταν Ρωμαῖοι πολῖτες μέ συνείδηση ὅμως ἑλληνικῆς καταγωγῆς (δέν ἀποκαλοῦνταν Ἕλληνες γιατί ἐκείνη τήν περίοδο Ἕλλην = εἰδωλολάτρης, εἶχε δηλαδή ἀποκτήσει θρησκευτική σημασία καί ὄχι ἐθνική). Τό ὄνομα Γραικός καθιερώθηκε μετά τόν 8ο αἰώνα σέ ὅλες τίς δυτικοευρωπαϊκές γλῶσσες ἀλλά μέ μειωτική ἔννοια (αἱρετικός καί κίβ δηλος) καί δηλώνει τόν μή γνήσιο Ρωμαῖο, διότι τό ὄνομα Ρωμαῖος διεκ δικοῦσε ὁ Φραγκολατινικός κόσμος καί ἐξυπηρετοῦσε τά ἐπεκτατικά σχέδια τοῦ Καρλομάγνου ἔναντι τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας πού εἶχε πλέον ἐξελληνιστεῖ ὅπως εἴπαμε. Οἱ ὅροι Βυζαντινός καί Βυζαντι νή Αὐτοκρατορία καθιερώθηκε στήν ἱστορική ἐπιστήμη τόν 15ο αἰώνα ἀπό τούς Δυτικούς ἱστορικούς γιά νά χαρακτηρίσουν τήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία ἀπό τήν περίοδο τοῦ Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.χ.) ἀπό τούς Τούρκους. Ὅμως ὁ ὅρος αὐτός εἶναι προβληματικός γιατί δέν φαίνεται ἡ ἱστορική συνέχεια τοῦ ἀρχαίου Ἑλλληνισμοῦ μέ τή Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία (ἤ Ρωμανία ὅπως ἐπικράτησε νά λέγεται στά τελευταῖα χρόνια πρίν τήν Ἅλωση καί Ρωμιοί οἱ κάτοικοί της). Τό κράτος πού προέκυψε μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὀνομάστηκε Ἑλλάδα ὡς φυσική ἱστο ρική 8

9 συνέχεια τοῦ ἀρχαίου Ἑλ ληνικοῦ Κόσμου καί φυσικά τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας πού πρόκειται γιά τόν μεσαιωνικό Ἑλληνισμό καί φτάνει ὥς τίς μέρες μας μέ τή βαριά κληρονομιά τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Δέν ξεχνῶ Πολιτισμοῦ καί τῆς μακραίωνης Χριστιανικῆς Παράδοσης πού ζυμώθηκαν ἁρμονικά καί πού ἔχουμε χρέος νά τήν διατηρήσουμε στή ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης πού ζοῦμε. Δημ. Τζαφέρης Δέν ξεχνῶ τό λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως, τίς ἔνδοξες σημαῖες τῶν ἁρματωλῶν, τοῦ Σουλίου, τοῦ Διάκου, τοῦ Παπαφλέσσα φτιαγμένη ἀπό τό ράσο του καί τίς λόξες τῆς φουστανέλας ἑνός συμπολεμιστῆ του, ἡ ὁποία ἔμελε νά γίνει μετά τήν ἀπελευθέρωση ἡ ἐπίσημη σημαία (τῆς ξηρᾶς) τοῦ Ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους. Δέν ξεχνῶ τήν ἡρωική πράξη τοῦ Μιχαήλ Καλορίζου ὁ ὁποῖος ὅταν βλῆμα ἐχθρικό κτύπησε καί ἔσπασε τόν ἱστό τῆς σημαίας καί τήν ἔριξε στό ἔδαφος, ἐκεῖνος ἔκανε τό σῶμα του ἱστό καί ὕψωσε ξανά τήν γαλανόλευκη γιά νά δείξει ὅτι ἡ Ἑλληνική σημαία οὔτε ὑποστέλλεται, οὔτε πέφτει, οὔτε παραδίδεται. Δέν ξεχνῶ τόν Μανώλη Γλέζο καί τόν Ἀπόστολο Σάντα πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους μέσα στά μαύρα χρόνια τῆς γερμανοκατοχῆς κατέβασαν τήν γερμανική σημαία πού βεβήλωνε τόν ἱερό βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καί ἀνύψωσαν τήν δική μας. Δέν ξεχνῶ τά παιδιά τοῦ Δημ. Σχολείου Φλωρίνης πού τό πρωί τῆς 25ης Μαρτίου μαζί μέ τόν Δάσκαλό τους ὕψωσαν τή σημαία μας καί μπροστά της ἔψαλαν τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο ἀναγκάζοντας τόν Γερμανό Διοικητῆ νά βγάλει ἕνα ἀπό τά παράσημά του καί νά παρασημοφορήσει τόν σημαιοφόρο λέγοντας: «Εἶστε Ἥρωες». Δέν ξεχνῶ καί καλοῦμαι νά κάνω μία πράξη ἁπλή καί ταυτόχρονα μεγαλειώδη. Νά μήν κρύψω τήν γαλανόλευκη, νά μήν τήν ὑποστείλω τίς ἡμέρες τῶν Ἐθνικῶν Ἑορτῶν, ἡμέρες πού πρέπει νά κυματίζει! Νά σκεφθῶ τί ἀντιπρο σωπεύει, τί συμβολίζει, καί πόσοι ἔπεσαν μαχόμενοι γι αὐτήν. Ἄς τήν ἀφήνω νά κυματίζει ἐλεύθερη στόν ἐλεύθερο ἀέρα τῆς ἐλεύθερης πατρίδος μου καί ὅπως θά κυματίζει ἄς τήν ἀκούσω νά μοῦ λέει πώς εἶναι «ἀπ τά κόκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά». Δ.Β. 24 καί 25 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἄς ντύσουµε στά γαλανόλευκα τά σπίτια µας 9

10 Ἡβία εἶναι ἕνα σοβαρό πρόβλημα πού τραυματίζει (σωματικά καί ψυχικά) ἤ καί σκοτώνει χιλιάδες ἀνθρώπους ἀνά τόν κόσμο κάθε χρόνο. Ἡ βία δέν ἔχει ἀντιμετωπιστεῖ ὡς ἕνα σοβαρό πρόβλημα πού χρειάζεται νά προληφθεῖ καί νά ἐξαλειφθεῖ, παρόλο πού ἀφορᾶ ἐξίσου ὅλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου. Βία σωματική καί ψυχολογική ἀσκεῖται σέ καθημερινή βάση ὑπονομεύοντας τήν ὑγεία καί εὐημερία ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Δυστυχῶς ἡ βία θεωρεῖται συχνά ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ἐνῶ ὁ ρόλος τῶν ἐπαγγελματιῶν ὑγείας περιορίζεται στήν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν χωρίς να λαμβάνει μέριμνα γιά τήν πρόληψη. Στόχος μας, λοιπόν, πρέπει νά εἶναι καί ἡ καταπολέμηση τῆς μυστικοπάθειας, τῶν πολιτισμικῶν ταμποῦ καί τῶν ἀντιλήψεων πώς ἡ βίαιη συμπεριφορά εἶναι ἀναπόφευκτη. Γι αὐτό χρειάζεται νά ἐνθαρρυνθεῖ ὁ δημόσιος διάλογος, ὥστε νά αὐξηθεῖ ἡ κατανόηση γι αὐτό τό τόσο πολύπλοκο φαινόμενο καί νά ὑπάρξει συνεργασία μεταξύ ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, ὥστε νά ἀνευρεθοῦν οἱ καλύτερες δυνατές λύσεις στό πρόβλημα. Ἡ μετατροπή τῆς κουλτούρας τῆς βίας σέ κουλτούρα εἰρηνικῆς καί ποιοτικῆς συμβίωσης τῶν ἀνθρώπων εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες προκλήσεις τοῦ 21ου αἰώνα. Τά τελευταῖα χρόνια, τά φαινόμενα βίας ὄχι ἁπλῶς παρουσιάζουν ἔξαρση, ἀλλά καί προσλαμβάνουν νέα, πιό ἐπικίνδυνα χαρακτηριστικά. Ἡ καθημερινότητά μας κατακλύζεται ἀπό ἐκδηλώσεις βίας πού θά ἦταν ἀδιανόητες πρίν ἀπό μερικά χρόνια. Οἱ διάφορες τρομοκρατικές ἐπιθέσεις κατά καιρούς διαμορφώνουν στίς κοινωνίες μας ἕνα κλίμα ἀνασφάλειας. Ταυτόχρονα, ὁ πολλαπλασιασμός τῶν κρουσμάτων νεανικῆς ἐγκληματικότητας (μέ τίς μαζικές δολοφονίες σέ σχολεῖα, ἀπαγωγές καί δολοφονίες ἄλλων παιδιῶν, νεανικές συμμορίες κ.ἄ.) ἐντείνουν τίς ἀνησυχίες, καθώς τό μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό. Αὐτά τά νέα δεδομένα ἔχουν καταστήσει τή βία ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα προβλήματα σύγχρονων κοινωνιῶν, γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ὁποίου θά πρέπει νά ληφθοῦν δραστικά μέτρα. Σχετικά μέ τήν πρόληψη, βλέπουμε νά γίνεται ὅλο καί περισσότερο προφανές πώς οἱ πολύ ἀποτελεσματικές προσεγγίσεις πρόληψης ἄλλων προβλημάτων Ἡ ἀντιµετώπιση τῆς βίας 10 (περιβαλλοντικά προβλήματα, κάπνισμα, κ.λπ.) μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν καί γιά τή πρόληψη τῆς βίας. Σέ γενικές γραμμές, οἱ ἄνθρωποι πού ἀντιδροῦν στή βία τήν ὁποία ὑφίστανται εἶναι πιό ἀνθεκτικοί ἀπό ἐκείνους πού τή δέχονται παθητικά. Ὑπάρχει, λοιπόν, ἐλπίδα νά μειωθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις τῆς βίας, ἄν τά θύματά της πειστοῦν νά προστρέξουν στούς ἄλλους (εἴτε στόν κύκλο τους εἴτε στό σύστημα ὑγείας) γιά βοήθεια. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό θά πρέπει οἱ πολίτες νά ἐνημερωθοῦν καί τό κράτος νά ἀναπτύξει τή σχετική ὑποδομή. Μαρία Γκούμπλια, Γυμνάστρια

11 Ἐποχικές ἀνησυχίες: Δέν εἶναι παρά μία ἰογενής λοίμωξη τοῦ ἀνώτερου ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Οἱ ἰοί πού μποροῦν νά προκαλέσουν τό κοινό κρυολό - γημα ἀνέρχονται σέ ἑκατο ντά δες. Τό κοινό κρυολόγημα μεταδίδεται πολύ εὔκολα μέ τήν εἰσπνοή ἰοφόρων σταγονιδίων πού ἐκτοξεύονται κατά τή διάρκεια φταρνίσματος, τῆς ὁμιλίας ἤ τοῦ βήχα καί μέ τή μεταφορά μολυσμένων ἐκκρίσεων μέσω τῶν χεριῶν ἀπό τό ἄγγιγμα μολυσμένων ἀντικειμένων (χειρολαβῶν, τηλεφώνων, παιχνιδιῶν). Ἄν καί ἡ ἔννοια «ἔχω κρυολόγημα» ἔχει διαφορετική σημασία γιά κάθε ἄνθρωπο σέ γενικές γραμμές ἐκδηλώνεται μέ ἀπόφραξη τῆς μύτης, ρινόρροια, φτάρνισμα καί ὑγρά μάτια, ἐρεθισμό τοῦ φάρυγγα, χαμηλό πυρετό (ὑψηλότερο στά μικρά παιδιά), βήχα καί κεφαλαλγία. Τά συμπτώματα ἐμφανίζονται σταδιακά καί ἡ διάρκειά τους κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4-9 ἡμερῶν. Στίς περισσότερες ἰογενεῖς λοιμώξεις τά συμπτώματα ἀρχίζουν νά ὑποχωροῦν μετά ἀπό 3-4 ἡμέρες. Μερικές φορές ὅμως μπορεῖ νά παρουσιαστοῦν ἐπιπλοκές, καθώς τό ἀμυντικό σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι ἐξασθενημένο, ὀπότε τά συμπτώματα ἀλλάζουν καί διαρκοῦν περισσότερες ἡμέρες. Ὑπάρχουν ὅμως ἰοί, οἱ ὁποίοι ἀπό τήν ἀρχή προκαλοῦν σοβαρά προβλήματα, ὅπως πνευμονία, ἐγκεφαλίτιδα, ἰο γενή μηνιγγίτιδα. Στίς περιπτώσεις αὐτές τά συμπτώματα ἀπό τήν ἀρχή εἶναι ἰδιαί τερα ἔντονα. Ἄτομα ὑψηλοῦ κινδύνου γιά τίς ἐπιπλοκές αὐτές εἶναι οἱ ἡλικιωμένοι, οἱ πάσχοντες ἀπό χρόνιες ἀσθένειες, οἱ ἀνοσοκατασταλμένοι, οἱ ἐγκυμονοῦσες καί τά βρέφη. Ἡ θεραπεία εἶναι συμπτωματική καί ἀποσκοπεί στήν ἀνακούφιση τοῦ ἀσθενή ἀπό τή ρινική συμφόρηση, τή φαρυγγίτιδα, τό βήχα ἤ τόν πυρετό. Ἔτσι, ὁ γιατρός ἤ ὁ φαρμακοποιός θά μᾶς συστήσει ἀντιβηχικά, ἀντισταμινικά, ἀναλγητικά-ἀντιπυρετικά, ἀποσυμφορητικά ἀλλά ὄχι ἀντιβιοτικά. Ἡ μετάδοση τοῦ κοινοῦ κρυολογήματος μπορεῖ νά περιοριστεῖ μέ: 1. Σωστό καί συχνό πλύσιμο τῶν χεριῶν, εἰδικά πρίν τό φαγητό. 2. Κάλυψη τοῦ στόματος καί τῆς μύτης κατά τό φτάρνισμα καί τό βήχα. 3. Ἀποφυγή ἐπαφῆς μέ ἄτομα πού φέρουν τόν ἰό, εἰδικά κατά τίς 2-4 πρῶτες μέρες τῆς ἀσθένειάς τους. 4. Ἀποφυγή κλειστῶν χώρων, ὅπου συγκεντρώνονται πολλά ἄτομα. 5. Σωστή διατροφή καί ξεκούραση. Ἡ ἐπίσκεψη στό γιατρό κρίνεται ἀπαραίτητη όταν: 1. Ἐμφανίζεται ἔντονος πόνος στό αὐτί. 2. Ἐμφανίζεται ἔντονη μετωπιαία κεφαλαλγία ἤ ἡμικρανία. 3. Οἱ ἀσθενεῖς εἶναι βρέφη ἤ ἡλικιωμένα ἄτομα. 4. Ὁ πυρετός εἶναι ἐπίμονος καί ὑψηλός. 5. Οἱ ἀσθενεῖς πάσχουν ἀπό καρδιακά νοσήματα ἤ χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, π.χ. χρόνια βρογχίτιδα. Κώστας Ἀγγέλου, φαρμακοποιός 11

12 Σαρακοστιανές (καί ὄχι µόνο) συμβουλές τοῦ π. Παϊσίου Φιλότιμο «Ὅ,τι γίνεται πέρα ἀπό καθῆκον καί ὑποχρέωση, χωρίς νά ζητηθεῖ, ἀπό ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, αὐτό εἶναι φιλότιµο». Εὐλάβεια καί εὐσέβεια «Ἡ εὐλάβεια εἶναι θυµίαµα, ἡ εὐσέβεια κολώνια. Ὑπάρχει κίνδυνος ἄν κανείς καταφρονεῖ τά µικρά, αὐτή ἡ καταφρόνηση νά προχωρήσει καί στά µεγαλύτερα καί ἁγιώτερα, καί χωρίς νά τό καταλάβει, δικαιολογώντας τόν ἑαυτό του, ὅτι αὐτό δέν εἶναι τίποτε, τό ἄλλο δέν πειράζει, νά φθάσει Θεός φυλάξοι- στήν τελεία καταφρόνηση τῶν Θείων καί νά γίνει ἀνευλαβής, ἀναιδής καί ἄθεος». Προσευχή «Ὅταν στενοχωριώµαστε νά ψάλλουµε. Ἡ ψαλµωδία διώχνει τόν διάβολο, διότι εἶναι συγχρόνως καί προσευχή καί περιφρόνηση τοῦ πειρασµοῦ. Στούς βλάσφηµους λογισµούς νά µή λέµε τήν εὐχή γιατί ἔτσι ἀνοίγουµε µέτωπο µέ τόν διάβολο καί µᾶς πολεµᾶ ἀκόµη περισσότερο. Νά ψάλλουµε καί θά σκάσει ὁ διάβολος µέ αὐτή τήν περιφρόνηση». Προσοχή «Γιά κάθε ἐνέργειά µας πρέπει νά ρωτᾶµε τόν ἑαυτό µας: Καλά, ἐµένα αὐτό µέ ἀναπαύει τόν Θεό τόν ἀναπαύει; Ἐάν ξεχνοῦµε νά κάνουµε αὐτό, ξεχνοῦµε καί τόν Θεό µετά». 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ Α. Ἀργυρόπουλου Τῆς δόξας λάμπει γαλανό φῶς στή χῶρα γελοῦν οἱ κάμποι, τραγουδᾶνε τά νερά γιγάντων ἴσκιοι ἡρωϊκοί καί ξυπνῆστε τώρα στοῦ λυτρωμοῦ τή χρονογύριστη χαρά. Τό σάλπισμά μας πιό τρανό ἄς ἀντιλαλήση κι ἀπ τό γλυκό τῆς Ἅγιας Λαύρας ὀρθρινό πλατειά εἶν ἡ γῆ μας καί τό χῶμα ὁπού χει ἀνθίσει μιά λευτεριά μοσχοβολᾶ ὥς τόν οὐρανό. Κι ὅλα τά χέρια ἄς ὑψωθοῦν ἀντρειωμένα πὤχουν τά σίδερα συντρίψει τά βαριά νά στήσουν τρόπαια λαμπρά τοῦ Εἰκοσιένα νά θρονισθῆ ἡ Ἑλληνοπούλα Λευτεριά. Ἐπιμέλεια: Γεράσιμος Ἀγγουριᾶς 12

13 Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις Η ΘΛΙΨΗ Μιά ἀπό τίς φυσιολογικές ἀντιδράσεις κάποιου ἀνθρώπου πού θλίβεται, εἶναι τό ξέσπασμά του σέ κλάματα. Τό κλάμα ἀποβάλλει τίς τοξίνες πού ἐλευθερώνονται μέ τόν πόνο. Ὡστόσο, συνήθως δυσκολεύεται κανείς ν ἀντιμετωπίσει τά κλάματα ἑνός παιδιοῦ πολλές φορές, μάλιστα, συνδέουμε τά δάκρυα ἑνός παιδιοῦ μέ τόν πόνο - ἄν τό παιδί κλαίει, τότε νομίζει κανείς ὅτι αὐτό πονάει... Δηλαδή, σταματώντας τό παιδί νά κλαίει, ἔτσι σταματάει καί ὁ ψυχικός πόνος; Μακάρι νά ἦταν τόσο ἁπλά τά πράγματα! Τά δάκρυα ἀνακουφίζουν, βοηθοῦν νά γιατρευτεῖ ὁ πόνος. Εἶναι καλό νά κλαίει κανείς μπροστά σέ κάποιον πού μπορεῖ νά δέχεται χωρίς νά κρίνει, νά συμβουλεύει καί νά δυσανασχετεῖ. Ἀλήθεια, τί ἐπιθυμοῦμε ὅ - ταν ζητᾶμε ἀπό ἕνα παιδί νά στα - μα τήσει τό κλάμα; Νά μήν ὑποφέρει ἤ νά μήν τό βλέπουμε νά ὑπο φέρει; Εἶναι ἐπειδή ἀγαπᾶμε τό παι - δί ἤ ἐπειδή ἔχουμε ἀνε παρκή ψυχοδυναμικά ἀνεκτικό τητας; Ἄν εἶναι κανείς εἰλικρινής μέ τόν ἑαυτό του διαπιστώνει ὅτι στενοχωριέται ἐπειδή βλέπει τό παιδί νά κλαίει, γι αὐτό καί τοῦ ζητάει νά σταματήσει τά κλάματα. Βάζουμε, λοιπόν, τίς ἀνάγκες τοῦ παιδιοῦ σέ δεύτερη μοίρα, δίνοντας ἐγωιστικά προτεραιότητα στή δική μας συναισθηματική «κάλυψη»... Ὡστόσο, κάθε συναίσθημα πού δέν ἐκτονώνεται μπορεῖ νά παραμείνει μέσα μας γιά χρόνια ἔτσι καί ἕνα παιδί πού συγκρατεῖ τά δάκρυά του ὑπακούοντας στούς γονεῖς του, θά διατηρεῖ τόν πόνο μέσα του. Ὁ πόνος ἐκεῖνος ἐνδεχομένως νά μεγαλώνει κάποιες στιγμές μοναξιᾶς καί, ἐπίσης, ὡς ἐνήλικας, τό παιδί ἐκεῖνο νά ἐξελιχθεῖ σέ χαρακτήρα σκληρό, πού θά δυσκολεύεται νά κατανοήσει τά δάκρυα τῶν ἄλλων. «Τά φυλακισμένα δάκρυα μπλοκάρουν τό πέρασμα πρός τήν ἀγάπη», εἶπε κάποιος. Ἄλλωστε, ἄν ἦταν ἄχρηστα, γιατί νά μᾶς προίκιζε μέ αὐτά ὁ Θεός; Ἄς μάθουμε πῶς νά συμπεριφερόμαστε στό παιδί ὅταν θλίβεται. Γιά να γίνει ὅμως αυτό, θά πρέπει νά ἀφήσουμε λίγο χῶρο στά δάκρυά του. Τό παιδί ἔχει ἀνάγκη νά τό ἐνθαρρύνουμε νά ξαλαφρώσει στήν ἀγκαλιά μας, λέγοντας: «Κλάψε, παιδί μου, ὅσο ἔχεις ἀνάγκη νά κλάψεις!». Τό κλάμα καλλιεργεῖ στό παιδί τό νά μαθαίνει νά ἀποδέχεται δυσάρεστες καταστάσεις. Γιά παράδειγμα, ὅταν χάσει ἕνα παιδί στό παιχνίδι, καλό εἶναι νά ποῦμε: «Σέ καταλαβαίνω, εἶναι κρίμα νά χάνεις», καί ὄχι: «Μήν κλαῖς, τήν ἑπόμενη φορά θά νικήσεις ἐσύ». Ὅσο κι ἄν σᾶς φαίνεται ἀκραῖο, εἶναι ἡ ἰδανική λύση. Τά δάκρυα, ἄλλωστε, ὅπως θά παρατηρήσετε, θά ὑπάρχουν οὔτως ἤ ἄλλως, καί μάλιστα θά διαρκοῦν πολύ περισσότερο ἄν δέν τά σεβαστοῦμε. Βοηθῆστε τό παιδί σας, λοιπόν. Δῶστε σέ αὐτό τά περιθώρια νά ἐκδηλωθεῖ καί νά ἐκτονωθεῖ συναισθηματικά. Μέ αυτό τόν τρόπο θά βγεῖ ὡριμότερο μέσα ἀπό τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Τότε, θά εἶναι πλέον σέ θέση νά βρεῖ τή χαρά τῆς ζωῆς, ἀκόμα καί ἄν «δέν πᾶνε πάντα ὅλα καλά»! Ζωή Παναγοπούλου Εκπαιδευτικός Εἰδικῆς Τάξης 13

14 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ! Τί εἶναι ἕνας κόκορας, πού τρέχει, τρέχει, κι ὅταν βρεῖ τά δύσκολα σταματάει; «Κότα». Τί εἶπε ἡ πατάτα ὅταν τήν πάτησε τό τρένο; «Πουρές, πουρές ἡ πατατούλα» Τί εἶναι χειρότερο ἀπό τό νά βρεῖς μία κατσαρίδα στό σάντουίτς σου; «Νά βρεῖς τή μισή» Α Ν Ε Κ Ο ΤΑ Λέει ὁ Γιῶργος στή γυναίκα του: - Νά σοῦ πῶ, τά λεμόνια ἔχουν πόδια; - Ὄχι. - Ἔχουν κόκκινο ζουμί; - Ὄχι. - Ἀμάν! Ἔστυψα τό καναρίνι! Λέει ἡ δασκάλα στό Μπόμπο: - Μπόμπο, κλίνε μου τό ρῆμα τρέχω. - Τρέχω, σκόνταψα, ἔπεσα, ἔκλαψα. 14 Ἐπιμέλεια: Χρῆστος Παπαναστασίου ΣΤ ημοτικοῦ

15 Ἀðü ôþí ἘíïñéáêÞ µáò æùþ Μεγάλη εὐαισθητοποίηση παρατηρείται στό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας ἐκ µέρους πολλῶν. Τό Δ.Σ. τοῦ «Ε.Τ.Α.» εὐχα ριστεῖ ὅλους αὐτούς καί προσκαλεῖ καί ἄλλους νά στηρίξουν τήν ὄµορφη προσπάθεια. Εὐχαριστοῦµε λοιπόν τίς οἰκο γένειες: Δ. Δηµοβέλη, Σ. Ροβολῆ, Εὐστ. Κολοκοῦρα, Δήµητρας Θανασοῦ, Θεοδώρας Μπουτσίνη, Πολυξ. Πλατῆ, Γεωργίου Βυλλιώτη, Κ. καί Ε. Κ., Ἰωάννη καί Βασιλικῆς Καρατζᾶ γιά τίς προσφορές τους. Σάν δείγµα ἀγάπης καί ἐκτίµησης πρός τούς ἱερόπαιδες τοῦ Ναοῦ µας (παπαδάκια) γιά τήν ἀνεκτίµητη προσφορά τους στήν διεξαγωγή τῆς Θ. Λατρείας, τήν Κυριακή 12/2/ 06 παρετέθη γεῦµα σέ γνωστό ἐστιατόριο ἀφοῦ πρώτα σέ συνάντηση πού προηγήθηκε, ὁ ἐφηµέριος τούς µίλησε γιά τήν σπουδαία διακονία πού ἐπιτελοῦν καί τόνισε κάποιες σηµαντικές λεπτοµέρειες πού πρέπει νά γνωρίζουν κατά τή διάρκεια τῆς Ἱερᾶς τους Ὑπηρεσίας. Στά παιδιά προσφέρθηκε τό ἐπιτραπέζιο παιχνίδι «Στά Βήµατα τοῦ Ἀπόστολου Παύλου Οἱ 4 περιοδεῖες καί τό ταξίδι του στή Ρώµη», ἐνῶ τούς ζητήθηκε νά γράψουν ἔκθεση µέ θέµα: «Τί νιώθω ὅταν µπαίνω στό ἱερό τῆς ἐνορίας µου» µέ σκοπό νά βραβευθεῖ ἡ καλύτερη τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (26/3/06) πού εἶναι ἡ ἡµέρα τῶν ἱερατικῶν κλήσεων. Τήν ἴδια ἡµέρα τό ἀπόγευµα ἐπισκεφ θήκαµε τό νέο Γηροκοµεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας στήν Λιβαδειά ὅπου εἴχαµε τήν εὐκαιρία νά συναντήσουµε γέροντες καί γερόντισσες οἱ ὁποίοι στήν δύση τῆς ζωῆς τους ἀπολαµβάνουν τήν ἀγάπη, τή στοργή καί τή φροντίδα τῆς Τοπικῆς µας Ἐκκλησίας καί τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἱδρύµατος. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκεῖ παραµονῆς µας προσφέρθηκε σεβαστό χρηµατικό ποσό γιά τίς πολλές ἀνάγκες τῆς προσπάθειας αὐτῆς, µία προσφορά στήν ὁποίαν συµµετεῖχαν ἐκτός ἀπό τό «Ἐνοριακό Ταµεῖο Ἀλληλεγγύης», ἡ Νεανική Συντροφιά τῆς Ἐνορίας µας καθώς καί ἡ Ἐνορία «Κοιµ. Θεοτόκου» Ἄσκρης (παλαιοπαναγιᾶς). Μία παρόµοια ἐπίσκεψη πραγµατοποιήσαµε τήν Δευτέρα 20/2/06 στό Ἐκκλ. Γηροκοµεῖο Θηβῶν. Μετά τήν ἐπικοινωνία µας µέ τούς τροφίµους µιλήσαµε µέ τήν Μοναχή Ρόδη καί τό προσωπικό τοῦ Ἱδρύµατος γιά τίς δυσκολίες πού ἀντιµετωπίζουν καί τήν ἀνάγκη τῆς δικῆς µας ἠθικῆς καί ὑλικῆς συµπαράστασης στό ἔργο αὐτό. Στό ἵδρυµα προσφέρθηκε χρη- µατικό ποσό ἐκ µέρους τῆς Ἐνορίας µας. Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου µας κ. Ἱερωνύµου τό Σάββατο 18/2/06 ἀνεβήκαµε στό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς «Εὐαγγελίστριας» στήν Ἀλίαρτο ὅπου τελέσθηκε παράκληση στήν Παναγία καί στή συνέχεια στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας πού βρίσκεται λίγο πιό πάνω ἀπό τή Μονή. Ἐκεῖ ὁ Σεβ. µίλησε στούς νέους τῆς Μητροπόλεώς µας καί στούς ἱερείς πού τούς συνόδευαν ἐνῶ µετά τό τέλος τῆς συνάντησης ἀκολούθησε γεῦµα. Μία ὁµάδα ὀκτώ νέων ἐκπροσώπησε τήν νεανική συντροφιά µας. Τήν Κυριακή 19/2/06 διοργανώθηκε ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν Ἑορτή τῆς Μητέρας (2 Φεβρουαρίου - Ὑπαπαντῆς) µέ ὁµιλητή τόν Ποιµενάρχη µας. Αἴσθηση προκάλεσαν στό πυκνό ἀκροατήριο τό ὁποῖο ἀπαρτιζόταν καί ἀπό πολλούς νέους γονεῖς οἱ συµβουλές τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό- µου καθώς καί οἱ πρακτικές παρεµβάσεις τοῦ Σεβ. κ. Ἱερωνύµου γιά τό λεπτό θέµα τῆς διαπαιδαγώγισης τῶν παιδιῶν, συµβουλές πού κι ἄν ἀκόµη δώθηκαν ἀπό τόν Ἱερό Πατέρα πρίν ἀπό 1600 περίπου χρόνια, ἐντούτοις θεµελιώνουν στόν ὑπερµέγιστο βαθµό τήν σύγχρονη παιδαγωγική. Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν οἱ αἰδ. π. Παναγ. Κανιάρης, π. Χρ. Κουτσουράκης, καί οἱ ἱερολ. Διάκονοι π. Πολύκαρπος Καραµαρούδης, π. Χρ. Δελλῆς, π. Λεωνίδας Νάτσικας. Σέ ὅλους µετά τό πέρας προσφέρθηκε κέρασµα ἀπό τίς Κυρίες τοῦ «Ε.Τ.Α.» στό Ἐνοριακό Κέντρο. θεατρικη ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Τήν Κυριακή 26/3/06 στίς 3.30 µ.µ. θά µεταβοῦµε στό Θέατρο «ΚΝΩΣΟΣ», στήν Ἀθήνα γιά νά παρακολουθήσουµε τήν Θεατρική Παράσταση «Τό Μυστικό τῆς Κοντέσσας Βαλέρενας» πού βασίζεται στό ὁµώνυµο ἔργο τοῦ Γρηγόρη Ξενόπουλου καί πού πρωταγωνιστεῖ ἡ γνωστή ἠθοποιός κ. Ἄννα Συνοδινοῦ. Δηλώσεις συµµετοχῆς στό γραφεῖο τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 15

16 Ôü ðñüãñáµµá ôῆò Èåßáò Ëáôñåßáò óôüí Íáü µáò ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3/06 Ἁγ. Ἱεροµ. Βασιλείου: 6.00 µ.µ. Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3/ π.µ. Προεόρτια Ἀκολουθία (δέν τελεῖται προηγιασµένη) 7.30 µ.µ. Μεγάλος Ἑσπερινός καί οἱ Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3/06 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Πανηγυρική Θ. Λειτουργία ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ 26/3/06: Θ. Λειτουργία Προσκύνηση Τιµίου Σταυροῦ 6.00 µ.µ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3/06 Ἁγ. Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων: 6.00 µ.µ. Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3/06 Ἁγ. Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν: 7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία 7.30 µ.µ. οἱ Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/4/06 Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας: Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα - Ἁγιασµός ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2/4/06 Ἁγ. Ἰωάννου τῆς «Κλίµακος»: Θ. Λειτουργία 6.00 µ.µ. Ὁ κατανυκτικός Ἑσπερινός ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4/06 Ἁγ. Κλαυδίου, Διοδώρου κ.λ. µαρτ µ.µ. Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4/ π.µ. Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός (δέν θά τελεσθεῖ προηγιασµένη λόγῳ τῆς Ἀγρυπνίας) µ.µ. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ καί ἐν συνεχείᾳ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἕως τίς τά µεσάνυχτα. Ἡ Ἁγρυπνία θά τελεσθεῖ καί πρός τιµήν τοῦ Ἁγ. Ρούφου πρώτου ἐπισκόπου Θηβῶν τοῦ Ἐκλεκτοῦ. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ 9/4/06 Ὁσ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας: Θ. Λειτουργία 6.00 µ.µ. ὁ τελευταῖος κατανυκτικός Ἑσπερινός ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4/06 Ἁγ. Βασιλείου τοῦ Ὁµολογ µ.µ.: Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/4/06 Ἁγ. Ἀποστ. Ἀριστάρχου: 7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ΣΑΒΒΑΤΟ 15/4/06 Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ: Θ. Λειτουργία ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 16/4/06: Πανηγυρική Θ. Λειτουργία Εὐλογία καί διαµοίραση τῶν Βαΐων Καθηµερινά στίς 6.00 µ.µ. θά ψάλλεται τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο καί στή συνέχεια θά διαβάζεται τό Μεσονυκτικό, ὁ ὄρθρος καί οἱ Ὧρες (α, γ καί ς ), ἐνῶ κάθε πρωί θά ψάλλεται ἡ θ Ὥρα καί ὁ Ἐσπερινός κατά τήν Τάξι τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Ἰουνίου 2006 Ἐλᾶτε νά προσκυνήσουµε τήν Ἁγία Γῆ ὅπου Γεννήθηκε, Δίδαξε, Θαυµατούργησε, Σταυρώθηκε, Ἐτάφη, Ἀνέστη καί Ἀνελήφθη ὁ Χριστός µας. Πληροφορίες καί πρόγραµµα στό Γραφεῖο τοῦ Ἱ.Ν.:

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών.

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών. Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ Μάθημα Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, κ.α. ) Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας 50 λεπτά Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ Το κοινό κρυολόγημα, γνωστό και ως οξεία ρινοφαρυγγίτιδα, κόρυζα ή απλώς κρυολόγημα, είναι ο τυπικός όρος περιγραφής, μιας εξαιρετικά μεταδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα; Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι μια εντερική λοίμωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την άδεια που έχουμε να βρισκόμαστε εδώ, μαζί με τους προγόνους μας, για να συμμετέχουμε στην πιο φωτεινή

Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την άδεια που έχουμε να βρισκόμαστε εδώ, μαζί με τους προγόνους μας, για να συμμετέχουμε στην πιο φωτεινή Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την άδεια που έχουμε να βρισκόμαστε εδώ, μαζί με τους προγόνους μας, για να συμμετέχουμε στην πιο φωτεινή μέρα του μήνα, στη Μηνιαία Δέηση ευχαριστίας. Σήμερα θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 57 Ε. Κριτήριο αξιολόγησης Παιδιά, σ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Καλή επιτυχία!!! Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY Προσαρμογή- Αποχωρισμός Αγαπητοί γονείς, Κατανοώντας τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα σας γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα.

Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα. Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα. Η εισήγηση ξεκινά με μια συζήτηση με τα παιδιά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό;

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό; Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό; Σε μια υλιστική εποχή όπου η πρόσκαιρη ευημερία των Ελλήνων πολιτών είχε σαν αποτέλεσμα τον «εξοστρακισμό» του Θεού απ τις καρδιές μας, επήλθε η οικονομική κατάρρευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη για την επιτυχία του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής του!!!

Διαβάστε περισσότερα