Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού προϋπολογισµού ,60 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση για τη ιενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης Κουρµπάνι» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 2 του µήνα εκεµβρίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.89039/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν τα 5 τακτικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ίτσιος Γεώργιος - µέλος 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος 2. Τζουµέρκα Καλλιόπη - µέλος 2. Μαλτζάρης Ιωάννης αντιπρόεδρος 3. Γιουµίδης Αλέξανδρος - µέλος 3. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 4. Αθανασιάδης Παναγιώτης - µέλος 4. Νατσιός Στέφανος µέλος 5. Κυριακίδης Γεώργιος - µέλος Ο πρόεδρος κ. Σάββας Χιονίδης- και ο αντιπρόεδρος κ. Μαλτζάρης Γιάννης- απουσίαζαν οπότε και προέδρευσε ο κ. Ίτσιος Γιώργος (µέλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους). Ο προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το.. 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την από υπηρεσιακή αναφορά του /ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του δήµου µας, σύµφωνα µε την οποία: Έχοντας υπόψη: 1. την µε Αριθ. Πρωτ. 63-AL/ ανοιχτή πρόσκληση µε κωδικό 4.1.2_3.7 για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (Α Α: 4Α5ΖΦ-ΓΚΛ) 2. την από 11/02/2013 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ήµου Κατερίνης και του Συλλόγου Ανατολικορωµυλιωτών Κορινού για την Πράξη «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρµπάνι» 3. την Αριθ. 24/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης µε θέµα «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ήµου Κατερίνης και του Συλλόγου Ανατολικορωµυλιωτών Κορινού, συµµετοχή του ήµου (ως φορέας υλοποίησης) στην πρόσκληση µε κωδικό 4.1.2_3.7 (Α.Π.: 63-AL/ ) του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας µε τίτλο πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρµπάνι», εξουσιοδότηση ηµάρχου για υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης, της υποβολής της πρότασης και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου και ορισµός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µε τον αναπληρωτή του» (Α Α: ΒΕΥΤΩΕΤ-ΞΣΖ) 4. την µε Αριθ. Πρωτ. 95-AL/ Απόφαση του Προέδρου της Ε..Τ.Π. Αλιείας µε θέµα «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ »» 5. την Αριθ. 20/2012 µελέτη µε θέµα «Προµήθειες υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρµπάνι» προϋπολογισµού Είκοσι Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Λεπτών ( ,60) της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Κατερίνης 6. την Αριθ. 290/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης µε θέµα «Αποδοχή Απόφασης Επαναξιολόγησης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑ » και εξουσιοδότηση του ηµάρχου για υπογραφή του Συµφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων του ικαιούχου που αφορούν στην Πράξη «Ενίσχυση για τη ιενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Κουρµπάνι» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» µε κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ » 1

2 2 7. την Αριθ. 423/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης µε θέµα «Αποδοχή χρηµατοδότησης για την Πράξη «Ενίσχυση για τη ιενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Κουρµπάνι» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ » 8. την Αριθ. 652/2012 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης µε θέµα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος ήµου Κατερίνης έτους 2013» 9. την Αριθ. 4/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης µε θέµα «Ψήφιση του προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους 2013» 10. την Αριθ. 422/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης µε θέµα «Αποδοχή Απόφασης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΕΙΑΣ » και σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης που αφορούν στην Πράξης «Ενίσχυση για τη ιενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Κουρµπάνι»»» 11. την Αριθ. 424/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης µε θέµα «Έγκριση διενέργειας προµήθειας στα πλαίσια της πράξης «Ενίσχυση για τη ιενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Κουρµπάνι» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ » 12. την Αριθ. 267/2013 ΟΡΘΗ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κατερίνης µε θέµα «Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του ήµου µας οικονοµικού έτους 2013» (Α Α: ΒΛΩ8ΩΕΤ-ΧΥΦ) 13. την Αριθ. 411/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης µε θέµα «Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013» (Α Α: ΒΛΩΝΩΕΤ-ΚΧΩ) 14. την Αριθ. Πρωτ. 152-AL/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης του Προέδρου της Ε..Τ.Π. Αλιείας µε θέµα «Προέγκριση ηµοπράτησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ »» 15. την µε Αριθ. Πρωτ. οικ / Απόφαση του ηµάρχου Κατερίνης µε θέµα «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρµπάνι» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Μέτρου 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» προϋπολογισµού ,60 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.» Υποβάλλεται: α) θεωρηµένο τεύχος της µε Αριθµ. 20/2012 µελέτης µε θέµα «Προµήθειες υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρµπάνι» προϋπολογισµού Είκοσι Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Λεπτών ( ,60) της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Κατερίνης β) σχέδιο περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού γ) σχέδιο αναλυτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού που αφορούν στην προµήθεια εξοπλισµού στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη ιενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης Κουρµπάνι» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ και παρακαλούµε για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α'/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει. Στη συνέχεια ο προεδρεύων κάλεσε τη Ο.Ε. να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας εξοπλισµού για την προµήθεια και να καταρτίσει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια εξοπλισµού στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση για τη ιενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης Κουρµπάνι» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ , προϋπολογισµού ,60 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Β. Καταρτίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, συνολικού προϋπολογισµού Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών ( ,50) χωρίς Φ.Π.Α. ή Είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών ( ,60)

3 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την προµήθεια παραδοσιακών στολών, τραπεζοκαθισµάτων, µικροφωνικής εγκατάστασης και ηλεκτρονικού υπολογιστή στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρµπάνι» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ , ως εξής: Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις και τα όσα αναφέρονται παρακάτω. Άρθρο1: Αναθέτουσα Αρχή Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Επωνυµία: ήµος Κατερίνης Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείου Ταχ. Κώδικας: Κατερίνη Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεοµοιότυπου: ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου στον 1ο όροφο του ηµαρχιακού Μεγάρου του ήµου Κατερίνης (Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείου, Ταχ. Κώδικας: Κατερίνη) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού στις 23 εκεµβρίου 2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από το αρµόδιο όργανο (επιτροπή διαγωνισµού). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν κατατεθεί προσφορά ή ο διαγωνισµός αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί στις 30 εκεµβρίου 2013 ηµέρα ευτέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, από την ίδια επιτροπή και µε τους ίδιους όρους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την προµήθεια από την υπεύθυνη υπάλληλο κα. Κωνσταντινιά Τσιλέµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η διακήρυξη, τα έντυπα συµµετοχής, κ.α. θα διατίθενται από το Τµήµα Γραµµατείας και Προµηθειών της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Κατερίνης ( ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείου, Τ.Κ Κατερίνη, Τηλ , Φαξ: , Αρµόδιος υπάλληλος: κ. Ηλίας Μαυροµάτης) µε την καταβολή πέντε (5) ευρώ. Άρθρο 3: Αντικείµενο της προµήθειας Η προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού στα πλαίσια τις Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρµπάνι» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ περιλαµβάνει παραδοσιακές στολές, τραπεζοκαθίσµατα, σύστηµα ηχητικής εγκατάστασης και σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερειακών συστηµάτων όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου. α/α Άρθρο Τιµολογίου Είδος Προµήθειας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1 Άρθρο 1ο 2 Άρθρο 2ο 3 Άρθρο 3ο ΟΜΑ Α Α: ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Ανδρικές παραδοσιακές στολές τύπου Ανατολικής Ρωµυλίας Γυναικείες παραδοσιακές στολές τύπου Ανατολικής Ρωµυλίας Παιδικές παραδοσιακές στολές τύπου Ανατολικής Ρωµυλίας ΟΜΑ Α Β: ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τεµάχιο 4,00 τεµάχιο 8,00 τεµάχιο 10,00 1 Άρθρο 1ο Πλαστικά καθίσµατα τεµάχιο 815,00 2 Άρθρο 2ο Πλαστικά τραπέζια τεµάχιο 130,00 3

4 ΟΜΑ Α Γ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Άρθρο 1ο Κονσόλα ήχου τεµάχιο 1,00 2 Άρθρο 2ο Ηχεία δύο (2) δρόµων 15ιντσών τεµάχιο 4,00 ΟΜΑ Α : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Άρθρο 1ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής Κατά αποκοπή 1,00 2 Άρθρο 2ο Πολυµηχάνηµα τεµάχιο 1,00 3 Άρθρο 3ο Σύστηµα προβολής τεµάχιο 1,00 4 Άρθρο 4ο Εξωτερικός σκληρός δίσκος τεµάχιο 1,00 Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορές για όποια ή όποιες οµάδες ειδών εξοπλισµού επιθυµούν, για κάθε οµάδα όµως θα πρέπει να δοθεί προσφορά για όλα τα είδη και για κάθε είδος για ολόκληρη την ποσότητα, διαφορετικά η προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Η κατακύρωση θα γίνει χωριστά για τις οµάδες ειδών εξοπλισµού Α, Β, Γ και και συγκεκριµένα στο διαγωνιζόµενο που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την εν λόγω οµάδα. Άρθρο 4: Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ αυτόν συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή µόνο η υποβολή κάποιων τεχνικών στοιχείων στην αγγλική γλώσσα. Άρθρο 5: ικαιούµενοι συµµετοχής - ικαιολογητικά 1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν: α) Οι Έλληνες Πολίτες β) Οι Αλλοδαποί Προµηθευτές γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) δ) Οι Συνεταιρισµοί ε) Οι Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι ανωτέρω θα γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό εφόσον από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν (κυρίως από το πιστοποιητικό επιµελητηρίου και τη συνολική παρουσίαση της προσφοράς τους) θα προκύπτει άµεσα ή έµµεσα ότι ασχολούνται συστηµατικά µε την κατασκευή ή εµπορία των υπό προµήθεια υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από το διαγωνισµό. 2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Α) Οι Έλληνες Πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. (2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών και προσωπικού) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Όσον αφορά τους εργοδότες, η υποχρέωση προσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά: α) για τις ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) στα πρόσωπα αυτά 4

5 5 β) για τις Ανώνυµες Εταιρίες στον Πρόεδρο και το ιευθύνοντα Σύµβουλο γ) για τις οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες στον/στους διαχειριστές αυτών (όπως ορίζεται στο καταστατικό κ.λπ. της εταιρίας) δ) για τους συνεταιρισµούς στον Πρόεδρο και στον ιευθύνοντα Σύµβουλο (εφόσον υπάρχει). (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (6) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του εγκεκριµένου τιµολογίου, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και του χώρου παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (7) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα, για το χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. (8) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα, για τις οµάδες εξοπλισµού που δίδεται προσφορά προκειµένου να πραγµατοποιηθεί έλεγχος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό. Β) Οι Αλλοδαποί Προµηθευτές (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. (2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (Α) της παραγράφου αυτής. (4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. (5) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του εγκεκριµένου τιµολογίου, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και του χώρου παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (6) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του) για το χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. (7) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του) για τις οµάδες εξοπλισµού που δίδεται προσφορά προκειµένου να πραγµατοποιηθεί έλεγχος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό. Γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου, καθώς επίσης και το καταστατικό, το ΦΕΚ σύστασης και το πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου που να εγκρίνει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζει τον εκπρόσωπο (αν δεν προβλέπεται από το καταστατικό) για την επίδοση της προσφοράς. ) Οι Συνεταιρισµοί (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. (2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (Α) της παραγράφου αυτής. (4) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του εγκεκριµένου τιµολογίου, των τεχνικών

6 6 προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και του χώρου παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (5) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα, για το χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. (6) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα, για τις οµάδες εξοπλισµού που δίδεται προσφορά προκειµένου να πραγµατοποιηθεί έλεγχος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό. Ε) Οι Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προφορά (1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. (2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στο διαγωνισµό δικαιούνται συµµετοχής ενώσεις προµηθευτών εφόσον: α) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος και β) στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του εξοπλισµού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιο οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Άρθρο 6: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 1. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στη διεύθυνση:

7 ήµος Κατερίνης ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πλατεία ηµαρχείου Τ.Κ Κατερίνη 2. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 23η εκεµβρίου 2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικώς η προθεσµία λήγει την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Οι προσφορές είναι δυνατόν να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού από ώρα 10:30 π.µ. έως ώρα 11:00 π.µ. 4. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 5. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) (µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, µε κεφαλαία γράµµατα, για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρµπάνι» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ » (Αρ. Μελέτης: 20/2012) β. Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή ήµος Κατερίνης Νοµού Πιερίας γ. Ο αριθµός της διακήρυξης δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (διαγωνιζόµενου) Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 6. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης) µε ποινή αποκλεισµού, η εγγύηση συµµετοχής, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών) και η προέλευση των προσφερόµενων υλικών προκειµένου για προϊόντα µη κοινοτικής προέλευσης. 7. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 9. Η οικονοµική προσφορά θα συντάσσεται αποκλειστικά σε έντυπα σφραγισµένα που θα χορηγούνται από την υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης µε ποινή αποκλεισµού από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 10. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 11. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 12. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 13. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισµό (συµµετοχής και τεχνικών στοιχείων) θα πρέπει να υποβάλλονται µε ποινή αποκλεισµού σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Ειδικότερα, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. Για δικαιολογητικά (εκτός της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) που δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα µπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα, που θα αναφέρει ότι είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα και ότι τα πρωτότυπα είναι δυνατόν να προσκοµισθούν από το διαγωνιζόµενο εφόσον του ζητηθούν. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται ένα προς ένα τα εν λόγω δικαιολογητικά. εν γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται αόριστα σε δικαιολογητικά. 7

8 8 Άρθρο 7: Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 8: Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δεν λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 9: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους µε ειδική διοικητική προσφυγή στον Ελεγκτή Νοµιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1.α. του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή τους ή την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή τους ή αφότου περιήλθε σε γνώση. 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ τις υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 10: Προσφερόµενη τιµή 1. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα µέτρησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε ΕΥΡΩ. 3. Προσφορά στην οποία δίδεται τιµή σε συνάλλαγµα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Άρθρο 11: Προέλευση προσφεροµένων ειδών εξοπλισµού 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών εξοπλισµού (παραδοσιακές στολές, πλαστικά καθίσµατα, πλαστικά τραπέζια, κονσόλα ήχου, ηχεία δύο (2) δρόµων 15ιντσών, ηλεκτρονικός υπολογιστής, πολυµηχάνηµα, σύστηµα προβολής, εξωτερικός σκληρός δίσκος) που προσφέρουν εκτός και εάν τα είδη αυτά έχουν κοινοτική προέλευση.

9 9 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα είδη, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιείται στο αρµόδιο Υπουργείο. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των ειδών εξοπλισµού έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα είδη µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που πρέπει να δηλώνονται στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυνάψουν σ αυτή και υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα είδη του εξοπλισµού µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 4. Με τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 5. Εφόσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστάσιο, η αλλαγή του εργοστασίου γίνεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή µε το ίδιο ή µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης επαρχιακής βιοµηχανίας (ΠΕΒ) µε το αρχικό. Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή εργοστασίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου µε άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται σε περιοχή µε χαµηλότερο ποσοστό ΠΕΒ. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το συµβατικό τίµηµα η διαφορά ΠΕΒ. 6. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 7. Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αποτελούν δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς. Άρθρο 12: Αποσφράγιση των προσφορών 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών (επιτροπή διαγωνισµού) προβαίνει στην έναρξη της δηµόσιας διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται την υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Για κάθε προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραµένει στην κατοχή του µέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων της προσφοράς. Μετά το πέρας αποσφράγισης όλων των προσφορών αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον ανοιχτό φάκελο. Για τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αναγράφεται απλώς ότι υποβλήθηκαν (σε ένα ή δύο αντίτυπα). Η επιτροπή διαγωνισµού όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς έχει αρµοδιότητα µόνο της µονογραφής αυτών. Η καταγραφή και ο έλεγχος αυτών (σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ 20/2012 µελέτης) είναι αρµοδιότητα ειδικής επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών που συγκροτείται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης και γίνονται σε διακριτό στάδιο. 3. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές θα γίνει από το ίδιο όργανο στον ίδιο χώρο σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ανακοινωθούν εγγράφως στους διαγωνιζόµενους έγκαιρα µε σχετική ανακοίνωση (που θα συνοδεύεται και από το πρακτικό αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς) που θα τους αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία.

10 10 4. Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερόµενους ως εξής: α. Αν δεν γίνουν δεκτές στο στάδιο κατάθεσης των προσφορών επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά αµέσως µετά το πέρας του σταδίου αυτού. β. Αν απορριφθούν σε µεταγενέστερο στάδιο (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών, γνωµοδότηση για ανάθεση) επιστρέφεται µόνο η εγγυητική επιστολή συµµετοχής και τα δείγµατα σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί µετά το πέρας του αντίστοιχου σταδίου. Κάθε στάδιο θεωρείται ότι έχει περατωθεί µετά την παρέλευση του απαιτούµενου χρόνου για την υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση υποβολής αυτών µετά την εκδίκασή τους. 5. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 6. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτές. Άρθρο 13: Αξιολόγηση των προσφορών 1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: α. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. γ. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 2. Η κατακύρωση για κάθε οµάδα ειδών εξοπλισµού γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για την εν λόγω οµάδα ειδών εξοπλισµού και εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης (αριθµ. 20/2012) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 3. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις. Άρθρο 14: Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 1. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο (επιτροπή αξιολόγησης), µε γνωµοδότησή του προς την Οικονοµική Επιτροπή, µπορεί να προτείνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.1797/1988 και Ν.2000/1991 και της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών: α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο προµηθευτής. β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση της προµήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προµήθειας, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής. δ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 2. Στην περίπτωση που το ίδιο, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωµοδοτικό όργανο γνωµοδοτεί για: α. µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειας του εξοπλισµού, για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γ. τελική µαταίωση της προµήθειας τότε, τη σχετική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή. 3. Η κατακυρωτική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να υποβληθεί ειδική διοικητική προσφυγή στον Ελεγκτή

11 11 Νοµιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1.α. του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή τους ή την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή τους ή αφότου περιήλθε σε γνώση. Άρθρο 15: Συνέχιση διαγωνισµού 1. Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχιστεί µε την υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 2. Για τη συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισµού που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου. Άρθρο 16: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Το είδος Την ποσότητα Την τιµή Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 17: Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - ιευκρινήσεις 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα ζητήµατα που ζητήθηκαν.

12 12 Άρθρο 18: Σύµβαση 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης β) Τα συµβαλλόµενα µέρη γ) Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα δ) Την τιµή ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών ζ) Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις η) Τις προβλεπόµενες ρήτρες θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών ι) Τον τρόπο πληρωµής ια) Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας ιγ) Την παραλαβή αυτών 3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ήµαρχο. 4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής κατά µέρος που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο. β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. Άρθρο 19: Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευµένες από επίσηµη µετάφραση εάν δεν είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα. 2. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο εκποίησής τους. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 3. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 4. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό α. Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) δαπάνης των προσφερόµενων ειδών, δηλαδή σε ,60 5% = 1.497,38. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για επιµέρους οµάδες ειδών εξοπλισµού, το ποσοστό του 5% θα πρέπει να αναλογεί στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των οµάδων αυτών. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς καθώς και ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται

13 13 από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα µε την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% της τιµής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την προσφορά ή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού πιστοποιητικού σκοπιµότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα είδη εξοπλισµού και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά µερικών από αυτά γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόµενων ειδών αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού ειδών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφοντας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. ε. Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (συγκεκριµένα το ήµο Κατερίνης) Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ήµου Κατερίνης που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) µήνες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσοστό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται µε το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. στ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης α. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. γ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (συγκεκριµένα το ήµο Κατερίνης) Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά

14 14 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ήµου Κατερίνης που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου Την ηµέρα λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο ήµος Κατερίνης υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. δ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Άρθρο 20: Χρόνος παράδοσης των ειδών εξοπλισµού 1. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια εξοπλισµού θα καθορίζεται µε την προσφορά και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία του ήµου Κατερίνης, που εκτελεί την προµήθεια, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισµό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 4. Μετά την προσκόµιση των ειδών εξοπλισµού στο χώρο υποδοχής (συγκεκριµένα στα γραφεία του Συλλόγου Ανατολικορωµυλιωτών Κορινού), ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από το ιευθυντή της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης, στο οποίο θα αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το είδος τους εξοπλισµού, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 5. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου να παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο εξοπλισµός δεν παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τον εξοπλισµό. 6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Άρθρο 21: Παραλαβή των ειδών εξοπλισµού 1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το χρόνο που θα ορίζονται στη σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριµένη προµήθεια µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και σ αυτή ορίζεται και ο πρόεδρός της. 2. Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για τη συµπλήρωση ή τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήµος

15 15 µπορεί να ζητήσει από άλλο δήµο τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλο δήµο, την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου δήµου, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα που υπηρετούν στο νοµό. Εάν ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης αδυνατεί να συµπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νοµό, τα ελλείποντα µέρη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα. 3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών εξοπλισµού καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε ένα ή µε όλους τους παρακάτω τρόπους: α) µακροσκοπικό έλεγχο, β) χηµική ή µηχανική εξέταση, γ) πρακτική δοκιµασία. 4. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται µετά από µακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται µετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του µακροσκοπικού, που δεν µπορούν να γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή µε τα µέσα ελέγχου που διαθέτει ο δήµος, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής µετά από το µακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων. 5. Σε περίπτωση ένστασης του προµηθευτή, διαφωνίας µέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης αλλά ενδέχεται να µπορεί να χρησιµοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωµατεύσεις. Το ηµοτικό Συµβούλιο πριν αποφασίσει οριστικά, µπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστηµιακά εργαστήρια. 6. Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθµια επιτροπή ή από κρατικά ή πανεπιστηµιακά εργαστήρια γίνεται µετά από ένσταση του προµηθευτή τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά βαρύνουν το φορέα της προµήθειας. 7. Μετά την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επί των επιπτώσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρµόδια πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής ή από τη δευτεροβάθµια, αν συγκροτήθηκε τέτοια. 8. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήµο και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του δήµου για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 9. Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται µε απόδειξη στον προµηθευτή. 10. Η δευτεροβάθµια επιτροπή συγκροτείται από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου δήµου και αποτελείται από έναν υπάλληλο του δήµου που ενεργεί την προµήθεια και δύο υπαλλήλους υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα του νοµού κατάλληλης ειδικότητας. Εάν ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης αναφέρει ότι αδυνατεί να συγκροτήσει ή να συµπληρώσει την ανωτέρω επιτροπή, εφαρµόζεται αναλόγως η περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα µέλη της επιτροπής αυτής δεν µπορούν να είναι και µέλη της πρωτοβάθµιας επιτροπής της ίδιας προµήθειας. Καθήκοντα προέδρου της δευτεροβάθµιας επιτροπής ασκεί ο κατά βαθµό ανώτερος υπάλληλος και σε περίπτωση ισοβαθµίας ο αρχαιότερος. 11. Τα µέλη της επιτροπής παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν µέρος σ αυτή, σε περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτή επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους. 12. Τόπος παραλαβής των ειδών εξοπλισµού ορίζεται το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας του ήµου Κατερίνης. Άρθρο 22: Χρόνος παραλαβής των ειδών εξοπλισµού 1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων πραγµατοποιείται µέσα στον καθορισµένο από τη σύµβαση χρόνο. 2. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στο φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του εξοπλισµού. Σε περίπτωση που η σύµβαση

16 16 προβλέπει εκτός από τη µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ αυτό το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 της παρούσας διακήρυξης ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια τότε και µόνο τότε εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ήµου Κατερίνης και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα είδη εξοπλισµού αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. 4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην παράγραφο 10 άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης, στην οποία δεν µπορούν να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν: α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως παραληπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατό, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασιστεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το φορέα για τον οποίο προορίζεται ο εξοπλισµός. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την επιτροπή παραλαβής δεν λαµβάνεται υπόψη. Άρθρο 23: Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου 1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη εξοπλισµού µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης. 3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Με απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του εξοπλισµού µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του. 5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση επιβάλλονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση. β. Προµήθεια του εξοπλισµού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό είτε µε διενέργεια διαγωνισµού είτε µε απευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια εξοπλισµού κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του ηµοτικού Συµβουλίου και

17 17 µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. γ. Προσωρινός αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του ήµου Κατερίνης για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους. δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των ειδών εξοπλισµού για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα είδη εξοπλισµού µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 6. Σε περίπτωση που η προµήθεια ειδών εξοπλισµού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. Άρθρο 24: είγµατα Για το διαγωνισµό δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση δειγµάτων. Εφόσον όµως ζητηθεί, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να επιδείξουν στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου Κατερίνης για έλεγχο ένα δείγµα από κάθε προσφερόµενο είδος πλήρως συναρµολογηµένο. είγµατα που δεν είναι κατά τρόπο εµφανή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά. Οι επιλογές των χρωµάτων και των κεντηµάτων των στολών θα γίνουν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ανατολικορωµυλιωτών Κορινού. Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υπο-κατασκευαστών του προσφέροντος είδος εξοπλισµού, τα έξοδα της τριµελούς επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης δηµοσίων και δηµοτικών υπαλλήλων, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. Σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συν-διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. Άρθρο 25: Προέλευση πίστωσης - Τρόπος πληρωµής 1. Η δαπάνη για την προµήθεια θα καλυφθεί από πιστώσεις του ήµου Κατερίνης του οικονοµικού έτους 2013 σε βάρος του Κ.Α του Προϋπολογισµού Εξόδων (αριθµ. 411/2013 (Α Α: ΒΛΩΝΩΕΤ-ΚΧΩ) απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης) προερχόµενες από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ » µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 2. Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον/ους προµηθευτή/ές θα γίνει από την Ταµιακή Υπηρεσία του ήµου Κατερίνης µετά την οριστική παραλαβή τους, µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 3. Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από το/ους συµβασιούχο/ους, ο ήµος Κατερίνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..166/2003 (ΦΕΚ 138Α'/ ) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται

18 όχληση από το συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Άρθρο 26: Λοιποί όροι 1. Ο ήµος Κατερίνης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην περίπτωση κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µιας έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού. 2. Ο ήµος Κατερίνης δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή µη, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης γι αυτό το λόγο στους συµµετέχοντες. 3. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν δικαιούνται αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξης, τους φακέλους προσφορών, κ.α. Άρθρο 27: ηµοσίευση - Γνωστοποίηση του διαγωνισµού 1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στις εφηµερίδες ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 2. Η περιληπτική διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος Κατερίνης. 3. Περιληπτική διακήρυξη θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Πιερίας και στον Εµπορικό Σύλλογο Κατερίνης. 4. Περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ήµου Κατερίνης ( 5. Η περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράµµατος ιαύγεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/ Περιληπτική διακήρυξη θα αποσταλεί στην Αναπτυξιακή Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για να δηµοσιευθεί στο δικτυακό της τόπο ( Άρθρο 28: ιαφορές διακήρυξης - νόµων, ασάφειες Για τυχόν θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και όλων των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, κ.α. που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας διακήρυξης. Εξουσιοδοτεί τον κο ήµαρχο για τα περεταίρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 432/2013 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Ζωή Σερετίδου Π.Μ. 18

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα