ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 02 η Δεκεμβρίου ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και κατακύρωση του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Πρωτ. 2182/ εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: ΣΧΕΤ.: 1. Τις Δ/ξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» και τις Δ/ξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141). 2. Τις Δ/ξεις του 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει µε τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων διοίκησης των Μ.Κ.Φ. 3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την αρ. Π1/2100/ εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ ), όπως και τα εν λόγω υλικά. 5. Τις Δ/ξεις του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων κ.α. διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπόκειται πλέον στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. 6. Οι διατάξεις του Ν.4109/2013 (τ.α 16) άρθ. 9 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.», σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται, κατόπιν συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Την αρ. οικ/δ30/31966/953/ (ΦΕΚ 481/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση Υπουργού Εργασίας περί ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. και το αρ.3173/ έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πρόνοιας. 8. Η αρ. 927/ (ΑΔΑ:ΒΙΥ0ΟΞΧΓ-5ΩΛ) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης κατόπιν της αρ. 13/2014 (θ.8ο) απόφασης του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου και η αρ.19459/1315/ (ΑΔΑ:ΩΔ3ΥΛ-ΩΥΙ) Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας για το έτος 2015 (αρ. πρωτ. Κ.Κ.Π.Π.Η. 1330/ ). 9. Η αρ. 22/2014 (θ.5ο) απόφαση του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. έτους

2 10. Το Πρακτικό Διενέργειας και Αξιολόγησης των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 26/2014 περί προμήθειας Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου. 11. Το αρ /979/ έγγραφο του Υπ. Εργασίας περί μη υποχρέωσης τήρησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Προμηθειών Υγείας του Υπ. Υγείας, λόγω αλλαγής εποπτεύοντος Υπουργείου. Με την (9) σχετική πράξη του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την αρ. 26/2014 Διακήρυξη, ανάδειξης προμηθευτών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. έτους 2014, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού ,00 με το, για το έτος Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η Η Επιτροπή διενέργειας, σύμφωνα με το ανωτέρω (10) σχετικό, συνήλθε προκειμένου για τη διενέργεια του διαγωνισμού, στον οποίο κατατέθηκαν δέκα (10) συνολικά Προσφορές από τους κάτωθι υποψηφίους: 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA AE, Λ. Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: , fax: TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ A.E.Ε., Λ. Κηφισίας 230, 15231, Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ: , fax: ΕΥΡΩΜΑΡΤ ΑΕ, Καβάφη & Καρκαβίτσα 1, Γέρακας Αττικής 15344, τηλ.: , fax: ΙΝΕΧ MEDICALS, Αιγαίου 27, Σπάτα, τηλ , fax: ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΕΕ ΕΒΡΟSOFT, 8ο χλμ ΕΟ Αλεξ/πολης Συνόρων, τηλ: , fax: ΤΣΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Π. Μπέμπη 1, Φιλιάτες, τηλ: MEDICALAIRE ΤΖΑΝΗ Κ. ΑΓΑΘΗ, 23ης Φεβρουαρίου 15, Ηγουμενίτσα, τηλ , fax: ΔΗΜΑ ΦΛΩΡΕΝΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ, Παύλου Μελά 49, 45444, Ιωάννινα, τηλ ΑΦΟΙ ΠΟΣΠΟΤΙΚΗ Ο.Ε., Πανεπιστημίου 29, Ιωάννινα, τηλ /40431, fax: BLUEMED ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ., Κολοκοτρώνη 25 και Γενναδίου, Τριανδρία Θεσσαλονίκη, τηλ , fax: Μετά την καταγραφή των δέκα διαγωνιζόμενων εταιρειών η Επιτροπή προέβη σε δημόσια μονογραφή και αποσφράγιση των σχετικών προσφορών και τη μονογραφή όλων των υποβληθέντων φακέλων. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι εταιρείες, σύμφωνα με το άρθ. 3 της αρ. πρωτ. 1969/ διακήρυξης (26/2014) και αφορούν προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές με τις Προσφορές Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, Νο5, Νο6, Νο7, Νο8, Νο9 και Νο10 κατέθεσαν πλήρως και ορθώς τις δηλώσεις των σχετικών φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, με τις εξής παρατηρήσεις και εξαιρέσεις: Από την υποψήφια με την Προσφορά Νο7, και για το είδος με. 18 «Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων» του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων, το ίδιος είδος με. 16 του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Ηγουμενίτσας και το ίδιο είδος με. 19 του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Φιλιατών διαπιστώθηκε απόκλιση από τη ζητούμενη ποσότητα της συσκευασίας - ζητείται συσκευασία 40 τεμαχίων αλλά προσφέρει 20 τεμαχίων κάτι που επηρεάζει την ποσότητα κατακύρωσης προμήθειας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί η οικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο είδος. Επίσης, για τα είδη με. 23 &. 24» «Ουροκαθετήρες σιλικόνης 3 way Νο 18» και «Ουροκαθετήρες σιλικόνης 3 way Νο 20» αντίστοιχα διαπιστώθηκε απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές της διακήρυξης καθόσον δεν προσφέρει υλικό από 100% σιλικόνη αλλά από latex με επίστρωση σιλικόνης (σιλικοναρισμένοι) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί η οικονομική προσφορά για τα συγκεκριμένα είδη. 2

3 Από τον υποψήφιο με την Προσφορά Νο9, και για το είδος με. 8 «Αλκοολούχος λοσιόν 93 ο» του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων, το ίδιος είδος με. 4 του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Ηγουμενίτσας και το ίδιο είδος με. 6 του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Φιλιατών διαπιστώθηκε απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές της διακήρυξης (υπολείπεται) - ζητείται λοσιόν με 93 ο αλλά προσφέρει 70 ο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί η οικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο είδος. Επίσης, για τα είδη με. 35 και. 36 «αντισηπτικά χεριών ανταλλακτικό τοίχου και με αντλία» διαπιστώθηκε απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές καθώς ζητείται μορφή τζελ, ενώ προσφέρεται μορφή υγρού, κάτι το οποίο ήδη δεν έχει ζητηθεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί η οικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο είδος. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την καταγραφή και αξιολόγηση του περιεχομένου τους. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι προσφερόμενες τιμές ανά Παράρτημα, είδος και Υποψήφιο: ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Γάντια εξεταστικά latex μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, κοντή μανσέτα (M), κουτί 100 τμχ 3,2 3,11 2,45 3,79 3,6 3,5 Γάντια εξεταστικά latex μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, κοντή μανσέτα (L), κουτί 100 τμχ 3,2 3,11 2,45 3,79 3,6 3,5 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (S) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1,62 2,29 2,36 2,11 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (M) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1,7 1,62 2,29 2,36 2,11 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (L) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1,7 1,62 2,29 2,36 2,11 Γάντια πλαστικά πολυαιθυλενίου διαφανή εξεταστικά μη αποστειρωμένα μιας χρήσης, συσκ των 100 τμχ 0,45 0,45 0,75 0,42 Αλκοολικό διάλυμα (αραιωμένο προοριζόμενο για εξωτερική χρήση-αντισηψία) με περιεκτικότητα σε δραστική ουσία Chlorhexidine gluconate 0.5% w/v, φιάλη 500ML 2,23 8 Αλκοολούχος λοσιόν 93 βαθμ 420 ML 2,19 1,98 1,82 1,8 9 Μάσκα αεροζόλ αποστειρωμένη με νεφελοποιητή 0,52 0,6 0,88 0,71 10 Μάσκα οξυγόνου απλή μεσαίας συγκέντρωσης με σωλήνα 2,13cm 0,35 0,37 0,72 0,48 Μάσκα προσώπου χειρουργική, μίας χρήσης με λάστιχο, 3 φύλλων υποαλλεργική και με 11 επιρρήνειο έλασμα τμχ 0,06 0,04 0,04 0, Νεφροειδή χάρτινα μ.χ. 0,076 0,09 Πλαστικά μανίκια νάιλον μ.χ. 40 cm με λάστιχο και στις δύο πλευρές σε χρώμα λευκό σε συσκ τμχ 3, Ποδιά πλαστική λευκή μίας χρήσης 75x130cm, συσκ των 100 τμχ 5,57 5,1 4,7 Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης, συσκ των 100 τμχ 2 2,24 1,7 1,3 Πλαστικά ποτηράκια μίας χρήσης για χορήγηση φαρμάκων 0,018 3

4 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για νοσοκομειακή χρήση. Να παραχωρηθεί δωρεάν συμβατός συνοδός εξοπλισμός και σε περίπτωση βλάβης αυτού να αντικαθίσταται άμεσα, τιμή τμχ 0,3 0,23 Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων (strips) αδιάβροχα, υποαλλεργικά, κουτί που περιέχει διάφορα μεγέθη, κουτί 40 τμχ 1,35 Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων (strips) αδιάβροχα, υποαλλεργικά, μέγεθος 19x72 mm, κουτί 100 τμχ 1,25 1,1 Γάζα Απλή υδρόφιλη επι μέτρω αναδιπλούμενη συσκ. 90cm x100m 23,52 26,5 22,5 21 Βαμβάκι υδρόφιλο 1 κιλού 5,45 6,55 5,7 22 Δοχεία απόρριψης βελόνων με καπάκι ασφαλείας 5,4 lit 0,91 23 Ουροκαθετήρες σιλικόνης 3 way Νο 18 4, Ουροκαθετήρες σιλικόνης 3 way Νο 20 4, Αεραγωγός στοματοφαρυγγικός Νο3 0,5 26 Αεραγωγός στοματοφαρυγγικός Νο4 0, Πλαίσια Ουροσυλλεκτών ΠΛΑΣΤΙΚΑ να εφαρμόζουν ακριβώς στους ουροσυλλέκτες 0,18 0,13 0,175 Σύριγγες 0,5 ml 30 G ινσουλίνης με συνοδευόμενη βελόνα 30G 0,017 0,19 0,14 Σύριγγα πλαστική αποστειρωμένη χωρίς βελόνα 60 ml σίτισης ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ στο κέντρο του μπεκ και να διαθέτει καπάκι 0,39 0, Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα 7,5-8 0,17 0,147 0,26 0,25 0, Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα 8-8,5 0,17 0,147 0,26 0,25 0, Δοχεία συλλογής ούρων αποστειρωμένα μ.χ. 120ml 0,18 0,1 0,099 Ουροσυλλέκτης ενηλίκων μη αποστειρωμένος απλός 2000ml 0,19 0,168 0,19 0, Θερμόμετρο ηλεκτρονικό ψηφιακό ιατρικό 1,39 2,35 1,8 35 Αντισηπτικό τζελ χεριών 500ml ανταλλακτικό τοίχου 4,57 36 Αντισηπτικό τζελ χεριών με αντλία 500ml 4,99 4,87 5,27 4,09 2,4 37 Θηλή καουτσούκ για μπιμπερό 38 Μπιμπερό πλαστικό 330ml με ενσωματωμένη θηλή καουτσούκ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (S) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1,62 2,29 2,36 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (M) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1,7 1,62 2,29 2,36 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (L) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1,7 1,62 2,29 2,36 4 Αλκοολούχος λοσιόν 93 βαθμ 420 ML 2,19 1,98 1,82 1,8 5 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για νοσ. Χρήση. (Να παραχωρηθεί δωρεάν συμβατός συνοδός εξοπλισμός και σε περίπτωση βλάβης αυτού να αντικαθίσταται άμεσα) 0,3 0,23 4

5 6 Σκαρφιστήρες 0,072 0,036 7 Κρέμα για κατακλίσεις 250gr 3, Μάσκα προσώπου χειρουργική μ.χ. με λάστιχο τριών φύλλων υποαλλεργική και με επιρρήνειο έλασμα. 0,06 0,04 0,024 9 Νεφροειδή χάρτινα 0, Συσκευές ορού 0,122 0,22 0,17 11 Μάσκες οξυγόνου - ρινικοί καθετήρες 0,18 Μάσκες αεροζόλ αποστειρωμένη με 12 νεφελοποιητή (με ποτηράκι) 0,52 0,88 0,71 13 Leucosilk 2,5 cm X9,2m 0,66 14 Σκούφοι νάιλον μ.χ.(συσκ. 100 τμχ) 5,39 2,5 15 Ελαστικοί επίδεσμοι διασ. 15cm 0,3 0,31 Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων (strips) αδιάβροχα, υποαλλεργικά, κουτί που περιέχει 16 διάφορα μεγέθη, κουτί 40 τμχ 1,3 17 Ορθοπάν (ορθοπεδικό βαμβάκι) 15 gr. 0,51 18 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο γρ 5,45 6,55 5,7 19 Γάζες αποστειρωμένες 36X40 x10τεμ. 1,28 0,9 20 Επίθεμα Υδροκολοειδές (ιερού οστού)12χ18 7,69 21 Επίθεμα Υδροκολοειδές 10Χ10 1,7 1,7 22 Επίθεμα Υδροκολοειδές 15Χ15 3,74 3,82 23 Επίθεμα αλγηνικού ασβεστίου 10Χ10 2,23 2,2 24 Επίθεμα αλγηνικού ασβεστίου 10Χ20 4,42 25 Επίθεμα αφρώδες με αυτοκόλλητο 11Χ11 2,19 1,75 26 Επίθεμα αφρώδες με αυτοκόλλητο 15Χ15 4,29 4,26 27 Επίθεμα πτέρνας-υδροκολοειδές 8Χ12 4,66 28 Επίθεμα πτέρνας-αφρώδες 16,5Χ18 5,93 4,8 29 Επίθεμα αργύρου 10Χ10 1,4 Ουροκαθετήρες σιλικόνης (μεγέθη ) 1,8 2,7 1,74 31 Φλεβοκαθετήρες 20G 1,1 X32MM 32 Σύριγγα 5ml πλαστική αποστειρωμένη με βελόνα 0,024 0,34 0,05 33 Σύριγγα 10ml πλαστική αποστειρωμένη με βελόνα 0,037 0,54 0, Σύριγγα 20ml πλαστική αποστειρωμένη με βελόνα 0,052 0,2 0,07 0, Σύριγγα πλαστική αποστειρωμένη χωρίς βελόνα 60 ml σίτισης ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ στο κέντρο του μπεκ και να διαθέτει καπάκι 0,35 0,39 0,24 36 Μαχαιρίδια μ.χ. (νυστέρια 1cm) με λαβή 0,11 0, Γάντι χειρουργικό αποστειρωμένο 7,5-8 τιμή ζεύγους 0,17 0,147 0,26 0,245 Ουροσυλλέκτης ενηλίκων κλίνης μη αποστειρωμένος χωρητ ml (με ελαστική απόληξη) 0,14 0,19 0,19 0, Δοχεία συλλογής ούρων αποστειρωμένα μ.χ. 120ml 0,18 0,1 40 Αντισηπτικό spray 1 lt 6,4 9,07 6,21 6 5

6 1 2 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Γάντια εξεταστικά latex μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, κοντή μανσέτα (M), κουτί 100 τμχ 3,2 3,11 3,79 3,5 Γάντια εξεταστικά latex μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, κοντή μανσέτα (L), κουτί 100 τμχ 3,2 3,11 3,79 3,5 3 Γάντια Νιτριλίου S χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 3,15 3,79 3,45 4 Γάντια Νιτριλίου M χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 3,15 3,77 3,45 5 Γάντια Νιτριλίου L χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 3,15 3,77 3,45 6 Αλκοολούχος λοσιόν 93 βαθμ 420 ML 1,98 1,82 1,8 7 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για νοσ. Χρήση. (Να παραχωρηθεί δωρεάν συμβατός συνοδός εξοπλισμός και σε περίπτωση βλάβης αυτού να αντικαθίσταται άμεσα) 0,3 0,23 8 Σκαρφιστήρες 0,072 0,036 9 Κρέμα για κατακλίσεις 250gr 3,92 4 Μάσκα προσώπου χειρουργική μ.χ. με λάστιχο τριών 10 φύλλων υποαλλεργική και με επιρρήνειο έλασμα. 0,06 0,04 0, Νεφροειδή χάρτινα 0, Μάσκες οξυγόνου - ρινικοί καθετήρες 0,18 Μάσκες αεροζόλ αποστειρωμένη με νεφελοποιητή (με 13 ποτηράκι) 0,52 0,88 0,71 14 Leucosilk 2,5 cm X9,2m 0,66 15 Ποδιά φαγητού πλαστική αδιάβροχη 0,60Χ0,40cm 5,3 16 Ποδιά νοσηλείας νάιλον μ.χ. 1,20cm (συσκ. 100 τμχ) 5,57 4,7 17 Πλαστικά μανίκια νάιλονμ.χ. 40 cm με λάστιχο και στις δύο πλευρές σε χρώμα λευκό σε συσκ. 100 τμχ 3, Σκούφοι νάιλον μ.χ.(συσκ. 100 τμχ) 5,39 2,5 Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων (strips) αδιάβροχα, υποαλλεργικά, 19 κουτί που περιέχει διάφορα μεγέθη, κουτί 40 τμχ 1,3 20 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο γρ 5,45 6,55 5,7 21 Γάζες αποστειρωμένες 36X40 x10τεμ. 1,28 0,9 22 Επίθεμα Υδροκολοειδές (ιερού οστού)12χ18 7,69 23 Επίθεμα Υδροκολοειδές 10Χ10 1,7 1,7 24 Επίθεμα Υδροκολοειδές 15Χ15 3,74 3,82 25 Επίθεμα αφρώδες με αυτοκόλλητο 11Χ11 2,19 1,75 26 Επίθεμα πτέρνας-υδροκολοειδές 8Χ12 4,66 27 Επίθεμα πτέρνας-αφρώδες 16,5Χ18 5,93 4,8 28 Ουροκαθετήρες σιλικόνης (μεγέθη ) 1,8 2,7 1,74 29 Σύριγγα 5ml πλαστική αποστειρωμένη με βελόνα 0,024 0,34 0,05 30 Σύριγγα 10ml πλαστική αποστειρωμένη μεβελόνα 0,037 0,54 0, Σύριγγα 20ml πλαστική αποστειρωμένη μεβελόνα 0,052 0,2 0,07 0, Σύριγγα πλαστική αποστειρωμένη χωρίς βελόνα 60 ml σίτισης ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ στο κέντρο του μπεκ και να διαθέτει καπάκι 0,35 0,39 0, Γάντι χειρουργικό αποστειρωμένο 7,5-8 τιμή ζεύγους 0,17 0,147 0,34 0,26 0,245 Ουροσυλλέκτης ενηλίκων κλίνης μη αποστειρωμένος 34 χωρητ ml με ελαστική απόληξη 0,14 0,19 0, Δοχεία συλλογής ούρων αποστειρωμένα μ.χ. 120ml 0,18 0,1 36 Αντισηπτικό spray 1 lt 9,07 6 6

7 Επειδή για ορισμένα είδη κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, και λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω (11) σχετικό περί μη υποχρέωσης τήρησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Προμηθειών Υγείας του Υπ. Υγείας, λόγω αλλαγής εποπτεύοντος Υπουργείου, η Επιτροπή αναζήτησε προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία και όσον αφορά το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» κατέγραψε τα εξής: - Για το είδος με. (7) «Αλκοολικό διάλυμα (αραιωμένο προοριζόμενο για εξωτερική χρήση-αντισηψία) με περιεκτικότητα σε δραστική ουσία Chlorhexidine gluconate 0.5% w/v, τιμή τμχ-φιάλης 500ML», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 2,42 ενώ η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στην χαμηλότερη τιμή των 2,23. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (16) «Πλαστικά ποτηράκια μίας χρήσης για χορήγηση φαρμάκων», η προηγούμενη συμβατική τιμή είναι ίδια με την προσφερόμενη ήταν 0,018. Επομένως η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (22) «Δοχεία απόρριψης βελόνων με καπάκι ασφαλείας 5,4 lit», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,83 έναντι της προσφερόμενης 0,91. Επειδή η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη συμβατική τιμή και λόγω έλλειψης ανταγωνισμού η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. - Για τα είδη με. (25) και. (26) «Αεραγωγός στοματοφαρυγγικός Νο3 και Νο4» αντίστοιχα η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,27 έναντι της προσφερόμενης 0,5. Επειδή η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη συμβατική τιμή και λόγω έλλειψης ανταγωνισμού η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. - Για τα είδη με. (37) «Θηλή καουτσούκ για μπιμπερό» και με.(38) «Μπιμπερό πλαστικό 330ml με ενσωματωμένη θηλή καουτσούκ» δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Όσον αφορά το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Ηγουμενίτσας: - Για το είδος με. (9) «Νεφροειδή χάρτινα», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,08 έναντι της προσφερόμενης 0,076. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (11) «Μάσκες οξυγόνου - ρινικοί καθετήρες», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,2, έναντι της προσφερόμενης με 0,18. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (13) «Leucosilk 2,5 cm X9,2m», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,54 έναντι της προσφερόμενης 0,66. Επειδή η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη συμβατική τιμή και λόγω έλλειψης ανταγωνισμού η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (17) «Ορθοπάν (ορθοπεδικό βαμβάκι) 15 gr», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,38 έναντι της προσφερόμενης 0,51. Επειδή η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη συμβατική τιμή και λόγω έλλειψης ανταγωνισμού η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή - Για το είδος με. (20) «Επίθεμα Υδροκολοειδές (ιερού οστού)12χ18», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 7,98, έναντι της προσφερόμενης με 7,69. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (24) «Επίθεμα αλγηνικού ασβεστίου 10Χ20», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,49, έναντι της προσφερόμενης με 4,42. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (27) «Επίθεμα πτέρνας-υδροκολοειδές 8Χ12»δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία καθώς το είδος ζητείται για πρώτη φορά. Λόγω έλλειψης ανταγωνισμού η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (29) «Επίθεμα αργύρου 10Χ10», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,44, έναντι της προσφερόμενης με 1,4. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. 7

8 - Για τα είδη με. (31) «Φλεβοκαθετήρες 20G 1,1 X32MM» δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Όσον αφορά το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Φιλιατών: - Για το είδος με. (11) «Νεφροειδή χάρτινα», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,08 έναντι της προσφερόμενης 0,076. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (12) «Μάσκες οξυγόνου - ρινικοί καθετήρες», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,2, έναντι της προσφερόμενης με 0,18. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (14) «Leucosilk 2,5 cm X9,2m», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,54 έναντι της προσφερόμενης 0,66. Επειδή η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη συμβατική τιμή και λόγω έλλειψης ανταγωνισμού η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (15) «Ποδιά φαγητού πλαστική αδιάβροχη 0,60Χ0,40cm», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 5,00 έναντι της προσφερόμενης 5,30. Επειδή η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη συμβατική τιμή και λόγω έλλειψης ανταγωνισμού η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (22) «Επίθεμα Υδροκολοειδές (ιερού οστού)12χ18», η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 7,98, έναντι της προσφερόμενης με 7,69. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για το είδος με. (26) «Επίθεμα πτέρνας-υδροκολοειδές 8Χ12»δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία καθώς το είδος ζητείται για πρώτη φορά. Λόγω έλλειψης ανταγωνισμού η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση: Α) για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»: 1) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 1 «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA AE, Λ. Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: , fax: » το είδος: 7 Αλκοολικό διάλυμα (αραιωμένο προοριζόμενο για εξωτερική χρήση-αντισηψία) με περιεκτικό-τητα σε δραστική ουσία Chlorhexidine gluconate 0.5% w/v, φιάλη 500ML 2, ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,49 2) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο2 «TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ A.E.Ε., Λ. Κηφισίας 230, 15231, Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ: , fax: » τα είδη: 9 Μάσκα αεροζόλ αποστειρωμένη με νεφελοποιητή 0, ,92 10 Μάσκα οξυγόνου απλή μεσαίας συγκέντρωσης με σωλήνα 2,13cm 0, ,10 23 Ουροκαθετήρες σιλικόνης 3 way Νο 18 4, ,50 24 Ουροκαθετήρες σιλικόνης 3 way Νο 20 4, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,72 8

9 3) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο4 «ΙΝΕΧ MEDICALS, Αιγαίου 27, Σπάτα, τηλ , fax: » τα είδη: 3 4 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (S) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1, ,26 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (M) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1, ,04 5 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (L) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1, ,04 30 Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα 7,5-8 0, ,08 31 Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα 8-8,5 0, ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,46 4) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο5 «ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΕΕ ΕΒΡΟSOFT, 8ο χλμ ΕΟ Αλεξ/πολης Συνόρων, τηλ: , fax: » τα είδη: 1 Γάντια εξεταστικά latex μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, κοντή μανσέτα (M), κουτί 100 τμχ 2, ,70 Γάντια εξεταστικά latex μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, 2 κοντή μανσέτα (L), κουτί 100 τμχ 2, ,70 34 Θερμόμετρο ηλεκτρονικό ψηφιακό ιατρικό 1, ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,85 5) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο6 «ΤΣΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Π. Μπέμπη 1, Φιλιάτες, τηλ: » τα είδη: 21 Βαμβάκι υδρόφιλο 1 κιλού 5, ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : 10 67,04 6) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο7 «MEDICALAIRE ΤΖΑΝΗ Κ. ΑΓΑΘΗ, 23ης Φεβρουαρίου 15, Ηγουμενίτσα, τηλ , fax: » τα είδη: 12 Νεφροειδή χάρτινα μ.χ. 0, , Πλαστικά ποτηράκια μίας χρήσης για χορήγηση φαρμάκων 0, ,28 Πλαίσια Ουροσυλλεκτών ΠΛΑΣΤΙΚΑ να εφαρμόζουν ακριβώς στους ουροσυλλέκτες 0, ,99 28 Σύριγγες 0,5 ml 30 G ινσουλίνης με συνοδευόμενη βελόνα 30G 0, ,55 35 Αντισηπτικό τζελ χεριών 500ml ανταλλακτικό τοίχου 4, ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,21 9

10 7) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο8 «ΔΗΜΑ ΦΛΩΡΕΝΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ, Παύλου Μελά 49, 45444, Ιωάννινα, τηλ » τα είδη: 32 Δοχεία συλλογής ούρων αποστειρωμένα μ.χ. 120ml 0, ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,18 8) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο10 «BLUEMED ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ., Κολοκοτρώνη 25 και Γενναδίου, Τριανδρία Θεσσαλονίκη, τηλ , fax: » τα είδη: Γάντια πλαστικά πολυαιθυλενίου διαφανή εξεταστικά μη 6 αποστειρωμένα μιας χρήσης, συσκ των 100 τμχ 0, ,98 8 Αλκοολούχος λοσιόν 93 βαθμ 420 ML 1, , Μάσκα προσώπου χειρουργική, μίας χρήσης με λάστιχο, 3 φύλλων υποαλλεργική και με επιρρήνειο έλασμα τμχ 0, ,60 Πλαστικά μανίκια νάιλον μ.χ. 40 cm με λάστιχο και στις δύο πλευρές σε χρώμα λευκό σε συσκ 100 τμχ ,00 Ποδιά πλαστική λευκή μίας χρήσης 75x130cm, συσκ των 100 τμχ 4, ,10 15 Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης, συσκ των 100 τμχ 1, ,70 17 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για νοσοκομειακή χρήση. Να παραχωρηθεί δωρεάν συμβατός συνοδός εξοπλισμός και σε περίπτωση βλάβης αυτού να αντικαθίσταται άμεσα, τιμή τμχ 0, ,60 18 Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων (strips) αδιάβροχα, υποαλλεργικά, κουτί που περιέχει διάφορα μεγέθη, κουτί 40 τμχ 1, ,77 19 Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων (strips) αδιάβροχα, υποαλλεργικά, μέγεθος 19x72 mm, κουτί 100 τμχ 1, , Γάζα Απλή υδρόφιλη επι μέτρω αναδιπλούμενη συσκ. 90cm x100m 0, ,25 Σύριγγα πλαστική αποστειρωμένη χωρίς βελόνα 60 ml σίτισης ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ στο κέντρο του μπεκ και να διαθέτει καπάκι 0, ,38 33 Ουροσυλλέκτης ενηλίκων μη αποστειρωμένος απλός 2000ml 0, ,76 36 Αντισηπτικό τζελ χεριών με αντλία 500ml 2, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,17 10

11 Β) Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας- Μονάδα Ηγουμενίτσας: 1) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 2 «TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ A.E.Ε., Λ. Κηφισίας 230, 15231, Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ: , fax: » τα είδη: 11 Μάσκες οξυγόνου - ρινικοί καθετήρες 0, , Μάσκες αεροζόλ αποστειρωμένη με νεφελοποιητή (με ποτηράκι) 0, ,17 Ουροσυλλέκτης ενηλίκων κλίνης μη αποστειρωμένος χωρητ ml (με ελαστική απόληξη) 0, ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,25 2) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 4 «ΙΝΕΧ MEDICALS, Αιγαίου 27, Σπάτα, τηλ , fax: » τα είδη: 1 2 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (S) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1, ,26 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (M) χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 1, ,45 Γάντια εξεταστικά Βινυλίου (L) χωρίς πούδρα διαφανή, 3 κουτί 100 τμχ 1, ,67 10 Συσκευές ορού 0, ,00 32 Σύριγγα 5ml πλαστική αποστειρωμένη με βελόνα 0, ,44 33 Σύριγγα 10ml πλαστική αποστειρωμένη μεβελόνα 0, ,82 34 Σύριγγα 20ml πλαστική αποστειρωμένη μεβελόνα 0, ,46 37 Γάντι χειρουργικό αποστειρωμένο 7,5-8 τιμή ζεύγους 0, ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,51 3) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 6 «ΤΣΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Π. Μπέμπη 1, Φιλιάτες, τηλ: » τα είδη: 15 Ελαστικοί επίδεσμοι διασ. 15cm 0, ,90 18 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο γρ 5, ,52 36 Μαχαιρίδια μιας χρήσης (νυστέρια 1cm) με λαβή 0, ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,19 4) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 7 «MEDICALAIRE ΤΖΑΝΗ Κ. ΑΓΑΘΗ, 23ης Φεβρουαρίου 15, Ηγουμενίτσα, τηλ , fax: » τα είδη: 7 Κρέμα για κατακλίσεις 250gr 3, ,43 11

12 9 Νεφροειδή χάρτινα 0, ,02 19 Γάζες αποστειρωμένες 36X40 x10τεμ. 0, ,95 20 Επίθεμα Υδροκολοειδές (ιερού οστού)12χ18 7, ,79 22 Επίθεμα Υδροκολοειδές 15Χ15 3, ,52 24 Επίθεμα αλγηνικού ασβεστίου 10Χ20 4, ,87 29 Επίθεμα αργύρου 10Χ10 1, ,64 30 Ουροκαθετήρες σιλικόνης (μεγέθη ) 1, ,01 39 Δοχεία συλλογής ούρων αποστειρωμένα μ.χ. 120ml 0, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,83 5) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 10 «BLUEMED ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ., Κολοκοτρώνη 25 και Γενναδίου, Τριανδρία Θεσσαλονίκη, τηλ , fax: » τα είδη: 4 Αλκοολούχος λοσιόν 93 βαθμ 420 ML 1, ,40 5 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για νοσ. Χρήση. (Να παραχωρηθεί δωρεάν συμβατός συνοδός εξοπλισμός και σε περίπτωση βλάβης αυτού να αντικαθίσταται άμεσα) 0, ,40 6 Σκαρφιστήρες 0, ,68 8 Μάσκα προσώπου χειρουργική μ.χ. με λάστιχο τριών φύλλων υποαλλεργική και με επιρρήνειο έλασμα. 0, ,60 14 Σκούφοι νάιλον μ.χ.(συσκ. 100 τμχ) 2,5 5 15,38 16 Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων (strips) αδιάβροχα, υποαλλεργικά, κουτί που περιέχει διάφορα μεγέθη, κουτί 40 τμχ 1, ,07 21 Επίθεμα Υδροκολοειδές 10Χ10 1, ,03 23 Επίθεμα αλγηνικού ασβεστίου 10Χ10 2, ,72 25 Επίθεμα αφρώδες με αυτοκόλλητο 11Χ11 1, ,33 26 Επίθεμα αφρώδες με αυτοκόλλητο 15Χ15 4, ,35 28 Επίθεμα πτέρνας-αφρώδες 16,5Χ18 4, ,18 35 Σύριγγα πλαστική αποστειρωμένη χωρίς βελόνα 60 ml σίτισης ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ στο κέντρο του μπεκ και να διαθέτει καπάκι 0, ,80 40 Αντισηπτικό spray 1 lt ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,54 Γ) Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας- Μονάδα Φιλιατών: 1) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 2 «TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ A.E.Ε., Λ. Κηφισίας 230, 15231, Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ: , fax: » τα είδη: ΕΙΔΟΣ 12 Μάσκες οξυγόνου - ρινικοί καθετήρες 0, ,14 13 Μάσκες αεροζόλ αποστειρωμένη με νεφελοποιητή (με ποτηράκι) 0, ,96 12

13 34 Ουροσυλλέκτης ενηλίκων κλίνης μη αποστειρωμένος χωρητ ml με ελαστική απόληξη 0, ,4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,5 2) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 3 «ΕΥΡΩΜΑΡΤ ΑΕ, Καβάφη & Καρκαβίτσα 1, Γέρακας Αττικής 15344, τηλ.: , fax: » τα είδη:. 3 Γάντια Νιτριλίου S χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 3, ,45 4 Γάντια Νιτριλίου M χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 3, ,35 5 Γάντια Νιτριλίου L χωρίς πούδρα διαφανή, κουτί 100 τμχ 3, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,05 3) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 4 «ΙΝΕΧ MEDICALS, Αιγαίου 27, Σπάτα, τηλ , fax: » τα είδη:. 1 2 Γάντια εξεταστικά latex μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, κοντή μανσέτα (M), κουτί 100 τμχ 3, ,53 Γάντια εξεταστικά latex μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, κοντή μανσέτα (L), κουτί 100 τμχ 3, ,06 29 Σύριγγα 5ml πλαστική αποστειρωμένη με βελόνα 0, ,44 30 Σύριγγα 10ml πλαστική αποστειρωμένη μεβελόνα 0, ,82 31 Σύριγγα 20ml πλαστική αποστειρωμένη μεβελόνα 0, ,74 33 Γάντι χειρουργικό αποστειρωμένο 7,5-8 τιμή ζεύγους 0, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,71 4) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 6 «ΤΣΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Π. Μπέμπη 1, Φιλιάτες, τηλ: » τα είδη:. 20 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο γρ 5, ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : 5 33,52 5) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 7 «MEDICALAIRE ΤΖΑΝΗ Κ. ΑΓΑΘΗ, 23ης Φεβρουαρίου 15, Ηγουμενίτσα, τηλ , fax: » τα είδη:. 9 Κρέμα για κατακλίσεις 250gr 3, ,43 11 Νεφροειδή χάρτινα 0, ,02 21 Γάζες αποστειρωμένες 36X40 x10τεμ. 0, ,85 22 Επίθεμα Υδροκολοειδές (ιερού οστού)12χ18 7, ,79 13

14 23 Επίθεμα Υδροκολοειδές 10Χ10 1, ,03 24 Επίθεμα Υδροκολοειδές 15Χ15 3, ,52 28 Ουροκαθετήρες σιλικόνης (μεγέθη ) 1, ,86 35 Δοχεία συλλογής ούρων αποστειρωμένα μ.χ. 120ml 0, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,11 6) Από την εταιρεία με την Προσφορά Νο 10 «BLUEMED ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ., Κολοκοτρώνη 25 και Γενναδίου, Τριανδρία Θεσσαλονίκη, τηλ , fax: » τα είδη:. 6 Αλκοολούχος λοσιόν 93 βαθμ 420 ML 1, ,4 7 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για νοσ. Χρήση. (Να παραχωρηθεί δωρεάν συμβατός συνοδός εξοπλισμός και σε περίπτωση βλάβης αυτού να αντικαθίσταται άμεσα) 0, ,75 8 Σκαρφιστήρες 0, ,56 10 Μάσκα προσώπου χειρουργική μ.χ. με λάστιχο τριών φύλλων υποαλλεργική και με επιρρήνειο έλασμα. 0, ,08 16 Ποδιά νοσηλείας νάιλον μ.χ. 1,20cm (συσκ. 100 τμχ) 4, ,43 17 Πλαστικά μανίκια νάιλονμ.χ. 40 cm με λάστιχο και στις δύο πλευρές σε χρώμα λευκό σε συσκ. 100 τμχ ,60 18 Σκούφοι νάιλον μ.χ.(συσκ. 100 τμχ) 2, ,75 19 Τραυμαπλάστ μικροτραυμάτων (strips) αδιάβροχα, υποαλλεργικά, κουτί που περιέχει διάφορα μεγέθη, κουτί 40 τμχ 1, ,07 25 Επίθεμα αφρώδες με αυτοκόλλητο 11Χ11 1, ,33 27 Επίθεμα πτέρνας-αφρώδες 16,5Χ18 4, ,18 32 Σύριγγα πλαστική αποστειρωμένη χωρίς βελόνα 60 ml σίτισης ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ στο κέντρο του μπεκ και να διαθέτει καπάκι 0, ,46 36 Αντισηπτικό spray 1 lt ,4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,01 Για τα είδη που δεν κατατέθηκε προσφορά ή κατατέθηκε αλλά δεν έγινε αποδεκτή και παρατίθενται παρακάτω, η Επιτροπή προτείνει την προσφυγή στη διαδικασία συλλογής προσφορών. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Δοχεία απόρριψης βελόνων με καπάκι ασφαλείας 5,4 lit 20 30,00 2 Αεραγωγός στοματοφαρυγγικός Νο ,00 3 Αεραγωγός στοματοφαρυγγικός Νο ,00 4 Θηλή καουτσούκ για μπιμπερό ,00 5 Μπιμπερό πλαστικό 330ml με ενσωματωμένη θηλή καουτσούκ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,00 14

15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Leucosilk 2,5 cm X9,2m 50 50,00 2 Ορθοπάν (ορθοπεδικό βαμβάκι) 15 gr ,00 3 Επίθεμα πτέρνας-υδροκολοειδές 8Χ ,00 4 Φλεβοκαθετήρες 20G 1,1 X32MM 80 25,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,00. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Leucosilk 2,5 cm X9,2m ,00 2 Ποδιά φαγητού πλαστική αδιάβροχη 0,60Χ0,40cm ,00 3 Επίθεμα πτέρνας-υδροκολοειδές 8Χ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ : ,00 Δεδομένου ότι η τελική κρίση και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγκειται στην δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου Εισηγούμαι i) Την έγκριση του Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και την κατακύρωση του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 26/2014 για την ανάδειξη Προμηθευτών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με το για το έτος 2015, σύμφωνα με το οποίο γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των υποψηφίων και με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται αναλυτικά παραπάνω για είδη για τα οποία τα προσφερόμενα προϊόντα δεν πληρούσαν τους όρους της Διακήρυξης και επομένως δεν αξιολογούνται οικονομικά. ii) την κατακύρωση του διαγωνισμού για τα είδη για τα οποία έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναγραφόμενα στο εισηγητικό μέρος, iii) την έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα είδη που δεν κατατέθηκε προσφορά ή κατατέθηκε αλλά δεν έγινε αποδεκτή, προϋπολογισμού δαπάνης #1.862,00# και σύμφωνα με τα είδη και τις ποσότητες του πίνακα που παρατίθεται πιο πάνω iv) την ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο και v) την υπογραφή των συμβάσεων. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση όπως έχει Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Α Αντιπρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Κυριάκος Τσόδουλος Ιωάννης Σούρλας Ευτυχία Σκούρα Τα μέλη: Κων/νος Καραμάνης Μαρία Σκανδάλη Χρήστος Τσιόμπος Ακριβές Αντίγραφο του αποσπάσματος Ο Γραμματέας Δημήτριος Πραμαντιώτης 15