ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε.»"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε.» 1.ΓΕΝΙΚΑ Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) που εδρεύει στο Μαρούσι, Ιερού Λόχου 3, (τηλ , fax: ) προκηρύσσει διαγωνισμό δια συνοπτικής διαδικασίας (ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά), με αντικείμενο την υλοποίηση έργου αναβάθμισης και υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου της Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση υπ αριθμ. 47/2012 της 16ης Φεβρουαρίου του έτους 2012, της Ολομέλειας της Αρχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το κόστος των εργασιών αναβάθμισης και υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου της Α.Δ.Α.Ε. ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Τ.Κ , Μαρούσι, την 21 η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε επόμενες σχετικές παραγράφους. 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμιλοι, κοινοπραξίες εταιρειών και εν γένει περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλουν από κοινού προσφορά και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς και των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ομίλους ή κοινοπραξίες εταιρειών, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις το σύνολο. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.

2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εξήντα ημέρες (60) από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των μπορεί να παρατείνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1. Περιεχόμενο προσφοράς. Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική και οικονομική προσφορά. α. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά σε όλα τα σημεία των προδιαγραφών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 47/2012 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. β. Αναφορικά με την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής της Αρχής. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο), χωρίς Φ.Π.Α.. β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. γ. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται χρόνος υλοποίησης των εργασιών. Πέραν των ανωτέρω οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πλήρη στοιχεία όσον αφορά τον προμηθευτή του εξοπλισμού, ήτοι νομική μορφή (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.), έδρα αυτού και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι λειτουργεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. β. Σε περίπτωση που η προσφορά κατατίθεται από όμιλο ή κοινοπραξία, στοιχεία όλων των μετεχόντων φορέων και συμφωνητικό αναφορικά με την από κοινού συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης. γ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα παραδοτέα θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε απόκλιση ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την εφαρμογή.

3 3.2. Τρόπος και Τόπος Υποβολής προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την 19 η Μαρτίου 2012, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Ιερού Λόχου 3, Τ.Κ , Μαρούσι). Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αρχή έγκαιρα. Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο, εφ όσον αυτές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση Η αποσφράγιση των γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 21/03/2011 στα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε.. Κατ αυτήν δικαιούνται να παρίστανται νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων. Στοιχεία περιεχομένου των δεν θα ανακοινωθούν στους παριστάμενους Διαδικασία αξιολόγησης Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» που ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας προκήρυξης. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών των συμμετεχόντων και χρήση των δειγμάτων. Αξιολόγηση των με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. 5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με τηλεομοιοτυπία.

4 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης τούτων στον τόπο προορισμού των και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για ολοκλήρωση της προμήθειάς τους. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις επί του συμβατικού τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.: 1. Ποσοστό 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο 2% επ αυτού και ΟΓΑ 20% επί του Χαρτοσήμου. 2. Ποσοστό 4% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση προκαταβολή φόρου, για το οποίο παίρνει βεβαίωση από την Υ.Δ.Ε. και εκπίπτει από την ετήσια φορολογική του δήλωση. 3. Το συνολικό ποσό της προμήθειας θα εξοφληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις, στο τέλος κάθε τετραμήνου, μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παράδοση των εργασιών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Α.Δ.Α.Ε. Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. Ανδρέας Λαμπρινόπουλος

5 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην αναβάθμιση και στην υποστήριξη της εφαρμογής του διαδικτυακού τόπου της Α.Δ.Α.Ε.. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου θα αποτελείται από ενότητες οργανωμένες έτσι ώστε να πετυχαίνεται η πληρέστερη προβολή των υπηρεσιών του. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου να μπορεί να διαγράψει, διορθώσει και προσθέσει ενότητες και υποενότητες όταν αυτό χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου. Ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται στην Αρχή και είναι στην διάθεση της υπηρεσίας και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένος. Η Α.Δ.Α.Ε. θα διατηρεί τα πλήρη δικαιώματα χρήσης και διάθεσης του τελικού προϊόντος σύμφωνα με την κρίση της υπηρεσίας και γενικότερα του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει υποστήριξη της εφαρμογής για περίοδο διάρκειας ενός έτους, από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η παράδοση των νέων εκδόσεων που θα περιλαμβάνουν τις αλλαγές στην εφαρμογή θα γίνει εντός του πρώτου διμήνου της περιόδου υποστήριξης της εφαρμογής. Παρακάτω αναφέρονται οι πίνακες συμμόρφωσης με κάποιες γενικές απαιτήσεις. Στη στήλη α/α αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. Στην επόμενη στήλη «Τεχνικές Προδιαγραφές» αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στην επόμενη στήλη η λέξη σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική και η λέξη «ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ» σημαίνει ότι η προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική, μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης (υποχρεωτικά και επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Η αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να ενταχθεί στην υπάρχουσα ή σε νέα πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται τώρα ο διαδικτυακός τόπος της Α.Δ.Α.Ε. και ο ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει την εφαρμογή της Διαδικτυακής Πύλης με βάση τις απαιτήσεις του Νόμου 3979/2011 για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και του Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων. Το κόστος του έργου προτείνεται να μην ξεπεράσει τα ευρώ με τον Φ.Π.Α..

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημιουργία Λογότυπου 1. Να υποβληθεί με την προσφορά μελέτη και σχεδιασμός λογότυπου, σήματος για την πλήρη επίσημη επωνυμία του φορέα. 2. Να δημιουργηθεί λογότυπο (favicon) το οποίο θα εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του browser. Περιεχόμενα αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου 3. Η αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες χρήσιμες και ουσιαστικές. Η πρώτη σελίδα πρέπει να αποτελεί έναν χώρο στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται: Λογότυπο και πλήρη επίσημη επωνυμία της Αρχής. Σύντομο μήνυμα καλωσορίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο και σύντομη περιγραφή του ρόλου της Α.Δ.Α.Ε.. Στοιχεία επικοινωνίας και δημιουργία σελίδας «Επικοινωνία», η οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιμη από εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας. Η αρχική σελίδα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) στο υπόλοιπο περιεχόμενο του ΔΤ: Πληροφοριακό περιεχόμενο. Υπηρεσίες προς τον πολίτη και τους παρόχους. (Υποβολή ερωτήσεων και υποβολή καταγγελιών). Υποβολή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων (FAQs). Τελευταία νέα και εξελίξεις. Εργαλεία και μηχανισμούς αναζήτησης, πλοήγησης και επικοινωνίας. Διαδικτυακούς τόπους ομοειδών φορέων ή φορέων που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο επισκέπτης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει τη δυνατότητα μετάβασης στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου της Α.Δ.Α.Ε. από οποιαδήποτε ιστοσελίδα.

7 Πλοήγηση 4. Η πλοήγηση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα τρία βήματα (τρία κλικ). Στην περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, η σωστή χρήση της διαδρομής πλοήγησης και η σωστή παρουσίαση και τοποθέτηση του μενού θα συμβάλλουν στην εύκολη πλοήγηση του χρήστη. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 5. Η μηχανή αναζήτησης να είναι προσβάσιμη από κάθε ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου της Α.Δ.Α.Ε.. Η μηχανή αναζήτησης να υποστηρίζει ενδεικτικά την απλή και σύνθετη αναζήτηση. Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά επί των μεταδεδομένων του περιεχομένου (full-text), με οποιεσδήποτε λέξεις ή φράσεις καθώς και χρήσης του λεξικού όρων. Σύνθετη αναζήτηση, με συνδυασμό στοιχείων όπως ημερομηνία, κατηγορία, θέμα, λέξεις ή φράσεις. 6. Οι θεματικές κατηγορίες να είναι προσβάσιμες από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου. 7. Με βάση την αρχή της λειτουργικότητας, οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση από οποιαδήποτε ιστοσελίδα σε: Διαδρομή πλοήγησης (breadcrumb trail) Επικοινωνία Αλλαγή γλώσσας Χάρτη πλοήγησης Μηχανή αναζήτησης Θεματικές κατηγορίες 8. Στην επικεφαλίδα του φυλλομετρητή θα πρέπει να αναφέρονται ο τίτλος της σελίδας καθώς επίσης και το λογότυπο της Α.Δ.Α.Ε.. 9. Το μέγεθος των ιστοσελίδων εκτός της αρχικής συνιστάται να μην ξεπερνά τα 250 ΚΒ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

8 Δημοσιοποίηση του διαδικτυακού τόπου 10. Να καταχωρηθεί ο διαδικτυακός τόπος της Α.Δ.Α.Ε. σε μηχανές αναζήτησης καθώς και σε καταλόγους δημόσιων διαδικτυακών τόπων. 11. Για την καλύτερη διάδοση του διαδικτυακού τόπου της Αρχής να γίνει η χρήση banners σε διαδικτυακούς τόπους υψηλής επισκεψιμότητας. Ένδειξη συμμόρφωσης με τα Διεθνή Πρότυπα 12. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει τις οδηγίες του Web Content Accessibility Guidelines - W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS). συμβατότητας με το W3C Markup Validation Service (W3C WCAG) (τουλάχιστον έκδοση 1.0). Ο διαδικτυακός τόπος να είναι προσβάσιμος τουλάχιστον με IE και Mozilla Firefox browsers. Κωδικοί Ασφάλειας 13. Να υπάρχει κωδικός ασφάλειας, επαλήθευσης κειμένου με χρήση μηχανισμού «captcha» στο πεδίο που υποβάλλονται ερωτήματα από τους πολίτες καθώς και από τους παρόχους. 14. Να υπάρχει κωδικός ασφάλειας με χρήση μηχανισμού «captcha» στο πεδίο που υποβάλλονται καταγγελίες.

9 Στατιστικά στοιχεία 15. Να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας του Διαδικτυακού Τόπου. Ενδεικτικά τα στοιχεία επισκεψιμότητας που θα έπρεπε να καταγράφονται είναι τα εξής: Αριθμός μεμονωμένων χρηστών Αριθμός επισκέψεων Διάρκεια επισκέψεων Σελίδες με περισσότερες επισκέψεις Σελίδες με λιγότερες επισκέψεις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες με περισσότερες συναλλαγές Ηλεκτρονικές υπηρεσίες με λιγότερες συναλλαγές Αριθμός επιτυχών αιτημάτων/συναλλαγών χρηστών Αριθμός ανεπιτυχών αιτημάτων/συναλλαγών χρηστών Αριθμός υποβληθέντων παραπόνων/ερωτήσεων χρηστών Αριθμός ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν Αριθμός προβλημάτων, λαθών ή δυσλειτουργιών του Διαδικτυακού Τόπου Χρόνος απόκρισης Διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου Τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής παρουσίασης & διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου 16. Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) πολλαπλών επιπέδων με διαβάθμιση. 17. Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash) με τη κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (π.χ. flash animation). ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 18. Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης του χώρου φιλοξενίας μέσω web management control panel (file manager, mail manager με υποστήριξη pop3, upload κ.λπ.) καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας backup-συμπίεσηςdownload. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

10 19. Πολυγλωσσική υποστήριξη των άρθρων και γενικά όλων των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου προς το κοινό (μενού, templates, κλπ). 20. Δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με την ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισμικού. PDF Flip Book 21. Δημιουργία Flip Βοok μέσω pdf reader για την προβολή των ετήσιων Εκθέσεων Πεπραγμένων της Α.Δ.Α.Ε.. Στο Flip Book να υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες: Αναζήτηση Μετάβαση σε συγκεκριμένη σελίδα Zoom in/zoom out Download Προεπισκόπηση σε εικονίδια όλων των σελίδων Προώθηση σε άλλο χρήστη Εκτύπωση Προβολή σε πλήρη οθόνη Προσβασιμότητα από εναλλακτικές συσκευές 22. To περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Α.Δ.Α.Ε. να μπορεί να είναι προσβάσιμο και από εναλλακτικές συσκευές όπως PDAs και κινητά τηλέφωνα. Κατά τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες χρηστών οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικό φυλλομετρητή ιστού από τον Internet Explorer. Με αυτό τον τρόπο θα εξυπηρετούνται επίσης και αυτοί οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά έχουν άλλες συσκευές πρόσβασης στο Διαδίκτυο. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

11 Φόρμες αξιολόγησης του διαδικτυακού τόπου 23. Να δημιουργηθεί πεδίο αξιολόγησης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Συγκεκριμένα οι χρήστες προτείνεται να συμπληρώνουν έτοιμες ηλεκτρονικές φόρμες πολλαπλών επιλογών. Επίσης, προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχολίων. Η δημιουργία φορμών αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών να συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα τις παρακάτω πληροφορίες: α) Πώς αξιολογείτε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο; Πλήρεις Επαρκείς Ελλιπείς Ανεπαρκείς Αδιάφορες β) Γνωρίζατε την ύπαρξης της Αρχής πριν επισκεφτείτε τον Διαδικτυακό Τόπο; Ναι Όχι γ) Εντοπίσατε εύκολα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο διαδικτυακό τόπο; Ναι Όχι δ) Πιστεύετε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν; ε) Παρακαλούμε, συμπληρώστε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τον Διαδικτυακό τόπο της Αρχής.

12 Εικαστική αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου της Α.Δ.Α.Ε. 24. Εικαστική σχεδίαση και ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου. Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του διαδικτυακού τόπου να είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο. 25. Να υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης εικαστικών templates και menu, ανάλογα με τη θεματική ενότητα. 26. Να υποβληθούν με την προσφορά, τουλάχιστον δύο δοκιμαστικά εικαστικά templates, προκειμένου να γίνει η επιλογή του ενδεδειγμένου. Στη συνέχεια, με βάση την επιλογή, θα τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί όλη η σειρά εικαστικών που αφορά στη δημιουργία των επιμέρους θεματικών ενοτήτων αλλά και των άλλων αντικειμένων του διαδικτυακού τόπου. 27. Να υλοποιηθούν βασικές εφαρμογές της εταιρικής ταυτότητας του διαδικτυακού τόπου. 28. Να υπάρχει παροχή φωτογραφικού υλικού από αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, κατάλληλες για το ύφος του διαδικτυακού τόπου. 29. Εγκατάσταση και προσαρμογή του εικαστικού στην υπάρχουσα ή σε νέα πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου της Αρχής. 30. Χρώματα και χρωματικοί συνδυασμοί: ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ Τα χρώματα και οι χρωματικοί συνδυασμοί που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του περιεχομένου και το υπόβαθρο (φόντο) των ιστοσελίδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ενιαία σε όλες τις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του περιεχομένου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχουν επαρκή αντίθεση (contrast) σε σχέση με το υπόβαθρο (φόντο) των ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ απεικονίζεται με σκούρο χρώμα γραμμάτων ενώ το υπόβαθρο (φόντο) των ιστοσελίδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ανοιχτόχρωμο. Για την παρουσίαση του περιεχομένου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η χρήση ευρέως διαδομένων γραμματοσειρών της οικογένειας «sans serif». Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ μπορούν να αλλάξουν τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με τις δυνατότητες του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν.

13 Εικαστική αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου της Α.Δ.Α.Ε. 31. Σύνδεσμοι: Η χρήση συνδέσμων (links) αποτελεί κοινή πρακτική για τη μετάβαση σε άλλα σημεία του διαδικτυακού τόπου ή σε άλλους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Το χρώμα που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των συνδέσμων (links) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ενιαίο σε όλο τον Διαδικτυακό Τόπο, να είναι ευδιάκριτο σε σχέση με υπόλοιπα χρώματα που χρησιμοποιούνται για το κείμενο ή το υπόβαθρο του Διαδικτυακού Τόπου και να αλλάζει όταν ο χρήστης επισκεφθεί το σημείο στο οποίο οδηγεί ο σύνδεσμος. Εάν ένας σύνδεσμος οδηγεί σε άλλο Διαδικτυακό Τόπο ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ είναι εμφανές στο χρήστη. 32. Το μέγεθος της αρχικής σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ μην ξεπερνά τα 50KB. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ α/α Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του Διαδικτυακού Τόπου Κατά την περίοδο υποστήριξης της εφαρμογής ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εγκατεστημένη εφαρμογή και να διασφαλίζει την καλή λειτουργία της με άμεση αποκατάσταση των βλαβών και των σφαλμάτων που επηρεάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της. Επίσης, οφείλει να προσφέρει χωρίς επιπλέον κόστος, αναβάθμιση της εφαρμογής σε νεότερες εκδόσεις όταν κρίνεται απαραίτητο, είτε για προσαρμογή στις ανάγκες της υπηρεσίας είτε για προσαρμογή στο νομοθετικό πλαίσιο. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει μηνιαίες αναφορές όπου θα αναφέρονται οι χρόνοι διαθεσιμότητας του διαδικτυακού τόπου, τα προβλήματα που προέκυψαν σε αυτό το διάστημα και οι λύσεις που δόθηκαν Χρόνος Διάρκειας Υποστήριξης Χρόνος διάρκειας της υποστήριξης της εφαρμογής. Μέγιστος χρόνος απόκρισης. Ανταπόκριση Βλαβών Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης. Ρήτρες Ρήτρα που θα επιβάλλεται σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής της βλάβης, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 1 έτος 240 λεπτά Επόμενη εργάσιμη 2% της εγγυητικής επιστολής /ώρα μη διαθεσιμότητας.

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ώρα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 16-02-2011 Αρ. Πρωτ.: 1504 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη, 16/3/2012 Αρ. Πρωτ.: 337 Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Αριθμ. πρωτ. : 1357 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ.: 210 66 03 300, Fax: 210 66 03 301-2 www.cres.gr E-mail: cres@cres.gr ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ.Πρωτ.:3410 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 310/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33140000-3 Προϋπολογισμός: 42.178,35

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 310/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33140000-3 Προϋπολογισμός: 42.178,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 01/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 7586 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες: κα Ανθούλα Βασιλείου, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, Τηλέφωνo: 2821037673, 2821037616, e-mail: avasil@mred.tuc.

Τεχνικές Πληροφορίες: κα Ανθούλα Βασιλείου, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, Τηλέφωνo: 2821037673, 2821037616, e-mail: avasil@mred.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37073 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού)

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) Ν.Επιβάτες, 16.09.2015 Αρ.πρωτ.:1665 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού, κ. Σαμακοβλής Άγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826892 2015-06-05

15PROC002826892 2015-06-05 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα