8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή"

Transcript

1 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός ΩΡΛ Τµήµατος 8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή 1. Να είναι συµβατή µε το ήδη υπάρχον χειρουργικό laser CO 2 του νοσοκοµείου καθώς και το µικροχειριστήριο της ΩΡΛ κλινικής. 2. Το προσφερόµενο εξάρτηµα ηλεκτρονικής σάρωσης (scanner) θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει ενσωµατωµένο προεγκατεστηµένο το λογισµικό το οποίο θα παρέχει ταχύτητα, ακρίβεια, ευκολία χρήσης, προβλέψιµα και επαναλήψιµα αποτελέσµατα σε όλες τις ΩΡΛ επεµβάσεις. 3. Να διαθέτει ειδική οθόνη απεικόνισης µε πλήκτρα ελέγχου των λειτουργιών, στην οποία να βρίσκεται εγκαταστηµένο το λογισµικό το οποίο θα παρέχει δυνατότητα µετατροπής της εκπεµπόµενης δέσµης laser CO 2 από σηµείο σε κύκλο µεταβαλλόµενης διαµέτρου κατάλληλο για όλες τις ΩΡΛ επεµβάσεις. Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες ρύθµισης των διαστάσεων του κύκλου ή και άλλων σχηµάτων. 4. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και καλωδιώσεις, για την επικοινωνία και συνεργασία της υπάρχουσας συσκευής laser CO 2 και του υπάρχοντος µικροχειριστηρίου έτσι ώστε µετά την σύνδεσή τους, όλος ο έλεγχος και προγραµµατισµός της λειτουργίας του laser, να γίνεται µέσω της οθόνης του ηλεκτρονικού συστήµατος. 5. Να διαθέτει στην µνήµη του προεγκατεστηµένα πρωτόκολλα εφαρµογών Laser CO 2, για τις ΩΡΛ εφαρµογές στο λάρυγγα, το αυτί,το στοµατοφάρυγγα και το πρόσωπο. Απαραιτητως να διαθέτει ξεχωριστό πρωτόκολλο για την αναβολοτοµή/αναβολεκτοµή µίας βολής (one shot). 6. Να συνδέεται και να λειτουργεί µε όλα τα ακραία εξαρτήµατα για όλες τις ανωτέρω εφαρµογές Laser CO 2 7. Όταν ο χρήστης ιατρός επιλέγει το είδος της εφαρµογής της ειδικότητας του ονοµαστικά, αυτόµατα να τοποθετούνται όλες οι παράµετροι (ισχύς, χρόνος, τρόπος απόδοσης της ενέργειας) και να προτείνεται και το κατάλληλο εξάρτηµα. 8. Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες να ελέγχονται και να απεικονίζονται στη κεντρική οθόνη της συσκευής Laser. 9. Να δύναται να χρησιµοποιηθεί και από άλλες χειρουργικές ειδικότητες π.χ. Γεν. Χειρουργική, Νευροχειρουργική 10. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται και να τεκµηριώνονται µε ανάλογα prospectus, τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια του κατασκευαστή οίκου

2 9. Χειρουργικό µικροσκόπιο 1. Να είναι πλήρες, καινούριο, αµεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας µε οπτικό σύστηµα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για πάσης φύσεως ΩΡΛ µικροχειρουργικές επεµβάσεις. 2. Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση βαρέως τύπου, η οποία να παρέχει πλήρη ευκινησία κατά τη µεταφορά του και παράλληλα απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα κατά την διάρκεια της επέµβασης, µε σύστηµα πλήρους ακινητοποίησης. Να διαθέτει λαβή / λαβές στην κολώνα για εύκολη µετακίνησή στο χειρουργείο. Να δοθούν αναλυτικά οι διαστάσεις της βάσης η οποία λόγω περιορισµένου χώρου, να µην ξεπερνά τα 90 εκατοστά. 3. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να στηρίζεται σε σύστηµα περιστροφικών βραχιόνων, µε αρθρώσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ευελιξία µεγάλου εύρους προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης περιστροφή κατά 360 ο τουλάχιστον, του περιστροφικού βραχίονα, ενώ ο αρθρωτός βραχίονας να έχει την ικανότητα της καθ ύψους κίνησης (συνολικά) 600 mm τουλάχιστον. Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαστάσεις και οι δυνατότητες κινήσεων και περιστροφών όλων των βραχιόνων, προς αξιολόγηση. 4. Η σταθεροποίηση της κεφαλής του µικροσκοπίου στο πεδίο εργασίας να γίνεται µέσω µαγνητικών φρένων, των οποίων η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση να γίνεται µε το πάτηµα κοµβίων εργονοµικά τοποθετηµένων στην κεφαλή του µικροσκοπίου. 5. Να διαθέτει σύστηµα παροχής ψυχρού οµοαξονικού φωτισµού, από πηγή LED, µεγάλης φωτεινότητας lux σε απόσταση 250mm και διάρκειας ζωής ώρες λειτουργίας, µε ρυθµιζόµενη ένταση φωτισµού. 6. Η µεταφορά του φωτός από την πηγή να γίνεται µε καλώδιο οπτικών ινών. Να υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους του φωτιζόµενου πεδίου µέσω κατάλληλου συστήµατος, µε ελάχιστη διάµετρο περίπου 12 mm για τον περιορισµό των αντανακλάσεων από τα εργαλεία του χειρουργού. 7 Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστηµα συνεχούς µεγέθυνσης (ZOOM), µε λόγο 1:6 και συντελεστή µεγέθυνσης συνεχώς µεταβαλλόµενο από 0,4 Χ έως 2,4 Χ περίπου, ελεγχόµενο από χειροδιακόπτες στην κεφαλή του µικροσκοπίου αλλά και ποδοδιακόπτη.

3 8. Να συνοδεύεται από δύο αντικειµενικούς φακούς f = 250 mm και f= 400 mm, καθώς και να δύναται να προσαρµοστούν και άλλοι. Να αναφερθούν διεξοδικά και να προσφερθούν επιλογικά. 9. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστηµα µικροµετρικής ρύθµισης της εστίασης ελεγχόµενο από ποδοδιακόπτη. Να αναφερθεί το εύρος ρύθµισης. 10. Όλες οι ηλεκτροκίνητα ελεγχόµενες λειτουργίες να εκτελούνται ελέγχονται, τόσο από ποδοδιακόπτη (ο οποίος να συνοδεύει το µικροσκόπιο), όσο και από κατάλληλα κοµβία στην κεφαλή του µικροσκοπίου και να υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας του ΖΟΟΜ και της µικροεστίασης. 11. Να διαθέτει προσοφθάλµιους φακούς 12,5Χ ευρέως οπτικού πεδίου, µε δυνατότητα ρύθµισης της πιθανής ανισοµετροπίας των χειριστών τουλάχιστον κατά +/- 5 διοπτρίες. 12. Να φέρει ανακλινόµενο διοφθάλµιο οπτικό σωλήνα µε δυνατότητα ρύθµισης της διακορικής απόστασης, καθώς και ανάκλισης από 0 ο έως 180 ο τουλάχιστον. 13. Να διαθέτει ενσωµατωµένο πράσινο φίλτρο, για την δηµιουργία contrast. 14. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να διαθέτει δύο χειρολαβές, για την εύκολη µετακίνησή της. 15. Η κεφαλή του µικροσκοπίου να διαθέτει ενσωµατωµένο διάφραγµα διπλής ίριδος, για την µεταβολή του βάθους πεδίου. 16. Να διαθέτει απαραιτήτως κατάλληλο σύστηµα προσαρµογής συσκευής Laser CO 2, έτσι ώστε να δύναται να συνδεθεί µε ήδη υπάρχον µικροχειριστήριο της συσκευής Laser CO 2, της κλινικής. Να αναφερθεί λεπτοµερώς ο τρόπος σύνδεσης 17. Να δύναται να προσαρµοσθεί σύστηµα διοφθάλµιας στερεοσκοπικής συµπαρατήρησης, υπό γωνία 90 σε σχέση µε την θέση του χειρουργού, µέσω διαχωριστή δέσµης (beam splitter), µε δυνατότητα περιστροφής του ειδώλου. Να προσφερθούν επιλογικά. 18. Να δύναται να προσαρµοσθεί σύστηµα φωτογράφησης, καθώς και σύστηµα βιντεοαπεικόνισης, µέσω έγχρωµης βιντεοκάµερας, µικρού

4 όγκου και βάρους. Να προσφερθούν επιλογικά τα ανωτέρω µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα - παρελκόµενά τους (προσαρµογείς, monitor, κλπ.). 19. Να δύναται να προσαρµοσθεί (ακόµη και µελλοντικά), κατάλληλος προσαρµογέας σύνδεσης του µικροσκοπίου µε το ήδη υπάρχον ενδοσκοπικό εξοπλισµό βιντεοαπεικόνισης, της κλινικής. Να προσφερθεί επιλογικά. 20. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης αποστειρούµενων καλυµµάτων για όλους τους µοχλούς και κοµβία χειρισµού του µικροσκοπίου. Να προσφερθούν επιλογικά. 21. Τυχόν οµοιογένεια µε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό της κλινικής του νοσοκοµείου, να αναφερθεί για να αξιολογηθεί. 22. Το προσφερόµενο µικροσκόπιο να πληρεί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και κανόνες ασφαλείας, όπως CE, ISO Να αναφερθούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν καθώς και να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. 23. Να συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς, ακριβές αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς στο οποίο δεν θα αναγράφονται τιµές. Όλα τα είδη που απαιτούνται να συνοδεύουν τη συσκευή, ΕΝ θα προσφερθούν επιλογικά, αλλά θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά και θα προσφερθεί ενιαία τιµή. Επιλογικά θα προσφερθούν µόνο όσα ζητούνται σαφώς από τη διακήρυξη. ( εν θα απαιτείται σύνθεση προσφοράς) 24. Ο προµηθευτής να έχει αποδεδειγµένα οργανωµένο τµήµα Service µε ειδικευµένο προσωπικό και πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών που να εξασφαλίζει τη συντήρηση και συνεχή λειτουργία της συσκευής και µετά το πέρας της εγγύησης. 25. Πλεονεκτήµατα και εξαρτήµατα πλέον των ζητουµένων µπορούν να αναφερθούν για να αξιολογηθούν και να προσφερθούν στην οικονοµική προσφορά. Το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα και εφόσον υπάρχουν τα διαθέσιµα κονδύλια, να προβεί και στην αγορά των εξαρτηµάτων που προσφέρονται επιλογικά. 10. Στροβοσκοπικό σύστηµα feest

5 Το σύστηµα να περιλαµβάνει: Ενδοστροβοσκοπική κάµερα µε πηγή ψυχρού φωτισµού 50 Watt microdischarge µε διάρκεια ζωής περίπου 800 ώρες. Κεφαλή κάµερας µε ηλεκτρονικό µικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας και Coupler κεφαλής µε δυνατότητα εστίασης Ασύρµατο Ποδοδιακόπτη (wireless foot pedal) Tροχήλατο πύργο µε ενσωµατωµένα ηχεία και µε ειδικό σύστηµα στήριξης πληκτρολογίου, ενδοσκοπίων, κεφαλής κάµερας και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένο Touchpad. Υπολογιστικό Σύστηµα High Definition µε δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο Μόνιτορ TFT 19 Άκαµπτο Ενδοσκόπιο Λάρυγγα 70 o, διαµέτρου 7mm και µήκους 180mm περίπου µε ενσωµατωµένο καλώδιο φωτισµού. Εύκαµπτο Βιντεορινοφαρυγγοσκόπιο 4mm και µήκους 320mm περίπου Εύκαµπτο Ρινοφαρυγγοσκόπιο 3,4 mm µε γωνία όρασης 0ο µοιρών και µήκους 320 mm περίπου Λογισµικό πρόγραµµα αρχειοθέτησης ασθενών, διαχείρισης δεδοµένων, ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης εξετάσεων όπως: - Στροβοσκόπηση-Ενδοσκόπηση ( εικόνες και βίντεο) - Ηλεκτρογλωττογράφηµα - Φωνητογράφηµα - Ανάλυση φωνής - οκιµασία φωνητικής κόπωσης - Βιντεοστροβοκυµατογραφία Ειδικές εξετάσεις όπως: Πρόγραµµα Εξέτασης Ηλεκτρογλωττογραφήµατος (EGG) Πρόγραµµα Εξέτασης Φωνητογραφήµατος (VOICE RANGE PROFILE - PHONETOGRAM) Πρόγραµµα Εξέτασης Ανάλυσης φωνής (VOICE ANALYSIS) Πρόγραµµα δοκιµασίας φωνητικής κόπωσης (VOICE STRAIN TEST) Πρόγραµµα Εξέτασης Βιντεοστροβοκυµατογραφίας (VIDEOSTROBOKYMOGRAM) Απαραίτητα παρελκόµενα (Ηλεκτρόδια EGG, µικρόφωνα) Προαιρετικά (ή και µελλοντικά) να δύναται να προστεθεί στο σύστηµα και το πρόγραµµα τεκµηρίωσης, ενδοσκοπικής αξιολόγηση κατάποσης (Flexible Endoscopic Evaluation of Dysphagia-FEED) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Σύστηµα στροβοσκόπησης Γενικά χαρακτηριστικά :

6 Να είναι εύκολο στην χρήση. Να διαθέτει ελαφριά κεφαλή κάµερας. Να διαθέτει ηλεκτρονικό µικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας. Καθαρή απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας των Φωνητικών χορδών. Να χαρακτηρίζεται από υψηλή ευκρίνεια χρωµάτων. Να διαθέτει υψηλής ευαισθησίας µικροεπεξεργαστή. Να είναι ελαφριά και συµπαγής κατασκευή. Να διαθέτει αυτόµατη ρύθµιση της έντασης του φωτός ψυχρού σε συνεργασία µε την κάµερα. Να χαρακτηρίζεται από αυτόµατη και γρήγορη ανίχνευση της βασικής συχνότητας και της έντασης του ήχου. Να απεικονίζει στο µόνιτορ τις συχνότητες και την ένταση του ήχου. Να διαθέτει ψηφιακή µεταφορά των δεδοµένων στον υπολογιστή µέσω θύρας firewire. Να διαθέτει πάγωµα εικόνας (freeze), αργή λειτουργία, συνεχή λειτουργία. Να διαθέτει ασύρµατο ποδοδιακόπτη. Να έχει την δυνατότητα Στροβοσκόπησης και απλής ενδοσκόπησης Να πραγµατοποιεί στροβοσκόπηση χωρίς ηλεκτρονικό θόρυβο. Η στροβοσκόπηση να επιτυγχάνεται µέσω ηλεκτρονικού συγχρονισµού του κλείστρου της κάµερας µε την βασική συχνότητα του εξεταζόµενου και όχι της πηγής φωτισµού. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να διαθέτει µικροεπεξεργαστή CCD matrix µε µικροφακούς και µωσαϊκό φίλτρο 1/3 752(Η) Χ 582 ( V) pixels ( PAL) Να διαθέτει ανάλυση 470 γραµµές (H) x 420 γραµµές (V) περίπου Να διαθέτει εξόδους video : DVI, S Video, Video, IEEE 1394 ( mpeg-2, DV) Να διαθέτει είσοδο video DVI Να χαρακτηρίζεται από λόγο θορύβου >46 db Μέσω της θύρας Fire Wire να µπορεί να µεταφέρει ήχο και video σε κωδικοποίηση DV και MPEG-2 Να χαρακτηρίζεται από φωτεινότητα 3 lux περίπου. Να διαθέτει φίλτρο OLPF Να διαθέτει microdischarge lamp 50 WATT περίπου, µε διάρκεια ζωής περίπου 800 ώρες και θερµοκρασία χρώµατος 6000 Κ περίπου. Να µπορεί να αναγνωρίζει συχνότητες από 80Hz -1000Hz Να διαθέτει αργή κίνηση 0,5 Ηz-2Hz Να διαθέτει ανάλυση φάσης ο Να έχει διαστάσεις 90mm X 312mm X 312mm ( h X w X d) περίπου Το βάρος της κονσόλας να µην ξεπερνάει τα 7.3 Κg Το βάρος της κεφαλής κάµερας να µην ξεπερνάει τα 75 g Υπολογιστικό Σύστηµα High Definition µε δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο Γενικά χαρακτηριστικά :

7 Το υπολογιστικό σύστηµα να είναι High Definition. Το σύστηµα να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης, καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, εικόνων και βίντεο. Το σύστηµα να αποτελείται από µία κονσόλα και ένα ειδικό πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένη µπίλια πλοήγησης. Στο σύστηµα να είναι εγκατεστηµένο ειδικό Λογισµικό Πρόγραµµα µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αρχειοθέτηση στοιχείων των ασθενών καθώς επίσης και η καταχώρηση δεδοµένων, εικόνων και βίντεο. Να είναι δυνατή η διαχείριση των δεδοµένων, η επεξεργασία αυτών, η µεταφορά τους σε κάποιο εξωτερικό µέσο αποθήκευσης όπως επίσης και η εκτύπωση στοιχείων και εικόνων που επιλέγονται από τον χρήστη. Το σύστηµα να δύναται να χρησιµοποιηθεί στο χειρουργείο ή στο ιατρείο, σε συνδυασµό µε ενδοσκοπικό πύργο. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Chipset : Intel 945GM & Intel ICH7R Επεξεργαστής : Intel Core 2 Duo T Ghz 4MB Cache FSB 667MHz περίπου Μνήµη RAM : 1.024ΜΒ περίπου Σκληρός δίσκος : 2x250GB (RAID1) περίπου Γραφικά : Intel GMA 950 Θύρες Γραφικών : DVI, VGA Θύρες ικτύου : 2x1Gbit LAN Σειριακή θύρα : 1x USB : 2x USB 2.0 (µπροστά), 4x USB 2.0 (πίσω) IEEE 1394/FireWire : 1x Πληκτρολόγιο : PS/2 Ποντίκι : PS/2 Θύρα ήχου : 1x Audio IN/OUT ιαστάσεις (Π x Υ x Μ) : 312mm x 90mm x 360mm περίπου Βάρος : 6 Kg περίπου Τροφοδοσία : 240 V AC περίπου Βαθµός προστασίας : I/IP 41 Μόνιτορ TFT 19 Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να είναι TFT 19, 48.3cm περίπου. Να είναι ειδικά κατασκευασµένο για ιατρικές εφαρµογές Να έχει φωτεινότητα 250 cd/m 2 περίπου. Να έχει αντίθεση 1000:1 περίπου. Να έχει χρόνος απόκρισης 15ms (rising) περίπου και 10 ms (falling) περίπου. Να έχει γωνία θέασης 178 ο /178 ο περίπου. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση εικόνας Η:1280 dots x V: 1024 lines περίπου.

8 Να διαθέτει εισόδους: S-VIDEO (Y/C), VIDEO (FBAS), DVI, VGA, RS232 Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 354 x 226 x 808 mm περίπου. Να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε όλα τα διεθνή στάνταρντ ασφάλειας Να έχει βάρος 9 Κg περίπου. Να είναι κλάσης εξοπλισµού Ι/IP20 Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 240 V, 50/60Hz Τροχήλατος πύργος Γενικά χαρακτηριστικά : 1. Να είναι ανθεκτικός, µοντέρνας σχεδίασης και υψηλής ποιότητας κατασκευής. 2. Να είναι µεταλλικός µε ηλεκτροστατική βαφή. 3. Να διαθέτει τέσσερις ρόδες εκ των οποίων οι δυο διαθέτουν φρένα. 4. Να διαθέτει δυο (2) επίπεδα τοποθέτησης συσκευών. 5. Να διαθέτει ενσωµατωµένα ηχεία και ειδικό σύστηµα στήριξης πληκτρολογίου, ενδοσκοπίων, κεφαλής κάµερας καθώς και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένο Touchpad. 6. Να διαθέτει χερούλι για εύκολη µετακίνηση. 7. Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη στο µπροστινό µέρος του για ευκολία. 8. Να διαθέτει ειδικό βραχίονα για την τοποθέτηση επίπεδης οθόνης. 9. Να διαθέτει κανάλι για τα καλώδια 10.Να διαθέτει πολύπριζο 4 θέσεων γειωµένων. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να έχει ύψος 1,30m περίπου. Οι διαστάσεις των ραφιών να είναι 36 εκ. x 40 εκ. περίπου. Να διαθέτει 2 ράφια. Να διαθέτει διακόπτη ON/OFF. Να διαθέτει τροχούς 10εκ. περίπου, µε φρένο. Να διαθέτει µπαλαντέζα 4 θέσεων. Να διαθέτει ασφαλειοθήκη. Να διαθέτει VESA 7, µε άρθρωση για µόνιτορ. Λογισµικό πρόγραµµα αρχειοθέτησης ασθενών, διαχείρισης δεδοµένων, ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης εξετάσεων : Να είναι εύκολο στη χρήση και στην εγκατάσταση Να µπορεί να δεχτεί άνω του ενός χρήστη (Γιατρό) Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων σε λίστα ανά χρήστη και ασθενή Να παρέχει ξεχωριστό ατοµικό φάκελο για κάθε ασθενή περιλαµβάνοντας ατοµικά στοιχεία όπως (όνοµα, επίθετο, ηµ γέννησης, φύλο, αρ ταυτ, σχόλια κλπ) Να µπορεί να καταγράφει βιντεοακολουθίες αλλά και µεµονοµένες φωτογραφίες Να µπορεί να αναπαράγει δύο βιντεοακολουθίες ή δύο φωτογραφίες ταυτόχρονα (Split screen mode)

9 Να έχει τη δυνατότητα αυτόµατου διαχωρισµού µιας βιντεοακολουθίας σε πολλά ξεχωριστά επιµέρους καρέ Να διαθέτει ταυτόχρονη παρακολούθηση στροβοσκόπησης και ηλεκτρογλωττογραφήµατος στο ίδιο παράθυρο. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης καθώς και εξαγωγής δεδοµένων σε µέσο αποθήκευσης. Να έχει τη δυνατότητα επιλογής αναπαραγωγής αλλά και διαγραφής διαφορετικών καρέ µέσα σε µια βιντεοακολουθία Να εµφανίζει στην οθόνη τον συνολικό χρόνο της βιντεοακολουθίας ή τον αριθµό των φωτογραφιών Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής-απεικόνισης βιντεοακολουθίας σε όλη την οθόνη (Full screen mode) Να έχει την δυνατότητα καταγραφής και ανάλυσης ηλεκτρογλωττογραφήµατος µε το παρελκόµενο πρόγραµµα EGG Με την χρήση κατάλληλου µικροφώνου και τα προγράµµατα Voice Analysis και Phonetogram να επιτυγχάνεται η ανάλυση της φωνής Να συνεργάζεται µε λειτουργικό σύστηµα Windows Να συνδέεται µε καλώδιο Fire Wire (ΙΕΕΕ 1394 µε υπολογιστικό σύστηµα Να ακολουθεί τύπο εγράφης και συµπίεσης δεδοµένων DV ή MPEG Να λειτουργεί σε σύστηµα PAL και NTSC Άκαµπτο λαρυγγοσκόπιο µε ενσωµατωµένο καλώδιο φωτισµού: Να είναι άκαµπτo, ψυχρού φωτισµού, σύγχρονης τεχνολογίας. Να είναι µικρού βάρουs. Nα διαθέτει ειδική λαβή, ελαφριά και εργονοµικά σχεδιασµένη. Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισµένο Να συνεργάζεται µε πηγέs ψυχρού φωτισµού όλων των τύπων Να παρέχει µεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση Να είναι πρόσθιας οράσεως 70 µοιρών υπερευρυγώνιο, διαµέτρου 7mm και µήκους 180 mm περίπου. Να διαθέτει στεγανότητα στο σύστηµα των φακών Να διαθέτει ενσωµατωµένο καλώδιο ψυχρού φωτισµού µήκους 1800mm περίπου Να είναι κλιβανιζόµενο Να διαθέτει πιστοποίηση ISO,CE Εύκαµπτο Βιντεορινοφαρυγγοσκόπιο 4mm και µήκους 320mm περίπου: Να διαθέτει άριστα οπτικά και µηχανικά χαρακτηριστικά. Να είναι συµβατό µε την ενδοστροβοσκοπική κονσόλα Endostrob DX της εταιρίας XION. Να διαθέτει 1/10 CCD µε υψηλή ανάλυση, 500 x 582 pixels περίπου, τοποθετηµένο στην άκρη του ευκάµπτου. Να έχει φωτεινές και καθαρές εικόνες µε µεγάλης απόδοσης οπτικό σύστηµα. Να αποδίδει εικόνα βίντεο τύπου PAL πλήρους οθόνης.

10 Να διαθέτει εργονοµική λαβή µε δύο κοµβία ελέγχου, ένα για εναλλαγή µεταξύ MODE LARGE και MODE SMALL, και ένα για την έναρξη και την διακοπή της εγγραφής (όταν υπάρχει λογισµικό καταγραφής) ή την λειτουργία παγώµατος εικόνας (freeze) όταν δεν υπάρχει λογισµικό καταγραφής. Να συνδέεται µε την κονσόλα µέσω ενός καλωδίου (το οποίο να είναι ενσωµατωµένο στο εύκαµπτο) και το οποίο να µεταφέρει τόσο το σήµα εικόνας όσο και τον ψυχρό φωτισµό. Να έχει λειτουργικό και εργονοµικό σχεδιασµό για άνετη χρήση. Να έχει βέλτιστη ευκαµψία και στιβαρή αίσθηση της κίνησης του άκρου του. Kατά την γωνίωση το διάκενο µεταξύ του άκρου και του κυρίως σώµατος της οπτικής να έχει απόσταση 8mm περίπου. Να δύναται να αποστειρωθεί µε όλους τους τρόπους, όπως STERIS, ETO και RDG-E. Η εξωτερική του διάµετρος να είναι 4mm περίπου. Να έχει διαθέσιµο µήκος εργασίας 320mm περίπου. Να έχει οπτική γωνία 0 ο µοιρών. Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 80 ο περίπου. Να έχει βάθος πεδίου 10-90mm περίπου. Να έχει δυνατότητα γωνίωσης 130 ο προς τα άνω και 130 ο προς τα κάτω. Να έχει ανάλυση 312 x 420 γραµµές περίπου περίπου. Το βάρος του να µην ξεπερνά τα 320 gr. Εύκαµπτο Ρινοφαρυγγοσκόπιο 3,4 mm µε γωνία όρασης 0 ο µοιρών και µήκους 320 mm περίπου : Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε υψηλής ποιότητας οπτικό σύστηµα. Να έχει µικρό βάρος περίπου 230gr και εργονοµική λαβή για να διευκολύνει τον χρήστη κατά την εξέταση. Να παρέχει µεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα. Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες µε συνέπεια την άριστη αγωγιµότητα του φωτισµού στο πεδίο. Η εξωτερική του διάµετρος να είναι 3,4mm περίπου. Να έχει διαθέσιµο µήκος εργασίας 320mm περίπου. Να έχει οπτική γωνία 0 ο. Nα έχει βάθος πεδίου 1-50mm περίπου. Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 80 ο περίπου. Να έχει δυνατότητα γωνίωσης 130 ο προς τα άνω και 130 ο προς τα κάτω περίπου. Kατά την γωνίωση το διάκενο µεταξύ του άκρου και του κυρίως σώµατος της οπτικής να έχει απόσταση 8mm περίπου. Να έχει δυνατότητα εµβάπτισης σε υγρά µέσα αποστείρωσης. Να συνοδεύεται από σύστηµα ελέγχου διαρροής. Να συνοδεύεται από θήκη φύλαξης και µεταφοράς καθώς και αντάπτορες για πηγές ψυχρού φωτισµού άλλων εταιρειών.

11 11. Ρινοµανόµετρο Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να έχει τις ακόλουθες επιλογές: 1. Να είναι εύκολο και φιλικό στο χρήστη. 2. Να διαθέτει εύκολη βαθµονόµηση. 3. Να απεικονίζει σε πραγµατικό χρόνο γραφηµάτα πίεσης και αντίστασης της ροής του αέρα. 4. Να απεικονίζει τα αποτελέσµατα σε µορφή αναφορας (report). 5. Να έχει απεικόνιση της διάγνωσης. 6. Να διαθέτει βάση δεδοµένων και περιήγηση ανά ασθενή και ανά εξέταση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρινοµανοµέτρου να είναι τα ακόλουθα: Να διαθέτει µετρητή τύπου Fleisch. Να διαθέτει διαφορικό µανόµετρο. Να διαθέτει εύρος µετρήσεων πίεσης 0 έως και 1200 Pa περίπου. Να διαθέτει ροή από 0 έως 1200 cm 3 /s περίπου. Να διαθέτει ακρίβεια περίπου ±3%. Να διαθέτει τις ακόλουθες προδιαγραφές ασφαλείας: EN , Class 1 type B, IEC (EN ), IEC (EN ) EN Να διαθέτει τροφοδοσία 30VA περίπου. Να διαθέτει διαστάσεις: 195x165x60 mm περίπου. Να έχει βάρος περίπου 1 kg. Να διαθέτει τα παρακάτω βασικά εξαρτήµατα: Κονσόλα ελέγχου λειτουργιών. Ειδικό λογισµικό πρόγραµµα. Μάσκα ενήλικα. Σύστηµα µέτρησης ρινικής αντίστασης, όγκου αέρα και ρύθµισης της πίεσης. Αναλώσιµα για το σύστηµα µέτρησης ρινικής αντίστασης, όγκου αέρα και ρύθµισης της πίεσης. Να δύναται να εξοπλιστεί µε τα παρακάτω εξαρτήµατα: 1. Παιδιατρική µάσκα. 2. Κωνικό σετ ρώθωνα ενηλίκων. 3. Παιδιατρικό κωνικό σετ ρώθωνα. 4. Προγράµµατα σπιροµετρίας, οξυµετρίας και µέτρησης πίεσης.

12 12. Laser Co2 µε απαγωγή καπνού 1. Να είναι κατάλληλη και αποτελεσµατική για χρήση σε χειρουργικές επεµβάσεις µε laser CO 2. και να έχει ισχυρή αναρρόφηση και εξάλειψη στις οσµές που παράγονται κατά τη διάρκεια της επέµβασης. Επίσης να δύναται να χρησιµοποιηθεί και σε επεµβάσεις µε διαθερµία. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής από υλικό µεγάλης αντοχής στις µηχανικές καταπονήσεις, µε ειδική αθόρυβη τροχήλατη βάση η οποία να µειώνει το επίπεδο θορύβου κατά 9,5 dba και µικρών διαστάσεων. 3. Να είναι αθόρυβη στη χρήση της. Ο ήχος που παράγει δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 dba. 4. Να διαθέτει µεγάλη αναρροφητική ικανότητα µε αντλία και κινητήρα αθόρυβης, ικανής ισχύος, απρόσκοπτης λειτουργίας και µετά παρέλευση πολλών ωρών συνεχούς χρήσης. 5. Να διαθέτει δύο φίλτρα κατακράτησης σωµατιδίων (ένα κυρίως φίλτρο µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 60 επεµβάσεις CO 2 Laser ή 200 επεµβάσεις µε διαθερµία και ένα δευτερεύον φίλτρο µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 επεµβάσεις CO 2 Laser ή 20 επεµβάσεις µε διαθερµία), για διπλό φιλτράρισµα του εισερχόµενου καπνού ώστε να παρέχει µεγαλύτερη προστασία. 6. Να διαθέτει διάταξη συνεχούς ρύθµισης του επιθυµητού κενού από το ελάχιστο µέχρι το µέγιστο και ευκρινή ένδειξη σε ποιο σηµείο της κλίµακας βρισκόµαστε. 7. Να ενεργοποιείται µε ποδοδιακόπτη. Όταν δε χρησιµοποιείται να µπορεί εύκολα να απενεργοποιηθεί ώστε να παραταθεί ο χρόνος ζωής του φίλτρου. 8. Να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα και εξαρτήµατα για την πλήρη λειτουργία της. 9. Να χρησιµοποιεί σύστηµα µε µετρητή πίεσης και όχι χρόνου λειτουργίας για τον υπολογισµό της διάρκειας ζωής του φίλτρου επιτρέποντας έτσι χρήση µε περισσότερη ακρίβεια και εποµένως µε µεγαλύτερη οικονοµία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΟΚΑΣ) Σητεία 27//202 Αρ. πρωτ. 844 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VASILIKOS Υιοί Νικηφόρου Βασιλικού ΟΕ Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 54629 Θεσσαλονίκη T/F. 0030 2310540847 T/F. 0030 2310536191 info@vasilikos.com.gr www.vasilikos.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Το υπό προµήθεια είδος να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, άριστης ποιότητας και κατασκευής και να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002918739 2015-07-17

15REQ002918739 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθμ. Μελέτης: 5 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσθετική και αποκαταστάσεις 530, 812, 790, 1.283, Synea TA-98 C LED RQ-24 690, 1.219, 3 650, 911, 550, 832, 5 3 Synea WA-99 LT Γωνιακή χειρολαβή 1:5 με φώς

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ebeam Projection Δημιουργήστε ένα διαδραστικό πίνακα όπου κι αν πάτε! Το σύστημα προβολής ebeam συνδυάζεται με οποιοδήποτε στάνταρντ ψηφιακό προβολέα και δίνει στους μαθητές - σπουδαστές τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Mega color και Mega contrast για Mega απόλαυση

Mega color και Mega contrast για Mega απόλαυση Mega color και Mega contrast για Mega απόλαυση Πρόκειται για μία λειτουργία δυναμικής αντίθεσης που θα σας συναρπάσει. Χάρη σε έναν βελτιωμένο λόγο αντίθεσης -τον υψηλότερο της αγοράς-, οι οθόνες Samsung

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολείς laser 3LCD VPL-FHZ60 και VPL-FHZ65. Έως 20.000 ώρες χωρίς συντήρηση

Βιντεοπροβολείς laser 3LCD VPL-FHZ60 και VPL-FHZ65. Έως 20.000 ώρες χωρίς συντήρηση Βιντεοπροβολείς laser 3LCD VPL-FHZ60 και VPL-FHZ65 Έως 20.000 ώρες χωρίς συντήρηση Σειρά ασύρματων μικροφώνων UWP-D για ψηφιακή επεξεργασία ήχου VPL-FHZ60 ΚΑΙ VPL-FHZ65: βιντεοπροβολείς 3LCD WUXGA 5.000

Διαβάστε περισσότερα

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Sony FY14 Bravia B2B Λεπτές, διακριτικές οθόνες εξοικονόμησης ενέργειας για οικονομική προβολή εταιρικών παρουσιάσεων, εκπαίδευση και εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi!

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! Η νέα γενιά ρινών NiTi Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! ΝΕΟ! αποστειρωμένο και έτοιμο για χρήση 134 C > > Χωρίς μνήμη σχήματος + υπερελαστικότητα = ακολουθεί την καμπυλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ CIVILSHOP ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ CIVILSHOP ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ CIVILSHOP ΘΕΜΑΤΑ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1. END OF YEAR ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ STONEX S9 III GNSS 2. END OF YEAR ΤΙΜΗ ΓΙΑ STONEX S7 GNSS 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ STONEX R2 PLUS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma Κάμερες CCTV Ευαισθησία Η ευαισθησία μιας κάμερας CCD, είναι η μέτρηση της απόδοσής της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δηλώνουν τη στάθμη ευαισθησίας των καμερών τους, ως μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 17/2008 Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 28.3.2008, 12:00 Αρ. Αναφοράς: 4/620.2.1/ ΣΜ 17/2008 Ημερομηνία: 28-Φεβρουαρίου 2008 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα