8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή"

Transcript

1 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός ΩΡΛ Τµήµατος 8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή 1. Να είναι συµβατή µε το ήδη υπάρχον χειρουργικό laser CO 2 του νοσοκοµείου καθώς και το µικροχειριστήριο της ΩΡΛ κλινικής. 2. Το προσφερόµενο εξάρτηµα ηλεκτρονικής σάρωσης (scanner) θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει ενσωµατωµένο προεγκατεστηµένο το λογισµικό το οποίο θα παρέχει ταχύτητα, ακρίβεια, ευκολία χρήσης, προβλέψιµα και επαναλήψιµα αποτελέσµατα σε όλες τις ΩΡΛ επεµβάσεις. 3. Να διαθέτει ειδική οθόνη απεικόνισης µε πλήκτρα ελέγχου των λειτουργιών, στην οποία να βρίσκεται εγκαταστηµένο το λογισµικό το οποίο θα παρέχει δυνατότητα µετατροπής της εκπεµπόµενης δέσµης laser CO 2 από σηµείο σε κύκλο µεταβαλλόµενης διαµέτρου κατάλληλο για όλες τις ΩΡΛ επεµβάσεις. Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες ρύθµισης των διαστάσεων του κύκλου ή και άλλων σχηµάτων. 4. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και καλωδιώσεις, για την επικοινωνία και συνεργασία της υπάρχουσας συσκευής laser CO 2 και του υπάρχοντος µικροχειριστηρίου έτσι ώστε µετά την σύνδεσή τους, όλος ο έλεγχος και προγραµµατισµός της λειτουργίας του laser, να γίνεται µέσω της οθόνης του ηλεκτρονικού συστήµατος. 5. Να διαθέτει στην µνήµη του προεγκατεστηµένα πρωτόκολλα εφαρµογών Laser CO 2, για τις ΩΡΛ εφαρµογές στο λάρυγγα, το αυτί,το στοµατοφάρυγγα και το πρόσωπο. Απαραιτητως να διαθέτει ξεχωριστό πρωτόκολλο για την αναβολοτοµή/αναβολεκτοµή µίας βολής (one shot). 6. Να συνδέεται και να λειτουργεί µε όλα τα ακραία εξαρτήµατα για όλες τις ανωτέρω εφαρµογές Laser CO 2 7. Όταν ο χρήστης ιατρός επιλέγει το είδος της εφαρµογής της ειδικότητας του ονοµαστικά, αυτόµατα να τοποθετούνται όλες οι παράµετροι (ισχύς, χρόνος, τρόπος απόδοσης της ενέργειας) και να προτείνεται και το κατάλληλο εξάρτηµα. 8. Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες να ελέγχονται και να απεικονίζονται στη κεντρική οθόνη της συσκευής Laser. 9. Να δύναται να χρησιµοποιηθεί και από άλλες χειρουργικές ειδικότητες π.χ. Γεν. Χειρουργική, Νευροχειρουργική 10. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται και να τεκµηριώνονται µε ανάλογα prospectus, τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια του κατασκευαστή οίκου

2 9. Χειρουργικό µικροσκόπιο 1. Να είναι πλήρες, καινούριο, αµεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας µε οπτικό σύστηµα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για πάσης φύσεως ΩΡΛ µικροχειρουργικές επεµβάσεις. 2. Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση βαρέως τύπου, η οποία να παρέχει πλήρη ευκινησία κατά τη µεταφορά του και παράλληλα απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα κατά την διάρκεια της επέµβασης, µε σύστηµα πλήρους ακινητοποίησης. Να διαθέτει λαβή / λαβές στην κολώνα για εύκολη µετακίνησή στο χειρουργείο. Να δοθούν αναλυτικά οι διαστάσεις της βάσης η οποία λόγω περιορισµένου χώρου, να µην ξεπερνά τα 90 εκατοστά. 3. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να στηρίζεται σε σύστηµα περιστροφικών βραχιόνων, µε αρθρώσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ευελιξία µεγάλου εύρους προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης περιστροφή κατά 360 ο τουλάχιστον, του περιστροφικού βραχίονα, ενώ ο αρθρωτός βραχίονας να έχει την ικανότητα της καθ ύψους κίνησης (συνολικά) 600 mm τουλάχιστον. Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαστάσεις και οι δυνατότητες κινήσεων και περιστροφών όλων των βραχιόνων, προς αξιολόγηση. 4. Η σταθεροποίηση της κεφαλής του µικροσκοπίου στο πεδίο εργασίας να γίνεται µέσω µαγνητικών φρένων, των οποίων η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση να γίνεται µε το πάτηµα κοµβίων εργονοµικά τοποθετηµένων στην κεφαλή του µικροσκοπίου. 5. Να διαθέτει σύστηµα παροχής ψυχρού οµοαξονικού φωτισµού, από πηγή LED, µεγάλης φωτεινότητας lux σε απόσταση 250mm και διάρκειας ζωής ώρες λειτουργίας, µε ρυθµιζόµενη ένταση φωτισµού. 6. Η µεταφορά του φωτός από την πηγή να γίνεται µε καλώδιο οπτικών ινών. Να υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους του φωτιζόµενου πεδίου µέσω κατάλληλου συστήµατος, µε ελάχιστη διάµετρο περίπου 12 mm για τον περιορισµό των αντανακλάσεων από τα εργαλεία του χειρουργού. 7 Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστηµα συνεχούς µεγέθυνσης (ZOOM), µε λόγο 1:6 και συντελεστή µεγέθυνσης συνεχώς µεταβαλλόµενο από 0,4 Χ έως 2,4 Χ περίπου, ελεγχόµενο από χειροδιακόπτες στην κεφαλή του µικροσκοπίου αλλά και ποδοδιακόπτη.

3 8. Να συνοδεύεται από δύο αντικειµενικούς φακούς f = 250 mm και f= 400 mm, καθώς και να δύναται να προσαρµοστούν και άλλοι. Να αναφερθούν διεξοδικά και να προσφερθούν επιλογικά. 9. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστηµα µικροµετρικής ρύθµισης της εστίασης ελεγχόµενο από ποδοδιακόπτη. Να αναφερθεί το εύρος ρύθµισης. 10. Όλες οι ηλεκτροκίνητα ελεγχόµενες λειτουργίες να εκτελούνται ελέγχονται, τόσο από ποδοδιακόπτη (ο οποίος να συνοδεύει το µικροσκόπιο), όσο και από κατάλληλα κοµβία στην κεφαλή του µικροσκοπίου και να υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας του ΖΟΟΜ και της µικροεστίασης. 11. Να διαθέτει προσοφθάλµιους φακούς 12,5Χ ευρέως οπτικού πεδίου, µε δυνατότητα ρύθµισης της πιθανής ανισοµετροπίας των χειριστών τουλάχιστον κατά +/- 5 διοπτρίες. 12. Να φέρει ανακλινόµενο διοφθάλµιο οπτικό σωλήνα µε δυνατότητα ρύθµισης της διακορικής απόστασης, καθώς και ανάκλισης από 0 ο έως 180 ο τουλάχιστον. 13. Να διαθέτει ενσωµατωµένο πράσινο φίλτρο, για την δηµιουργία contrast. 14. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να διαθέτει δύο χειρολαβές, για την εύκολη µετακίνησή της. 15. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να διαθέτει ενσωµατωµένο διάφραγµα διπλής ίριδος, για την µεταβολή του βάθους πεδίου. 16. Να διαθέτει απαραιτήτως κατάλληλο σύστηµα προσαρµογής συσκευής Laser CO 2, έτσι ώστε να δύναται να συνδεθεί µε ήδη υπάρχον µικροχειριστήριο της συσκευής Laser CO 2, της κλινικής. Να αναφερθεί λεπτοµερώς ο τρόπος σύνδεσης 17. Να δύναται να προσαρµοσθεί σύστηµα διοφθάλµιας στερεοσκοπικής συµπαρατήρησης, υπό γωνία 90 σε σχέση µε την θέση του χειρουργού, µέσω διαχωριστή δέσµης (beam splitter), µε δυνατότητα περιστροφής του ειδώλου. Να προσφερθούν επιλογικά. 18. Να δύναται να προσαρµοσθεί σύστηµα φωτογράφησης, καθώς και σύστηµα βιντεοαπεικόνισης, µέσω έγχρωµης βιντεοκάµερας, µικρού

4 όγκου και βάρους. Να προσφερθούν επιλογικά τα ανωτέρω µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα - παρελκόµενά τους (προσαρµογείς, monitor, κλπ.). 19. Να δύναται να προσαρµοσθεί (ακόµη και µελλοντικά), κατάλληλος προσαρµογέας σύνδεσης του µικροσκοπίου µε το ήδη υπάρχον ενδοσκοπικό εξοπλισµό βιντεοαπεικόνισης, της κλινικής. Να προσφερθεί επιλογικά. 20. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης αποστειρούµενων καλυµµάτων για όλους τους µοχλούς και κοµβία χειρισµού του µικροσκοπίου. Να προσφερθούν επιλογικά. 21. Τυχόν οµοιογένεια µε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό της κλινικής του νοσοκοµείου, να αναφερθεί για να αξιολογηθεί. 22. Το προσφερόµενο µικροσκόπιο να πληρεί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και κανόνες ασφαλείας, όπως CE, ISO Να αναφερθούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν καθώς και να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. 23. Να συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς, ακριβές αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς στο οποίο δεν θα αναγράφονται τιµές. Όλα τα είδη που απαιτούνται να συνοδεύουν τη συσκευή, ΕΝ θα προσφερθούν επιλογικά, αλλά θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά και θα προσφερθεί ενιαία τιµή. Επιλογικά θα προσφερθούν µόνο όσα ζητούνται σαφώς από τη διακήρυξη. ( εν θα απαιτείται σύνθεση προσφοράς) 24. Ο προµηθευτής να έχει αποδεδειγµένα οργανωµένο τµήµα Service µε ειδικευµένο προσωπικό και πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών που να εξασφαλίζει τη συντήρηση και συνεχή λειτουργία της συσκευής και µετά το πέρας της εγγύησης. 25. Πλεονεκτήµατα και εξαρτήµατα πλέον των ζητουµένων µπορούν να αναφερθούν για να αξιολογηθούν και να προσφερθούν στην οικονοµική προσφορά. Το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα και εφόσον υπάρχουν τα διαθέσιµα κονδύλια, να προβεί και στην αγορά των εξαρτηµάτων που προσφέρονται επιλογικά. 10. Στροβοσκοπικό σύστηµα feest

5 Το σύστηµα να περιλαµβάνει: Ενδοστροβοσκοπική κάµερα µε πηγή ψυχρού φωτισµού 50 Watt microdischarge µε διάρκεια ζωής περίπου 800 ώρες. Κεφαλή κάµερας µε ηλεκτρονικό µικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας και Coupler κεφαλής µε δυνατότητα εστίασης Ασύρµατο Ποδοδιακόπτη (wireless foot pedal) Tροχήλατο πύργο µε ενσωµατωµένα ηχεία και µε ειδικό σύστηµα στήριξης πληκτρολογίου, ενδοσκοπίων, κεφαλής κάµερας και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένο Touchpad. Υπολογιστικό Σύστηµα High Definition µε δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο Μόνιτορ TFT 19 Άκαµπτο Ενδοσκόπιο Λάρυγγα 70 o, διαµέτρου 7mm και µήκους 180mm περίπου µε ενσωµατωµένο καλώδιο φωτισµού. Εύκαµπτο Βιντεορινοφαρυγγοσκόπιο 4mm και µήκους 320mm περίπου Εύκαµπτο Ρινοφαρυγγοσκόπιο 3,4 mm µε γωνία όρασης 0ο µοιρών και µήκους 320 mm περίπου Λογισµικό πρόγραµµα αρχειοθέτησης ασθενών, διαχείρισης δεδοµένων, ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης εξετάσεων όπως: - Στροβοσκόπηση-Ενδοσκόπηση ( εικόνες και βίντεο) - Ηλεκτρογλωττογράφηµα - Φωνητογράφηµα - Ανάλυση φωνής - οκιµασία φωνητικής κόπωσης - Βιντεοστροβοκυµατογραφία Ειδικές εξετάσεις όπως: Πρόγραµµα Εξέτασης Ηλεκτρογλωττογραφήµατος (EGG) Πρόγραµµα Εξέτασης Φωνητογραφήµατος (VOICE RANGE PROFILE - PHONETOGRAM) Πρόγραµµα Εξέτασης Ανάλυσης φωνής (VOICE ANALYSIS) Πρόγραµµα δοκιµασίας φωνητικής κόπωσης (VOICE STRAIN TEST) Πρόγραµµα Εξέτασης Βιντεοστροβοκυµατογραφίας (VIDEOSTROBOKYMOGRAM) Απαραίτητα παρελκόµενα (Ηλεκτρόδια EGG, µικρόφωνα) Προαιρετικά (ή και µελλοντικά) να δύναται να προστεθεί στο σύστηµα και το πρόγραµµα τεκµηρίωσης, ενδοσκοπικής αξιολόγηση κατάποσης (Flexible Endoscopic Evaluation of Dysphagia-FEED) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Σύστηµα στροβοσκόπησης Γενικά χαρακτηριστικά :

6 Να είναι εύκολο στην χρήση. Να διαθέτει ελαφριά κεφαλή κάµερας. Να διαθέτει ηλεκτρονικό µικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας. Καθαρή απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας των Φωνητικών χορδών. Να χαρακτηρίζεται από υψηλή ευκρίνεια χρωµάτων. Να διαθέτει υψηλής ευαισθησίας µικροεπεξεργαστή. Να είναι ελαφριά και συµπαγής κατασκευή. Να διαθέτει αυτόµατη ρύθµιση της έντασης του φωτός ψυχρού σε συνεργασία µε την κάµερα. Να χαρακτηρίζεται από αυτόµατη και γρήγορη ανίχνευση της βασικής συχνότητας και της έντασης του ήχου. Να απεικονίζει στο µόνιτορ τις συχνότητες και την ένταση του ήχου. Να διαθέτει ψηφιακή µεταφορά των δεδοµένων στον υπολογιστή µέσω θύρας firewire. Να διαθέτει πάγωµα εικόνας (freeze), αργή λειτουργία, συνεχή λειτουργία. Να διαθέτει ασύρµατο ποδοδιακόπτη. Να έχει την δυνατότητα Στροβοσκόπησης και απλής ενδοσκόπησης Να πραγµατοποιεί στροβοσκόπηση χωρίς ηλεκτρονικό θόρυβο. Η στροβοσκόπηση να επιτυγχάνεται µέσω ηλεκτρονικού συγχρονισµού του κλείστρου της κάµερας µε την βασική συχνότητα του εξεταζόµενου και όχι της πηγής φωτισµού. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να διαθέτει µικροεπεξεργαστή CCD matrix µε µικροφακούς και µωσαϊκό φίλτρο 1/3 752(Η) Χ 582 ( V) pixels ( PAL) Να διαθέτει ανάλυση 470 γραµµές (H) x 420 γραµµές (V) περίπου Να διαθέτει εξόδους video : DVI, S Video, Video, IEEE 1394 ( mpeg-2, DV) Να διαθέτει είσοδο video DVI Να χαρακτηρίζεται από λόγο θορύβου >46 db Μέσω της θύρας Fire Wire να µπορεί να µεταφέρει ήχο και video σε κωδικοποίηση DV και MPEG-2 Να χαρακτηρίζεται από φωτεινότητα 3 lux περίπου. Να διαθέτει φίλτρο OLPF Να διαθέτει microdischarge lamp 50 WATT περίπου, µε διάρκεια ζωής περίπου 800 ώρες και θερµοκρασία χρώµατος 6000 Κ περίπου. Να µπορεί να αναγνωρίζει συχνότητες από 80Hz -1000Hz Να διαθέτει αργή κίνηση 0,5 Ηz-2Hz Να διαθέτει ανάλυση φάσης ο Να έχει διαστάσεις 90mm X 312mm X 312mm ( h X w X d) περίπου Το βάρος της κονσόλας να µην ξεπερνάει τα 7.3 Κg Το βάρος της κεφαλής κάµερας να µην ξεπερνάει τα 75 g Υπολογιστικό Σύστηµα High Definition µε δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο Γενικά χαρακτηριστικά :

7 Το υπολογιστικό σύστηµα να είναι High Definition. Το σύστηµα να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο. Το σύστηµα να αποτελείται από µία κονσόλα και ένα ειδικό πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένη µπίλια πλοήγησης. Στο σύστηµα να είναι εγκατεστηµένο ειδικό Λογισµικό Πρόγραµµα µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αρχειοθέτηση στοιχείων των ασθενών καθώς επίσης και η καταχώρηση δεδοµένων, εικόνων και βίντεο. Να είναι δυνατή η διαχείριση των δεδοµένων, η επεξεργασία αυτών, η µεταφορά τους σε κάποιο εξωτερικό µέσο αποθήκευσης όπως επίσης και η εκτύπωση στοιχείων και εικόνων που επιλέγονται από τον χρήστη. Το σύστηµα να δύναται να χρησιµοποιηθεί στο χειρουργείο ή στο ιατρείο, σε συνδυασµό µε ενδοσκοπικό πύργο. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Chipset : Intel 945GM & Intel ICH7R Επεξεργαστής : Intel Core 2 Duo T Ghz 4MB Cache FSB 667MHz περίπου Μνήµη RAM : 1.024ΜΒ περίπου Σκληρός δίσκος : 2x250GB (RAID1) περίπου Γραφικά : Intel GMA 950 Θύρες Γραφικών : DVI, VGA Θύρες ικτύου : 2x1Gbit LAN Σειριακή θύρα : 1x USB : 2x USB 2.0 (µπροστά), 4x USB 2.0 (πίσω) IEEE 1394/FireWire : 1x Πληκτρολόγιο : PS/2 Ποντίκι : PS/2 Θύρα ήχου : 1x Audio IN/OUT ιαστάσεις (Π x Υ x Μ) : 312mm x 90mm x 360mm περίπου Βάρος : 6 Kg περίπου Τροφοδοσία : 240 V AC περίπου Βαθµός προστασίας : I/IP 41 Μόνιτορ TFT 19 Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να είναι TFT 19, 48.3cm περίπου. Να είναι ειδικά κατασκευασµένο για ιατρικές εφαρµογές Να έχει φωτεινότητα 250 cd/m 2 περίπου. Να έχει αντίθεση 1000:1 περίπου. Να έχει χρόνος απόκρισης 15ms (rising) περίπου και 10 ms (falling) περίπου. Να έχει γωνία θέασης 178 ο /178 ο περίπου. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση εικόνας Η:1280 dots x V: 1024 lines περίπου.

8 Να διαθέτει εισόδους: S-VIDEO (Y/C), VIDEO (FBAS), DVI, VGA, RS232 Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 354 x 226 x 808 mm περίπου. Να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε όλα τα διεθνή στάνταρντ ασφάλειας Να έχει βάρος 9 Κg περίπου. Να είναι κλάσης εξοπλισµού Ι/IP20 Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 240 V, 50/60Hz Τροχήλατος πύργος Γενικά χαρακτηριστικά : 1. Να είναι ανθεκτικός, µοντέρνας σχεδίασης και υψηλής ποιότητας κατασκευής. 2. Να είναι µεταλλικός µε ηλεκτροστατική βαφή. 3. Να διαθέτει τέσσερις ρόδες εκ των οποίων οι δυο διαθέτουν φρένα. 4. Να διαθέτει δυο (2) επίπεδα τοποθέτησης συσκευών. 5. Να διαθέτει ενσωµατωµένα ηχεία και ειδικό σύστηµα στήριξης πληκτρολογίου, ενδοσκοπίων, κεφαλής κάµερας καθώς και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένο Touchpad. 6. Να διαθέτει χερούλι για εύκολη µετακίνηση. 7. Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη στο µπροστινό µέρος του για ευκολία. 8. Να διαθέτει ειδικό βραχίονα για την τοποθέτηση επίπεδης οθόνης. 9. Να διαθέτει κανάλι για τα καλώδια 10.Να διαθέτει πολύπριζο 4 θέσεων γειωµένων. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να έχει ύψος 1,30m περίπου. Οι διαστάσεις των ραφιών να είναι 36 εκ. x 40 εκ. περίπου. Να διαθέτει 2 ράφια. Να διαθέτει διακόπτη ON/OFF. Να διαθέτει τροχούς 10εκ. περίπου, µε φρένο. Να διαθέτει µπαλαντέζα 4 θέσεων. Να διαθέτει ασφαλειοθήκη. Να διαθέτει VESA 7, µε άρθρωση για µόνιτορ. Λογισµικό πρόγραµµα αρχειοθέτησης ασθενών, διαχείρισης δεδοµένων, ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης εξετάσεων : Να είναι εύκολο στη χρήση και στην εγκατάσταση Να µπορεί να δεχτεί άνω του ενός χρήστη (Γιατρό) Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων σε λίστα ανά χρήστη και ασθενή Να παρέχει ξεχωριστό ατοµικό φάκελο για κάθε ασθενή περιλαµβάνοντας ατοµικά στοιχεία όπως (όνοµα, επίθετο, ηµ γέννησης, φύλο, αρ ταυτ, σχόλια κλπ) Να µπορεί να καταγράφει βιντεοακολουθίες αλλά και µεµονοµένες φωτογραφίες Να µπορεί να αναπαράγει δύο βιντεοακολουθίες ή δύο φωτογραφίες ταυτόχρονα (Split screen mode)

9 Να έχει τη δυνατότητα αυτόµατου διαχωρισµού µιας βιντεοακολουθίας σε πολλά ξεχωριστά επιµέρους καρέ Να διαθέτει ταυτόχρονη παρακολούθηση στροβοσκόπησης και ηλεκτρογλωττογραφήµατος στο ίδιο παράθυρο. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης καθώς και εξαγωγής δεδοµένων σε µέσο αποθήκευσης. Να έχει τη δυνατότητα επιλογής αναπαραγωγής αλλά και διαγραφής διαφορετικών καρέ µέσα σε µια βιντεοακολουθία Να εµφανίζει στην οθόνη τον συνολικό χρόνο της βιντεοακολουθίας ή τον αριθµό των φωτογραφιών Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής-απεικόνισης βιντεοακολουθίας σε όλη την οθόνη (Full screen mode) Να έχει την δυνατότητα καταγραφής και ανάλυσης ηλεκτρογλωττογραφήµατος µε το παρελκόµενο πρόγραµµα EGG Με την χρήση κατάλληλου µικροφώνου και τα προγράµµατα Voice Analysis και Phonetogram να επιτυγχάνεται η ανάλυση της φωνής Να συνεργάζεται µε λειτουργικό σύστηµα Windows Να συνδέεται µε καλώδιο Fire Wire (ΙΕΕΕ 1394 µε υπολογιστικό σύστηµα Να ακολουθεί τύπο εγράφης και συµπίεσης δεδοµένων DV ή MPEG Να λειτουργεί σε σύστηµα PAL και NTSC Άκαµπτο λαρυγγοσκόπιο µε ενσωµατωµένο καλώδιο φωτισµού: Να είναι άκαµπτo, ψυχρού φωτισµού, σύγχρονης τεχνολογίας. Να είναι µικρού βάρουs. Nα διαθέτει ειδική λαβή, ελαφριά και εργονοµικά σχεδιασµένη. Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισµένο Να συνεργάζεται µε πηγέs ψυχρού φωτισµού όλων των τύπων Να παρέχει µεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση Να είναι πρόσθιας οράσεως 70 µοιρών υπερευρυγώνιο, διαµέτρου 7mm και µήκους 180 mm περίπου. Να διαθέτει στεγανότητα στο σύστηµα των φακών Να διαθέτει ενσωµατωµένο καλώδιο ψυχρού φωτισµού µήκους 1800mm περίπου Να είναι κλιβανιζόµενο Να διαθέτει πιστοποίηση ISO,CE Εύκαµπτο Βιντεορινοφαρυγγοσκόπιο 4mm και µήκους 320mm περίπου: Να διαθέτει άριστα οπτικά και µηχανικά χαρακτηριστικά. Να είναι συµβατό µε την ενδοστροβοσκοπική κονσόλα Endostrob DX της εταιρίας XION. Να διαθέτει 1/10 CCD µε υψηλή ανάλυση, 500 x 582 pixels περίπου, τοποθετηµένο στην άκρη του ευκάµπτου. Να έχει φωτεινές και καθαρές εικόνες µε µεγάλης απόδοσης οπτικό σύστηµα. Να αποδίδει εικόνα βίντεο τύπου PAL πλήρους οθόνης.

10 Να διαθέτει εργονοµική λαβή µε δύο κοµβία ελέγχου, ένα για εναλλαγή µεταξύ MODE LARGE και MODE SMALL, και ένα για την έναρξη και την διακοπή της εγγραφής (όταν υπάρχει λογισµικό καταγραφής) ή την λειτουργία παγώµατος εικόνας (freeze) όταν δεν υπάρχει λογισµικό καταγραφής. Να συνδέεται µε την κονσόλα µέσω ενός καλωδίου (το οποίο να είναι ενσωµατωµένο στο εύκαµπτο) και το οποίο να µεταφέρει τόσο το σήµα εικόνας όσο και τον ψυχρό φωτισµό. Να έχει λειτουργικό και εργονοµικό σχεδιασµό για άνετη χρήση. Να έχει βέλτιστη ευκαµψία και στιβαρή αίσθηση της κίνησης του άκρου του. Kατά την γωνίωση το διάκενο µεταξύ του άκρου και του κυρίως σώµατος της οπτικής να έχει απόσταση 8mm περίπου. Να δύναται να αποστειρωθεί µε όλους τους τρόπους, όπως STERIS, ETO και RDG-E. Η εξωτερική του διάµετρος να είναι 4mm περίπου. Να έχει διαθέσιµο µήκος εργασίας 320mm περίπου. Να έχει οπτική γωνία 0 ο µοιρών. Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 80 ο περίπου. Να έχει βάθος πεδίου 10-90mm περίπου. Να έχει δυνατότητα γωνίωσης 130 ο προς τα άνω και 130 ο προς τα κάτω. Να έχει ανάλυση 312 x 420 γραµµές περίπου περίπου. Το βάρος του να µην ξεπερνά τα 320 gr. Εύκαµπτο Ρινοφαρυγγοσκόπιο 3,4 mm µε γωνία όρασης 0 ο µοιρών και µήκους 320 mm περίπου : Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε υψηλής ποιότητας οπτικό σύστηµα. Να έχει µικρό βάρος περίπου 230gr και εργονοµική λαβή για να διευκολύνει τον χρήστη κατά την εξέταση. Να παρέχει µεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα. Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες µε συνέπεια την άριστη αγωγιµότητα του φωτισµού στο πεδίο. Η εξωτερική του διάµετρος να είναι 3,4mm περίπου. Να έχει διαθέσιµο µήκος εργασίας 320mm περίπου. Να έχει οπτική γωνία 0 ο. Nα έχει βάθος πεδίου 1-50mm περίπου. Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 80 ο περίπου. Να έχει δυνατότητα γωνίωσης 130 ο προς τα άνω και 130 ο προς τα κάτω περίπου. Kατά την γωνίωση το διάκενο µεταξύ του άκρου και του κυρίως σώµατος της οπτικής να έχει απόσταση 8mm περίπου. Να έχει δυνατότητα εµβάπτισης σε υγρά µέσα αποστείρωσης. Να συνοδεύεται από σύστηµα ελέγχου διαρροής. Να συνοδεύεται από θήκη φύλαξης και µεταφοράς καθώς και αντάπτορες για πηγές ψυχρού φωτισµού άλλων εταιρειών.

11 11. Ρινοµανόµετρο Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να έχει τις ακόλουθες επιλογές: 1. Να είναι εύκολο και φιλικό στο χρήστη. 2. Να διαθέτει εύκολη βαθµονόµηση. 3. Να απεικονίζει σε πραγµατικό χρόνο γραφηµάτα πίεσης και αντίστασης της ροής του αέρα. 4. Να απεικονίζει τα αποτελέσµατα σε µορφή αναφορας (report). 5. Να έχει απεικόνιση της διάγνωσης. 6. Να διαθέτει βάση δεδοµένων και περιήγηση ανά ασθενή και ανά εξέταση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρινοµανοµέτρου να είναι τα ακόλουθα: Να διαθέτει µετρητή τύπου Fleisch. Να διαθέτει διαφορικό µανόµετρο. Να διαθέτει εύρος µετρήσεων πίεσης 0 έως και 1200 Pa περίπου. Να διαθέτει ροή από 0 έως 1200 cm 3 /s περίπου. Να διαθέτει ακρίβεια περίπου ±3%. Να διαθέτει τις ακόλουθες προδιαγραφές ασφαλείας: EN , Class 1 type B, IEC (EN ), IEC (EN ) EN Να διαθέτει τροφοδοσία 30VA περίπου. Να διαθέτει διαστάσεις: 195x165x60 mm περίπου. Να έχει βάρος περίπου 1 kg. Να διαθέτει τα παρακάτω βασικά εξαρτήµατα: Κονσόλα ελέγχου λειτουργιών. Ειδικό λογισµικό πρόγραµµα. Μάσκα ενήλικα. Σύστηµα µέτρησης ρινικής αντίστασης, όγκου αέρα και ρύθµισης της πίεσης. Αναλώσιµα για το σύστηµα µέτρησης ρινικής αντίστασης, όγκου αέρα και ρύθµισης της πίεσης. Να δύναται να εξοπλιστεί µε τα παρακάτω εξαρτήµατα: 1. Παιδιατρική µάσκα. 2. Κωνικό σετ ρώθωνα ενηλίκων. 3. Παιδιατρικό κωνικό σετ ρώθωνα. 4. Προγράµµατα σπιροµετρίας, οξυµετρίας και µέτρησης πίεσης.

12 12. Laser Co2 µε απαγωγή καπνού 1. Να είναι κατάλληλη και αποτελεσµατική για χρήση σε χειρουργικές επεµβάσεις µε laser CO 2. και να έχει ισχυρή αναρρόφηση και εξάλειψη στις οσµές που παράγονται κατά τη διάρκεια της επέµβασης. Επίσης να δύναται να χρησιµοποιηθεί και σε επεµβάσεις µε διαθερµία. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής από υλικό µεγάλης αντοχής στις µηχανικές καταπονήσεις, µε ειδική αθόρυβη τροχήλατη βάση η οποία να µειώνει το επίπεδο θορύβου κατά 9,5 dba και µικρών διαστάσεων. 3. Να είναι αθόρυβη στη χρήση της. Ο ήχος που παράγει δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 dba. 4. Να διαθέτει µεγάλη αναρροφητική ικανότητα µε αντλία και κινητήρα αθόρυβης, ικανής ισχύος, απρόσκοπτης λειτουργίας και µετά παρέλευση πολλών ωρών συνεχούς χρήσης. 5. Να διαθέτει δύο φίλτρα κατακράτησης σωµατιδίων (ένα κυρίως φίλτρο µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 60 επεµβάσεις CO 2 Laser ή 200 επεµβάσεις µε διαθερµία και ένα δευτερεύον φίλτρο µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 επεµβάσεις CO 2 Laser ή 20 επεµβάσεις µε διαθερµία), για διπλό φιλτράρισµα του εισερχόµενου καπνού ώστε να παρέχει µεγαλύτερη προστασία. 6. Να διαθέτει διάταξη συνεχούς ρύθµισης του επιθυµητού κενού από το ελάχιστο µέχρι το µέγιστο και ευκρινή ένδειξη σε ποιο σηµείο της κλίµακας βρισκόµαστε. 7. Να ενεργοποιείται µε ποδοδιακόπτη. Όταν δε χρησιµοποιείται να µπορεί εύκολα να απενεργοποιηθεί ώστε να παραταθεί ο χρόνος ζωής του φίλτρου. 8. Να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα και εξαρτήµατα για την πλήρη λειτουργία της. 9. Να χρησιµοποιεί σύστηµα µε µετρητή πίεσης και όχι χρόνου λειτουργίας για τον υπολογισµό της διάρκειας ζωής του φίλτρου επιτρέποντας έτσι χρήση µε περισσότερη ακρίβεια και εποµένως µε µεγαλύτερη οικονοµία.

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής και Ορθοπεδικής χειρουργικής, καθώς και για επεμβάσεις Ουρολογικής, ΩΡΛ, Γυναικομαιευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών!

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών! Η Genius PF-801 είναι μία συσκευή υψηλής πυκνότητας 8 ιντσών που απεικονίζει τις πολύτιμες φωτογραφίες σας με τις ίδιες πλούσιες πραγματικές λεπτομέρειες και με τα ίδια φωτεινά χρώματα όπως οι εκτυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. - 4mm, 0o κωδικός: 165 403 000 (stock: 1 τμχ.) Τιμή τεμαχίου: 1.000,00

ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. - 4mm, 0o κωδικός: 165 403 000 (stock: 1 τμχ.) Τιμή τεμαχίου: 1.000,00 ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Η Εταιρία MEDICAL LITE προχωρεί σε προσφορά προϊόντων αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού σε τιμές κόστους μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ως εξής: Α. Προϊόντα, οίκου COMEG Γερμανίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Επισημάνσεις

Τεχνολογικές Επισημάνσεις USB Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Web Πραγματικής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας μέσω USB2.0 Βιώστε την πραγματική τοποθέτηση και άμεσης λειτουργίας με το Eye 320! Δεν απαιτούνται προγράμματα οδήγησης γι αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΟΚΑΣ) Σητεία 27//202 Αρ. πρωτ. 844 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Νίκαια: 19/3/2014 «ΑΓΙΟΣ«ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β

Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β Προς Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/308 Αθήνα, 21 Μαΐου 2015 Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VASILIKOS Υιοί Νικηφόρου Βασιλικού ΟΕ Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 54629 Θεσσαλονίκη T/F. 0030 2310540847 T/F. 0030 2310536191 info@vasilikos.com.gr www.vasilikos.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές Προσθετική και αποκαταστάσεις Synea HA-43 LT Ευθεία χειρολαβή1:1 με φώς > > Μονό σπρέι > > Περιστρεφόμενος μηχανισμός τσοκ > > Για κοπτικά γωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Ο ΝΕΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SPC 320DN Ο SPC 320DN αποτελεί έναν µικρό επιτραπέζιο έγχρωµο laser εκτυπωτή νέας γενιάς, προσφέροντας υψηλή ποιότητα εκτύπωσης & υψηλή παραγωγικότητα, εκτυπώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower

Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ PROMASTER Ελλειπτικό E12s Οθόνη LED 10x24mm Dot matrix πολλαπλών ενδείξεων, 3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων οθόνη μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ότι κι αν συμβεί με τη W&H είστε πάντα προετοιμασμένοι. Νέα και προσφορές

Ότι κι αν συμβεί με τη W&H είστε πάντα προετοιμασμένοι. Νέα και προσφορές Ότι κι αν συμβεί με τη W&H είστε πάντα προετοιμασμένοι Νέα και προσφορές Προσθετική και αποκαταστάσεις Νέα NEO 590, 755, TG-98 L Τουρμπίνες με led+ 19w LED+ Κεραμικά ρουλεμάν Τετραπλό σπρέι 2 διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα