ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 10 Ιουνίου 2016 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε Υ Θ ΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Τ. Κ Σ Α Μ Ο Σ Σ Α Μ Ο Υ ΤΗΛ.: FAX: Α Ρ Ι Θ. Π Ρ Ω Τ. : / 6 / ρ Α Α: 7Ν5Χ465ΦΘΕ-5ΜΑ & Α ΑΜ: 16PROC ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. & των νόµιµων κρατήσεων) ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ (30 ΗΜΕΡΕΣ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Περιγράφεται αναλυτικά στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) ΘΕΜΑ: ιενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την κατεπείγουσα ανάγκη παροχής υπηρεσιών µηνιαίας καθαριότητας, από την υπογραφή της σύµβασης, στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των Αστυνοµικών Υπηρεσιών της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, εντός του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #4.500,00 #, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων. 1. Γνωρίζεται ότι, η ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου, κατόπιν της υπ αριθµό 8045/22/ από Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της -νσης Οικονοµικών/Α.Ε.Α. µε Α..Α. Ω4Γ 465ΦΘΕ-14 & Α ΑΜ 16REQ , προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών µηνιαίας καθαριότητας (30 ηµέρες), από την υπογραφή της σύµβασης, των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης των Αστυνοµικών Υπηρεσιών της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών καθαριότητας επί του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης των Αστυνοµικών Υπηρεσιών του Παραρτήµατος Α της παρούσας Πρόσκλησης. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στη συνολική προσφερθείσα µηνιαία τιµή, χωρίς Φ.Π.Α, για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών (σύµφωνα µε τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης). Οι τιµές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί, µε ποινή ακυρότητας, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει, µε ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών καθαριότητας επί του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης των Αστυνοµικών Υπηρεσιών του Παραρτήµατος Α της παρούσας Πρόσκλησης, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 4. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0875 προϋπολογισµού εξόδων, Ε.Φ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», οικονοµικού έτους Η παρούσα δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,67416% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, οι οποίες κατανέµονται ως ακολούθως: i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταµείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72% ήτοι µερικό σύνολο 5,44% και επί του µερικού συνόλου τέλη χαρτοσήµου 2% και επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% ii) υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, συνολικού ποσού 0,1036 %, ως εξής: 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου Επίσης, κατά την πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα παρακρατείτε ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος από το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (Α -167) (επί της καθαρής αξίας αφαιρουµένων των ανωτέρω κρατήσεων, 8% για παροχή υπηρεσιών). 6. Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνεται, µετά την παραλαβή των υπό παροχή υπηρεσιών, την προσκόµιση κανονικά συµπληρωµένου τιµολογίου παροχής υπηρεσιών µε την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ» και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης, τα οποία µετά τον έλεγχο που θα διενεργείται από το 6 ο Τµήµα της ιεύθυνσης Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου του πρώην Υπουργείου ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη για την εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου, προς πληρωµή του δια της αρµόδιας.ο.υ.

2 Επίσης, η πληρωµή του τιµολογίου θα γίνει εντός εξήντα (60) ηµερών σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του Ν.4152/ Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου (Πρέσβεως ηµ. Νικολαρεϊζη 3 Τ.Κ Σάµος) έως την ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα (ηµεροµηνία και ώρα λήξης προθεσµίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισµένου φακέλου, ο οποίος να φέρεις τις εξής ενδείξεις: Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (µε κεφαλαία γράµµατα). Τον πλήρη τίτλο της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (.Α. Σάµου). Τον αριθµό της παρούσας Πρόσκλησης. (6481/6/51-ρ ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (16/06/2016) Τα στοιχεία του αποστολέα α) Τα παρακάτω ικαιολογητικά Συµµετοχής, επί ποινή αποκλεισµού (σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») i) Φορολογική Ενηµερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ και να αναγράφει για κάθε νόµιµη χρήση. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου ή µέσω διαδικτύου. ii) Ασφαλιστική Ενηµερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ και να αναγράφει για συµµετοχή σε διαγωνισµό (και όχι για συµµετοχή σε δηµοπρασίες) από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κλπ), τους οποίους ασφαλιστικούς φορείς ο προσφέρων δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της παρακάτω παραγράφου. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας της υποψήφιας προµηθεύτριας επιχείρησης, αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε διάφορους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους εργαζόµενους που είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α, αλλά και τους ασφαλισµένους σε οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, κατά τις κείµενες διατάξεις, έστω και ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι επαγγελµατίες. iii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση. ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού. δεν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κλπ). -Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. -Επισηµαίνεται ότι, οι υποψήφιες προµηθεύτριες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρουν όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που αφορούν όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε διάφορους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους εργαζόµενους που είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α, αλλά και τους ασφαλισµένους σε οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, κατά τις κείµενες διατάξεις, έστω και ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι επαγγελµατίες. iv) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του(για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. β) Την παρακάτω Τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού (σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»). Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά, µε υπεύθυνη δήλωσή του µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, τη συµµόρφωση των προσφεροµένων παροχών - υπηρεσιών, σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α της παρούσας Πρόσκλησης. -Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τα κάτωθι στοιχεία του άρθρου 68 παρ.1 του Ν.3863/2010 όπως τροπ. µε άρθρο 22 Ν.4144/2013, υποχρεωτικώς και µε ποινή αποκλεισµού, σε ξεχωριστό κεφάλαιο του φακέλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση, ήτοι του κτιρίου εγκατάστασης στέγασης της /νσης Αστυνοµίας Σάµου και Υφισταµένων Υπηρεσιών έδρας, του κτιρίου εγκατάστασης στέγασης του Α.Τ. Μαραθοκάµπου και του κτιρίου εγκατάστασης στέγασης του Α.Τ. Πυθαγορείου: i. Τον αριθµό των εργαζοµένων (ανά κτιριακή εγκατάσταση). Σε περίπτωση όπου ο προσφέρων θα απασχολείται-εργάζεται και ο ίδιος παρέχοντας εργασίες καθαριότητας σε κάποια κτιριακή εγκατάσταση θα πρέπει αυτό να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά. ii. Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας (ανά κτιριακή εγκατάσταση και αναλυτικά για κάθε εργαζόµενο-υπάλληλο που θα δηλωθεί ανωτέρω).

3 iii. Την συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, αντίγραφο της οποίας οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους, και η οποία (συλλογική σύµβαση) θα είναι η ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. iv. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο εργαζόµενο (ανά κτιριακή εγκατάσταση). Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. γ) Οικονοµική προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού (σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), µε µηνιαίο κατ αποκοπή αντάλλαγµα, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), στην οποία θα δηλώνει αναλυτικά εκτός των λοιπών, τα κάτωθι στοιχεία του άρθρου 68 παρ.1 του Ν.3863/2010 όπως τροπ. µε άρθρο 22 Ν.4144/2013, υποχρεωτικώς και µε ποινή αποκλεισµού, σε ξεχωριστό κεφάλαιο του φακέλου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση, ήτοι του κτιρίου εγκατάστασης στέγασης της /νσης Αστυνοµίας Σάµου και Υφισταµένων Υπηρεσιών έδρας, του κτιρίου εγκατάστασης στέγασης του Α.Τ. Μαραθοκάµπου και του κτιρίου εγκατάστασης στέγασης του Α.Τ. Πυθαγορείου: i. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των αυτών εργαζοµένων, µηνιαίως (ανά κτιριακή εγκατάσταση). Επισηµαίνεται ότι, το ύψος του ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων θα πρέπει να υπολογιστεί, υποχρεωτικώς και µε ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (νόµιµες αποδοχές εργαζοµένων), το οποίο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ και από τα οριζόµενα της υποπαράγραφου ΙΑ.11. του πρώτου άρθρου του Ν.4093/12 «Νέο Σύστηµα ιαµόρφωσης Νόµιµου Κατώτατου Μισθού και Κατώτατου Ηµεροµισθίου για τους Εργαζόµενους όλης της Χώρας ( ιάταξη Πλαίσιο). Κατώτατος Νόµιµος Μισθός και Ηµεροµίσθιο για τους Εργαζόµενος Ιδιωτικού ικαίου όλης της Χώρας». ii. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, µηνιαίως (ανά κτιριακή εγκατάσταση). - Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου (αξία ειδών και υλικών καθαριότητας, µισθοί προσωπικού, εισφορές κλπ) και πέραν αυτής ουδεµία άλλη οικονοµική ή άλλου είδους απαίτηση µπορεί να εγερθεί. - Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαρισµού, θα πρέπει για την διαµόρφωση της τελικής τους προσφερθείσας τιµής, να υπολογίζουν - συµπεριλάβουν, πέραν των απορρεουσών από τα ως άνω στοιχεία, κοστών, τα κάτωθι αναγραφόµενα: α. Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους. β. Εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίµων. γ. Εύλογο ποσοστό εργολαβικού τους κέρδους. δ. Νόµιµες υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8. Σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014 (Α 74/ ), δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων εγγράφων, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/74 και των εγγράφων που προσκοµίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόµενους για το σύνολο των συναλλαγών τους µε τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων έχουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α του της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α 74/ ). Οµοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 9. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η ζητούµενη υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας, ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3862/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης την αναδειχθείσα εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισµού λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος (άρθρο 68 παράγραφος 2β του Ν.3862/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013). 10. Η διαγωνιστική διαδικασία απευθείας ανάθεσης θα γίνει ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία, λόγω του κατεπείγοντος και λόγω µη ολοκλήρωσης του ενιαίου ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ αριθµό 10/2015 προκήρυξη (Α ΑΜ:15PROC ), προκειµένου να αποτραπεί η σοβαρότατη διακινδύνευση της υγείας των εργαζοµένων κρατουµένων και των προσερχοµένων στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες πολιτών, από µολυσµατικές και λοιπές ασθένειες.

4 11. Οι προσφορές που περιέρχονται στη ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου, µετά τη λήξη της προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 12. Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης, δύναται να παραταθεί µονοµερώς από την αναθέτουσα αρχή για ένα (01) επιπλέον µήνα (30 ηµέρες) µετά τη λήξη της συµβατικής περιόδου, µε τους ίδιους όρους και τιµές, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία. 13. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων µε δικά της µέσα ή εάν οι ανάγκες της σε προσωπικό καθαριότητας καλυφθούν από προσλήψεις ή από άλλο δηµόσιο φορέα ή εφόσον παύσει τη λειτουργία της ή σε περίπτωση ολοκλήρωσης της υπ αριθµ. 10/2015 ιακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού του Α.Ε.Α. παύει αυτοδικαίως η παροχή των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς καµία περαιτέρω αποζηµίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της συµβατικής περιόδου καθαρισµού. Επίσης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει ανάλογα το µηνιαίο συµβατικό τίµηµα για το χρονικό διάστηµα που κάποια από τις συµβατικές Υπηρεσίες καθαρισµού, δεν θα λειτουργήσει. 14. Η Υπηρεσία δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οποιοδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου. 15. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα: α. Αντικατάστασης συµβατικών Αστυνοµικών Υπηρεσιών µε άλλες Αστυνοµικές Υπηρεσίες, µε τις ίδιες συνθήκες και ανάγκες. β. Αυξοµείωσης της επιφανείας των χώρων εντός των ποσοστών που προβλέπονται από το άρθρο 21 του π.δ.118/2007. Ειδικότερα η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες εντός των προβλεπόµενων από το ανωτέρω άρθρο του π.δ/τος ποσοστών (30% ή 15% ανάλογα της Π/Υ αξίας του διαγωνισµού), πέραν των συµβατικών για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν µπορούν να προβλεφθούν και να καθοριστούν µε την παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στην περίπτωση που ζητηθεί ο καθαρισµός κτιρίων Υπηρεσιών οι οποίες δεν αναφέρονται στη διακήρυξη αυτή, ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την Υπηρεσία µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Η δαπάνη ανά m2 επιφανείας θα πρέπει να προκύπτει από την διαίρεση της συνολικής συµβατικής δαπάνης δια του συνόλου της συµβατικής στεγασµένης επιφανείας. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να διαπραγµατευθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας που θα του ζητηθεί και η δαπάνη (επιπλέον αµοιβή του) θα υπολογίζεται µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε. γ. Τροποποίησης των χώρων καθαρισµού στα πλαίσια πάντοτε της ίδιας συνολικής επιφάνειας (ίδιο αριθµό τ.µ.) χωρίς µεταβολή του αριθµού των ωρών εργασίας του προσωπικού της εταιρίας, χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της που δεν µπορούν να προβλεφθούν και να καθοριστούν µε την παρούσα διακήρυξη ή σε περίπτωση κωλύµατος (άδειες, αναρρωτικές κλπ) των καθαριστριών (Πολιτικών Υπαλλήλων) του Α.Τ. Σάµου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την Υπηρεσία άµεσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 16. Σε περίπτωση µεταστέγασης της συµβατικής Υπηρεσίας καθαρισµού, σε άλλο κτίριο στέγασης (νέο), ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο κτίριο στέγασης της Υπηρεσίας αυτής, µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα στην περίπτωση της ιδίας επιφανείας καθαρισµού µε το κτίριο από το οποίο µεταστεγάσθηκε και σε περίπτωση µεγαλύτερης ή µικρότερης επιφανείας, µε την αναλογούσα ως η προαναφερόµενη παράγραφο 15β αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος γι αυτή. 17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λπ.. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα από τις οικίες διατάξεις. 18. Η Υπηρεσία, της οποίας οι χώροι καθαρίζονται, διατηρεί το δικαίωµα, µονοµερώς, δια του προϊσταµένου της ή του νόµιµου αναπληρωτή αυτού, να αναστέλλει επ αόριστον την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κρατητηρίων, για τον µόνο λόγο, όταν δεν υφίστανται, σ αυτά (κρατητήρια) για µακρά χρονικά διαστήµατα, άτοµα προς κράτηση, ύστερα από κατ αρχήν προφορική και εν συνεχεία, ταυτόχρονη, έγγραφη ειδοποίηση - ενηµέρωση του αναδειχθησόµενου αναδόχου, µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού (για αναπροσαρµογή του συµβατικού µηνιαίου τιµήµατος, µε σχετική απόφασή της, κοινοποιώντας την στον ανάδοχο, πριν την έκδοση σχετικού τιµολογίου) Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας το έργο, πριν την ηµεροµηνία λήξης του συµβατικού χρόνου, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας, διακοσίων ευρώ (200,00 ) ηµερησίως (προ Φ.Π.Α.) για κάθε ηµέρα από της διακοπής έως της ηµεροµηνίας λήξεως της σύµβασης Στις περιπτώσεις εκείνες που η παρέχουσα υπηρεσίες δεν πραγµατοποιήσει τις εργασίες καθαρισµού σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει πρόστιµο: α. Πενήντα ευρώ (50,00 ) (προ Φ.Π.Α.) για κάθε ηµέρα πληµµελούς καθαριότητας για µία ή περισσότερες συµβατικές κτιριακές εγκαταστάσεις και β. Εκατό ευρώ (100,00 ) (προ Φ.Π.Α.) για κάθε ηµέρα αποχής εργασίας καθαριότητας για µία ή περισσότερες συµβατικές κτιριακές εγκαταστάσεις Η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, µε ελεύθερη τιµή και τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Π.. 118/ Το κείµενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα «ιαύγεια» ( στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (

5 Επίσης, θα αποσταλεί σε ψηφιακή µορφή, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο Επιµελητήριο Σάµου ( 21. Αντίγραφο της παρούσας µε τα συνηµµένα σ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία και τους όρους της παρούσας προµήθειας δίδονται από την Υπηρεσία µας, Γραφείο Μερικής ιαχείρισης Χρηµατικού της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου οδός Πρέσβεως ηµ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ στην πόλη της Σάµου(τηλ ώρες γραφείου). Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΑΣΤΥΝ. /ΝΤΗΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ Α / Α 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Πρέσβεως ηµ. Νικολαεϊζη 3 Τ.Κ Σάµος ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ α) /νση Αστυνοµίας Σάµου β)υποδ/νση Ασφαλείας Σάµου γ)τµήµα Τροχαίας Σάµου α)2.371τ.µ. δ)τµήµα ίωξης β)574τ.µ. Ναρκωτικών Σάµου προαύλιος ε)κέντρο Ολοκληρωµένης χώρος ιαχείρισης Συνόρων & Μετανάστευσης (Κ.Ο. Ι.Σ.ΜΕ.) [συστεγαζόµενες Υπηρεσίες] ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Γραφειακοί χώροικοινόχρηστοι (διάδροµοι σκάλες κλπ): 1.010τµ Γραφείο Αξ.Υπ.: 40τµ Κρατητήρια:6τµ Τουαλέτες: 10τµ Βοηθητικοί Χώροι(χώρος στάθµευσης οχηµάτων, αποθήκες υλικού οπλισµού): 592τµ ωµάτια διαµονής προσωπικού µε λουτρό και W.C.: 150τµ Προαύλιος χώρος (γενικώς λιγότερο χρηστικοί χώροι): 574τµ Γραφειακοί χώροικοινόχρηστοι (διάδροµοι σκάλες κλπ): 200τµ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒ ΟΜΑ Α 5 ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- 5 ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- 5 ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- 5 ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- 1 ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α 5 ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- 1 ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 02 ΑΤΟΜΑ ΜΕ 04 ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

7 Πρέσβεως ηµ. Νικολαεϊζη 3 Τ.Κ Σάµος Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου [συστεγαζόµενη Υπηρεσία µε τις ανωτέρω Υπηρεσίες] α)170 τ.µ. β)300 τ.µ. προαύλιος Γραφείο Αξ.Υπ.: 15τµ Κρατητήρια: 140τµ Τουαλέτες: 8τµ Βοηθητικοί Χώροι (αποθήκες υλικούοπλισµού): 200τµ Γραφειακοί χώροικοινόχρηστοι ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ -1- ΤΩΝ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝ ΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ -1- ΤΩΝ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝ ΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ -1- ΤΩΝ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝ ΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ -1- ΤΩΝ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝ ΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ -1- ΤΩΝ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ» ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 02 ΑΤΟΜΑ ΜΕ 04 ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ -1- ΤΩΝ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ» ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

8 2. 3. Μαραθόκαµπος Τ.κ Μαραθόκαµπος Σάµου Πολυκράτη 46 Τ.Κ Πυθαγόρειο Σάµου Αστυνοµικό Τµήµα Μαραθοκάµπου Αστυνοµικό Τµήµα Πυθαγορείου χώρος α)305 τ.µ. β)320 τ.µ. προαύλιος χώρος (διάδροµοι σκάλες κλπ): 75τµ Γραφείο Αξ.Υπ.: 25τµ Κρατητήρια: 20τµ Τουαλέτες:10τµ Βοηθητικοί Χώροι(χώρος στάθµευσης οχηµάτων, αποθήκες υλικού οπλισµού): 40τµ Προαύλιος χώρος(γενικώς λιγότερο χρηστικοί χώροι): 300τµ Γραφειακοί χώροικοινόχρηστοι (διάδροµοι σκάλες κλπ): 135τµ Γραφείο Αξ.Υπ.: 35τµ Κρατητήρια: 30τµ Τουαλέτες: 25τµ Βοηθητικοί Χώροι(χώρος στάθµευσης οχηµάτων, αποθήκες υλικού οπλισµού): 1 ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α 1 ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α 1 ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ 01 ΑΤΟΜΟ ΜΕ 04 ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 01 ΑΤΟΜΟ ΜΕ 04 ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

9 80τµ Προαύλιος χώρος(γενικώς λιγότερο χρηστικοί χώροι): 320τµ 1 ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α Ι. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Α. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ( ΙΑ ΡΟΜΟΙ ΣΚΑΛΕΣ ΚΛΠ) Σε περίπτωση που η ηµέρα καθαρισµού συµπίπτει µε ηµέρα αργίας, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα Α.1. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άδειασµα, καθάρισµα των σταχτοδοχείων µε απολυµασµένο ύφασµα. Άδειασµα όλων των καλαθιών αχρήστων µέσα σε πλαστικούς σάκους (καλά δεµένους), συγκέντρωση αυτών και µεταφορά τους στους κάδους απορριµµάτων. Τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σάκων σε όλα τα καλάθια αχρήστων. Ξεσκόνισµα όλων των επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες κ.λπ.) συσκευών και γενικά κάθε αντικειµένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρµοσµένου στο δάπεδο ή τους τοίχους (πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί, καλοριφέρ, σωλήνες κ.λπ.). Καθαρισµός της οριζόντιας επιφάνειας των γραφείων µε ειδικό υγρό. Καθαρισµός όλων των επιφανειών των Η/Υ µε νωπό πανί, εκτός από το κρύσταλλο της οθόνης, που θα καθαρίζεται µε στεγνό πανί. Σκούπισµα στα δάπεδα, διαδρόµους, σκάλες, πλατύσκαλα και ανελκυστήρες, εν συνεχεία σφουγγάρισµα αυτών µε ειδικό υγρό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά και στις γωνίες. Α.2. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α (νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόµενα στην παράγραφο Ι.Α.1 και εντός του ωραρίου µίας εκ των ήδη, υπό προγραµµατισµό, επισκέψεων) Καθαρισµός των τηλεφωνικών συσκευών µε σπρέϋ και γυάλισµα µε στεγνό πανί. Καθαρισµός των αξεσουάρ των γραφείων (µολυβοθήκες, χαρτοστάτες κ.λπ.), των υποποδίων και καθισµάτων (πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λπ.). Καθαρισµός όλων των καλαθιών αχρήστων µέσα έξω και των σταχτοδοχείων των γραφείων καθώς και αυτών (καλαθιών-σταχτοδοχείων) των κοινόχρηστων χώρων. Καθαρισµός µέσα και έξω του κουβούκλιου του ανελκυστήρα. Α3. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόµενα στις παραγράφους Ι.Α.1 & Ι.Α.2 και εντός του ωραρίου µίας εκ των ήδη, υπό προγραµµατισµό, επισκέψεων) Ξεσκόνισµα και καθαρισµό λεκέδων από τους τοίχους και των αναρτηµένων αντικειµένων σ αυτούς. Καθαρισµός µε ειδικό υγρό όλων των επίπλων και των σωµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού γενικά σε όλες τους τις πλευρές. Καθαρισµός διαχωριστικών (γυάλινων και λοιπών επιφανειών) τζαµιών εσωτερικών και εξωτερικών παραθύρων, πλαισίων αυτών, περσίδων καθώς επίσης και καθαρισµός θυρών και των διακοπτών των φώτων. Ξεσκόνισµα φωτιστικών σωµάτων επιτραπέζιων και της οροφής, όπου υπάρχουν. Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σε περίπτωση που η ηµέρα καθαρισµού συµπίπτει µε ηµέρα αργίας, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα Β.1. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άδειασµα, καθάρισµα των σταχτοδοχείων µε απολυµασµένο ύφασµα. Άδειασµα όλων των καλαθιών αχρήστων µέσα σε πλαστικούς σάκους (καλά δεµένους), συγκέντρωση αυτών και µεταφορά τους στους κάδους απορριµµάτων. Τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σάκων σε όλα τα καλάθια αχρήστων. Ξεσκόνισµα όλων των επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες κ.λ.π.) συσκευών και γενικά κάθε αντικειµένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρµοσµένου στο δάπεδο ή τους τοίχους (πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί, καλοριφέρ, σωλήνες κ.λ.π.). Καθαρισµός της οριζόντιας επιφάνειας των γραφείων µε ειδικό υγρό. Καθαρισµός όλων των επιφανειών των Η/Υ µε νωπό πανί, εκτός από το κρύσταλλο της οθόνης, που θα καθαρίζεται µε στεγνό πανί. Σκούπισµα στα δάπεδα, διαδρόµους, σκάλες, πλατύσκαλα και ανελκυστήρες, εν συνεχεία σφουγγάρισµα αυτών µε ειδικό υγρό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά και στις γωνίες.

10 Β.2. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α (νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόµενα στην παράγραφο Ι.Β.1 και εντός του ωραρίου µίας εκ των ήδη, υπό προγραµµατισµό, επισκέψεων) Καθαρισµός των τηλεφωνικών συσκευών µε σπρέϋ και γυάλισµα µε στεγνό πανί. Καθαρισµός των αξεσουάρ των γραφείων (µολυβοθήκες, χαρτοστάτες κ.λπ.), των υποποδίων και καθισµάτων (πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λπ.). Καθαρισµός όλων των καλαθιών αχρήστων µέσα έξω και των σταχτοδοχείων των γραφείων καθώς και αυτών (καλαθιών-σταχτοδοχείων) των κοινόχρηστων χώρων. Καθαρισµός µέσα και έξω του κουβούκλιου του ανελκυστήρα. Β.3. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόµενα στις παραγράφους Ι.Β.1 & Ι.Β.2. και εντός του ωραρίου µίας εκ των ήδη, υπό προγραµµατισµό, επισκέψεων) Ξεσκόνισµα και καθαρισµό λεκέδων από τους τοίχους και των αναρτηµένων αντικειµένων σ αυτούς. Καθαρισµός µε ειδικό υγρό όλων των επίπλων και των σωµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού γενικά σε όλες τους τις πλευρές. Καθαρισµός διαχωριστικών (γυάλινων και λοιπών επιφανειών) τζαµιών εσωτερικών και εξωτερικών παραθύρων, πλαισίων αυτών, περσίδων καθώς επίσης και καθαρισµός θυρών και των διακοπτών των φώτων. Ξεσκόνισµα φωτιστικών σωµάτων επιτραπέζιων και της οροφής, όπου υπάρχουν. Γ. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Σε περίπτωση που η ηµέρα καθαρισµού συµπίπτει µε ηµέρα αργίας, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα Γ.1. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Επιµεληµένος καθαρισµός απολύµανση των W.C. (πλύσιµο µέσα έξω των λεκανών και των καλυµµάτων τους), των αποθηκών νερού (καζανάκια, εξωτερικά), νιπτήρων, πλακιδίων, αξεσουάρ µπάνιου και όλων των ειδών υγιεινής. Καθαρισµός µε ιδιαίτερη προσοχή στα βουρτσάκια καθαρισµού των λεκανών. Καθαρισµός των καθρεπτών µε ειδικό χηµικό υγρό. Απολύµανση µε οινόπνευµα των χειρολαβών των θυρών των αποχωρητηρίων (W.C.). Αφαίρεση των αλάτων νερού των βρυσών. Εκκένωση των δοχείων χάρτου και τοποθέτηση καινούργιων πλαστικών σακουλών. Προµήθεια και µέριµνα για την τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού και σακουλών σκουπιδιών (επί ελλείψεως-καταναλώσεως) από τον προµηθευτή. Καθαρισµός (σκούπισµα - σφουγγάρισµα) του δαπέδου προθαλάµου και των χώρων των τουαλετών.. ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ Σε περίπτωση που η ηµέρα καθαρισµού συµπίπτει µε ηµέρα αργίας, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα.1. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδων, διαδρόµων και των κοινόχρηστων χώρων αυτών. Καθαρισµός αποχωρητηρίων, απολύµανση µε ειδικό υγρό, νιπτήρων και γενικά πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες. Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια αχρήστων. Προµήθεια και µέριµνα για την τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού και σακουλών σκουπιδιών (επί ελλείψεως-καταναλώσεως) από τον προµηθευτή..2. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόµενα στην παράγραφο Ι..1 και εντός του ωραρίου µίας εκ των ήδη, υπό προγραµµατισµό, επισκέψεων) Απολύµανση των κρατητηρίων για µολυσµατικές ασθένειες, µε την οποία νοείται η χρήση απολυµαντικού υγρού σε όλες τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται από τους κρατούµενους προς αποφυγή κατά το µέγιστο δυνατό βαθµό, του κινδύνου µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών. Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ [ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΟΠΛΙΣΜΟΥ] Σε περίπτωση που η ηµέρα καθαρισµού συµπίπτει µε ηµέρα αργίας, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα Ε.1. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α (νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόµενα στις παραγράφους Ι.Α.1, Ι.Α.2, Ι.Α.3, Ι.Β.1, Ι.Β.2, Ι.Β.3, Ι.Γ.1, Ι..1 & Ι..2 και εντός του ωραρίου µίας εκ των ήδη, υπό προγραµµατισµό, επισκέψεων) Σκούπισµα δαπέδων, για τους εσωτερικούς χώρους. Καθαρισµός όλων των καλαθιών αχρήστων µέσα έξω, καθώς και αυτών(καλαθιών) των κοινόχρηστων χώρων, για τους εσωτερικούς χώρους.

11 ΣΤ. ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ [ΓΕΝΙΚΩΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ] Σε περίπτωση που η ηµέρα καθαρισµού συµπίπτει µε ηµέρα αργίας, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα ΣΤ.1. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α (νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόµενα στις παραγράφους Ι.Α.1, Ι.Α.2, Ι.Α.3, Ι.Β.1, Ι.Β.2, Ι.Β.3, Ι.Γ.1, Ι..1, Ι..2, & Ι.Ε.1 και εντός του ωραρίου µίας εκ των ήδη, υπό προγραµµατισµό, επισκέψεων) Περισυλλογή απορριµµάτων από το αίθριο, τον προαύλιο χώρο και γενικώς από τους εξωτερικούς χώρους, που περιβάλλουν τα κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών, προκειµένου για το καλαίσθητο αυτών. Ζ. ΩΜΑΤΙΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΛΟΥΤΡΟ ΚΑΙ W.C. Σε περίπτωση που η ηµέρα καθαρισµού συµπίπτει µε ηµέρα αργίας, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα Ζ.1. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σκούπισµα στα δάπεδα, διαδρόµους, των κοινόχρηστων χώρων αυτών και εν συνεχεία σφουγγάρισµα αυτών µε ειδικό υγρό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά και στις γωνίες. Ξεσκόνισµα όλων των επίπλων (ντουλάπες, καρέκλες, κρεβάτια, κοµοδίνα κ.λ.π.) και γενικά κάθε αντικειµένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρµοσµένου στο δάπεδο ή τους τοίχους (πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί, καλοριφέρ, σωλήνες κ.λπ.). Καθαρισµός της οριζόντιας επιφάνειας των επίπλων µε ειδικό υγρό. Επιµεληµένος καθαρισµός απολύµανση των W.C. (πλύσιµο µέσα έξω των λεκανών και των καλυµµάτων τους), των αποθηκών νερού (καζανάκια, εξωτερικά), νιπτήρων, πλακιδίων, αξεσουάρ µπάνιου και όλων των ειδών υγιεινής. Καθαρισµός µε ιδιαίτερη προσοχή στα βουρτσάκια καθαρισµού των λεκανών. Καθαρισµός των καθρεπτών µε ειδικό χηµικό υγρό. Απολύµανση µε οινόπνευµα των χειρολαβών των θυρών των αποχωρητηρίων (W.C.). Αφαίρεση των αλάτων νερού των βρυσών. Εκκένωση των δοχείων χάρτου και τοποθέτηση καινούργιων πλαστικών σακουλών. Προµήθεια και µέριµνα για την τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού και σακουλών σκουπιδιών (επί ελλείψεως-καταναλώσεως) από τον προµηθευτή. Καθαρισµός (σκούπισµα - σφουγγάρισµα) του δαπέδου προθαλάµου και των χώρων των τουαλετών. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Α Ν Α Ο Χ Ο Υ Ο ανάδοχος υποχρεούται: Α. Να διαθέτει: Απορροφητικά πανιά, τύπου WETTEX. Σφουγγαράκια καθαρισµού διαφορετικού τύπου (µαλακό, µέτριο, σκληρό). Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια. Σάρωθρα ξηρού καθαρισµού και αντίστοιχα κοντάρια. Φαράσια. Καθαριστήρες περσίδων. Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων µε τα εξαρτήµατά τους. Ψεκαστήρες. Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωµάτων. Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων. Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαµιών, απορρυπαντικό και απολυµαντικό ειδών υγιεινής, χλώριο, σακούλες απορριµµάτων (µαύρες) µικρές και µεγάλες ιπλό τροχήλατο καρότσι σφουγγαρίσµατος µε βάση και χερούλι από χρωµιωµένο µέταλλο, το οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25 λίτρων µε πρόσθετη πρέσα στυψίµατος Στον ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυµα υλικού καθαριότητας και στον άλλο κουβά καθαρό νερό για το ξέπλυµα της σφουγγαρίστρας. Β. Να προµηθεύεται αποκλειστικά µε δική του δαπάνη όλα τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου, συµπεριλαµβανοµένου χάρτου υγείας, σακουλών σκουπιδιών και κάθε είδους καθαριστικούαπολυµαντικού υλικού και σαπουνιού. Γ. Να διατηρεί τα εργαλεία σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από άποψη εµφάνισης καθώς επίσης και να αντικαθιστά αµέσως τα εργαλεία του σε περίπτωση βλάβης έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας, τα κτίρια θα παρέχουν τον ανάλογο χώρο. Υπεύθυνος για τη φύλαξη των ανωτέρω είναι ο ανάδοχος.. Να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λπ.. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις. Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά καθαρές και ιδίου χρώµατος µπλούζες καθαριότητας, οι οποίες δεν θα είναι σκισµένες ή κακοποιηµένες, θα φορά γάντια οικιακού τύπου και παπούτσια µε αντιολισθητικές σόλες

12 Οι σφουγγαρίστρες και τα πανιά πρέπει να καθαρίζονται πάντα µετά τη χρήση τους. Να πλένονται µε απορρυπαντικό και απολυµαντικό και να στεγνώνονται. εν θα διατηρούνται ποτέ υγρά. Όλα τα υλικά καθαριότητας (σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια και πανιά) θα ανανεώνονται από τον ανάδοχο, όποτε απαιτείται. Θα τηρείται σχολαστικά η χρήση των διαφορετικού χρώµατος πανιών για τον καθαρισµό διαφορετικών χώρων ή αντικειµένων. Να τηρεί όλους τους Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισµένου) κ.λ.π. και ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, θα εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις. Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόµιµες άδειες, ρεπό κ.λπ. και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων έναντι της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του αφενός υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν και αφετέρου να εξασφαλίσει ικανό αριθµό ατόµων για την διεκπεραίωση της εργασίας. Σε περίπτωση έκτακτης καταστροφικής ανάγκης (πυρκαγιά, πληµµύρα) θα υπάρχει άµεση επικοινωνία για κάλυψη αναγκών. Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του κάθε κτιρίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. εδοµένου ότι πρόκειται για εργασία η οποία θα εκτελείται σε χώρους που έχουν τον χαρακτήρα χώρων ασφαλείας: 1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών καθαρισµού, για το προσωπικό που απασχολείται σε καθεµία από αυτές, ξεχωριστά για όλες τις προς καθαρισµό Υπηρεσίες, θεωρηµένη από την αρµόδια Υπηρεσία, κατάσταση προσωπικού που θα απασχοληθεί στις ως άνω κτιριακές εγκαταστάσεις. Η κατάσταση θα συνοδεύεται από θεωρηµένο φ/ο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του κάθε εργαζοµένου καθώς και αντίγραφο του ποινικού µητρώου. Αλλοδαποί - εργαζόµενοι µπορούν να εργάζονται µόνον εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό ή ότι απασχολεί αλλοδαπούς που δεν είναι εφοδιασµένοι µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (άδεια παραµονής κλπ), θα εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις. 2. Σε περίπτωση αλλαγής ατόµων του προσωπικού του ακολουθείται η προαναφερόµενη διαδικασία, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση των εν λόγω Υπηρεσιών. 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνοµίας θα αποµακρύνονται ΑΜΕΣΩΣ οι προερχόµενοι για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας και θα θεωρείται ότι αυτή δεν παρασχέθηκε µε ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ του αναδόχου. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα τροποποίησης των χώρων καθαρισµού στα πλαίσια πάντοτε της ίδιας συνολικής επιφάνειας(ίδιο αριθµό τ.µ.) χωρίς µεταβολή του αριθµού των ωρών εργασίας του προσωπικού της εταιρίας, χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της που δεν µπορούν να προβλεφθούν και να καθοριστούν µε την παρούσα διακήρυξη ή σε περίπτωση κωλύµατος (άδειες, αναρρωτικές κλπ) των καθαριστριών (Πολιτικών Υπαλλήλων) του Α.Τ. Σάµου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την Υπηρεσία άµεσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 2. Σε κάθε εγκατάσταση καθαρισµού θα τηρείτε Βιβλίο για την ηµερήσια απασχόληση του προσωπικού του αναδόχου που θα απασχολούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των εργαζοµένων, η ώρα άφιξης για την ανάληψη υπηρεσίας και η ώρα αναχώρησης µε την λήξη υπηρεσίας. Το εν λόγω Βιβλίο θα πρέπει να συµπληρώνεται υποχρεωτικά καθηµερινά από το προσωπικό καθαρισµού που θα απασχολείται στις προαναφερόµενες εγκαταστάσεις. 3. Το προσωπικό που θα απασχολείται πρέπει µε µέριµνα του αναδόχου να είναι εκπαιδευµένο στην χρήση των χηµικών υλικών καθαρισµού καθώς και των µηχανηµάτων-συσκευών που χρησιµοποιούνται για τις εργασίες καθαρισµού των χώρων. 4. Ο ανάδοχος κρατά µυστική κάθε πληροφορία, που περιέρχεται στην αντίληψή του, από την εκτέλεση της σύµβασης και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα µέρη. Επίσης, επιβάλει αυτήν την υποχρέωση στους υπαλλήλους του και στους τυχόν υπεργολάβους. 5. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει ώστε να χρησιµοποιούνται οι βέλτιστες µέθοδοι και τα κατάλληλα µέσα για την καθαριότητα που ενδείκνυνται για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση να µεριµνά ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των καθαριστικών και απολυµαντικών που χρησιµοποιούν. 6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης υλικής ζηµίας ή βλάβης καθώς και το ενδεχόµενο ατυχήµατος τόσο του προσωπικού του όσο και των υπολοίπων εργαζοµένων. Σε περίπτωση όµως που µε υπαιτιότητα του αναδόχου και κατά την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών προκληθεί οποιασδήποτε βλάβη ή ζηµία σε εγκαταστάσεις ή προσωπικό, ο ανάδοχος θα είναι ο µόνος υπεύθυνος. 7. Απολεσθέντα αντικείµενα που ανευρίσκονται από προσωπικό του αναδόχου θα παραδίδονται αµέσως στο αρµόδιο γραφείο διαχείρισης της Υπηρεσίας. 8. Η διαδικασία της καθαριότητας δεν πρέπει να δηµιουργεί ενόχληση ή βλάβες οποιασδήποτε µορφής στην Υπηρεσία. - Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του αναδόχου (έναρξη-λήξη εργασίας) θα ορίζεται από τον ιοικητή της εκάστοτε Υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των ωρών εργασίας που δήλωσε στην προσφορά ο ανάδοχος.

13 - Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του. 9. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι εργασίες καθαριότητας να γίνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο (φροντίδα, επαγγελµατισµός). Ο ανάδοχος µεριµνά ώστε τα αντικείµενα που καθαρίζονται να µην φθείρονται, από άποψη υγιεινής να είναι άψογα, να έχουν καθαρή όψη και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. 10. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκύψει. 11. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας θα είναι υψηλού επιπέδου ποιότητας και θα εκτελούνται µε τον προβλεπόµενο για τέτοιου είδους εργασίες, σύγχρονο µηχανικό εξοπλισµό, τα δε αναλώσιµα υλικά-χηµικά θα είναι υψηλής ποιότητας και εγκεκριµένα από τους προβλεπόµενους Φορείς (Ε.Ο.Φ., Χηµείο του Κράτους κ.λ.π.). 12. Τα απορρυπαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του κτιρίου. 12. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι σύγχρονος και κατάλληλος για τη συγκεκριµένη χρήση καθαρισµού. 14. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισµού που θα διατεθεί από τον εργολήπτη για την διενέργεια των απαιτούµενων εργασιών. 15. Ο εξοπλισµός και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, καθώς και τα αναλώσιµα υλικά θα είναι αποκλειστικά κυριότητας του αναδόχου.

14 ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ αριθµ. 6481/6/51-ρ από 10/06/2016 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ.Ο.Υ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των Αστυνοµικών Υπηρεσιών της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ αριθµ. 6481/6/51-ρ από 10/06/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου, προσφέρω ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΤΩΝ.. (. ) συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων(5,67416%) και µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου (αξία ειδών και υλικών καθαριότητας, µισθοί προσωπικού, εισφορές, εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίµων, εύλογο ποσοστό εργολαβικού κέρδους, νόµιµες υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις κλπ) ως και κάθε άλλη προβλεπόµενη από τη σχετική διακήρυξη δαπάνη, σχετική µε την καθαριότητα στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών και πέραν αυτής ουδεµία άλλη οικονοµική ή άλλου είδους απαίτηση µπορεί να εγερθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 68 Ν.3863/2010 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠ. ΜΕ ΑΡΘΡΟ 22 Ν. 4144/2013 (Α) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε ΡΑΣ 1. Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων, µηνιαίως 2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, µηνιαίως µηνιαίως µηνιαίως (Β) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ. ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 1. Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων, µηνιαίως 2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, µηνιαίως (Γ) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 1. Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων, µηνιαίως 2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, µηνιαίως µηνιαίως µηνιαίως µηνιαίως µηνιαίως Όλες οι εργασίες καθαριότητας, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α» της υπ αριθµό 6481/6/51-ρ από 10/06/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της /νσης Αστυνοµίας Σάµου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως. Τόπος / ηµεροµηνία Ο προσφέρων (Σφραγίδα-Υπογραφή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στο Μητρώo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ζακύνθος, 05 Σεπτεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ.Λομβάρδου αρ.62

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Καρδίτσα, 01 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ21 ΥΠΟΕΡΓΟ 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 215τμ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ21 ΥΠΟΕΡΓΟ 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 215τμ Σελίδα 263 από 66 της υπ αριθ. 10/201 Διακήρυξης Α.Ε.Α. Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 1 ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΤΚ68007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ21 ΥΠΟΕΡΓΟ 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 2.042,60 τ.μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 2.042,60 τ.μ Σελίδα 411 από 566 της υπ αριθ. 10/2015 Διακήρυξης Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 11 ΤΑΧ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 13 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κέρκυρα, 13 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 21029154- ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8045/1/14-β

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004568573 2016-06-11 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αλεξανδρούπολη, 10 Ιουνίου 2016. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕ Π.Α.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αλεξανδρούπολη, 1 η Νοεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2734/1-11-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Α. Στραβοράβδη Κέρκυρα, 20 Ιανουαρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 39 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ερμογένους

Διαβάστε περισσότερα

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα,

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 387729 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-5- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακ.: 10 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23174 ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 21411 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο Μητρώο»

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο Μητρώο» «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο Μητρώο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Χανιά 03 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ Ι Ε Υ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Β Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΩΔ/ΣΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Β Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ Β Δ]ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΩΔ]ΝΗΣΟΥ Γ. Ε. Λ / ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ταχ. Δ]νση: Ακτή Μιαούλη 2 Τ.Κ. 85 300 - Κ Ω Σ Τηλέφωνο: 22420 28863 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894504 2015-07-07

15PROC002894504 2015-07-07 15PROC002894504 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 07/07/2015 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 17-06-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αθήνα 29.3.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 500502 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας»

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» ΑΠΟΦΑΣΗ Π1438 /15-12-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» Έχοντας υπόψη : 1. Toν υπ αρ. 3966 /

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:2131311571 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4144/2013.

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4144/2013. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤA ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ ΑΡ. 4-6, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 152 τ.µ. Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθμός μελέτης: 9/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7807 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 413 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 07/03/2012 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων -

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2.Οι όροι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναγράφονται στη υπ αριθ. 8039/1/134-κβ από έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, ήτοι:

2.Οι όροι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναγράφονται στη υπ αριθ. 8039/1/134-κβ από έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, ήτοι: «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ε Ν Ι Κ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΠΥ 1/16) ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC

(ΦΠΥ 1/16) ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC003780809 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/02/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.πρωτ.Γ99/ΠΥ4/423 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 24-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα