8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή"

Transcript

1 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός ΩΡΛ Τµήµατος 8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή 1. Να είναι συµβατή µε το ήδη υπάρχον χειρουργικό laser CO 2 του νοσοκοµείου καθώς και το µικροχειριστήριο της ΩΡΛ κλινικής. 2. Το προσφερόµενο εξάρτηµα ηλεκτρονικής σάρωσης (scanner) θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει ενσωµατωµένο προεγκατεστηµένο το λογισµικό το οποίο θα παρέχει ταχύτητα, ακρίβεια, ευκολία χρήσης, προβλέψιµα και επαναλήψιµα αποτελέσµατα σε όλες τις ΩΡΛ επεµβάσεις. 3. Να διαθέτει ειδική οθόνη απεικόνισης µε πλήκτρα ελέγχου των λειτουργιών, στην οποία να βρίσκεται εγκαταστηµένο το λογισµικό το οποίο θα παρέχει δυνατότητα µετατροπής της εκπεµπόµενης δέσµης laser CO 2 από σηµείο σε κύκλο µεταβαλλόµενης διαµέτρου κατάλληλο για όλες τις ΩΡΛ επεµβάσεις. Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες ρύθµισης των διαστάσεων του κύκλου ή και άλλων σχηµάτων. 4. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και καλωδιώσεις, για την επικοινωνία και συνεργασία της υπάρχουσας συσκευής laser CO 2 και του υπάρχοντος µικροχειριστηρίου έτσι ώστε µετά την σύνδεσή τους, όλος ο έλεγχος και προγραµµατισµός της λειτουργίας του laser, να γίνεται µέσω της οθόνης του ηλεκτρονικού συστήµατος. 5. Να διαθέτει στην µνήµη του προεγκατεστηµένα πρωτόκολλα εφαρµογών Laser CO 2, για τις ΩΡΛ εφαρµογές στο λάρυγγα, το αυτί,το στοµατοφάρυγγα και το πρόσωπο. Απαραιτητως να διαθέτει ξεχωριστό πρωτόκολλο για την αναβολοτοµή/αναβολεκτοµή µίας βολής (one shot). 6. Να συνδέεται και να λειτουργεί µε όλα τα ακραία εξαρτήµατα για όλες τις ανωτέρω εφαρµογές Laser CO 2 7. Όταν ο χρήστης ιατρός επιλέγει το είδος της εφαρµογής της ειδικότητας του ονοµαστικά, αυτόµατα να τοποθετούνται όλες οι παράµετροι (ισχύς, χρόνος, τρόπος απόδοσης της ενέργειας) και να προτείνεται και το κατάλληλο εξάρτηµα. 8. Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες να ελέγχονται και να απεικονίζονται στη κεντρική οθόνη της συσκευής Laser. 9. Να δύναται να χρησιµοποιηθεί και από άλλες χειρουργικές ειδικότητες π.χ. Γεν. Χειρουργική, Νευροχειρουργική 10. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται και να τεκµηριώνονται µε ανάλογα prospectus, τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια του κατασκευαστή οίκου

2 9. Χειρουργικό µικροσκόπιο 1. Να είναι πλήρες, καινούριο, αµεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας µε οπτικό σύστηµα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για πάσης φύσεως ΩΡΛ µικροχειρουργικές επεµβάσεις. 2. Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση βαρέως τύπου, η οποία να παρέχει πλήρη ευκινησία κατά τη µεταφορά του και παράλληλα απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα κατά την διάρκεια της επέµβασης, µε σύστηµα πλήρους ακινητοποίησης. Να διαθέτει λαβή / λαβές στην κολώνα για εύκολη µετακίνησή στο χειρουργείο. Να δοθούν αναλυτικά οι διαστάσεις της βάσης η οποία λόγω περιορισµένου χώρου, να µην ξεπερνά τα 90 εκατοστά. 3. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να στηρίζεται σε σύστηµα περιστροφικών βραχιόνων, µε αρθρώσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ευελιξία µεγάλου εύρους προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης περιστροφή κατά 360 ο τουλάχιστον, του περιστροφικού βραχίονα, ενώ ο αρθρωτός βραχίονας να έχει την ικανότητα της καθ ύψους κίνησης (συνολικά) 600 mm τουλάχιστον. Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαστάσεις και οι δυνατότητες κινήσεων και περιστροφών όλων των βραχιόνων, προς αξιολόγηση. 4. Η σταθεροποίηση της κεφαλής του µικροσκοπίου στο πεδίο εργασίας να γίνεται µέσω µαγνητικών φρένων, των οποίων η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση να γίνεται µε το πάτηµα κοµβίων εργονοµικά τοποθετηµένων στην κεφαλή του µικροσκοπίου. 5. Να διαθέτει σύστηµα παροχής ψυχρού οµοαξονικού φωτισµού, από πηγή LED, µεγάλης φωτεινότητας lux σε απόσταση 250mm και διάρκειας ζωής ώρες λειτουργίας, µε ρυθµιζόµενη ένταση φωτισµού. 6. Η µεταφορά του φωτός από την πηγή να γίνεται µε καλώδιο οπτικών ινών. Να υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους του φωτιζόµενου πεδίου µέσω κατάλληλου συστήµατος, µε ελάχιστη διάµετρο περίπου 12 mm για τον περιορισµό των αντανακλάσεων από τα εργαλεία του χειρουργού. 7 Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστηµα συνεχούς µεγέθυνσης (ZOOM), µε λόγο 1:6 και συντελεστή µεγέθυνσης συνεχώς µεταβαλλόµενο από 0,4 Χ έως 2,4 Χ περίπου, ελεγχόµενο από χειροδιακόπτες στην κεφαλή του µικροσκοπίου αλλά και ποδοδιακόπτη.

3 8. Να συνοδεύεται από δύο αντικειµενικούς φακούς f = 250 mm και f= 400 mm, καθώς και να δύναται να προσαρµοστούν και άλλοι. Να αναφερθούν διεξοδικά και να προσφερθούν επιλογικά. 9. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστηµα µικροµετρικής ρύθµισης της εστίασης ελεγχόµενο από ποδοδιακόπτη. Να αναφερθεί το εύρος ρύθµισης. 10. Όλες οι ηλεκτροκίνητα ελεγχόµενες λειτουργίες να εκτελούνται ελέγχονται, τόσο από ποδοδιακόπτη (ο οποίος να συνοδεύει το µικροσκόπιο), όσο και από κατάλληλα κοµβία στην κεφαλή του µικροσκοπίου και να υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας του ΖΟΟΜ και της µικροεστίασης. 11. Να διαθέτει προσοφθάλµιους φακούς 12,5Χ ευρέως οπτικού πεδίου, µε δυνατότητα ρύθµισης της πιθανής ανισοµετροπίας των χειριστών τουλάχιστον κατά +/- 5 διοπτρίες. 12. Να φέρει ανακλινόµενο διοφθάλµιο οπτικό σωλήνα µε δυνατότητα ρύθµισης της διακορικής απόστασης, καθώς και ανάκλισης από 0 ο έως 180 ο τουλάχιστον. 13. Να διαθέτει ενσωµατωµένο πράσινο φίλτρο, για την δηµιουργία contrast. 14. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να διαθέτει δύο χειρολαβές, για την εύκολη µετακίνησή της. 15. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να διαθέτει ενσωµατωµένο διάφραγµα διπλής ίριδος, για την µεταβολή του βάθους πεδίου. 16. Να διαθέτει απαραιτήτως κατάλληλο σύστηµα προσαρµογής συσκευής Laser CO 2, έτσι ώστε να δύναται να συνδεθεί µε ήδη υπάρχον µικροχειριστήριο της συσκευής Laser CO 2, της κλινικής. Να αναφερθεί λεπτοµερώς ο τρόπος σύνδεσης 17. Να δύναται να προσαρµοσθεί σύστηµα διοφθάλµιας στερεοσκοπικής συµπαρατήρησης, υπό γωνία 90 σε σχέση µε την θέση του χειρουργού, µέσω διαχωριστή δέσµης (beam splitter), µε δυνατότητα περιστροφής του ειδώλου. Να προσφερθούν επιλογικά. 18. Να δύναται να προσαρµοσθεί σύστηµα φωτογράφησης, καθώς και σύστηµα βιντεοαπεικόνισης, µέσω έγχρωµης βιντεοκάµερας, µικρού

4 όγκου και βάρους. Να προσφερθούν επιλογικά τα ανωτέρω µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα - παρελκόµενά τους (προσαρµογείς, monitor, κλπ.). 19. Να δύναται να προσαρµοσθεί (ακόµη και µελλοντικά), κατάλληλος προσαρµογέας σύνδεσης του µικροσκοπίου µε το ήδη υπάρχον ενδοσκοπικό εξοπλισµό βιντεοαπεικόνισης, της κλινικής. Να προσφερθεί επιλογικά. 20. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης αποστειρούµενων καλυµµάτων για όλους τους µοχλούς και κοµβία χειρισµού του µικροσκοπίου. Να προσφερθούν επιλογικά. 21. Τυχόν οµοιογένεια µε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό της κλινικής του νοσοκοµείου, να αναφερθεί για να αξιολογηθεί. 22. Το προσφερόµενο µικροσκόπιο να πληρεί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και κανόνες ασφαλείας, όπως CE, ISO Να αναφερθούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν καθώς και να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. 23. Να συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς, ακριβές αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς στο οποίο δεν θα αναγράφονται τιµές. Όλα τα είδη που απαιτούνται να συνοδεύουν τη συσκευή, ΕΝ θα προσφερθούν επιλογικά, αλλά θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά και θα προσφερθεί ενιαία τιµή. Επιλογικά θα προσφερθούν µόνο όσα ζητούνται σαφώς από τη διακήρυξη. ( εν θα απαιτείται σύνθεση προσφοράς) 24. Ο προµηθευτής να έχει αποδεδειγµένα οργανωµένο τµήµα Service µε ειδικευµένο προσωπικό και πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών που να εξασφαλίζει τη συντήρηση και συνεχή λειτουργία της συσκευής και µετά το πέρας της εγγύησης. 25. Πλεονεκτήµατα και εξαρτήµατα πλέον των ζητουµένων µπορούν να αναφερθούν για να αξιολογηθούν και να προσφερθούν στην οικονοµική προσφορά. Το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα και εφόσον υπάρχουν τα διαθέσιµα κονδύλια, να προβεί και στην αγορά των εξαρτηµάτων που προσφέρονται επιλογικά. 10. Στροβοσκοπικό σύστηµα feest

5 Το σύστηµα να περιλαµβάνει: Ενδοστροβοσκοπική κάµερα µε πηγή ψυχρού φωτισµού 50 Watt microdischarge µε διάρκεια ζωής περίπου 800 ώρες. Κεφαλή κάµερας µε ηλεκτρονικό µικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας και Coupler κεφαλής µε δυνατότητα εστίασης Ασύρµατο Ποδοδιακόπτη (wireless foot pedal) Tροχήλατο πύργο µε ενσωµατωµένα ηχεία και µε ειδικό σύστηµα στήριξης πληκτρολογίου, ενδοσκοπίων, κεφαλής κάµερας και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένο Touchpad. Υπολογιστικό Σύστηµα High Definition µε δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο Μόνιτορ TFT 19 Άκαµπτο Ενδοσκόπιο Λάρυγγα 70 o, διαµέτρου 7mm και µήκους 180mm περίπου µε ενσωµατωµένο καλώδιο φωτισµού. Εύκαµπτο Βιντεορινοφαρυγγοσκόπιο 4mm και µήκους 320mm περίπου Εύκαµπτο Ρινοφαρυγγοσκόπιο 3,4 mm µε γωνία όρασης 0ο µοιρών και µήκους 320 mm περίπου Λογισµικό πρόγραµµα αρχειοθέτησης ασθενών, διαχείρισης δεδοµένων, ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης εξετάσεων όπως: - Στροβοσκόπηση-Ενδοσκόπηση ( εικόνες και βίντεο) - Ηλεκτρογλωττογράφηµα - Φωνητογράφηµα - Ανάλυση φωνής - οκιµασία φωνητικής κόπωσης - Βιντεοστροβοκυµατογραφία Ειδικές εξετάσεις όπως: Πρόγραµµα Εξέτασης Ηλεκτρογλωττογραφήµατος (EGG) Πρόγραµµα Εξέτασης Φωνητογραφήµατος (VOICE RANGE PROFILE - PHONETOGRAM) Πρόγραµµα Εξέτασης Ανάλυσης φωνής (VOICE ANALYSIS) Πρόγραµµα δοκιµασίας φωνητικής κόπωσης (VOICE STRAIN TEST) Πρόγραµµα Εξέτασης Βιντεοστροβοκυµατογραφίας (VIDEOSTROBOKYMOGRAM) Απαραίτητα παρελκόµενα (Ηλεκτρόδια EGG, µικρόφωνα) Προαιρετικά (ή και µελλοντικά) να δύναται να προστεθεί στο σύστηµα και το πρόγραµµα τεκµηρίωσης, ενδοσκοπικής αξιολόγηση κατάποσης (Flexible Endoscopic Evaluation of Dysphagia-FEED) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Σύστηµα στροβοσκόπησης Γενικά χαρακτηριστικά :

6 Να είναι εύκολο στην χρήση. Να διαθέτει ελαφριά κεφαλή κάµερας. Να διαθέτει ηλεκτρονικό µικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας. Καθαρή απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας των Φωνητικών χορδών. Να χαρακτηρίζεται από υψηλή ευκρίνεια χρωµάτων. Να διαθέτει υψηλής ευαισθησίας µικροεπεξεργαστή. Να είναι ελαφριά και συµπαγής κατασκευή. Να διαθέτει αυτόµατη ρύθµιση της έντασης του φωτός ψυχρού σε συνεργασία µε την κάµερα. Να χαρακτηρίζεται από αυτόµατη και γρήγορη ανίχνευση της βασικής συχνότητας και της έντασης του ήχου. Να απεικονίζει στο µόνιτορ τις συχνότητες και την ένταση του ήχου. Να διαθέτει ψηφιακή µεταφορά των δεδοµένων στον υπολογιστή µέσω θύρας firewire. Να διαθέτει πάγωµα εικόνας (freeze), αργή λειτουργία, συνεχή λειτουργία. Να διαθέτει ασύρµατο ποδοδιακόπτη. Να έχει την δυνατότητα Στροβοσκόπησης και απλής ενδοσκόπησης Να πραγµατοποιεί στροβοσκόπηση χωρίς ηλεκτρονικό θόρυβο. Η στροβοσκόπηση να επιτυγχάνεται µέσω ηλεκτρονικού συγχρονισµού του κλείστρου της κάµερας µε την βασική συχνότητα του εξεταζόµενου και όχι της πηγής φωτισµού. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να διαθέτει µικροεπεξεργαστή CCD matrix µε µικροφακούς και µωσαϊκό φίλτρο 1/3 752(Η) Χ 582 ( V) pixels ( PAL) Να διαθέτει ανάλυση 470 γραµµές (H) x 420 γραµµές (V) περίπου Να διαθέτει εξόδους video : DVI, S Video, Video, IEEE 1394 ( mpeg-2, DV) Να διαθέτει είσοδο video DVI Να χαρακτηρίζεται από λόγο θορύβου >46 db Μέσω της θύρας Fire Wire να µπορεί να µεταφέρει ήχο και video σε κωδικοποίηση DV και MPEG-2 Να χαρακτηρίζεται από φωτεινότητα 3 lux περίπου. Να διαθέτει φίλτρο OLPF Να διαθέτει microdischarge lamp 50 WATT περίπου, µε διάρκεια ζωής περίπου 800 ώρες και θερµοκρασία χρώµατος 6000 Κ περίπου. Να µπορεί να αναγνωρίζει συχνότητες από 80Hz -1000Hz Να διαθέτει αργή κίνηση 0,5 Ηz-2Hz Να διαθέτει ανάλυση φάσης ο Να έχει διαστάσεις 90mm X 312mm X 312mm ( h X w X d) περίπου Το βάρος της κονσόλας να µην ξεπερνάει τα 7.3 Κg Το βάρος της κεφαλής κάµερας να µην ξεπερνάει τα 75 g Υπολογιστικό Σύστηµα High Definition µε δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο Γενικά χαρακτηριστικά :

7 Το υπολογιστικό σύστηµα να είναι High Definition. Το σύστηµα να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο. Το σύστηµα να αποτελείται από µία κονσόλα και ένα ειδικό πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένη µπίλια πλοήγησης. Στο σύστηµα να είναι εγκατεστηµένο ειδικό Λογισµικό Πρόγραµµα µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αρχειοθέτηση στοιχείων των ασθενών καθώς επίσης και η καταχώρηση δεδοµένων, εικόνων και βίντεο. Να είναι δυνατή η διαχείριση των δεδοµένων, η επεξεργασία αυτών, η µεταφορά τους σε κάποιο εξωτερικό µέσο αποθήκευσης όπως επίσης και η εκτύπωση στοιχείων και εικόνων που επιλέγονται από τον χρήστη. Το σύστηµα να δύναται να χρησιµοποιηθεί στο χειρουργείο ή στο ιατρείο, σε συνδυασµό µε ενδοσκοπικό πύργο. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Chipset : Intel 945GM & Intel ICH7R Επεξεργαστής : Intel Core 2 Duo T Ghz 4MB Cache FSB 667MHz περίπου Μνήµη RAM : 1.024ΜΒ περίπου Σκληρός δίσκος : 2x250GB (RAID1) περίπου Γραφικά : Intel GMA 950 Θύρες Γραφικών : DVI, VGA Θύρες ικτύου : 2x1Gbit LAN Σειριακή θύρα : 1x USB : 2x USB 2.0 (µπροστά), 4x USB 2.0 (πίσω) IEEE 1394/FireWire : 1x Πληκτρολόγιο : PS/2 Ποντίκι : PS/2 Θύρα ήχου : 1x Audio IN/OUT ιαστάσεις (Π x Υ x Μ) : 312mm x 90mm x 360mm περίπου Βάρος : 6 Kg περίπου Τροφοδοσία : 240 V AC περίπου Βαθµός προστασίας : I/IP 41 Μόνιτορ TFT 19 Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να είναι TFT 19, 48.3cm περίπου. Να είναι ειδικά κατασκευασµένο για ιατρικές εφαρµογές Να έχει φωτεινότητα 250 cd/m 2 περίπου. Να έχει αντίθεση 1000:1 περίπου. Να έχει χρόνος απόκρισης 15ms (rising) περίπου και 10 ms (falling) περίπου. Να έχει γωνία θέασης 178 ο /178 ο περίπου. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση εικόνας Η:1280 dots x V: 1024 lines περίπου.

8 Να διαθέτει εισόδους: S-VIDEO (Y/C), VIDEO (FBAS), DVI, VGA, RS232 Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 354 x 226 x 808 mm περίπου. Να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε όλα τα διεθνή στάνταρντ ασφάλειας Να έχει βάρος 9 Κg περίπου. Να είναι κλάσης εξοπλισµού Ι/IP20 Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 240 V, 50/60Hz Τροχήλατος πύργος Γενικά χαρακτηριστικά : 1. Να είναι ανθεκτικός, µοντέρνας σχεδίασης και υψηλής ποιότητας κατασκευής. 2. Να είναι µεταλλικός µε ηλεκτροστατική βαφή. 3. Να διαθέτει τέσσερις ρόδες εκ των οποίων οι δυο διαθέτουν φρένα. 4. Να διαθέτει δυο (2) επίπεδα τοποθέτησης συσκευών. 5. Να διαθέτει ενσωµατωµένα ηχεία και ειδικό σύστηµα στήριξης πληκτρολογίου, ενδοσκοπίων, κεφαλής κάµερας καθώς και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένο Touchpad. 6. Να διαθέτει χερούλι για εύκολη µετακίνηση. 7. Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη στο µπροστινό µέρος του για ευκολία. 8. Να διαθέτει ειδικό βραχίονα για την τοποθέτηση επίπεδης οθόνης. 9. Να διαθέτει κανάλι για τα καλώδια 10.Να διαθέτει πολύπριζο 4 θέσεων γειωµένων. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να έχει ύψος 1,30m περίπου. Οι διαστάσεις των ραφιών να είναι 36 εκ. x 40 εκ. περίπου. Να διαθέτει 2 ράφια. Να διαθέτει διακόπτη ON/OFF. Να διαθέτει τροχούς 10εκ. περίπου, µε φρένο. Να διαθέτει µπαλαντέζα 4 θέσεων. Να διαθέτει ασφαλειοθήκη. Να διαθέτει VESA 7, µε άρθρωση για µόνιτορ. Λογισµικό πρόγραµµα αρχειοθέτησης ασθενών, διαχείρισης δεδοµένων, ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης εξετάσεων : Να είναι εύκολο στη χρήση και στην εγκατάσταση Να µπορεί να δεχτεί άνω του ενός χρήστη (Γιατρό) Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων σε λίστα ανά χρήστη και ασθενή Να παρέχει ξεχωριστό ατοµικό φάκελο για κάθε ασθενή περιλαµβάνοντας ατοµικά στοιχεία όπως (όνοµα, επίθετο, ηµ γέννησης, φύλο, αρ ταυτ, σχόλια κλπ) Να µπορεί να καταγράφει βιντεοακολουθίες αλλά και µεµονοµένες φωτογραφίες Να µπορεί να αναπαράγει δύο βιντεοακολουθίες ή δύο φωτογραφίες ταυτόχρονα (Split screen mode)

9 Να έχει τη δυνατότητα αυτόµατου διαχωρισµού µιας βιντεοακολουθίας σε πολλά ξεχωριστά επιµέρους καρέ Να διαθέτει ταυτόχρονη παρακολούθηση στροβοσκόπησης και ηλεκτρογλωττογραφήµατος στο ίδιο παράθυρο. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης καθώς και εξαγωγής δεδοµένων σε µέσο αποθήκευσης. Να έχει τη δυνατότητα επιλογής αναπαραγωγής αλλά και διαγραφής διαφορετικών καρέ µέσα σε µια βιντεοακολουθία Να εµφανίζει στην οθόνη τον συνολικό χρόνο της βιντεοακολουθίας ή τον αριθµό των φωτογραφιών Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής-απεικόνισης βιντεοακολουθίας σε όλη την οθόνη (Full screen mode) Να έχει την δυνατότητα καταγραφής και ανάλυσης ηλεκτρογλωττογραφήµατος µε το παρελκόµενο πρόγραµµα EGG Με την χρήση κατάλληλου µικροφώνου και τα προγράµµατα Voice Analysis και Phonetogram να επιτυγχάνεται η ανάλυση της φωνής Να συνεργάζεται µε λειτουργικό σύστηµα Windows Να συνδέεται µε καλώδιο Fire Wire (ΙΕΕΕ 1394 µε υπολογιστικό σύστηµα Να ακολουθεί τύπο εγράφης και συµπίεσης δεδοµένων DV ή MPEG Να λειτουργεί σε σύστηµα PAL και NTSC Άκαµπτο λαρυγγοσκόπιο µε ενσωµατωµένο καλώδιο φωτισµού: Να είναι άκαµπτo, ψυχρού φωτισµού, σύγχρονης τεχνολογίας. Να είναι µικρού βάρουs. Nα διαθέτει ειδική λαβή, ελαφριά και εργονοµικά σχεδιασµένη. Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισµένο Να συνεργάζεται µε πηγέs ψυχρού φωτισµού όλων των τύπων Να παρέχει µεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση Να είναι πρόσθιας οράσεως 70 µοιρών υπερευρυγώνιο, διαµέτρου 7mm και µήκους 180 mm περίπου. Να διαθέτει στεγανότητα στο σύστηµα των φακών Να διαθέτει ενσωµατωµένο καλώδιο ψυχρού φωτισµού µήκους 1800mm περίπου Να είναι κλιβανιζόµενο Να διαθέτει πιστοποίηση ISO,CE Εύκαµπτο Βιντεορινοφαρυγγοσκόπιο 4mm και µήκους 320mm περίπου: Να διαθέτει άριστα οπτικά και µηχανικά χαρακτηριστικά. Να είναι συµβατό µε την ενδοστροβοσκοπική κονσόλα Endostrob DX της εταιρίας XION. Να διαθέτει 1/10 CCD µε υψηλή ανάλυση, 500 x 582 pixels περίπου, τοποθετηµένο στην άκρη του ευκάµπτου. Να έχει φωτεινές και καθαρές εικόνες µε µεγάλης απόδοσης οπτικό σύστηµα. Να αποδίδει εικόνα βίντεο τύπου PAL πλήρους οθόνης.

10 Να διαθέτει εργονοµική λαβή µε δύο κοµβία ελέγχου, ένα για εναλλαγή µεταξύ MODE LARGE και MODE SMALL, και ένα για την έναρξη και την διακοπή της εγγραφής (όταν υπάρχει λογισµικό καταγραφής) ή την λειτουργία παγώµατος εικόνας (freeze) όταν δεν υπάρχει λογισµικό καταγραφής. Να συνδέεται µε την κονσόλα µέσω ενός καλωδίου (το οποίο να είναι ενσωµατωµένο στο εύκαµπτο) και το οποίο να µεταφέρει τόσο το σήµα εικόνας όσο και τον ψυχρό φωτισµό. Να έχει λειτουργικό και εργονοµικό σχεδιασµό για άνετη χρήση. Να έχει βέλτιστη ευκαµψία και στιβαρή αίσθηση της κίνησης του άκρου του. Kατά την γωνίωση το διάκενο µεταξύ του άκρου και του κυρίως σώµατος της οπτικής να έχει απόσταση 8mm περίπου. Να δύναται να αποστειρωθεί µε όλους τους τρόπους, όπως STERIS, ETO και RDG-E. Η εξωτερική του διάµετρος να είναι 4mm περίπου. Να έχει διαθέσιµο µήκος εργασίας 320mm περίπου. Να έχει οπτική γωνία 0 ο µοιρών. Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 80 ο περίπου. Να έχει βάθος πεδίου 10-90mm περίπου. Να έχει δυνατότητα γωνίωσης 130 ο προς τα άνω και 130 ο προς τα κάτω. Να έχει ανάλυση 312 x 420 γραµµές περίπου περίπου. Το βάρος του να µην ξεπερνά τα 320 gr. Εύκαµπτο Ρινοφαρυγγοσκόπιο 3,4 mm µε γωνία όρασης 0 ο µοιρών και µήκους 320 mm περίπου : Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε υψηλής ποιότητας οπτικό σύστηµα. Να έχει µικρό βάρος περίπου 230gr και εργονοµική λαβή για να διευκολύνει τον χρήστη κατά την εξέταση. Να παρέχει µεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα. Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες µε συνέπεια την άριστη αγωγιµότητα του φωτισµού στο πεδίο. Η εξωτερική του διάµετρος να είναι 3,4mm περίπου. Να έχει διαθέσιµο µήκος εργασίας 320mm περίπου. Να έχει οπτική γωνία 0 ο. Nα έχει βάθος πεδίου 1-50mm περίπου. Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 80 ο περίπου. Να έχει δυνατότητα γωνίωσης 130 ο προς τα άνω και 130 ο προς τα κάτω περίπου. Kατά την γωνίωση το διάκενο µεταξύ του άκρου και του κυρίως σώµατος της οπτικής να έχει απόσταση 8mm περίπου. Να έχει δυνατότητα εµβάπτισης σε υγρά µέσα αποστείρωσης. Να συνοδεύεται από σύστηµα ελέγχου διαρροής. Να συνοδεύεται από θήκη φύλαξης και µεταφοράς καθώς και αντάπτορες για πηγές ψυχρού φωτισµού άλλων εταιρειών.

11 11. Ρινοµανόµετρο Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να έχει τις ακόλουθες επιλογές: 1. Να είναι εύκολο και φιλικό στο χρήστη. 2. Να διαθέτει εύκολη βαθµονόµηση. 3. Να απεικονίζει σε πραγµατικό χρόνο γραφηµάτα πίεσης και αντίστασης της ροής του αέρα. 4. Να απεικονίζει τα αποτελέσµατα σε µορφή αναφορας (report). 5. Να έχει απεικόνιση της διάγνωσης. 6. Να διαθέτει βάση δεδοµένων και περιήγηση ανά ασθενή και ανά εξέταση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρινοµανοµέτρου να είναι τα ακόλουθα: Να διαθέτει µετρητή τύπου Fleisch. Να διαθέτει διαφορικό µανόµετρο. Να διαθέτει εύρος µετρήσεων πίεσης 0 έως και 1200 Pa περίπου. Να διαθέτει ροή από 0 έως 1200 cm 3 /s περίπου. Να διαθέτει ακρίβεια περίπου ±3%. Να διαθέτει τις ακόλουθες προδιαγραφές ασφαλείας: EN , Class 1 type B, IEC (EN ), IEC (EN ) EN Να διαθέτει τροφοδοσία 30VA περίπου. Να διαθέτει διαστάσεις: 195x165x60 mm περίπου. Να έχει βάρος περίπου 1 kg. Να διαθέτει τα παρακάτω βασικά εξαρτήµατα: Κονσόλα ελέγχου λειτουργιών. Ειδικό λογισµικό πρόγραµµα. Μάσκα ενήλικα. Σύστηµα µέτρησης ρινικής αντίστασης, όγκου αέρα και ρύθµισης της πίεσης. Αναλώσιµα για το σύστηµα µέτρησης ρινικής αντίστασης, όγκου αέρα και ρύθµισης της πίεσης. Να δύναται να εξοπλιστεί µε τα παρακάτω εξαρτήµατα: 1. Παιδιατρική µάσκα. 2. Κωνικό σετ ρώθωνα ενηλίκων. 3. Παιδιατρικό κωνικό σετ ρώθωνα. 4. Προγράµµατα σπιροµετρίας, οξυµετρίας και µέτρησης πίεσης.

12 12. Laser Co2 µε απαγωγή καπνού 1. Να είναι κατάλληλη και αποτελεσµατική για χρήση σε χειρουργικές επεµβάσεις µε laser CO 2. και να έχει ισχυρή αναρρόφηση και εξάλειψη στις οσµές που παράγονται κατά τη διάρκεια της επέµβασης. Επίσης να δύναται να χρησιµοποιηθεί και σε επεµβάσεις µε διαθερµία. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής από υλικό µεγάλης αντοχής στις µηχανικές καταπονήσεις, µε ειδική αθόρυβη τροχήλατη βάση η οποία να µειώνει το επίπεδο θορύβου κατά 9,5 dba και µικρών διαστάσεων. 3. Να είναι αθόρυβη στη χρήση της. Ο ήχος που παράγει δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 dba. 4. Να διαθέτει µεγάλη αναρροφητική ικανότητα µε αντλία και κινητήρα αθόρυβης, ικανής ισχύος, απρόσκοπτης λειτουργίας και µετά παρέλευση πολλών ωρών συνεχούς χρήσης. 5. Να διαθέτει δύο φίλτρα κατακράτησης σωµατιδίων (ένα κυρίως φίλτρο µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 60 επεµβάσεις CO 2 Laser ή 200 επεµβάσεις µε διαθερµία και ένα δευτερεύον φίλτρο µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 επεµβάσεις CO 2 Laser ή 20 επεµβάσεις µε διαθερµία), για διπλό φιλτράρισµα του εισερχόµενου καπνού ώστε να παρέχει µεγαλύτερη προστασία. 6. Να διαθέτει διάταξη συνεχούς ρύθµισης του επιθυµητού κενού από το ελάχιστο µέχρι το µέγιστο και ευκρινή ένδειξη σε ποιο σηµείο της κλίµακας βρισκόµαστε. 7. Να ενεργοποιείται µε ποδοδιακόπτη. Όταν δε χρησιµοποιείται να µπορεί εύκολα να απενεργοποιηθεί ώστε να παραταθεί ο χρόνος ζωής του φίλτρου. 8. Να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα και εξαρτήµατα για την πλήρη λειτουργία της. 9. Να χρησιµοποιεί σύστηµα µε µετρητή πίεσης και όχι χρόνου λειτουργίας για τον υπολογισµό της διάρκειας ζωής του φίλτρου επιτρέποντας έτσι χρήση µε περισσότερη ακρίβεια και εποµένως µε µεγαλύτερη οικονοµία.

13.Γυναικολογικός υπέρηχος

13.Γυναικολογικός υπέρηχος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Μαιευτικού Γυναικολογικού Τµήµατος 13.Γυναικολογικός υπέρηχος ΓΕΝΙΚΑ. 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. a. Τo προσφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα υπερηχοκαρδιογραφίας, της σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, µικρού όγκου και βάρους να αναφερθούν προς αξιολόγηση, ευέλικτο για εύκολη µετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ *

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * 1. ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ Ο ζητούµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΝΑΚΙΑ 2. Επιτοίχιο ωτοσκόπιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή που να διαθέτει on-off διακόπτη. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ.ΜΗΝΑ 13-15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2810283110 www.volonakis-ent.gr

ΑΓ.ΜΗΝΑ 13-15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2810283110 www.volonakis-ent.gr ΑΓ.ΜΗΝΑ 13-15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2810283110 www.volonakis-ent.gr ΠΡΟΦΙΛ Η εταιρεία "ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ" ιδρύθηκε το 1996 µε κύρια δραστηριότητα τα ακουστικά βαρηκοΐας SIEMENS. Από το 2005 το αντικείµενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΗΣ ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΗΣ ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ 13-15, 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ. ΦΑΞ. 2810283110 ΠΡΟΦΙΛ Η εταιρεία "ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ" ιδρύθηκε το 1996 µε κύρια δραστηριότητα τα ακουστικά βαρηκοΐας SIEMENS. Από το

Διαβάστε περισσότερα

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1. Να μπορεί να αναδεύσει διαλύματα έως και 20 λίτρων. 2. Να είναι αναλογικός θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας. 3. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. 1) ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΚΤΥΛΟΥ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 800 Το οξύµετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) 1. Υδραυλική ρύθμιση ύψους με δυνατότητα ρύθμισης από 50-90 cm. 2. Να διαθέτει στρογγυλεμένο μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ»

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών».

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Γενική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC e-mail: info@hltm.gr url: http://www.hltm.gr.gr Τα πλεονεκτήματα των MoleMax με μια ματιά 1. Ψηφιακή δερματοσκόπηση χωρίς λάδι ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Ανάδοχοι οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση του τεύχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών Αρ. Μελέτης: 30/2013 Προϋπολογισμός: 42.067,72 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Υπολογιστές (επιτραπέζιοι και φορητοί) - Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας...7 PC INTEL (Κωδικός: 1)...8 PC AMD (Κωδικός: 2)...10 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των ειδικών σχολείων του ήµου Σερρών µετά την 1 η κατακύρωση. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα