ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Κ.Ορφανουδάκη Τηλ.: , 61816, Κόρινθος Fax: Αρ.πρωτ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ.ΑΡ. 85/2013 Πρόχειρου Διαγωνισμού για αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV ) για ένα έτος, με προϋπολογισμό δαπάνης ,49 συμπ/νου ΦΠΑ 13% (ΚΑΕ 849) για διάφορες ποσότητες. Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ( Λ. Αθηνών 53, Κόρινθος ) σύμφωνα με τις διατάξεις : Το Π.. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών"(φεκ Α' 64/ ). Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με τον 3846/2010, 3867/2010, 3868/2010. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.)» (ΦΕΚ Α' 150/ ) συμπληρωματικά στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007. Το Ν. 2955/2001 άρθρο 4, παρ 3, περί προμηθειών των νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας. Την ΚΥΑ 37591/ 2031/ 03 (ΦΕΚ 1419/ Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ), ο οποίος αναφέρεται στη «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υποργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Την ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ Β 1537/ ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» Tην αριθμ. 3567/ ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1585/ΤΒ/ ) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ Την αρ.πρωτ. 68/ απόφαση του Υποδιοικητή της 6 ης ΥΠΕ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται το Νοσοκομείο μας μεταξύ των άλλων Νοσοκομείων, ως φορέας διενέργειας των διαγωνισμών Την αρ. 24 / (θ:29 ο ) απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης του ΠΠΥΥ2012. Την αρ. 25/ (θ:15 ο ) απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση διαγωνιστικών διαδικασιών. Σελίδα 1 από 34

2 Το απόσπασμα του πρακτικού της υπ αριθμ. 25/ (θ:7 ο ) Συνεδρίασης της ΕΠΥ σχετικά με την «Έγκριση τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2012». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά-επεξεργασία) των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του Γ.Ν.Κ. & συγκεκριμένα των Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ ) και Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), για ένα έτος, με προϋπολογισμό δαπάνης (26.533,49 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %, με αναφορά σε συγκεκριμένο Κ.Α.Ε. (0849) για κιλά ετήσια ( κιλά ΕΑΑΜ κιλά ΜΕΑ) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ο διαγωνισμός θα γίνει 31 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στην Αίθουσα Διαλέξεων του Νοσοκομείου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 30 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. στη Γραμματεία του Γ.Ν.Κορίνθου. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Η δαπάνη για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά-επεξεργασία) των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του Γ.Ν.Κ. θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0849). H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ενταλμάτων πληρωμής από τον Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Σελίδα 2 από 34

3 Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Β του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Γ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ εκπνοής προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά διακήρυξης, κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ/τος,, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη προς προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του απομένοντος χρόνου. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. H διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Α. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.. 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς καθώς στον φάκελο των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, επωνυμία διεύθυνση τηλέφωνο-φαξ- ΑΦΜ) θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 85/2013 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: και ώρα 11.00π.μ. 4. Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : Α) Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα: - ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Σελίδα 3 από 34

4 - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία. - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Β ) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Β.1. Στον κλειστό Φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ τοποθετείται: (Α)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας Δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) Είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Ο Ανάδοχος ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. (Β) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007) Σελίδα 4 από 34

5 2. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β.2. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται όλα τα έγγραφα απαραίτητα σε δύο αντίγραφα ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο η τεχνική προσφορά που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης: α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. (και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας Διακήρυξης) β) Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή απόρριψης όσα δικαιολογητικά απαιτούνται (άδειες, Υπ.Δηλώσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κ.λ.π. έγγραφα) σύμφωνα με το Παράρτημα Α της διακήρυξης & το Παράρτημα Β (Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας για την σύνταξη τεχνικών πρακτικών είναι επιθυμητή και ταυτόχρονη κατάθεση της τεχνικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, δισκέτα, CD, κ.λ.π) Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας Διακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Β.3) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο η οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης διαμορφωμένα ως εξής: Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) ανά κιλό χωρίς ΦΠΑ & με ΦΠΑ και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. (παρ 2 αρθ 16 ΠΔ 118/07) και θα αφορούν τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά-επεξεργασία) των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του Γ.Ν.Κ. & συγκεκριμένα: Η τιμή ανά κιλό θα αφορά συνολικά το έργο της αποκομιδής-συλλογής, μεταφοράς & επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, για ποσότητα κιλών ( κιλά ΕΑΑΜ κιλά ΜΕΑ) ετήσια. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των ειδικών χαρτοκυτίων κ.λ.π., τα οποία απαιτούνται για τη διαχείριση (συσκευασία, συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά) των ΕΑΥΜ, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Η τιμή που θα δοθεί για το προσφέρομενο έργο δεν πρέπει να ξεπερνά την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του παρατηρητήριου τιμών. Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση τα συνοδευτικά Έντυπα Αναγνώρισης των ΕΑΥΜ (πιστοποιητικά ζύγισης, παραλαβής, μεταφοράς & επεξεργασίας ΕΑΥΜ). - Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ,. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως (παρ. 1 αρθ. 16 ΠΔ 118/07). Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα ανωτέρω και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σελίδα 5 από 34

6 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι τη λήξη σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου πέραν του αντίτιμου αυτής βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την αποπληρωμή της. ( παρ. 5 άρθ. 16 ΠΔ 118/07) Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω συνιστά λόγο αποκλεισμού του ανάδοχο από τον διαγωνισμό. (Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας για την σύνταξη οικονομικών πρακτικών είναι επιθυμητή και ταυτόχρονη κατάθεση της οικονομικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, δισκέτα, CD, κ.λ.π) 5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 9. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την προσφερόμενη συνολικά χαμηλότερη τιμή για τη διαχείριση κιλών ΕΑΥΜ ( ΕΑΑΜ κιλά ετήσια & ΜΕΑ 900 κιλά ετήσια). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Η τιμή του προσφερόμενου έργου δεν πρέπει να ξεπερνούν την τιμή που υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών 10. Οι προσφορές θα κατατεθούν για το σύνολο των κιλών ΕΑΥΜ ( ΕΑΑΜ κιλά ετήσια & ΜΕΑ 900 κιλά ετήσια) όπου θα περιλαμβάνεται η αποκομιδή-συλλογή, μεταφορά & επεξεργασία των ΕΑΥΜ & η διάθεση Σελίδα 6 από 34

7 των ειδικών χαρτοκυτίων κ.λ.π. ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, τα οποία απαιτούνται για τη διαχείριση (συσκευασία, συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά) των ΕΑΥΜ, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 11. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007). ΑΡΘΡΟ 2 Ο Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών Ανακοίνωση τιμών 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς. 4. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: Α ΣΤΑΔΙΟ Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία: Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτούς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση του Φορέα Διενέργειας του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών συντάσσει Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών για όσους συμμετέχοντες έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης ( δικαιολογητικά ή τεχνικές προσφορές ). Η απόφαση του Φορέα Διενέργειας του Διαγωνισμού κοινοποιείται στους συμμετέχοντες Σελίδα 7 από 34

8 Β.ΣΤΑΔΙΟ Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 1. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, ο Φορέας Διενέργειας του Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. Εάν στο Διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται στο Φορέα Διενέργειας του Διαγωνισμού την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας ( άρθρο 1). Η απόφαση του Φορέα Διενέργειας Διαγωνισμού θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 4. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει : α) Την κατακύρωση της ανάθεσης έργου διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά & επεξεργασία) των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ) του Γ.Ν.Κ.. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ, ε, στ και ζ, καθώς και όσα ορίζονται στην περ. η του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Ο Φορέας Διενέργειας του Διαγωνισμού δικαιούται να ακυρώνει το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 2. Η απόφαση του Φορέα Διενέργειας Διαγωνισμού θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργασία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. Σελίδα 8 από 34

9 4. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 5. Στην περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών κατακυρωθεί σε ένωση, ο Φορέας Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Διοικητικές προσφυγές 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/ Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του Νοσοκομείου, ως εξής: 2.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για το καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής αναδόχου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης Σελίδα 9 από 34

10 αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). 5. Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με δική τους φροντίδα. 6.Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω ενστάσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος ισχύος της σύμβασης 1. Η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα έτος. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1.Ως ορίζονται στο παράρτημα Β, σε συνδυασμό με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 και στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/ Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον αναδόχου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (παρ. 1 και εδ α άρθρ 15 ΠΔ 118/07) 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι υπoχρεωμέvoς vα καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του έργου που κατακυρώθηκε σ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο του έργου. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της. Σελίδα 10 από 34

11 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το συνημμένο υποδείγμα του παραρτήματος Γ. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Ο ανάδοχος πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε ή δεν παρέδωσε μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: - Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι ανατεθείσες υπηρεσίες δεν πραγματοποιήθηκανμε ευθύνη του Νοσοκομείου. - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία εκτέλεση του έργου γίνεται δεκτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση τα συνοδευτικά Έντυπα Αναγνώρισης των ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ), πιστοποιητικά ζύγισης, παραλαβής, μεταφοράς & επεξεργασίας ΕΑΥΜ, & μετά από βεβαίωση από ορισθείσα επιτροπή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και εφόσον δε συντρέχει περίπτωση έκπτωσης ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου από τον αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση της σχετικής πιστοποίησης από την ορισθείσα επιτροπή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Σελίδα 11 από 34

12 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 2. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου. 3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 4. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά: Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3% Επί του πιο πάνω ποσού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). Του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. Ποσοστού 2% άρθρο 3 Ν.3580/07 Ποσοστού 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση 5. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος θα διαχειριστεί,μικρότερη ποσότητα ΕΑΥΜ της προβλεπόμενης, η αμοιβή του θα αφορά την ποσότητα που τελικά διαχειρίστηκε. ΑΡΘΡΟ 10 ο Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ απαιτούνται για τη διενέργεια τoυ διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 2.Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στο Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης. 3.Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα Σελίδα 12 από 34

13 Άρθρο 12 Ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/1995, Ν. 3846/2010 & Ν. 3867/2010, ΚΥΑ 37591/ 2031/ 03 (ΦΕΚ 1419/ Β) & ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ Β 1537/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κορίνθου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Για την ακριβεια Η πρ/νη Τμ. Γραμματείας ΛΑΟΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σελίδα 13 από 34

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. 85/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ & ΜΕΑ Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗ- ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΑΜ) Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. Δηλαδή κατατεθούν αναλυτικά πιστά αντίγραφα των κατωτέρω (υπάρχουν διευκρινήσεις στο ΠΑΡΑΡΤΜΑ Β ): I) Για τη μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών: α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης < 8 C, δεν φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα ότι δέχεται προς επεξεργασία τα μολυσματικά απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), με συνημμένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) σε ισχύ. ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ. στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/Β ). Σελίδα 14 από 34

15 ζ) Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP, σύμφωνα με Το ΦΕΚ 948 Β/ και την απόφαση με αρ.πρωτ.α3/28216/2567 από ). η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης. θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ι) Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής μεταφοράς των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την συλλογή μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα. κ)όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π /2031/2003 με τα παρατήματα της, στην ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ Β 1537/ ) καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. II) Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ). α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και όπως ισχύει σήμερα. β) Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, ο χρόνος παραμονής των απαερίων αποτέφρωσης στην θερμοκρασία επεξεργασίας (για τις μονάδες αποτέφρωσης), η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας.ιδιαίτερα για τις μονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν: 1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων. 2) Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και της αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς. 4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου. γ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας. i) Για τις μονάδες αποστείρωσης επιπλέον (σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία ) να υποβληθούν: Σελίδα 15 από 34

16 1. Άδεια συλλογής - μεταφοράς των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) που έχουν υποστεί την επεξεργασία της αποστείρωσης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται να διαθέτει ένα μέλος. 2. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ. ii) Για τις μονάδες αποτέφρωσης επιπλέον Βεβαίωση του φορέα να υποβληθεί: επεξεργασίας Επικίνδυνων Α- ποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) με αποτέφρωση για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών ή των επικινδύνων αποβλήτων (σε ΧΥΤΑ ή ΧΥ- ΤΕΑ) ανάλογα με την επικινδυνότητα τους. δ) Για μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ /00 και ΕΛΟΤ αρ /97. Για τις μονάδες αποτέφρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 22912/1117/05 (ΦΕΚ 759 Β ), στην Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων, καθώς και όσα αναφέρονται στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. ε) Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη χρήση κατάλληλων βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138) όπως αυτά αντικατέστησαν τα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά ) για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία αυτή που θα είναι 1 δείκτης για κάθε 200 lit αποβλήτων και τουλάχιστον 3 για κάθε κύκλο αποστείρωσης. Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί δείκτες πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. στ) Για τις μονάδες αποτέφρωσης ΕΑΑΜ να κατατεθούν: 1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων. 2) Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην ι- σχύουσα κείμενη νομοθεσία, καθώς και της αποτεφρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς. 4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του έργου. ζ) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης ή αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα, καθώς και για την τυχόν μεταφορά των επεξεργαζόμενων Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) σε περίπτωση χρήσης της τεχνικής αποστείρωσης. η) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης ή αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006. θ) Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. iii) Ιχνιλασιμότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνιλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνιλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια ( συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Σελίδα 16 από 34

17 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙ- ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. Δηλαδή κατατεθούν αναλυτικά πιστά αντίγραφα των κατωτέρω (υπάρχουν διευκρινήσεις στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ): I) Για τη μεταφορά Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ),, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών: α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΜΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας. γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης < 8 C, δεν φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την α- σφαλή μεταφορά των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα ότι δέχεται προς επεξεργασία τα μολυσματικά απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την α- δειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ),, με συνημμένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΜΕΑ σε ισχύ. ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕ- Α), με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ. στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ1350/Β ). ζ) Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP, σύμφωνα με το (ΦΕΚ 948 Β/ και την απόφαση με αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567 από ). Σελίδα 17 από 34

18 η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των α- ποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης. θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ),, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) ο- δηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ι) Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής μεταφοράς των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ),, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την συλλογή μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα. κ)όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π /2031/2003 με τα παρατήματα της, στην ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ Β 1537/ ) καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. II) Για την επεξεργασία των ΜΕΑ, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ). α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και όπως ισχύει σήμερα. β) Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, ο χρόνος παραμονής των απαερίων αποτέφρωσης στην θερμοκρασία επεξεργασίας (για τις μονάδες αποτέφρωσης), η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας. Ιδιαίτερα για τις μονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν: 1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων. 2) Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και της αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς. 4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), του έργου. γ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. i) Για τις μονάδες αποτέφρωσης επιπλέον να υποβληθεί: Βεβαίωση του φορέα επεξεργασίας Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), με αποτέφρωση για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών ή των επικινδύνων αποβλήτων (σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ) ανάλογα με την επικινδυνότητα τους. Σελίδα 18 από 34

19 δ) Για τις μονάδες αποτέφρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 22912/1117/05 (ΦΕΚ 759 Β ), στην Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων, καθώς και όσα αναφέρονται στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. ε) Για τις μονάδες αποτέφρωσης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), να κατατεθούν: 1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων. 2) Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και της αποτεφρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς. 4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), του έργου. ζ) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα, καθώς και για την τυχόν μεταφορά των επεξεργαζόμενων Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), σε περίπτωση χρήσης της τεχνικής αποστείρωσης. η) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. θ) Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ),, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. iii) Ιχνιλασιμότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνιλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνιλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια ( συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. *** Επισημαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία να ληφθούν υπόψη : Η ΚΥΑ 37591/ 2031/ 03 (ΦΕΚ 1419/ Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». Η ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ Β 1537/ ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» Σελίδα 19 από 34

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ) : ΕΑΑΜ & ΜΕΑ Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), από τον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου, στην σταθερή μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και επεξεργασία τους. 1. Τα διαχωρισμένα (ΕΑΑΜ), θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα: α) τα προς αποστείρωση (ΕΑΑΜ) θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος, β) τα προς αποτέφρωση (ΕΑΑΜ) θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC. Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως, ως ορίζεται από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.. Ειδικότερα τα προς αποτέφρωση (ΕΑΑΜ), θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία με εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL BOX (των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση -στερεά διαγώνιος του κυτίου- δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75cm) και τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική κόκκινη σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC.Επίσης εξωτερικά του χαρτοκυτίου θα τοποθετείται πλαστική σακούλα πλην PVC κόκκινου χρώματος, που θα περικλείει το χαρτοκυτίο. Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασμένα τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC και με ειδικό κλείστρο ασφαλείας, των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. Επίσης για τα Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών κάδων δευτερογενούς συσκευασίας των αποβλήτων για την σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR και θα απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Να κατατεθούν επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά ADR και ΕΛΟΤ. «Οι υποδοχείς των ΕΑΥΜ πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος / τμήμα / εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισμό του αποβλήτου. Οι παραπάνω πληροφορίες, για λόγους ιχνηλασιμότητας πρέπει να μπορούν να αναγνωσθούν ηλεκτρονικά με αυτόματη, αλλά και μοναδική αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον τρόπο που καλύπτει τη συγκεκριμένη προδιαγραφή.» 2. Συχνότητα φόρτωσης το ανώτερο κάθε 5 ήμερες και ανάλογα με την χωρητικότητα του ψυγείου. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.. 3. Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, το οποίο εάν δεν διαθέτει το Νοσοκομείο θα πρέπει να το διαθέσει ο ανάδοχος. Σελίδα 20 από 34

21 4. Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει ιδιόκτητα φορτηγά εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό και οι οδηγοί να έ- χουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων (Νοσοκομειακά απορρίμματα) κατά ADR. Παράλληλα να κατατίθεται και έκθεση ελέγχου κατά ATP. Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστημα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται και εξάγονται από αυτά, καθώς και σύστημα διαχωρισμού των ΕΑΥΜ ανά Υγειονομική Μονάδα, ώστε η πληροφορία αυτή να είναι διαθέσιμητη στιγμή παράδοσης αυτών στη μονάδα επεξεργασίας. 5. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους και το περιβάλλον για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας. 6. Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης κατόπιν συνεννόησης. 7. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την ποσότητα των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του. Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 8. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία τα Επικίνδυνα Αποβλήτα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) που μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έ- ντυπο αναγνώρισης σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Το συνοδευτικό αυτό έγγραφο θα παράγεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα (ένα (1) για την παραγωγό ΥΜ, ένα (1) για το μεταφορέα, ένα (1) για τη μονάδα επεξεργασίας, ένα (1) για την οικεία Περιφέρεια και υποχρεωτικά θα αρχειοθετείται, ως αποδεικτικό της διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ). Το έντυπο αυτό θα αποτελεί παράλληλα βεβαίωση για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) των ΥΜ. Aνεξάρτητα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία έντυπα, η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ποσότητες ΕΑΥΜ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή και η δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία, καθώς επίσης και για τα κωδικοποιημένα πεδία του Εντύπου Aναγνώρισης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να σuμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζονται και να ελέγχονται οι απαιτήσεις αυτές σε πραγματικό χρόνο.» 9. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ από την υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου > 3 Χ 75 ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική μονάδα. Επίσης να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικήs Movάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, Σελίδα 21 από 34

22 μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 2. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΑΥΜ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο. 3. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο. 4. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΣΤΑ- ΘΕΡΕΣ Ή ΚΙΝΗΤΕΣ) 1. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων) και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται. Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. 2. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ /00 (ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ). 3. Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα και οι διαστάσεις τους να μην υπερβαίνουν τα 2 cm. 4. Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου (τελικό μικροβιακό φορτίο παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων). 5. Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 6. Να πραγματοποιείται έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και βιολογικών) της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ866, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα πρότυπα ΕΝ 11138), για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία αυτή. 7. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για την συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας, της πίεσης, του χρόνου και γενικά των παραμέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης. 8. Αν πρόκειται για κινητή μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υγειονομική Μονάδα, χώρο, ο οποίος θα διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής (δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α.). 9. Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. Σελίδα 22 από 34

23 10.Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ εν Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία, πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνος παραμονής στη θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. 12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει έλεγχο και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραμμάτων θερμοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας. 13. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να πραγματοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού. 14. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών). 15. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους, για τουλάχιστον 10 έτη. Αντίγραφο συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος στην εγκατάσταση επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) στο φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Αντίγραφο του Εντύπου Αναγνώρισης (σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία) παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποστείρωση, έτσι ώστε να μπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ. βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία μετά την αποστείρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο του τελικού προϊόντος. 16. Η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να επαληθεύονται στο χώρο της αποστείρωσης, με τη χρήση βιολογικών δεικτών, που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Οι βιολογικοί δείκτες θα είναι τουλάχιστον ένας για κάθε 200 λίτρα ωφέλιμου όγκου του θαλάμου αποστείρωσης, με ελάχιστο αριθμό τριών βιολογικών δεικτών. Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων. Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία του υγειονομικού υ- πευθύνου της Υ.Μ. και σε περίπτωση που πρόκειται για εγκαταστάσεις εκτός της ΥΜ, υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να στέλνουν στην ΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των καταγραφών όλων των μετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από τη συγκεκριμένη ΥΜ. Η Υ.Μ μπορεί να διεξάγει απροειδοποίητους ελέγχους επί τόπου στην εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων της, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή τήρηση της διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ). 17. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, με βάση τα ο- ποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Σελίδα 23 από 34

24 18. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποστείρωση ποσότητα Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του. 19. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποτέφρωση α- ποβλήτων μέχρι τρείς (3) ημέρες σε θερμοκρασία 5 ο C σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης ή αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης. 20. Τα αποστειρωμένα απόβλητα να τοποθετούνται από το προσωπικό του αναδόχου, σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, που προμηθεύεται ο ίδιος, στους οποίους αναγράφεται ο τίτλος «Αποστειρωμένα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα», η ονομασία του φορέα αποστείρωσης, η ονομασία της Υγειονομικής Μονάδας και η ημερομηνία αποστείρωσης ( σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία). 21. Ο ανάδοχος να διαθέτει για τη συλλογή-μεταφορά-τυχόν προσωρινή αποθήκευση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), που προορίζονται για ή έχουν υποστεί αποστείρωση, άδεια από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες, η άδεια χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Α- παραίτητη προϋπόθεση ώστε η αποστείρωση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) να γίνει από κινητή μονάδα, εντός του χώρου της Υγειονομικής Μονάδας (Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας), είναι η Υγειονομική Μονάδα να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 22. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, (όπως περιγράφονται στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία) από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων) και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται. Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. 2. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτέφρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα, όρους και περιορισμούς, οριακές τιμές εκπομπών για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2000/76/ΕΚ της Ε.Ε. για «την αποτέφρωση των αποβλήτων» ή την Ελληνική Νομοθεσία εφόσον αυτή είναι αυστηρότερη. 3. Η μονάδα αποτέφρωσης να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες στους 850 ο C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης όπως ορίζεται στην άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης για δύο τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Εάν αποτεφρώνονται ΕΑΥΜ που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων οργανικών ενώσεων, εκφρασμένων σε χλώριο, η θερμοκρασία πρέπει να αυξάνεται στους 1100 ο C, επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον. 4. Η μονάδα αποτέφρωσης να είναι εφοδιασμένη με ένα τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων πέσει κάτω από τους 850 ο C ή τους 1100 ο C κατά Σελίδα 24 από 34

25 περίπτωση. Οι θερμοκρασίες αυτές θα πρέπει να τηρούνται καθόλη τη διάρκεια των φάσεων καύσης και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο καύσης ΕΑΥΜ μη αποτεφρωμένα. 5. Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να απολυμαίνεται εύκολα, να εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης και να παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων αποβλήτων - όπου αυτά χρησιμοποιούνται - προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσης. 6. Οι θάλαμοι καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον με το 1/10 της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης. 7. Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά σταθερή. 8. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργουμένων απαερίων στην παραπάνω θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτή συσκευασία, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί προς επεξεργασία ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. 9. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα. 10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει ημερήσια καταγραφή των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν. 11. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού. 12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 13. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποτέφρωση α- ποβλήτων, για τουλάχιστον 3 μέρες σε θερμοκρασία 5 ο C σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης. 14. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, με βάση τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 15.Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργουμένων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία του χώρου εγκατάστασης. Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος στην εγκατάσταση επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) καθώς και στο φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης των επεξεργασμένων ΕΑΥΜ με αποτέφρωση (ΧΥΤΑ η ΧΥΤΕΑ). Αντίγραφο του Εντύπου παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση, έτσι ώστε να μπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ., βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία μετά την αποτέφρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο του τελικού προϊόντος (βεβαίωση τελικής διάθεσης υπολειμμάτων καύσης-ως η ισχύουσα κείμενη νομοθεσία). Σελίδα 25 από 34

26 Β] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) Β.1.] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), από τον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου, στην σταθερή μονάδα επεξεργασίας Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ). ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 1. Η συλλογή των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), θα γίνεται από το προσωπικό της εκάστοτε Υγειονομικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα διαχωρισμένα Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος, ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει. Τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος. «Οι υποδοχείς των ΕΑΥΜ πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος / τμήμα / εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισμό του αποβλήτου. Οι παραπάνω πληροφορίες, για λόγους ιχνηλασιμότητας πρέπει να μπορούν να αναγνωσθούν ηλεκτρονικά με αυτόματη, αλλά και μοναδική αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον τρόπο που καλύπτει τη συγκεκριμένη προδιαγραφή.» 2. Ο ανάδοχος συλλογής-μεταφοράς να παραδίδει τα απόβλητα (ΜΕΑ), για αποτέφρωση σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύμβαση σε ισχύ). 3. Ο ανάδοχος να παραδίδει τα απόβλητα για αποτέφρωση σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύμβαση σε ισχύ). 4. Η συλλογή των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ),, τα οποία πρέπει να είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας (Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας) και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου. 5. Η μεταφορά των προς επεξεργασία (ΜΕΑ) όπως αυτά προσδιορίζονται με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, να γίνεται από κατάλληλο όχημα ή οχήματα, αδειοδοτημένου για αυτό το σκοπό, φορέα. Η οριζόμενη σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. μέθοδος επεξεργασίας των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), είναι η μέθοδος μόνο της αποτέφρωσης. 6. Το όχημα μεταφοράς του αναδόχου, κατ ελάχιστον, να είναι ειδικό, τελείως κλειστό, στεγανό, να έχει δυνατότητα ψύξης σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 8 ο C, να μη φέρει μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά, να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να διαθέτει διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. Στο όχημα μεταφοράς καλό είναι να αναγράφεται ο τίτλος «Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού ή/ και ταυτόχρονα τοξικού χαρακτήρα». Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστημα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται και εξάγονται από αυτά, καθώς και σύστημα διαχωρισμού των ΕΑΥΜ ανά Υγειονομική Μονάδα, ώστε η πληροφορία αυτή να είναι διαθέσιμη τη στιγμή παράδοσης αυτών στη μονάδα επεξεργασίας. Σελίδα 26 από 34

27 7. Ο ανάδοχος να πραγματοποιεί την αποκομιδή και μεταφορά, με τη συχνότητα που θα του καθορίσει η κάθε Υγειονομική Μονάδα, με βάση την παραγόμενη από αυτήν ποσότητα ΜΕΑ, με ελάχιστη συχνότητα επεξεργασίας 1 φορά κάθε 5 ημέρες. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγόμενη ποσότητα δεν ξεπερνάει τα 500 λίτρα, οπότε η Υγειονομική Μονάδα έχει το δικαίωμα να την αποθήκευση σε θερμοκρασία κάτω από 0 ο C για χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες. 8.Οι μέρες μεταφοράς δε θα περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους. Η αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ για τα (ΜΕΑ), σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος. 9. Το όχημα μεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υγειονομική Μονάδα, χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα. 10. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποτέφρωση ποσότητα των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), της Υγειονομικής Μονάδας, παρουσία Επιτροπής που θα ορίσει η Υγειονομική Μονάδα και προσωπικό του αναδόχου. Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 11. Ο ανάδοχος να καταθέτει στην εκάστοτε εξυπηρετούμενη Υγειονομική Μονάδα πρόγραμμα εργασιών συλλογής, μεταφοράς και τυχόν προσωρινής αποθήκευσης των ΜΕΑ. Επιπλέον, να καταθέσει περιγραφή του εξοπλισμού (τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων, σήμανση οχημάτων κ.λ.π.) καθώς και του προσωπικού που διαθέτει. 12. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΕΑΥΜ σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, του οποίου και κρατάει αρχείο. Το ως άνω Έντυπο συνοδεύει τα Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας. Αντίγραφο του Εντύπου αποδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση. Aνεξάρτητα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία έντυπα, η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ποσότητες ΕΑΥΜ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή και η δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία, καθώς επίσης και για τα κωδικοποιημένα πεδία του Ε- ντύπου Aναγνώρισης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να σuμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζονται και να ελέγχονται οι απαιτήσεις αυτές σε πραγματικό χρόνο. 13. Αν ο ανάδοχος διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ώστε μέχρι την παράδοση των αποβλήτων για αποτέφρωση να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), εκτός των Υγειονομικών Μονάδων, να φροντίζει ώστε τα απόβλητα να τοποθετούνται σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα (κόκκινο εκτός από την περίπτωση που τα προς αποτέφρωση απόβλητα περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχες οργανικές ουσίες οπότε το χρώμα του αρχικού και του δεύτερου υποδοχέα είναι πράσινο), πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών και να υπολογίζει στο μέγιστο χρόνο αποθήκευσης αθροιστικά και το χρόνο προσωρινής αποθήκευσης εντός της Υγειονομικής Μονάδας. Σελίδα 27 από 34

28 14. Ο ανάδοχος να διαθέτει τη σχετική άδεια για τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ, που χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες (ως ισχύουσα κείμενη νομοθεσία) ή που χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας, εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας. 15. Το Νοσοκομείο οφείλει να έχει ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις. 16. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια αστικής ευθύνης για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας. 17. Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου. 18. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης να ισχύουν τα δεδομένα ζύγισης που ισχύουν και για τα Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), δηλ. επιτροπή Υ.Μ. κατά την ζύγιση, έλεγχο εγγράφων, υπερφόρτωση, κλπ. 19. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ από την υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται το κάθε χαρτοκιβώτιο χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου > 3 Χ ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική μονάδα. 20. Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς, ο ανάδοχος να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5 ο C 21. Ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος κατά ADR για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΦΕΚ 113/Α / , Παράρτημα Α, Μέρος 2, Κεφ , Κλάση 6.2, Μέρος 4, Κεφ. 4.1). Τα οχήματα φόρτωσης αποβλήτων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμφωνίας ADR και τις κείμενες διατάξεις. 22. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων των φορτηγών ψυγείων (αριθμ. Α1/οικ/27683/2320, ΦΕΚ 948/ ). 23.Το προσωπικό του αναδόχου, που απασχολείται στη μεταφορά των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕ- Α),, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τα πιστοποιητικά (κατά ADR) που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. 24. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. 25. Ο ανάδοχος πρέπει για την μεταφορά των Νοσοκομειακών αποβλήτων να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001: Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον, όπως απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. 27.Βεβαίωση αποδοχής για επεξεργασία των αποβλήτων, από τους αποδέκτες των προς επεξεργασία Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ). 28.Εν γένει η μεταφορά των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις. Σελίδα 28 από 34

29 29. 1.Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντόs και εκτός Υγειονομικήs Movάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 2.Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΑΥΜ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο. 3.Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο. 4. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Β.2.] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) Περιγραφή έργου: Διαχείριση-επεξεργασία Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ),, στην σταθερή μονάδα επεξεργασίας Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΑ) 1. Η οριζόμενη από τις ΚΥΑ μέθοδος επεξεργασίας των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), είναι μόνο η μέθοδος της αποτέφρωσης. 2. Το Έντυπο Αναγνώρισης των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, συνοδεύει τα Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), και αποδίδεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο συλλογής-μεταφοράς, στο φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση. Aνεξάρτητα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία έντυπα, η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ποσότητες ΕΑΥΜ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή και η δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία, καθώς επίσης και για τα κωδικοποιημένα πεδία του Εντύπου Aναγνώρισης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζονται και να ελέγχονται οι απαιτήσεις αυτές σε πραγματικό χρόνο.» 3. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια αστικής ευθύνης για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας. 4. Βεβαίωση αποδοχής για επεξεργασία των αποβλήτων, από τους αποδέκτες των προς επεξεργασία Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ). Σελίδα 29 από 34

30 5. Στην τεχνική προσφορά να κατατεθεί με ποινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές, με πλήρη απάντηση παράγραφο προς παράγραφο. Συγκεκριμένα για την επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω: Άδεια λειτουργίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτής της μονάδας επεξεργασίας,ως ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, της μονάδας επεξεργασίας, ως ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση επεξεργασίας Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ). Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία ΜΕΑ, προκειμένου να μη παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντόs και εκτός Υειονομικής Movάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 2.Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΑΥΜ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο. 3.Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο. 4. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. *** Επισημαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία να ληφθούν υπόψη : Η ΚΥΑ 37591/ 2031/ 03 (ΦΕΚ 1419/ Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». Η ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ Β 1537/ ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» Σελίδα 30 από 34

31 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) ΕΥΡΩ. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας. Δ\νση.για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια (αρ. διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών του.. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- Σελίδα 31 από 34

32 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κόρινθος σήμερα την... ημέρα της εβδομάδας μεταξύ των συμβαλλόμενων αφενός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου (αποκαλούμενου στη συνέχεια «το Νοσοκομείο») το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικητή αυτού.. και αφετέρου της Εταιρείας... νομίμως εκπροσωπούμενη (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος»),η οποία εδρεύει στην... οδό... Τ.Κ... τηλέφωνο... φαξ..., συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1ο Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που εκπροσωπεί την πιο πάνω εταιρεία που αποκαλείται από δω και πέρα «Ανάδοχος» ο οποίος και αναδείχθηκε Ανάδοχος μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για Αποκομιδή, μεταφορά και τη διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV ) και που κατακυρώθηκε στο όνομά του με απόφαση Δ Σ (.) αναλαμβάνει, με την παρούσα Σύμβαση τα παρακάτω: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρ.πρωτ. γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης καθώς και η προσφορά σας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1.Ως ορίζονται στο παράρτημα Β, τεχνικές προδιαγραφές, σε συνδυασμό με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 και στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/ Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον αναδόχου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 3. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον ανάδοχο των όρων της διακήρυξης, της προσφοράς και της σύμβασης τούτης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα αρ.32,33,34 του Π.Δ. 118/07Κ.Π.Δ. (ΦΕΚ 150/Α/ ). 4. Μετά την υπογραφή της παρούσας, κάθε διαφωνία μεταξύ του ανάδοχο και του Νοσοκομείου, η οποία είτε μπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την εφαρμογή και την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, ή τον προσδιορισμό των τεχνικών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, σε Σελίδα 32 από 34

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα