ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48, ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήμερα την. του μήνα έτους 2013 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός της κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΤΙΔΟΥ του Χαραλάμπους κάτοικο Αθηνών (Ακαδημίας 22) κατόχου του υπ αριθμόν Κ Δ. Α. Τ. που εκδόθηκε την από το Α. Τ. Κατερίνης, Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 22, Τ.Κ ) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε., με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών σύμφωνα με την αριθ. Φ.10035/31064/2000/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης «Διορισμός Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών» και αφ ετέρου ο κ. του. κάτοικο. κατόχου του υπ αριθμόν που εκδόθηκε την από το νόμιμου εκπρόσωπου της. εταιρείας με την επωνυμία.., με διακριτικό τίτλο, η οποία ιδρύθηκε με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συστάσεως..Εταιρίας που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με την υπ αριθμ. 3/2013 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, προκήρυξε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη φύλαξη των τεσσάρων (4) ιδιόκτητων κτιρίων του ΟΑΕΕ επί των οδών Ακαδημίας 22, Σατωβριάνδου 18, Αγ. Κωνσταντίνου 5 και Πειραιώς στην Αθήνα, όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρονται και διάρκεια ισχύος της σύμβασης δώδεκα (12) μήνες. Διενεργηθέντος του πρόχειρου διαγωνισμού την., Ανάδοχος για τη φύλαξη των τεσσάρων (4) ιδιόκτητων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ΟΑΕΕ στην Αθήνα, όπως κατωτέρω αναλυτικά περιγράφονται, αναδείχθηκε η ως άνω αντισυμβαλλόμενη. Δυνάμει των υπ αριθμ.. και..αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του άνω διαγωνισμού στο όνομα της Αναδόχου και κατακυρώθηκε το έργο της φύλαξης των τεσσάρων (4) ιδιόκτητων κτιρίων που στεγάζουν 1

2 υπηρεσίες του ΟΑΕΕ στην Αθήνα, στο όνομά της, στην τελική τιμή του ποσού των.ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ήδη σε εκτέλεση των άνω αριθ. 684/29/ και αποφάσεων Δ.Σ. ΟΑΕΕ η κ. Κωτίδου Γεωργία με την ιδιότητα της Διοικητή του ΟΑΕΕ, αναθέτει τη φύλαξη των τεσσάρων (4) ιδιόκτητων κτιρίων του ΟΑΕΕ στην αντισυμβαλλόμενη εταιρία.,όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η φύλαξη τεσσάρων (4) ιδιόκτητων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ΟΑΕΕ στην Αθήνα, από ένα (1) φύλακα ανά βάρδια, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και συγκεκριμένα : α/α ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ 1. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΑΘΗΝΑ 2. ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕΕ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 3. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΑΕΕ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 4. ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΟΑΕΕ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48, ΑΘΗΝΑ ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ) 12ΩΡΗ ( ) ( ) ( ) ( ) 2

3 ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά με το παρόν, όπως και με την προσφορά της, ότι εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010,τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4024/2011 (Νέες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας), ότι υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες φύλαξης των τεσσάρων (4) κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΑΕΕ επί των οδών Ακαδημίας 22, Σατωβριάνδου 18, Αγ. Κωνσταντίνου 5 και Πειραιώς στην Αθήνα, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις και ειδικότερα: Να φυλάσσει τις ανωτέρω τέσσερις (4) κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 1. Η φύλαξη θα ενεργείται από έναν (1) ένστολο και εκπαιδευμένο φύλακα ανά βάρδια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι οι ανωτέρω φύλακες υπάγονται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010, 2011 και 2012 Σύμβαση Εργασίας ότι εφαρμόζει για τους φύλακες τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Περαιτέρω δηλώνει ρητά με το παρόν ότι υποχρεούται να πληρώνει κανονικά ευθυνόμενη αποκλειστικά προς τούτο τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων που απασχολεί για τη συγκεκριμένη φύλαξη ως κάτωθι : α/α ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ 1. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΑΘΗΝΑ 2. ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕΕ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 3. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΑΕΕ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 4. ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΟΑΕΕ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48, ΑΘΗΝΑ ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ) 12ΩΡΗ ( ) ( ) ( ) ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΣΕ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 3

4 ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ 4 ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ 4 ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% Περαιτέρω δηλώνει ότι διαθέτει νόμιμη άδεια του Ν. 2518/97, Αρ. Αδείας Στην συνέχεια η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι θα: Α) Συνεργάζεται στενά με την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΕ και θα εφαρμόζει τις οποιεσδήποτε οδηγίες τις σχετικές με το έργο της φύλαξης των κτιρίων Υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλείας εκπαιδευμένο για τη φύλαξη κτιρίων και εγκαταστάσεων, το οποίο κατέχει άδειες εργασίας του Ν. 2518/97 σε ισχύ, που θα ελέγχονται για την απόδοσή τους από τους Αρχιφύλακες του Τομέα που ανήκουν και από το επί 24ωρου λειτουργίας Κέντρο Λήψης Σημάτων. Β) Η Ανάδοχος εγγυάται για το απασχολούμενο και αναφερόμενο στην από αρ. πρωτ... Προσφορά της προσωπικό - Φύλακες, για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του με την παρούσα σύμβαση, συμφωνηθέντος έργου (φύλαξη κτιρίων ΟΑΕΕ) Η Ανάδοχος υποχρεούται με το παρόν ότι το προσωπικό της - φύλακες - θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΟΑΕΕ, ώστε να μην επιβραδύνεται η εκτέλεση του ανατιθεμένου σ αυτή έργου και να εκτελείται το άνω έργο εγκαίρως και προσηκόντως. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την άνω παράγραφο ο ΟΑΕΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του φύλακα, οπότε η Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει αμέσως και χωρίς αντίρρηση στην αντικατάσταση αυτού με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Οι δαπάνες για την ασφάλιση στο ΙΚΑ, τα επιδόματα αδειών, ασθένειας ως και οι αποζημιώσεις και άλλα επιδόματα, πέραν του συμφωνηθέντος μισθού επιβαρύνουν, την Ανάδοχο για το απασχολούμενο προσωπικό αυτής και ουδεμία εργασιακή σχέση άμεση ή έμμεση έχει με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΟΑΕΕ)- ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ. Σε περίπτωση που φύλακας του προσωπικού της Αναδόχου, το οποίο απασχολείται με την φύλαξη στον ΟΑΕΕ αποχωρήσει από αυτήν ή λύσει τη συνεργασία του μαζί της, η Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή του, να παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες της και αφετέρου υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τον αποχωρήσαντα φύλακα. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο από το συμφέρον του ΟΑΕΕ 4

5 Ομοίως δηλώνει ότι είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό για την εκτέλεση των όρων της άνω Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που ήθελε προκληθεί σε τρίτους, υπόχρεη προς αποκατάσταση αυτής είναι αποκλειστικά η Ανάδοχος. Απαγορεύεται η εκχώρηση από την Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Ειδικότερα, δηλώνει ότι οι φύλακες της Αναδόχου οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για την φύλαξη των τεσσάρων (4) κτιρίων του ΟΑΕΕ θα τηρούν τα κάτωθι: Θα τηρούν βιβλίο ελέγχου για την κάθε φύλαξη (έντυπο διπλότυπο, καρμπονιζέ, το πρωτότυπο του οποίου θα παραδίδεται καθημερινά στο αρμόδιο Τμήμα του Οργανισμού) στο οποίο θα καταγράφονται τα τυχόν περιστατικά που μπορεί να συμβούν κατά το ωράριο της φύλαξης των κτιρίων του ΟΑΕΕ καθώς και η ώρα ανάληψης και λήξης των καθηκόντων τους. Τα βιβλία ελέγχου θα συμπληρώνονται καθημερινά (αυστηρά). Η μη τήρηση του ανωτέρω όρου αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται από τον φύλακα η παραμονή ξένων ατόμων ή ύπαρξη υπόπτου αντικειμένου, υποχρεούται να ειδοποιεί την Ανάδοχο η οποία θα φροντίσει για την άμεση ειδοποίηση της Αστυνομίας καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Θα ελέγχουν την ύπαρξη παροχής ρεύματος και ύδατος καθώς και την καλή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των υπό φύλαξη κτιρίων. Θα ελέγχουν τους χώρους για να μη συσσωρεύονται υλικά τα οποία δύνανται να αποτελέσουν εστία πυρκαγιάς. Εάν παρατηρηθεί κάτι ασυνήθιστο, π.χ. κάποιες πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν κλειστά, θα επεμβαίνουν και θα αποκαθιστούν αυτά. Ο φύλακας υποχρεούται να παραμένει καθ όλη τη διάρκεια της βάρδιας του, μέσα στους χώρους του κτιρίου, απαγορευμένης της εξόδου του για οποιονδήποτε λόγο, μη επιτρέποντας την είσοδο σε κανένα άτομο (φιλικό ή συγγενικό ή υπάλληλο του ΟΑΕΕ) πέραν του ωραρίου εργασίας. Στο τέλος της Υπηρεσίας του θα κλειδώνει την εξωτερική πόρτα του κάθε κτιρίου, αφού πρώτα έχει ελέγξει λεπτομερώς όλους τους χώρους των γραφείων των κτιρίων του ΟΑΕΕ (εσωτερικών και εξωτερικών), της περιμέτρου, ρεύματος, θυρών, παραθύρων, ύδατος και λοιπών εγκαταστάσεων, για να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει σ αυτά κανένα ξένο άτομο και δεν αφέθηκαν ξένα αντικείμενα που μπορεί αν είναι επικίνδυνα. Στην περίπτωση μεγάλης έκτακτης βλάβης και εφόσον εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η αποκατάσταση αυτής, ο επί της υπηρεσίας φύλακας θα πρέπει να ειδοποιεί την εταιρεία αμελλητί και εκείνη με την σειρά της αρμοδίως. 5

6 Απαγορεύεται αυστηρά η απασχόληση των φυλάκων της εταιρείας με άλλα καθήκοντα, πλην αυτών για τα οποία έχουν ορισθεί από την μεταξύ του ΟΑΕΕ και της αναδόχου εταιρείας σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ανάδοχος ευθύνεται για εσφαλμένη ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών της φύλαξης που παρέχει στον ΟΑΕΕ, με την παρούσα σύμβαση. Ο ΟΑΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της φύλαξης, μόνη δε υπεύθυνη καθίσταται η Ανάδοχος, η οποία θα αποζημιώσει τον ΟΑΕΕ, καθώς και τρίτους - παθόντες για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε δημιουργηθεί από υπαιτιότητά της. Υποχρεούται να έχει ασφαλίσει τους φύλακες και να καταθέσει στον ΟΑΕΕ αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για αστική ευθύνη μέχρι του ποσού των.για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή θάνατο όπως βεβαιώνει και η αριθ. σχετική ασφαλιστική βεβαίωση. Ως τρίτοι θεωρούνται και οι υπάλληλοι του Οργανισμού, ως και οι μετά του ΟΑΕΕ συναλλασσόμενοι. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Ο ΟΑΕΕ δηλώνει ότι έχει λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της φύλαξης των κτιρίων του ΟΑΕΕ από τους φύλακες της Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθ.. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας.συνολικής αξίας, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. Η ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο Πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τήρηση όλων των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης), οι οποίοι συμφωνούνται από τους συμβαλλόμενους ουσιώδεις. 6

7 ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους, με έναρξη την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά την διάρκεια αυτής θα αναστέλλονται αζημίως οι υποχρεώσεις των μερών από την παρούσα. Η Ανάδοχος, που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβη το περιστατικό που συνιστά την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτό στον ΟΑΕΕ και να προσκομίσει στην Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών ) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΙΜΗΜΑ Ως τίμημα του παρόντος έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει η Ανάδοχος συμφωνείται το ποσό των.. πλέον ΦΠΑ, η προσφερθείσα δηλαδή από την Ανάδοχο τιμή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της, όσο και οποιαδήποτε δαπάνη για την εκτέλεση του έργου αναγκαία ή μη, ασφαλιστικές εισφορές, αποζημιώσεις για τυχόν ατυχήματα ως και κάθε άλλη συναφής δαπάνη. Η άνω σύμβαση έχει λάβει υπ όψιν της την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σύμφωνα με την οποία συντάχθηκε η προσφορά, ως και τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/10, και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αρ. πρωτ 4601/304/ (ΑΔΑ: Β44ΘΛ-8ΔΠ). ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή της Αναδόχου για την φύλαξη των τεσσάρων (4) ιδιόκτητων κτιρίων του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 1 της παρούσας, συμφωνήθηκε στο ποσό των #...# πλέον ΦΠΑ μηνιαίως, ήτοι στο συνολικό ποσό των #...# πλέον ΦΠΑ για τους δώδεκα (12) μήνες, το οποίο μπορεί να καταβάλλεται στην ανάδοχο και κάθε μήνα. Η πληρωμή αυτού στην Ανάδοχο θα γίνεται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αυτής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κατωτέρω: 7

8 - Πρακτικό εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης μηνιαίως - Τιμολόγιο που να αναφέρει την ένδειξη επί πιστώσει και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοσή του. - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της αναδόχου - Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την Υπηρεσία. Οι κρατήσεις επί του ποσού της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν την ανάδοχο ήτοι: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. - Φόρος που προβλέπεται από τον Ν. 2198/94 ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει μέσα σε δέκα (10) ημέρες και το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. ΟΑΕΕ, την παρούσα σύμβαση, η ισχύς όμως αυτής αρχίζει από την υπογραφή της, αφού προσκομίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής Εάν η Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την παρούσα σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από την κατακύρωση που έγινε σ αυτήν και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, η οποία και αυτή θα της κοινοποιηθεί. Επίσης η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη, με την ίδια διαδικασία, αν δεν παρέχει τις υπηρεσίες της εγκαίρως και προσηκόντως και μέσα στα ανωτέρω καθορισθέντα από την παρούσα χρονικά πλαίσια (Πίνακας 1 άρθρου 1 της παρούσας). Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη από τη Σύμβαση επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: A. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. B. Παροχή των υπηρεσιών φύλαξης σε βάρος της έκπτωτης αναδόχου, είτε με διαπραγμάτευση, είτε με απευθείας ανάθεση. Γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός της Αναδόχου από τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του ΟΑΕΕ ή το τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτης Αναδόχου. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς από την Ανάδοχο θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης αζημίως για τον ΟΑΕΕ και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του ΟΑΕΕ χωρίς άλλη δικαστική ενέργεια, παρά 8

9 μόνο αυτή της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Ανάδοχο προ μηνός, εφόσον η παράβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Ανάδοχος και ο ΟΑΕΕ συμφωνείται με το παρόν ότι θα επιλύουν τις τυχόν διαφορές των με συμβιβασμό, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τις συμβάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαφορές που ήθελαν προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα λύονται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, συμπληρωθεί ή παραταθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 & 4 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η Προκήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1)Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95 τ.α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95), του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τΑ/ ), τα άρθρα 101,102,103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1737/ ), του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27/ ), του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ , του Π.Δ. 496/1974(ΦΕΚ Α 204/ ), του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ), Την αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β/ )Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικ/κων, που αφορούν τους διαγωνισμούς, τα ποσά των αναθέσεων, την δικαστική προστασία. 2)Τις διατάξεις του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/ ), του Π.Δ. 258/2005 (ΦΕΚ ), του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/ ), του Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/ ) που αφορούν τον Οργανισμό του ΟΑΕΕ, την Λειτουργία του και τις αρμοδιότητες του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ 3) Την υπ αριθ. Φ10035/31064/2000/ Απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης «Διορισμός Διοικητή και Προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 4)Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, που αφορά το Πρόγραμμα «Διαύγεια» 5)Τις διατάξεις του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164/ ), Τις αριθ. οικ.30253/ και οικ.30440/ και οικ.31262/ Εγκυκλίους του Υπουργείου 9

10 Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/ ), την Εγκύκλιο 12 ( Φ1/5/28009/2162/ ) της Γ.Γ.Κ.Α. (εφαρμογή του άρθρου 68 το Ν. 3863/10) και το αριθ. Φ80000/440/441/ έγγραφο του Τμήματος ΠΦΚΑ της Γ.Γ.Κ.Α, Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών , που αφορούν τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από αυτές, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 6)Του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.) 7) Την αριθ.684/29/ (αδα: B4ΜΨ4691Ω3-ΞΒ2) απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού έως το ποσό των #50.000# πλέον ΦΠΑ για τη φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του ΟΑΕΕ Ακαδημίας 22, Σατωβριάνδου 18, Αγ. Κωνσταντίνου 5 και Πειραιώς στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με τη μορφή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. Για την Ανάδοχο Εταιρεία Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 18 η, ημέρα Παρασκευή, του μήνα Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609

Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609 13PROC001695937

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα 19/6/2014, ημέρα Πέμπτη, του μήνα Ιουνίου, του έτους 2014 οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων (οδικού δικτύου, χώρων στάθμευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 02 / 04 /2015 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ), που

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 15-5 - 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3516 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 05/04/2013 Αρ.πρωτ.Δ5Β 1058772 ΕΞ2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ Αθήνα, σήμερα την 5η του μηνός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα