Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012"

Transcript

1 Αρ. 4342, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, , σ. 12. Για σκοπούς βελτίωσης του νομικού πλαισίου για την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές», Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 188(I) του (Ι) του του άρθρου 2 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2004 και 2009 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2004 μέχρι Το άρθρο 2 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (β) (γ) Με τη διαγραφή των όρων «Απόφαση 2000/709/ΕΚ», «διάταξη επαλήθευσης υπογραφής» και «εθελοντική διαπίστευση» και των ορισμών τους. με την από τον ορισμό του όρου «ηλεκτρονική υπογραφή» της λέξης «γνησιότητας» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «αυθεντικότητας» και με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: «αναγνωρισμένα πρότυπα σημαίνει τα πρότυπα, τα οποία εκδόθηκαν και τροποποιούνται ή αναθεωρούνται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων - Ηλεκτρονικές Υπόγραφες και Υποδομές [European Telecommunications Standards Institute (ETSI)- Electronic Signatures and Infrastructures (ESI)], τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών [International Telecommunication Union (ITU)], το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης [International Organization for Standardization (ISO)] και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης [European Committee for Standardization (CEN)] Δημοκρατία σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

2 2 Διάταγμα σημαίνει διάταγμα που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών εθελοντική εξουσιοδότηση σημαίνει την εξουσιοδότηση στην οποία ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου παροχέα υπηρεσιών στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 8 εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης σημαίνει τον παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης που κατέχει εθελοντική εξουσιοδότηση Κανονισμός σημαίνει Κανονισμό που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος Νόμου Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 13, , σ. 12. L 311, , σ. 1. του άρθρου 4 Οδηγία σημαίνει την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, και όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται». 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την του άρθρου 4 «Έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών. 4.-(1) Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, εκδόθηκε από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, υπέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο και γίνεται δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές διαδικασίες: Νοείται ότι προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης δύναται να θεωρηθεί ότι υπέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, αν βεβαιωθεί από αρμόδιο φορέα που καθορίζεται σε Διάταγμα ότι το εν λόγω πιστοποιητικό πληροί τις προϋποθέσεις της εθελοντικής εξουσιοδότησης. (2) Δεν απορρίπτεται η ισχύς και το παραδεκτό μιας ηλεκτρονικής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές διαδικασίες μόνο εκ του γεγονότος ότι αυτή: Είναι υπό μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων, ή

3 3 (β) (γ) δεν βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, ή δεν βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εξεδόθη από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης, ή (δ) δεν δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής.». του άρθρου 5 4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την του άρθρου 5 «Εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής. 5.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει αρμοδιότητες για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπογραφές στη Δημοκρατία και μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου. (2) Η Αρμόδια Αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου: Εποπτεύει και ελέγχει τους εγκατεστημένους στην Δημοκρατία παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης (β) ρυθμίζει την εθελοντική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και καθιερώνει κατάλληλο σύστημα που καθιστά δυνατή την επιτήρηση των εγκατεστημένων στη Δημοκρατία παροχέων υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίοι εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά Παράρτημα ΙΙΙ. Παράρτημα IV. (γ) (δ) (ε) ελέγχει τη συμμόρφωση των υπογραφών με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ και μεριμνά για την ανάπτυξη και τη χρήση των συστάσεων για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙV εκδίδει Διατάγματα χρησιμοποιεί υπηρεσίες προσώπων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4 4 (στ) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7, την παραχώρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της (ζ) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, κατά τον καθορισμένο στο άρθρο 13Β τρόπο, λόγω παράβασης ή μη συμμόρφωσης: (i) (ii) (iii) Με διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων, ή με διατάξεις Κανονισμών ή Αποφάσεων άμεσης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διατάξεις αφορούν ηλεκτρονικές υπογραφές, ή με τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς οποιασδήποτε εξουσιοδότησης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ( 2.000) για κάθε παράβαση ή μη συμμόρφωση, που συντελείται ημερησίως. (η) (θ) (ι) δημοσιοποιεί πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 συστήνει συμβουλευτικές επιτροπές για την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων που της χορηγεί και αναθέτει ο παρών Νόμος και αναλαμβάνει τέτοια άλλα καθήκοντα και ασκεί τέτοιες εξουσίες, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς. (3) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου δύνανται να ανατίθενται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει». Προσθήκη νέου άρθρου 5Α στο βασικό νόμο. 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 5Α: «Εξουσία Αρμόδιας Αρχής για 5Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδίδει Διατάγματα, τα οποία συνιστούν ατομικές διοικητικές πράξεις και τα οποία είναι δεσμευτικά για τους εξουσιοδοτημένους παροχείς

5 5 έκδοση Διαταγμάτων. υπηρεσιών πιστοποίησης ή για τα πρόσωπα σε σχέση με τα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει (2) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) Διατάγματα δύνανται να εκδίδονται προς εφαρμογή: (i) Του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονιστικών διοικητικών πράξεων και (ii) Κανονισμών ή Αποφάσεων άμεσης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν θέματα ηλεκτρονικών υπογραφών. (3) Η Αρμόδια Αρχή πριν την έκδοση Διατάγματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, ειδοποιεί τα πρόσωπα που επηρεάζονται ή δυνατό, κατά την κρίση της, να επηρεαστούν από αυτό και παρέχει σ αυτά τη δυνατότητα να ακουστούν, δια της υποβολής γραπτών παραστάσεων εντός τριάντα ημερών από την πιο πάνω ειδοποίηση. (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), αν η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι συντρέχουν επείγοντες λόγοι, δύναται να εκδώσει Διάταγμα χωρίς να προβεί στην αναφερόμενη στο εδάφιο (3) ειδοποίηση ή να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής παραστάσεων και στην περίπτωση αυτή, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δικαιούται, εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση του Διατάγματος σʼ αυτό, να ακουστεί από την Αρμόδια Αρχή διά της υποβολής γραπτών παραστάσεων. (5) Η Αρμόδια Αρχή, μετά από μελέτη των υποβαλλόμενων δυνάμει του παρόντος άρθρου παραστάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή της επιβεβαιώνει, τροποποιεί ή αποσύρει το Διάταγμα εντός εύλογου χρόνου.». του άρθρου 6 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την του άρθρου 6 «Πρόσβαση στην αγορά. 6.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8, για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης οποιασδήποτε μορφής δεν απαιτείται η χορήγηση εξουσιοδότησης στους παροχείς των υπηρεσιών αυτών. (2) Παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος δεν

6 6 έχει αδειοδοτηθεί δυνάμει της διαδικασίας εθελοντικής εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 ή διαδικασίας αντίστοιχης με αυτή σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να εκδίδει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά: Παράρτημα Ι. Παράρτημα ΙΙ. Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο εν λόγω παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης υποχρεούται να υποβάλει σχετική κοινοποίηση στην Αρμόδια Αρχή, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς και βεβαίωση ότι πληροί τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προτού αρχίσει να εκδίδει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. (3) Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δυνάμει διαδικασίας αντίστοιχης με αυτή της εθελοντικής εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 8, αναγνωρίζεται ως τέτοιο και από την Αρμόδια Αρχή. (4) Παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δυνάμει διαδικασίας αντίστοιχης με αυτή της εθελοντικής εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 και ο οποίος εγκαθίσταται στη Δημοκρατία και κοινοποιεί στην Αρμόδια Αρχή το σχετικό πιστοποιητικό ή άδεια ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, αναγνωρίζεται ότι κατέχει πιστοποιητικό ή άδεια ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο είναι ισοδύναμο της εθελοντικής εξουσιοδότησης που χορηγείται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 8. (5) Οι παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης οφείλουν να χρησιμοποιούν προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία συμμορφώνονται με αναγνωρισμένα πρότυπα που εκάστοτε δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (6) Προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία συμμορφώνονται με αναγνωρισμένα πρότυπα που εκάστοτε δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά.». του άρθρου 7 7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την του άρθρου 7

7 7 «Παροχή πληροφοριών. 7.-(1) H Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή τέτοιων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών οικονομικής φύσης, τις οποίες κρίνει ως εύλογα αναγκαίες, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εκτέλεσης των καθηκόντων της. (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), η Αρμόδια Αρχή δεν κοινοποιεί πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του βιομηχανικού και επαγγελματικού απορρήτου, ιδίως πληροφορίες σχετικές με τις επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους που τις αφορούν. (3) H Αρμόδια Αρχή δύναται, κατά την κρίση της και εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, να προβαίνει σε κοινοποίηση πληροφοριών, νοουμένου ότι αυτή είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και εφόσον συνεκτιμηθούν τα έννομα συμφέροντα των επιχειρήσεων που παρέχουν τις πληροφορίες και η προστασία του βιομηχανικού και επαγγελμ ατικού τους απορρήτου. (4) Το εδάφιο (2) δεν εμποδίζει τη δημοσίευση πληροφοριών αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.». του άρθρου 8 8. Το άρθρο 8 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με την στον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης «διαπίστευση» με τη λέξη «εξουσιοδότηση». (β) με την της πρώτης πρότασης του εδαφίου (1) αυτού (πρώτη μέχρι πέμπτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα πρόταση: «Η Αρμόδια Αρχή παρέχει εθελοντική εξουσιοδότηση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης» (γ) με την στη δεύτερη πρόταση του εδαφίου (1) αυτού της λέξης «Διάταγμα» (όγδοη γραμμή) με τη λέξη «Κανονισμούς». (δ) με την στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «προϋποθέσεις» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «διαδικασίες».

8 8 (ε) με την σε αυτό της λέξης «πάροχος», όπου αυτή συναντάται και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, με τη λέξη «παροχέας» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή. και (στ) με την σε αυτό της λέξης «διαπίστευση» όπου αυτή συναντάται και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, με τη λέξη «εξουσιοδότηση» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή. του άρθρου 9 9. Το άρθρο 9 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Ευθύνη», των λέξεων «Παροχέων Υπηρεσιών Πιστοποίησης». (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «διαπιστευμένος ή μη» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). (γ) με την της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(β) τη διαβεβαίωση ότι, κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού, ο υπογράφων, ο οποίος ταυτοποιείται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, ήταν κάτοχος των δεδομένων δημιουργίας υπογραφής που αντιστοιχούν στα δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής που αναφέρονται στο πιστοποιητικό.» (δ) με την του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(2) Σε περίπτωση που ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης παραλείψει να καταγράψει σε μητρώο, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς, την ανάκληση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, αυτός ευθύνεται επίσης για τη ζημία που προξενείται σε οποιονδήποτε φορέα ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ευλόγως βασίζεται στο εν λόγω πιστοποιητικό.». και (ε) με την, στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «των περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμων του 1996 έως 1999» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου» και την προσθήκη στο περιθώριο του ίδιου εδαφίου, αμέσως μετά την αναφορά «69(Ι) του 1999», της αναφοράς «95(Ι) του 2007.». του άρθρου Το άρθρο 10 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

9 9 Με τη διαγραφή και κατάργηση των εδαφίων (2) και (3) αυτού (β) με την της παραγράφου του εδαφίου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «Ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και κατέχει εθελοντική εξουσιοδότηση δυνάμει του παρόντος Νόμου ή έχει αδειοδοτηθεί από άλλο κράτος μέλος δυνάμει διαδικασίας αντίστοιχης με αυτή της εθελοντικής εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 8, ή» και (γ) με την, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «έχει αδειοδοτηθεί δυνάμει διαδικασίας αντίστοιχης με αυτή της εθελοντικής εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 8.». του άρθρου Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την του άρθρου 11 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 138(Ι) του (Ι) του (1) Χωρίς επηρεασμό της εφαρμογής των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδει πιστοποιητικά στο κοινό δύναται να συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο απευθείας από το πρόσωπο το οποίο αφορούν ή κατόπιν ρητής συγκατάθεσής του και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την έκδοση και διατήρηση του πιστοποιητικού: Νοείται ότι η συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς απαγορεύεται, εκτός αν το εν λόγω πρόσωπο έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. (2) Επιτρέπεται στους παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης να αναγράφουν στο πιστοποιητικό το ψευδώνυμο αντί του ονόματος του υπογράφοντος.». του άρθρου Το άρθρο 12 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

10 10 (β) (γ) Με την της φράσης «την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 εώς 8 και ειδικότερα» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «τα ακόλουθα». με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) αυτού της φράσης «, καθώς και των φορέων που αναφέρονται στο εδάφιο 2 του άρθρου 6» (τρίτη και τέταρτη γραμμή). και με την σε αυτό της λέξης «διαπίστευση», όπου αυτή συναντάται και σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, με τη λέξη «εξουσιοδότηση» στην αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή. του άρθρου Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την του άρθρου 13 «Αδικήματα και ποινές. 13.-(1) Οποιοσδήποτε παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης- ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης χωρίς να είναι τέτοιος, ή Παράρτημα Ι. Παράρτημα ΙΙ. (β) (γ) εκδίδει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά χωρίς να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών, ή συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. (2) Οποιοσδήποτε παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης παραλείπει να συμμορφωθεί με Κανονισμούς, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ( 3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. (3) Οποιοσδήποτε παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης δεν παρέχει την απαιτούμενη από αυτόν πληροφορία, κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με το άρθρο 7, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται

11 11 σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ( 3.000).». Προσθήκη νέων άρθρων 13Α και 13Β στο βασικό νόμο. 14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 13 αυτού των ακόλουθων νέων άρθρων 13Α και 13Β: «Ποινική δίωξη μόνο κατόπιν συναίνεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Διοικητικό πρόστιμο. 13Α. Δεν ασκείται ποινική δίωξη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χωρίς τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 13Β.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, να επιβάλλει σε πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου (2) Η Αρμόδια Αρχή, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της αυτή, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης. (3) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. Η απόφαση αυτή - καθορίζει την παράβαση. (β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο - (i) (ii) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα και (γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

12 12 (4) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή τέτοιο πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. του άρθρου Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την του άρθρου 14 «Εξουσία έκδοσης Κανονισμών. 14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν ειδικότερα για: Ενδεχόμενες πρόσθετες απαιτήσεις που δύνανται να εξαρτούν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών στο δημόσιο τομέα: Νοείται ότι οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να είναι αντικειμενικές, διαφανείς, αναλογικές, να μην οδηγούν σε διακρίσεις, να αναφέρονται μόνο στα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εφαρμογής και να μην αποτελούν εμπόδιο στις διασυνοριακές υπηρεσίες για τους πολίτες (β) (γ) (δ) τις λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 5. τις διαδικασίες εθελοντικής εξουσιοδότησης δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 και την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος που καθιστά δυνατή την επιτήρηση των εγκατεστημένων στη Δημοκρατία παροχέων υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίοι εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά τον καθορισμό των τελών που οφείλουν να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για εθελοντική εξουσιοδότηση και οι κάτοχοι τέτοιων εξουσιοδοτήσεων δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 8 και των τελών που οφείλουν να καταβάλλουν οι παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισμένα

13 13 πιστοποιητικά. και (ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά ηλεκτρονικές υπογραφές για σκοπούς εναρμόνισης με νομικά δεσμευτικές ή μη πράξεις, εξαιρουμένων πράξεων τεχνικού περιεχομένου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού. (3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.». του άρθρου Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την του άρθρου 15 «Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων. 15. (1) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα που συνιστούν κανονιστικές διοικητικές πράξεις για: Τον καθορισμό και την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται αναφορικά με τη δημιουργία και επαλήθευση ηλεκτρονικής υπογραφής. (β) την τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. και (γ) οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά ηλεκτρονικές υπογραφές για σκοπούς εναρμόνισης με νομικά δεσμευτικές ή μη πράξεις τεχνικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού. (2) Διατάγματα που εκδίδονται από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, εξαιρουμένων των Διαταγμάτων που συνιστούν ατομικές διοικητικές πράξεις, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό σε κάθε σχετικό Διάταγμα, ή σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης.». του Παραρτήματος Ι 17. Ο τίτλος του Παραρτήματος Ι νόμου τροποποιείται με την της αναφοράς «(άρθρο 2)» με την αναφορά «(άρθρα 2, 6 και 13)».

14 14 του Παραρτήματος ΙΙ 18. Το Παράρτημα ΙΙ νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με την στον τίτλο αυτού της αναφοράς «(άρθρα 2, 6)» με την αναφορά «(άρθρα 2, 6 και 13)» και (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «προϊόντα» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «ηλεκτρονικών υπογραφών». του Παραρτήματος ΙΙΙ 19. Το Παράρτημα ΙΙΙ νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με την στον τίτλο αυτού της αναφοράς «(άρθρα 2 και 6)» με την αναφορά «(άρθρα 2 και 5)» και (β) με την στην υποπαράγραφο της παραγράφου 1 αυτού, της φράσης «απαντούν κατ ουσίαν» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «από την ίδια ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται». του Παραρτήματος ΙV 20. To Παράρτημα IV νόμου τροποποιείται με την στο τίτλο αυτού της αναφοράς «(άρθρο 6)» με την αναφορά «(άρθρο 5)». Αρ. Φακ.: ΒΣΓ/ΟΠ/ΜΑΤ

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3517, 27/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3517, 27/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3517 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα