Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: «Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L13 της 19/01/2000 σ. 12)», Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως- Συνοπτικός τίτλος. Ερµηνεία. Παράρτηµα Ι. Παράρτηµα ΙΙ. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό» πιστοποιητικό που ανταποκρίνεται στις οριζόµενες στο Παράρτηµα Ι απαιτήσεις και εκδίδεται από παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος πληροί τις οριζόµενες στο Παράρτηµα ΙΙ απαιτήσεις «Απόφαση 2000/709/ΕΚ» σηµαίνει την Απόφαση 2000/709/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεµβρίου 2000, για τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα κράτη µέλη όταν ορίζουν φορείς σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ. L 289 της 16/11/2000 σ.42). «Αρµόδια Αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Παράρτηµα ΙΙΙ. «ασφαλής διάταξη δηµιουργίας υπογραφής» σηµαίνει τη διάταξη δηµιουργίας υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ. «δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής» σηµαίνει µονοσήµαντα δεδοµένα όπως κώδικες ή ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιµοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη δηµιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής. «δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής» σηµαίνει δεδοµένα όπως κώδικες ή δηµόσια κλειδιά κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής. «διάταξη επαλήθευσης υπογραφής» σηµαίνει το διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων επαλήθευσης. «διάταξη δηµιουργίας υπογραφής» σηµαίνει το διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων δηµιουργίας της υπογραφής. «εθελοντική διαπίστευση» σηµαίνει κάθε άδεια διαπίστευσης των ηλεκτρονικών δεδοµένων, στην οποία ορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου παροχέα υπηρεσιών και η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου παροχέα υπηρεσιών στην Αρµόδια Αρχή, σύµφωνα

2 µε το άρθρο 8. «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ηλεκτρονική υπογραφή» σηµαίνει τα δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή τα οποία είναι συνηµµένα σε, ή λογικά συσχετιζόµενα µε, άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα οποία χρησιµεύουν ως µέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή» σηµαίνει την ηλεκτρονική υπογραφή που ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις: (α) Συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα (β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντα (γ) δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και (δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να δύναται να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων. «πιστοποιητικό» σηµαίνει την ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής µε ένα άτοµο που επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. «παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή τον φορέα που εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες, συναφείς µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές «προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής» σηµαίνει το υλικό ή λογισµικό ή συναφή συστατικά στοιχεία τους, που προορίζονται για χρήση από τον παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης για την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ή επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών. «τρίτη χώρα» σηµαίνει κάθε χώρα που δεν είναι κράτος µέλος. «υπογράφων» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει διάταξη δηµιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε στο δικό του όνοµα, είτε εξ ονόµατος άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή φορέα που αντιπροσωπεύει. Στόχος και πεδίο εφαρµογής. 3.-(1) Ο παρών Νόµος θεσπίζει το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφές και ορισµένες υπηρεσίες πιστοποίησης µε στόχο τη διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών και τη νοµική αναγνώρισή τους. (2) Ο παρών Νόµος, δεν καλύπτει πτυχές που αφορούν τη σύναψη και την ισχύ συµβάσεων ή άλλων νοµικών υποχρεώσεων που διέπονται από απαιτήσεις ως προς τον τύπο και δεν θίγει κανόνες και περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση εγγράφων οι οποίοι περιέχονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών. 4.-(1) Η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής, υπέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό δίκαιο. (2) Η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό της ως αποδεικτικού στοιχείου δεν αποκλείεται από µόνο τον λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου:

3 Νοείται ότι, δεν απορρίπτεται η νοµική ισχύς και το παραδεκτό µιας ηλεκτρονικής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε νοµικές διαδικασίες, µόνο λόγω του γεγονότος ότι: (α) Είναι υπό µορφή ηλεκτρονικών δεδοµένων, ή (β) δεν βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, ή (γ) δεν βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό που εξεδόθη από διαπιστευµένο παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης, ή (δ) δεν δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής. Εξουσίες και αρµοδιότητες της Αρµόδιας Αρχής. Παράρτηµα ΙΙΙ. 5.-(1) Η Αρµόδια Αρχή τηρουµένου του εδαφίου (2), ασκεί έλεγχο και µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος Νόµου. Η Αρµόδια Αρχή έχει ειδικότερα, εξουσία και αρµοδιότητα να µεριµνά για- (α) Την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των εγκατεστηµένων στην ηµοκρατία παροχέων υπηρεσιών πιστοποίησης, καθώς και των, σύµφωνα µε το εδάφιο 2 του άρθρου 6 και του άρθρου 8, φορέων διαπίστευσης. (β) ελέγχει την συµµόρφωση των υπογραφών µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ. (γ) δύναται να ορίζει δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς µε σκοπό να διαπιστώνουν την συµµόρφωση των ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής προς τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ, σύµφωνα και µε το εδάφιο (2) του άρθρου 6. (δ) ρυθµίζει την εθελοντική διαπίστευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8. (3) Ειδικότερες αρµοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόµου δύνανται να ανατίθενται στην Αρµόδια Αρχή δυνάµει Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού Πρόσβαση στην αγορά. Παράρτηµα ΙΙΙ. Παράρτηµα ΙΙ (1) εν υπόκειται σε περιορισµούς η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης που προέρχονται από άλλο κράτος µέλος στους τοµείς που καλύπτονται από τον παρόντα Νόµο. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης οποιασδήποτε µορφής δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας στους παροχείς των υπηρεσιών αυτών. (2) Η συµµόρφωση των ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής προς το Παράρτηµα ΙΙΙ, διαπιστώνεται από την Αρµόδια Αρχή ή από οριζόµενους από αυτήν δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η Αρµόδια Αρχή και οι οριζόµενοι από αυτήν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς υποχρεούνται στην εφαρµογή των ελάχιστων κριτηρίων που προβλέπονται στην Απόφαση 2000/709/ΕΚ. Η συµµόρφωση των προϊόντων ηλεκτρονικής υπογραφής προς αναγνωρισµένα πρότυπα, αποτελεί τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σηµείο (στ) του Παραρτήµατος ΙΙ και στο Παράρτηµα ΙΙΙ. (3) Οι διαπιστευµένοι ή µη παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος ΙΙ, εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά για το κοινό. (4) Τα διατιθέµενα προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής δύνανται να φέρουν ασφαλείς διατάξεις υπογραφής ή και µη ασφαλείς διατάξεις υπογραφής στο βαθµό που αυτό διατυπώνεται κατά τρόπο απόλυτα σαφή για οποιονδήποτε τρίτο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου 5.

4 (5) Τα παρεχόµενα πιστοποιητικά επαλήθευσης ορίζουν ρητά, κατά τρόπο εύκολα αντιληπτό από µη ειδικό τρίτο, εάν πρόκειται για αναγνωρισµένα ή µη αναγνωρισµένα πιστοποιητικά. Παράρτηµα ΙΙ. (6) Οι διαπιστευµένοι ή µη παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος ΙΙ, εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά για το κοινό. (7) Προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής που συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου κυκλοφορούν ελεύθερα άνευ άλλου περιορισµού. (8) Οι παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης οφείλουν ιδιαίτερα να µεριµνούν για την από µέρους τους τήρηση των διατάξεων για την προστασία του ανταγωνισµού, για τον αθέµιτο ανταγωνισµό, για την πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία και για την προστασία του καταναλωτή. Παράρτηµα IV. Αναγνώριση υπογραφής προέλευσης άλλου κράτους µέλους. Εθελοντική διαπίστευση. (9) Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά για την ανάπτυξη και τη χρήση των συστάσεων για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής που προβλέπονται στο Παράρτηµα IV, προς όφελος και του καταναλωτή Εάν αρµόδια αρχή κράτους µέλους έχει διαπιστώσει τη συµµόρφωση των ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας της υπογραφής προς τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ, τότε η υπογραφή αναγνωρίζεται και στη ηµοκρατία. 8.-(1) Προκειµένου να επιτευχθεί βελτιωµένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης, παρέχεται από την Αρµόδια Αρχή ή από οριζόµενους από αυτήν δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόµενου παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, εθελοντική διαπίστευση. Με την εθελοντική διαπίστευση απονέµονται δικαιώµατα και επιβάλλονται υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων τελών που καθορίζονται µε ιάταγµα, στον παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης. (2) Οι προϋποθέσεις εθελοντικής διαπίστευσης καθορίζονται µε Κανονισµούς και πρέπει να είναι αντικειµενικές, διαφανείς, ανάλογες µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και να µην οδηγούν σε διακρίσεις. Η Αρµόδια Αρχή δεν µπορεί να περιορίσει τον αριθµό των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης που επιθυµούν τη διαπίστευση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. Ευθύνη. 9.-(1) Ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης, διαπιστευµένος ή µη, που εκδίδει αναγνωρισµένο πιστοποιητικό στο κοινό ή εγγυάται για την ακρίβεια τέτοιου πιστοποιητικού, ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε φορέα ή φυσικού ή νοµικού προσώπου, για την ζηµία που προκλήθηκε σε βάρος του επειδή το πρόσωπο αυτό ευλόγα βασίσθηκε στο πιστοποιητικό, όσον αφορά: (α) Την ακρίβεια, κατά τη στιγµή έκδοσής του, όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη στο πιστοποιητικό όλων των στοιχείων τα οποία απαιτούνται για ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό. (β) τη διαβεβαίωση ότι, κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού, ο υπογράφων η ταυτότητα του οποίου βεβαιώνεται στο αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, κατά τη στιγµή της έκδοσής του, κατείχε δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής, που αντιστοιχούσαν στα αναφερόµενα ή καθοριζόµενα στο πιστοποιητικό δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής. (γ) τη διαβεβαίωση ότι τόσο τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής όσο και τα δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά, εφόσον προέρχονται από τον παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης.

5 (2) Ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης ευθύνεται επίσης, αν παραλείψει να καταγράψει την ανάκληση του πιστοποιητικού, για τη ζηµία που προξενείται σε οποιοδήποτε φορέα ή φυσικό πρόσωπο, που ευλόγως βασίζεται στο πιστοποιητικό. (3) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2), ο παροχέας δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι δεν ενήργησε µε αµέλεια (4) Στο αναγνωρισµένο πιστοποιητικό δύνανται να αναγράφονται, από τον παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης, περιορισµοί χρήσης αυτού, µε την προϋπόθεση ότι οι περιορισµοί αυτοί τίθενται κατά τρόπο αναγνωρίσιµο από οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης δεν ευθύνεται για τη ζηµία που προκαλείται από την υπέρβαση των αναφερόµενων περιορισµών κατά τη χρήση του αναγνωρισµένου πιστοποιητικού. (5) Στο αναγνωρισµένο πιστοποιητικό δύνανται να αναγράφονται, από τον παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης, όρια για το ύψος των συναλλαγών για τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σχετικό πιστοποιητικό, µε την προϋπόθεση ότι τα όρια αυτά τίθενται κατά τρόπο αναγνωρίσιµο από οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης δεν ευθύνεται για τη ζηµία που προκαλείται από την υπέρβαση των ορίων αυτών. 93(Ι) του (Ι) του ιεθνείς πτυχές. (6) Τα οριζόµενα στις διατάξεις των εδαφίων 1 έως 5, ισχύουν µε την επιφύλαξη των διατάξεων των περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συµβάσεις Νόµων του 1996 έως 1999, που αφορούν τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές. 10.-(1) Η προσφορά υπηρεσιών πιστοποίησης εντός της επικράτειας της ηµοκρατίας, από παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης που είναι εγκατεστηµένος στη ηµοκρατία, διέπεται από τον παρόντα Νόµο. (2) Υπηρεσίες πιστοποίησης στους καλυπτόµενους από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική υπογραφή τοµείς, εφόσον προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, συνεπάγονται τις ίδιες έννοµες συνέπειες µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες πιστοποίησης, που παρέχονται από παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης που είναι εγκατεστηµένος στην ηµοκρατία. (3) Προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία συνάδουν µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπάγονται τις ίδιες έννοµες συνέπειες µε τα προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία προέρχονται από την ηµοκρατία. Ιδιαίτερα η διαπίστωση συµµόρφωσης προς την κείµενη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά προϋποθέσεις για ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας της υπογραφής, από φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η διαπίστωση αυτή σύµφωνα µε την νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει άµεση ισχύ στην ηµοκρατία. (4) Τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά, που εκδίδονται στο κοινό από παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, είναι νοµικώς ισοδύναµα µε τα εκδιδόµενα από παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον: (α) Ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και έχει διαπιστευθεί δυνάµει εθελοντικού µηχανισµού πιστοποίησης, καθιερωµένου σε κράτος µέλος, ή (β) για το συγκεκριµένο πιστοποιητικό έχει εγγυηθεί παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης, που είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος και πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

6 (γ) το πιστοποιητικό παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης αναγνωρίζεται δυνάµει διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών. Προστασία δεδοµένων. 138(Ι) του (Ι) του (1) Οι παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης, η Αρµόδια Αρχή και όλοι οι φορείς βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου, υπόκεινται στους περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµους του 2001 έως (2) Ειδικότερα, ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδει πιστοποιητικά στο κοινό δύναται να συγκεντρώνει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µόνο απευθείας από το πρόσωπο το οποίο αφορούν ή κατόπιν ρητής συγκατάθεσής του και µόνον στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την έκδοση και διατήρηση του πιστοποιητικού: Νοείται ότι, η συλλογή ή επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς απαγορεύεται, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει δώσει τη ρητή συναίνεσή του. (3) Επιτρέπεται στους παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης να αναγράφουν στο πιστοποιητικό ψευδώνυµο αντί του ονόµατος του υπογράφοντος. Κοινοποίηση. 12. Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 6 έως 8 και ειδικότερα: (α) Κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα εθελοντικής διαπίστευσης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ενδεχόµενων πρόσθετων απαιτήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 8. (β) κοινοποιεί τα στοιχεία, τις ονοµασίες και διευθύνσεις των εθνικών φορέων που είναι αρµόδιοι για διαπίστευση και επίβλεψη, καθώς και των φορέων που αναφέρονται στο εδάφιο 2 του άρθρου 6. (γ) κοινοποιεί τα στοιχεία, τις ονοµασίες και διευθύνσεις όλων των διαπιστευµένων εθνικών παροχέων υπηρεσιών πιστοποίησης (2) Η Αρµόδια Αρχή ανακοινώνει το ταχύτερο δυνατό στην Επιτροπή, τυχόν αλλαγές στις πιο πάνω πληροφορίες. Αδικήµατα και ποινές. 13.-(1) Οποιοσδήποτε παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης: (α) Υπέχει ευθύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10. (β) σε περίπτωση που ενεργεί ως διαπιστευµένος παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης, χωρίς να είναι ή (γ) παραλείπει να συµµορφωθεί προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή ή απόφαση που του επιβάλλεται από την Αρµόδια Αρχή µε βάση τον παρόντα Νόµο, τους Κανονισµούς και τα ιατάγµατα που εκδίδονται βάσει αυτού, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση που βρεθεί ένοχος, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ Σε περίπτωση δεύτερης ή µετέπειτα καταδίκης, η χρηµατική ποινή δύναται να διπλασιάζεται. Εξουσία έκδοσης Κανονισµών. 14.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς οι οποίοι µπορούν να καθορίζουν τις λεπτοµέρειες άσκησης των αρµοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρµόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 4 και αφορούν την εποπτεία της εφαρµογής του νοµικού πλαισίου που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφές, καθώς και την καλύτερη εφαρµογή του Νόµου καθώς και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισµού στον παρόντα Νόµο.

7 (2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο µπορούν να προβλέπουν ειδικότερα για: (α) Τις προϋποθέσεις εθελοντικής διαπίστευσης (β) ενδεχόµενες πρόσθετες απαιτήσεις που δύνανται να εξαρτούν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών στο δηµόσιο τοµέα: Νοείται ότι, οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να είναι αντικειµενικές, διαφανείς, ανάλογες και να µην οδηγούν σε διακρίσεις, να αναφέρονται µόνο στα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης εφαρµογής και να µην αποτελούν εµπόδιο στις διασυνοριακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Εξουσία έκδοσης ιαταγµάτων. 15. Η Αρµόδια Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει ιατάγµατα µε τα οποία δύνανται να καθορίζονται οι ρυθµίσεις τεχνικού χαρακτήρα και οι λεπτοµέρειες άσκησης των αρµοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρµόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 5 και αφορούν οποιοδήποτε θέµα που αφορά την εποπτεία της εφαρµογής του νοµικού πλαισίου που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφές και ειδικότερα για: (α) Τον καθορισµό των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών. (β) τον καθορισµό των τελών που ορίζονται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 8. (γ) την τροποποίηση των Παραρτηµάτων του παρόντος Νόµου, για σκοπούς άµεσης προσαρµογής µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (άρθρο 2) Όροι ισχύοντες για αναγνωρισµένα πιστοποιητικά Τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά πρέπει να περιλαµβάνουν: (α) ένδειξη ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται ως αναγνωρισµένο πιστοποιητικό (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) τα στοιχεία αναγνώρισης του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης και το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το όνοµα του υπογράφοντος ή ψευδώνυµο που αναγνωρίζεται ως ψευδώνυµο πρόβλεψη ειδικού χαρακτηριστικού του υπογράφοντος, που θα περιληφθεί εφόσον είναι σηµαντικό σε σχέση µε τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το πιστοποιητικό δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής που αντιστοιχούν σε δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής υπό τον έλεγχο του υπογράφοντος ένδειξη της έναρξης και τέλος της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού τον κωδικό ταυτοποίησης του πιστοποιητικού την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης που το εκδίδει ενδεχοµένως, περιορισµούς του πεδίου χρήσης του πιστοποιητικού, και ενδεχοµένως, όρια στο ύψος των συναλλαγών για τις οποίες το πιστοποιητικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (άρθρα 2, 6) Όροι ισχύοντες για παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά Οι παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Να αποδεικνύουν την απαραίτητη αξιοπιστία για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης να διασφαλίζουν την παροχή ασφαλών και άµεσων υπηρεσιών καταλόγου και ανάκλησης να διασφαλίζουν ότι η ηµεροµηνία και ο χρόνος έκδοσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς να προβαίνουν, µε κατάλληλα µέσα και σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, σε επαλήθευση, της ταυτότητας και ενδεχοµένως, τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του ατόµου στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί αναγνωρισµένο πιστοποιητικό να απασχολούν προσωπικό που διαθέτει την εµπειρογνωµοσύνη, την εµπειρία και τα προσόντα που είναι απαραίτητα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ιδίως ικανότητα σε διαχειριστικό επίπεδο, εµπειρογνωµοσύνη στην τεχνολογία ηλεκτρονικών υπογραφών και εξοικείωση µε τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας πρέπει επίσης να χρησιµοποιούν κατάλληλες διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες οι οποίες να αντιστοιχούν προς αναγνωρισµένα πρότυπα

9

10 (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ) (i) (ii) (iii) (iv) να χρησιµοποιούν αξιόπιστα συστήµατα και προϊόντα τα οποία προστατεύονται έναντι τροποποίησης και διασφαλίζουν την τεχνική και κρυπτογραφική ασφάλεια των διεργασιών πιστοποίησης οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά να λαµβάνουν µέτρα έναντι της πλαστογράφησης πιστοποιητικών και, σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης παράγει δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής, να εγγυώνται την τήρηση του απορρήτου κατά τη διάρκεια της διεργασίας παραγωγής των εν λόγω δεδοµένων να διαθέτουν επαρκείς χρηµατικούς πόρους ώστε να λειτουργούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία, ιδίως για την ανάληψη της ευθύνης ζηµιών, π.χ. µε τη σύναψη κατάλληλης ασφάλισης να καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν ένα αναγνωρισµένο για κατάλληλη χρονική περίοδο, ιδίως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νοµικές διαδικασίες η καταγραφή αυτή δύναται να πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα να µην αποθηκεύουν δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής του ατόµου προς το οποίο ο παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης παρέσχε υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών προτού συνάψουν συµβατική σχέση µε πρόσωπο που ζητά πιστοποιητικό από αυτούς για να κατοχυρώσει την ηλεκτρονική του υπογραφή, να το ενηµερώνουν µε ανθεκτικά µέσα επικοινωνίας σχετικά µε τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις χρησιµοποίησης του πιστοποιητικού, της ύπαρξης µηχανισµού εθελοντικής διαπίστευσης και των διαδικασιών υποβολής παραπόνων και επίλυσης διαφορών. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες δύνανται να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς, πρέπει να παρέχονται εγγράφως, σε εύκολα καταληπτή γλώσσα. Σχετικά αποσπάσµατα των πληροφοριών αυτών καθίστανται επίσης προσιτά κατόπιν αιτήµατος τρίτων οι οποίοι βασίζονται στο πιστοποιητικό αυτό να χρησιµοποιούν αξιόπιστα συστήµατα για την αποθήκευση πιστοποιητικών σε επαληθεύσιµη µορφή, ούτως ώστε: µόνον αρµόδιοι να µπορούν να διενεργούν εισαγωγές και τροποποιήσεις, να µπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών, να είναι δυνατή η κοινόχρηστη ανάκτηση πιστοποιητικών µόνον στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχει δοθεί η συγκατάθεση του κατόχου, και οι τυχόν τεχνικές αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο τις εν λόγω αιτήσεις ασφαλείας να γίνονται εµφανώς αντιληπτές από τον χειριστή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI (άρθρα 2, 6) Απαιτήσεις για ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής 1. Οι ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής πρέπει, µέσω ενδεδειγµένων τεχνικών και διαδικαστικών µέσων, να διασφαλίζουν τουλάχιστον, ότι: (α) Τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής που χρησιµοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών απαντούν κατ' ουσίαν µόνο µια φορά και ότι το απόρρητο είναι διασφαλισµένο (β) τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής που χρησιµοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών δεν µπορούν, µε εύλογη βεβαιότητα, να αντληθούν από αλλού και ότι η υπογραφή προστατεύεται από πλαστογραφία µε τα µέσα της σύγχρονης τεχνολογίας (γ) τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής που χρησιµοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών µπορούν

11 να προστατεύονται αποτελεσµατικά από τον νόµιµο υπογράφοντα κατά της χρησιµοποίησης από τρίτους. 2. Οι ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής δεν µεταβάλλουν τα προς υπογραφή δεδοµένα ούτε εµποδίζουν την υποβολή των δεδοµένων αυτών στον υπογράφοντα πριν από τη διαδικασία υπογραφής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Άρθρο 6) Συστάσεις για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της υπογραφής θα πρέπει να διασφαλίζεται, µε εύλογη βεβαιότητα, ότι: (α) (β) (γ) (δ) Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται προς επαλήθευση της υπογραφής αντιστοιχούν στα δεδοµένα που εµφανίζονται στον επαληθεύοντα η υπογραφή επαληθεύεται µε αξιοπιστία και ότι το αποτέλεσµα της επαλήθευσης εµφανίζεται µε τον ορθό τρόπο ο επαληθεύων µπορεί, ενδεχοµένως, να ορίσει µε βεβαιότητα τα περιεχόµενα των δεδοµένων που υπογράφονται η γνησιότητα και η εγκυρότητα του πιστοποιητικού που απαιτείται κατά τη στιγµή της επαλήθευσης της υπογραφής έχουν ελεγχθεί µε αξιοπιστία (ε) το αποτέλεσµα της επαλήθευσης όπως και η ταυτότητα του υπογράφοντος εµφανίζονται µε τον ορθό τρόπο (στ) η χρησιµοποίηση ψευδωνύµου δηλώνεται εµφανώς, και (ζ) µπορούν να εντοπιστούν τροποποιήσεις απτόµενες της ασφάλειας

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ν. 2672/1998 (Φ.Ε.Κ. 290 Α ) Άρθρο 14 ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεοµοιοτυπία ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σκοπός του νόµου αυτού είναι Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου α) η αναγνώριση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4259, 19.11.2010 Ν. 106(Ι)/2010 Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007)

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007) Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 133(Ι)/2013 133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 304, 22.11.2011, σ. 64. Για σκοπούς εναρμόνισης με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα